PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA (aktualizacja).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja)."

Transkrypt

1 PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu

2 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie priorytetów Strategii...5 Zasady i za enia przyj te przy przygotowaniu harmonogramu finansowego:...8 Lista zada realizuj cych cele Strategii Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 1 Nowoczesna infrastruktura komunalna Przyj cie ca ciowego planu organizacji ruchu w mie cie ze wskazaniem na sposoby ograniczania pr dko ci pojazdów i zapewnieniem priorytetu dla pieszych i rowerzystów Przyj cie spo ecznie uzgodnionego planu modernizacji ulic z okre leniem rodzaju nawierzchni i jego realizacja Budowa nowego cmentarza we wspó pracy z s siadami lub samodzielnie Okre lenie funkcji oraz zagospodarowanie terenu MOK Okre lenie funkcji i zagospodarowanie kluczowych obszarów miasta, w tym szczególnie centrum Poprawa stanu infrastruktury budynku Urz du Miasta...28 Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 2 Ochrona rodowiska naturalnego i zabytkowego charakteru miasta ogrodu Poprawa estetyki terenów publicznych miasta, w tym uporz dkowanie reklam Okre lenie rozwi za architektonicznych dostosowanych do charakteru miasta i ich promocja w ród obecnych i przysz ych mieszka ców, zwi kszanie wiadomo ci mieszka ców w zakresie dziedzictwa kulturowego, w tym potrzeby ochrony cennych obiektów architektonicznych Aktualizacja oraz wydanie nowego nak adu Karty Mieszka ca oraz jej aktywna promocja w ród obecnych i potencjalnych mieszka ców (= zadanie 3.1.5) Zachowanie cennych architektonicznie obiektów w Podkowie Le nej w tym willi Jukawa Realizacja systemu informacji miejskiej estetyczna informacja dla mieszka ców i przyjezdnych Udzia w opracowaniu i realizacji ca ciowej koncepcji uregulowania gospodarki wodnej na terenie miasta i s siednich gmin w obszarze zlewni rzeki Rokitnicy Zapewnienie dro no ci rowów melioracyjnych na terenie miasta Poprawa warunków do ma ej retencji na terenie miasta (na terenach publicznych i prywatnych) i ochrona zasobów wód podziemnych Kontynuacja inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Przygotowanie programu piel gnacji i odnowy drzewostanu na terenach publicznych i prywatnych Realizacja programu rewitalizacji Le nego Parku Miejskiego Zapewnienie zielonego przej cia mi dzy terenem d. MOK a Pa acykiem Kasyno..56 2

3 Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych miasta Zagospodarowanie Lasu M ochowskiego na cele rekreacyjne Uczestnictwo przedstawicieli miasta w konsultacjach Planu Urz dzania Lasu w latach Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych lasu Promowanie oszcz dnego korzystania z energii elektrycznej, wody i gazu Edukacja i promocja programów wykorzystania energii ze róde odnawialnych Dzia ania na rzecz ograniczania ha asu i dba o czysto powietrza...67 Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 3 Wszechstronny rozwój spo eczny mieszka ców miasta ogrodu Kontynuacja kluczowych dzia s cych integracji mieszka ców jako wspólnoty samorz dowej (m.in. festiwalu Otwarte Ogrody, Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, Dnia Sportu, Autosacrum i innych) oraz wzmacnianie wi zi ze spo eczno ciami Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Tworzenie warunków do rozwoju nowych inicjatyw maj cych na celu integracj mieszka ców, zg aszanych przez organizacje, grupy nieformalne i pojedynczych mieszka ców w tym wykorzystanie mo liwo ci inicjatywy lokalnej Wspieranie dzia organizacji pozarz dowych (w ramach przyj tego Programu Wspó pracy) oraz grup nieformalnych, sta e poszerzanie obszarów wspó pracy Uzyskanie przez Podkow Le statusu polskiego Pomnika Historii oraz dzia ania na rzecz wpisania miasta na list Slow Cities i pe nienia przez nie roli centrum integracji miast ogrodów jako forma promocji marki Podkowy Le nej Aktualizacja oraz wydanie nowego nak adu Karty Mieszka ca oraz jej aktywna promocja w ród obecnych i potencjalnych mieszka ców (= zadanie 2.1.3) Koordynacja i realizacja dzia aktywizuj cych i samopomocowych wobec mieszka ców potrzebuj cych pomocy, w tym osób niepe nosprawnych Dzia ania na rzecz dzieci i m odzie y zagro onych wykluczeniem spo ecznym Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowego trybu ycia Wypracowanie wieloletniej polityki mieszkaniowej miasta okre laj cej mo liwe sposoby rozwi zywania problemów osób kwalifikuj cych si do tej formy pomocy Przygotowanie i realizacja Strategii Dzia ania samorz dowych instytucji wiatowych (Zespo u Szkó Samorz dowych i Miejskiego Przedszkola), inicjowanie i wspieranie wspó pracy wszystkich placówek o wiatowych i kulturalnych na terenie miasta Program e o wiata w Zespole Szkó Samorz dowych wykorzystanie technik cyfrowych dla podniesienia jako ci nauczania i lepszej komunikacji szko y z rodzicami Zagospodarowanie nowej infrastruktury Zespo u Szkó Samorz dowych dla dzieci i mieszka ców oraz koordynacja wykorzystania infrastruktury obu szkó w godzinach pozalekcyjnych Integracja mieszka ców i aktywizacja poprzez uczestnictwo w kulturze - realizacja celów przyj tych w Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

4 3.5.2 Biblioteka jako nowoczesne centrum czytelniczo-informacyjne oraz miejsce nauki i spotka mieszka ców w ró nym wieku realizacja Strategii Rozwoju Biblioteki Miejskiej Wspieranie dzia kulturotwórczych organizacji spo ecznych oraz parafii w. Krzysztofa (kontynuacja) [w ramach zadania 3.1.3] Wspieranie dzia alno ci Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, jako formy promocji Podkowy Le nej (kontynuacja) Opracowanie i realizacja planu rozwoju sportu i rekreacji w mie cie z uwzgl dnieniem efektywnego wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej Budowa, modernizacja oraz sta a konserwacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla m odzie y i osób doros ych Przygotowanie i realizacja planu utrzymania wysokiego poziomu bezpiecze stwa w mie cie, w tym analiza wykonalno ci powo ania Stra y Miejskiej i wspó praca z Policj Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 4 Rozwój przedsi biorczo ci postprzemys owej Uruchomienie i udost pnienie lokalnych us ug publicznych za pomoc Internetu, takich jak e- administracja i e- o wiata Podniesienie kompetencji cyfrowych w ród mieszka ców Przygotowanie i realizacja strategii promocji miasta Promocja idei miast ogrodów poprzez wspó prac z miastami polskimi i europejskimi partnerskimi oraz w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów). [wspólnie z zadaniami oraz 3.1.4] Budowa parkingu park & ride oraz stanowisk postojowych w centrum miasta i przy pozosta ych stacjach kolejki WKD Promocja korzystania z transportu zbiorowego i rowerowego skierowana do mieszka ców Podkowy Le nej, wina i Owczarni (we wspó pracy z UMiG Brwinów) Budowa miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów (stojaki na rowery) Przeprowadzenie analizy i ew. wprowadzenie strefy p atnego parkowania w centrum miasta Sta a informacja i promocja us ug lokalnych firm wobec mieszka ców i odbiorców zewn trznych (internetowy Katalog Firm, cz tre ci systemu informacji miejskiej) Aktywne dzia ania na rzecz lokowania w mie cie po danych form dzia alno ci gospodarczej Przygotowanie i realizacja planu aktywnej gospodarki nieruchomo ciami miejskimi Analiza wydajno ci róde dochodów, audyt kosztów bie cych miasta, oraz wprowadzenie elementów bud etowania zadaniowego Stworzenie systemu zach t dla mieszka ców do p acenia podatków PIT w Podkowie Le nej oraz rejestrowania tutaj firm przez nich prowadzonych Tabela I: Harmonogram finansowy realizacji Strategii Tabela II: Harmonogram czasowy realizacji Strategii

5 Wst p Niniejszy dokument zawiera szczegó owy plan realizacji zada przewidzianych do realizacji w Strategii Zrównowa onego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Le na na lata Opisy sposobu realizacji zada przedstawione s na ujednoliconych kartach zada, które zawieraj uzasadnianie realizacji ka dego zadania (jako wynik dyskusji na spotkaniach w sprawie aktualizacji strategii, które odby y si w Podkowie Le nej w okresie pa dziernik 2012 kwiecie 2012). Obok uzasadnienia karty zawieraj opis etapów realizacji zada, przewidywany bud et na realizacj ka dego z nich, podmiot koordynuj cy oraz potencjalnych partnerów. Karty s zamieszczone wed ug kolejno ci celów strategicznych, tj. Karty zada do celu I Nowoczesna infrastruktura komunalna. Karty zada do celu II Ochrona rodowiska naturalnego i zabytkowego charakteru miasta ogrodu. Karty zada do celu III Wszechstronny rozwój spo eczny mieszka ców miasta ogrodu Karty zada do celu IV Rozwój przedsi biorczo ci postprzemys owej. Na ko cu dokumentu, po prezentacji kart zada, zamieszczamy w formie za czników tabelarycznych: (I) Harmonogram finansowy realizacji Strategii od roku 2013 do ko ca okresu jej obowi zywania, oraz (II) Harmonogram czasowy realizacji zada. Okre lenie priorytetów Strategii Metodologia: Priorytetyzacja zda w ramach strategii by a ostatni cz ci warsztatu nr 12 w dniu 13 kwietnia 2012 r. Uczestnicy mogli wskaza spo ród ponad 60 zada najwy ej 5 zada, które uznaj za pilne i wa ne (WP), najwy ej 5 jako pilne (P) oraz najwy ej 5 jako wa ne (W). Zatem cznie ka da osoba mog a wskaza maksymalnie 15 zada. Wype nione ankiety odda y 24 osoby. Nale y podkre li, e metoda taka s y jedynie do wy onienia grupy zada najcz ciej wskazywanych (co pozwala okre li je jako priorytety strategii), ale nie s y do cis ego porównywania liczby punktów jakie otrzyma y dalsze w kolejno ci zadania, szczególnie te, z nisk liczb wskaza. Mog by nadal obiektywnie wa ne dla miasta i konieczne w realizacji, ale nie wi si z rozwi zywaniem jakiego pal cego problemu i st d nie nazwiemy ich priorytetowymi. Robocze definicje terminów przyj te w tym procesie: Wa ne Zadania uznane za bardzo wa ne dla realizacji celów strategii rozwoju miasta, ale których realizacja nie wymaga koniecznie podj cia natychmiastowych dzia. Pilne Zadania, których realizacj trzeba podj jak najszybciej (priorytet czasu), cz sto ich realizacja warunkuje rozpocz cie lub zako czenie innego zadania. 5

6 Wa ne i pilne Kryterium cz ce cechy dwu pierwszych sugeruje konieczno realizacji tak ze wzgl du na priorytet wa no ci jak i priorytet czasowy (jak najszybciej). Analiza wyników zosta a dokonana w 3 wymiarach: (a) analiza bezwzgl dnej liczby punktów ka dego z ocenianych zda (pierwszych 10) (b) analiza liczby punktów wg celów szczegó owych (jako suma wskaza które pad y na wszystkie zadania w ramach danego celu szczegó owego) równie pierwszych 10, ze wskazaniem tak e na zadania, które otrzyma y najwy sz liczb punktów (c) analiza ze wzgl du na rodzaj wskaza (wa ne, pilne, wa ne i pilne) Wyniki i wnioski: Szczegó owe sprawozdanie z procesu priorytetyzacji zosta o sporz dzone i rozes ane do wszystkich uczestników prac nad aktualizacj Strategii w dniu 23 kwietnia br. oraz zosta o umieszczone w tym samym dniu na stronie internetowej miasta w zak adce Aktualizacja Strategii Rozwoju. Poni ej przedstawiamy tylko wnioski ko cowe: Rozk ad wskaza, zarówno na poziomie celów szczegó owych jak i pojedynczych zda pokazuje, e uzyskana t metod lista zada priorytetowych jest tematycznie zró nicowana i cho, zgodnie z oczekiwaniami, rozpoczyna si od zada drogowych, to obejmuje jednak zadania ze wszystkich 4 celów strategicznych. Odpowiada to zatem dobrze ustaleniom analizy SWOT i zasadom zrównowa onego rozwoju, które nakazuj równomierne inwestowanie we wszystkie wymiary ycia lokalnej wspólnoty. Operuj c nazwami celów szczegó owych nale y wskaza nast puj ce postulowane w ramach aktualizacji - priorytety strategii: Bezpiecze stwo ruchu drogowego, jako ulic i dost pno miejsc parkingowych: 1.1 Bezpieczne ulice o satysfakcjonuj cej mieszka ców nawierzchni 33 wskaza 4.3 Zwi kszenie dost pno ci i p ynno ci parkowania w centrum miasta 32 wskaza Ochrona rodowiska naturalnego, w tym rewitalizacja parku i równowaga stosunków wodnych: 2.2 Kompleksowe uregulowanie stosunków wodnych na terenie miasta Zachowanie i odnowa drzewostanu oraz ochrona flory i fauny w Podkowie Le nej 29 Poprawa stanu kluczowych terenów i budynków w centrum miasta i oraz ochrona jego zabytkowego charakteru: 2.1 Ochrona zabytkowego charakteru miasta Poprawny stan budynków i obiektów miejskich 26 Wysoka jako o wiaty i wychowania m odzie y: 3.4 Podnoszenie jako ci edukacji i wychowania dzieci oraz m odzie y Rozwój oferty w zakresie sportu, rekreacji i kultury fizycznej do osób w ró nym wieku (w tym bazy sportowej) 15 6

7 Wspieranie integracji mieszka ców: 3.1 Wspieranie integracji mieszka ców oraz wspó praca z organizacjami pozarz dowymi oraz grupami nieformalnymi w realizacji zada miasta 21 Dzia ania na rzecz zwi kszenia mo liwo ci finansowych dochodów miasta: 4.5 Dzia ania na rzecz zwi kszania dochodów miasta 20 Ponadto, dziedzin która wymaga szczególnej uwagi i prawdopodobnie sporych nak adów finansowych jest Zapewnienie bezpiecze stwa mieszka com ( ). Z bada ankietowych przeprowadzonych w 2011 r. wynika (co ca kowicie potwierdzaj statystyki policyjne), e mieszka cy czuj si bezpiecznie. Ale ten stan jest z zasady nietrwa y i obni enie poczucia bezpiecze stwa przez mieszka ców miasta w wyniku kilku gwa townych zdarze drastycznie obni by standard ycia w mie cie (np. cz naszych zachowa spo ecznych i codziennych musia aby ulec zmianie). W odró nieniu od pozosta ych w/w dziedzin, które nie otrzyma y wysokiej liczby wskaza i wymagaj g ównie m drej kontynuacji bo mieszka cy s po prostu przyzwyczajeni do wysokiego poziomu tych us ug i nie identyfikuj ich jako problemu zagadnienie bezpiecze stwa ze wzgl du na wysokie ryzyko jakie tworzy jego pogorszenie, powinno zosta podniesione do rangi dodatkowego priorytetu w zaktualizowanej strategii, pomimo, e otrzyma y zaledwie 7 wskaza. W zwi zku z tym proponuje si ustalenie dodatkowego priorytetu w strategii Dzia ania na rzecz utrzymania ród mieszka ców wysokiego poczucia bezpiecze stwa przez mieszka ców: 3.8 Zapewnienie bezpiecze stwa mieszka com i osobom przyjezdnym oraz lokalnym firmom 7 wskaza Metodologia przygotowania harmonogramu realizacji Strategii Harmonogram realizacji Strategii (Tabela II) zosta przygotowany jako zestawienie 3 typów informacji (1) pilno ci danego zadania okre lonej w procesie definiowania priorytetów Strategii (patrz wy ej) oraz roli tego zadania w przygotowaniu innych zada do realizacji, (2) wyników analizy finansowej i (3) obecnego stanu zaawansowania tego zadania i mo liwo ci jego realizacji ze wzgl du na obci enie prac poszczególnych referatów Urz du Miasta. Zadania wyró nione jako priorytetowe wyró niono graficznie w tej tabeli ciemniejszym odcieniem. Wi kszo zada z wyj tkiem jednorazowych inwestycyjnych - po kilku latach intensywnych przygotowa i tworzenia zmian jako ciowych nabiera charakteru zadania sta ego / ci ego, które tym samym przestaje by priorytetem a staje si normalnym i koniecznym elementem zarz dzania miastem. Tak w nie oznaczono je w Tabeli II Harmonogram czasowy, natomiast nadal s wa ne dla tworzenia wysokiej jako ci ycia, st d nie usuwano ich w pó niejszych latach z tego harmonogramu. Metodologia przygotowania harmonogramu finansowego realizacji Strategii Harmonogram finansowy (Tabela I) zestawia koszty zada przewidzianych do realizacji w ramach Strategii ze rodkami, które s dost pne na ten cel w ramach bud etu gminy w kolejnych latach (wg Wieloletniej Prognozy Finansowej przyj tej przez Rad Miasta w dniu ), z podzia em na koszty bie ce i inwestycyjne. Dla tych zada dla których by o to merytorycznie mo liwe, za ono pozyskanie dofinansowania ze rodków spoza bud etu 7

8 gminy (ze rodków unijnych w tym z inicjatywy Leader, z tzw. norweskich, lub innych dotacji celowych z bud etu pa stwa). Na tym wst pnym etapie planowania zrobiono za enie, e nie b dzie si zaci ga kredytów. Celem ca ego procesu jest próba zbilansowania przewidywanych wydatków z dost pnymi funduszami na poszczególne lata z wykorzystaniem wniosków wynikaj cych z procesu priorytetyzacji zada, jaki przeprowadzono w ramach pracy nad Strategi w dniu 13 kwietnia br. Przeprowadzona analiza pokazuje, e zbilansowanie finansowe strategii jest mo liwe i ma miejsce, cho w ka dym z lat oraz w 2013 roku (po zmianach na spotkaniu ws. aktualizacji Strategii w dniu 29 czerwca) wyst puje pewien niewielki deficyt rz du kilkuset tysi cy z (od z w 2013, do ok. 1 mln w latach ) stanowi cy 1-5% bud etu, ale od roku 2019 wyst puje sta a i rosn ca nadwy ka, za od roku 2022 nadwy ka ta, pomimo wysokich nak adów na drogi w tych latach, jest ju na poziomie z rocznie co oznacza, e poza zadaniami zabu etowanymi w tej Strategii mo na realizowa (po kolejnej aktualizacji Strategii) zupe nie nowe zadania, lub obecne zadania w cz ci, której nie mo na by o na tym etapie zabud etowa ze wzgl. na wariantowo kosztów i brak rodków w najbli szym czasie np. docelowe zagospodarowanie Centrum miasta, budowa nowoczesnego i energooszcz dnego budynku kultury w zamian za dzisiejszy MOK i inne. Z szacunkowej analizy opartej na porównaniu kosztów cznych wszystkich zada z limitami rodków na wydatki inwestycyjne z WPF wynika, e miasto b dzie mia o wolnych ok. 8-9 mln z na takie nie nowe inwestycje w latach Natomiast wspomniany przej ciowy deficyt rodków inwestycyjnych na poziomie kilkuset tysi cy (do 1 miliona) rocznie w latach mo e by w praktyce pokryty poprzez: (a) zwi kszone dochody miasta z tytu u PIT co jest niewykluczone, ale nie mamy takiej pewno ci; (b) dalszymi oszcz dno ciami w wydatkach bie cych; lub na tym etapie analizy jest to ju dopuszczalne - (c) kredytem bankowym w takiej lub innej formie, który b dzie atwo sp aci w przysz ci wobec wspomnianej nadwy ki na cele inwestycyjne pocz wszy od roku W wypadku, gdy adna z tych opcji nie b dzie mo liwa, zakres dzia inwestycyjnych na dany rok musi ulec zmniejszeniu (cz zakresu musi by przesuni ta na kolejny rok). Analiza ta z konieczno ci opiera si na szeregu za, które b opisane poni ej, za pewna arbitralno okre lania kosztów i róde finansowania przy tej ponad 10-letniej perspektywie czasowej jest nieunikniona. Natomiast w perspektywie rocznej lub dwuletniej bud etowanie musi by bardzo cis e i dok adne, co ma miejsce przy uchwalaniu bud etów przez Rad Miasta. W podsumowaniu nale y podkre li, e niniejsza analiza jest wy cznie szacunkow ocen rozk adu kosztów na poszczególne lata, która pozwala na zbilansowanie potrzeb i rodków w wymiarze wieloletnim, z uwzgl dnieniem priorytetów okre lonych przez uczestników procesu planowania Strategicznego na spotkaniu w dniu 13 kwietnia Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzi, e Strategia ta jest z du ym prawdopodobie stwem wykonalna finansowo. Zasady i za enia przyj te przy przygotowaniu harmonogramu finansowego: 8

9 1. Koszty zada inwestycyjnych zosta y oszacowane przez Urz d Miasta w oparciu o posiadane kosztorysy, warto ci kosztorysowe podane w opracowaniach analitycznych posiadanych przez Urz d, lub metody wska nikowe stosowane w kosztorysowaniu inwestycji. Najcz ciej po przeprowadzeniu przetargów kwoty te s ni sze, ale z drugiej strony nie wszystkie posiadane wyceny s aktualne na rok 2012 st d wzrost cen mo e zrównowa ewentualne oszcz dno ci. W pewnych przypadkach (np. renowacja budynku i zagospodarowanie terenu b. MOK, ewentualna rewitalizacja Parku Przyja ni Polsko-W gierskiej) bud et zadania zosta okre lony na poziomie wyznaczonym przez górny limit dost pnych na ten cel rodków z programu LEADER. 2. Koszty zada bie cych (nie inwestycyjnych) zosta y oszacowane w oparciu o ró ne dane wyj ciowe lub metod porównawcz. Równie tutaj w pewnych przypadkach konieczna by a arbitralna decyzja moderatorów o tym jaki poziom kosztów realizacji danego zadania b dzie mo liwy do sfinansowania przy aktualnych ograniczeniach bud etu (np. koszt szerszej wspó pracy z Policj, zakres monitoringu wizyjnego w cis ym centrum miasta i w miejscach niebezpiecznych). W ramach dalszej dyskusji nad strategi lub w ramach przyjmowania bie cych bud etów przez Rad Miasta mo liwe s nawet znacz ce zmiany tych kwot ale przy za eniu, e koszty innych zada b odpowiednio zmniejszone. 3. Za ono, e nowe zadania nie-inwestycyjne (tj. wydatki z cz ci bie cej bud etu miasta) wynikaj ce ze Strategii - o ile ich suma nie przekroczy kwoty z w danym roku - b si mie ci w bud ecie bie cym miasta na dany rok. Kwoty te s stosunkowo najwy sze w latach 2013 i 2014 ze wzgl du na zaplanowanie wykonania kilku wa nych opracowa, na podstawie których formu owane konkretne wnioski, w tym inwestycyjne (ostateczny plan organizacji ruchu, plan zarz dzania nieruchomo ciami wraz z wycenami nieruchomo ci program piel gnacji drzewostanu, plan utrzymania bezpiecze stwa w mie cie, itp), a w kolejnych latach spadaj do wysoko ci oko o tys. z. W sta ych wydatkach bie cych miasta pojawi si ponadto nowe pozycje zwi zane z dzia aniami edukacyjnymi kierowanymi do mieszka ców (edukacja ekologiczna, przyrodnicza, architektoniczna, prozdrowotna, wydanie Karty Mieszka ca oraz materia ów informacyjnych o zabytkowym charakterze miasta) co wymaga co najmniej utrzymania na dotychczasowym poziomie wysoko ci rodków na Program Wspó pracy z Organizacjami Pozarz dowymi albo nawet jego wzrost. Mog si te pojawi obci enia bud etu z tytu u funkcjonowania inicjatywy lokalnej (zadanie 3.1.2). St d te na zasadzie wyj tku i dla stworzenia pewnej rezerwy na ew. niedoszacowanie innych zada wpisano do harmonogramu po z rocznie na konkurs dla organizacji pozarz dowych (zadanie 3.1.3) pomimo, e corocznie co najmniej taka kwota jest ju przeznaczana na ten cel. Równie cz innych kosztów nowych zada wynikaj cych ze Strategii jest ju ponoszona w ramach corocznych bud etów, trzeba tylko te wydatki ukierunkowa ci le na realizacj zada ze Strategii a niekiedy zwi kszy. Przyk adem b dzie zak adane zwi kszenie wydatków na utrzymanie bezpiecze stwa w mie cie (na wspó prac z Policj zaplanowano rocznie kwot rz du 100 tys. z, a ju obecnie przeznacza si na ten cel kwot 10 tys. z jako dotacj na paliwo i inne wydatki rzeczowe), a tak e sta e prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych na terenach zielonych miasta i inne podobne zadania. 4. W odniesieniu do kilku zada (m.in. Zadanie 2.2.1/2.2.3 miejsce pod lokalizacj zbiornika retencyjnego, Zadanie zapewnienie zielonego przej cia pomi dzy MOK a Pa acykiem) zachodzi konieczno pozyskania nieruchomo ci stanowi cych dzi w asno prywatn, lub maj status nieuregulowany. Podobnie w najbli szych latach, w wyniku spodziewanych decyzji s dowych, miasto b dzie musia o zwróci kilka milionów z otych prywatnym w cicielom kilkudziesi ciu 9

10 dzia ek zaj tych od lat 30 tych pod drogi publiczne. Jednocze nie miasto dysponuje dzi kilkoma nieruchomo ciami o przeznaczeniu mieszkaniowym, które nie b przez miasto wykorzystywane w tym celu i stanowi dzi rezerw kapita ow. Ich liczba mo e si powi kszy w najbli szych latach dzi ki staraniom Urz du Miasta o regulacj i uporz dkowanie stanów prawnych nieruchomo ci w mie cie. Poniewa cis e oszacowanie kosztów dzia ek jakie trzeba pozyska, lub za które trzeba dzie zap aci jest na tym etapie nie mo liwe (oraz by o by nieuzasadnione, bo utrudni o by miastu negocjacje), podobnie jak trudno wyceni jest warto dzia ek b cych w trakcie odzyskiwania w najbli szych latach, dlatego w ca ej Strategii zrobiono za enie (wyra one w karcie zadania nr Plan aktywnej gospodarki nieruchomo ciami), e koszty nabycia nieruchomo ci funkcjonalnie potrzebnych do rozwoju miasta zostan pokryte albo drog bezpo redniej wymiany nieruchomo ci posiadanych przez miasto albo poprzez sprzeda posiadanych nieruchomo ci i przeznaczenie rodków na w/w cele. Sprzeda nieruchomo ci mo e te by ród em pozyskania rodków na sp at zobowi za miasta za dzia ki zaj te pod drogi publiczne (patrz wy ej). Innymi s owy proponuje si, e aktywna gospodarka nieruchomo ciami mo e polega na takim zarz dzaniu zasobem, aby jedne nieruchomo ci w sposób bezpo redni lub po redni finansowa y pozyskanie i zagospodarowanie innych, które s niezb dne dla rozwoju i funkcjonowania miasta. Uwaga: Moderatorzy nie zabud etowali na tym etapie Strategii kosztów ew. inwestycji w remont Willi Jukawa, ze wzgl du na wielowariantowo opcji jej wykorzystania, z których wiele zak ada brak wk adu finansowego miasta. Ew. decyzje w tej sprawie musi podj Rada Miasta (koszt ca kowitego remontu tego drewnianego budynku mie ci si zapewne w przedziale 1-2 mln z potrzebna jest szczegó owa wycena) i wtedy zostanie to wtórnie wprowadzone do harmonogramu finansowego, wymuszaj c jego zasadnicz zmian, poprzez przeniesienie rodków z innych zada. 10

11 Lista zada realizuj cych cele Strategii. 11

12 ZADANIA W OBR BIE CELU STRATEGICZNEGO NR 1 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Cel szczegó owy nr 1.1 Bezpieczne ulice o satysfakcjonuj cej mieszka ców nawierzchni. Zadanie Przyj cie ca ciowego planu organizacji ruchu w mie cie ze wskazaniem na sposoby ograniczania pr dko ci pojazdów i zapewnieniem priorytetu dla pieszych i rowerzystów. Zadanie Przyj cie spo ecznie uzgodnionego planu modernizacji ulic z okre leniem rodzaju nawierzchni i jego realizacja. Cel szczegó owy nr 1.2 Rozbudowa istniej cego lub budowa nowego cmentarza. Zadanie Budowa nowego cmentarza we wspó pracy z s siadami lub samodzielnie. Cel szczegó owy nr 1.3 Poprawny stan budynków i obiektów miejskich Zadanie Okre lenie funkcji oraz zagospodarowanie terenu MOK. Zadanie Okre lenie funkcji i zagospodarowanie kluczowych obszarów miasta, w tym szczególnie centrum. Zadanie Poprawa stanu infrastruktury budynku Urz du Miasta. ZADANIA W OBR BIE CELU STRATEGICZNEGO NR 2 OCHRONA RODOWISKA NATURALNEGO I ZABYTKOWEGO CHARKTERU MIASTA OGRODU Cel szczegó owy nr 2.1 Ochrona zabytkowego charakteru miasta Zadanie Poprawa estetyki terenów publicznych miasta, w tym uporz dkowanie reklam. Zadanie Okre lenie rozwi za architektonicznych dostosowanych do charakteru miasta i ich promocja w ród obecnych i przysz ych mieszka ców, zwi kszanie wiadomo ci mieszka ców w zakresie dziedzictwa kulturowego, w tym potrzeby ochrony cennych obiektów architektonicznych. Zadanie Aktualizacja i skuteczna promocja Karty Mieszka ca. (= zadanie 3.1.5) Zadanie Zachowanie cennych architektonicznie obiektów w Podkowie Le nej w tym willi Jukawa. Zadanie Realizacja systemu informacji miejskiej estetyczna informacja dla mieszka ców i przyjezdnych Cel szczegó owy nr 2.2 Kompleksowe uregulowanie stosunków wodnych na terenie miasta. Zadanie Udzia w opracowaniu i realizacji ca ciowej koncepcji uregulowania gospodarki wodnej na terenie miasta i s siednich gmin w obszarze zlewni rzeki Rokitnicy. Zadanie Zapewnienie dro no ci rowów melioracyjnych na terenie miasta. Zadanie Poprawa warunków do ma ej retencji na terenie miasta (na terenach publicznych i prywatnych), oraz ochrona zasobów wód podziemnych na terenie miasta. Cel szczegó owy nr 2.3 Zachowanie i odnowa drzewostanu oraz ochrona flory i fauny w Podkowie Le nej. Zadanie Kontynuacja inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. Zadanie Przygotowanie programu piel gnacji i odnowy drzewostanu na terenach publicznych i prywatnych oraz jego sukcesywna realizacja. Zadanie Realizacja projektu rewitalizacji Le nego Parku Miejskiego. Zadanie Zapewnienie przej cia mi dzy terenem d. MOK a Pa acykiem Kasyno Zadanie Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych miasta ogrodu. Cel szczegó owy nr 2.4 Wykorzystanie Lasu M ochowskiego i ochrona jego zasobów. Zadanie Zagospodarowanie Lasu M ochowskiego na cele rekreacyjne. Zadanie Udzia przedstawicieli miasta w konsultacjach Planu Urz dzenia Lasu w latach Zadanie Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych lasu. Cel szczegó owy nr 2.5 Promocja zachowa pro-ekologicznych w ród mieszka ców Podkowy Le nej i 12

13 siednich miejscowo ci. Zadanie Zadanie Zadanie Promowanie oszcz dnego korzystania z energii elektrycznej, wody i gazu. Edukacja i promocja programów wykorzystania energii ze róde odnawialnych. Dzia ania na rzecz ograniczania ha asu i dba o czysto powietrza. ZADANIA W OBR BIE CELU STRATEGICZNEGO NR3 WSZECHSTRONNY ROZWÓJ SPO ECZNY MIESZKA CÓW MIASTA OGRODU Cel szczegó owy nr 3.1 Wspieranie integracji mieszka ców oraz wspó praca z organizacjami pozarz dowymi oraz grupami nieformalnymi w realizacji zada miasta. Zadanie Kontynuacja kluczowych dzia s cych integracji mieszka ców jako wspólnoty samorz dowej (m.in. Festiwalu Otwarte Ogrody, Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, Dnia Sportu, Autosacrum i innych) oraz wzmacnianiu wi zi ze spo eczno ciami Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie Tworzenie warunków do rozwoju nowych inicjatyw maj cych na celu integracj mieszka ców, zg aszanych przez organizacje, grupy nieformalne i pojedynczych mieszka ców w tym wykorzystanie mo liwo ci inicjatywy lokalnej. Zadanie Wspieranie dzia organizacji pozarz dowych (w ramach przyj tego Programu Wspó pracy) oraz grup nieformalnych, sta e poszerzanie obszarów wspó pracy. Zadanie Uzyskanie przez Podkow Le statusu polskiego Pomnika Historii oraz dzia ania na rzecz wpisania miasta na list Slow Cities i pe nienia przez nie roli centrum integracji ruchu miast ogrodów jako forma promocji marki Podkowy Le nej Zadanie Aktualizacja oraz wydanie nowego nak adu Karty Mieszka ca oraz jej aktywna promocja w ród obecnych i potencjalnych mieszka ców. Cel szczegó owy nr 3.2 Aktywna polityka miasta w zakresie pomocy rodzinom i osobom starszym. Zadanie Koordynacja i realizacja dzia aktywizuj cych i samopomocowych wobec mieszka ców potrzebuj cych pomocy, w tym osób niepe nosprawnych. Zadanie Dzia ania na rzecz dzieci i m odzie y zagro onych wykluczeniem spo ecznym. Zadanie Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowego trybu ycia. Cel szczegó owy nr 3.3 Zapewnienie lokali socjalnych. Zadanie Wypracowanie wieloletniej polityki mieszkaniowej miasta okre laj cej mo liwe sposoby rozwi zywania problemów osób kwalifikuj cych si do tej formy pomocy. Cel szczegó owy nr 3.4 Podnoszenie jako ci edukacji i wychowania dzieci oraz m odzie y. Zadanie Przygotowanie i realizacja Strategii Dzia ania samorz dowych instytucji wiatowych (Zespo u Szkó Samorz dowych i Przedszkola Miejskiego), inicjowanie i wspieranie wspó pracy wszystkich placówek o wiatowych i kulturalnych na terenie miasta. Zadanie Program e o wiata w Zespole Szkó Samorz dowych wykorzystanie technik cyfrowych dla podniesienia jako ci nauczania i lepszej komunikacji szko y z rodzicami. Zadanie Zagospodarowanie nowej infrastruktury Zespo u Szkó Samorz dowych dla dzieci i mieszka ców oraz koordynacja wykorzystania infrastruktury obu szkó w godzinach pozalekcyjnych. Cel szczegó owy nr 3.5 Utrzymanie wysokiego poziomu oferty kulturalnej w mie cie, zwi kszenie jej zró nicowania oraz uczestnictwa mieszka ców w kulturze. Zadanie Integracja mieszka ców i aktywizacja poprzez uczestnictwo w kulturze - realizacja celów przyj tych w Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie Biblioteka jako nowoczesne centrum czytelniczo-informacyjne oraz miejsce nauki i spotka mieszka ców w ró nym wieku realizacja Strategii Rozwoju Biblioteki Miejskiej. Zadanie Wspieranie dzia kulturotwórczych organizacji spo ecznych oraz parafii w. Krzysztofa (kontynuacja). [w ramach zadania 3.1.3] Zadanie Wspieranie dzia alno ci Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, jako formy promocji Podkowy Le nej (kontynuacja). 13

14 Cel szczegó owy nr 3.6 Rozwój oferty w zakresie sportu, rekreacji i kultury fizycznej dla osób w ró nym wieku (w tym bazy sportowej). Zadanie Opracowanie i realizacja planu rozwoju sportu i rekreacji w mie cie z uwzgl dnieniem efektywnego wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej. Zadanie Budowa, modernizacja oraz sta a konserwacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla m odzie y i osób doros ych. Cel szczegó owy nr 3.7 Zapewnienie bezpiecze stwa mieszka com i osobom przyjezdnym oraz lokalnym firmom. Zadanie Przygotowanie i realizacja planu utrzymania wysokiego poziomu bezpiecze stwa w mie cie, w tym analiza wykonalno ci powo ania Stra y Miejskiej i wspó praca z Policj ZADANIA W OBR BIE CELU STRATEGICZNEGO NR 4 ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI POSTPRZEMYS OWEJ Cel szczegó owy nr 4.1 Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do korzystania z us ug publicznych i wspierania gospodarki opartej na wiedzy Zadanie Uruchomienie i udost pnienie lokalnych us ug publicznych za pomoc Internetu, takich jak np. e -administracja i e -o wiata. Zadanie Podniesienie kompetencji cyfrowych w ród mieszka ców. Cel szczegó owy nr 4.2 Budowanie pozytywnej marki Podkowy Le nej Zadanie Przygotowanie i realizacja strategii promocji miasta. Zadanie Promocja idei miast ogrodów poprzez wspó prac z miastami polskimi i europejskimi partnerskimi oraz w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów). [wspólnie z zadaniami oraz 3.1.4] Cel szczegó owy nr 4.3 Zwi kszenie dost pno ci i p ynno ci parkowania w centrum miasta Zadanie Budowa parkingu park & ride oraz stanowisk postojowych w centrum miasta i przy pozosta ych stacjach kolejki WKD. Zadanie Promocja korzystania z transportu zbiorowego i rowerowego skierowana do mieszka ców Podkowy Le nej, wina i Owczarni (we wspó pracy z UMiG Brwinów) Zadanie Budowa miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów (stojaki na rowery) Zadanie Przeprowadzenie analizy i ew. wprowadzenie strefy p atnego parkowania w centrum miasta Cel szczegó owy nr 4.4 Wspieranie rozwoju podkowia skich firm w ró nych sektorach us ug. Zadanie Sta a informacja i promocja us ug lokalnych firm wobec mieszka ców i odbiorców zewn trznych (internetowy Katalog Firm, cz tre ci systemu informacji miejskiej). Zadanie Aktywne dzia ania na rzecz lokowania w mie cie po danych form dzia alno ci gospodarczej. Cel szczegó owy nr 4.5 Dzia ania na rzecz zwi kszania dochodów miasta. Zadanie Przygotowanie i realizacja planu aktywnej gospodarki nieruchomo ciami miejskimi. Zadanie Analiza wydajno ci róde dochodów, audyt kosztów bie cych miasta, oraz wprowadzenie elementów bud etowania zadaniowego. Zadanie Stworzenie systemu zach t dla mieszka ców do p acenia podatków PIT w Podkowie Le nej oraz rejestrowania tutaj firm przez nich prowadzonych. 14

15 Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 1 Nowoczesna infrastruktura komunalna. 15

16 1. NUMER I TYTU ZADANIA: Przyj cie ca ciowego planu organizacji ruchu w mie cie ze wskazaniem na sposoby ograniczania pr dko ci pojazdów i zapewnieniem priorytetu dla pieszych i rowerzystów. 2. CELE STRATEGICZNE REALIZOWANE PRZEZ ZADANIE: Cel 1 Nowoczesna infrastruktura komunalna. 3. CELE SZCZEGÓ OWE REALIZOWANE PRZEZ ZADANIE: 1.1 Bezpieczne ulice o satysfakcjonuj cej mieszka ców nawierzchni. 4. STAN OBECNY I UZASADNIENIE ZADANIA: Urz d Miasta dysponuje opracowanym i zatwierdzonym do realizacji w 2000 roku projektem organizacji ruchu. Ka dorazowa zmiana tej organizacji wymaga jej uaktualnienia w cz ci ulic, których zmiana dotyczy, a zatwierdzane przez Starostwo Powiatowe plany organizacji ruchu dla poszczególnych ulic, np. przy okazji ich przebudowy, automatycznie staj si cz ci tego formalnego i istniej cego zestawu dokumentów nazywaj cego si cznie Projekt organizacji ruchu dla Miasta Podkowa Le na. Ze wzgl du na liczb i fragmentaryczno zmian w ci gu ostatnich 12 lat czytelno takiego ci le techniczno-administracyjnego opracowania oraz komunikowanie jego za wobec mieszka ców jest utrudnione. Jednocze nie Urz d miasta posiada przygotowan (2009 r.) przez specjalistów ds. drogownictwa wariantow Koncepcj organizacji ruchu na terenie miasta ogrodu Podkowa Le na, wraz z programem uspokajania ruchu. Dokument opisuje w sposób przejrzysty, komunikatywny i z odwo aniem do przyk adów innych miast, uwarunkowania formalno-prawne i techniczne kilku wariantowych opcji uspokojenia ruchu w mie cie, co pozwala w adzom miasta na wybór jednej z nich lub wybór innej wersji cz cego cechy kilku wariantów zaprezentowanych w tym opracowaniu. Mieszka cy uczestnicz cy w spotkaniu w ramach aktualizacji strategii w dniu , gdzie omawiano problematyk drogow wyrazili oczekiwanie przygotowania jednolitego ca ciowego planu docelowych rozwi za komunikacyjnych które b przez kolejne lata wdra ane w ramach rocznych bud etów (przy rezerwacji rodków w ramach wieloletniego bud etu inwestycyjnego). Taki dokument, skrótowo podsumowuj cy cechy wybranej koncepcji ca ciowej organizacji ruchu, nie mia by mocy prawnej, ale okre la by polityk miasta w tym zakresie czyli cechy stanu docelowego do którego d ymy, co niezmiernie u atwi o by dyskusj i decyzje dot. szczegó owych rozwi za technicznych. Dokument mia by charakter wewn trz miejskiego kierunkowego ustalenia, w którym zostan okre lone podstawowe zasady kszta towania ruchu w mie cie, obejmuj ce co najmniej: dozwolone pr dko ci, w tym strefy ograniczenia pr dko ci, miejsca wymagaj ce zastosowania technicznych rodków spowalniania ruchu, itp. Najwa niejszym aspektem tego opracowania (lokalnej polityki komunikacyjnej) powinny by : ca ciowo podej cia, d ugofalowa perspektywa oraz uzyskanie szerokiej spo ecznej zgody (przynajmniej ze strony wi kszo ci zainteresowanych mieszka ców) na przyj cie takich rozwi za. Dokument przek ada by si na praktyk przy opracowywaniu kolejnych technicznych projektów organizacji ruchu i przebudowy nawierzchni dla poszczególnych ulic (co musi by roz one w czasie ze wzgl du na skal potrzebny rodków i wymogi formalne wobec szczegó owej dokumentacji technicznej). Taki dokument móg by tak e okre la docelowe rozwi zania w zakresie typów nawierzchni (lub ich opis mo e stanowi oddzielnie uchwalane opracowanie w ramach realizacji 16

17 Zadania 1.1.2). Ustalono zgodnie, e przy opracowaniu dokumentu zasad priorytetow powinno by bezpiecze stwo pieszych oraz rowerzystów czyli osób s abszych i niechronionych przed zderzeniem - nad komfortem osób jad cymi samochodami. Ma to szczególne odniesienie do samochodów ci arowych przeje aj cych tranzytem przez miasto. Skuteczne podniesienie poczucia bezpiecze stwa mieszka ców (pieszych) b dzie mo liwe w najwi kszym stopniu je li zostan po czone co najmniej kilka technik ograniczania pr dko ci: 1) Ograniczenia pr dko ci obowi zuj ce na terenie ca ego miasta ni sze ni ustawowe 50 km/h umieszczone na s upie z nazw miejscowo ci na wje dzie do miasta (co obowi zywa o by na terenie ca ego miasta w jego granicach administracyjnych, ale mog o by by nawet lokalnie zaostrzane (np. (np. wspomniane strefy zamieszkania, konkretne fragmenty ulic o du ym ryzyku dla pieszych, itp). 2) Selektywne stosowanie odpowiednich technicznych rodków spowolnienia ruchu (np. wyniesione skrzy owania, zw enia, itd.) w miejscach gdzie trzeba mie ca kowit pewno, e pojazdy zwolni. 3) Stara si wzmocni kontrol pr dko ci na ulicach ze strony policji (zakup przeno nego radaru), cho skuteczno tego rozwi zania w ma ym stopniu zale y od miasta. Podj cie decyzji w sprawie ograniczenia dopuszczalnej pr dko ci na terenie miasta jest wa ne, bowiem po zmianie rozporz dzenia wykonawczego do Ustawy o Ruchu Drogowym, tj. Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn. dot. taryfikatora punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym, od czerwca 2012 nie jest ju karane zarejestrowane przekroczenie pr dko ci do 10 km/h w stosunku do obowi zuj cej w danym miejscu. Oznacza to, e po terenie Podkowy Le nej mo na bezkarnie je dzi z szybko ci 60 km/h w ci gu dnia i 70 km/h w nocy, a w sytuacji sporadycznych kontroli praktycznie jeszcze szybciej. Dlatego, chc c przestrzegania cho by minimalnej bezpiecznej (w sensie drogi hamowania) pr dko ci pojazdów 50 km/h nale oby obni dopuszczaln na terenie miasta pr dko do 40 km/h. Na terenach gdzie dominuj drogi dojazdowe do posesji mo na szerzej ni dot d wprowadza oznakowanie obszar zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwsze stwo przed pojazdem (ustawowo max. 20 km/h), a przy okazji nie trzeba docelowo budowa chodników, bowiem pieszym ma s ca a szeroko jezdni. Tam gdzie warunki jazdy pozwalaj jednak na niebezpieczne zwi kszenie pr dko ci, nale y rozwa stosowanie technicznych rodków spowolnienia ruchu. Wa ne jest stosowanie kilku rodków na raz, bowiem samo tylko obni enie dopuszczalnej pr dko ci na przelotowych ulicach, szczególnie drastyczne (np. 30 km/h) jest bez du ych szans na jego wyegzekwowanie i w skrajnym przypadku mo e nawet o mieszy ide, a nie zmieni praktyki a interesuje nas wy cznie ten ostatni efekt. Jednocze nie nale y wspó pracowa z policj w zakresie zwi kszenia cz stotliwo ci i skuteczno ci kontroli, oraz poprzez konkursy grantowe dla organizacji pozarz dowych (np. w programie LEADER) lub bezpo rednie dzia ania urz dów Podkowy i Brwinowa promowa jazd z bezpieczn pr dko ci. Ponadto oczekiwane jest przez mieszka ców ograniczenie no no ci samochodów ci arowych przeje aj cych przez miasto tranzytem, jednak musi si to odby z zapewnieniem mo liwo ci dojazdu do wina i Owczarni. Jednocze nie mieszka cy tych so ectw sygnalizuj w adzom gminy Brwinów problemy z dojazdem, w tym utrudniony przejazd przez Podkow. To sk ania do szukania wspólnych i skoordynowanych z gm. Brwinów, Nadarzyn, Milanówek rozwi za komunikacyjnych, które mog zaowocowa alternatywnym dojazdem do tych dwu so ectw, z omini ciem Podkowy, co jest wa ne w perspektywie kilkukrotnego wzrostu liczby ich ludno ci w ci gu najbli szych lat. Ta tematyka wykracza poza w sko rozumian organizacj ruchu w Podkowie Le nej, ale zarówno 17

18 Brwinów jak i Podkowa maj interes, aby w perspektywie kilku lat ten problem rozwi za, cho dotyczy to wy cznie inwestycji poza terenem naszego miasta. 5. PLAN REALIZACJI NA LATA : Etap I (2013 r.) Powo anie wewn trznego zespo u do opracowania za dokumentu. Powszechne skonsultowanie za Programu z zainteresowanymi mieszka cami, co najmniej w zakresie oczekiwanych ogranicze w pr dko ci ruchu, wyboru rodków technicznych spowolnienia ruchu. Ankieta w biuletynie miasta oraz na stronie internetowej urz du (nale y rozwi za problem unikalno ci odpowiedzi tak aby nie by o mo liwe kilkukrotne wys anie ankiety przez jedno gospodarstwo domowe). Etap II (2013 r.) Wybór wykonawcy i opracowanie dokumentu, analiza tre ci pod wzgl dem uwzgl dnienia postulatów mieszka ców i formalne przyj cie dokumentu przez Rad Miasta do realizacji. Etap III (I 2014 r r.) Sukcesywne wprowadzanie zasad organizacji ruchu w poszczególnych fragmentach miasta (ulice) zgodnie z planami ich remontów lub przebudowy w ramach Zad Równolegle rozmowy z s siednimi gminami nt. mo liwo ci budowy dobrej jako ci alternatywnych dróg dojazdowych do wina i Owczarni. Ta cz zadania b dzie si realizowana poza terenem Podkowy i raczej bez rodków finansowych z naszego bud etu, ale w naszym interesie le y inicjowanie i wspieranie tego procesu. 6. KOORDYNACJA ZADANIA: Referat Inwestycji UM 7. PARTNERZY: NAZWA: ZAKRES WSPÓ PRACY: UM Brwinowa i innych gmin siednich Firmy zewn trzne Uzgodnienie tre ci planowanych zapisów na drogach, które cz uk ad komunikacyjny Podkowy Le nej z Brwinowem, Nadarzynem, Milanówkiem i dalej gmin Grodzisk Mazowiecki - Opracowanie ca ciowego planu organizacji ruchu w mie cie. - Opracowanie technicznych projektów organizacji ruchu dla poszczególnych obszarów (ulic). 8. PLANOWANY CA KOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA i RÓD A FINANSOWANIA: Etap I praca wewn trzna pracowników Urz du, konsultacja i zatwierdzenie przez RM. Etap II szacowane potrzeby ok z, rodki w asne gminy. Etap III rodki w asne gminy w latach , zadanie wykonywane w ramach rodków na zad

19 1. NUMER I TYTU ZADANIA: Przyj cie spo ecznie uzgodnionego planu modernizacji ulic z okre leniem rodzaju nawierzchni i jego realizacja. 2. CELE STRATEGICZNE REALIZOWANE PRZEZ ZADANIE: Cel 1 Nowoczesna infrastruktura komunalna 3. CELE SZCZEGÓ OWE REALIZOWANE PRZEZ ZADANIE: 1.1 Bezpieczne ulice o satysfakcjonuj cej mieszka ców nawierzchni. 4. STAN OBECNY I UZASADNIENIE ZADANIA: W latach wyremontowano lub wybudowano cznie oko o 16,4 km dróg gminnych, z 42,5 km jakie s w Podkowie. Udzia wydatków na transport i czno w wydatkach ogó em wynosi w tym czasie od 6 % do nawet 17,5% w 2007 roku, co daje Podkowie jeden z wy szych wska ników. Mimo utrzymania przejezdno ci w okresie jesiennych i wiosennych roztopów na wszystkich ulicach miasta, mieszka ców Podkowy nadal nie satysfakcjonuje ich stan. W badaniu ankietowym mieszka cy oceniaj jako dróg i ulic w Podkowie Le nej nisko -1,3 w skali (-2,0 + 2,0). Nieco lepiej oceniaj mieszka cy bezpiecze stwo na drogach, cho ocena oscyluje wokó zera (dominuje ocena rednia i tyle samo jest negatywnych co pozytywnych). Dotychczas remonty oraz przebudow ulic planowano w systemie jednorocznym, przy planowaniu inwestycji uwzgl dniano przede wszystkim: 1. funkcj jak pe ni dana droga (nat enie ruchu), 2. przejezdno w okresie jesienno-zimowym, 3. trwa nawierzchni, w tym przepuszczalno dla wód opadowych (ochrona rodowiska). Ulice na terenie miasta maj rodzaje nawierzchni: t ucze wapienny, t ucze wirowy i kamienny, utwardzenia emulsj asfaltow, asfaltem, kostk brukow i kamienn, a tak e bruk. Dyskusja w trakcie spotkania po wi conego aktualizacji strategii ( ) wykaza a wyra nie, e ród mieszka ców nie ma jednolitej opinii dot. preferowanych rodzajów nawierzchni. Wszystkie maj zwolenników i przeciwników. Pozytywn opini w ród niektórych mieszka ców posiada nawierzchnia z kostki betonowej. Przy odpowiednio skonstruowanej podbudowie nawierzchnia ta przynajmniej cz ciowo ch onie wod do gruntu (sprzyjaj c ro linno ci oraz likwiduj c ka e), a tak e tak nawierzchni bardzo atwo odtworzy w przypadku konieczno ci wykonania prac pod ulic (gazoci g, przy cza kanalizacyjne itp.). Inne osoby uwa aj, e pospolita kostka betonowa nie pasuje do miasta ogrodu i bardziej odpowiada im nawierzchnia asfaltowa jako neutralna krajobrazowo. Taka sytuacja powoduje, e raczej musimy si pogodzi z ró nymi typami nawierzchni, szczególnie, e trudno by o by teraz zmieni te które s po one w sposób profesjonalny i docelowy. We wnioskach ze spotkania podkre lono, e planuj c rodzaj nawierzchni nale y przede wszystkim odnosi j do funkcji jak spe nia dana ulica (np. obci enie ruchem). Konserwator zabytków pozytywnie uzgadnia na terenie miasta ró ne rodzaje nawierzchni, poza tzw. destruktem asfaltowym. W dyskusji podkre lano, e ulice dot d nie utwardzone przy za eniu zapewnienia mieszka com przejezdno ci w okresach roztopów powinny docelowo pozosta jako nieutwardzone, bo jest to zgodne z charakterem miasta oraz sprzyja wsi kaniu wód opadowych (niezmiernie wa ny aspekt w wymiarze ochrony rod. patrz zadanie nr.2.2.3) We wnioskach ze spotkania wskazano, e nale y opracowa ca ciowy, wieloletni program przebudowy i remontów ulic, który b dzie przegl dany i je li potrzeba aktualizowany co roku (przed uchwaleniem bud etu na dany rok). Urz d Miasta w marcu br. opracowa plan przebudowy i remontów ulic w latach i przekaza komisjom Rady Miasta do dyskusji i zatwierdzenia. W 19

20 trakcie zatwierdzania (przyjmowania) program powinien by uzgodniony z zainteresowanymi mieszka cami poszczególnych ulic, przynajmniej na zasadzie wi kszo ci g osów gospodarstw domowych (np. poprzez kontakt Radnych z mieszka cami w swoich obwodach wyborczych), ale ostateczn decyzj zawsze podejmuje Rada Miasta we wspó pracy z Burmistrzem. Program ten powinien uwzgl dnia zapisy Planu organizacji ruchu w mie cie (zadanie 1.1.1). Dokument w praktyce oby jako kierunkowa wytyczna przy opracowaniu i kosztorysowaniu technicznych projektów przebudowy nawierzchni dla poszczególnych ulic (co musi by roz one w czasie ze wzgl du na skal potrzebnych rodków i wymogi formalne wobec dokumentacji technicznej). Oczywi cie, w wyj tkowych sytuacjach, po rozpoznaniu lokalnych warunków przebudowy lub remontu danej ulicy mog zaistnie przes anki do zastosowania innej ani eli zaplanowano technologii nawierzchni, ale po wcze niejszej konsultacji z mieszka cami. Dokument powinien zawiera tak e informacje o planowanym przebiegu nowo budowanych cie ek rowerowych, lub ich wydzieleniu jako cz ci gu pieszo-jezdnego (lub strefy zamieszkania ). W drugim przypadku wi kszo ulic podkowia skich z powodzeniem mog pe ni funkcje cie ki rowerowej. Analogicznie do cie ki prowadz cej z po udnia na pó noc miasta (wzd Alei Jana Paw a II i Brwinowskiej) mo na zaprojektowa cie biegn ze wschodu na zachód miasta (np. wzd kolejki WKD, której przebieg zosta okre lony w koncepcji budowy cie ek na obszarze Zachodniego Mazowsza). Finansowanie planu przebudowy ulic powinno by powi zane z zapisami Wieloletniej Analizy Finansowej, przyjmowanej ka dorazowo przez Rad Miasta. W tym zakresie nale y te pami ta, e miasto musi zgodnie z ustaw wprowadzaj reformy administracji publicznej z 1999 r. i wyrokami Trybuna u Konstytucyjnego w perspektywie kilku najbli szych lat mo e doj do wyp aty kilku milionów z za ok. 40 fragmentów ulic miejskich, które od lat 1930 tych s zlokalizowane na dzia kach stanowi cych (wg ksi g wieczystych) w asno prywatn. Ten aspekt obci aj cy finanse miasta jest opisany w karcie zadania nr PLAN REALIZACJI I PLAN NA LATA : Etap I (I-III 2012 r.) - Powo anie zespo u do opracowania dokumentu. Etap II (IV IX 2012 r.) Prace nad stworzeniem dokumentu, dyskusja w ród cz onków zespo u, ew. podj cie decyzji o zleceniu cz ci prac firmie zewn trznej (mapy, wizualizacje). Etap III (IX 2012 r. XII 2012) Konsultacje z zainteresowanymi mieszka cami co najmniej na forum komisji Rady Miasta z udzia em mieszka ców, formalne przyj cie Planu przez Rad Miasta. Etap IV ( ) Roczne plany inwestycyjne oraz w zakresie remontów ulic b w formalny sposób zapisywane w planach bud etowych miasta i planowane do realizacji (wykonywana b dzie niezb dna dokumentacja techniczna, uzyskiwane decyzje administracyjne, wybierani wykonawcy poszczególnych prac). 6. KOORDYNACJA ZADANIA: Referat Inwestycji UM 7. PARTNERZY / NAZWA ZAKRES WYKONAWCY: Firmy Wykonanie mapy w formie elektronicznej, graficzna prezentacja opracowania, zewn trzn wykonawcy dokumentacji technicznej, wykonanie remontów e 8. PLANOWANY CA KOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA i RÓD A FINANSOWANIA: Etap I, II i III praca wewn trzna Urz du lub zlecenie opracowa graficznych (wizualizacji) w ramach kosztów bie cych Urz du. Etap IV w zale no ci od mo liwo ci bud etowych miasta na budow lub remonty ulic nale y przeznacza rocznie kwot min. 1,1 mln z i zwi ksza je od 2020 roku, do wysoko ci 2-3 mln z 20

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo