Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008 roku

2 Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Plan wykładu I. Sprawozdanie finansowe - układ i treść bilansu, - rachunek zysków i strat, - rachunek przepływów pienięŝnych, II. Strategie finansowe przedsiębiorstw III. Analiza finansowa co?, gdzie?, po co?, dla kogo? IV. Analiza wskaźnikowa - istota, - płynność finansowa, - zadłuŝenie, - sprawność działania, - rentowność,

3 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu (jakość źródła danych decyduje o jakości analizy ->decyzji) Źródła danych materiały wewnętrzne (ewidencyjne, pozaewidencyjne) - materiały zewnętrzne (wywiadownie gospodarcze; agencje detetywistyczne) Źródła danych : rachunkowość, kalkulacja i ewidencja, sprawozdawczość finansowa i rzeczowa, poprzednie analizy, plany, dokumentacje techniczne i inne Bilans statyczny obraz fotografia przedsiębiorstwa Aktywa ogół składników majątkowych kontrolowanych przez przedsiębiorstwo Pasywa źródła finansowania majątku PŁYNNOŚĆ Kryterium prezentacji PILNOŚĆ ZWROTU

4 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. NaleŜności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PŁYNNOŚĆ 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek PILNOŚĆ ZWROTU

5 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

6 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

7 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu III. NaleŜności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek

8 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe wymagalność >12m-cy a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe

9 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

10 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy

11 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu II. NaleŜności krótkoterminowe 1. NaleŜności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy b) inne 2. NaleŜności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej

12 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

13 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne -środki pienięŝne w kasie i na rachunkach - inne środki pienięŝne - inne aktywa pienięŝne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

14 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto PASYWA IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

15 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe

16 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŝyczki b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne

17 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy b) inne

18 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŝyczki b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne

19 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Pasywa razem

20 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. NaleŜności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PŁYNNOŚĆ 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek PILNOŚĆ ZWROTU

21 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat RZiS zestawienie przychodów i kosztów czyli strumieni kształtujących wraz z upływem czasu wynik finansowy Warianty KALKULACYJNY PORÓWNAWCZY

22 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat Poziomy RZiS poziom operacyjny poziom finansowy poziom nadzwyczajny poziom wstępnego podział wyniku finansowego

23 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat A. Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów

24 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. ZuŜycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaŝy (A-B)

25 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C +D - E)

26 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty f inansowe I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

27 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty ) N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

28 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat Rachunek Zysków i Strat w ujęciu analitycznym Przychody ze sprzedaŝy - Koszty produkcji (bez amortyzacji) Gross product - koszty sprzedaŝy i zarządu EBITD (EBITDA) - amortyzacja EBIT - Koszty finansowe EBT - podatek dochodowy PAT

29 I. Sprawozdanie finansowe Przepływy pienięŝne Metoda bezpośrednia 1. Wpływy 2. Wydatki 1. Wpływy 2. Wypływy Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 1. Wpływy 2. Wypływy A. Działalność operacyjna Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej B. Działalność inwestycyjna C. Działalność finansowa Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Razem przepływy pienięŝne A+B+C 1. Wynik finansowy netto 2. Korekty Metoda pośrednia

30 I. Sprawozdanie finansowe Przepływy pienięŝne Przepływy z działalności operacyjnej metoda pośrednia Wynik netto Korekty polegają one na - uwzględnieniu kosztów niepienięŝnych, które miały wpływ na wynik finansowy netto, lecz nie pociągały za sobą wydatków (amortyzacja, tworzenie i rozwiązywanie rezerw, odpisy aktualizacyjne) - eliminacji tych pozycji, które wpływają na wynik i zmianę stanu środków, a dotyczą działalności inwestycyjnej i finansowej - uwzględnieniu zmian zaangaŝowania środków w zapasy, naleŝności, rozliczenia międzyokresowe czynne oraz zmian zobowiązań krótkoterminowych

31 Strategia

32 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów naleŝna od odbiorców produktów kwota netto (bez VAT) potwierdzona fakturą

33 Zmiana stanu w celu zachowania współmierności przychodów i kosztów, przychody ze sprzedaŝy produktów są korygowane o zmiany wartości - stanu zapasów wyrobów gotowych - półproduktów i produkcji w toku - rozliczeń międzyokresowych kosztów

34 Przychód ze sprzedaŝy towarów sprzedaŝ składników majątkowych nabytych w celu odsprzedaŝy w stanie nieprzetworzonym

35 Poziom operacyjny - podstawowa działalność operacyjna przedsiębiorstwa, do realizacji której zostało ono powołane - (strategia kosztowa, produktowa, marketingowa) - pozostała działalność operacyjna przedsiębiorstwa (pośrednio związana z działalnością operacyjną, działalność socjalna, zbycie niefinansowych aktywów trwałych odpisy naleŝności i zobowiązań przeterminowanych utrata wartości przez aktywa (odpisy aktualizacyjne) odszkodowania, kary grzywny przekazanie lub otrzymanie darowizn - (strategia podatkowa, osłony przed ryzykiem)

36 Poziom finansowy - przychody i koszty z działalności finansowej (zaciągnięcie kredytów, poŝyczek, emisję własnych dłuŝnych papierów wartościowych) - oraz inwestycji finansowych (aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści wynikających z przyrostu wartości lub uzyskania przychodu w formie odsetek, dywidend lub innych poŝytków), Strategia w zakresie doboru źródeł finansowania oraz inwestycji finansowych

37 Poziom nadzwyczajny - skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, trudnych do przewidzenia, pozostających poza kontrolą jednostki

38 Poziom wstępnego podziału wyniku podział na część przynaleŝną budŝetowi, zarówno w roku bieŝącym jak i odroczoną oraz część pozostającą w przedsiębiorstwie do podziału -strategia podatkowa

39 B.VII pozostałe koszty rodzajowe np. prowizje bankowe, składki członkowski podróŝe słuŝbowe

40 Inne przychody / koszty finansowe dodatnie/ ujemne róŝnice kursowe utworzenie rezerw na pewne albo prawdopodobne straty (dotyczących operacji finansowych)

41 A. AKTYWA TRWAŁE Aktywa trwałe obejmują 5 grup: - wartości niematerialne i prawne, - rzeczowe aktywa trwałe, - naleŝności długoterminowe, - inwestycje długoterminowe, - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

42 A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Obejmują koszty opracowania nowych lub istotnego ulepszenia ściśle określonych produktów bądź technologii

43 A.I.2. Wartość firmy RóŜnica między ceną nabycia, przejęcia określonej jednostki a niŝszą od niej wartością godziwą aktywów netto

44 A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne Prawa majątkowe nabyte przez przedsiębiorstwo, o okresie uŝytkowania dłuŝszym niŝ rok i przeznaczone na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. prawa do korzystania z programów komputerowych).

45 A.II. Rzeczowe aktywa trwałe Są to aktywa potrzebne przedsiębiorstwu do realizacji działalności operacyjnej, określonej w statucie lub umowie spółki. - okres uŝytkowania > 1 rok - kompletne, zdatne do uŝytku - przeznaczone na potrzeby jednostki Własność Kontrola

46 A.II.2 Środki trwałe w budowie. Są to nieruchomości i inne środki trwałe w okresie ich budowy, montaŝu lub ulepszania.

47 A.III. NaleŜności długoterminowe Są to naleŝności niezwiązane z działalnością operacyjną czy finansową np. kaucje wpłacone z tytułu leasingu, czy wynajmu lokalu. > 1 rok po dniu bilansowym

48 A.IV.1(2). Inwestycje w nieruchomości i wartosci niematerialne i prawne. Celem nabycia ich jest uzyskanie korzyści w postaci wzrostu wartości lub przychodów z najmu lub dzierŝawy

49 A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe Nie mają postaci udziałów, akcji czy poŝyczek Obejmują: - długoterminowe lokaty bankowe, - długoterminowe naleŝności z tytułu leasingu finansowego.

50 A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe Metale szlachetne, dzieła sztuki nieprzeznaczone do sprzedaŝy w następnym rokuobrotowym.

51 A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek odpowiadający juŝ poniesionym lecz podatkowo na razie niehonorowanym kosztom uzyskania przychodu

52 A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe Ta część juŝ poniesionych kosztów, która moŝe zostać odpisana, z uwagi na okres ich skutkowania, w drugim i następnych latach po dniu bilansowym np. większy remont, przygotowanie nowej produkcji

53 B.I.1. Materiały Stanowiące własność przedsiębiorstwa surowce i materiały podstawowe i pomocnicze, paliwa, opakowania, części zamienne, materiały biurowe, odpady produkcyjne, inwentarz Ŝywy przeznaczony do uboju Wycena zakupione - według cen nabycia wytworzone - według kosztów wytworzenia

54 B.I.2. Półprodukty i produkcja w toku Elementy produkcji niezakończonej, usług i robót w toku oraz wytworzone we własnym zakresie półfabrykaty Wycena - według kosztów wytworzenia

55 B.I.3. Produkty gotowe Gotowe, przeznaczone do sprzedaŝy roboty i usługi, prace projektowe i naukowobadawcze oraz geologiczne i geodezyjne wykonywane ale niezafakturowane a takŝe inwentarz Ŝywy w hodowli. Wycena po koszcie wytworzenia

56 B.I.4. Towary Wyroby obcej produkcji przeznaczone do odsprzedaŝy w stanie nieprzetworzonym Wycena po cenie nabycia

57 B.II. NaleŜności krótkoterminowe Wszystkie naleŝności z tytułu dostaw i usług niezaleŝnie od umownego terminu zapłaty oraz wszystkie pozostałe zapadalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Wycena według wartości nominalnej, uwzględniając utratę wartości (odpisy aktualizacyjne)

58 B.III.1.a,b Inwestycje krótkoterminowe Termin wykupu 3 12 miesięcy Wycena według cen nabycia, nie wyŝszych niŝ ceny rynkowe

59 B.III.1.c Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Gotówka, czeki i weksle obce Środki pienięŝne w drodze Lokaty terminowe w banku < 3 miesiące Papiery dłuŝne < 3 miesięcy Inne czeki weksle > 3 miesiące naleŝne dywidendy

60 B.IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Są to koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów np. Koszty np. opłacone z góry prenumeraty, składki ubezpieczeń, pobrane z góry przez bank odsetki, koszty większych remontów Przychody np. nieotrzymane odsetki od lokat terminowych

61 A. Kapitał własny Obrazuje udział właścicieli przedsiębiorstwa w finansowaniu aktywów Wartościowo jest on równy aktywom netto, (aktywa ogółem minus zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)

62 A.I Kapitał podstawowy - zakładowy Spółka akcyjna min 500 tys zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością min 50 tys zł. Spółka komandytowo partnerska min 50 tys zł.

63 A.IV Kapitał zapasowy Jest tworzony z: - nadwyŝki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji, - dopłat akcjonariuszy, - z zysku netto (obligatoryjnie 8% zysku, aŝ do uzyskania 1/3 poziomu kapitału zakładowego) lub dobrowolnie, - z kapitałów rezerwowych,

64 A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Jest związany z przeszacowaniem środków trwałych (figuruje w księgach do czasu ich likwidacji)

65 A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Inne tytuły kapitałowe np. -z zysku z lat ubiegłych -wartość nabycia akcji własnych przeznaczonych do sprzedaŝy,......

66 A.VII Zysk (strata) z lat ubiegłych) Niepodzielony (zatrzymany) zysk netto lub niepokrytą stratę netto z lat ubiegłych oraz korekty z tytułu podstawowych błędów w sprawozdaniach z poprzednich lat

67 A.VIII Zysk (strata) netto Wynik finansowy netto roku obrotowego wykazany w rachunku zysków i strat jako opodatkowana róŝnica wszystkich przychodów i kosztów danego okresu

68 B.I. Rezerwy na zobowiązania Są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, ale istnieje moŝliwość wiarygodnego oszacowania tej kwoty

69 B.I.3 Pozostałe rezerwy Są to straty z tytuły operacji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego

70 B.II. Zobowiązania długoterminowe Obejmują wszystkie zobowiązania z tytułów cywilnoprawnych i publicznoprawnych, których termin płatności w całości przypada później, aniŝeli w roku następującym po dniu bilansowym

71 B.II.c. Inne zobowiązania finansowe zobowiązania przeznaczone do obrotu w tym instrumenty pochodne wyceniane po cenie godziwej

72 B.II.d. inne wszystkie inne zobowiązania np. z tytułu leasingu finansowego

73 B.III. Zobowiązania krótkoterminowe wszystkie długi przedsiębiorstwa do zapłaty najpóźniej do ostatniego dnia roku następującego po dniu bilansowym

74 B.III.2.i. inne (zobowiązania krótkoterminowe) np. długi wobec pracowników z innych tytułów niŝ wynagrodzenia, akcjonariuszy z tytułu niewypłaconej dywidendy

75 B.III.3 Fundusze specjalne tworzone są przez przedsiębiorstwo na ściśle określone cele np: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. inne tworzone ze względu na specyfikę działalności

76 B.IV.1 ujemna wartość firmy powstaje w sytuacji, gdy cena nabycia aktywów jest niŝsza od ich wartości godziwej

77 B.IV.2 inne rozliczenia miedzyokresowe stanowią prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieŝący okres sprawozdawczy, obejmujące wartości wykonanych, lecz niezafakturowanych świadczeń na rzecz przedsiębiorstwa zgodnie z umową

78 II. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. NaleŜności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PŁYNNOŚĆ 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek PILNOŚĆ ZWROTU

79 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna PowyŜej roku AKTYWA STAŁE KAPITAŁ STAŁY PowyŜej roku PoniŜej roku AKTYWA BIEśĄCE ZOBOWIĄZANIA BIEśĄCE PoniŜej roku

80 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna AKTYWA STAŁE = Aktywa trwałe + naleŝności z tytułu dostaw i usług powyŝej 12 m-cy AKTYWA BIEśĄCE = Aktywa obrotowe - naleŝności z tytułu dostaw i usług powyŝej 12 m-cy KAPITAŁ STAŁY = Kapitały własne + rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego + pozostałe rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe + zobowiązania z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności powyŝej 12 m-cy + ujemna wartość firmy oraz inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe ZOBOWIĄZANIA BIEśĄCE = rezerwy krótkoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności powyŝej 12 m-cy + rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

81 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna AKTYWA STAŁE KAPITAŁ STAŁY Kapitał obrotowy netto (pracujący) AKTYWA BIEśĄCE ZOBOWIĄZANIA BIEśĄCE

82 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna kapitał obrotowy netto aktywa ogółem Określa ile procent aktywów ogółem stanowiąśrodki będące buforem bezpieczeństwa, wpływające na utrzymywanie równowagi finansowej

83 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ZKOn AKTYWA STAŁE As KAPITAŁ STAŁY Ks Inwestycje krótkoterminowe Ik AKTYWA BIEśĄCE Zapasy i naleŝności handlowe NhZ ZKOn Kredyt krótkoterminowy ZOBOWIĄZANIA Kk BIEśĄCE Zob handlowe przet Zhp Zobowiązania handlowe Zh Zob handlowe norm Zhn

84 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ZKOn ZKOn = NhZ-Zhn As + Ik+NhZ = Ks +Kk+Zhn+Zhp NhZ Zhn = Ks-As (Ik-Kk) +Zhp KOn= Ks As; SNP = Ik -Kk NhZ-Zhn = KOn SNP + Zhp ZKOn = KOn - SNP + Zp KOn = Kapitał obrotowy netto SNP = saldo netto środków pienięŝnych + inwestycje krótkoterminowe - kredyt krótkoterminowy (kredyty i poŝyczki, emisja krótkoterminowych papierów dłuŝnych, zaliczki od odbiorców). AKTYWA STAŁE As Inwestycje krótkoterminowe Ik Zapasy i naleŝności handlowe NhZ ZKOn KAPITAŁ STAŁY Ks Kredyt krótkoterminowy Kk Zob handlowe przet Zhp Zob handlowe norm Zhn W jakiej formule przedsiębiorstwo utrzymuje równowagę finansową (nadwyŝka, niedobór)

85 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna W jakiej formule przedsiębiorstwo utrzymuje równowagę finansową (nadwyŝka, niedobór) Obserwujemy relację kapitału obrotowego netto do zapotrzebowania na niego KOn do ZKOn Jeśli KOn > ZKOn to mówimy, Ŝe w przedsiębiorstwie występuje nadmiar kapitału obrotowego Jeśli KOn < ZKOn to mówimy, Ŝe w przedsiębiorstwie występuje niedobór kapitału obrotowego Patrz xls

86 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania CEL - maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa Dwa aspekty zarządzania finansami 1. Inwestycyjny dotyczący sposobu kreowania struktury aktywów, 2. Finansowania określający dobór określonych źródeł finansowania AKTYWA STAŁE As KAPITAŁ STAŁY Ks Inwestycje krótkoterminowe Ik Zapasy i naleŝności handlowe NhZ Kredyt krótkoterminowy Kk ZKOn Zob handlowe przet Zhp Zob handlowe norm Zhn

87 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania 1. Strategie kreowania struktury aktywów, Aktywa AKTYWA STAŁE As Inwestycje krótkoterminowe Ik stałe /bieŝące KONSERWATYWNA UMIARKOWANA Zapasy i naleŝności handlowe NhZ AGRESYWNA SprzedaŜ, efektywność, ryzyko

88 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania 2. Strategie doboru źródeł finansowania Aktywa stałe /bieŝące ZMIENNE AKTYWA BIEśACE STAŁE AKTYWA BIEśACE AKTYWA STAŁE Zob handlowe norm Kredyt krótkoterminowy Zob handlowe przetermin Kredyt Zob handlowe krótkoterminowy norm Kredyt krótkoterminowy KAPITAŁ STAŁY Zob handlowe norm KAPITAŁ STAŁY KAPITAŁ STAŁY CZAS STRATEGIA KONSERWATYWNA STRATEGIA SYTUACJA UMIARKOWANA AGRESYWNA KRYZYSOWA

89 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania 1. Koszt kapitału Koszt kapitału Koszt kapitału własnego Koszt średni Koszt długu B- rynkowa wartość długu S- rynkowa wartość kapitału własnego B/S

90 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania 1. Związek między wartością firmy a strukturą kapitału V V - Wartość firmy B/S

91 WSK0

92 III. Analiza finansowa to? Analiza jest metodą badawczą polegającą na wyodrębnieniu istotnych zmiennych i znalezieniu związków przyczynowo-skutkowych między nimi. Analiza ekonomiczna dotyczy stanów i procesów ekonomicznych. Analiza to - dokument, opracowanie, - zespół działań zmierzających do postawienia diagnozy.

93 III. Analiza finansowa Analiza ekonomiczna a rachunkowość. Rachunkowość ma za zadanie odpowiednio rejestrować operacje gospodarcze. Analiza na podstawie informacji z systemu rachunkowości oraz danych uzupełniających ocenia sytuacje przedsiębiorstwa, analizuje otoczenie przygotowuje decyzje. Analiza jest narzędziem zarządzania

94 III. Analiza finansowa Analiza działalności przedsiębiorstwa Gdzie? Analiza ekonomiczna - Analiza technicznoekonomiczna produkcji; zatrudnienia płac wydajności; wyposaŝenia w środki trwałe; gospodarki materiałowej; postępu technicznego i nowych uruchomień -Analiza finansowa -Analiza bilansu, rachunku zysków i strat; przepływów pienięŝnych; sytuacji fin w obszarach płynność; zadłuŝenie; rentowność; sprawność działania Analiza otoczenia - Ocena warunków społecznych i prawnych -Analiza rynku popyt; przewidywania trendów; kanały dystrybucji; prognozy cen -Analiza konkurencji potencjał; udział w rynku; polityka cenowa; szybkość reagowania na zakłócenia

95 III. Analiza finansowa Po co? - poznanie, zrozumienie związków, zaleŝności, - pozyskanie wiedzy o kierunkach zmian, - przygotowanie scenariuszy rozwoju wydarzeń W oparciu o zdobytą wiedzę podjęcie decyzji

96 III. Analiza finansowa Dla kogo? kryterium przeznaczenia_ Zewnętrzna zwykle w formie raportu rocznego dla: - akcjonariuszy, - inwestorów, - klientów, - mediów, - ośrodków naukowych. Wewnętrzna: system sterowania wynikiem finansowym -podstawa do podejmowania decyzji- analiza bilansu, rzis przepływów, czynników determinujących wyniki - dla kierownictwa firmy, - dla poszczególnych szczebli zarządzania. Informowanie o rozwoju i pozycji firmy

97 III. Analiza finansowa Czas, którego _ dotyczy analiza. Analiza retrospektywna ocena wyników działań podejmowanych w przeszłości. Analiza bieŝąca ocena bieŝących działań i sygnalizowanie o negatywnych ich skutkach. Analiza prospektywna ustalenie i ocena róŝnych wariantów rozwiązań przy zastosowaniu rachunku ekonomicznego, będących podstawą podejmowania decyzji.

98 III. Analiza finansowa Zastosowana metoda _ badawcza. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza funkcjonalna polega na badaniu oddzielnych zjawisk, przez osoby lub komórki, które za nie odpowiadają (księgowy analiza kosztów, wykorzystanie maszyn komórki techniczne.) >tendencyjność, trudności w usystematyzowaniu. Analiza kompleksowa ocena działalności i stanu z punktu widzenia powiązań i zaleŝności między zjawiskami całościowe spojrzenie Analiza decyzyjna- badanie wpływu określonych działań na stany w przyszłości, bada związki między przyczynami a rezultatem.

99 III. Analiza finansowa Szczegółowość _ analizy. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza ogólna obejmuje całokształt działania przedsiębiorstwa- oparta na grupie odpowiednio dobranych wskaźników syntetycznych Przydatna do ogólnej oceny działalności gospodarczej Analiza szczegółowa - badanie określonego odcinka działalności, ma na celu uchwycenie związków przyczynowo skutkowych między badanymi zjawiskami przydatna w procesie decyzyjnym

100 III. Analiza finansowa Techniki prac _ analitycznych. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Technika indukcji. - od szczegółu do ogółu -> np. badanie czynników produkcji i ustalenie ich wpływu na wynik finansowy Technika dedukcji od ogółu do szczegółu -> ustala się poŝądane stany wyniku finansowego i bada czynniki, przy których one występują Technika redukcji weryfikacji określa się wstępnie wynik ogólny, następnie weryfikuje się prawidłowość tez i wniosków, w końcu podsumowuje się ustalenia z etapu weryfikacji i formułuje się ostateczne wnioski.

101 III. Analiza finansowa Etapy prac analitycznych. _ Analiza wstępna. - określenie przedmiotu, celu i zakresu badania. 10% Wstępna diagnoza zebranie i usystematyzowanie materiałów oraz postawienie wyjściowych tez. Badanie szczegółowe szczegółowe badanie elementów składowych zjawiska w czasie i przestrzeni oraz ocena skutków wzajemnego ich oddziaływania 30% Sformułowanie wniosków postawienie ostatecznej diagnozy i przygotowanie projektu decyzji. 20% 40%

102 III. Analiza finansowa Porównanie jako _ narzędzie analizy 1. Sprowadzenie do porównywalności. - gdy zachodzą zmiany metodologiczne, -> przeliczenie wskaźników - finansowe, -> np. ceny stałe, zmienne - organizacyjne, -> uwzględnienie nowej struktury organizacyjnej -> przeliczenie danych na nowe warunki - przedmiotowe -> zmiana struktury produkcji - > zmiany traktuje się jako element kształtujący badane wielkości

103 III. Analiza finansowa Porównanie jako narzędzie analizy 2. Rodzaje porównań Wewnętrzne - z wielkościami postulowanymi, - porównanie w czasie Zewnętrzne - w przestrzeni z jednostkami podobnymi ze średnimi w zbiorze ze standardami wypracowanymi w gospodarce

104 III. Analiza finansowa Analiza pozioma zmiana w czasie Analiza wstępna -Zmiana stanu -Tempo zmian -Dynamika t = x t 1 -Np. zmiana (tempo zmian dynamika ) sumy bilansowej t x z t = x t x x t 1 t 1 d t = x x t t 1 Analiza pionowa Badanie struktury majątku i kapitału u i = n x i= 1 i x i Np. Udział naleŝności długoterminowych aktywach ogółem

105 Analiza pozioma i pionowa bilansu t Dynamika t0=100 Struktura A. Przychody ze sprzedaŝy % 75% 70% I. produktów % 71% 67% II. towarów i materiałów % 3% 3% G. Pozostałe przychody operacyjne % 17% 16% J. Przychody finansowe % 7% 12% M. I. Zyski nadzwyczajne % 2% 2% Przychody ogółem % 100% 100% Przychody ze sprzedaŝy Struktura przychodów rok G. Pozostałe przychody operacyjne 16% J. Przychody finansowe 12% M. I. Zyski nadzwyczajne 2% A. Przychody ze sprzedaŝy 70%

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo