PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA (aktualizacja).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja)."

Transkrypt

1 PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu

2 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie priorytetów Strategii...5 Zasady i za enia przyj te przy przygotowaniu harmonogramu finansowego:...8 Lista zada realizuj cych cele Strategii Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 1 Nowoczesna infrastruktura komunalna Przyj cie ca ciowego planu organizacji ruchu w mie cie ze wskazaniem na sposoby ograniczania pr dko ci pojazdów i zapewnieniem priorytetu dla pieszych i rowerzystów Przyj cie spo ecznie uzgodnionego planu modernizacji ulic z okre leniem rodzaju nawierzchni i jego realizacja Budowa nowego cmentarza we wspó pracy z s siadami lub samodzielnie Okre lenie funkcji oraz zagospodarowanie terenu MOK Okre lenie funkcji i zagospodarowanie kluczowych obszarów miasta, w tym szczególnie centrum Poprawa stanu infrastruktury budynku Urz du Miasta...28 Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 2 Ochrona rodowiska naturalnego i zabytkowego charakteru miasta ogrodu Poprawa estetyki terenów publicznych miasta, w tym uporz dkowanie reklam Okre lenie rozwi za architektonicznych dostosowanych do charakteru miasta i ich promocja w ród obecnych i przysz ych mieszka ców, zwi kszanie wiadomo ci mieszka ców w zakresie dziedzictwa kulturowego, w tym potrzeby ochrony cennych obiektów architektonicznych Aktualizacja oraz wydanie nowego nak adu Karty Mieszka ca oraz jej aktywna promocja w ród obecnych i potencjalnych mieszka ców (= zadanie 3.1.5) Zachowanie cennych architektonicznie obiektów w Podkowie Le nej w tym willi Jukawa Realizacja systemu informacji miejskiej estetyczna informacja dla mieszka ców i przyjezdnych Udzia w opracowaniu i realizacji ca ciowej koncepcji uregulowania gospodarki wodnej na terenie miasta i s siednich gmin w obszarze zlewni rzeki Rokitnicy Zapewnienie dro no ci rowów melioracyjnych na terenie miasta Poprawa warunków do ma ej retencji na terenie miasta (na terenach publicznych i prywatnych) i ochrona zasobów wód podziemnych Kontynuacja inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Przygotowanie programu piel gnacji i odnowy drzewostanu na terenach publicznych i prywatnych Realizacja programu rewitalizacji Le nego Parku Miejskiego Zapewnienie zielonego przej cia mi dzy terenem d. MOK a Pa acykiem Kasyno..56 2

3 Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych miasta Zagospodarowanie Lasu M ochowskiego na cele rekreacyjne Uczestnictwo przedstawicieli miasta w konsultacjach Planu Urz dzania Lasu w latach Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych lasu Promowanie oszcz dnego korzystania z energii elektrycznej, wody i gazu Edukacja i promocja programów wykorzystania energii ze róde odnawialnych Dzia ania na rzecz ograniczania ha asu i dba o czysto powietrza...67 Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 3 Wszechstronny rozwój spo eczny mieszka ców miasta ogrodu Kontynuacja kluczowych dzia s cych integracji mieszka ców jako wspólnoty samorz dowej (m.in. festiwalu Otwarte Ogrody, Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, Dnia Sportu, Autosacrum i innych) oraz wzmacnianie wi zi ze spo eczno ciami Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Tworzenie warunków do rozwoju nowych inicjatyw maj cych na celu integracj mieszka ców, zg aszanych przez organizacje, grupy nieformalne i pojedynczych mieszka ców w tym wykorzystanie mo liwo ci inicjatywy lokalnej Wspieranie dzia organizacji pozarz dowych (w ramach przyj tego Programu Wspó pracy) oraz grup nieformalnych, sta e poszerzanie obszarów wspó pracy Uzyskanie przez Podkow Le statusu polskiego Pomnika Historii oraz dzia ania na rzecz wpisania miasta na list Slow Cities i pe nienia przez nie roli centrum integracji miast ogrodów jako forma promocji marki Podkowy Le nej Aktualizacja oraz wydanie nowego nak adu Karty Mieszka ca oraz jej aktywna promocja w ród obecnych i potencjalnych mieszka ców (= zadanie 2.1.3) Koordynacja i realizacja dzia aktywizuj cych i samopomocowych wobec mieszka ców potrzebuj cych pomocy, w tym osób niepe nosprawnych Dzia ania na rzecz dzieci i m odzie y zagro onych wykluczeniem spo ecznym Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowego trybu ycia Wypracowanie wieloletniej polityki mieszkaniowej miasta okre laj cej mo liwe sposoby rozwi zywania problemów osób kwalifikuj cych si do tej formy pomocy Przygotowanie i realizacja Strategii Dzia ania samorz dowych instytucji wiatowych (Zespo u Szkó Samorz dowych i Miejskiego Przedszkola), inicjowanie i wspieranie wspó pracy wszystkich placówek o wiatowych i kulturalnych na terenie miasta Program e o wiata w Zespole Szkó Samorz dowych wykorzystanie technik cyfrowych dla podniesienia jako ci nauczania i lepszej komunikacji szko y z rodzicami Zagospodarowanie nowej infrastruktury Zespo u Szkó Samorz dowych dla dzieci i mieszka ców oraz koordynacja wykorzystania infrastruktury obu szkó w godzinach pozalekcyjnych Integracja mieszka ców i aktywizacja poprzez uczestnictwo w kulturze - realizacja celów przyj tych w Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

4 3.5.2 Biblioteka jako nowoczesne centrum czytelniczo-informacyjne oraz miejsce nauki i spotka mieszka ców w ró nym wieku realizacja Strategii Rozwoju Biblioteki Miejskiej Wspieranie dzia kulturotwórczych organizacji spo ecznych oraz parafii w. Krzysztofa (kontynuacja) [w ramach zadania 3.1.3] Wspieranie dzia alno ci Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, jako formy promocji Podkowy Le nej (kontynuacja) Opracowanie i realizacja planu rozwoju sportu i rekreacji w mie cie z uwzgl dnieniem efektywnego wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej Budowa, modernizacja oraz sta a konserwacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla m odzie y i osób doros ych Przygotowanie i realizacja planu utrzymania wysokiego poziomu bezpiecze stwa w mie cie, w tym analiza wykonalno ci powo ania Stra y Miejskiej i wspó praca z Policj Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 4 Rozwój przedsi biorczo ci postprzemys owej Uruchomienie i udost pnienie lokalnych us ug publicznych za pomoc Internetu, takich jak e- administracja i e- o wiata Podniesienie kompetencji cyfrowych w ród mieszka ców Przygotowanie i realizacja strategii promocji miasta Promocja idei miast ogrodów poprzez wspó prac z miastami polskimi i europejskimi partnerskimi oraz w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów). [wspólnie z zadaniami oraz 3.1.4] Budowa parkingu park & ride oraz stanowisk postojowych w centrum miasta i przy pozosta ych stacjach kolejki WKD Promocja korzystania z transportu zbiorowego i rowerowego skierowana do mieszka ców Podkowy Le nej, wina i Owczarni (we wspó pracy z UMiG Brwinów) Budowa miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów (stojaki na rowery) Przeprowadzenie analizy i ew. wprowadzenie strefy p atnego parkowania w centrum miasta Sta a informacja i promocja us ug lokalnych firm wobec mieszka ców i odbiorców zewn trznych (internetowy Katalog Firm, cz tre ci systemu informacji miejskiej) Aktywne dzia ania na rzecz lokowania w mie cie po danych form dzia alno ci gospodarczej Przygotowanie i realizacja planu aktywnej gospodarki nieruchomo ciami miejskimi Analiza wydajno ci róde dochodów, audyt kosztów bie cych miasta, oraz wprowadzenie elementów bud etowania zadaniowego Stworzenie systemu zach t dla mieszka ców do p acenia podatków PIT w Podkowie Le nej oraz rejestrowania tutaj firm przez nich prowadzonych Tabela I: Harmonogram finansowy realizacji Strategii Tabela II: Harmonogram czasowy realizacji Strategii

5 Wst p Niniejszy dokument zawiera szczegó owy plan realizacji zada przewidzianych do realizacji w Strategii Zrównowa onego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Le na na lata Opisy sposobu realizacji zada przedstawione s na ujednoliconych kartach zada, które zawieraj uzasadnianie realizacji ka dego zadania (jako wynik dyskusji na spotkaniach w sprawie aktualizacji strategii, które odby y si w Podkowie Le nej w okresie pa dziernik 2012 kwiecie 2012). Obok uzasadnienia karty zawieraj opis etapów realizacji zada, przewidywany bud et na realizacj ka dego z nich, podmiot koordynuj cy oraz potencjalnych partnerów. Karty s zamieszczone wed ug kolejno ci celów strategicznych, tj. Karty zada do celu I Nowoczesna infrastruktura komunalna. Karty zada do celu II Ochrona rodowiska naturalnego i zabytkowego charakteru miasta ogrodu. Karty zada do celu III Wszechstronny rozwój spo eczny mieszka ców miasta ogrodu Karty zada do celu IV Rozwój przedsi biorczo ci postprzemys owej. Na ko cu dokumentu, po prezentacji kart zada, zamieszczamy w formie za czników tabelarycznych: (I) Harmonogram finansowy realizacji Strategii od roku 2013 do ko ca okresu jej obowi zywania, oraz (II) Harmonogram czasowy realizacji zada. Okre lenie priorytetów Strategii Metodologia: Priorytetyzacja zda w ramach strategii by a ostatni cz ci warsztatu nr 12 w dniu 13 kwietnia 2012 r. Uczestnicy mogli wskaza spo ród ponad 60 zada najwy ej 5 zada, które uznaj za pilne i wa ne (WP), najwy ej 5 jako pilne (P) oraz najwy ej 5 jako wa ne (W). Zatem cznie ka da osoba mog a wskaza maksymalnie 15 zada. Wype nione ankiety odda y 24 osoby. Nale y podkre li, e metoda taka s y jedynie do wy onienia grupy zada najcz ciej wskazywanych (co pozwala okre li je jako priorytety strategii), ale nie s y do cis ego porównywania liczby punktów jakie otrzyma y dalsze w kolejno ci zadania, szczególnie te, z nisk liczb wskaza. Mog by nadal obiektywnie wa ne dla miasta i konieczne w realizacji, ale nie wi si z rozwi zywaniem jakiego pal cego problemu i st d nie nazwiemy ich priorytetowymi. Robocze definicje terminów przyj te w tym procesie: Wa ne Zadania uznane za bardzo wa ne dla realizacji celów strategii rozwoju miasta, ale których realizacja nie wymaga koniecznie podj cia natychmiastowych dzia. Pilne Zadania, których realizacj trzeba podj jak najszybciej (priorytet czasu), cz sto ich realizacja warunkuje rozpocz cie lub zako czenie innego zadania. 5

6 Wa ne i pilne Kryterium cz ce cechy dwu pierwszych sugeruje konieczno realizacji tak ze wzgl du na priorytet wa no ci jak i priorytet czasowy (jak najszybciej). Analiza wyników zosta a dokonana w 3 wymiarach: (a) analiza bezwzgl dnej liczby punktów ka dego z ocenianych zda (pierwszych 10) (b) analiza liczby punktów wg celów szczegó owych (jako suma wskaza które pad y na wszystkie zadania w ramach danego celu szczegó owego) równie pierwszych 10, ze wskazaniem tak e na zadania, które otrzyma y najwy sz liczb punktów (c) analiza ze wzgl du na rodzaj wskaza (wa ne, pilne, wa ne i pilne) Wyniki i wnioski: Szczegó owe sprawozdanie z procesu priorytetyzacji zosta o sporz dzone i rozes ane do wszystkich uczestników prac nad aktualizacj Strategii w dniu 23 kwietnia br. oraz zosta o umieszczone w tym samym dniu na stronie internetowej miasta w zak adce Aktualizacja Strategii Rozwoju. Poni ej przedstawiamy tylko wnioski ko cowe: Rozk ad wskaza, zarówno na poziomie celów szczegó owych jak i pojedynczych zda pokazuje, e uzyskana t metod lista zada priorytetowych jest tematycznie zró nicowana i cho, zgodnie z oczekiwaniami, rozpoczyna si od zada drogowych, to obejmuje jednak zadania ze wszystkich 4 celów strategicznych. Odpowiada to zatem dobrze ustaleniom analizy SWOT i zasadom zrównowa onego rozwoju, które nakazuj równomierne inwestowanie we wszystkie wymiary ycia lokalnej wspólnoty. Operuj c nazwami celów szczegó owych nale y wskaza nast puj ce postulowane w ramach aktualizacji - priorytety strategii: Bezpiecze stwo ruchu drogowego, jako ulic i dost pno miejsc parkingowych: 1.1 Bezpieczne ulice o satysfakcjonuj cej mieszka ców nawierzchni 33 wskaza 4.3 Zwi kszenie dost pno ci i p ynno ci parkowania w centrum miasta 32 wskaza Ochrona rodowiska naturalnego, w tym rewitalizacja parku i równowaga stosunków wodnych: 2.2 Kompleksowe uregulowanie stosunków wodnych na terenie miasta Zachowanie i odnowa drzewostanu oraz ochrona flory i fauny w Podkowie Le nej 29 Poprawa stanu kluczowych terenów i budynków w centrum miasta i oraz ochrona jego zabytkowego charakteru: 2.1 Ochrona zabytkowego charakteru miasta Poprawny stan budynków i obiektów miejskich 26 Wysoka jako o wiaty i wychowania m odzie y: 3.4 Podnoszenie jako ci edukacji i wychowania dzieci oraz m odzie y Rozwój oferty w zakresie sportu, rekreacji i kultury fizycznej do osób w ró nym wieku (w tym bazy sportowej) 15 6

7 Wspieranie integracji mieszka ców: 3.1 Wspieranie integracji mieszka ców oraz wspó praca z organizacjami pozarz dowymi oraz grupami nieformalnymi w realizacji zada miasta 21 Dzia ania na rzecz zwi kszenia mo liwo ci finansowych dochodów miasta: 4.5 Dzia ania na rzecz zwi kszania dochodów miasta 20 Ponadto, dziedzin która wymaga szczególnej uwagi i prawdopodobnie sporych nak adów finansowych jest Zapewnienie bezpiecze stwa mieszka com ( ). Z bada ankietowych przeprowadzonych w 2011 r. wynika (co ca kowicie potwierdzaj statystyki policyjne), e mieszka cy czuj si bezpiecznie. Ale ten stan jest z zasady nietrwa y i obni enie poczucia bezpiecze stwa przez mieszka ców miasta w wyniku kilku gwa townych zdarze drastycznie obni by standard ycia w mie cie (np. cz naszych zachowa spo ecznych i codziennych musia aby ulec zmianie). W odró nieniu od pozosta ych w/w dziedzin, które nie otrzyma y wysokiej liczby wskaza i wymagaj g ównie m drej kontynuacji bo mieszka cy s po prostu przyzwyczajeni do wysokiego poziomu tych us ug i nie identyfikuj ich jako problemu zagadnienie bezpiecze stwa ze wzgl du na wysokie ryzyko jakie tworzy jego pogorszenie, powinno zosta podniesione do rangi dodatkowego priorytetu w zaktualizowanej strategii, pomimo, e otrzyma y zaledwie 7 wskaza. W zwi zku z tym proponuje si ustalenie dodatkowego priorytetu w strategii Dzia ania na rzecz utrzymania ród mieszka ców wysokiego poczucia bezpiecze stwa przez mieszka ców: 3.8 Zapewnienie bezpiecze stwa mieszka com i osobom przyjezdnym oraz lokalnym firmom 7 wskaza Metodologia przygotowania harmonogramu realizacji Strategii Harmonogram realizacji Strategii (Tabela II) zosta przygotowany jako zestawienie 3 typów informacji (1) pilno ci danego zadania okre lonej w procesie definiowania priorytetów Strategii (patrz wy ej) oraz roli tego zadania w przygotowaniu innych zada do realizacji, (2) wyników analizy finansowej i (3) obecnego stanu zaawansowania tego zadania i mo liwo ci jego realizacji ze wzgl du na obci enie prac poszczególnych referatów Urz du Miasta. Zadania wyró nione jako priorytetowe wyró niono graficznie w tej tabeli ciemniejszym odcieniem. Wi kszo zada z wyj tkiem jednorazowych inwestycyjnych - po kilku latach intensywnych przygotowa i tworzenia zmian jako ciowych nabiera charakteru zadania sta ego / ci ego, które tym samym przestaje by priorytetem a staje si normalnym i koniecznym elementem zarz dzania miastem. Tak w nie oznaczono je w Tabeli II Harmonogram czasowy, natomiast nadal s wa ne dla tworzenia wysokiej jako ci ycia, st d nie usuwano ich w pó niejszych latach z tego harmonogramu. Metodologia przygotowania harmonogramu finansowego realizacji Strategii Harmonogram finansowy (Tabela I) zestawia koszty zada przewidzianych do realizacji w ramach Strategii ze rodkami, które s dost pne na ten cel w ramach bud etu gminy w kolejnych latach (wg Wieloletniej Prognozy Finansowej przyj tej przez Rad Miasta w dniu ), z podzia em na koszty bie ce i inwestycyjne. Dla tych zada dla których by o to merytorycznie mo liwe, za ono pozyskanie dofinansowania ze rodków spoza bud etu 7

8 gminy (ze rodków unijnych w tym z inicjatywy Leader, z tzw. norweskich, lub innych dotacji celowych z bud etu pa stwa). Na tym wst pnym etapie planowania zrobiono za enie, e nie b dzie si zaci ga kredytów. Celem ca ego procesu jest próba zbilansowania przewidywanych wydatków z dost pnymi funduszami na poszczególne lata z wykorzystaniem wniosków wynikaj cych z procesu priorytetyzacji zada, jaki przeprowadzono w ramach pracy nad Strategi w dniu 13 kwietnia br. Przeprowadzona analiza pokazuje, e zbilansowanie finansowe strategii jest mo liwe i ma miejsce, cho w ka dym z lat oraz w 2013 roku (po zmianach na spotkaniu ws. aktualizacji Strategii w dniu 29 czerwca) wyst puje pewien niewielki deficyt rz du kilkuset tysi cy z (od z w 2013, do ok. 1 mln w latach ) stanowi cy 1-5% bud etu, ale od roku 2019 wyst puje sta a i rosn ca nadwy ka, za od roku 2022 nadwy ka ta, pomimo wysokich nak adów na drogi w tych latach, jest ju na poziomie z rocznie co oznacza, e poza zadaniami zabu etowanymi w tej Strategii mo na realizowa (po kolejnej aktualizacji Strategii) zupe nie nowe zadania, lub obecne zadania w cz ci, której nie mo na by o na tym etapie zabud etowa ze wzgl. na wariantowo kosztów i brak rodków w najbli szym czasie np. docelowe zagospodarowanie Centrum miasta, budowa nowoczesnego i energooszcz dnego budynku kultury w zamian za dzisiejszy MOK i inne. Z szacunkowej analizy opartej na porównaniu kosztów cznych wszystkich zada z limitami rodków na wydatki inwestycyjne z WPF wynika, e miasto b dzie mia o wolnych ok. 8-9 mln z na takie nie nowe inwestycje w latach Natomiast wspomniany przej ciowy deficyt rodków inwestycyjnych na poziomie kilkuset tysi cy (do 1 miliona) rocznie w latach mo e by w praktyce pokryty poprzez: (a) zwi kszone dochody miasta z tytu u PIT co jest niewykluczone, ale nie mamy takiej pewno ci; (b) dalszymi oszcz dno ciami w wydatkach bie cych; lub na tym etapie analizy jest to ju dopuszczalne - (c) kredytem bankowym w takiej lub innej formie, który b dzie atwo sp aci w przysz ci wobec wspomnianej nadwy ki na cele inwestycyjne pocz wszy od roku W wypadku, gdy adna z tych opcji nie b dzie mo liwa, zakres dzia inwestycyjnych na dany rok musi ulec zmniejszeniu (cz zakresu musi by przesuni ta na kolejny rok). Analiza ta z konieczno ci opiera si na szeregu za, które b opisane poni ej, za pewna arbitralno okre lania kosztów i róde finansowania przy tej ponad 10-letniej perspektywie czasowej jest nieunikniona. Natomiast w perspektywie rocznej lub dwuletniej bud etowanie musi by bardzo cis e i dok adne, co ma miejsce przy uchwalaniu bud etów przez Rad Miasta. W podsumowaniu nale y podkre li, e niniejsza analiza jest wy cznie szacunkow ocen rozk adu kosztów na poszczególne lata, która pozwala na zbilansowanie potrzeb i rodków w wymiarze wieloletnim, z uwzgl dnieniem priorytetów okre lonych przez uczestników procesu planowania Strategicznego na spotkaniu w dniu 13 kwietnia Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzi, e Strategia ta jest z du ym prawdopodobie stwem wykonalna finansowo. Zasady i za enia przyj te przy przygotowaniu harmonogramu finansowego: 8

9 1. Koszty zada inwestycyjnych zosta y oszacowane przez Urz d Miasta w oparciu o posiadane kosztorysy, warto ci kosztorysowe podane w opracowaniach analitycznych posiadanych przez Urz d, lub metody wska nikowe stosowane w kosztorysowaniu inwestycji. Najcz ciej po przeprowadzeniu przetargów kwoty te s ni sze, ale z drugiej strony nie wszystkie posiadane wyceny s aktualne na rok 2012 st d wzrost cen mo e zrównowa ewentualne oszcz dno ci. W pewnych przypadkach (np. renowacja budynku i zagospodarowanie terenu b. MOK, ewentualna rewitalizacja Parku Przyja ni Polsko-W gierskiej) bud et zadania zosta okre lony na poziomie wyznaczonym przez górny limit dost pnych na ten cel rodków z programu LEADER. 2. Koszty zada bie cych (nie inwestycyjnych) zosta y oszacowane w oparciu o ró ne dane wyj ciowe lub metod porównawcz. Równie tutaj w pewnych przypadkach konieczna by a arbitralna decyzja moderatorów o tym jaki poziom kosztów realizacji danego zadania b dzie mo liwy do sfinansowania przy aktualnych ograniczeniach bud etu (np. koszt szerszej wspó pracy z Policj, zakres monitoringu wizyjnego w cis ym centrum miasta i w miejscach niebezpiecznych). W ramach dalszej dyskusji nad strategi lub w ramach przyjmowania bie cych bud etów przez Rad Miasta mo liwe s nawet znacz ce zmiany tych kwot ale przy za eniu, e koszty innych zada b odpowiednio zmniejszone. 3. Za ono, e nowe zadania nie-inwestycyjne (tj. wydatki z cz ci bie cej bud etu miasta) wynikaj ce ze Strategii - o ile ich suma nie przekroczy kwoty z w danym roku - b si mie ci w bud ecie bie cym miasta na dany rok. Kwoty te s stosunkowo najwy sze w latach 2013 i 2014 ze wzgl du na zaplanowanie wykonania kilku wa nych opracowa, na podstawie których formu owane konkretne wnioski, w tym inwestycyjne (ostateczny plan organizacji ruchu, plan zarz dzania nieruchomo ciami wraz z wycenami nieruchomo ci program piel gnacji drzewostanu, plan utrzymania bezpiecze stwa w mie cie, itp), a w kolejnych latach spadaj do wysoko ci oko o tys. z. W sta ych wydatkach bie cych miasta pojawi si ponadto nowe pozycje zwi zane z dzia aniami edukacyjnymi kierowanymi do mieszka ców (edukacja ekologiczna, przyrodnicza, architektoniczna, prozdrowotna, wydanie Karty Mieszka ca oraz materia ów informacyjnych o zabytkowym charakterze miasta) co wymaga co najmniej utrzymania na dotychczasowym poziomie wysoko ci rodków na Program Wspó pracy z Organizacjami Pozarz dowymi albo nawet jego wzrost. Mog si te pojawi obci enia bud etu z tytu u funkcjonowania inicjatywy lokalnej (zadanie 3.1.2). St d te na zasadzie wyj tku i dla stworzenia pewnej rezerwy na ew. niedoszacowanie innych zada wpisano do harmonogramu po z rocznie na konkurs dla organizacji pozarz dowych (zadanie 3.1.3) pomimo, e corocznie co najmniej taka kwota jest ju przeznaczana na ten cel. Równie cz innych kosztów nowych zada wynikaj cych ze Strategii jest ju ponoszona w ramach corocznych bud etów, trzeba tylko te wydatki ukierunkowa ci le na realizacj zada ze Strategii a niekiedy zwi kszy. Przyk adem b dzie zak adane zwi kszenie wydatków na utrzymanie bezpiecze stwa w mie cie (na wspó prac z Policj zaplanowano rocznie kwot rz du 100 tys. z, a ju obecnie przeznacza si na ten cel kwot 10 tys. z jako dotacj na paliwo i inne wydatki rzeczowe), a tak e sta e prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych na terenach zielonych miasta i inne podobne zadania. 4. W odniesieniu do kilku zada (m.in. Zadanie 2.2.1/2.2.3 miejsce pod lokalizacj zbiornika retencyjnego, Zadanie zapewnienie zielonego przej cia pomi dzy MOK a Pa acykiem) zachodzi konieczno pozyskania nieruchomo ci stanowi cych dzi w asno prywatn, lub maj status nieuregulowany. Podobnie w najbli szych latach, w wyniku spodziewanych decyzji s dowych, miasto b dzie musia o zwróci kilka milionów z otych prywatnym w cicielom kilkudziesi ciu 9

10 dzia ek zaj tych od lat 30 tych pod drogi publiczne. Jednocze nie miasto dysponuje dzi kilkoma nieruchomo ciami o przeznaczeniu mieszkaniowym, które nie b przez miasto wykorzystywane w tym celu i stanowi dzi rezerw kapita ow. Ich liczba mo e si powi kszy w najbli szych latach dzi ki staraniom Urz du Miasta o regulacj i uporz dkowanie stanów prawnych nieruchomo ci w mie cie. Poniewa cis e oszacowanie kosztów dzia ek jakie trzeba pozyska, lub za które trzeba dzie zap aci jest na tym etapie nie mo liwe (oraz by o by nieuzasadnione, bo utrudni o by miastu negocjacje), podobnie jak trudno wyceni jest warto dzia ek b cych w trakcie odzyskiwania w najbli szych latach, dlatego w ca ej Strategii zrobiono za enie (wyra one w karcie zadania nr Plan aktywnej gospodarki nieruchomo ciami), e koszty nabycia nieruchomo ci funkcjonalnie potrzebnych do rozwoju miasta zostan pokryte albo drog bezpo redniej wymiany nieruchomo ci posiadanych przez miasto albo poprzez sprzeda posiadanych nieruchomo ci i przeznaczenie rodków na w/w cele. Sprzeda nieruchomo ci mo e te by ród em pozyskania rodków na sp at zobowi za miasta za dzia ki zaj te pod drogi publiczne (patrz wy ej). Innymi s owy proponuje si, e aktywna gospodarka nieruchomo ciami mo e polega na takim zarz dzaniu zasobem, aby jedne nieruchomo ci w sposób bezpo redni lub po redni finansowa y pozyskanie i zagospodarowanie innych, które s niezb dne dla rozwoju i funkcjonowania miasta. Uwaga: Moderatorzy nie zabud etowali na tym etapie Strategii kosztów ew. inwestycji w remont Willi Jukawa, ze wzgl du na wielowariantowo opcji jej wykorzystania, z których wiele zak ada brak wk adu finansowego miasta. Ew. decyzje w tej sprawie musi podj Rada Miasta (koszt ca kowitego remontu tego drewnianego budynku mie ci si zapewne w przedziale 1-2 mln z potrzebna jest szczegó owa wycena) i wtedy zostanie to wtórnie wprowadzone do harmonogramu finansowego, wymuszaj c jego zasadnicz zmian, poprzez przeniesienie rodków z innych zada. 10

11 Lista zada realizuj cych cele Strategii. 11

12 ZADANIA W OBR BIE CELU STRATEGICZNEGO NR 1 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Cel szczegó owy nr 1.1 Bezpieczne ulice o satysfakcjonuj cej mieszka ców nawierzchni. Zadanie Przyj cie ca ciowego planu organizacji ruchu w mie cie ze wskazaniem na sposoby ograniczania pr dko ci pojazdów i zapewnieniem priorytetu dla pieszych i rowerzystów. Zadanie Przyj cie spo ecznie uzgodnionego planu modernizacji ulic z okre leniem rodzaju nawierzchni i jego realizacja. Cel szczegó owy nr 1.2 Rozbudowa istniej cego lub budowa nowego cmentarza. Zadanie Budowa nowego cmentarza we wspó pracy z s siadami lub samodzielnie. Cel szczegó owy nr 1.3 Poprawny stan budynków i obiektów miejskich Zadanie Okre lenie funkcji oraz zagospodarowanie terenu MOK. Zadanie Okre lenie funkcji i zagospodarowanie kluczowych obszarów miasta, w tym szczególnie centrum. Zadanie Poprawa stanu infrastruktury budynku Urz du Miasta. ZADANIA W OBR BIE CELU STRATEGICZNEGO NR 2 OCHRONA RODOWISKA NATURALNEGO I ZABYTKOWEGO CHARKTERU MIASTA OGRODU Cel szczegó owy nr 2.1 Ochrona zabytkowego charakteru miasta Zadanie Poprawa estetyki terenów publicznych miasta, w tym uporz dkowanie reklam. Zadanie Okre lenie rozwi za architektonicznych dostosowanych do charakteru miasta i ich promocja w ród obecnych i przysz ych mieszka ców, zwi kszanie wiadomo ci mieszka ców w zakresie dziedzictwa kulturowego, w tym potrzeby ochrony cennych obiektów architektonicznych. Zadanie Aktualizacja i skuteczna promocja Karty Mieszka ca. (= zadanie 3.1.5) Zadanie Zachowanie cennych architektonicznie obiektów w Podkowie Le nej w tym willi Jukawa. Zadanie Realizacja systemu informacji miejskiej estetyczna informacja dla mieszka ców i przyjezdnych Cel szczegó owy nr 2.2 Kompleksowe uregulowanie stosunków wodnych na terenie miasta. Zadanie Udzia w opracowaniu i realizacji ca ciowej koncepcji uregulowania gospodarki wodnej na terenie miasta i s siednich gmin w obszarze zlewni rzeki Rokitnicy. Zadanie Zapewnienie dro no ci rowów melioracyjnych na terenie miasta. Zadanie Poprawa warunków do ma ej retencji na terenie miasta (na terenach publicznych i prywatnych), oraz ochrona zasobów wód podziemnych na terenie miasta. Cel szczegó owy nr 2.3 Zachowanie i odnowa drzewostanu oraz ochrona flory i fauny w Podkowie Le nej. Zadanie Kontynuacja inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. Zadanie Przygotowanie programu piel gnacji i odnowy drzewostanu na terenach publicznych i prywatnych oraz jego sukcesywna realizacja. Zadanie Realizacja projektu rewitalizacji Le nego Parku Miejskiego. Zadanie Zapewnienie przej cia mi dzy terenem d. MOK a Pa acykiem Kasyno Zadanie Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych miasta ogrodu. Cel szczegó owy nr 2.4 Wykorzystanie Lasu M ochowskiego i ochrona jego zasobów. Zadanie Zagospodarowanie Lasu M ochowskiego na cele rekreacyjne. Zadanie Udzia przedstawicieli miasta w konsultacjach Planu Urz dzenia Lasu w latach Zadanie Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych lasu. Cel szczegó owy nr 2.5 Promocja zachowa pro-ekologicznych w ród mieszka ców Podkowy Le nej i 12

13 siednich miejscowo ci. Zadanie Zadanie Zadanie Promowanie oszcz dnego korzystania z energii elektrycznej, wody i gazu. Edukacja i promocja programów wykorzystania energii ze róde odnawialnych. Dzia ania na rzecz ograniczania ha asu i dba o czysto powietrza. ZADANIA W OBR BIE CELU STRATEGICZNEGO NR3 WSZECHSTRONNY ROZWÓJ SPO ECZNY MIESZKA CÓW MIASTA OGRODU Cel szczegó owy nr 3.1 Wspieranie integracji mieszka ców oraz wspó praca z organizacjami pozarz dowymi oraz grupami nieformalnymi w realizacji zada miasta. Zadanie Kontynuacja kluczowych dzia s cych integracji mieszka ców jako wspólnoty samorz dowej (m.in. Festiwalu Otwarte Ogrody, Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, Dnia Sportu, Autosacrum i innych) oraz wzmacnianiu wi zi ze spo eczno ciami Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie Tworzenie warunków do rozwoju nowych inicjatyw maj cych na celu integracj mieszka ców, zg aszanych przez organizacje, grupy nieformalne i pojedynczych mieszka ców w tym wykorzystanie mo liwo ci inicjatywy lokalnej. Zadanie Wspieranie dzia organizacji pozarz dowych (w ramach przyj tego Programu Wspó pracy) oraz grup nieformalnych, sta e poszerzanie obszarów wspó pracy. Zadanie Uzyskanie przez Podkow Le statusu polskiego Pomnika Historii oraz dzia ania na rzecz wpisania miasta na list Slow Cities i pe nienia przez nie roli centrum integracji ruchu miast ogrodów jako forma promocji marki Podkowy Le nej Zadanie Aktualizacja oraz wydanie nowego nak adu Karty Mieszka ca oraz jej aktywna promocja w ród obecnych i potencjalnych mieszka ców. Cel szczegó owy nr 3.2 Aktywna polityka miasta w zakresie pomocy rodzinom i osobom starszym. Zadanie Koordynacja i realizacja dzia aktywizuj cych i samopomocowych wobec mieszka ców potrzebuj cych pomocy, w tym osób niepe nosprawnych. Zadanie Dzia ania na rzecz dzieci i m odzie y zagro onych wykluczeniem spo ecznym. Zadanie Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowego trybu ycia. Cel szczegó owy nr 3.3 Zapewnienie lokali socjalnych. Zadanie Wypracowanie wieloletniej polityki mieszkaniowej miasta okre laj cej mo liwe sposoby rozwi zywania problemów osób kwalifikuj cych si do tej formy pomocy. Cel szczegó owy nr 3.4 Podnoszenie jako ci edukacji i wychowania dzieci oraz m odzie y. Zadanie Przygotowanie i realizacja Strategii Dzia ania samorz dowych instytucji wiatowych (Zespo u Szkó Samorz dowych i Przedszkola Miejskiego), inicjowanie i wspieranie wspó pracy wszystkich placówek o wiatowych i kulturalnych na terenie miasta. Zadanie Program e o wiata w Zespole Szkó Samorz dowych wykorzystanie technik cyfrowych dla podniesienia jako ci nauczania i lepszej komunikacji szko y z rodzicami. Zadanie Zagospodarowanie nowej infrastruktury Zespo u Szkó Samorz dowych dla dzieci i mieszka ców oraz koordynacja wykorzystania infrastruktury obu szkó w godzinach pozalekcyjnych. Cel szczegó owy nr 3.5 Utrzymanie wysokiego poziomu oferty kulturalnej w mie cie, zwi kszenie jej zró nicowania oraz uczestnictwa mieszka ców w kulturze. Zadanie Integracja mieszka ców i aktywizacja poprzez uczestnictwo w kulturze - realizacja celów przyj tych w Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie Biblioteka jako nowoczesne centrum czytelniczo-informacyjne oraz miejsce nauki i spotka mieszka ców w ró nym wieku realizacja Strategii Rozwoju Biblioteki Miejskiej. Zadanie Wspieranie dzia kulturotwórczych organizacji spo ecznych oraz parafii w. Krzysztofa (kontynuacja). [w ramach zadania 3.1.3] Zadanie Wspieranie dzia alno ci Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, jako formy promocji Podkowy Le nej (kontynuacja). 13

14 Cel szczegó owy nr 3.6 Rozwój oferty w zakresie sportu, rekreacji i kultury fizycznej dla osób w ró nym wieku (w tym bazy sportowej). Zadanie Opracowanie i realizacja planu rozwoju sportu i rekreacji w mie cie z uwzgl dnieniem efektywnego wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej. Zadanie Budowa, modernizacja oraz sta a konserwacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla m odzie y i osób doros ych. Cel szczegó owy nr 3.7 Zapewnienie bezpiecze stwa mieszka com i osobom przyjezdnym oraz lokalnym firmom. Zadanie Przygotowanie i realizacja planu utrzymania wysokiego poziomu bezpiecze stwa w mie cie, w tym analiza wykonalno ci powo ania Stra y Miejskiej i wspó praca z Policj ZADANIA W OBR BIE CELU STRATEGICZNEGO NR 4 ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI POSTPRZEMYS OWEJ Cel szczegó owy nr 4.1 Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do korzystania z us ug publicznych i wspierania gospodarki opartej na wiedzy Zadanie Uruchomienie i udost pnienie lokalnych us ug publicznych za pomoc Internetu, takich jak np. e -administracja i e -o wiata. Zadanie Podniesienie kompetencji cyfrowych w ród mieszka ców. Cel szczegó owy nr 4.2 Budowanie pozytywnej marki Podkowy Le nej Zadanie Przygotowanie i realizacja strategii promocji miasta. Zadanie Promocja idei miast ogrodów poprzez wspó prac z miastami polskimi i europejskimi partnerskimi oraz w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów). [wspólnie z zadaniami oraz 3.1.4] Cel szczegó owy nr 4.3 Zwi kszenie dost pno ci i p ynno ci parkowania w centrum miasta Zadanie Budowa parkingu park & ride oraz stanowisk postojowych w centrum miasta i przy pozosta ych stacjach kolejki WKD. Zadanie Promocja korzystania z transportu zbiorowego i rowerowego skierowana do mieszka ców Podkowy Le nej, wina i Owczarni (we wspó pracy z UMiG Brwinów) Zadanie Budowa miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów (stojaki na rowery) Zadanie Przeprowadzenie analizy i ew. wprowadzenie strefy p atnego parkowania w centrum miasta Cel szczegó owy nr 4.4 Wspieranie rozwoju podkowia skich firm w ró nych sektorach us ug. Zadanie Sta a informacja i promocja us ug lokalnych firm wobec mieszka ców i odbiorców zewn trznych (internetowy Katalog Firm, cz tre ci systemu informacji miejskiej). Zadanie Aktywne dzia ania na rzecz lokowania w mie cie po danych form dzia alno ci gospodarczej. Cel szczegó owy nr 4.5 Dzia ania na rzecz zwi kszania dochodów miasta. Zadanie Przygotowanie i realizacja planu aktywnej gospodarki nieruchomo ciami miejskimi. Zadanie Analiza wydajno ci róde dochodów, audyt kosztów bie cych miasta, oraz wprowadzenie elementów bud etowania zadaniowego. Zadanie Stworzenie systemu zach t dla mieszka ców do p acenia podatków PIT w Podkowie Le nej oraz rejestrowania tutaj firm przez nich prowadzonych. 14

15 Zadania s ce realizacji celu strategicznego nr 1 Nowoczesna infrastruktura komunalna. 15

16 1. NUMER I TYTU ZADANIA: Przyj cie ca ciowego planu organizacji ruchu w mie cie ze wskazaniem na sposoby ograniczania pr dko ci pojazdów i zapewnieniem priorytetu dla pieszych i rowerzystów. 2. CELE STRATEGICZNE REALIZOWANE PRZEZ ZADANIE: Cel 1 Nowoczesna infrastruktura komunalna. 3. CELE SZCZEGÓ OWE REALIZOWANE PRZEZ ZADANIE: 1.1 Bezpieczne ulice o satysfakcjonuj cej mieszka ców nawierzchni. 4. STAN OBECNY I UZASADNIENIE ZADANIA: Urz d Miasta dysponuje opracowanym i zatwierdzonym do realizacji w 2000 roku projektem organizacji ruchu. Ka dorazowa zmiana tej organizacji wymaga jej uaktualnienia w cz ci ulic, których zmiana dotyczy, a zatwierdzane przez Starostwo Powiatowe plany organizacji ruchu dla poszczególnych ulic, np. przy okazji ich przebudowy, automatycznie staj si cz ci tego formalnego i istniej cego zestawu dokumentów nazywaj cego si cznie Projekt organizacji ruchu dla Miasta Podkowa Le na. Ze wzgl du na liczb i fragmentaryczno zmian w ci gu ostatnich 12 lat czytelno takiego ci le techniczno-administracyjnego opracowania oraz komunikowanie jego za wobec mieszka ców jest utrudnione. Jednocze nie Urz d miasta posiada przygotowan (2009 r.) przez specjalistów ds. drogownictwa wariantow Koncepcj organizacji ruchu na terenie miasta ogrodu Podkowa Le na, wraz z programem uspokajania ruchu. Dokument opisuje w sposób przejrzysty, komunikatywny i z odwo aniem do przyk adów innych miast, uwarunkowania formalno-prawne i techniczne kilku wariantowych opcji uspokojenia ruchu w mie cie, co pozwala w adzom miasta na wybór jednej z nich lub wybór innej wersji cz cego cechy kilku wariantów zaprezentowanych w tym opracowaniu. Mieszka cy uczestnicz cy w spotkaniu w ramach aktualizacji strategii w dniu , gdzie omawiano problematyk drogow wyrazili oczekiwanie przygotowania jednolitego ca ciowego planu docelowych rozwi za komunikacyjnych które b przez kolejne lata wdra ane w ramach rocznych bud etów (przy rezerwacji rodków w ramach wieloletniego bud etu inwestycyjnego). Taki dokument, skrótowo podsumowuj cy cechy wybranej koncepcji ca ciowej organizacji ruchu, nie mia by mocy prawnej, ale okre la by polityk miasta w tym zakresie czyli cechy stanu docelowego do którego d ymy, co niezmiernie u atwi o by dyskusj i decyzje dot. szczegó owych rozwi za technicznych. Dokument mia by charakter wewn trz miejskiego kierunkowego ustalenia, w którym zostan okre lone podstawowe zasady kszta towania ruchu w mie cie, obejmuj ce co najmniej: dozwolone pr dko ci, w tym strefy ograniczenia pr dko ci, miejsca wymagaj ce zastosowania technicznych rodków spowalniania ruchu, itp. Najwa niejszym aspektem tego opracowania (lokalnej polityki komunikacyjnej) powinny by : ca ciowo podej cia, d ugofalowa perspektywa oraz uzyskanie szerokiej spo ecznej zgody (przynajmniej ze strony wi kszo ci zainteresowanych mieszka ców) na przyj cie takich rozwi za. Dokument przek ada by si na praktyk przy opracowywaniu kolejnych technicznych projektów organizacji ruchu i przebudowy nawierzchni dla poszczególnych ulic (co musi by roz one w czasie ze wzgl du na skal potrzebny rodków i wymogi formalne wobec szczegó owej dokumentacji technicznej). Taki dokument móg by tak e okre la docelowe rozwi zania w zakresie typów nawierzchni (lub ich opis mo e stanowi oddzielnie uchwalane opracowanie w ramach realizacji 16

17 Zadania 1.1.2). Ustalono zgodnie, e przy opracowaniu dokumentu zasad priorytetow powinno by bezpiecze stwo pieszych oraz rowerzystów czyli osób s abszych i niechronionych przed zderzeniem - nad komfortem osób jad cymi samochodami. Ma to szczególne odniesienie do samochodów ci arowych przeje aj cych tranzytem przez miasto. Skuteczne podniesienie poczucia bezpiecze stwa mieszka ców (pieszych) b dzie mo liwe w najwi kszym stopniu je li zostan po czone co najmniej kilka technik ograniczania pr dko ci: 1) Ograniczenia pr dko ci obowi zuj ce na terenie ca ego miasta ni sze ni ustawowe 50 km/h umieszczone na s upie z nazw miejscowo ci na wje dzie do miasta (co obowi zywa o by na terenie ca ego miasta w jego granicach administracyjnych, ale mog o by by nawet lokalnie zaostrzane (np. (np. wspomniane strefy zamieszkania, konkretne fragmenty ulic o du ym ryzyku dla pieszych, itp). 2) Selektywne stosowanie odpowiednich technicznych rodków spowolnienia ruchu (np. wyniesione skrzy owania, zw enia, itd.) w miejscach gdzie trzeba mie ca kowit pewno, e pojazdy zwolni. 3) Stara si wzmocni kontrol pr dko ci na ulicach ze strony policji (zakup przeno nego radaru), cho skuteczno tego rozwi zania w ma ym stopniu zale y od miasta. Podj cie decyzji w sprawie ograniczenia dopuszczalnej pr dko ci na terenie miasta jest wa ne, bowiem po zmianie rozporz dzenia wykonawczego do Ustawy o Ruchu Drogowym, tj. Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn. dot. taryfikatora punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym, od czerwca 2012 nie jest ju karane zarejestrowane przekroczenie pr dko ci do 10 km/h w stosunku do obowi zuj cej w danym miejscu. Oznacza to, e po terenie Podkowy Le nej mo na bezkarnie je dzi z szybko ci 60 km/h w ci gu dnia i 70 km/h w nocy, a w sytuacji sporadycznych kontroli praktycznie jeszcze szybciej. Dlatego, chc c przestrzegania cho by minimalnej bezpiecznej (w sensie drogi hamowania) pr dko ci pojazdów 50 km/h nale oby obni dopuszczaln na terenie miasta pr dko do 40 km/h. Na terenach gdzie dominuj drogi dojazdowe do posesji mo na szerzej ni dot d wprowadza oznakowanie obszar zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwsze stwo przed pojazdem (ustawowo max. 20 km/h), a przy okazji nie trzeba docelowo budowa chodników, bowiem pieszym ma s ca a szeroko jezdni. Tam gdzie warunki jazdy pozwalaj jednak na niebezpieczne zwi kszenie pr dko ci, nale y rozwa stosowanie technicznych rodków spowolnienia ruchu. Wa ne jest stosowanie kilku rodków na raz, bowiem samo tylko obni enie dopuszczalnej pr dko ci na przelotowych ulicach, szczególnie drastyczne (np. 30 km/h) jest bez du ych szans na jego wyegzekwowanie i w skrajnym przypadku mo e nawet o mieszy ide, a nie zmieni praktyki a interesuje nas wy cznie ten ostatni efekt. Jednocze nie nale y wspó pracowa z policj w zakresie zwi kszenia cz stotliwo ci i skuteczno ci kontroli, oraz poprzez konkursy grantowe dla organizacji pozarz dowych (np. w programie LEADER) lub bezpo rednie dzia ania urz dów Podkowy i Brwinowa promowa jazd z bezpieczn pr dko ci. Ponadto oczekiwane jest przez mieszka ców ograniczenie no no ci samochodów ci arowych przeje aj cych przez miasto tranzytem, jednak musi si to odby z zapewnieniem mo liwo ci dojazdu do wina i Owczarni. Jednocze nie mieszka cy tych so ectw sygnalizuj w adzom gminy Brwinów problemy z dojazdem, w tym utrudniony przejazd przez Podkow. To sk ania do szukania wspólnych i skoordynowanych z gm. Brwinów, Nadarzyn, Milanówek rozwi za komunikacyjnych, które mog zaowocowa alternatywnym dojazdem do tych dwu so ectw, z omini ciem Podkowy, co jest wa ne w perspektywie kilkukrotnego wzrostu liczby ich ludno ci w ci gu najbli szych lat. Ta tematyka wykracza poza w sko rozumian organizacj ruchu w Podkowie Le nej, ale zarówno 17

18 Brwinów jak i Podkowa maj interes, aby w perspektywie kilku lat ten problem rozwi za, cho dotyczy to wy cznie inwestycji poza terenem naszego miasta. 5. PLAN REALIZACJI NA LATA : Etap I (2013 r.) Powo anie wewn trznego zespo u do opracowania za dokumentu. Powszechne skonsultowanie za Programu z zainteresowanymi mieszka cami, co najmniej w zakresie oczekiwanych ogranicze w pr dko ci ruchu, wyboru rodków technicznych spowolnienia ruchu. Ankieta w biuletynie miasta oraz na stronie internetowej urz du (nale y rozwi za problem unikalno ci odpowiedzi tak aby nie by o mo liwe kilkukrotne wys anie ankiety przez jedno gospodarstwo domowe). Etap II (2013 r.) Wybór wykonawcy i opracowanie dokumentu, analiza tre ci pod wzgl dem uwzgl dnienia postulatów mieszka ców i formalne przyj cie dokumentu przez Rad Miasta do realizacji. Etap III (I 2014 r r.) Sukcesywne wprowadzanie zasad organizacji ruchu w poszczególnych fragmentach miasta (ulice) zgodnie z planami ich remontów lub przebudowy w ramach Zad Równolegle rozmowy z s siednimi gminami nt. mo liwo ci budowy dobrej jako ci alternatywnych dróg dojazdowych do wina i Owczarni. Ta cz zadania b dzie si realizowana poza terenem Podkowy i raczej bez rodków finansowych z naszego bud etu, ale w naszym interesie le y inicjowanie i wspieranie tego procesu. 6. KOORDYNACJA ZADANIA: Referat Inwestycji UM 7. PARTNERZY: NAZWA: ZAKRES WSPÓ PRACY: UM Brwinowa i innych gmin siednich Firmy zewn trzne Uzgodnienie tre ci planowanych zapisów na drogach, które cz uk ad komunikacyjny Podkowy Le nej z Brwinowem, Nadarzynem, Milanówkiem i dalej gmin Grodzisk Mazowiecki - Opracowanie ca ciowego planu organizacji ruchu w mie cie. - Opracowanie technicznych projektów organizacji ruchu dla poszczególnych obszarów (ulic). 8. PLANOWANY CA KOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA i RÓD A FINANSOWANIA: Etap I praca wewn trzna pracowników Urz du, konsultacja i zatwierdzenie przez RM. Etap II szacowane potrzeby ok z, rodki w asne gminy. Etap III rodki w asne gminy w latach , zadanie wykonywane w ramach rodków na zad

19 1. NUMER I TYTU ZADANIA: Przyj cie spo ecznie uzgodnionego planu modernizacji ulic z okre leniem rodzaju nawierzchni i jego realizacja. 2. CELE STRATEGICZNE REALIZOWANE PRZEZ ZADANIE: Cel 1 Nowoczesna infrastruktura komunalna 3. CELE SZCZEGÓ OWE REALIZOWANE PRZEZ ZADANIE: 1.1 Bezpieczne ulice o satysfakcjonuj cej mieszka ców nawierzchni. 4. STAN OBECNY I UZASADNIENIE ZADANIA: W latach wyremontowano lub wybudowano cznie oko o 16,4 km dróg gminnych, z 42,5 km jakie s w Podkowie. Udzia wydatków na transport i czno w wydatkach ogó em wynosi w tym czasie od 6 % do nawet 17,5% w 2007 roku, co daje Podkowie jeden z wy szych wska ników. Mimo utrzymania przejezdno ci w okresie jesiennych i wiosennych roztopów na wszystkich ulicach miasta, mieszka ców Podkowy nadal nie satysfakcjonuje ich stan. W badaniu ankietowym mieszka cy oceniaj jako dróg i ulic w Podkowie Le nej nisko -1,3 w skali (-2,0 + 2,0). Nieco lepiej oceniaj mieszka cy bezpiecze stwo na drogach, cho ocena oscyluje wokó zera (dominuje ocena rednia i tyle samo jest negatywnych co pozytywnych). Dotychczas remonty oraz przebudow ulic planowano w systemie jednorocznym, przy planowaniu inwestycji uwzgl dniano przede wszystkim: 1. funkcj jak pe ni dana droga (nat enie ruchu), 2. przejezdno w okresie jesienno-zimowym, 3. trwa nawierzchni, w tym przepuszczalno dla wód opadowych (ochrona rodowiska). Ulice na terenie miasta maj rodzaje nawierzchni: t ucze wapienny, t ucze wirowy i kamienny, utwardzenia emulsj asfaltow, asfaltem, kostk brukow i kamienn, a tak e bruk. Dyskusja w trakcie spotkania po wi conego aktualizacji strategii ( ) wykaza a wyra nie, e ród mieszka ców nie ma jednolitej opinii dot. preferowanych rodzajów nawierzchni. Wszystkie maj zwolenników i przeciwników. Pozytywn opini w ród niektórych mieszka ców posiada nawierzchnia z kostki betonowej. Przy odpowiednio skonstruowanej podbudowie nawierzchnia ta przynajmniej cz ciowo ch onie wod do gruntu (sprzyjaj c ro linno ci oraz likwiduj c ka e), a tak e tak nawierzchni bardzo atwo odtworzy w przypadku konieczno ci wykonania prac pod ulic (gazoci g, przy cza kanalizacyjne itp.). Inne osoby uwa aj, e pospolita kostka betonowa nie pasuje do miasta ogrodu i bardziej odpowiada im nawierzchnia asfaltowa jako neutralna krajobrazowo. Taka sytuacja powoduje, e raczej musimy si pogodzi z ró nymi typami nawierzchni, szczególnie, e trudno by o by teraz zmieni te które s po one w sposób profesjonalny i docelowy. We wnioskach ze spotkania podkre lono, e planuj c rodzaj nawierzchni nale y przede wszystkim odnosi j do funkcji jak spe nia dana ulica (np. obci enie ruchem). Konserwator zabytków pozytywnie uzgadnia na terenie miasta ró ne rodzaje nawierzchni, poza tzw. destruktem asfaltowym. W dyskusji podkre lano, e ulice dot d nie utwardzone przy za eniu zapewnienia mieszka com przejezdno ci w okresach roztopów powinny docelowo pozosta jako nieutwardzone, bo jest to zgodne z charakterem miasta oraz sprzyja wsi kaniu wód opadowych (niezmiernie wa ny aspekt w wymiarze ochrony rod. patrz zadanie nr.2.2.3) We wnioskach ze spotkania wskazano, e nale y opracowa ca ciowy, wieloletni program przebudowy i remontów ulic, który b dzie przegl dany i je li potrzeba aktualizowany co roku (przed uchwaleniem bud etu na dany rok). Urz d Miasta w marcu br. opracowa plan przebudowy i remontów ulic w latach i przekaza komisjom Rady Miasta do dyskusji i zatwierdzenia. W 19

20 trakcie zatwierdzania (przyjmowania) program powinien by uzgodniony z zainteresowanymi mieszka cami poszczególnych ulic, przynajmniej na zasadzie wi kszo ci g osów gospodarstw domowych (np. poprzez kontakt Radnych z mieszka cami w swoich obwodach wyborczych), ale ostateczn decyzj zawsze podejmuje Rada Miasta we wspó pracy z Burmistrzem. Program ten powinien uwzgl dnia zapisy Planu organizacji ruchu w mie cie (zadanie 1.1.1). Dokument w praktyce oby jako kierunkowa wytyczna przy opracowaniu i kosztorysowaniu technicznych projektów przebudowy nawierzchni dla poszczególnych ulic (co musi by roz one w czasie ze wzgl du na skal potrzebnych rodków i wymogi formalne wobec dokumentacji technicznej). Oczywi cie, w wyj tkowych sytuacjach, po rozpoznaniu lokalnych warunków przebudowy lub remontu danej ulicy mog zaistnie przes anki do zastosowania innej ani eli zaplanowano technologii nawierzchni, ale po wcze niejszej konsultacji z mieszka cami. Dokument powinien zawiera tak e informacje o planowanym przebiegu nowo budowanych cie ek rowerowych, lub ich wydzieleniu jako cz ci gu pieszo-jezdnego (lub strefy zamieszkania ). W drugim przypadku wi kszo ulic podkowia skich z powodzeniem mog pe ni funkcje cie ki rowerowej. Analogicznie do cie ki prowadz cej z po udnia na pó noc miasta (wzd Alei Jana Paw a II i Brwinowskiej) mo na zaprojektowa cie biegn ze wschodu na zachód miasta (np. wzd kolejki WKD, której przebieg zosta okre lony w koncepcji budowy cie ek na obszarze Zachodniego Mazowsza). Finansowanie planu przebudowy ulic powinno by powi zane z zapisami Wieloletniej Analizy Finansowej, przyjmowanej ka dorazowo przez Rad Miasta. W tym zakresie nale y te pami ta, e miasto musi zgodnie z ustaw wprowadzaj reformy administracji publicznej z 1999 r. i wyrokami Trybuna u Konstytucyjnego w perspektywie kilku najbli szych lat mo e doj do wyp aty kilku milionów z za ok. 40 fragmentów ulic miejskich, które od lat 1930 tych s zlokalizowane na dzia kach stanowi cych (wg ksi g wieczystych) w asno prywatn. Ten aspekt obci aj cy finanse miasta jest opisany w karcie zadania nr PLAN REALIZACJI I PLAN NA LATA : Etap I (I-III 2012 r.) - Powo anie zespo u do opracowania dokumentu. Etap II (IV IX 2012 r.) Prace nad stworzeniem dokumentu, dyskusja w ród cz onków zespo u, ew. podj cie decyzji o zleceniu cz ci prac firmie zewn trznej (mapy, wizualizacje). Etap III (IX 2012 r. XII 2012) Konsultacje z zainteresowanymi mieszka cami co najmniej na forum komisji Rady Miasta z udzia em mieszka ców, formalne przyj cie Planu przez Rad Miasta. Etap IV ( ) Roczne plany inwestycyjne oraz w zakresie remontów ulic b w formalny sposób zapisywane w planach bud etowych miasta i planowane do realizacji (wykonywana b dzie niezb dna dokumentacja techniczna, uzyskiwane decyzje administracyjne, wybierani wykonawcy poszczególnych prac). 6. KOORDYNACJA ZADANIA: Referat Inwestycji UM 7. PARTNERZY / NAZWA ZAKRES WYKONAWCY: Firmy Wykonanie mapy w formie elektronicznej, graficzna prezentacja opracowania, zewn trzn wykonawcy dokumentacji technicznej, wykonanie remontów e 8. PLANOWANY CA KOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA i RÓD A FINANSOWANIA: Etap I, II i III praca wewn trzna Urz du lub zlecenie opracowa graficznych (wizualizacji) w ramach kosztów bie cych Urz du. Etap IV w zale no ci od mo liwo ci bud etowych miasta na budow lub remonty ulic nale y przeznacza rocznie kwot min. 1,1 mln z i zwi ksza je od 2020 roku, do wysoko ci 2-3 mln z 20

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych Załącznik nr 40 Instrukcja sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych 1. 1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne )

WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne ) Załącznik nr do.. WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne ) I. Wprowadzenie II. III. Opis działań komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r.

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. 2006. 129.902) w Art. 18 ust. 2 stanowi: Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo