STRONY INTERENTOWEJ Iwona Zdonek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRONY INTERENTOWEJ Iwona Zdonek"

Transkrypt

1 DETERMINANTY ATRAKCYJNOŚCI NADAWCY STRONY INTERENTOWEJ Iwona Zdonek Wprowadzenie Komunikowanie się z rynkiem za pośrednictwem strony www posiada wszystkie cechy modelu komunikowania. Nadawcą jest przedsiębiorstwo, który swój przekaz dotyczący oferty handlowej kieruje do odbiorców, jakimi są jego klienci, obecni lub potencjalni, licząc na to, ze przekaz ten przyniesie efekty w postaci skorzystania z oferty kupna produktów lub usług. Ze względu więc na cel perswazyjny takiego procesu komunikacji, istotne jest, aby charakteryzował się on elementami ten cel ułatwiającymi. O niektórych aspektach atrakcyjności formy komunikatu www napisano przy okazji omawiania metod eliminacji znuŝenia stroną www [Zdo04]. W niniejszym artykule podjęta zostanie kwestia osoby nadawcy, a zwłaszcza kwestia cech przesądzających o jego atrakcyjności takich, jak wiarygodność, popularność i sympatyczność. O innych determinantach skuteczności stron internetowych w komunikacji z rynkiem napisano w [Zdo05]. Wiarygodność nadawcy komunikatu przesądza często o tym, czy odbiorca zaangaŝuje się w proces przetwarzania i internalizacji tegoŝ komunikatu. W strategiach reklamowych dość często nawiązuje się do róŝnych atrybutów wiarygodności (odwołania do ekspertów w postaci asocjacji z tytułami czy rodzajem ubrania [Dol03]). Inną strategią jest odwołanie do reguły społecznego dowodu słuszności [Cia04], w której do przekazu

2 reklamowego powołuje się nadawcę, z którym odbiorca moŝe się utoŝsamić. Jednak prócz wymienionych wyŝej obwodowych dróg dotarcia do odbiorcy, istnieją takŝe inne, oparte na kognitywnej sferze komunikacji, związane z zaspakajaniem potrzeby eksploracji odbiorcy. I wydaje się, iŝ droga ta ma szczególne znaczenie dla takiego medium jak strona www. Popularność nadawcy w danych kręgach społecznych podobnie jak wiarygodność moŝe takŝe przesądzić o zaangaŝowaniu się odbiorcy w przetwarzanie komunikatu. JuŜ R. Zając w pracach nad efektem czystej ekspozycji wykazał, iŝ rzeczy znane, postrzegane są jako bardziej atrakcyjne od tych, które są nieznane, a wielokrotny kontakt z danym obiektem moŝe wystarczyć do jego polubienia [Dol03]. Tym sposobem dotykamy kolejnego atrybutu atrakcyjnego nadawcy jego sympatyczności. Nie jest tajemnicą, iŝ łatwiej ulegamy perswazji osób, które darzymy sympatią. Dlatego w strategiach reklamowych stosuje się techniki skojarzenia obiektu reklamowanego z czymś, co wywołuje miłe emocje u odbiorcy, podobnie zresztą jak w strategiach lojalnościowych przez system dodatkowych korzyści. Choć psychologowie zadali sobie wiele trudu, by zbadać i opisać obszary i warunkujące atrakcyjność nadawcy komunikatu, to jednak trzeba zdać sobie sprawę, Ŝe naleŝy je uściślić i dopasować do medium, za pomocą którego komunikat będzie kierowany do odbiorcy. Artykuł jest zatem próbą odpowiedzi na pytanie, jakimi czynnikami opisywane są wiarygodność, popularności i sympatyczność nadawcy komunikatu kierowanego do odbiorcy za pomocą strony www.

3 1. Aspekty metodologiczne przeprowadzonych badań Proces ustalenia czynników opisujących Wiarygodność nadawcy w internecie, Popularyzowanie marki w internecie, Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą został podzielony na dwa etapy. Głównym celem etapu pierwszego było ustalenie zbiorów czynników determinujących wymienione trzy zmienne. Wstępną listę tych czynników wyłoniono podczas obserwacji połączonej z analizą stron internetowych róŝnych branŝ. Wiedza ta została uzupełniona podczas wywiadu z ekspertami z zakresu projektowania stron www. Celem głównym etapu drugiego było ustalenie hierarchicznego porządku w zborach czynników wyjaśniających wyznaczone trzy zmienne. Dlatego zebrane na etapie pierwszym czynniki poddano ocenie uŝytkowników internetu. Czynniki były oceniane w obrębie kaŝdej wyznaczonej zmiennej. Próba osób biorących udział w drugim etapie była próbą ekspercką. Do próby zostały dobrane osoby korzystające z internetu od co najmniej 3 lat i spędzające w nim co najmniej 10 godzin tygodniowo, z czego co najmniej 30% czasu tygodniowego poświęcają na przeglądanie stron www. Do skalowania odpowiedzi w kwestionariuszach uŝyto skali porządkowej 10 punktowej. Wynikom badań poświęcono poniŝszy rozdział. 2. Czynniki determinujące atrakcyjność nadawcy komunikatu www 2.1. Wiarygodność nadawcy Czynniki determinujące zmienną Wiarygodność nadawcy, które zostały poddane opinii eksperckiej prezentuje tab.1. Wyodrębniono dziesięć czynników, przy czym jeden z nich opisany został sześcioma podczynnikami. O waŝność poszczególnych czynników determinujących zmienną

4 Wiarygodność nadawcy zapytano w ankiecie uŝytkowników internetu. W ankiecie wzięło udział 318 osób, jednak tylko 75 spośród nich zostało zakwalifikowanych do grona ekspertów. Nr czynnika I II III IV V VI VII VIII IX X Czynniki determinujące wiarygodność nadawcy Tabela 1 Nazwa czynnika Pełna identyfikacja w internecie i poza nim Nr podczynnika Nazwa podczynnika 1. Adres 2. Rzeczywisty adres firmy 3. Nr telefonu/faxu 4. NIP 5. REGON 6. Nr konta bankowego Dodatkowe kanały komunikacji takie jak chat, infolinia Podanie czasu istnienia firmy i jej działalności w internecie oraz poza nim, liczby zatrudnionych itp. Podawanie aktualnych wyników finansowych przedsiębiorstwa Informowanie nt. zajmowanego przez firmę miejsca w bran- Ŝowym rankingu Informacje nt. partnerów strategicznych Podstrony, na których umieszczane są referencje, złoŝone przez klientów świadczące o dobrej opinii firmy w zakresie jakości oferowanych produktów, usług, dostaw, serwisu itp. Podstrony, na których umieszczane są informacje o certyfikatach, nagrodach przyznanych firmie w zakresie jakości oferowanych produktów, usług, dostaw, serwisu itp. Dbałość o niski (dla odbiorcy) psychologiczny koszt składania reklamacji wyraŝona przez natychmiastowe odpowiedzi na wszelkie zapytania i reklamacje nadesłane drogą e- mai Informacja nt. ostatniej aktualizacji

5 Wśród ankietowanych ustalono na podstawie wartości współczynnika konkordancji małą zgodność, co do waŝności badanych czynników oraz podczynników. Odsunięto więc ekspertów niezgodnych uzyskując grupę ekspercką zgodną na poziomie 0,42. Grupa ta ostatecznie ustaliła porządek czynników i podczynników, który prezentuje rys. 1 i rys. 2. W iarygodność nadaw cy suma rang czynników I X IX VIII VII III II VI V IV czynniki Rys. 1. Hierarchiczny porządek czynników determinujących Wiarygodność nadawcy komunikatu www Identyfikacja nadawcy komunikatu w internecie 150 suma rang podczynników podczynniki Rys. 2. Hierarchiczny porządek podczynników determinujących czynnik Identyfikacja nadawcy komunikatu w internecie

6 2.2.Popularyzowanie marki w internecie Czynniki determinujące zmienną Popularyzowanie marki w internecie, które zostały poddane opinii eksperckiej prezentuje tab. 2. Wyodrębniono osiem czynników. O waŝność poszczególnych czynników determinujących zmienną Popularyzowanie marki w internecie zapytano w ankiecie uŝytkowników internetu. Grupa ankietowanych liczyła 299 osób, ale tylko 72 spośród nich, ze względu na załoŝone kryteria, zostały wybrane do badania. Tabela 2 Czynniki determinujące zmienną Popularyzowanie marki w internecie Nr czynnika Nazwa czynnika I. Promocja stron w portalach, wortalach i zaprzyjaźnionych stronach za pomocą linków tekstowych i graficznych II. Rejestracja stron w katalogach III. Reklama w wyszukiwarkach w postaci linków sponsorowanych IV. Obecność w grupach dyskusyjnych V. Domena jednoznacznie identyfikująca daną firmę VI. Promocja stron za pomocą innych mediów np. radia, prasy, telewizji, bilbordów VII. Pozycjonowanie stron VIII. Marketing wirusowy Ze względu na niską zgodność w grupie eksperckiej, zredukowano pierwotny zespół do 41-osobowego zespołu najbardziej zgodnych ekspertów, który ostatecznie ustalił porządek czynników determinujących zmienną Popularyzowanie marki w internecie. Porządek ten przedstawia rys. 3.

7 Popularyzowanie marki w internecie suma rang czynników V VII VI II I III IV VIII czynniki Rys. 3. Rys. 1. Hierarchiczny porządek czynników determinujących Popularyzowanie marki w internecie 2.3. Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą komunikatu Czynniki determinujące zmienną Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą komunikatu, które zostały poddane opinii eksperckiej prezentuje tab. 3. Wyodrębniono sześć czynników, przy czym jedne z tych czynników został opisany przez 5 podczynników. Czynnik ten to Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta. Podczynniki opisujące go uzaleŝnione są od rodzaju produktu. W artykule zaprezentowano rozwiązanie dla stron internetowych prezentujących ofertę sprzętu komputerowego. O waŝność poszczególnych czynników determinujących Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą komunikatu www zapytano w ankiecie 603 osoby, jednak do próby badawczej zostały wybrane, ze względu na załoŝone kryteria przynaleŝności do zespołu eksperckiego, tylko 87 spośród nich.

8 Tabela 3 Czynniki determinujące zmienną Sympatyzowanie nadawcy komunikatu z odbiorcą Nr czynnika Nazwa czynnika I. Personalizacja kontaktu poprzez (np.) imienne listy II. Podziękowania za dokonane zakupy wraz z informacjami nt. nowości (zgodnych z zainteresowaniami klienta) III. śyczenia z okazji świąt IV. Bonusy, konkursy, loterie, upusty, rabaty, kupony, gry, elektroniczne upominki (tapety, wygaszacze itp.), promocje atrakcyjne warunki dostawy dla stałych klientów V. Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów, które VI. Nr podczynnika zgłosi klient Nazwa podczynnika Lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ) MoŜliwość zadania pytania ekspertowi Forum Udostępnianie sterowników Udostępnianie instrukcji obsługi w wersji elektronicznej Brak reklam agresywnych (takich jak np. pop-up) Najbardziej zgodny zespół ekspertów ustalił porządek w badanym zbiorze, który przedstawiony został na rys. 4. Na rys. 5 przedstawiono porządek w zbiorze podczynników determinujących czynnik Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów.

9 Sympatyzowanie z firmą suma rang czynników VI IV V II I III czynniki Rys. 4. Hierarchiczny porządek czynników determinujących Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą komunikatu Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów suma rang podczynników podczynniki Rys. 4. Hierarchiczny porządek podczynników determinujących Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów Podsumowanie Wiarygodność jest bez wątpienia tą cechą nadawcy, która powoduje, Ŝe odbiorca komunikatu nabiera do niego zaufania i decyduje się zaanga-

10 Ŝować w handlowy dialog z nadawcą. Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe dla uŝytkowników stron internetowych przedsiębiorstwa, wiarygodność przedsiębiorstwa kształtowana jest przede wszystkim przez moŝliwość zidentyfikowania go. Oznacza to, Ŝe kaŝda firmowa strona www powinna zawierać informacje nt. rzeczywistego adresu siedziby, numerów telefonów i faxu, Kolejnym czynnikiem kształtującym wiarygodność przedsiębiorstwa, wysoko ocenionym przez badanych, jest data ostatniej aktualizacji informacji na stronie oraz aktywne uczestnictwo firmy w dialogu z klientem. Dotyczy to kwestii udzielania odpowiedzi na zapytania, nadsyłane przez klientów drogą , zwłaszcza w przypadkach reklamacji. Takie zachowanie firmy powoduje obniŝenie u klientów psychologicznego kosztu składnia reklamacji i zmniejszenia ryzyka przerwania dialogu z firmą w przypadku braku pełnego zadowolenia z jej produktów. Badania wykazały takŝe, Ŝe wiarygodność firmy w internecie podwyŝszona zostaje w znacznym stopniu poprzez umieszczanie na stronach informacji o nagrodach przyznanych produktom firmy i samej firmie oraz informacji na temat referencji złoŝonych przez innych klientów przedsiębiorstwa. Jako mniejszy wpływ na wiarygodność nadawcy zostały określone przez badanych takie czynniki jak podanie czasu istnienia firmy, liczby zatrudnionych, dodatkowe kanały komunikacji typu chat i infolinia oraz informacje na temat partnerów strategicznych. Z badań wynika, Ŝe bardzo małe znaczenie dla wiarygodności firmy w internecie mają informacje na temat zajmowanego przez firmę miejsca w branŝowym rankingu oraz aktualnych wyników finansowych. Popularyzowanie marki w internecie to cecha nadawcy zwiększająca prawdopodobieństwo inicjacji internetowego dialogu klienta

11 z przedsiębiorstwem. To, Ŝe znajdzie on stronę www danej firmy uzaleŝnione jest głównie, w świetle przeprowadzonych badań, od domeny internetowej jednoznacznie firmę identyfikującej. Pierwsze miejsce tego właśnie czynnika w rankingu pozostałych czynników determinujących wysoki stopień znajomości marki w internecie moŝe oznaczać, iŝ bardzo wielu uŝytkowników internetu szukając w nim strony przedsiębiorstwa kieruje się nazwą firmy i wpisuje ją do internetowej przeglądarki poprzedzając a zakańczając.pl lub com.pl. Dlatego zapewnienie sobie przez firmę w internecie domeny jednoznacznie ją identyfikującej oraz domen upodobnionych do nazwy firmy moŝe przesądzić o tym, czy klient w sposób łatwy i szybki znajdzie tę stronę, a tym samym moŝe przesądzić o stopniu zaznajomienia się danego klienta z marką w internecie. Kolejny czynnik wysoko oceniany przez badanych, jako ułatwiający wyszukiwanie strony w internecie, a tym samym zwiększający popularność marki w nim, jest związany z drugim często spotykanym sposobem poszukiwania stron w Sieci. Sposób ten polega na wpisaniu prze internautę do wyszukiwarki nazwy firmy lub słów kluczowych opisujących to, czym dana firma się zajmuje. Od tego, jak skonstruowana jest strona www zaleŝy więc, na którym miejscu pojawi się w rankingu zwróconych przez wyszukiwarkę stron. By zapewnić sobie jak najwyŝsze miejsce projektant firmowej strony powinien zdawać sobie sprawę z wagi wszystkich technik pozycjonowania stron oraz technik ułatwiających wyszukiwanie stron przez wyszukiwarki. Dość wysokie oceny, jako sposób zwiększania stopnia znajomości marki w internecie, otrzymał takŝe czynnik promowania stron za pomocą innych mediów, jak radio, telewizja, prasa czy bilbrdy. Mniejsze natomiast znaczenie dla stopienia znajomości marki w internecie, od juŝ wymienionych czynników, mają takie czynniki, jak rejestracja

12 stron w katalogach czy promocja za pomocą linków tekstowych i graficznych w portalach i wortalach. Jeszcze niŝej zostały ocenione linki sponsorowane, obecność w grupach dyskusyjnych oraz docieranie do odbiorcy za pomocą marketingu wirusowego. Sympatyzowanie klienta z firmą to takŝe cecha nakłaniająca klienta do dialogu. W internecie jej wyrazem - w opinii ankietowanych - jest przede wszystkim brak posługiwania się przez firmę reklamami agresywnymi, takimi jak pop-up. Takie nastawienie uŝytkownika internetu do tego rodzaju reklamy nie moŝe dziwić w dzisiejszych czasach, gdzie radio, prasa i telewizja serwują aŝ nadto reklam nieposzukiwanych. Nic więc dziwnego, Ŝe niechęć do takiej komunikacji marketingowej przeniosła się takŝe na grunt internetu. Z duŝym natomiast entuzjazmem, jak wykazały badania, internauci przyjmują na stronach www zaproszenia do wszelkiego rodzaju konkursów, gier, korzystania z elektronicznych prezentów i loterii oraz innych programów lojalnościowych typu bonusy, upusty i rabaty dla stałych klientów. Mniejszym wpływem na zwiększenie stopnia sympatyzowania z klienta z nadawcą charakteryzują się - w świetle przeprowadzonych badań - takie czynniki, jak personalizacja kontaktu poprzez imienne listy, podziękowania za zakupy połączone z ofertą nowości oraz Ŝyczenia z okazji świąt. Być moŝe wynika to z braku pełnego przyzwolenia środowisk konsumenckich na tworzenie portretów psychologicznych klientów firmy. Nie oznacza to jednak całkowicie nagannego stosunku ankietowanych do tego rodzaju przejawów epoki masowej indywidualizacji. Przeciwko personalizacji listów opowiedziało się tylko 20 % badanych, a przeciwko spersonalizowanym ofertom nowości około 15%. śyczenia z okazji świąt natomiast przez ponad 30% badanych zostały po-

13 strzeŝone jako zbyteczne, przypuszczalnie jako niechciana i zaśmiecająca skrzynkę ową poczta. Wysokim natomiast wpływem na stopień sympatyzowania klienta z firmą w świetle badań okazało się nastawienie firmy na wspólne rozwiązywanie problemów, które zgłosi klient. Nastawienie firmy na wspólne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta to przede wszystkim, w przypadku stron o tematyce komputerowej, udostępnianie klientom sterowników do sprzętu. WaŜne, w świetle przeprowadzonych badań, jest takŝe udostępnienie instrukcji w wersji elektronicznej oraz moŝliwość zadania pytania ekspertowi. Natomiast sekcja strony FAQ (najczęściej zadawanych pytań) oraz forum zostały ocenione jako stosunkowo słaby wyraz nastawienia firmy na wspólne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta. Przypuszczalnie niŝsza niŝ w przypadku pozostałych czynników ocena sekcji FAQ związana jest z niechęcią uŝytkowników do przeglądania duŝego zazwyczaj zbioru informacji, niekoniecznie ściśle związanego z jego problemem. Natomiast ostatnie w rankingu czynników miejsce forum dyskusyjnego moŝe być związane ze słabą chęcią uŝytkownika by kierować się ze swoim problemem do niezidentyfikowanego forum osób, które nie zawsze chce i moŝe rozwiązać jego problem. Literatura [Cia04] [Dol03] Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2004 Doliński D.: Psychologiczne mechanizmy reklamy. GWP, Gdańsk 2003

14 [Zdo04] [Zdo05] Zdonek I.: Metody eliminacji zjawiska znuŝenia stroną www. Systemy Wspomagania Organizacji Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004 Zdonek I.: Determinanty skuteczności stron internetowych przedsiębiorstwa w komunikacji z rynkiem. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze 2005 Informacje o autorach dr inŝ. Iwona Zdonek Katedra Informatyki i Ekonometrii Politechnika Śląska ul. Roosevelta Zabrze Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

At Adres Marketing Oferta

At Adres Marketing Oferta Oferta...to co dla innych jest szczytem możliwości......dla nas to rutyna... O Firmie At Adres Marketing to firma oferująca swoim klientom, kompleksowe usługi związane z promocją, reklamą oraz budową wizerunku

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy jedyni na rynku!

Jesteśmy jedyni na rynku! Produkt systemowy + Produkt internetowy Jesteśmy jedyni na rynku! PAKIET MULTIAKTYWNY PRODUKT SYSTEMOWY Gablota Informacyjna, Plan Miasta, Mapa Powiatu zasięg regionalny. BRANŻOWY PORTAL FIRM Reklama/informacja

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Prosta droga do informacji. Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl

Prosta droga do informacji. Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl Prosta droga do informacji Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl O portalu... Gdzie znajdziesz największą grupę polskich drogowców? W portalu drogowym edroga.pl. Ten największy portal branżowy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna na stronie Milanówka

Oferta promocyjna na stronie Milanówka Oferta promocyjna na stronie Milanówka Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę promocyjną portalu milanowek24.info zawierającą niezwykle atrakcyjne i skuteczne formy promocji na stronie poświęconej

Bardziej szczegółowo

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Cube Group Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Resume Sytuacja Badawcza: Widziałeś ciekawą reklamę w telewizji, prasie, outdoorze lub słyszałeś w radiu. Przedstawiona w niej oferta zaciekawiła

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Informatyk, przedsiębiorca, współtwórca wielu serwisów internetowych jak: Kim jestem? Rys

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport GO ONLINE Spóła Akcyjna 2013 1 Wnioski z przeprowadzonego badania... 3 1. Jakie formy promocji wykorzystują obiekty weselne?... 4 2. Jaka jest najskuteczniejsza

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy

Marketing internetowy VI Doroczna Konferencja Naukowa INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE IOPAN w publikatorach i Internecie Jan Marcin Węsławski W Marcin Wichorowski 30 stycznia 2009 r. CISCO: Marketing Internetowy Marketing

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu Regulamin konkursu pod nazwą Najlepsza strona internetowa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Henryk Mruk Poznań, 05. 02. 2008r. Współpraca z nauka szansą rozwoju dla przedsiębiorstwa sfera nauki i jej współczesna rola otoczenie

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu Marketing Kształtowanie wizerunku za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych Wizerunek Pojęcie wizerunku oznacza najczęściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie. Stanowi zbiór przekonań, myśli

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży,

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, INFORMATOR 2012 Portal biznesowy dla automatyków informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, opisuje to, co dzieje się w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, adresowany

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Polpharma S.A. należy do ścisłego grona liderów branży farmaceutycznej w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Informacje wstępne

Regulamin 1. Informacje wstępne Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu tangopm.com (zwanego dalej Serwisem). Zapisy Regulaminu wraz z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Zagadnienia omówione w książce są przedstawione w trzech wymiarach: koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na temat marketingu

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Na stronie 2 chcieli byśmy zaprezentować Państwu w formie graficznej miejsca w których reklama będzie emitowana.

Szanowni Państwo, Na stronie 2 chcieli byśmy zaprezentować Państwu w formie graficznej miejsca w których reklama będzie emitowana. Szanowni Państwo, Serwis internetowy www.jednostki-wojskowe.pl powstał w roku 2008 i jest miejscem skupiającym informacje o współczesnym Wojsku Polskim, o historii Wojska Polskiego i wielu innych aspektach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny Szanowni Państwo. OPINIA SERWIS-SMS - ANKIETY HANDLOWE to nowy Tele-Serwis Handlowo Usługowy, w którym poprzez telefon komórkowy KLIENT moŝe zaopiniować produkt

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów

Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów Raport przygotowany przez RR Communication Consulting Materiały dla mediów 20 grudnia 2006 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 071 343 70 15, fax: 071

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-198/12 pt.: Planujemy budowę - Stworzenie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Wstęp Istota i reguły marketingu bezpośredniego 17

Wstęp Istota i reguły marketingu bezpośredniego 17 Marketing bezpośredni : koncepcja, zarządzanie, instrumenty / Mariusz Trojanowski. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 11 CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 15 1. Istota i reguły marketingu

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu

Oferta reklamowa portalu Oferta reklamowa portalu Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić ofertę reklamową portalu tarnowskieinfo.pl uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne formy promocji Tarnowa i regionu. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Klientów pod nazwą Kup beton, wygraj marzenia

Regulamin Konkursu dla Klientów pod nazwą Kup beton, wygraj marzenia Regulamin Konkursu dla Klientów pod nazwą Kup beton, wygraj marzenia 1. [Organizator Konkursu] 1. Organizatorem konkursu Kup beton, wygraj marzenia (zwanego dalej Konkursem ) jest Przedsiębiorstwo Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Internetowa rewolucja

Internetowa rewolucja Internetowa rewolucja Sposoby wykorzystywania internetu przez polskie firmy z sektora MŚP Patronat honorowy: Metodologia badania Wykonawca: Realizacja: 27 VIII 11 IX 2009 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI MODUŁÓW REKLAMOWYCH WWW.CARPPASSION.EU 1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY....03 2. NOWOŚCI RYNKOWE.....03 3. KALENDARZ IMPREZ......03 4.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla strony internetowej Autoryzowanego Partnera Vaillant. Wersja 01 12.2012

Instrukcja Obsługi dla strony internetowej Autoryzowanego Partnera Vaillant. Wersja 01 12.2012 Instrukcja Obsługi dla strony internetowej Autoryzowanego Partnera Vaillant Wersja 01 12.2012 Potrzeba aktywnej obecności firmy w Internecie "Albo twoja firma będzie w Internecie, albo jej wcale nie będzie."

Bardziej szczegółowo

BONUS - 10% rabatu na tusze i tonery Opieka24 Tusze i Tonery www.koaltech.pl

BONUS - 10% rabatu na tusze i tonery Opieka24 Tusze i Tonery www.koaltech.pl 1 Witryna On-Line KoalTech BONUS - 10% rabatu na tusze i tonery Opieka24 Tusze i Tonery www.koaltech.pl Czym jest Witryna On-Line i jakie jest jej zastosowanie? 2 Witryna On-Line to nic innego jak strona

Bardziej szczegółowo

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gorzów Wlkp., 19 luty 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Zamówienie powyżej 14 tyś. Euro będzie udzielone z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych) 1.ZAMAWIAJĄCY ŚLUB

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRON w wyszukiwarkach

POZYCJONOWANIE STRON w wyszukiwarkach POZYCJONOWANIE STRON w wyszukiwarkach DAJ SIĘ ODNALEŹĆ W SIECI Marek Kmiecik MKDES Wiewiórczyn, ul. Rzemieślników 1, 98-100 Łask NIP: 831-146-10-49, Regon: 731657205 tel.kom. 0-887-325-572, biuro@mkdes.pl,

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

TWOJA PRZESYŁKA NIE MUSI WYGLĄDAĆ POSPOLICIE MAMY NA TO SPOSOBY. Kontakt: Paulina Moder: 606 806 950 Michael Banaszczyk: 602 778 599

TWOJA PRZESYŁKA NIE MUSI WYGLĄDAĆ POSPOLICIE MAMY NA TO SPOSOBY. Kontakt: Paulina Moder: 606 806 950 Michael Banaszczyk: 602 778 599 Kontakt: Paulina Moder: 606 806 950 Michael Banaszczyk: 602 778 599 Połączyła nas pasja do marketingu bezpośredniego Jako największy producent przesyłek direct mail w Polsce, zajmujemy się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Baner 468x60 : Wyświetlany na stronie głównej i podstronach. Baner 468x60 450 zł /msc (lub 90 zł /CPM*) Baner wyświetla się w konkretnym rejonie poszukiwań (np.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla partnerów biznesowych

Oferta dla partnerów biznesowych Oferta dla partnerów biznesowych Kim jesteśmy? Jesteśmy pierwszym serwisem online, oddającym głos naszym internautom. Użytkownicy strony odwiedz.to wyrażają swoje prywatne opinie na temat odwiedzonych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo