lata , Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lata 2007 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach."

Transkrypt

1 Ogłoszenie o Zamówieniu na Zakup oprogramowania dla MakoLab SA do projektu: Opracowanie technologicznych fundamentów dla semantycznych systemów zarządzania treścią realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez Budżet Państwa I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Makolab S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Demokratycznej 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Kapitał zakładowy ,00 zł (wpłacony i pokryty w całości), NIP , REGON: Osoba upoważniona do kontaktu: Gniewosław Rzepka tel , Strona internetowa: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu w ramach procedury udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty euro, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2012 r. określającą Zasady udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania, na które składają się: 2 licencje oprogramowania serwerowych baz danych, 3 licencje na oprogramowanie antywirusowe, 3 licencje na oprogramowanie biurowe. Szczegółową specyfikację oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik 1 do ogłoszenia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r. 1

2 V. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE 1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki: a) będzie miała najniższą cenę, b) spełnia warunki określone w zapytaniu, c) nie będzie podlegała odrzuceniu. 2. Poszczególne oferty będą oceniane przez Zamawiającego według jednego kryterium ceny (waga kryterium -100%). Zamawiający wybierze ofertę mającą najniższą cenę. 3. Do porównania cen ofert przyjmuje się całkowitą cenę netto podaną w ofercie. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. 6. Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszcza się możliwość negocjowania ceny (w zakresie uzyskania rabatu cenowego) z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia r. do godziny 12.00, w formie pisemnej faxem na numer: lub pocztą, kurierem lub osobiście pod adres: MakoLab SA, ul. Demokratyczna 46, Łódź. 2. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do MakoLab SA. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny zapewniającą prawidłową realizację zamówienia, b) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2

3 Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków określonych jest podpisane oświadczenie stanowiącego załącznik 2 do zapytania ofertowego. VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta winna być przygotowana w języku polskim lub angielskim w jednym egzemplarzu. 2. Oferta powinna zawierać całkowitą cenę netto oprogramowania będących przedmiotem zapytania. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). Oferta powinna zawierać także kalkulację ceny całkowitej tj. ceny jednostkowe i wartości poszczególnych pakietów i licencji na oprogramowanie. 3. Oferta powinna zawierać nazwy oferowanego oprogramowania w tym: nazwę producenta, nazwę produktu, wersję oprogramowania oraz, w przypadku serwerowych semantycznych baz danych, ich specyfikację potwierdzającą spełnianie warunków określonych w Załączniku 1 do ogłoszenia. 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. IX. ZMIANA ZAPYTANIA Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu nie później do dnia r. do godz Zamawiający poinformuje o tym na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogloszeń. X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, b) zostanie złożona po terminie składania ofert, c) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, d) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń z zastrzeżeniem pkt VIII.2, e) z załączonych dokumentów nie będzie wynikało spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. XI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA W terminie 10 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający: a) zamieści Informację o wyborze oferty na swojej stronie internetowej b) zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o zakończeniu postępowania bez wyboru Wykonawcy. 3

4 XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: a) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) Zamawiający stwierdził istotną zmianę okoliczności, których nie dało się przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi: a) poprzez zamieszczenie informacji w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert), b) jak w pkt. a) a także pisemnie Wykonawców, którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. XIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Gniewosław Rzepka, Pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia r. do godz Pytania, które wpłyną po upływie tego terminu pozostaną bez odpowiedzi. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Załącznik nr 1 specyfikacja oprogramowania Załącznik nr 2 wzór oświadczenia Łódź, r. W imieniu Zamawiającego Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. 4

5 Załącznik nr 1 Specyfikacja oprogramowania 1. Serwerowe oprogramowanie bazodanowe o następujących cechach: Niewygasająca licencja na oprogramowanie Obsługa języka zapytań SPARQL Endpoint SPARQL (service http umożliwiający kierowanie zapytań SPARQL do bazy) Silnik RDF o Data Providers for Sesame, Jena, and Redland o SPARQL 1.1 Support o SPARQL Transitivity Extensions o Wnioskowanie w oparciu o: owl:sameas, owl:equivalentclass, owl:equivalentproperty, owl:inversefunctionalproperty, rdfs:subclassof, rdfs:subpropertyof o Dodatkowe wnioskowanie w oparciu o: owl:transitiveproperty, owl:symmetricalproperty, owl:inverseof Nielimitowana ilość trójek RDF (stwierdzeń zapisanych w języku RDF) jaką można przechowywać w bazie Zaimplementowane natywnie reasonery Serwer aplikacji webowych interfejs API - umożliwiające budowanie rozszerzeń bazy Nielimitowana liczba połączeń do bazy (nielimitowana liczba obsługiwanych wątków) Repozytorium WebDAV Przeznaczenie do pracy w klastrze Wsparcie dla: o SQL92 o SQL99 o SQL2003/SQL 200n o Standard Schema o Information Schema o Views (Updatable via Triggers) o Stored Procedures o Triggers o Constraints (Primary & Unique, Foreign, & Check) o Joins (INNER and OUTER) o Unions (Distinct/All) o Intersection (Distinct/All) o Except (Distinct/All) o Query in FROM Clause o Locking and Concurrency o Transactions o Deadlock Detection o Group By o Order By 5

6 o EXPLAIN o SQL Procedure Language o Native XML o XSLT o SQL to XML Mapping Schema o XMLType Wbudowane systemy zabezpieczeń: o Grants & Roles o WebID Authentication Protocol o Encryption o User Passwords Interfejsy dostępu danych: o ODBC 3.5 Driver o JDBC 4.0 Driver o ADO.NET o OLE DB Provider Obsługiwane systemy operacyjne: o Windows (32 & 64 Bit versions) o Linux (32 & 64 Bit versions) Możliwość importu/eksportu stwierdzeń z pliku RDF Możliwość migracji RDBMS->Triplestore i odwrotnie Licencja na minimum 4 rdzenie 2. Oprogramowanie antywirusowe o następujących cechach: Przeznaczenie - program antywirusowy i do ochrony danych Licencja do użytku komercyjnego Platforma systemowa - Windows 7, Windows 8 Praca w tle Interfejs lokalnego zarządzania Skanowanie komunikacji szyfrowanej Skanowanie nośników danych Raporty z działania Automatyczne uaktualnienia Moduł do odzyskiwania systemu Automatyczne wykluczenia Ochrona w czasie rzeczywistym Skanowanie na żądanie Czas subskrypcji aktualizacji - minimum 1 rok 3. Oprogramowanie biurowe o następujących cechach: Licencja do użytku komercyjnego Pełna kompatybilność z Microsoft Word Pełna kompatybilność z Microsoft Excel 6

7 Pełna kompatybilność z Microsoft PowerPoint Pełna kompatybilność z Microsoft OneNote Pełna kompatybilność z Microsoft Outlook Pełna kompatybilność z Microsoft Publisher Pełna kompatybilność z Microsoft Access Licencja pudełkowa Nośnik - nie wymagany Możliwość uruchamiania skryptów Visual Basic 7

8 Załącznik nr 2 WZÓR OŚWIADCZENIA Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym tj.: a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny zapewniający prawidłową realizację zamówienia, b) nie zalegamy z uiszczeniem podatków oraz opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne... Podpis osoby upoważnionej 8

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu RED HAT i inne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Programista Android (całościowy) (kod: AL-ANDROID- COMPLETE) ORAZ MS Excel (przekrojowy) ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej przedsiębiorstwa w celu przygotowania ich do wykorzystania przez nowo wdrażany system ERP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo