SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 2008 ROK HYPERION S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 2008 ROK HYPERION S.A."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 2008 ROK HYPERION S.A. KATOWICE, 28 KWIETNIA

2 I. Wybrane informacje. Nazwa Spółki: HYPERION Spółka Akcyjna, Siedziba: Katowice , ul. Kolista 25 telefon (0-32) , fax (0-32) , Regon: Przedmiot działalności: Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie dostępu do internetu. Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco: Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 1.Wartość przychodów ze sprzedaŝy za 2008 r 2.Zysk finansowy netto za 2008 r. 3.Suma bilansowa na dzień r. 4.Kapitał własny na dzień r ,0 tys. zł 1.853,0 tys. zł ,0 tys. zł ,0 tys. zł II. Stan organizacyjny. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców numer KRS dnia r. Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony W skład Zarządu Spółki na dzień r wchodzili: Pan Tomasz Gajdziński -Prezes Zarządu Pan Jacek Bargiel -Wiceprezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej Spółki do dnia wchodzili: Pan Piotr Derlatka Pan Adam Drab Pan Mariusz Podsiadło Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Chowaniec Pan Rafał Abratański Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Uchwałą ZWZ z dnia w skład Rady Nadzorczej zostali powołani i na dzień zasiadali: Adam Gajdziński Henryk Kondzielnik Jolanta Gajdzińska Maciej Czekaj Włodzimierz Fiut Roman Kozieł Maria Matlok Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2

3 W 2008 roku do zdarzeń które miały miejsce a które są istotne dla działalności spółki naleŝały: zawarcie przez Hyperion S.A. z Bankiem PKO BP SA oddział w Katowicach aneksu do umowy kredytowej, kwota kredytu została zmniejszona do tys. zł, termin spłaty został określony na dzień 31 grudnia 2008, zmienione zostało sposób zabezpieczenia kredytu, częściowa realizacja programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Hyperion S.A., poprzez objęcie części akcji serii C, w wysokości szt., jako realizacje warrantów serii A, decyzja o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego Hyperion S.A. do kwoty zł, decyzja o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach podwyŝszenia kapitału zakładowego Hyperion S.A. o kwotę zł, poprzez emisję akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł kaŝda akcja. Po dokonaniu podwyŝszenia kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł kaŝda, wystąpienie Hyperion S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji Spółki. Odstąpienie od przeprowadzenia emisji serii D wynika z oceny bieŝącej sytuacji na rynku kapitałowym i niemoŝliwością pozyskania kapitału na warunkach satysfakcjonujących obecnych akcjonariuszy Spółki, częściowa realizacja programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Hyperion S.A., poprzez objęcie części akcji serii C, w wysokości szt., jako realizacje części warrantów serii B i C, zawarcie przez Hyperion S.A. z ECS International Polska Sp. z o.o. w Warszawie umowy leasingu zwrotnego na kwotę tys. zł Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion SA uchylające podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki po przez emisje w drodze oferty publicznej od tys. do tys. akcji serii D, a takŝe udzielenie upowaŝnienia Zarządowi Hyperion S.A. do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub zbycia, powołanie nowej Rady Nadzorczej Hyperion S.A., dopuszczenie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii C Hyperion S.A. oraz ich wprowadzenie z dniem w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyŝszenia kapitału zakładowego Hyperion S.A. o kwotę zł akcji serii C dopuszczenie przez Zarząd Giełdy papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii C Hyperion S.A. oraz wprowadzeniem ich z dniem 25 września 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zawarcie przez Hyperion S.A. z ECS International Polska Sp. z o.o. w Warszawie umowy leasingu zwrotnego na kwotę tys. zł. 3

4 częściowa realizacja programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Hyperion S.A., poprzez objęcie części akcji serii C, w wysokości szt., jako realizacje części warrantów serii C, rozpoczęcie programu skupu akcji własnych emitenta poprzez spółkę zaleŝną, zawarciu przez Hyperion S.A. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Katowicach aneksu do umowy kredytu w rachunku bieŝącym, kota kredytu została zmniejszona do tys zł, a termin spłaty został określony na dzień 31 grudnia 2009, III. Struktura własnościowa Według informacji Spółki na dzień r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. byli: - Welux S.A. w Katowicach posiadająca akcji, co daje udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wysokości %, - Maria Matlok posiadająca akcji, co daje udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wysokości 6,67 %, - Henryk Kondzielnik posiadający akcji, co daje udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wysokości 5.94 %, - Włodzimierz Fiut posiadający akcji, co daje udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wysokości 5,09 %, - TFI Allianz Polska S.A. w Warszawie posiadający akcji co daje udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wysokości 5,55 %. Dla KaŜdej z osób wymienionej wyŝej, liczba akcji odpowiada liczbie głosów. Stan posiadania akcji Hyperion S.A. przez Zarząd na dzień r.: - Tomasz Gajdziński akcji, - Jacek Bargiel akcji, - Adam Kołodziej /Prokurent/ akcji, Stan posiadania akcji Hyperion SA przez Radę Nadzorcza na dzień r: - Henryk Kondzielnik akcji, - Maciej Czekaj akcji, - Włodzimierz Fiut akcji, - Maria Matlok akcji, - Roman Kozieł akcji IV. Informacja w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia. Wypłacone wynagrodzenia w roku 2007 wynosiły: a) Zarząd: - Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu 390,0 tys. zł, - Jacek Bargiel Wiceprezes Zarządu tys. zł, 4

5 b) Prokurent: - Adam Kołodziej 84,0 tys. zł. c) Rada Nadzorcza od : Adam Gajdziński - 44,0 tys. zł, Jolanta Gajdzińska 44,0 tys. zł., Włodzimierz Fiut - 40,0 tys. zł, Henryk Kondzielnik 44,0 tys. zł., Roman Kozieł - 40,0 tys. zł., Maria Matlok - 44,0 tys. zł., Maciej Czekaj - 44,0 tys. zł. Wielkość zatrudnienia w Hyperionie S.A. według stanu na dzień wynosiła 119 osób i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 1 osobę. V. Czynniki ryzyka i zagroŝeń. 1) Ryzyko związane z zahamowaniem dynamiki wzrostu liczby abonentów Internetu szerokopasmowego. W chwili obecnej Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszym odsetku osób posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego. W związku z tym perspektywy rozwoju tego rynku są bardzo dobre. Co roku udział osób posiadających dostęp do Internetu wzrasta o kilka procent. Spowolnienie tempa rozwoju Internetu w Polsce moŝe jednak spowodować uwidoczniony kryzys finansowy i spowodowana tym moŝliwość wzrostu naleŝności nieregularnych. 2) Ryzyko związane z trudnościami w nabywaniu akcji/udziałów w kolejnych spółkach. Strategia rozwoju Hyperion S.A. zakłada w pierwszej kolejności zwiększenie bazy abonentów. Ma się to odbywać m.in. w drodze nabywania większościowych pakietów akcji/udziałów w innych spółkach. Zwiększenie konkurencji na rynku oraz wzrost wycen potencjalnych spółek przejmowanych mogą utrudnić realizację przyjętej strategii lub spowodować wzrost kosztów jej realizacji. W takim wypadku Hyperion S.A. będzie zmuszona do rozbudowy we własnym zakresie posiadanej infrastruktury technicznej. Taka sytuacja moŝe wydłuŝyć i spowolnić proces rozwoju Hyperion S.A. i wzrostu liczby abonentów oraz wpłynąć negatywnie na osiągane przez niego przychody i wyniki. 5

6 3) Ryzyko związane ze wzrostem opłat ponoszonych przez Hyperion S.A. za dostęp do Internetu. W latach ubiegłych zostały zawarte umowy z kilkoma podmiotami, które dostarczają takŝe Hyperion S.A. usługi dostępu do Internetu klasy operatorskiej. W umowach tych została określona cena, po jakiej Hyperion i poszczególne spółki zaleŝne nabywają od kontrahenta określoną przepływowość dostępu do Internetu. Nie moŝna zagwarantować, Ŝe ceny świadczenia usług przez dostawców Hyperiona S. A. nie ulegną znacznym zmianom. Podniesienie cen dostępu do Internetu moŝe spowodować konieczność znalezienia innych dostawców lub poniesienia dodatkowych kosztów, które mogą wpłynąć niekorzystnie na wynik finansowy Hyperion S.A. 4) Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych usług. Hyperion S.A, wprowadza do swojej oferty nowe, bardziej zaawansowane technologicznie usługi. Jest to związane z ponoszeniem kosztów prac badawczo-rozwojowych oraz wydatków na rozbudowę posiadanej sieci teleinformatycznej. Wprowadzenie nowych produktów zawsze wiąŝe się z niebezpieczeństwem, Ŝe nie znajdą one popytu wśród klientów. JeŜeli nie spełnią się oczekiwania Zarządu co do przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem nowych usług, moŝe okazać się, Ŝe poniesione nakłady inwestycyjne nie zwrócą się. 5) Ryzyko wzrostu konkurencji. W chwili obecnej brak jest bezpośrednich konkurentów dla Hyperion S.A.. Istnieje co prawda bardzo duŝa liczba podmiotów świadczących usługi dostępu do Internetu, jednak rynek jest w zasadzie podzielony (niektóre podmioty obsługują teren osiedla czy teŝ zaledwie kilka domów) i poszczególne spółki nie konkurują ze sobą w szerszym zakresie. W związku jednak z wprowadzaniem usługi triple play przez dostawców Internetu oraz telewizje kablowe, nastąpi znaczne zwiększenie konkurencji między podmiotami działającymi na szeroko rozumianym rynku telekomunikacyjnym. 6) Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego. ZagroŜeniem dla działalności Hyperion S.A. są zmiany lub róŝne interpretacje prawa. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych i prawa regulującego funkcjonowanie spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Hyperion S.A. 7) Ryzyko wykluczenia Akcji Hyperion S.A. z obrotu na rynku regulowanym. W przypadku, gdy Spółka nie wykonuje obowiązków albo wykonuje nienaleŝycie obowiązki, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 i 5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 6, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 50, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 5 i 6, art. 63 ust. 5 i 6, art. 64, art. 66 i art. 70 lub nie wykonuje albo wykonuje nienaleŝycie obowiązki wynikające z art. 42 ust. 5, w związku z art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 51 ust. 6

7 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, nie wykonuje lub wykonuje nienaleŝycie nakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 2, lub nie wykonuje albo wykonuje nienaleŝycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art i art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004, Komisja Nadzoru Finansowego moŝe: wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo nałoŝyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pienięŝną do wysokości zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na Ŝądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraŝa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 9) Ryzyko wykluczenia Akcji Hyperion S.A. z obrotu giełdowego. Zgodnie z 31 Regulaminu GPW, Zarząd GPW moŝe wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego, jeśli m.in.: przestały spełniać warunki określone w Regulaminie GPW; Spółka uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie; na wniosek Spółki; wskutek ogłoszenia upadłości Spółki albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Spółki na zaspokojenie kosztów postępowania;, uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; wskutek podjęcia decyzji o zmianie formy prawnej Spółki lub połączenia z innym podmiotem; jeŝeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano Ŝadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym; wskutek podjęcia przez Spółkę działalności, zakazanej przepisami prawa; wskutek otwarcia likwidacji Spółki. 10) Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami Hyperion S.A. na GPW. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o obrocie na Ŝądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraŝa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 11) Ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego. Z nabywaniem Akcji Spółki Hyperion S.A., wiąŝe się ryzyko zmian kursów giełdowych. Kurs giełdowy kształtuje się pod wpływem relacji podaŝy i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i skutkiem trudno przewidywanych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów akcjonariusze mogą być naraŝeni na ryzyko niezrealizowania zaplanowanego zysku. 7

8 VI. Usługi świadczone przez Hyperion S.A. Podstawowym przedmiotem działalności HYPERION S.A. jest świadczenie usług dostępu do Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Dodatkowo Hyperion S,A. świadczy następujące usługi: telefonia IP, usługi serwisowe, system monitoringu osiedli, Usługi dostępu do Internetu Hyperion S.A. oferuje dostęp do Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Dostępne są róŝne pakiety internetowe od 64 kbps do 3 Mbps. W ramach kaŝdego pakietu oferowane są usługi nielimitowanego dostępu do Internetu, dostęp do sieci miejskiej z prędkością Mbps, skrzynka oraz miejsce na stronę WWW. Telefonia IP Nowoczesna sieć umoŝliwia transmisję głosu w oparciu o protokół internetowy IP. VoIP (Voice over IP) to technologia umoŝliwiająca realizowanie usługi telefonii w oparciu o system z przełączaniem pakietów, który umoŝliwia tylko częściowe zajmowanie (w czasie i przestrzeni) łącza komunikacyjnego. System taki pozwala na korzystanie z tego samego traktu komunikacyjnego przez wielu uŝytkowników systemu lub świadczenie za jego pomocą wielu usług jednocześnie. Dzięki technologii IP istnieje moŝliwość wprowadzenia równieŝ usługi telewizji przez Internet (triple play) w oparciu o tą samą sieć. System VoIP przeznaczony jest do budowania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych transmitujących głos, faks oraz dane na platformie IP. System VoIP jest moŝliwy do wykorzystania po stronie sieci dostępowej do Internetu jako alternatywna technologia dostępu do usługi telefonii. Telefonia internetowa została wdroŝona przez grupę w czwartym kwartale 2006 r. pod nazwą handlową TELIN. Podstawowe korzyści, jakie Spółka uzyskała z implementacji w sieci systemu VoIP są następujące: stabilizację przychodów dzięki wprowadzeniu nowej usługi, konkurencyjnej cenowo w stosunku do tradycyjnej telefonii stacjonarnej, zredukowanie kosztów eksploatacyjnych systemu w stosunku do tradycyjnej telefonii, efektywniejsze wykorzystanie pasma transmisyjnego i związane z tym niŝsze koszty oferowania usługi, większa konkurencyjność rynkowa, moŝliwość obsługiwania zarówno abonentów telefonii tradycyjnej, jak równieŝ IP. Usługi serwisowe Usługi serwisowe świadczone przez Hyperion S.A. mają zapewnić klientom bezpieczeństwo i komfort w eksploatacji systemów i urządzeń. Usługi serwisowe obejmują m.in.: okresowe konserwacje techniczne, 8

9 usuwanie awarii, serwis zdalny, wsparcie techniczne. System monitoringu osiedli Tworzona przez Hyperion S.A. nowoczesna infrastruktura transmisji danych jest idealną platformą do budowania systemów monitoringu obiektów na potrzeby administratorów budynków (spółdzielni) lub biur ochrony. Powszechne stają się kamery umoŝliwiające bezpośrednie wpięcie w sieć obsługującej przez Hyperion S.A. Obrazy transmitowane z kamery moŝna oglądać za pomocą typowej przeglądarki WWW, z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Dla indywidualnych odbiorców system słuŝy do monitorowania samochodów na parkingu, czy teŝ pustego mieszkania podczas wyjazdu na wakacje. System monitoringu stanowi atrakcyjną ofertę dla spółdzielni mieszkaniowych, które zainteresowane są podnoszeniem bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach. Rozwój tego rodzaju usługi jest planowany na lata następne. W okresie kilku kilkunastu miesięcy Hyperion S.A. chce wdroŝyć i udoskonalić usługi: system telewizji internetowej TVIP, VoD ( wideo na Ŝądanie to szerokopasmowa usługa interaktywna polegająca na zdalnym wyborze, zamówieniu i dostarczeniu seansu dowolnego filmu z biblioteki operatora) oraz serwery multimedialne, serwery aplikacji i baz danych. Infrastruktura sieci Hyperion S.A. stanowi platformę do transmisji danych na potrzeby transmisji obrazu umoŝliwiającej wdroŝenie nowoczesnej telewizji opartej o protokół IP. System umoŝliwi realizację nie tylko usług tradycyjnej telewizji kablowej, ale znacznie rozszerzy jej funkcjonalność m.in. moŝliwe będzie wprowadzenie usług wideo na Ŝądanie. Budowana szybka sieć komputerowa umoŝliwia tworzenie usług wymagających przesyłu duŝej ilości danych w czasie rzeczywistym. JuŜ teraz moŝliwe jest instalowanie serwerów i systemów realizujących usługi wypoŝyczalni filmów i muzyki, serwerów gier i baz danych gdzie Hyperion S.A. prowadzi swoją działalność wyłącznie na terytorium Polski. Rynkiem działalności Hyperion S.A jest szeroko rozumiany rynek telekomunikacyjny. VII. Transakcje z podmiotami powiązanymi. W roku 2008 nie występowały jednorazowe lub łączne transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła wyraŝoną w złotych równowartość kwoty Euro. VIII. Prognozy rozwoju Hyperion S.A. Hyperion S.A. w roku 2009 planuje dalszy wzrost liczby klientów którym będzie świadczyć usługi w związku z rozwojem takich usług jak: 1) usługa telefonii VOIP, 2) TV IP i usługi Video on demand, 9

10 3) usługi monitoringu osiedli. Hyperion S.A. kontynuuje powiększanie grupy klientów poprzez zakup i konsolidacje drobnych sieci osiedlowych. Realizuje zakupy w oparciu o środki własne i finansowanie zewnętrzne. IX. Przychody ze sprzedaŝy, pozostałe przychody operacyjne Przychody ze sprzedaŝy usług przez Hyperion S.A. zmalały za rok obrotowy 2008 o 500 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spadek przychodów ze sprzedaŝy produktów i usług nastąpił w wyniku przekazania do nowopowstałej spółki Hyperion Wschód Spółki z o.o. klientów Hyperion S.A. z oddziału w Rzeszowie i likwidacji tego oddziału, oraz utrzymywaniu dotychczasowego kosztu abonamentu na nie zmienionym poziomie w stosunku do lat ubiegłych. W roku 2008 przychody operacyjne stanowiły kwotę 2.451,0 tys. zł i były wyŝsze niŝ w analogicznym okresie roku ubiegłego o 298,0 tys zł. Główną pozycją w pozostałych przychodach operacyjnych jest przychód ze sprzedaŝy środków trwałych, w związku z zawarciem umów leasingu finansowego. W roku 2008 zanotowano przychody finansowe w wysokości 3.066,0 tys. zł, główną pozycją w przychodach finansowych stanowią dywidendy od jednostek powiązanych w wysokości 2.607,0 tys. zł. oraz odsetki z lokat bankowych i kontrahentów handlowych. X. Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej w roku obrotowym 2008 wyniosły 9.209,0 zł. i były wyŝsze do ubiegłego analogicznego okresu o 1 mln zł. Spowodowane jest to wzrostem wolumenu zakupu usług związanych ze świadczeniem przez Hyperion usług dostępu do Internetu w celu przygotowania infrastruktury pod nowe usługi W roku 2008 nastąpił wzrost wydatków związanych z podnoszeniem sprawności technicznej sieci. Koszty finansowe wynoszące w roku 2008 kwotę 1.100,0 tys.zł. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 433 %. Największy udział w strukturze kosztów finansowych stanowią koszty dotyczące odsetek od kredytów oraz leasingu finansowego. XI. Majątek trwały, kapitał Majątek trwały Majątek trwały wg. stanu na dzień roku wynosi ,0 tys. zł. W stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego nastąpił jego wzrost o 7.100,0 tys zł.. Na wzrost wartości aktywów trwałych wpłynęło nabycie długoterminowych aktywów trwałych na kwotę 3.500,0 tys. zł, zamknięcie inwestycji na kwotę 782,0 tys zł i wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych w związku z dokapitalizowaniem przez Hyperion spółek zaleŝnych na łączną kwotę 2.826,0 tys zł. 10

11 Majątek obrotowy Majątek obrotowy Spółki wg. stanu na dzień roku wynosił 8.665,0 tys. zł i stanowił 12.98% aktywów ogółem. Główną pozycją majątku obrotowego są naleŝności krótkoterminowe w kwocie 6.032,0 tys zł co stanowi 69.61% i inwestycje krótkoterminowe 2.562,0 tys zł co stanowi 29.56% majątku obrotowego. Działalność finansowa Bankiem kredytującym oraz prowadzącym bieŝącą obsługę działalności Spółki był w całym roku 2008 bank PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach. Spółka korzystała z następujących kredytów: Kredyt obrotowy odnawialny w walucie polskiej w wysokości 2.000,0 tys zł, Kredyt inwestycyjny w walucie polskiej w wysokości 3.088,0 tys.zł, Kapitały własne Na dzień roku kapitał własny Spółki wynosił ,0 tys. zł. i w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku obrachunkowego wzrósł o 2.175,0 tys zł co związane jest z podwyŝszeniem kapitału zakładowego o 322,0 tys zł oraz wypracowanym zyskiem netto w wysokości 1.853,0 tys. zł. W wyniku realizacji programu skupu akcji własnych emitenta w celu umorzenia lub zbycia utworzono kapitał rezerwowy w wysokości 2.095,0 tys zł. Zysk netto za rok 2008 w wysokości 1.853,0 tys. zł pozostawiono do dyspozycji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 11

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Niniejszy prospekt został sporządzony w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź http://www.rainbowtours.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną ofertą 2.000.000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A.

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo