Raport roczny FIZ-R-E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny FIZ-R-E"

Transkrypt

1 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) Data przekazania: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA MOKOTOWSKA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość ) (ulica) ( numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) 1Q Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia spółka komandytowa (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Waluta sprawozdania finansowego: zł (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego przekazuje się w załączeniu. Plik Opis Wprowadzenie do SF Inv FIZ.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazuje się w załączeniu. Plik Opis Pismo Prezesa InvFIZ.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 INVESTOR FIZ Plik SprDziałalność InvFIZ.pdf Opis FIZ-R-E_ WYBRANE DANE FINANSOWE wartość w EUR I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 107,98 267,16 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 19,90 4,73 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2013 rok 2012 rok Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentow y udział w aktywach ogółem Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentow y udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,48 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Praw a do akcji , ,00 4. Praw a poboru 0 0 0, ,00 5. Kw ity depozytow e , ,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery w artościow e , ,88 8. Instrumenty pochodne , ,06 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0, , Jednostki uczestnictw a 0 0 0, , Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania , ,33 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty 0 0 0, , Waluty 0 0 0, , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, ,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. 1. TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE Polska Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Proc entowy udział w aktywach ogółem 2,58 Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 INVESTOR FIZ 2. BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany 3. CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) Aktywny rynek - rynek regulowany HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD 4. (BMG4284Y1497) 5. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowany CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6. (US ) TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. 7. (PLTAMEX00015) HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT 8. CO LIMITED (CNE B2) FIZ-R-E_ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE Polska Polska Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OTC Hongkong SAR GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE FINRA ALTERNATIVE Aktywny rynek - alternatywny system obrotu DISPLAY FACILITY NEWCONNECT Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO Aktywny rynek - rynek regulowany HONG KONG EXCHANGE FINRA ALTERNATIVE 9. MICROSOFT CORP. (US ) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu DISPLAY FACILITY Polska Stany Zjednoc zone Polska Chiny Stany Zjednoc zone LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje OK0114 (PL ) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu pow yżej 1 roku: a) Obligacje TREASURY Aktywny rynek - alternatywny system obrotu BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska ,0000 (ZERO) MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP (PLMLMDP00064) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW CATALYST MULTIMEDIA POLSKA S.A. Polska ,9500 (ZMIENNY) OK0116 (PL ) TREASURY Aktywny rynek - alternatywny system obrotu BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska ,0000 (ZERO) WORK SERVICE WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW CATALYST S.A. Polska ,4200 (ZMIENNY) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ ,32 0,89 0,00 1,87 1,33 2,89 0,45 1,18 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 INVESTOR FIZ I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Kontrakt Futures towary PL PLF (Długa) Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Kontrakt CFD akc je NOKIA CORPORATION NOKIA 2. CORPORATION OYJ CFD (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB (Długa) Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC 6. SISTEMA JSFC GDR CFD (Krótka) Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC 7. MAGNIT OJSC GDR CFD (Krótka) Kontrakt CFD akc je MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC 8. CFD (Długa) FIZ-R-E_ Aktywny rynek - rynek regulowany Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Kontrakt CFD akc je SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC 9. Nienotowane na rynku aktywnym CFD (Długa) Kontrakt CFD akc je IMPERIAL HOLDINGS LTD 10. IMPERIAL HOLDINGS LTD CFD (Krótka) Kontrakt CFD akc je BARLOWORLD LTD 11. BARLOWORLD LTD CFD (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym NEW YORK MERCANTILE AND FUTURES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK N.V. LONDON BRANCH ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK N.V. LONDON BRANCH ING BANK N.V. LONDON BRANCH ING BANK N.V. LONDON BRANCH ING BANK N.V. LONDON BRANCH ING BANK N.V. LONDON BRANCH ING BANK N.V. LONDON BRANCH Stany Zjednoc zone Polska Wielka Brytania Polska Polska Polska Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania Instrument: PLATYNA Waluta: EUR Instrument: NOKIA CORPORATION OYJ Waluta: JPY Waluta: USD Waluta: USD Instrument: SISTEMA JSFC GDR Instrument: MAGNIT OJSC GDR Instrument: MAGNIT OJSC Instrument: SISTEMA JSFC Instrument: IMPERIAL HOLDINGS LTD Instrument: BARLOWORLD LTD TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF 1. (US57060U7616) MARKET VECTORS RUSSIA ETF 2. (US57060U5065) Rodzaj rynku Nazwa rynku FINRA ALTERNATIVE Aktywny rynek - alternatywny system obrotu DISPLAY FACILITY Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA Nazwa emitenta 3. BARCLAYS BANK PLC ETN (US06742E7114) Aktywny rynek - rynek regulowany BATS TRADING BARCLAYS BANK PLC Kraj siedziby emitenta MARKET Stany VECTORS Zjednoc zone ETF TRUST MARKET Stany VECTORS Zjednoc zone ETF TRUST Stany Zjednoc zone Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadc zenia Wartość świadc zenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem I. W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 INVESTOR FIZ 8 0,00 0 0,00 FIZ-R-E_ , , , , , , , , , , , , ,00 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem , , ,76 Proc entowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 9

10 INVESTOR FIZ II. W walutach państw nienależących do OECD FIZ-R-E_ ,00 NIERUCHOM OŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wiec zystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa własności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa współwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkowanie wieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łąc zna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje ,97 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. BILANS 2013 rok 2012 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Komisja Nadzoru Finansowego 10

11 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem 0 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Proc entowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 11

12 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 107, ,16 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 107,98 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVST Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLINVST ,980 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego do do Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłac onego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych , ,00 c) saldo zmian , ,00 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych , ,00 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych , ,00 f) saldo zmian , ,00 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych , ,00 Komisja Nadzoru Finansowego 12

13 INVESTOR FIZ 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym FIZ-R-E_ , , , ,16 3,53-41,08 929, ,47 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 107, ,01 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 107, ,16 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 107, ,16 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,31 4,26 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,01 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,20 0,16 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,07 0,08 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,25 0,17 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od od do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzącyc h dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe a) Z tytułu publikacji informacji wymaganych przepisami prawa 0 35 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 13

14 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu spraw ozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Notę nr 1 Polityka Rachunkowości przekazuje się w załączeniu. Plik Opis Nota nr 1 - Polityka Rachunkowości Inv FIZ.pdf NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2013 rok 1. Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 38 Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów a) ponadlimitowych 38 Komisja Nadzoru Finansowego 14

15 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: UBS LIMITED EUR J.P. MORGAN SECURITIES PLC EUR ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR ING BANK N.V. LONDON BRANCH GBP J.P. MORGAN SECURITIES PLC JPY ING BANK ŚLĄSKI S.A. JPY ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł ING BANK N.V. LONDON BRANCH zł ING BANK N.V. LONDON BRANCH USD J.P. MORGAN SECURITIES PLC USD ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD UBS LIMITED USD ING BANK N.V. LONDON BRANCH ZAR -26 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: AUD CAD CZK EUR GBP HKD HKD HUF JPY zł RUB RUB USD ZAR -4-1 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 NOTA-5 RYZYKA Notę nr 5 Ryzyka przekazuje się w załączeniu. Komisja Nadzoru Finansowego 15

16 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Plik Opis Nota nr 5 - Ryzyka.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 154 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 197 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 857 Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB Długa Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego Kontrakt Futures towary PL PLF Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 Kontrakt CFD akc je NOKIA CORPORATION 6. NOKIA CORPORATION OYJ CFD Krótka CFD Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC 7. SISTEMA JSFC GDR CFD Krótka CFD Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC 8. MAGNIT OJSC GDR CFD Krótka CFD Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 Kontrakt CFD akc je MAGNIT OJSC MAGNIT 9. OJSC CFD Długa CFD Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 Kontrakt CFD akc je SISTEMA JSFC SISTEMA 10. JSFC CFD Długa CFD Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 Kontrakt CFD akc je IMPERIAL HOLDINGS LTD 11. IMPERIAL HOLDINGS LTD CFD Krótka CFD Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 Kontrakt CFD akc je BARLOWORLD LTD 12. BARLOWORLD LTD CFD Krótka CFD Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 Komisja Nadzoru Finansowego 16

17 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalnośc i (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Komisja Nadzoru Finansowego 17

18 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielając ego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w waluc ie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 2013 rok I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł III. 2) Należności w tys. zł IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł V. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł VI. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł VII. II. Zobowiązania w tys. zł A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł B) 2) Należności w tys. zł C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł D) - dłużne papiery wartościowe w tys. zł E) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0 F) II. Zobowiązania w tys. zł G) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR H) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 125 Komisja Nadzoru Finansowego 18

19 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ ORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 19

20 INVESTOR FIZ I) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty J) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty K) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty L) 2) Należności M) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: N) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: O) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: P) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: Q) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: R) II. Zobowiązania FIZ-R-E_ w tys. JPY w tys. USD w tys. ZAR -26 w tys. USD 184 w tys. HKD 358 w tys. USD w tys. EUR 154 w tys. JPY 197 w tys. USD 882 w tys. USD 41 a) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty d) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty e) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty f) 2) Należności w tys. GBP 25 w tys. JPY w tys. USD w tys. ZAR -92 w tys. USD 61 g) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HKD 922 h) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: i) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: j) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: k) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: l) II. Zobowiązania w tys. USD w tys. EUR 37 w tys. JPY w tys. USD 293 w tys. USD 14 l)1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł l)2. 2) Należności w tys. zł l)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł l)4. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł l)5. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł l)6. II. Zobowiązania w tys. zł Razem w tys II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnic twa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Komisja Nadzoru Finansowego 20

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdania finansowe Commercial

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 2013 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 Do Akcjonariuszy i Inwestorów Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Szanowni Państwo Zakończony został kolejny

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r.

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo