Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008 roku

2 Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Plan wykładu I. Sprawozdanie finansowe - układ i treść bilansu, - rachunek zysków i strat, - rachunek przepływów pienięŝnych, II. Strategie finansowe przedsiębiorstw III. Analiza finansowa co?, gdzie?, po co?, dla kogo? IV. Analiza wskaźnikowa - istota, - płynność finansowa, - zadłuŝenie, - sprawność działania, - rentowność,

3 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu (jakość źródła danych decyduje o jakości analizy ->decyzji) Źródła danych materiały wewnętrzne (ewidencyjne, pozaewidencyjne) - materiały zewnętrzne (wywiadownie gospodarcze; agencje detetywistyczne) Źródła danych : rachunkowość, kalkulacja i ewidencja, sprawozdawczość finansowa i rzeczowa, poprzednie analizy, plany, dokumentacje techniczne i inne Bilans statyczny obraz fotografia przedsiębiorstwa Aktywa ogół składników majątkowych kontrolowanych przez przedsiębiorstwo Pasywa źródła finansowania majątku PŁYNNOŚĆ Kryterium prezentacji PILNOŚĆ ZWROTU

4 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. NaleŜności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PŁYNNOŚĆ 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek PILNOŚĆ ZWROTU

5 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

6 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

7 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu III. NaleŜności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek

8 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe wymagalność >12m-cy a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe

9 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

10 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy

11 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu II. NaleŜności krótkoterminowe 1. NaleŜności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy b) inne 2. NaleŜności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej

12 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

13 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne -środki pienięŝne w kasie i na rachunkach - inne środki pienięŝne - inne aktywa pienięŝne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

14 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto PASYWA IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

15 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe

16 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŝyczki b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne

17 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy b) inne

18 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŝyczki b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne

19 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Pasywa razem

20 I. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. NaleŜności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PŁYNNOŚĆ 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek PILNOŚĆ ZWROTU

21 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat RZiS zestawienie przychodów i kosztów czyli strumieni kształtujących wraz z upływem czasu wynik finansowy Warianty KALKULACYJNY PORÓWNAWCZY

22 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat Poziomy RZiS poziom operacyjny poziom finansowy poziom nadzwyczajny poziom wstępnego podział wyniku finansowego

23 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat A. Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów

24 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. ZuŜycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaŝy (A-B)

25 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C +D - E)

26 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty f inansowe I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

27 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty ) N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

28 I. Sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat Rachunek Zysków i Strat w ujęciu analitycznym Przychody ze sprzedaŝy - Koszty produkcji (bez amortyzacji) Gross product - koszty sprzedaŝy i zarządu EBITD (EBITDA) - amortyzacja EBIT - Koszty finansowe EBT - podatek dochodowy PAT

29 I. Sprawozdanie finansowe Przepływy pienięŝne Metoda bezpośrednia 1. Wpływy 2. Wydatki 1. Wpływy 2. Wypływy Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 1. Wpływy 2. Wypływy A. Działalność operacyjna Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej B. Działalność inwestycyjna C. Działalność finansowa Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Razem przepływy pienięŝne A+B+C 1. Wynik finansowy netto 2. Korekty Metoda pośrednia

30 I. Sprawozdanie finansowe Przepływy pienięŝne Przepływy z działalności operacyjnej metoda pośrednia Wynik netto Korekty polegają one na - uwzględnieniu kosztów niepienięŝnych, które miały wpływ na wynik finansowy netto, lecz nie pociągały za sobą wydatków (amortyzacja, tworzenie i rozwiązywanie rezerw, odpisy aktualizacyjne) - eliminacji tych pozycji, które wpływają na wynik i zmianę stanu środków, a dotyczą działalności inwestycyjnej i finansowej - uwzględnieniu zmian zaangaŝowania środków w zapasy, naleŝności, rozliczenia międzyokresowe czynne oraz zmian zobowiązań krótkoterminowych

31 Strategia

32 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów naleŝna od odbiorców produktów kwota netto (bez VAT) potwierdzona fakturą

33 Zmiana stanu w celu zachowania współmierności przychodów i kosztów, przychody ze sprzedaŝy produktów są korygowane o zmiany wartości - stanu zapasów wyrobów gotowych - półproduktów i produkcji w toku - rozliczeń międzyokresowych kosztów

34 Przychód ze sprzedaŝy towarów sprzedaŝ składników majątkowych nabytych w celu odsprzedaŝy w stanie nieprzetworzonym

35 Poziom operacyjny - podstawowa działalność operacyjna przedsiębiorstwa, do realizacji której zostało ono powołane - (strategia kosztowa, produktowa, marketingowa) - pozostała działalność operacyjna przedsiębiorstwa (pośrednio związana z działalnością operacyjną, działalność socjalna, zbycie niefinansowych aktywów trwałych odpisy naleŝności i zobowiązań przeterminowanych utrata wartości przez aktywa (odpisy aktualizacyjne) odszkodowania, kary grzywny przekazanie lub otrzymanie darowizn - (strategia podatkowa, osłony przed ryzykiem)

36 Poziom finansowy - przychody i koszty z działalności finansowej (zaciągnięcie kredytów, poŝyczek, emisję własnych dłuŝnych papierów wartościowych) - oraz inwestycji finansowych (aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści wynikających z przyrostu wartości lub uzyskania przychodu w formie odsetek, dywidend lub innych poŝytków), Strategia w zakresie doboru źródeł finansowania oraz inwestycji finansowych

37 Poziom nadzwyczajny - skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, trudnych do przewidzenia, pozostających poza kontrolą jednostki

38 Poziom wstępnego podziału wyniku podział na część przynaleŝną budŝetowi, zarówno w roku bieŝącym jak i odroczoną oraz część pozostającą w przedsiębiorstwie do podziału -strategia podatkowa

39 B.VII pozostałe koszty rodzajowe np. prowizje bankowe, składki członkowski podróŝe słuŝbowe

40 Inne przychody / koszty finansowe dodatnie/ ujemne róŝnice kursowe utworzenie rezerw na pewne albo prawdopodobne straty (dotyczących operacji finansowych)

41 A. AKTYWA TRWAŁE Aktywa trwałe obejmują 5 grup: - wartości niematerialne i prawne, - rzeczowe aktywa trwałe, - naleŝności długoterminowe, - inwestycje długoterminowe, - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

42 A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Obejmują koszty opracowania nowych lub istotnego ulepszenia ściśle określonych produktów bądź technologii

43 A.I.2. Wartość firmy RóŜnica między ceną nabycia, przejęcia określonej jednostki a niŝszą od niej wartością godziwą aktywów netto

44 A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne Prawa majątkowe nabyte przez przedsiębiorstwo, o okresie uŝytkowania dłuŝszym niŝ rok i przeznaczone na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. prawa do korzystania z programów komputerowych).

45 A.II. Rzeczowe aktywa trwałe Są to aktywa potrzebne przedsiębiorstwu do realizacji działalności operacyjnej, określonej w statucie lub umowie spółki. - okres uŝytkowania > 1 rok - kompletne, zdatne do uŝytku - przeznaczone na potrzeby jednostki Własność Kontrola

46 A.II.2 Środki trwałe w budowie. Są to nieruchomości i inne środki trwałe w okresie ich budowy, montaŝu lub ulepszania.

47 A.III. NaleŜności długoterminowe Są to naleŝności niezwiązane z działalnością operacyjną czy finansową np. kaucje wpłacone z tytułu leasingu, czy wynajmu lokalu. > 1 rok po dniu bilansowym

48 A.IV.1(2). Inwestycje w nieruchomości i wartosci niematerialne i prawne. Celem nabycia ich jest uzyskanie korzyści w postaci wzrostu wartości lub przychodów z najmu lub dzierŝawy

49 A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe Nie mają postaci udziałów, akcji czy poŝyczek Obejmują: - długoterminowe lokaty bankowe, - długoterminowe naleŝności z tytułu leasingu finansowego.

50 A.IV.4. Inne inwestycje długoterminowe Metale szlachetne, dzieła sztuki nieprzeznaczone do sprzedaŝy w następnym rokuobrotowym.

51 A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek odpowiadający juŝ poniesionym lecz podatkowo na razie niehonorowanym kosztom uzyskania przychodu

52 A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe Ta część juŝ poniesionych kosztów, która moŝe zostać odpisana, z uwagi na okres ich skutkowania, w drugim i następnych latach po dniu bilansowym np. większy remont, przygotowanie nowej produkcji

53 B.I.1. Materiały Stanowiące własność przedsiębiorstwa surowce i materiały podstawowe i pomocnicze, paliwa, opakowania, części zamienne, materiały biurowe, odpady produkcyjne, inwentarz Ŝywy przeznaczony do uboju Wycena zakupione - według cen nabycia wytworzone - według kosztów wytworzenia

54 B.I.2. Półprodukty i produkcja w toku Elementy produkcji niezakończonej, usług i robót w toku oraz wytworzone we własnym zakresie półfabrykaty Wycena - według kosztów wytworzenia

55 B.I.3. Produkty gotowe Gotowe, przeznaczone do sprzedaŝy roboty i usługi, prace projektowe i naukowobadawcze oraz geologiczne i geodezyjne wykonywane ale niezafakturowane a takŝe inwentarz Ŝywy w hodowli. Wycena po koszcie wytworzenia

56 B.I.4. Towary Wyroby obcej produkcji przeznaczone do odsprzedaŝy w stanie nieprzetworzonym Wycena po cenie nabycia

57 B.II. NaleŜności krótkoterminowe Wszystkie naleŝności z tytułu dostaw i usług niezaleŝnie od umownego terminu zapłaty oraz wszystkie pozostałe zapadalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Wycena według wartości nominalnej, uwzględniając utratę wartości (odpisy aktualizacyjne)

58 B.III.1.a,b Inwestycje krótkoterminowe Termin wykupu 3 12 miesięcy Wycena według cen nabycia, nie wyŝszych niŝ ceny rynkowe

59 B.III.1.c Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Gotówka, czeki i weksle obce Środki pienięŝne w drodze Lokaty terminowe w banku < 3 miesiące Papiery dłuŝne < 3 miesięcy Inne czeki weksle > 3 miesiące naleŝne dywidendy

60 B.IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Są to koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów np. Koszty np. opłacone z góry prenumeraty, składki ubezpieczeń, pobrane z góry przez bank odsetki, koszty większych remontów Przychody np. nieotrzymane odsetki od lokat terminowych

61 A. Kapitał własny Obrazuje udział właścicieli przedsiębiorstwa w finansowaniu aktywów Wartościowo jest on równy aktywom netto, (aktywa ogółem minus zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)

62 A.I Kapitał podstawowy - zakładowy Spółka akcyjna min 500 tys zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością min 50 tys zł. Spółka komandytowo partnerska min 50 tys zł.

63 A.IV Kapitał zapasowy Jest tworzony z: - nadwyŝki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji, - dopłat akcjonariuszy, - z zysku netto (obligatoryjnie 8% zysku, aŝ do uzyskania 1/3 poziomu kapitału zakładowego) lub dobrowolnie, - z kapitałów rezerwowych,

64 A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Jest związany z przeszacowaniem środków trwałych (figuruje w księgach do czasu ich likwidacji)

65 A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Inne tytuły kapitałowe np. -z zysku z lat ubiegłych -wartość nabycia akcji własnych przeznaczonych do sprzedaŝy,......

66 A.VII Zysk (strata) z lat ubiegłych) Niepodzielony (zatrzymany) zysk netto lub niepokrytą stratę netto z lat ubiegłych oraz korekty z tytułu podstawowych błędów w sprawozdaniach z poprzednich lat

67 A.VIII Zysk (strata) netto Wynik finansowy netto roku obrotowego wykazany w rachunku zysków i strat jako opodatkowana róŝnica wszystkich przychodów i kosztów danego okresu

68 B.I. Rezerwy na zobowiązania Są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, ale istnieje moŝliwość wiarygodnego oszacowania tej kwoty

69 B.I.3 Pozostałe rezerwy Są to straty z tytuły operacji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego

70 B.II. Zobowiązania długoterminowe Obejmują wszystkie zobowiązania z tytułów cywilnoprawnych i publicznoprawnych, których termin płatności w całości przypada później, aniŝeli w roku następującym po dniu bilansowym

71 B.II.c. Inne zobowiązania finansowe zobowiązania przeznaczone do obrotu w tym instrumenty pochodne wyceniane po cenie godziwej

72 B.II.d. inne wszystkie inne zobowiązania np. z tytułu leasingu finansowego

73 B.III. Zobowiązania krótkoterminowe wszystkie długi przedsiębiorstwa do zapłaty najpóźniej do ostatniego dnia roku następującego po dniu bilansowym

74 B.III.2.i. inne (zobowiązania krótkoterminowe) np. długi wobec pracowników z innych tytułów niŝ wynagrodzenia, akcjonariuszy z tytułu niewypłaconej dywidendy

75 B.III.3 Fundusze specjalne tworzone są przez przedsiębiorstwo na ściśle określone cele np: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. inne tworzone ze względu na specyfikę działalności

76 B.IV.1 ujemna wartość firmy powstaje w sytuacji, gdy cena nabycia aktywów jest niŝsza od ich wartości godziwej

77 B.IV.2 inne rozliczenia miedzyokresowe stanowią prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieŝący okres sprawozdawczy, obejmujące wartości wykonanych, lecz niezafakturowanych świadczeń na rzecz przedsiębiorstwa zgodnie z umową

78 II. Sprawozdanie finansowe układ i treść bilansu AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. NaleŜności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PŁYNNOŚĆ 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek PILNOŚĆ ZWROTU

79 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna PowyŜej roku AKTYWA STAŁE KAPITAŁ STAŁY PowyŜej roku PoniŜej roku AKTYWA BIEśĄCE ZOBOWIĄZANIA BIEśĄCE PoniŜej roku

80 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna AKTYWA STAŁE = Aktywa trwałe + naleŝności z tytułu dostaw i usług powyŝej 12 m-cy AKTYWA BIEśĄCE = Aktywa obrotowe - naleŝności z tytułu dostaw i usług powyŝej 12 m-cy KAPITAŁ STAŁY = Kapitały własne + rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego + pozostałe rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe + zobowiązania z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności powyŝej 12 m-cy + ujemna wartość firmy oraz inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe ZOBOWIĄZANIA BIEśĄCE = rezerwy krótkoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności powyŝej 12 m-cy + rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

81 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna AKTYWA STAŁE KAPITAŁ STAŁY Kapitał obrotowy netto (pracujący) AKTYWA BIEśĄCE ZOBOWIĄZANIA BIEśĄCE

82 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna kapitał obrotowy netto aktywa ogółem Określa ile procent aktywów ogółem stanowiąśrodki będące buforem bezpieczeństwa, wpływające na utrzymywanie równowagi finansowej

83 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ZKOn AKTYWA STAŁE As KAPITAŁ STAŁY Ks Inwestycje krótkoterminowe Ik AKTYWA BIEśĄCE Zapasy i naleŝności handlowe NhZ ZKOn Kredyt krótkoterminowy ZOBOWIĄZANIA Kk BIEśĄCE Zob handlowe przet Zhp Zobowiązania handlowe Zh Zob handlowe norm Zhn

84 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ZKOn ZKOn = NhZ-Zhn As + Ik+NhZ = Ks +Kk+Zhn+Zhp NhZ Zhn = Ks-As (Ik-Kk) +Zhp KOn= Ks As; SNP = Ik -Kk NhZ-Zhn = KOn SNP + Zhp ZKOn = KOn - SNP + Zp KOn = Kapitał obrotowy netto SNP = saldo netto środków pienięŝnych + inwestycje krótkoterminowe - kredyt krótkoterminowy (kredyty i poŝyczki, emisja krótkoterminowych papierów dłuŝnych, zaliczki od odbiorców). AKTYWA STAŁE As Inwestycje krótkoterminowe Ik Zapasy i naleŝności handlowe NhZ ZKOn KAPITAŁ STAŁY Ks Kredyt krótkoterminowy Kk Zob handlowe przet Zhp Zob handlowe norm Zhn W jakiej formule przedsiębiorstwo utrzymuje równowagę finansową (nadwyŝka, niedobór)

85 II. Sprawozdanie finansowe postać analityczna W jakiej formule przedsiębiorstwo utrzymuje równowagę finansową (nadwyŝka, niedobór) Obserwujemy relację kapitału obrotowego netto do zapotrzebowania na niego KOn do ZKOn Jeśli KOn > ZKOn to mówimy, Ŝe w przedsiębiorstwie występuje nadmiar kapitału obrotowego Jeśli KOn < ZKOn to mówimy, Ŝe w przedsiębiorstwie występuje niedobór kapitału obrotowego Patrz xls

86 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania CEL - maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa Dwa aspekty zarządzania finansami 1. Inwestycyjny dotyczący sposobu kreowania struktury aktywów, 2. Finansowania określający dobór określonych źródeł finansowania AKTYWA STAŁE As KAPITAŁ STAŁY Ks Inwestycje krótkoterminowe Ik Zapasy i naleŝności handlowe NhZ Kredyt krótkoterminowy Kk ZKOn Zob handlowe przet Zhp Zob handlowe norm Zhn

87 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania 1. Strategie kreowania struktury aktywów, Aktywa AKTYWA STAŁE As Inwestycje krótkoterminowe Ik stałe /bieŝące KONSERWATYWNA UMIARKOWANA Zapasy i naleŝności handlowe NhZ AGRESYWNA SprzedaŜ, efektywność, ryzyko

88 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania 2. Strategie doboru źródeł finansowania Aktywa stałe /bieŝące ZMIENNE AKTYWA BIEśACE STAŁE AKTYWA BIEśACE AKTYWA STAŁE Zob handlowe norm Kredyt krótkoterminowy Zob handlowe przetermin Kredyt Zob handlowe krótkoterminowy norm Kredyt krótkoterminowy KAPITAŁ STAŁY Zob handlowe norm KAPITAŁ STAŁY KAPITAŁ STAŁY CZAS STRATEGIA KONSERWATYWNA STRATEGIA SYTUACJA UMIARKOWANA AGRESYWNA KRYZYSOWA

89 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania 1. Koszt kapitału Koszt kapitału Koszt kapitału własnego Koszt średni Koszt długu B- rynkowa wartość długu S- rynkowa wartość kapitału własnego B/S

90 II. Sprawozdanie finansowe strategie finansowania 1. Związek między wartością firmy a strukturą kapitału V V - Wartość firmy B/S

91 WSK0

92 III. Analiza finansowa to? Analiza jest metodą badawczą polegającą na wyodrębnieniu istotnych zmiennych i znalezieniu związków przyczynowo-skutkowych między nimi. Analiza ekonomiczna dotyczy stanów i procesów ekonomicznych. Analiza to - dokument, opracowanie, - zespół działań zmierzających do postawienia diagnozy.

93 III. Analiza finansowa Analiza ekonomiczna a rachunkowość. Rachunkowość ma za zadanie odpowiednio rejestrować operacje gospodarcze. Analiza na podstawie informacji z systemu rachunkowości oraz danych uzupełniających ocenia sytuacje przedsiębiorstwa, analizuje otoczenie przygotowuje decyzje. Analiza jest narzędziem zarządzania

94 III. Analiza finansowa Analiza działalności przedsiębiorstwa Gdzie? Analiza ekonomiczna - Analiza technicznoekonomiczna produkcji; zatrudnienia płac wydajności; wyposaŝenia w środki trwałe; gospodarki materiałowej; postępu technicznego i nowych uruchomień -Analiza finansowa -Analiza bilansu, rachunku zysków i strat; przepływów pienięŝnych; sytuacji fin w obszarach płynność; zadłuŝenie; rentowność; sprawność działania Analiza otoczenia - Ocena warunków społecznych i prawnych -Analiza rynku popyt; przewidywania trendów; kanały dystrybucji; prognozy cen -Analiza konkurencji potencjał; udział w rynku; polityka cenowa; szybkość reagowania na zakłócenia

95 III. Analiza finansowa Po co? - poznanie, zrozumienie związków, zaleŝności, - pozyskanie wiedzy o kierunkach zmian, - przygotowanie scenariuszy rozwoju wydarzeń W oparciu o zdobytą wiedzę podjęcie decyzji

96 III. Analiza finansowa Dla kogo? kryterium przeznaczenia_ Zewnętrzna zwykle w formie raportu rocznego dla: - akcjonariuszy, - inwestorów, - klientów, - mediów, - ośrodków naukowych. Wewnętrzna: system sterowania wynikiem finansowym -podstawa do podejmowania decyzji- analiza bilansu, rzis przepływów, czynników determinujących wyniki - dla kierownictwa firmy, - dla poszczególnych szczebli zarządzania. Informowanie o rozwoju i pozycji firmy

97 III. Analiza finansowa Czas, którego _ dotyczy analiza. Analiza retrospektywna ocena wyników działań podejmowanych w przeszłości. Analiza bieŝąca ocena bieŝących działań i sygnalizowanie o negatywnych ich skutkach. Analiza prospektywna ustalenie i ocena róŝnych wariantów rozwiązań przy zastosowaniu rachunku ekonomicznego, będących podstawą podejmowania decyzji.

98 III. Analiza finansowa Zastosowana metoda _ badawcza. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza funkcjonalna polega na badaniu oddzielnych zjawisk, przez osoby lub komórki, które za nie odpowiadają (księgowy analiza kosztów, wykorzystanie maszyn komórki techniczne.) >tendencyjność, trudności w usystematyzowaniu. Analiza kompleksowa ocena działalności i stanu z punktu widzenia powiązań i zaleŝności między zjawiskami całościowe spojrzenie Analiza decyzyjna- badanie wpływu określonych działań na stany w przyszłości, bada związki między przyczynami a rezultatem.

99 III. Analiza finansowa Szczegółowość _ analizy. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza ogólna obejmuje całokształt działania przedsiębiorstwa- oparta na grupie odpowiednio dobranych wskaźników syntetycznych Przydatna do ogólnej oceny działalności gospodarczej Analiza szczegółowa - badanie określonego odcinka działalności, ma na celu uchwycenie związków przyczynowo skutkowych między badanymi zjawiskami przydatna w procesie decyzyjnym

100 III. Analiza finansowa Techniki prac _ analitycznych. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Technika indukcji. - od szczegółu do ogółu -> np. badanie czynników produkcji i ustalenie ich wpływu na wynik finansowy Technika dedukcji od ogółu do szczegółu -> ustala się poŝądane stany wyniku finansowego i bada czynniki, przy których one występują Technika redukcji weryfikacji określa się wstępnie wynik ogólny, następnie weryfikuje się prawidłowość tez i wniosków, w końcu podsumowuje się ustalenia z etapu weryfikacji i formułuje się ostateczne wnioski.

101 III. Analiza finansowa Etapy prac analitycznych. _ Analiza wstępna. - określenie przedmiotu, celu i zakresu badania. 10% Wstępna diagnoza zebranie i usystematyzowanie materiałów oraz postawienie wyjściowych tez. Badanie szczegółowe szczegółowe badanie elementów składowych zjawiska w czasie i przestrzeni oraz ocena skutków wzajemnego ich oddziaływania 30% Sformułowanie wniosków postawienie ostatecznej diagnozy i przygotowanie projektu decyzji. 20% 40%

102 III. Analiza finansowa Porównanie jako _ narzędzie analizy 1. Sprowadzenie do porównywalności. - gdy zachodzą zmiany metodologiczne, -> przeliczenie wskaźników - finansowe, -> np. ceny stałe, zmienne - organizacyjne, -> uwzględnienie nowej struktury organizacyjnej -> przeliczenie danych na nowe warunki - przedmiotowe -> zmiana struktury produkcji - > zmiany traktuje się jako element kształtujący badane wielkości

103 III. Analiza finansowa Porównanie jako narzędzie analizy 2. Rodzaje porównań Wewnętrzne - z wielkościami postulowanymi, - porównanie w czasie Zewnętrzne - w przestrzeni z jednostkami podobnymi ze średnimi w zbiorze ze standardami wypracowanymi w gospodarce

104 III. Analiza finansowa Analiza pozioma zmiana w czasie Analiza wstępna -Zmiana stanu -Tempo zmian -Dynamika t = x t 1 -Np. zmiana (tempo zmian dynamika ) sumy bilansowej t x z t = x t x x t 1 t 1 d t = x x t t 1 Analiza pionowa Badanie struktury majątku i kapitału u i = n x i= 1 i x i Np. Udział naleŝności długoterminowych aktywach ogółem

105 Analiza pozioma i pionowa bilansu t Dynamika t0=100 Struktura A. Przychody ze sprzedaŝy % 75% 70% I. produktów % 71% 67% II. towarów i materiałów % 3% 3% G. Pozostałe przychody operacyjne % 17% 16% J. Przychody finansowe % 7% 12% M. I. Zyski nadzwyczajne % 2% 2% Przychody ogółem % 100% 100% Przychody ze sprzedaŝy Struktura przychodów rok G. Pozostałe przychody operacyjne 16% J. Przychody finansowe 12% M. I. Zyski nadzwyczajne 2% A. Przychody ze sprzedaŝy 70%

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE 4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 5 BILANS 6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo