STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na lata"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na lata

2

3 STRATEGIA ROZWOJU Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na lata Szczecin 2015

4 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. DIAGNOZA OBECNEJ SYTUACJI WYDZIAŁU Stan aktualny Struktura organizacyjna Struktura zatrudnienia Działalność dydaktyczna Działalność naukowo -badawcza 4 3. ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ 5 4. MISJA I WIZJA WYDZIAŁU 6 5. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KARTY STRATEGICZNE 7 6. ZAKOŃCZENIE 10

5 1 WPROWADZENIE Głównym celem opracowania strategii rozwoju Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zwanego w dalszej części Wydziałem, jest wskazanie kierunków jego rozwoju na lata w poszczególnych obszarach jego działalności, tj.: dydaktycznej, naukowo -badawczej, klinicznej, administracyjno-inwestycyjnej. Przy opracowaniu strategii oparto się m.in. na informacjach zawartych: Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Strategii rozwoju Szczecina 2025 Szczecin dla Ciebie, Strategii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w danych demograficznych, w Polityce zarządzania ryzykiem w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, w analizie aktualnej sytuacji Uniwersytetu w poszczególnych obszarach jego działalności. 2 DIAGNOZA OBECNEJ SYTUACJI 2.1. Stan aktualny Struktura organizacyjna Wydział został powołany na mocy Uchwały Nr 155/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2008 r. Według stanu na dzień 1 października 2015 r. w skład wchodzą następujące jednostki: Katedra Onkologii: Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (WL -S) Zakład Genetyki i Patomorfologii Oddział Kliniczny Radioterapii Oddział kliniczny Onkologii i Chemioterapii Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Zakład Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej Zakład Fizyki Medycznej Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej Zakład Medycyny Nuklearnej Samodzielna a Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia Struktura zatrudnienia Istotnym celem władz jest zaspokojenie potrzeb kadrowych związanych z działalnością dydaktyczną, z uwzględnieniem koniecznej stałości kadry zaangażowanej w długofalowe badania naukowe. Kształcenie pracowników naukowych jest związane z ich rozwojem naukowym i zdobywaniem kolejnych stopni i tytułów naukowych. Według stanu na dzień 1 września 2015 r. na Wydziale było zatrudnionych 78 osób, z czego 41 osób było nauczycielami akademickimi, stanowiąc 52% ogółu zatrudnionych. W tabeli nr 1 przedstawiono dane na temat struktury zatrudnienia, a w tabeli nr 2 dane o strukturze zatrudnienia nauczycieli akademickich. Tabela nr 1. Struktura zatrudnienia na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wg stanu na dzień 1 września 2015 r. bez urlopowanych Grupa pracownicza Razem Pełny etat Niepełny etat Nauczyciele akademiccy cy techniczni cy administracji 9 9 cy obsługi 4 4 Razem Tabela nr 2. Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wg stanu na dzień 1 września 2015 r. bez urlopowanych Nauczyciele akademiccy Razem Pełny etat Niepełny etat Profesorowie zwyczajni 2 2 Profesorowie nadzwyczajni: z tytułem 8 8 bez tytułu 3 3 Profesorowie wizytujący 1 1 Adiunkci z habilitacją 5 5 bez habilitacji Asystenci ze stopniem doktora bez stopnia doktora Inni pracownicy dydaktyczni Razem W roku akademickim 2014/2015 dwóch nauczycieli akademickich zostało awansowanych na stanowisko profesora zwyczajnego oraz 1 osoba na stanowisko profesora nadzwyczajnego PUM Działalność dydaktyczna Wydział oferuje kształcenie w oparciu o najwyższe standardy na trzech kierunkach studiów. Intensywnie rozwija się celem Wprowadzenie 3

6 wypełnienia misji Uczelni w zakresie kształcenia studentów na poziomie jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna oraz na poziomie studiów I i II stopnia na kierunku biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna. Wszelkie działania w zakresie kształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna oraz na poziomie studiów I i II stopnia na kierunku biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna oparte są na zasadach nieustannego dążenia do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, zgodnej z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji. Strategia realizacji tego założenia oparta jest na stałym badaniu i doskonaleniu wszystkich obszarów kształcenia. Programy kształcenia dla wszystkich realizowanych kierunków studiów dopasowane są do standardowych lub wzorcowych efektów kształcenia, zatwierdzonych Uchwałą Nr 94/2012 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Wszystkie programy kształcenia oraz wprowadzane zmiany poddawane są konsultacji i zatwierdzane przez Radę. Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia systematycznie kontroluje wszystkie obszary kształcenia, co stanowi źródło dalszych działań projakościowych. Ważnym elementem kształcenia studentów są prace dyplomowe o charakterze laboratoryjnym. Na Wydziale wspierany jest rozwój kół naukowych skutkujących uzyskaniem potencjalnych młodych pracowników nauki oraz właściwy dobór i dokształcanie kadry dydaktycznej. Liczbę kandydatów na studia na Wydziale oraz studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 przedstawiono w tabeli nr 3 i 4. Tabela nr 3. Liczba kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Lp. Kierunek Poziom kształcenia Stacjonarne 1. Analityka medyczna jednolite magisterskie Biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna I stopnia 83 Biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna II stopnia 31 Razem 301 Tabela nr 6. Liczba publikacji naukowych pracowników Liczba publikacji naukowych Łączna liczba prac Liczba prac z IF Tabela nr 4. Liczba studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Lp. Kierunek Poziom kształcenia Stacjonarne 1. Analityka medyczna jednolite magisterskie Biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna I stopnia 47 Biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna II stopnia 27 Razem 129 W tabeli nr 5 przedstawiono liczbę absolwentów w roku akademickim 2014/2015. Tabela nr 5. Liczba absolwentów w roku akademickim 2014/2015 Lp. Kierunek Poziom kształcenia Stacjonarne 1. Analityka medyczna jednolite magisterskie Biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna I stopnia 38 Biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna II stopnia 23 Razem Działalność naukowo-badawcza Problematyka naukowa związana jest z profilem jednostek organizacyjnych (katedr, klinik, zakładów i samodzielnych pracowni). Najnowsze wyniki badań naukowych są włączane w proces dydaktyczny, diagnostyczno -leczniczy. Działalność naukowo-badawcza pracowników, podobnie jak i pozostałych Wydziałów PUM, podlega okresowej ocenie. Promowane są prace naukowe opublikowane w czasopismach recenzowanych znajdujących się w wykazie Journal Citation Reports z IF 1.0. oraz liczba cytowań według Science Citation Index (SCI). Fundusze przeznaczone na badania własne oraz prowadzone w ramach działalności statutowej w głównej mierze wykorzystywane są na finansowanie badań związanych z przygotowaniem rozpraw doktorskich oraz habilitacyjnych, a także badań naukowych prowadzonych przez samodzielnych pracowników naukowych w celu zwiększenia dorobku naukowego przed habilitacją. W 2014 r. zostało opublikowanych 129 prac naukowych, których autorami byli pracownicy. Liczbę publikacji naukowych pracowników przedstawiono w tabeli nr 6. Łączna wartość IF Liczba prac z punktacją Ministerstwa Łączna wartość punktacji Ministerstwa Ogółem, w tym m.in.: , artykuł polski , artykuł zagraniczny , fragment polski fragment zagraniczny praca redaktorska 1 0 monografia Strategia Rozwoju Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM w Szczecinie na lata

7 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo -rozwojowej jednostek naukowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 522/KAT/2013 z dnia 25 października 2013 r. przyznał Wydziałowi kategorię naukową A. Nauka jest istotnym elementem strategii rozwoju. Pozyskiwanie środków finansowych z programów wspierania działalności naukowej zwiększenie liczby aplikacji o granty z NCN. Na Wydziale promowane są nowatorskie prace doktorskie. Nauczyciele akademiccy mają obowiązek zdobywania kolejnych stopni i tytułów naukowych. Priorytetem władz w zakresie spójności koncepcji kształcenia i działalności naukowo -badawczej z celami strategii jest zatrudnianie kadry naukowo -dydaktycznej o najwyższych kwalifikacjach oraz dokształcanie nowej kadry, co jest niezbędne przy ubieganiu się samodzielnych pracowników nauki o tytuł profesora. Wydział współpracuje z pracodawcami. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. praktyczna nauka zawodu prowadzone są bezpośrednio w jednostkach zewnętrznych, związanych z wykonywaniem zawodu i pod opieką praktyków poza Uczelnią. 3 ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ Pierwszym etapem prac nad strategią było ustalenie ram czasowych opracowania oraz wyznaczenie głównych kierunków rozwoju w odniesieniu do działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, klinicznej oraz administracyjno-inwestycyjnej. Kolejny etap prac obejmował opracowanie projektu misji i wizji. W konsekwencji powstała analiza strategiczna dokonana z wykorzystaniem metodologii SWOT, badająca silne i słabe strony oraz interakcja z czynnikami zewnętrznymi. (S) SILNE STRONY Nowoczesna baza dydaktyczna i naukowa. Wysokie kwalifikacje i kompetencje kadry naukowo -dydaktycznej (liczna grupa profesorów i dr habilitowanych zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy). Potencjał naukowy młodych pracowników naukowych. Posiadanie zasobów kadrowych zapewniających uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna oraz do nadawania stopnia dr hab. nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Wysoka liczba osób ze stopniami naukowymi w kadrze dydaktycznej. Awans zawodowy pracowników przeprowadzany na podstawie kryteriów oceny dorobku naukowego. Wysoki poziom wymagań wobec studentów Znacząca aktywność w pozyskiwaniu grantów NCN oraz MNiSW. Dobrze rozwijająca się działalność STN. Jedyna uczelnia w regionie kształcąca studentów: na poziomie jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna oraz na poziomie studiów I i II stopnia na kierunku biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna. Kategoria naukowa A. cy są beneficjentami stypendiów, nagród oraz wyróżnień Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiadane uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk medycznych. Wysoka jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi (szpitale, laboratoria diagnostyczne /medyczne, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych). Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dostęp do światowych baz bibliograficznych w Bibliotece PUM. Wiodący w regionie ośrodek prowadzący badania naukowe w genetyce oraz biologii medycznej. Duża liczba studentów stacjonarnych, kandydatów na studia stacjonarne oraz aktywność naukowa studentów. (W) SŁABE STRONY Ograniczone środki finansowe na działalność dydaktyczną, inwestycyjną oraz naukową jednostek wydziałowych. Niewystarczająca aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na działalność naukową, w tym z Programów Ramowych Unii Europejskiej. Słaba promocja działalności dydaktycznej w kraju. Mała wymiana zagraniczna studentów i pracowników. Malejące zainteresowanie studentów podejmowaniem studiów za granicą w ramach programu Erasmus. Etapy prac nad strategią 5

8 (O) SZANSE Uzyskanie akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla poszczególnych kierunków studiów. Nadal utrzymująca się duża popularność kierunków prowadzonych przez Wydział. Wspieranie przez państwo współpracy na styku nauki, medycyny, przemysłu. Utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na kadrę medyczną. Rozwój Programów Ramowych UE (Horyzont 2020). Możliwość finansowania badań ze środków zewnętrznych. Rosnąca świadomość uczenia się przez całe życie (life -long learning), także z wykorzystaniem edukacji zdalnej. (T) ZAGROŻENIA Niskie płace w szkolnictwie wyższym zachęcające młodą kadrę do poszukiwania dodatkowego zatrudnienia kosztem zaangażowania w prace badawcze. Trudności formalne (wynikające z przepisów) utrudniające zwalnianie nieprzydatnych naukowo i dydaktycznie pracowników. Niska dotacja na bieżące działania dydaktyczne. Konkurencja wśród uczelni i wydziałów w procesie pozyskiwania dobrych (wartościowych) kandydatów na studia. Niż demograficzny. Brak dostosowania przepisów NFZ do Ustawy o udzielaniu świadczeń zdrowotnych i Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Obniżający się poziom przygotowania merytorycznego kandydatów do podejmowania studiów. Zubożenie społeczeństwa. Nasycenie rynku pracy absolwentami i w konsekwencji obniżenie na rynku pracy popytu na absolwentów. Niestabilność i niejasność przepisów o szkolnictwie wyższym. 4 MISJA I WIZJA WYDZIAŁU Misją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest prowadzenie w oparciu o najwyższe standardy działalności dydaktycznej, badań naukowych, rozwoju kadry naukowej oraz działalności w zakresie ochrony zdrowia. Wydział stanowi integralną część Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jego misja w naturalny sposób wiąże się z misją całej Uczelni, w której podkreśla się szczególne znaczenie rozwoju badań naukowych i więź pomiędzy badaniami i ich zastosowaniem dla dobra całej społeczności oraz kształcenie na wysokim poziomie. Zgodnie z deklaracją władz Uczelni, wszystkie te zadania są traktowane jako ważne i realizowane w poszanowaniu idei prawdy, szacunku do wiedzy oraz rzetelności w jej upowszechnianiu. Misją jest stałe podnoszenie jakości kształcenia podejmując działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich, uzyskania wysokiego poziomu badań naukowych, dopasowania do wymagań branżowych i rynku pracy oraz działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Zamierzeniem jest, by Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie był nadal: najlepszą Uczelnią Pomorza Zachodniego o ugruntowanej pozycji wśród uczelni europejskich, która poprzez prowadzenie badań naukowych na bazie innowacyjnych rozwiązań przyczyniać się będzie do rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uczelnią medyczną o uznanej pozycji w Polsce i Europie dzięki ofercie kształcenia zorientowanej na wzrost umiejętności i kompetencji, a także dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych badań naukowych, Uczelnią otwartą na otoczenie społeczno -gospodarcze, umożliwiającą wykorzystanie prowadzonych badań poprzez ich komercjalizację, przygotowującą studentów do pracy w kraju i Europie, Uczelnią europejską przyczyniającą się do rozwoju medycyny, w której kształcenie w zawodach medycznych oraz mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest związane z naukową współpracą zespołów badawczych między uczelniami polskimi i zagranicznymi, Uczelnią dobrze zarządzaną, w której student, nauczyciel akademicki, pracownik i inni członkowie społeczności akademickiej rozpoznają i realizują swoje role, Uczelnią, w której widzi się, rozumie i uczy, że podmiotem medycyny jest człowiek, a nie jego choroba. Zamierzeniem jest, by Wydział był nadal postrzegany jako nowoczesna jednostka naukowo-dydaktyczna, dbająca o wysoką jakość kształcenia, kształtująca u absolwentów postawy wrażliwe społecznie, przygotowująca do jak najlepszego realizowania zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz rozumienia, że podmiotem medycyny jest człowiek, a nie jego choroba. Wydział poprzez prowadzenie badań naukowych na bazie innowacyjnych rozwiązań przyczyniać się będzie do rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dzięki uznanej pozycji w Polsce i Europie oraz ofercie kształcenia zorientowanej na wzrost umiejętności i kompetencji, a także dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych badań naukowych będzie jednostką otwartą na otoczenie społeczno -gospodarcze, umożliwiającą wykorzystanie prowadzonych badań poprzez ich komercjalizację, przygotowującą studentów do pracy w kraju i Europie, przyczyniającą się do rozwoju medycyny, w której kształcenie w zawodach medycznych oraz mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest związane z naukową współpracą zespołów badawczych między uczelniami polskimi i zagranicznymi. Ideą jest by Wydział nadal był jednostką dobrze zarządzaną, w której student, nauczyciel akademicki, pracownik i inni członkowie społeczności akademickiej rozpoznają i realizują swoje role. 6 Strategia Rozwoju Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM w Szczecinie na lata

9 5 CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE, KARTY STRATEGICZNE Realizacja wizji jest zdeterminowana osiągnięciem założonych celów strategicznych i operacyjnych zdefiniowanych w 4 obszarach działalności: działalności dydaktycznej, działalności naukowo-badawczej, działalności klinicznej, działalności administracyjno-inwestycyjnej. Każdemu obszarowi przypisano cel strategiczny, cele operacyjne i działania do realizacji. Tak sformułowane cele i działania uwzględniające misję wytyczyły jego kierunki rozwoju. KARTA STRATEGICZNA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Cel strategiczny PUM Cel strategiczny Cele operacyjne Działania i decyzje Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki rezultat Dydaktyka na europejskim poziomie profesjonaliści na rynku usług medycznych. 1. Umocnienie pozycji jako jednostki zapewniającej wysoką jakość kształcenia 1.1. Wysoka jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów Ocena zajęć uzyskiwana podczas hospitacji oraz w drodze ankietyzacji. Udoskonalanie systemu zapewnienia jakości kształcenia Dziekan Prodziekan Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Koordynatorzy kierunków. Wyniki oceny jakości kształcenia uwzględniane w polityce kadrowej 1.2. Poszerzenie oferty edukacyjnej Współpraca z władzami uczelni w zakresie tworzenia nowego kierunku wynikającego z aktualnych potrzeb rynku i regionu w zakresie nauk farmaceutycznych Dziekan Prodziekan Utworzenie na poziomie jednolitych studiów magisterskich kierunku farmacja 1.3. Uzyskanie akredytacji programowej na kierunkach analityka medyczna i biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna Bieżąca aktualizacja sylabusów, kontrola jakości prac dyplomowych, monitorowanie stanu kadrowego nauczycieli reprezentujących prowadzone kierunki kształcenia Koordynatorzy kierunków Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Pozytywna ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej 1.4. Uzyskanie akredytacji instytucjonalnej Doskonalenie jakości działalności Koordynatorzy kierunków Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Pozytywna ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej 1.5. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Działania podejmowane przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Koordynatorzy kierunków Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Sprawozdania. Ocena ewaluacyjna w ankiecie studenckiej, ocena okresowa pracownika Poszerzanie, unowocześnianie narzędzi dydaktycznych (symulatory, wideokamery, programy komputerowe, baza biblioteczna itp.), rozwój e -learningu Koordynatorzy kierunków Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Liczba zakupionego sprzętu i aparatury Cele strategiczne i operacyjne, karty strategiczne 7

10 KARTA STRATEGICZNA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO -BADAWCZA Cel strategiczny PUM Cel strategiczny Cele operacyjne Działania i decyzje Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki rezultat Osiągnięcie i utrzymanie przez PUM wysokiej pozycji naukowej w Polsce i na świecie 1. Rozszerzenie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna i do nadawania stopnia dr hab. nauk medycznych w dyscyplinie medycyna 1.1. Rozszerzenie uprawnień do nadawania stopni naukowych Przeprowadzenie oceny stanu kadrowego oraz dorobku naukowego w zakresie dyscyplin naukowych Wystąpienie z wnioskami o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna i do nadawania stopnia dr hab. nauk medycznych w dyscyplinie medycyna Kierownicy Kierownicy Liczba i rodzaj uprawnień Liczba i rodzaj uprawnień 2. Kreowanie wysokiej pozycji naukowej jako uznanego w kraju i zagranicą ośrodka badań i kształcenia kadr 2.1. Podniesienie jakości kadry naukowej Motywowanie do ubiegania się o wyższe stopnie naukowe i tytuły Kierownicy Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Liczba przeprowadzonych przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora 2.2. Rozwój działań mających na celu realizację innowacyjnych projektów badawczych i prowadzenie komercyjnych badań naukowych Występowanie z wnioskami o granty badawcze oraz uzyskiwania patentów Kierownicy Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą Liczba grantów oraz uzyskanych patentów Zwiększenie efektywności posiadanych laboratoriów, które będą realizowały usługi w ramach badań i rozwoju Kierownicy Liczba zawartych umów Wysoki potencjał naukowy Dążenie do uzyskania jak najwyższej kategorii parametrycznej wydziałów uczelni Kierownicy Kategoria A/A Zwiększenie liczby i podniesienie jakości publikacji naukowych pod afiliacją PUM Kierownicy Zwiększenie liczby i jakości publikacji (sumaryczny IF), ograniczenie liczby osób niepublikujących (współczynnik N0) 8 Strategia Rozwoju Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM w Szczecinie na lata

11 KARTA STRATEGICZNA DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA Cel strategiczny PUM Cel strategiczny Cele operacyjne Działania i decyzje Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki rezultat Szpitale Uniwersyteckie i inne podmioty lecznicze utworzone przez PUM jako liderzy rynku usług medycznych 1. Kreowanie pozycji jako lidera wdrażania nowoczesnych technologii i procesów diagnostycznych 1.1. Współpraca z podmiotami leczniczymi 1.2. Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jako lider w kreowaniu polityki zdrowotnej w kraju i regionie Inicjowanie wdrażania nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych Inicjowanie, merytoryczne wsparcie opracowywanych programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia udziału przedstawicieli w ciałach doradczych : Wojewodów, Marszałków, Prezydentów Miasta oraz Ministra Zdrowia Kierownicy Kierownicy, Kierownicy Poszerzenie pakietu procedur wysokospecjalistycznych. Liczba procedur Liczba programów. Udział nadzorowanych podmiotów leczniczych w przedmiotowych programach Udział przedstawicieli w ciałach doradczych : Wojewodów, Marszałków, Prezydentów Miasta oraz Ministra Zdrowia KARTA STRATEGICZNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO -INWESTYCYJNA Cel strategiczny PUM Cel strategiczny Cele operacyjne Działania i decyzje Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki rezultat Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Uczelnia profesjonalnie zarządzana 1. Wydział zarządzany profesjonalnie 1.1. Współudział pracowników w poprawie jakości systemu zarządzania Uczelnią Rozwój kwalifikacji Współudział pracowników w poprawę współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Kierownicy Kierownicy Liczba stworzonych procedur, opisanych procesów Liczba szkoleń, praktyk, staży. Wdrożenie systemu wewnętrznej komunikacji Intranet Współudział pracowników we wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią z uwzględnieniem Systemu Zarządzania Jakością Kierownicy Katedr Zakładów Wprowadzenie systemu 1.2. Współudział pracowników w tworzenie polityki informacyjnej Uczelni Współudział pracowników w tworzenie polityki promocji Uczelni Współudział pracowników w rozwijanie narzędzi i środków komunikacji Kierownicy Katedr Zakładów, Kierownicy Opracowany dokument dotyczący zasad prowadzenia polityki promocji Nowa odsłona strony www, wydany newsletter, nowe wydawnictwa promocyjne Cele strategiczne i operacyjne, karty strategiczne 9

12 7 ZAKOŃCZENIE Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację zamierzeń rozwojowych określonych w latach Wdrożenie i monitorowanie realizacji strategii będzie miało charakter ciągły. Ocena stopnia realizacji powinna odbywać się przez Radę co najmniej raz w roku, a jej aktualizacja w trybie i na zasadach określonych przy jej opracowaniu. Zmiany Strategii Rozwoju Uczelni zostaną uwzględnione w modyfikacji Strategii rozwojowej. 10 Strategia Rozwoju Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM w Szczecinie na lata

13

14 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej ul. Rybacka Szczecin