STRONY INTERENTOWEJ Iwona Zdonek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRONY INTERENTOWEJ Iwona Zdonek"

Transkrypt

1 DETERMINANTY ATRAKCYJNOŚCI NADAWCY STRONY INTERENTOWEJ Iwona Zdonek Wprowadzenie Komunikowanie się z rynkiem za pośrednictwem strony www posiada wszystkie cechy modelu komunikowania. Nadawcą jest przedsiębiorstwo, który swój przekaz dotyczący oferty handlowej kieruje do odbiorców, jakimi są jego klienci, obecni lub potencjalni, licząc na to, ze przekaz ten przyniesie efekty w postaci skorzystania z oferty kupna produktów lub usług. Ze względu więc na cel perswazyjny takiego procesu komunikacji, istotne jest, aby charakteryzował się on elementami ten cel ułatwiającymi. O niektórych aspektach atrakcyjności formy komunikatu www napisano przy okazji omawiania metod eliminacji znuŝenia stroną www [Zdo04]. W niniejszym artykule podjęta zostanie kwestia osoby nadawcy, a zwłaszcza kwestia cech przesądzających o jego atrakcyjności takich, jak wiarygodność, popularność i sympatyczność. O innych determinantach skuteczności stron internetowych w komunikacji z rynkiem napisano w [Zdo05]. Wiarygodność nadawcy komunikatu przesądza często o tym, czy odbiorca zaangaŝuje się w proces przetwarzania i internalizacji tegoŝ komunikatu. W strategiach reklamowych dość często nawiązuje się do róŝnych atrybutów wiarygodności (odwołania do ekspertów w postaci asocjacji z tytułami czy rodzajem ubrania [Dol03]). Inną strategią jest odwołanie do reguły społecznego dowodu słuszności [Cia04], w której do przekazu

2 reklamowego powołuje się nadawcę, z którym odbiorca moŝe się utoŝsamić. Jednak prócz wymienionych wyŝej obwodowych dróg dotarcia do odbiorcy, istnieją takŝe inne, oparte na kognitywnej sferze komunikacji, związane z zaspakajaniem potrzeby eksploracji odbiorcy. I wydaje się, iŝ droga ta ma szczególne znaczenie dla takiego medium jak strona www. Popularność nadawcy w danych kręgach społecznych podobnie jak wiarygodność moŝe takŝe przesądzić o zaangaŝowaniu się odbiorcy w przetwarzanie komunikatu. JuŜ R. Zając w pracach nad efektem czystej ekspozycji wykazał, iŝ rzeczy znane, postrzegane są jako bardziej atrakcyjne od tych, które są nieznane, a wielokrotny kontakt z danym obiektem moŝe wystarczyć do jego polubienia [Dol03]. Tym sposobem dotykamy kolejnego atrybutu atrakcyjnego nadawcy jego sympatyczności. Nie jest tajemnicą, iŝ łatwiej ulegamy perswazji osób, które darzymy sympatią. Dlatego w strategiach reklamowych stosuje się techniki skojarzenia obiektu reklamowanego z czymś, co wywołuje miłe emocje u odbiorcy, podobnie zresztą jak w strategiach lojalnościowych przez system dodatkowych korzyści. Choć psychologowie zadali sobie wiele trudu, by zbadać i opisać obszary i warunkujące atrakcyjność nadawcy komunikatu, to jednak trzeba zdać sobie sprawę, Ŝe naleŝy je uściślić i dopasować do medium, za pomocą którego komunikat będzie kierowany do odbiorcy. Artykuł jest zatem próbą odpowiedzi na pytanie, jakimi czynnikami opisywane są wiarygodność, popularności i sympatyczność nadawcy komunikatu kierowanego do odbiorcy za pomocą strony www.

3 1. Aspekty metodologiczne przeprowadzonych badań Proces ustalenia czynników opisujących Wiarygodność nadawcy w internecie, Popularyzowanie marki w internecie, Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą został podzielony na dwa etapy. Głównym celem etapu pierwszego było ustalenie zbiorów czynników determinujących wymienione trzy zmienne. Wstępną listę tych czynników wyłoniono podczas obserwacji połączonej z analizą stron internetowych róŝnych branŝ. Wiedza ta została uzupełniona podczas wywiadu z ekspertami z zakresu projektowania stron www. Celem głównym etapu drugiego było ustalenie hierarchicznego porządku w zborach czynników wyjaśniających wyznaczone trzy zmienne. Dlatego zebrane na etapie pierwszym czynniki poddano ocenie uŝytkowników internetu. Czynniki były oceniane w obrębie kaŝdej wyznaczonej zmiennej. Próba osób biorących udział w drugim etapie była próbą ekspercką. Do próby zostały dobrane osoby korzystające z internetu od co najmniej 3 lat i spędzające w nim co najmniej 10 godzin tygodniowo, z czego co najmniej 30% czasu tygodniowego poświęcają na przeglądanie stron www. Do skalowania odpowiedzi w kwestionariuszach uŝyto skali porządkowej 10 punktowej. Wynikom badań poświęcono poniŝszy rozdział. 2. Czynniki determinujące atrakcyjność nadawcy komunikatu www 2.1. Wiarygodność nadawcy Czynniki determinujące zmienną Wiarygodność nadawcy, które zostały poddane opinii eksperckiej prezentuje tab.1. Wyodrębniono dziesięć czynników, przy czym jeden z nich opisany został sześcioma podczynnikami. O waŝność poszczególnych czynników determinujących zmienną

4 Wiarygodność nadawcy zapytano w ankiecie uŝytkowników internetu. W ankiecie wzięło udział 318 osób, jednak tylko 75 spośród nich zostało zakwalifikowanych do grona ekspertów. Nr czynnika I II III IV V VI VII VIII IX X Czynniki determinujące wiarygodność nadawcy Tabela 1 Nazwa czynnika Pełna identyfikacja w internecie i poza nim Nr podczynnika Nazwa podczynnika 1. Adres 2. Rzeczywisty adres firmy 3. Nr telefonu/faxu 4. NIP 5. REGON 6. Nr konta bankowego Dodatkowe kanały komunikacji takie jak chat, infolinia Podanie czasu istnienia firmy i jej działalności w internecie oraz poza nim, liczby zatrudnionych itp. Podawanie aktualnych wyników finansowych przedsiębiorstwa Informowanie nt. zajmowanego przez firmę miejsca w bran- Ŝowym rankingu Informacje nt. partnerów strategicznych Podstrony, na których umieszczane są referencje, złoŝone przez klientów świadczące o dobrej opinii firmy w zakresie jakości oferowanych produktów, usług, dostaw, serwisu itp. Podstrony, na których umieszczane są informacje o certyfikatach, nagrodach przyznanych firmie w zakresie jakości oferowanych produktów, usług, dostaw, serwisu itp. Dbałość o niski (dla odbiorcy) psychologiczny koszt składania reklamacji wyraŝona przez natychmiastowe odpowiedzi na wszelkie zapytania i reklamacje nadesłane drogą e- mai Informacja nt. ostatniej aktualizacji

5 Wśród ankietowanych ustalono na podstawie wartości współczynnika konkordancji małą zgodność, co do waŝności badanych czynników oraz podczynników. Odsunięto więc ekspertów niezgodnych uzyskując grupę ekspercką zgodną na poziomie 0,42. Grupa ta ostatecznie ustaliła porządek czynników i podczynników, który prezentuje rys. 1 i rys. 2. W iarygodność nadaw cy suma rang czynników I X IX VIII VII III II VI V IV czynniki Rys. 1. Hierarchiczny porządek czynników determinujących Wiarygodność nadawcy komunikatu www Identyfikacja nadawcy komunikatu w internecie 150 suma rang podczynników podczynniki Rys. 2. Hierarchiczny porządek podczynników determinujących czynnik Identyfikacja nadawcy komunikatu w internecie

6 2.2.Popularyzowanie marki w internecie Czynniki determinujące zmienną Popularyzowanie marki w internecie, które zostały poddane opinii eksperckiej prezentuje tab. 2. Wyodrębniono osiem czynników. O waŝność poszczególnych czynników determinujących zmienną Popularyzowanie marki w internecie zapytano w ankiecie uŝytkowników internetu. Grupa ankietowanych liczyła 299 osób, ale tylko 72 spośród nich, ze względu na załoŝone kryteria, zostały wybrane do badania. Tabela 2 Czynniki determinujące zmienną Popularyzowanie marki w internecie Nr czynnika Nazwa czynnika I. Promocja stron w portalach, wortalach i zaprzyjaźnionych stronach za pomocą linków tekstowych i graficznych II. Rejestracja stron w katalogach III. Reklama w wyszukiwarkach w postaci linków sponsorowanych IV. Obecność w grupach dyskusyjnych V. Domena jednoznacznie identyfikująca daną firmę VI. Promocja stron za pomocą innych mediów np. radia, prasy, telewizji, bilbordów VII. Pozycjonowanie stron VIII. Marketing wirusowy Ze względu na niską zgodność w grupie eksperckiej, zredukowano pierwotny zespół do 41-osobowego zespołu najbardziej zgodnych ekspertów, który ostatecznie ustalił porządek czynników determinujących zmienną Popularyzowanie marki w internecie. Porządek ten przedstawia rys. 3.

7 Popularyzowanie marki w internecie suma rang czynników V VII VI II I III IV VIII czynniki Rys. 3. Rys. 1. Hierarchiczny porządek czynników determinujących Popularyzowanie marki w internecie 2.3. Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą komunikatu Czynniki determinujące zmienną Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą komunikatu, które zostały poddane opinii eksperckiej prezentuje tab. 3. Wyodrębniono sześć czynników, przy czym jedne z tych czynników został opisany przez 5 podczynników. Czynnik ten to Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta. Podczynniki opisujące go uzaleŝnione są od rodzaju produktu. W artykule zaprezentowano rozwiązanie dla stron internetowych prezentujących ofertę sprzętu komputerowego. O waŝność poszczególnych czynników determinujących Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą komunikatu www zapytano w ankiecie 603 osoby, jednak do próby badawczej zostały wybrane, ze względu na załoŝone kryteria przynaleŝności do zespołu eksperckiego, tylko 87 spośród nich.

8 Tabela 3 Czynniki determinujące zmienną Sympatyzowanie nadawcy komunikatu z odbiorcą Nr czynnika Nazwa czynnika I. Personalizacja kontaktu poprzez (np.) imienne listy II. Podziękowania za dokonane zakupy wraz z informacjami nt. nowości (zgodnych z zainteresowaniami klienta) III. śyczenia z okazji świąt IV. Bonusy, konkursy, loterie, upusty, rabaty, kupony, gry, elektroniczne upominki (tapety, wygaszacze itp.), promocje atrakcyjne warunki dostawy dla stałych klientów V. Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów, które VI. Nr podczynnika zgłosi klient Nazwa podczynnika Lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ) MoŜliwość zadania pytania ekspertowi Forum Udostępnianie sterowników Udostępnianie instrukcji obsługi w wersji elektronicznej Brak reklam agresywnych (takich jak np. pop-up) Najbardziej zgodny zespół ekspertów ustalił porządek w badanym zbiorze, który przedstawiony został na rys. 4. Na rys. 5 przedstawiono porządek w zbiorze podczynników determinujących czynnik Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów.

9 Sympatyzowanie z firmą suma rang czynników VI IV V II I III czynniki Rys. 4. Hierarchiczny porządek czynników determinujących Sympatyzowanie odbiorcy z nadawcą komunikatu Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów suma rang podczynników podczynniki Rys. 4. Hierarchiczny porządek podczynników determinujących Nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów Podsumowanie Wiarygodność jest bez wątpienia tą cechą nadawcy, która powoduje, Ŝe odbiorca komunikatu nabiera do niego zaufania i decyduje się zaanga-

10 Ŝować w handlowy dialog z nadawcą. Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe dla uŝytkowników stron internetowych przedsiębiorstwa, wiarygodność przedsiębiorstwa kształtowana jest przede wszystkim przez moŝliwość zidentyfikowania go. Oznacza to, Ŝe kaŝda firmowa strona www powinna zawierać informacje nt. rzeczywistego adresu siedziby, numerów telefonów i faxu, Kolejnym czynnikiem kształtującym wiarygodność przedsiębiorstwa, wysoko ocenionym przez badanych, jest data ostatniej aktualizacji informacji na stronie oraz aktywne uczestnictwo firmy w dialogu z klientem. Dotyczy to kwestii udzielania odpowiedzi na zapytania, nadsyłane przez klientów drogą , zwłaszcza w przypadkach reklamacji. Takie zachowanie firmy powoduje obniŝenie u klientów psychologicznego kosztu składnia reklamacji i zmniejszenia ryzyka przerwania dialogu z firmą w przypadku braku pełnego zadowolenia z jej produktów. Badania wykazały takŝe, Ŝe wiarygodność firmy w internecie podwyŝszona zostaje w znacznym stopniu poprzez umieszczanie na stronach informacji o nagrodach przyznanych produktom firmy i samej firmie oraz informacji na temat referencji złoŝonych przez innych klientów przedsiębiorstwa. Jako mniejszy wpływ na wiarygodność nadawcy zostały określone przez badanych takie czynniki jak podanie czasu istnienia firmy, liczby zatrudnionych, dodatkowe kanały komunikacji typu chat i infolinia oraz informacje na temat partnerów strategicznych. Z badań wynika, Ŝe bardzo małe znaczenie dla wiarygodności firmy w internecie mają informacje na temat zajmowanego przez firmę miejsca w branŝowym rankingu oraz aktualnych wyników finansowych. Popularyzowanie marki w internecie to cecha nadawcy zwiększająca prawdopodobieństwo inicjacji internetowego dialogu klienta

11 z przedsiębiorstwem. To, Ŝe znajdzie on stronę www danej firmy uzaleŝnione jest głównie, w świetle przeprowadzonych badań, od domeny internetowej jednoznacznie firmę identyfikującej. Pierwsze miejsce tego właśnie czynnika w rankingu pozostałych czynników determinujących wysoki stopień znajomości marki w internecie moŝe oznaczać, iŝ bardzo wielu uŝytkowników internetu szukając w nim strony przedsiębiorstwa kieruje się nazwą firmy i wpisuje ją do internetowej przeglądarki poprzedzając a zakańczając.pl lub com.pl. Dlatego zapewnienie sobie przez firmę w internecie domeny jednoznacznie ją identyfikującej oraz domen upodobnionych do nazwy firmy moŝe przesądzić o tym, czy klient w sposób łatwy i szybki znajdzie tę stronę, a tym samym moŝe przesądzić o stopniu zaznajomienia się danego klienta z marką w internecie. Kolejny czynnik wysoko oceniany przez badanych, jako ułatwiający wyszukiwanie strony w internecie, a tym samym zwiększający popularność marki w nim, jest związany z drugim często spotykanym sposobem poszukiwania stron w Sieci. Sposób ten polega na wpisaniu prze internautę do wyszukiwarki nazwy firmy lub słów kluczowych opisujących to, czym dana firma się zajmuje. Od tego, jak skonstruowana jest strona www zaleŝy więc, na którym miejscu pojawi się w rankingu zwróconych przez wyszukiwarkę stron. By zapewnić sobie jak najwyŝsze miejsce projektant firmowej strony powinien zdawać sobie sprawę z wagi wszystkich technik pozycjonowania stron oraz technik ułatwiających wyszukiwanie stron przez wyszukiwarki. Dość wysokie oceny, jako sposób zwiększania stopnia znajomości marki w internecie, otrzymał takŝe czynnik promowania stron za pomocą innych mediów, jak radio, telewizja, prasa czy bilbrdy. Mniejsze natomiast znaczenie dla stopienia znajomości marki w internecie, od juŝ wymienionych czynników, mają takie czynniki, jak rejestracja

12 stron w katalogach czy promocja za pomocą linków tekstowych i graficznych w portalach i wortalach. Jeszcze niŝej zostały ocenione linki sponsorowane, obecność w grupach dyskusyjnych oraz docieranie do odbiorcy za pomocą marketingu wirusowego. Sympatyzowanie klienta z firmą to takŝe cecha nakłaniająca klienta do dialogu. W internecie jej wyrazem - w opinii ankietowanych - jest przede wszystkim brak posługiwania się przez firmę reklamami agresywnymi, takimi jak pop-up. Takie nastawienie uŝytkownika internetu do tego rodzaju reklamy nie moŝe dziwić w dzisiejszych czasach, gdzie radio, prasa i telewizja serwują aŝ nadto reklam nieposzukiwanych. Nic więc dziwnego, Ŝe niechęć do takiej komunikacji marketingowej przeniosła się takŝe na grunt internetu. Z duŝym natomiast entuzjazmem, jak wykazały badania, internauci przyjmują na stronach www zaproszenia do wszelkiego rodzaju konkursów, gier, korzystania z elektronicznych prezentów i loterii oraz innych programów lojalnościowych typu bonusy, upusty i rabaty dla stałych klientów. Mniejszym wpływem na zwiększenie stopnia sympatyzowania z klienta z nadawcą charakteryzują się - w świetle przeprowadzonych badań - takie czynniki, jak personalizacja kontaktu poprzez imienne listy, podziękowania za zakupy połączone z ofertą nowości oraz Ŝyczenia z okazji świąt. Być moŝe wynika to z braku pełnego przyzwolenia środowisk konsumenckich na tworzenie portretów psychologicznych klientów firmy. Nie oznacza to jednak całkowicie nagannego stosunku ankietowanych do tego rodzaju przejawów epoki masowej indywidualizacji. Przeciwko personalizacji listów opowiedziało się tylko 20 % badanych, a przeciwko spersonalizowanym ofertom nowości około 15%. śyczenia z okazji świąt natomiast przez ponad 30% badanych zostały po-

13 strzeŝone jako zbyteczne, przypuszczalnie jako niechciana i zaśmiecająca skrzynkę ową poczta. Wysokim natomiast wpływem na stopień sympatyzowania klienta z firmą w świetle badań okazało się nastawienie firmy na wspólne rozwiązywanie problemów, które zgłosi klient. Nastawienie firmy na wspólne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta to przede wszystkim, w przypadku stron o tematyce komputerowej, udostępnianie klientom sterowników do sprzętu. WaŜne, w świetle przeprowadzonych badań, jest takŝe udostępnienie instrukcji w wersji elektronicznej oraz moŝliwość zadania pytania ekspertowi. Natomiast sekcja strony FAQ (najczęściej zadawanych pytań) oraz forum zostały ocenione jako stosunkowo słaby wyraz nastawienia firmy na wspólne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta. Przypuszczalnie niŝsza niŝ w przypadku pozostałych czynników ocena sekcji FAQ związana jest z niechęcią uŝytkowników do przeglądania duŝego zazwyczaj zbioru informacji, niekoniecznie ściśle związanego z jego problemem. Natomiast ostatnie w rankingu czynników miejsce forum dyskusyjnego moŝe być związane ze słabą chęcią uŝytkownika by kierować się ze swoim problemem do niezidentyfikowanego forum osób, które nie zawsze chce i moŝe rozwiązać jego problem. Literatura [Cia04] [Dol03] Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2004 Doliński D.: Psychologiczne mechanizmy reklamy. GWP, Gdańsk 2003

14 [Zdo04] [Zdo05] Zdonek I.: Metody eliminacji zjawiska znuŝenia stroną www. Systemy Wspomagania Organizacji Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004 Zdonek I.: Determinanty skuteczności stron internetowych przedsiębiorstwa w komunikacji z rynkiem. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze 2005 Informacje o autorach dr inŝ. Iwona Zdonek Katedra Informatyki i Ekonometrii Politechnika Śląska ul. Roosevelta Zabrze Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH

BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawy budowy popularności witryny

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm

PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing w czasach kryzysu gospodarczego? Justyna Muszyńska Jak Prowadzić Tani i Skuteczny Marketing W Czasach

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE POLSKICH GMIN

STRONY INTERNETOWE POLSKICH GMIN STRONY INTERNETOWE POLSKICH GMIN Ewa PRAŁAT Streszczenie: Polskie gminy wykorzystują swe witryny internetowe przede wszystkim w celach informacyjnych, promocyjnych oraz znacznie rzadziej do umoŝliwienia

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations 0 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Fundraising w działalności organizacji pozarządowych RAPORT Z BADANIA WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie, 2009 autor: prof. nadzw. WSP dr

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

raport e-mail marketing

raport e-mail marketing raport e-mail marketing listopad 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 6 Personalizuj, testuj, licz. E-mail marketing w liczbach 27 Efektywna kampania e-mail marketingowa - w końcu bez tajemnic ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POTOCZNOŚCI NAZWY JAKO KRYTERIUM WYBORU DOMENY INTERNETOWEJ

WARIANTY POTOCZNOŚCI NAZWY JAKO KRYTERIUM WYBORU DOMENY INTERNETOWEJ WARIANTY POTOCZNOŚCI NAZWY JAKO KRYTERIUM WYBORU DOMENY INTERNETOWEJ Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek Wprowadzenie Rosnąca siła internetu w świcie biznesu zwróciła uwagę na kwestię nazewnictwa, a ściślej na

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami... 209 mgr Daniel Rodzeń Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Opolski Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Borawski Kesra Nermend

Mariusz Borawski Kesra Nermend ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W PLANOWANIU WIELOLETNIM W SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH Mariusz Borawski Kesra Nermend Wprowadzenie Planowanie budŝetowe to kategoria finansowa

Bardziej szczegółowo

Raport o SEO i SEM w polskiej bankowości

Raport o SEO i SEM w polskiej bankowości Po linku do banku Raport o SEO i SEM w polskiej bankowości / marketing Bluerank (ul. Gdańska, - Łódź). Zawarte w publikacji materiały są własnością Wydawcy, który udziela Który bank się pozycjonował? Który

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce

Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce Artykuł pochodzi z publikacji: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, (Red.) A. Kozłowska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Porozumienie BazTECH. BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych

Porozumienie BazTECH. BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych Porozumienie BazTECH BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych Ocena jakości źródeł internetowych z zakresu nauk technicznych w portalu BazTOL Opracowanie BoŜena Bednarek-Michalska Redaktor

Bardziej szczegółowo