Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak"

Transkrypt

1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin,

2 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie. Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej. Akademia Morska w Szczecinie jest liczącym się ośrodkiem dydaktycznym i naukowym szkolnictwa morskiego Europy. Uczelnie posiada wysokospecjalistyczne zaplecze naukowo-dydaktyczne - jest najlepiej wyposażoną cywilną uczelnia morską w Europie i jedną z najlepiej wyposażonych na świecie. Jako jedna z pierwszych na świecie otrzymała certyfikat Systemu Kontroli Jakości ISO 9002 w zakresie szkoleń morskich. Z dorobku naukowego uczelni korzystają zarówno osoby z Polski, Europy jak i z pozostałych kontynentów. Dzięki realizacji przez Uczelnie zgodności kształcenia z Konwencją STCW 95, absolwenci mogą otrzymywać dyplomy międzynarodowe honorowane w każdym kraju na świecie. Rokrocznie mury Uczelni opuszcza około 650 absolwentów. Realizacja podstawowych zadań uczelni, do których należy m.in.: 1. kształcenie studentów w celu przygotowania ich do pracy zawodowej, w szczególności w żegludze międzynarodowej, śródlądowej oraz gospodarce morskiej na globalnym rynku pracy; 2. kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy zgodnie z międzynarodowymi i polskimi standardami kształcenia; 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, w szczególności w dziedzinie nauk technicznych i ekonomicznych na rzecz gospodarki morskiej oraz innych gałęzi gospodarki; 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych; 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez publikowanie wydawnictw naukowych, oraz gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 6. współpraca z organami państwowymi i samorządowymi w celu wspierania rozwoju gospodarki narodowej, w szczególności regionu i gospodarki morskiej; 7. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; odbywa się w ramach trzech wydziałów: Wydziału Nawigacyjnego, którego celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr, odpowiadających współczesnym i przyszłościowym wymaganiom morskiej floty transportowej i rybackiej oraz eksploatacyjnych służb armatorskich Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademia Morska w Szczecinie wykorzystuje w nauczaniu około 100 nowoczesnych specjalistycznych laboratoriów i pracowni oraz 15 symulatorów najnowszej generacji, w tym: wizyjny symulator manewrowy, symulator siłowni okrętowych, symulatory radarowe, symulator nawigacyjny systemów informacyjnych i zobrazowania mapy elektronicznej ECDIS, symulator VTS, łączności w systemie GMDSS, hydroakustyczny, autopilota, ładunkowy, rybacki, chłodni i siłowni operacyjny oraz symulator okrętowych pomp wirowych. Od momentu powołania Akademia Morska systematycznie rozwija badania naukowe dla potrzeb gospodarki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej. Główne kierunki badań naukowych uczelni obejmują: inżynierię ruchu morskiego, 2

3 automatyzację nawigacji, optymalizację tras oceanicznych, bezpieczeństwo żeglugi, techniczną eksploatację statków floty transportowej i rybackiej, eksploatację siłowni okrętowych statków transportowych i rybackich, automatyzację, diagnostykę i remonty statków, energetykę i elektrotechnikę okrętową, eksploatację portów i floty, rybołówstwo, narzędzia i taktykę połowów. W latach wykonano ponad 350 prac naukowo-badawczych. Większość z nich ma zastosowanie w praktyce. Prace badawcze o charakterze eksperymentalnym prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia laboratoriów uczelni, w tym jednostki pływającej Nawigator XXI. Prace te obejmują przede wszystkim: inżynierię ruchu morskiego, badania zmierzające do budowy nowoczesnych systemów nawigacyjnych w tym map elektronicznych, optymalizację metod użytkowania mechanizmów i systemów okrętowych, rybołówstwo morskie (optymalizacja sprzętu połowowego, nowoczesne metody pozyskania ryb, taktyka połowów, ochrona rybostanu), nowoczesnych technik zarządzania portami morskimi, ekonomicznej eksploatacji baz i urządzeń przeładunkowych. Uczelnia ściśle współpracuje z sektorem gospodarki morskiej w regionie oraz poza. Sektor ten ma duże znaczenie dla rozwoju regionu. Ze względu na swoje historyczne uwarunkowania zajmuje on szczególne miejsce w systemie innowacyjnym regionu. Na terenie województwa funkcjonuje wiele przedsiębiorstw/instytucji branży morskiej, o charakterze tak prywatnym, jak publicznym. Istotnym dla gospodarki regionu jest stały wzrost znaczenia roli żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej w obsłudze portów województwa zachodniopomorskiego, mimo iż jej udział przewozów w obsłudze zespołu portowego w Szczecinie i Świnoujściu jest wciąż niewielki (w 2005 r. wyniósł 10,0%). Mały udział żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej w obsłudze transportu wynika z: 1. wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych rzeki Odry, skutkujące brakiem ciągłej żeglowności; 2. niedopasowaniem istniejącej zabudowy Odry do obecnych potrzeb transportowych (brak kompatybilności pomiędzy wymiarami typowych statków śródlądowych eksploatowanych na ODW, a geometrią tej drogi wodnej); 3. niekorzystnych parametrów wysokości przęseł żeglownych mostów (prześwit); 4. ograniczeń geometrii przekroju i zasięgu ODW jako drogi transportowej zaplecza portów; 5. niedostatecznego udziału żeglugi śródlądowej w realizacji transportu dowozowo-odwozowego zachodniopomorskich portów; 6. monopolizacji usług dowozowo-odwozowych przez transport szynowy; 7. niewystarczającego udziału żeglugi śródlądowej w obsłudze bałtyckiego zaplecza portów; 8. małej prędkości ruchu eksploatowanych statków śródlądowych, szczególnie w aspekcie przewozów drobnicowych; 9. braku portu śródlądowego jako odrębnego obiektu administracyjnego; 10. braku wyznaczonych miejsc koncentracji taboru wodnego śródlądowego. Efektem tego jest marginalizacja w obsłudze portów Szczecina i Świnoujścia oraz Polic, mimo iż porty te mają możliwość korzystania z tej gałęzi transportu, która jednocześnie tworzy kompleksową (komplementarną) propozycję usługi transportowej podnoszącą konkurencyjność portów 1. Podstawowe znaczenie gospodarcze w żegludze śródlądowej ma zespół portów morskich Szczecin- Świnoujście oraz Port Świnoujście. Ponadto, do punktów przeładunkowych rejonu ujścia Odry i dolnej Odry zalicza się: port rzeczno-morski Zakładów Chemicznych Police ; małe porty i przystanie Zalewu Szczecińskiego, np. Stepnicę, elektrownie Szczecin i Pomorzany i inne przedsiębiorstwa; nabrzeża w Bielinku i Chlewicach, eksploatowane przez kopalnie kruszywa naturalnego; nabrzeże w Ognicy, wykorzystywane do przeładunku płodów rolnych. 1 Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej 3

4 Na terenie regionu rozwinęło się rybactwo, które opiera się o połowy prowadzone w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku. Flota rybołówstwa dalekomorskiego z uwagi na całkowity zanik możliwości prowadzenia odłowów na wcześniej tradycyjnie wykorzystywanych łowiskach została praktycznie zaniechana. Należy zwrócić uwagę na fakt, że rozwój gospodarki morskiej w regionie determinuje fakt posiadania w województwie dużego potencjału wykwalifikowanych kadr. Obecnie w regionie działa ponad 20 szkół wyższych, publicznych oraz niepublicznych. Do najbardziej znanych i uznanych nie tylko na terenie kraju, ale poza nim należy zaliczyć: Pomorską Akademię Medyczną, Akademię Morską, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnikę Koszalińską, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorską Szkołę Biznesu, Wyższa Szkołę Integracji Europejskiej, a także Wyższe Seminarium Duchowne, Wyższą Szkołę Sztuki Użytkowej czy też filię Akademii Muzycznej w Poznaniu (z których zawiązano Akademię Muzyczną). Korzystne uwarunkowania lokalizacyjne regionu przyczyniły się do rozwoju budowanej od lat bazy naukowo-dydaktycznej powiązanej z gospodarką morską. Na terenie województwa w wielu ośrodkach tj. Miasto Szczecin (Akademia Morska, ZUT), Darłowo, Kołobrzeg, Świnoujście kształci się przyszłe kadry żeglugi morskiej i śródlądowej, budując tym samym silne zaplecze kadr gospodarki morskiej. Istotną rolę w tym procesie odgrywa Akademia Morska. Silne strony szkolnictwa morskiego w regionie zachodniopomorskim to: 1. doświadczona i wysokokwalifikowana kadra pracująca w szkolnictwie morskim 2. uznana pozycja uczelni zachodniopomorskich w kraju i na świecie 3. kształcenie na poziomie międzynarodowym wysoki poziom kształcenia zapewnia, że dyplomy polskich uczelni morskich są uznawane poza granicami naszego kraju 4. renoma na świecie polskie uczelnie oraz ich absolwenci nie tylko są rozpoznawalne, ale zdobyły już markę uczelni kształcących specjalistów najwyższej klasy 5. średnie szkolnictwo morskie prawie w całości znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego, dysponuje większą tradycją i doświadczeniem niż trójmiejskie 6. rybactwo morskie i ochrona środowiska morskiego wykładane są w Polsce tylko w Akademii Rolniczej w Szczecinie 7. nowoczesne wyposażenie laboratoriów i sal wykładowych 8. praktycznie brak konkurencji na lokalnym rynku pracy nie ma zauważalnego zjawiska napływu absolwentów uczelni i szkół spoza regionu lub obcokrajowców 9. dobre zaplecze naukowo-laboratoryjne uczelni i jednostek pływających Analiza innowacyjności gospodarki morskiej zawarta w Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim wskazuje, iż gospodarka morska jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarczych regionu. Jednocześnie wyniki analizy wskazują, iż sektor ten posiada szczególny potencjał innowacyjnego rozwoju. Gospodarka morska regionu obejmuje różnorodne dziedziny gospodarowania związane z wymianą międzynarodową drogą morską, realizowaną w obszarze działania portu morsko-rzecznego (żegluga morska, przemysł portowy, rybołówstwo morskie, żegluga śródlądowa, administracja morska i śródlądowa, szkolnictwo morskie, działalność naukowo-badawcza itp.). Obecnie analizy wskazują, iż rozwój przedsiębiorstw gospodarki morskiej w województwie wiąże się z wieloma ograniczeniami związanymi z: 1. sytuacją międzynarodową, w tym umiejętnością konkurowania na rynku międzynarodowym 2. brakiem odpowiedniej infrastruktury transportowej, co w przypadku znacznej odległości od morza stawia porty szczecińskie w trudnej sytuacji w stosunku do portu w Berlinie 3. niskimi wynagrodzeniami w stosunku do zagranicznych podmiotów konkurencyjnych, co powoduje stały odpływ wykształconej kadry 4. ograniczoną głębokością morskich torów wodnych w granicach portu (stałe, kosztowne utrzymanie parametrów nawigacyjnych) 5. złymi warunkami geotechnicznymi i innymi. Mając powyższe na uwadze ważnym jest podniesienie konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego w zakresie wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w gospodarce morskiej. 4

5 Rolę koordynatowa transferu technologii do gospodarki morskiej chce pełnić Akademia Morska w Szczecinie. W tym celu władze uczelni postanowiły aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskiwania środków na badania oraz inwestycje z funduszy unijnych, które po raz kolejny pojawiły się w ramach perspektywy finansowej UE Niniejsze opracowanie dotyczy czterech kluczowych projektów inwestycyjnych, które obecnie wdraża Akademia Morska w Szczecinie oraz projektu będącego spoiwem łączącym efekty wszystkich przedsięwzięć uczelni, a który w okresie kilku najbliższych lat sprawi, że Akademia aktywnie włączy się w proces transfery technologii ze sfery nauki do sfery przedsiębiorstw branży morskiej. Biblioteka cyfrowa Świat Morskich Publikacji jest projektem realizowanym w ramach Poddziałania Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Celem projektu jest budowa platformy organizacyjno-technologicznej, służącej udostępnianiu cyfrowych źródeł informacji o charakterze morskim dla środowisk naukowych i gospodarczych w kraju, a pozostających w zbiorach Biblioteki Akademii Morskiej w Szczecinie. Bezpośrednim celem projektu jest utworzenie w ramach funkcjonującej Biblioteki Akademii nowej usługi w postaci biblioteki cyfrowej, służącej szeroko rozumianej społeczności morskiej tj. naukowcom, przedsiębiorcom, administracji publicznej oraz uczniom, studentom i miłośnikom tematyki morskiej. Niezwykle istotnym elementem projektu jest umożliwienie podmiotom gospodarki morskiej korzystania z wiedzy zawartej w bibliotece cyfrowej. Realizacja ww. zadania jest szczególnie istotna ze względu na fakt, iż dotychczas nie przeprowadzono podobnego przedsięwzięcia w skali całego kraju, co skutkuje stosunkowo niewielką dostępnością zbiorów bibliotecznych o charakterze morskim, a także źle wpływa na rozwój współpracy w ramach sfery B+R. Zdiagnozowano, że przedstawiciele nauk morskich, gospodarki (przemysł stoczniowy, porty, armatorzy, różnego rodzaju kooperanci) i administracji publicznej (Urzędy Morskie), nie mając dostępu do zdigitalizowanych form publikacji specjalistycznych, niedostatecznie wykorzystują potencjał badawczy oraz rozwojowy branży morskiej. Realizacja projektu pozwoli na znaczące rozszerzenie oferty w zakresie ilości i jakości prezentowanych zbiorów, a także umożliwi korzystanie z bazy biblioteki nie tylko społeczności lokalnej, ale także zainteresowanym w skali całego kraju. Całą inwestycja realizowana będzie w budynku Biblioteki Akademii Morskiej w Szczecinie, mieszczącego się przy ul. Henryka Pobożnego 11. Przewiduje się, iż w ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące główne działania: 1. Zakup i instalacja sprzętu komputerowego 2. Zakup i wdrożenie systemów bibliotecznych 3. Zakup baz danych i wymaganych licencji sieciowych 4. Przygotowanie zbiorów i ich digitalizacja W wyniku przeprowadzonych działań w projekcie procesowi cyfryzacji poddanych zostanie 100% zasobów bibliotecznych Beneficjenta powstałych po 2000 roku. Szacuje się, iż z usług biblioteki cyfrowej w 2015 roku korzystać będzie min użytkowników wywodzących się ze środowisk B+R oraz uczniów i studentów szkół morskich. Zapotrzebowanie w kraju na utworzenie takiego podmiotu poparte następującymi argumentami: 1. dostępność zbiorów jedynie w formie tradycyjnej znacząco uszczupla zasięg i oddziaływanie biblioteki, który ogranicza się de facto do środowisk naukowych Szczecina i okolic 2. położenie Szczecina i powiązania gospodarki morskiej z polityką najbliższych sąsiadów: Niemiec, Szwecji, Danii w naturalny sposób wymaga wyjścia naprzeciw oczekiwaniom specjalistów (silne ośrodki naukowe w: Lund, Malmo, Greifswaldzie, czy Stralsundzie) i branży morskiej w tych krajach - projekt będzie więc miał charakter ponadregionalny i międzynarodowy 3. istnieje ewidentny brak komunikacji i powiązań pomiędzy sferą nauki i gospodarki morskiej, co skutkuje bardzo słabym poziomem innowacyjności regionu (zależnego w dużej części od rozwoju portów, czy polityki żeglugowej państwa) 5

6 4. zauważalny jest brak zainteresowania prowadzenia działalności naukowo-badawczej skierowanej na rozwój wiedzy o gospodarce morskiej przez inne uczelnie w Polsce. Utworzenie biblioteki cyfrowej spowoduje, iż powstała infrastruktura użytkowana będzie zarówno w wymiarze indywidualnym (miłośnicy tematyki morskiej), środowiskowym (uczniowie i studenci szkół morskich, kadra dydaktyczna uczelni), jak i ogólnokrajowym (sektor gospodarki morskiej: stocznie, porty, armatorzy; urzędy morskie; inne szkoły wyższe). W konsekwencji realizacja projektu umożliwi środowisku naukowemu i gospodarczemu w Polsce i na świecie nabycie unikalnej wiedzy z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. Innowacje i rozwój społeczno-gospodarczy regionu będzie konieczny i możliwy dzięki bliższej współpracy wszystkich środowisk, w tym w szczególności ze sfery B+R. Stąd, budowa biblioteki cyfrowej w ramach Akademii Morskiej w Szczecinie może stać się bardzo ważnym forum wymiany wzajemnych doświadczeń, a także ogniwem skupiającym wysiłek osób nauki i gospodarki na rzecz rozwoju regionu jako silnego ośrodka branży morskiej. Biorąc pod uwagę założenia zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej zakłada się, że w latach znacząco wzrośnie popyt na dostęp do informacji, pozwalających na tworzenie nowych przedsięwzięć, wykorzystujących wyniki badań naukowych w gospodarce (vide: Strategia Lizbońska). Potencjał wykorzystania infrastruktury biblioteki cyfrowej na rzecz rozwoju nauki i gospodarki jest ogromny, bowiem na terenie kraju nie istnieje żadna instytucja zajmująca się podobnym zakresem prac, co powoduje, iż będzie ona jednostką pionierską w swej dziedzinie. 2 Projektem, poprzez który Akademia Morska w Szczecinie zamierza w nieco inny sposób wspierać sektor gospodarki morskiej, jest projekt będący kontynuacją zakończonego przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (lata ), o tytule Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki Morskiej. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem ogólnym projektu jest wspieranie podmiotów sektora gospodarki morskiej w sposób pośredni i bezpośredni w rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania w ich działalności operacyjnej. Będzie to możliwe dzięki wzrostowi konkurencyjności Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie powstanie infrastruktura badawcza, obejmująca urządzenia i prototypy systemów nawigacyjnych najnowszej generacji (dynamicznego pozycjonowania (DP), antykolizyjne, pilotowe), umożliwiająca prowadzenie innowacyjnych badań w skali co najmniej europejskiej, na rzecz rozwoju bezpieczeństwa nawigacji, techniki i technologii wykorzystywanych w transporcie wodnym. Bezpośrednie efekty projektu będą wynikały z zakupu sprzętu i oprogramowania symulatorów DP z możliwością tworzenia własnych modeli statków i w konsekwencji połączenia w mostek zintegrowany, zakup sprzętu i oprogramowania laboratorium innowacyjnych technologii elektronicznych, zakup sprzętu i oprogramowania laboratorium sieci i mobilnych technologii przesyłu danych nawigacyjnych. Na ich bazie powstaną dwa nowe laboratoria, w których już trakcie realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Centrum Technologii Nawigacyjnych zajmować się będzie m.in. projektowaniem i implementacją innowacyjnych systemów nawigacyjnych na jednostkach pływających (pełnomorskich i śródlądowych) w szczególności na promach, identyfikacją i weryfikacją parametrów modeli matematycznych ruchu statku, w tym jednostek dynamicznego pozycjonowania (DP), rozwojem metod jakościowego i ilościowego opisu ruchu statków na akwenach ograniczonych. Do badań prowadzonych w Centrum Technologii Nawigacyjnych wykorzystany będzie symulator manewrowy ruchu statku typu full mission ze zobrazowaniem wizyjnym 270 st. znajdujący się w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego AM oraz dołączony do niego zespół symulatorów systemów dynamicznego pozycjonowania (DP). 2 Studium wykonalności projektu Biblioteka cyfrowa Świat Morskich Publikacji 6

7 Technologia dynamicznego pozycjonowania jest aktualnie jedną z najszybciej rozwijających się technik kierowania statkiem w znaczący sposób poprawiającą własności manewrowo-nawigacyjne statku i jego bezpieczeństwo. Badania symulacyjne możliwości zastosowania tej technologii na promach morskich, optymalizacji obsługi konsol DP i wizualizacji danych są główną częścią realizowanego projektu. Planowany kierunek rozbudowy infrastruktury badawczej zakładający komplementarna współpracę z infrastrukturą zakupioną wcześniej - jest jej jednym logicznym rozwinięciem w odniesieniu do stanu istniejącego, przy przyjęciu opcji uwzględniającej tendencje w zakresie najnowszych technik kierowania statkiem. Głównym efektem realizacji inwestycji będzie przede wszystkim wzrost konkurencyjności AM jako ośrodka badawczego. Ponadto, wzrośnie prawdopodobieństwo komercjalizacji badań - grupą docelową, której służyć będzie realizacja projektu są porty i eksploatatorzy dróg wodnych, armatorzy, instytucje naukowe, uczelnie, urzędy morskie, właściciele na-brzeży, oficerowie żeglugi morskiej i śródlądowej w ujęciu całej krajowej gospodarki morskiej. Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, w której stowarzyszone są kraje UE, prowadzone są stałe badania mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa transportu morskiego zarówno pod auspicjami IMO, administracji państw członkowskich, towarzystw klasyfikacyjnych, jak i indywidualnych armatorów- operatorów statków. Wnioski dla administracji polskiej przewidują między innymi kontynuację udziału polskich ekspertów (w tym specjalistów z Akademii Morskiej w Szczecinie) w pracach grup technicznych IMO i IALA oraz projektach Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania technologii e-nawigacji, jako nowego przełomowego etapu w rozwoju nawigacji morskiej. E-nawigacja oznacza koncepcję wprowadzenia ujednoliconych zasad pozyskiwania, integracji, wymiany, prezentacji i analizy morskiej informacji nawigacyjnej na pokładzie statku oraz w systemach lądowych za pomocą środków elektronicznych w celu podniesienia bezpieczeństwa transportu morskiego i ochrony środowiska morskiego. Akademia Morska w Szczecinie, dysponując zespołem ponad 20 specjalistów inżynierii ruchu morskiego i urządzeń nawigacyjnych jest już obecnie zaangażowana w realizację celów stawianych przed e-nawigacją i e-maritime, w szczególności poprzez zakończony projekt celowy MNiSW pt. Pilotowy system nawigacyjny (PNS), w rezultacie którego powstały opatentowane prototypy stacjonarnego i przenośnego systemu nawigacyjnego wspomagającego pilota w portach Świnoujście i Ystad oraz realizowany przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Akademii Morskiej w Szczecinie projekt badawczy zamawiany MNiSW pt. Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu - ZEUS. Zakup aparatury naukowo-badawczej umożliwi Akademii Morskiej w Szczecinie stać się liderem prac nad zastosowaniami innowacyjnych technologii nawigacyjnych w transporcie morskim, będącym fundamentem gospodarki morskiej, nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej i na światowym forum IMO. Poprzez forum IMO przewidziane w ramach projektu CTN prace uzyskają duże znaczenie dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki. 3 Powyższy projekt uznawany jest za przedsięwzięcie inwestycyjne. Projektem badawczym, którego efekty będą wdrażane w podmiotach gospodarki morskiej, jest projekt Budowa Systemu Pilotowo- Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich. Realizowany jest on w ramach Poddziałania Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Celem projektu jest podwyższenie bezpieczeństwa cumowania statków poprzez budowę i wdrożenie innowacyjnego systemu informatyczno-telekomunikacyjnego, który z wykorzystaniem transmisji danych z lądu na statek ułatwi i usprawni proces cumowania. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez opracowanie naukowych metod i założeń do 3 Studium wykonalności projektu Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki Morskiej 7

8 budowy systemu pilotowo dokującego PNDS (z ang. Pilot Navigation and Docking System) dla statków manewrujących w polskich portach. System ten będzie funkcjonował samodzielnie lub też może być wykonany jako podsystem istniejącego, zbudowanego przez Akademię Morską w Szczecinie pilotowego systemu nawigacyjnego PNS w latach w ramach projektu celowego opisywanego powyżej. Weryfikacja działania systemu PNDS zostanie wykonana poprzez budowę funkcjonalnego przedprototypu. System będzie składał się z części lądowej, to jest sensorów laserowych transmitujących pomierzone dane, zbudowanej w strukturze rozproszonej oraz części morskiej, która będzie zaimplementowana na statku. Każdy system pilotowy na statku po dodaniu modułu komunikacji i algorytmu obliczeniowego będzie zdolny do przetwarzania informacji i określania pozycji statku z zakładaną dokładnością. System będzie mógł pracować również z dowolnym urządzeniem przenośnym wyposażonym w moduł obliczeniowy, odbioru, zaimplementowany algorytm obliczający oraz posiadający odpowiedni wyświetlacz. Konieczność budowy systemu PNDS wynika z intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach żeglugi promowej oraz budowy nowych stanowisk cumowniczych dla coraz większych statków. Zwiększenie dokładności pozycjonowania statku w rejonie nabrzeża oraz ocena jego parametrów dynamicznych stanowi podstawowy warunek bezpiecznego manewrowania. Systemy obecnie używane nie gwarantują dostatecznej dokładności i niezawodności w różnych warunkach eksploatacyjnych. Przykładem takiego urządzania jest zbudowany przez Akademię Morską w Szczecinie pilotowy system nawigacyjnego (PNS). PNS powstał w latach i skutecznie zaimplementowany podczas wprowadzania statków przez pilotów w portach Szczecin i Świnoujście oraz na 5-ciu promach morskich. Cechuje się on parametrami skutecznie pozwalającymi na wspomaganie manewrowania statków w każdych warunkach na podejściach do portów, torach wodnych i basenach portowych. Jego dokładność jest jednak niewystarczająca do wspomagania cumowania jednostek w bezpośrednim rejonie nabrzeża, tj. około 100m od niego. Celem projektu jest budowa systemu, który zwiększy tę dokładność dziesięciokrotnie to jest do poziomu 0,1m lub mniejszej. System ten zostanie oparty o lądowe moduły pomiaru prędkości statku, system bezprzewodowej łączności z systemem pilotowym (lub innym na statku) oraz odpowiedni algorytm do określania pozycji i parametrów dynamicznych statku z żądaną dokładnością. Aby maksymalnie poprawić uniwersalność i mobilność systemu pilotowo-dokującego, będzie on oparty na modułach o zamkniętej i rozproszonej architekturze komunikujących się w sposób automatyczny z systemem pilotowym umieszczonym na jednostce. Przeprowadzona w ramach projektu optymalizacja kosztów w stosunku do parametrów systemu pozwoli na uzyskanie bardzo korzystnych parametrów cenowych przyszłego produktu, zwiększy jego konkurencyjność i upowszechni stosowanie. Celem stosowania systemów dokingowych jest zwiększenie bezpieczeństwa cumowania jednostek. Szacuje się, że duża część wypadków nawigacyjnych występuje podczas cumowania jednostek do nabrzeża, co potwierdzają statystyki. Na torze wodnym Świnoujście-Szczecin występuje średnio 3 awarie rocznie (dane z UM w Szczecinie na podstawie statystyk z lat ). Straty materialne podczas takiego wypadku są na poziomie 0,1 do 0,5 mln zł (średnio 0,25mln). System dokingowy może według oszacowań ograniczyć liczbę awarii o 30%; tak więc średnioroczne przychody z tytułu zastosowania systemu i zwiększenia bezpieczeństwa mogą wynosić około 0,25mln rocznie. Należy zauważyć, że straty podczas cumowania zbiornikowca LNG, zbiornikowców czy promów są bardzo trudne do oszacowania ilościowego, lecz mogą być katastrofalne i dlatego wspomaganie nawigatora w wykonaniu manewru cumowania na takich statkach jest bardzo istotne. Założenia budowy terminala LNG w Świnoujściu uwzględniają konieczność instalacji systemów wspomagania cumowania. Zakup obecnie istniejących przestarzałych technologii w tym przypadku byłby nieefektywny i niecelowy. Rozwiązania podobnego typu nie są stosowane na świecie i przez to będą konkurencyjne. Zwiększą one potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw, które takie rozwiązania będą implementować w praktyce. Zakłada się że wyniki projektu po urynkowieniu mogą być przedmiotem wdrożeń o skali międzynarodowej. 8

9 Kolejnym projektem, nierozerwalnie związanym z zastosowaniem praktycznym w gospodarce morskiej, jest projekt pn. Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do przewozu ładunków ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Działania Infrastruktura edukacyjna szkolnictwo wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Należy zdawać sobie sprawę, że jednym z głównych wyzwań dla Polski jest zapewnienie suwerenności energetycznej kraju. W odniesieniu do gazu ziemnego oraz ropy naftowej oznacza to dywersyfikację dostaw. Jednym ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego jest budowa terminali LNG na polskim wybrzeżu. W momencie powstania terminalu LNG w Świnoujściu niezbędne będzie posiadanie wysoko wykwalifikowanego zaplecza kadrowego w zakresie technologii przewozów, załadunku, wyładunku oraz transferu gazów skroplonych. Akademia Morska jest przygotowana do prowadzenia zajęć praktycznych dla swoich studentów, którzy będą mogli podjąć pracę na terminalu LNG w zakresie eksploatacji zarządzania terminalem LNG. Ponadto, uczelnia aby móc kształcić na najwyższym poziomie musi utrzymać przyznaną jej akredytację dotyczącą technologii przewozów gazów ciekłych drogą morską i uprawniającej ją do prowadzenia kształcenia wyższego na poziomie zarządzania. Posiadanie akredytacji uprawnia do przyznawania dyplomów oficerskich po odbyciu określonej ilości rejsów bez konieczności uczęszczania na dodatkowe szkolenia, kursy oraz przystępowania do egzaminów na statkach typu LNG. Efektem projektu będzie uruchomienie specjalistycznej pracowni dydaktycznej w budynku głównym uczelni, wyposażonej w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, która umożliwi studentom dostęp do edukacji zgodnej z wymaganiami gospodarki. Przełożenie teorii na praktykę wpłynie na wysoką jakość procesu kształcenia w zakresie kompetencji wymaganych do pracy na terminalu LNG. Zakres projektu obejmuje zakup i uruchomienie w budynku głównym uczelni symulatora terminalu LNG wraz z symulatorem ładunkowym statków do przewozu ładunków ciekłych, jakim jest gaz LNG schłodzony poniżej temperatury wrzenia (LCHS) oraz symulatora łączności umożliwiającego utrzymanie łączności podczas cumowania i obsługi statku przewożącego LNG z terminalem LNG. Projekt ma na celu zapewnienie narzędzi dydaktycznych do kształcenia kadr obsługujących w przyszłości jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji zrealizowanych w Polsce jaką jest terminal LNG w Świnoujściu oraz kadr morskich eksploatujących statki typu LNG i obsługujących je w porcie podczas procesu cumowania i odcumowania oraz przyłączenia i odłączenia od terminalu. Przedmiot projektu będzie znacząco oddziaływał na rozwój kapitału ludzkiego w skali całego regionu, kraju oraz poza jego granicami. Cele projektu są nierozerwalnie związane z planami budowy terminalu LNG w Świnoujściu. W kwietniu 2009 r. Sejm przyjął uchwałę w sprawie jego budowy, która zakończona ma zostać najpóźniej na przełomie 2013/2014 r. Budowie terminalu będą towarzyszyć inne inwestycje, m.in. gazociągi przesyłowe oraz magazyny gazu. Inwestycje związane z terminalem będą realizowane przez: Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście, operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System oraz spółkę Polskie LNG. Terminal w Świnoujściu ma umożliwić od 2014 roku odbiór ok. 2,5 mld m sześc. gazu LNG rocznie. Głównym problemem gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego jest brak kadr posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w zakresie transportu drogą wodną ładunków niebezpiecznych. W związku z budową terminalu gazowego LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu oraz uruchomieniem pracy terminalu LNG konieczne jest wykształcenie i skompletowanie personelu posiadającego unikalne kompetencje, który odpowiedzialny będzie za obsługę i zarządzanie terminalem LNG oraz personelu innych przedsiębiorstw współpracujących z terminalem (piloci, załogi holowników, załogi statków ratowniczych itp.). 9

10 Aby móc przygotować kadry do obsługi i zarządzania terminalem oraz statków przewożących gaz płynny LNG, potrzebna jest odpowiednia jednostka edukacyjna, która dysponuje specjalistycznym potencjałem merytorycznym i technicznym. Akademia Morska w Szczecinie jest przygotowana merytorycznie do podjęcia zajęć dydaktycznych z tej tematyki, jednak na chwilę obecną nie posiada odpowiednich narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktycznych - ćwiczeń symulacyjnych, co przekłada się na niską jakość procesu kształcenia w zakresie kompetencji wymaganych do pracy na terminalu LNG. Ponadto, brak specjalistycznej pracowni dydaktycznej, wyposażonej w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, ogranicza dostęp studentów do edukacji zgodnej z wymaganiami gospodarki. Brak zajęć praktycznych, wiedza oparta w głównej mierze na teorii nie odpowiadają potrzebom obecnego rynku pracy, a tym samym ograniczają szanse na znalezienie zatrudnienia. 4 Rysunek 1. Symulowane obserwacje przez video kamerę na terminal LNG/LPG Przedsięwzięciem będącym swoistym spoiwem łączącym wszystkie przedsięwzięcia Akademii Morskiej w Szczecinie jest utworzenie Centrum Transferu Technologii Morskich. Celem projektu, realizowanego w ramach środków MNiSW (Kreator Innowacyjności) jest utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej uczelni zdolnej z jednej strony do wykorzystania unikalnych umiejętności i kompetencji kadry naukowej Akademii Morskiej w Szczecinie w procesach wytwarzania wyrobów oraz technologii, które mają realne szanse na zastosowanie w gospodarce, a z drugiej strony stymulowania działań innowacyjnych w regionie. Realizacja projektu skupi się na rozwiązaniu poniższych problemów: Akademia Morska w Szczecinie nie posiada uregulowań wewnętrznych dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych, udziału w przychodach z tytułu sprzedaży praw własności intelektualnej oraz zgłoszeń patentowych. Wprowadzenie procedur umożliwi prawidłowy obieg dokumentacji oraz usprawnienie działań związanych w tymi postępowaniami. Aktualnie, jedynie sprawy dotyczące zgłoszeń patentowych prowadzone są w Dziale Nauki na wniosek osób zainteresowanych. Brak wyodrębnionej komórki, która mogłaby przeprowadzić na wniosek zainteresowanego pełną procedurę, stwarza zagrożenie niedopełnienia wymaganych przepisami formalności. Na uczelni dane o patentach gromadzone są w formie papierowej w Dziale Nauki. W związku z tym dostęp do danych jest utrudniony a przeszukiwanie dokumentacji w celu uzyskania jakichkolwiek informacji - czasochłonne. Utrudniona jest również kontrola dopełnienia formalności określonych przepisami prawa np. terminowości wnoszenia opłat za kolejne okresy ochrony. Akademia realizowała w latach we współpracy z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej woj. zachodniopomorskiego m.in. Stocznią Szczecińską Nowa Sp. z o.o. projekt pt: Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu. Celem działań było podniesienie konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego w zakresie wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w gospodarce morskiej poprzez budowę systemu komunikacji i współpracy 4 Studium wykonalności projektu Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do przewozu ładunków ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie 10

11 pomiędzy przedsiębiorstwami gospodarki morskiej a jednostkami sfery badawczo rozwojowej oraz instytucjami wsparcia. W ramach projektu stworzono zalążek internetowej bazy danych ofert technologicznych przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczych Pomorza Zachodniego. Brak zaangażowania przedsiębiorstw gospodarki morskiej w rozwój opisanej wyżej bazy oraz niedostateczne środki na promocję tego narzędzia spowodowały, iż nie funkcjonuje ona zgodnie z założeniami. Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej obejmuje różne formy podejmowania aktywności gospodarczej przez przedstawicieli środowiska akademickiego tj. pracowników naukowych, doktorantów i studentów różnych specjalności, nakierowane na praktyczne wykorzystanie wiedzy i innowacji. Przedsiębiorczość akademicka przełamuje dość powszechne podejście, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest sprzeczne z zasadami pracy badawczej, a tym samym nieodpowiednie dla klasycznego naukowca. Rezultatem nowego podejścia jest rozwój modelu uniwersytetu trzeciej generacji, który zakłada poszerzenie dotychczasowych działań statutowych, które obejmują edukację i badania naukowe o aktywne wspieranie przedsiębiorczości. Pojawia się koncepcja uczelni-inkubatora przedsiębiorczości. Już dawno temu zaobserwowano, że wynalazca i przedsiębiorca to z reguły różne osoby i tylko w wyjątkowych przypadkach ich cechy występują łącznie. Większość studentów i pracowników naukowych kierunków pozaekonomicznych koncentruje się na wykorzystaniu technologii przy tworzeniu nowych produktów i usług ignorując z reguły sprawy rynku i finansów. W Akademii Morskiej nie zostały do chwili obecnej opracowane praktyczne modele wspierania przedsiębiorczości akademickiej, składające się z propozycji konkretnych działań, które mogłyby zostać wdrożone przy uwzględnieniu aktualnych realiów prawnych, ekonomicznych i społecznych. W konsekwencji, w uczelni brakuje jednostki, której podstawowym celem byłaby promocja i komercjalizacja rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych opracowanych na uczelni, a także ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zasobów ludzkich Akademii Morskiej w Szczecinie oraz świadczenie proinnowacyjnych usług związanych z transferem wiedzy i technologii do gospodarki morskiej. Powstanie Centrum Transferu Technologii Morskich przyczyni się do wsparcia inicjatywy studentów i pracowników w zakresie podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości oraz stworzy warunki do rozwoju innowacji, do komercjalizacji pomysłów opartych na wiedzy i na nowych technologiach oraz wzmocni potencjał przedsiębiorców. Podstawowe wyzwania, jakie stoją za budową systemu na rzecz przedsiębiorczości akademickiej w Akademii Morskiej w Szczecinie to: Budowanie partnerstwa między sektorem gospodarczym i naukowo-badawczym. Podmioty w systemie będą wzmacniać swoją rolę w procesie budowania długotrwałych relacji partnerskich między sektorem gospodarczym i naukowo-badawczym. Wspieranie procesów komercjalizacji technologii. Podmioty w systemie określą swoją rolę w przygotowaniu i wdrożeniu profesjonalnej obsługi procesów komercjalizacji i technologii. Uwzględnione zostanie zaangażowanie tych wyspecjalizowanych instytucji, które działają na rynku zachodniopomorskim (m.in. seed fund przy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości). Zachęcanie do podejmowania działalności w regionie. Wraz z samorządem terytorialnym uczelnia zamierza określić spójną wizję przekazu informacji oraz prowadzenia działań marketingowych i wizerunkowych gospodarki morskiej. Wysoki poziom elastyczności podmiotów zaangażowanych w systemie. Pierwsze dwie fazy cyklu życia przedsiębiorstw innowacyjnych mogą się okazać niespotykanie krótkie. Młode przedsiębiorstwa technologiczne szybciej się rozwijają, wchodzą w sieci współpracy, zostają wchłonięte przez inne firmy. Wspieranie rozwoju sieci współpracy. Uczelnia zamierza włączyć się w prace nad stworzeniem regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczości akademickiej, zdając sobie sprawę z potrzeby współpracy z innymi tego typu ośrodkami w regionie. Bezpieczeństwo. Przedsiębiorczość akademicka jest związana z dużym poziomem ryzyka technologicznego, rynkowego i finansowego. W ramach systemu kluczowe znaczenie będą miały: przewidywalność, klimat zaufania i przejrzystość. 11

12 Opracowanie racjonalnej strategii finansowej. Przedsiębiorczość akademicka jest przedsięwzięciem wymagającym i ryzykownym. Przygotowany zostanie model biznesu, który pozwoli określić, w jaki sposób poszczególne podmioty w systemie zapewniać będą swoje przychody. Zachowanie spójności pomiędzy działaniami realizowanymi w ramach systemu i dbałość o jednoznaczną komunikację na zewnątrz. Dotyczyć to będzie przede wszystkim tych podmiotów, które odgrywają różne role na różnych płaszczyznach. Dokonanie oceny i monitoring. Monitoring będzie prowadzony na poziomie indywidualnych podmiotów w systemie oraz na poziomie systemu. Opracowane zostaną wskaźniki skuteczności systemu. Projekt przyczyni się do powstania spółek spin-off oraz spin-out, dzięki którym Uczelnia może uzyskać najbardziej dochodową drogę komercjalizacji myśli naukowej. Spółka spin-off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, zwykle zależne w zakresie organizacyjnym, prawnym lub finansowym od danej instytucji. Tymczasem spółka spin-out jest zwykle niezależna od danej instytucji. Powstanie nowej firmy poprzez usamodzielnienie się pracowników instytucji badawczych związane jest często z komercyjnym wykorzystaniem technologii, wiedzy technicznej i umiejętności nabytych na uczelni. Proces ten w znacznej mierze przyczynia się do upowszechnienia się (dyfuzji) nowych technologii w gospodarce. Spółki te stanowią główny nurt przedsiębiorczości akademickiej i jeden z aktywnych mechanizmów komercjalizacji i transferu technologii. Centrum Transferu Technologii Morskich umożliwi prowadzenie pracownikom naukowym i absolwentom działalności gospodarczej przy obniżonych kosztach własnych, szczególnie na starcie oraz zapewni początkującym wsparcie w formie doradztwa prawnego, finansowego i podatkowego. Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ośrodków przedsiębiorczości akademickiej pozwoli zminimalizować ryzyko prawne i finansowe, na które narażeni są przedsiębiorcy w początkowym okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i daje możliwość skuteczniejszego wypromowania przedsięwzięć. Projekt nie przewiduje utworzenia twardej infrastruktury wspierania przedsiębiorczości studenckiej, w tym także inkubatora przedsiębiorczości. Związane jest to z planami połączenia potencjałów dwóch największych uczelni Pomorza Zachodniego, czyli Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, którego jednym z efektów będzie prowadzenie jednego inkubatora przedsiębiorczości. Obie uczelnie wyraziły zainteresowanie przyjmowaniem do inkubacji innowacyjnych przedsiębiorców z Akademii Morskiej w Szczecinie. Ponadto CTTM da początkującym przedsiębiorcom pewną tożsamość. Prestiż ośrodka oraz uczelni pozwoli na budowanie zaufania klientów lub kontrahentów i wzmacnianie własnej wiarygodności na rynku. W przypadku firm prowadzonych przez pracowników naukowych możliwy będzie transfer wizerunku z uczelni na firmę. Ośrodek przedsiębiorczości akademickiej będzie także miejscem, które może sprzyjać budowaniu sieci społecznych kontaktów przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy, a w szczególności sieci efektywnej wymiany informacji i doświadczeń. Podczas realizacji projektu szczególny nacisk będzie kładziony na zainicjowanie szerokiej płaszczyzny kontaktów sfery nauki z gospodarką morską. Obecnie kontakty te są niesformalizowane oraz często realizują się dzięki kontaktom osobistym naukowca oraz przedsiębiorcy. Realizacja projektu usystematyzuje obszar transferu technologii z Uczelni do gospodarki. Umożliwi także podjęcie działań na rzecz pobudzenia kontaktów nauki z przemysłem. Wykorzystanie potencjału intelektualnego polskich ośrodków naukowych stwarza szansę szybkiego rozwoju dla innowacyjnych firm i instytucji i jest podstawą dla prowadzenia działań z zakresu wdrażania nowych technologii. Potencjał ten jest wciąż niewystarczająco wykorzystywany w praktyce polskich firm, zwłaszcza sektora MŚP, a stworzenie CTTM służyć będzie przełamaniu wielu istniejących barier utrudniających transfer idei od ich twórców do praktycznego i komercyjnego wykorzystania. Korzyści gospodarcze i społeczne z aktywizacji przedsiębiorczości akademickiej w dziedzinie gospodarki morskiej będą liczne. CTTM przyczyni się do: 12

13 szerszego dopływu innowacyjnych rozwiązań do gospodarki morskiej, szczególnie poprzez możliwość powstawania spółek spin-off oraz spin-out, powstania wielu nowych firm technologicznych wytwarzających produkty i usługi o wysokim potencjale i tworzących miejsca pracy dla osób z wykształceniem wyższym, wzrost samozatrudnienia pracowników naukowych (i studentów) wpływający na redukcję bezrobocia oraz zapotrzebowania na takich pracowników w gospodarce morskiej, wzrost konkurencyjności gospodarki morskiej. Wyniki projektu umożliwią waloryzację potencjału naukowo-innowacyjnego w regionie, stworzenie baz danych i rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i gospodarki. 5 Zaprezentowane projekty Akademii Morskiej w Szczecinie łączy chęć łączenia sfery nauki ze sferą biznesu. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych oraz krajowych na realizację przedsięwzięć, które mają na celu właśnie sieciowanie oraz wdrażanie wyników prac B+R w przemyśle, uczelnia ma szansę stać się wiodącym ośrodkiem tego typu dla gospodarki morskiej w tej części Europy. Konrad Frontczak 5 Dokumentacja aplikacyjna projektu Centrum Transferu Technologii Morskich 13

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

OD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI - SYSTEM NAVDEC

OD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI - SYSTEM NAVDEC Zbigniew Pietrzykowski Sup4Nav spółka spin-out Akademii Morskiej w Szczecinie OD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI - SYSTEM NAVDEC Agenda 1. Systemy informacyjne versus systemy wspomagania

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Diagnoza stan w punkcie wyjścia Brak elastyczności funkcjonowania i reagowania na zmiany w otoczeniu nowa struktura organizacyjna centrum minimalizacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KLASTRA MORSKIEGO

KONCEPCJA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KLASTRA MORSKIEGO Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania KONCEPCJA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KLASTRA MORSKIEGO prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości!

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! (dokument do konsultacji) Warszawa 2008 W nowoczesnym społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/ O PROJEKCIE: Realizacja projektu jest ściśle związana z przyjętym przez Politechnikę Koszalińską kierunkiem działań zmierzającym do stworzenia nowoczesnego ośrodka edukacyjnego i naukowego, służącego rozwojowi

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z dwóch stref:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo