2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu pod nazwą Najlepsza strona internetowa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Organizator i cel konkursu 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na stronę internetową promująca projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia (Program). 2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia , zwanego dalej konkursem, jest Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) instytucja wdrażająca Program. 3. Celem konkursu jest dostarczenie opinii publicznej, a w szczególności mieszkańcom obszaru wsparcia na pograniczu polsko-niemieckim wiedzy na temat działań realizowanych i finansowanych w ramach Programu. 4. Dostrzegając ważną rolę Internetu w zakresie przekazu informacji oraz promowania pozytywnego wizerunku Programu, organizator konkursu pragnie wspierać działania na tym polu, poprzez wyłonienie ciekawej i funkcjonalnej strony internetowej realizowanego projektu. 5. Konkurs jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 2. Warunki udziału 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy partnerzy projektów, których projekty realizowane są w ramach Programu, w tym Małych Projektów i Projektów Sieciowych, realizowanych w ramach Projektów Parasolowych. 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (oraz członkowie ich rodzin) WST, Centrum Projektów Europejskich, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Punktów Kontaktowych oraz Euroregionów: Sprewa-Nysa-Bóbr i Pro Europa Viadrina. 3. Do konkursu mogą być zgłaszane strony internetowe poświęcone konkretnym projektom realizowanym w ramach Programu, tj. zarówno osobne serwisy internetowe, jak i podstrony portali internetowych instytucji partnerów. 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: dostarczenie/udostępnienie strony internetowej zgodnie z wymogami regulaminu; 1

2 przesłanie na adres: w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. kserokopii (skanu) wypełnionego zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 5. Zgłoszenie musi być zaakceptowane i podpisane przez osobę reprezentującą partnera projektu/daną instytucję. 6. Przesłanie pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 7. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data wpływu zgłoszenia na adres e- mailowy oraz poprawność formalna przesłanych dokumentów. Zgłoszenia dostarczone po terminie oraz niepoprawne formalnie nie będą rozpatrywane. 8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest otrzymanie przez zgłaszającego potwierdzenia kwalifikacji od organizatora konkursu. Potwierdzenie to zostanie przesłane drogą elektroniczną (poczta ) w terminie do 5 dni roboczych od dnia 28 lutego 2013 r. 9. Udział w konkursie jest bezpłatny. 3. Wybór Laureatów 1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu powołana przez organizatora konkursu. 2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 1 przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 1 przedstawiciel Instytucji Koordynującej, po 1 przedstawicielu każdego Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) oraz 2 przedstawicieli WST. 3. Laureatami konkursu są partnerzy projektów, których strony internetowe otrzymały najwyższą ocenę Kapituły. 4. Kapituła Konkursu na podstawie kryteriów merytorycznych ustala listę 5 laureatów. 5. O zakwalifikowaniu na listę laureatów decyduje średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez wszystkich członków Kapituły. W przypadku braku możliwości ustalenia listy 5 laureatów z powodu uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników, o zakwalifikowaniu uczestników na listę laureatów decyduje Przewodniczący Kapituły Konkursu wybrany przedstawiciel WST. 6. Kapituła Konkursu ogłosi listę laureatów do dnia 31 marca 2013 r. na stronie internetowej Programu: w zakładce Działania promocyjne/konkursy/najlepsza strona internetowa. 7. Kapituła Konkursu ma prawo nie przyznać żadnej nagrody. 8. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 9. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz z formularzem zgłoszeniowym lub z tytułu jej wykorzystania w ograniczonym zakresie. 2

3 4. Kryteria oceny 1. Ocena stron internetowych zgłoszonych do konkursu jest dokonywana według następujących kryteriów: Dostępność; Użyteczność; Zawartość; Estetyka; Oznakowanie. 2. Dostępność. Pod uwagę brane są następujące elementy: a. Czy łatwo jest znaleźć stronę projektu? b. Czy strona ma adres URL skonstruowany logicznie w sposób ułatwiający wyszukiwanie lub ma alias internetowy (łatwy do zapamiętania adres URL)? c. Czy na stronie beneficjenta znajduje się link do strony projektu? 3. Użyteczność. Pod uwagę brane są następujące elementy: a. Czy strona została zaprojektowana z uwzględnieniem celu realizowanego projektu i jest dwujęzyczna? b. Czy strona eksponuje najważniejsze informacje o projekcie z punktu widzenia potencjalnych użytkowników? c. Język komunikatów. Czy komunikaty są napisane w sposób jasny i zrozumiały? d. Zachowanie standardów. Czy zostały przyjęte rozwiązania, do których internauci są przyzwyczajeni? e. Intuicyjna nawigacja. Czy układ strony i menu zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na łatwe oglądanie strony? f. Identyfikacja strony. Czy strony i podstrony mają tytuły ułatwiające użytkownikowi zidentyfikowanie miejsca, w którym się znajduje? g. Kompatybilność z różnymi oprogramowaniami. Czy strona wygląda poprawnie w różnych przeglądarkach? h. Możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag. 4. Zawartość. Pod uwagę brane są następujące elementy: a. Czy na stronie można znaleźć wyczerpujące informacje o projekcie opis projektu, wartość, etapy prac, kto skorzysta na realizacji itp.? b. Czy strona jest aktualizowana na bieżąco? c. Czy treść jest skonstruowana w ciekawy sposób różnorodne materiały, wywiady, relacje itp.? 5. Estetyka. Pod uwagę brane będą: kolorystyka, kontrast, proporcje, czytelność znaków graficznych, występowanie i jakość dokumentacji zdjęciowej. 6. Oznakowanie. Strona projektu powinna zawierać: a. Logo Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia ; b. Emblemat Unii Europejskiej; c. Odwołanie słowne do Unii Europejskiej; d. Odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (pełna nazwa); e. Link do portalu głównego Programu tj. 3

4 f. Informację o współfinansowaniu projektu z Programu 7. Metoda przyznawania punktów. a. Tabela punktacji: kryterium waga minimalna liczba punktów maksymalna liczba punktów DOSTĘPNOŚĆ 20% 0 5 UŻYTECZNOŚĆ 20% 0 5 ZAWARTOŚĆ 25% 0 5 ESTETYKA 15% 0 5 OZNAKOWANIE 20% 0 5 b. Na ocenę strony składa się suma punktów przyznanych dla każdego kryterium po zastosowaniu wag; c. Pojedynczo badana strona może uzyskać dla każdego kryterium maksymalnie 5 punktów, a minimalnie Nagrody W konkursie przyznawana jest jedna nagroda za zdobycie 1. miejsca. Pozostali laureaci otrzymają dyplomy. Nagrodą jest cyfrowy aparat fotograficzny. 6. Dane osobowe Administratorem danych osobowych jest Centrum Projektów Europejskich. Wspólny Sekretariat Techniczny, jako organizator konkursu zapewnia, iż dane osobowe osób fizycznych zgłaszających się do konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz że dane te zbierane i przetwarzane będą tylko do celów związanych z organizacją konkursu. Wysłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu konkursu przez Zgłaszającego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu. 7. Postanowienia końcowe 1. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej Programu w zakładce Działania promocyjne/konkursy. 2. Organizator konkursu, którego siedziba znajduje się po polskiej stronie obszaru wsparcia w dowolnym momencie konkursu może wykluczyć z jego udziału uczestnika lub odmówić mu wydania nagrody, jeżeli powziął w stosunku do niego podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem lub że jego działania nie są zgodne z celami Programu lub gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa w świetle Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz ze zmianami. 4

5 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w materiałach zgłoszonych do konkursu przez uczestników. 4. Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną. 5. Załącznik jest integralną częścią regulaminu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia konkursowe. 5

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 26 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 26 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie regulamin ponadgimnazjalnego konkursu Gra o studia na Aviation Management Działając

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą Red Bull Lato w Puszce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta"

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta" I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA, o której mowa w niniejszym regulaminie jest Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morszyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Najlepszy kadr z Twojego filmu (dalej Konkurs ) 2. Konkurs organizowany jest przez Akademię Multi Art (dalej Organizator ). Akademia Multi

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia.?!.l.l..~.'?.h:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 1 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA PROMOCJI ŁOWIECTWA NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 2 Regulamin Konkursu na najlepszą stronę internetową o tematyce łowieckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR 1. Warunki ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu ENERGETYCZNY KADR (dalej: Konkurs ) i fundatorem nagród pieniężnych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)

Bardziej szczegółowo