R E K O N W E R S J A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E K O N W E R S J A"

Transkrypt

1 R E K O N W E R S J A "...ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w zakresie doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania zawodowego (przyuczenia do zawodu), pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych..." Celem rekonwersji jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy przez wyposażenie w odpowiednią wiedzę, nauczenie samodzielnego poszukiwania pracy, pomoc w jej znalezieniu, a także udzielenie wskazówek w zakresie samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej. Kontakt Pomocnik Komendanta ds. rekonwersji: - telefon wojskowy: telefon miejski: 086/ wew WYBRANE PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA REKONWERSJI USTAWA z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; (T.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz z późniejszymi zmianami) art. 133a USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (T.j. Dz.U. z 2008r. Nr.141, poz.892 z późniejszymi zmianami ) - art. 111, 112, 114, 119, 120 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy (T.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami). - art. 2, 40, 41, 42, 43 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego.2004r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (D.U. Nr 35, poz. 310). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. Nr 99, poz. 669). 1

2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 724). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 67, poz. 565). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 94, poz. 778 z 2009 r.). DECYZJA Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października.2007r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (D.Urz. MON Nr 19. Poz. 198). POROZUMIENIE z dnia 17 października 2002 r. między Ministrem Obrony Narodowej a Komendantem Straży Granicznej o współpracy w zakresie przyjmowania do służby w Straży Granicznej byłych żołnierzy zawodowych. POROZUMIENIE z dnia 29 kwietnia 2003 r. między Ministrem Obrony Narodowej a Komendantem Głównym Policji o współpracy w zakresie przyjmowania do służby w Policji byłych żołnierzy zawodowych. Na co zwrócić uwagę w powyższych ustawach? * W ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych art. 119 i 120. * Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością - wykaz stanowisk. * W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 40. * W rozporządzeniu MON z dnia r. znajdują się informacje dotyczące form pomocy 2

3 rekonwersyjnej. * W rozporządzeniu MON z dnia r. określenie trybu postępowania w przypadku zatrudnienia byłego żołnierza zawodowego na stanowiskach związanych z obronnością kraju. * Decyzja MON z dnia r. określa organy właściwe w sprawach rekonwersji w zależności od obszaru działania. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ ( od 01 stycznia 2010 r. - Dz.U ) a) w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej: Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, ( ustawy pragmatycznej ), w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. Czyli wszyscy zwolnieni oprócz zwolnionych z powodu: zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawod. służby wojskowej; prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego; skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej). b) bezterminowo: Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo. Z pomocy, o której mowa, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych. c) żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie: doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata; przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata; praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat. d) proponowane limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego: Uprawniony do pomocy rekonwersyjnej może korzystać z limitu ( 150 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego ) w wysokości : 50 % - w przypadku gdy pełnił służbę wojskową przez okres 4 12 lat; 3

4 100 % - w przypadku gdy pełnił służbę wojskową przez okres lat; 150 % - w przypadku gdy pełnił służbę wojskową przez okres ponad 15 lat, oraz małżonka i dzieci żołnierza. e) w zakresie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju: "1. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.", "1c. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)."; Z dniem 1 stycznia 2010 roku zmieniły się zasady korzystania z pomocy rekonwersyjnej Uregulowania znowelizowanej ustawy pragmatycznej od 1 stycznia 2010 r. Wszyscy byli żołnierze zawodowi, z wyjątkiem zwolnionych ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15, tj: zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej; prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego; skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej). W okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, mogą korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. Bezterminowo może korzystać z pomocy rekonwersyjnej były żołnierz zawodowy, który został zwolniony w skutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa Z pomocy rekowersyjnej omówionej powyżej może korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 4

5 W ramach powyższej pomocy mogą być pokrywane koszty przekwalifikowania zawodowego, przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, zakwaterowania oraz nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy JW., może korzystać z pomocy w zakresie: doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata; przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata; praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dzieśięć lat. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3,8 pkt 9 lit. B i pkt 10 tj: pkt 3 ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby; pkt 8 upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu; pkt 9 upływy terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ pkt 10 niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej oraz art. 112 pkt ust. 1 pkt 3-5 tj: pkt 3 niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję pkt 4 otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej pkt 5 zaistnienia potrzeb Służb Zbrojnych za pisemną zgodą żołnierza który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 10 lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Uprawnienie to, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym, którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, może korzystać z pomocy w zakresie: informacji zawodowej, doradztwa zawodowego; przekwalifikowania zawodowego; pośrednictwa pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju; praktyk zawodowych. ZASADY FINANSOWANIA POMOCY REKONWERSYJNEJ Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę na przekwalifikowanie dyrektor WBE pokrywa koszty szkolenia do wysokości 150 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Przekazanie należności za szkolenie żołnierza na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; Wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie po przedstawieniu przez żołnierza oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym; Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza 5

6 zawodowego lub bylego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę i tak: przejazdy dwadzieścia przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem; noclegi trzydzieści noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300 % ryczałtu za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Pokrycia kosztów dokonuje się na podstawie złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów. W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu, niż środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanym przez przewoźników kolejowych, zainteresowanemu pokrywa się koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą pociągu osobowego, z uwzględnieniem przysługujących ulg. Pokrycia kosztów dokonuje: dla żołnierza zawodowego właściwy dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową dla byłego żołnierza zawodowego i inne uprawnione osoby właściwy terytorialnie Dyrektor WBE. Dyrektor COAZ, kierownicy OAZ i szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania, prowadza pośrednictwo pracy dla byłych żołnierzy zawodowych oraz małżonków i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginał lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Zainteresowany ubiegający się o zatrudnienie składa do właściwego organu wojskowego, wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym że w przypadku stanowisk pracy związanych z obronnością kraju, na które pierwszeństwo w zatrudnieniu mają byli żołnierze zawodowi do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Organ wojskowy, na wniosek zainteresowanego,przedstawia mu, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając jego potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy. Organ wojskowy, w porozumieniu z innymi organami wojskowymi prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia zainteresowanemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach przez niego wskazanych, jeżeli brak jest ofert pracy w miejscu zamieszkania zainteresowanego. Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń. W sprawach, o których mowa powyżej, żołnierzowi zawodowemu lub byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się do wysokości limitu, koszty za: korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu; przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem; noclegi w miejscu szkolenia; Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do dyrektora WBE. Wniosek, o którym mowa dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej dyrektora COAZ lub OAZ. Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE. Wniosek, ten właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowy komendant 6

7 uzupełnień przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego dyrektora COAZ lub OAZ. PODSTAWA: art.120 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. (T.j. Dz.U. z 2008 r. Nr.141 poz.892 z późniejszymi zmianami ), znowelizowanego ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz.U. Nr. poz.669), - Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2009r. (Dz.U. Nr.67 poz.565) Wniosek powinien zawierać w szczególności: stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego oraz PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego; formę pomocy rekonwersyjnej, z której chciałby skorzystać żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, w tym pełną nazwę szkolenia i kierunek szkolenia; instytucję organizującą szkolenie; termin szkolenia; koszt szkolenia; uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej; przewidywane koszty przejazdów i noclegów; informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej. Do wniosku dołącza się: decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej; zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń; zaświadczenie o uczestnictwie w odbytych zajęciach (indywidualnych lub grupowych) z doradztwa zawodowego, jeśli były one realizowane. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela w formie decyzji, dyrektor właściwego WBE. Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej kieruje tego żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem i właściwym dyrektorem COAZ lub OAZ. Żołnierz zawodowy może odmówić udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza. Zajęcia grupowe realizowane są przez dyrektorów COAZ lub OAZ, właściwych ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, w wymiarze do trzech dni. Były żołnierz zawodowy może korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym. 7

8 DRUKI DO POBRANIA._.... (stopień, imię i nazwisko, imię ojca)..._... (adres zamieszkania) _.._.._...._._.... (telefon kontaktowy) _._.._...._/. (PESEL) (NIP).._... (adres urzędu skarbowego) _.... (miejsce złożenia wniosku nazwa jednostki wojskowej, lub WKU/WSzW, miejscowość).... (miejscowość, data) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO al. Warszawska OLSZTYN za pośrednictwem KIEROWNIKA OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Jagiellońska LSZTYN WNIOS EK Proszę o sfinansowanie (dofinansowanie, refundację)* kosztów - w ramach pomocy rekonwersyjnej - szkolenia (nauki): (podać pełną nazwę szkolenia i kierunek szkolenia) organizowanego przez... (podać nazwę firmy, szkoły, uczelni, miejscowość) oraz pokrycie kosztów (przejazdów do m.... i noclegów).* Termin szkolenia: od... do... Łączny koszt przekwalifikowania wynosi..zł, w tym koszt: 1. szkolenia.._ zł; 2. egzaminów.._ zł; 3. badań lekarskich.._ zł; 4. uzyskania licencji.._ zł; 5. inne.._ zł. A ŻOŁNIERZ ZAWODOWY BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY * Uzasadnienie wyboru kierunku szkolenia Przewidywane koszty przejazdów i noclegów (jeżeli odległość z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia przekracza 50 km w jedną stronę):... przejazdów po... zł każdy, co stanowi łączną kwotę... zł;... noclegów, każdy do wysokości określonego limitu, co stanowi łączną kwotę... zł. 8

9 Informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej: _.. (data, forma pomocy, wielkość uzyskanych już w ramach pomocy rekonwersyjnej środków finansowych).. Jestem,* nie jestem* emerytem (rencistą) wojskowym. Jednocześnie oświadczam że, jestem świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art kk, który stanowi że, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.. (podpis wnioskodawcy) Załączniki: 1) kopia decyzji (rozkazu) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (były żołnierz zawodowy) lub decyzji o zawarciu kontraktu kadencji (żołnierz zawodowy będący w służbie); 2) kopia decyzji o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych w przypadku żołnierza zawodowego, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa; 3) zaświadczenie uprawnionego organu wojskowego o liczbie lat w zawodowej służbie wojskowej; 4) zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (na druku ustalonym przez DSS MON); 5) zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach (indywidualnych lub grupowych) z doradztwa zawodowego, jeśli były one realizowane. Uwaga: 1. Przydzielona pomoc finansowa jest opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości: zryczałtowanej, tj. 10% dla osób posiadających uprawnienia emeryta (rencisty) wojskowego; na ogólnych zasadach żołnierze zawodowi, a także byli żołnierze zawodowi nie posiadający uprawnień emerytalnych (rentowych). 2. Pokrycie kosztów szkolenia realizowane jest w formie: przekazania należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję (sfinansowanie lub dofinansowanie); wypłatę należności za szkolenie po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym (refundacja). * niepotrzebne skreślić 9

10 B MAŁŻONEK ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO (imię i nazwisko, imię ojca).... (miejscowość, data) (adres zamieszkania)..... (telefon kontaktowy) /.. (PESEL) (NIP) (adres urzędu skarbowego). (miejsce złożenia wniosku WKU/WSzW, miejscowość) DYREKT OR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO al. Warszawska OLSZTYN za pośrednictwem KIEROWNIKA OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Jagiellońska LSZTYN W N I O S E K Proszę o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w celu pokrycia kosztów* szkolenia (kursu, studiów, studium, itp.)** organizowanego przez (podać pełną nazwę szkolenia i kierunku szkolenia) (podać nazwę firmy, szkoły, uczelni, miejscowość) oraz pokrycie kosztów (przejazdów do m.... i noclegów).**** * Pokrycie kosztów można realizować w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu. Wnioskodawca może określić następujące sposoby sfinansowania: a) przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; b) samodzielnie opłacić szkolenie i zwrócić się o wypłatę należności za szkolenie po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym. 10

11 B MAŁŻONEK ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO (imię i nazwisko, imię ojca).... (miejscowość, data) (adres zamieszkania)..... (telefon kontaktowy) /.. (PESEL) (NIP) (adres urzędu skarbowego). (miejsce złożenia wniosku WKU/WSzW, miejscowość) DYREKT OR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO al. Warszawska OLSZTYN za pośrednictwem KIEROWNIKA OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Jagiellońska LSZTYN W N I O S E K Proszę o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w celu pokrycia kosztów* szkolenia (kursu, studiów, studium, itp.)** organizowanego przez (podać pełną nazwę szkolenia i kierunku szkolenia) (podać nazwę firmy, szkoły, uczelni, miejscowość) oraz pokrycie kosztów (przejazdów do m.... i noclegów).**** * Pokrycie kosztów można realizować w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu. Wnioskodawca może określić następujące sposoby sfinansowania: a) przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; b) samodzielnie opłacić szkolenie i zwrócić się o wypłatę należności za szkolenie po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym. 11

12 E MAŁŻONEK ŻOŁNIERZA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (imię i nazwisko, imię ojca).... (miejscowość, data) (adres zamieszkania)..... (telefon kontaktowy) /.. (PESEL) (NIP) (adres urzędu skarbowego). (miejsce złożenia wniosku WKU/WSzW, miejscowość) DYREKT OR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO al. Warszawska OLSZTYN za pośrednictwem KIEROWNIKA OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Jagiellońska LSZTYN W N I O S E K Proszę o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w celu pokrycia kosztów* szkolenia (kursu, studiów, studium, itp.)** organizowanego przez (podać pełną nazwę szkolenia i kierunku szkolenia) (podać nazwę firmy, szkoły, uczelni, miejscowość) oraz pokrycie kosztów (przejazdów do m.... i noclegów).**** * Pokrycie kosztów można realizować w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu. Wnioskodawca może określić następujące sposoby sfinansowania: a) przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; b) samodzielnie opłacić szkolenie i zwrócić się o wypłatę należności za szkolenie po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym. 12

13 D ŻOŁNIERZ ZWOLNIONY Z CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ..... (stopień, imię i nazwisko, imię ojca).... (miejscowość, data) (adres zamieszkania) (telefon kontaktowy) /. (PESEL) (NIP)..... (adres urzędu skarbowego) (miejsce złożenia wniosku WKU/WSzW, miejscowość) DYREKT OR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO al. Warszawska OLSZTYN za pośrednictwem KIEROWNIKA OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Jagiellońska LSZTYN W N I O S E K Proszę o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w celu pokrycia kosztów* szkolenia (kursu, studiów, studium, itp.)** organizowanego przez (podać pełną nazwę szkolenia i kierunku szkolenia) (podać nazwę firmy, szkoły, uczelni, miejscowość) oraz pokrycie kosztów (przejazdów do m.... i noclegów).**** * Pokrycie kosztów można realizować w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu. Wnioskodawca może określić następujące sposoby sfinansowania: a) przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; b) samodzielnie opłacić szkolenie i zwrócić się o wypłatę należności za szkolenie po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym. ** Opłata za kurs, studia, itp. jest realizowana tylko do wysokości limitu określonego na dany rok, w którym zainteresowany wystąpił 13

14 C DZIECKO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO (imię i nazwisko, imię ojca).... (miejscowość, data) (adres zamieszkania)..... (telefon kontaktowy) /.. (PESEL) (NIP) (adres urzędu skarbowego). (miejsce złożenia wniosku WKU/WSzW, miejscowość) DYREKT OR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO al. Warszawska OLSZTYN za pośrednictwem KIEROWNIKA OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Jagiellońska LSZTYN W N I O S E K Proszę o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w celu pokrycia kosztów* szkolenia (kursu, studiów, studium, itp.)** (podać pełną nazwę szkolenia i kierunku szkolenia) organizowanego przez (podać nazwę firmy, szkoły, uczelni, miejscowość) oraz pokrycie kosztów (przejazdów do m.... i noclegów).**** * Pokrycie kosztów można realizować w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu. Wnioskodawca może określić następujące sposoby sfinansowania: a) przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; b) samodzielnie opłacić szkolenie i zwrócić się o wypłatę należności za szkolenie po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem 14

15 F DZIECKO ŻOŁNIERZA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (imię i nazwisko, imię ojca).... (miejscowość, data) (adres zamieszkania)..... (telefon kontaktowy) /.. (PESEL) (NIP) (adres urzędu skarbowego). (miejsce złożenia wniosku WKU/WSzW, miejscowość) DYREKT OR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO al. Warszawska OLSZTYN za pośrednictwem KIEROWNIKA OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Jagiellońska LSZTYN W N I O S E K Proszę o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w celu pokrycia kosztów* szkolenia (kursu, studiów, studium, itp.)** (podać pełną nazwę szkolenia i kierunku szkolenia) organizowanego przez (podać nazwę firmy, szkoły, uczelni, miejscowość) oraz pokrycie kosztów (przejazdów do m.... i noclegów).**** * Pokrycie kosztów można realizować w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu. Wnioskodawca może określić następujące sposoby sfinansowania: a) przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję; b) samodzielnie opłacić szkolenie i zwrócić się o wypłatę należności za szkolenie po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem 15

INORMACJE OGÓLNE. ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

INORMACJE OGÓLNE. ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są: Rekonwersja INORMACJE OGÓLNE ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są: dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST REKONWERSJA?

CO TO JEST REKONWERSJA? REKONWERSJA CO TO JEST REKONWERSJA? Rekonwersja to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy

Bardziej szczegółowo

JĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR

JĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR REKONWERSJA PO JĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa

Bardziej szczegółowo

pośrednictwa pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju);

pośrednictwa pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju); POMOC REKONWERSYJNA POMOC REKONWERSYJNA Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, może korzystać z pomocy w zakresie: doradztwa

Bardziej szczegółowo

pośrednictwa pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju); DORADZTWO ZAWODOWE

pośrednictwa pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju); DORADZTWO ZAWODOWE Pomoc rekonwersyjna Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, może korzystać z pomocy w zakresie: doradztwa zawodowego; przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

4. 1. W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego osobom uprawnionym mogą być pokrywane koszty:

4. 1. W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego osobom uprawnionym mogą być pokrywane koszty: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych Na

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ. zapoznanie ze strukturą organów rekonwersji oraz formami i zasadami korzystania z pomocy rekonwersyjnej;

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ. zapoznanie ze strukturą organów rekonwersji oraz formami i zasadami korzystania z pomocy rekonwersyjnej; INFORMACJE OGÓLNE Pomoc rekonwersyjna - to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

informacje ogólne POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR Strona 1

informacje ogólne POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR Strona 1 informacje ogólne POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR Strona 1 Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego,

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR

POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR Informacje ogólne POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa

Bardziej szczegółowo

O Rekonwersji ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ

O Rekonwersji ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ O Rekonwersji Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych oraz małżonków i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zginęli

Bardziej szczegółowo

REKONWERSJA. doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,

REKONWERSJA. doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata, Rekonwersja REKONWERSJA Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, może korzystać z pomocy w zakresie: doradztwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

1. POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR

1. POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR REKONWERSJA 1. POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa

Bardziej szczegółowo

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z REKONWERSJI

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z REKONWERSJI REKONWERSJA REKONWERSJA to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w zakresie doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania zawodowego (przyuczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEKFALIFIKOWANIE ZAWODOWE

PRZEKFALIFIKOWANIE ZAWODOWE PRZEKFALIFIKOWANIE ZAWODOWE Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt. 3, 8 pkt. 9 lit. b i pkt. 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt. 3 5, który pełnił zawodową służbę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2014 r. Dz.U.2014.1622 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

REKONWERSJA ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ

REKONWERSJA ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ Informacje ogólne REKONWERSJA to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania

Bardziej szczegółowo

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego są:

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego są: Rekonwersja Osoby uprawnione Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego są: W okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej były

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U r., poz j.t.).

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U r., poz j.t.). Rekonwersja Rekonwersja kadr to całokształt działań podejmowanych wobec: żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY REKONWERSYJNEJ W SIŁACH ZBROJNYCH RP OAZ WROCŁAW 2015

SYSTEM POMOCY REKONWERSYJNEJ W SIŁACH ZBROJNYCH RP OAZ WROCŁAW 2015 SYSTEM POMOCY REKONWERSYJNEJ W SIŁACH ZBROJNYCH RP OAZ WROCŁAW 2015 DOKUMENTY NORMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ REKONWERSYJNĄ Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

4. Pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania byłego żołnierza do ośrodka szkolenia lub odbywania praktyki zawodowej, art. 120 ust. 2 pkt.2.

4. Pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania byłego żołnierza do ośrodka szkolenia lub odbywania praktyki zawodowej, art. 120 ust. 2 pkt.2. FORMY REKONWERSJI RODZAJE POMOCY 1. Zajęcia grupowe 2. Doradztwo zawodowe 3. Przekwalifikowanie zawodowe 4. Pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania byłego żołnierza do ośrodka szkolenia lub

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR Pomoc rekonwersyjna - to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespółu ds. Rekonwersji Kadr - Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej;

Dyrektor Zespółu ds. Rekonwersji Kadr - Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej; Informacje ogólne Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk

Bardziej szczegółowo

zapoznanie ze strukturą organów rekonwersji oraz formami i zasadami korzystania z pomocy rekonwersyjnej;

zapoznanie ze strukturą organów rekonwersji oraz formami i zasadami korzystania z pomocy rekonwersyjnej; - Formy pomocy Zajęcia grupowe: zapoznanie ze strukturą organów rekonwersji oraz formami i zasadami korzystania z pomocy rekonwersyjnej; poinformowanie o prawnych i finansowych aspektach zwolnienia z zawodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A na temat: Procesu Rekonwersji Kadr w Siłach Zbrojnych RP

I N F O R M A C J A na temat: Procesu Rekonwersji Kadr w Siłach Zbrojnych RP MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Spraw Socjalnych I N F O R M A C J A na temat: Procesu Rekonwersji Kadr w Siłach Zbrojnych RP listopad 2016 r. AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z przedsięwzięć pomocy rekonwersyjnej można korzystać tylko na terenie kraju.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z przedsięwzięć pomocy rekonwersyjnej można korzystać tylko na terenie kraju. INFORMACJE OGÓLNE Vademecum Rekonwersja to ogół przedsięwzięć finansowanych lub organizowanych przez resort ON na rzecz uprawnionych osób i realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania,

Bardziej szczegółowo

- małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

- małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, Vademecum Rekonwersja kadr to całokształt działań podejmowanych wobec: - żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, - małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli

Bardziej szczegółowo

Wybrane fragmenty aktów prawnych, w oparciu o które udzielana jest pomoc rekonwersyjna Stan na

Wybrane fragmenty aktów prawnych, w oparciu o które udzielana jest pomoc rekonwersyjna Stan na Wybrane fragmenty aktów prawnych, w oparciu o które udzielana jest pomoc rekonwersyjna Stan na 20.12.2014. USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rekonwersja to ogół przedsięwzięć finansowanych lub organizowanych przez resort ON na rzecz

Rekonwersja to ogół przedsięwzięć finansowanych lub organizowanych przez resort ON na rzecz REKONWERSJA SYSTEM REKONWERSJI SZ RP Rekonwersja to ogół przedsięwzięć finansowanych lub organizowanych przez resort ON na rzecz uprawnionych osób i realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania,

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne w oparciu, o które udzielana jest pomoc rekonwersyjna

Wybrane akty prawne w oparciu, o które udzielana jest pomoc rekonwersyjna Wybrane akty prawne w oparciu, o które udzielana jest pomoc rekonwersyjna USTAWA z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414) Art. 111. Żołnierza zawodowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ POD ADRESEM: OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w GDYNI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ POD ADRESEM: OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w GDYNI REKONWERSJA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ POD ADRESEM: OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w GDYNI Poczta eleketroniczna OAZ została uruchomiona. Adres ogólny instytucji: oazgdynia@ron.mil.pl W razie konieczności

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM POMOC REKONWERSYJNA MON UDZIELANA PRZEZ WORKING LINKS POLAND SP. Z O.O.

VADEMECUM POMOC REKONWERSYJNA MON UDZIELANA PRZEZ WORKING LINKS POLAND SP. Z O.O. VADEMECUM POMOC REKONWERSYJNA MON UDZIELANA PRZEZ WORKING LINKS POLAND SP. Z O.O. I. Słowo wstępu. Firma Working Links Poland Sp. z o.o. zajmuje się aktywizacją zawodową osób pozostających bez zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2010 r.

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 113 9354 Poz. 745 745 USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

Bardziej szczegółowo

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE. Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE. Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku 1 1 ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY REKONWERSYJNEJ PRZEZ ŻOŁNIERZA Żołnierz zawodowy Wzór wniosku strona www - DRUKI Dowódca Jednostki

Bardziej szczegółowo

Zawodowa Służba Wojskowa

Zawodowa Służba Wojskowa Zawodowa Służba Wojskowa KTO MOŻE PEŁNIĆ ZAWODOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ? Żołnierzem zawodowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która odbyła czynną służbę wojskową, nie jest karana za przestępstwo

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej żołnierzami, z zawodowej służby wojskowej.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej żołnierzami, z zawodowej służby wojskowej. zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.216.1680 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA I KTO MOŻE JĄ PEŁNIĆ?

CO TO JEST OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA I KTO MOŻE JĄ PEŁNIĆ? okresowa służba wojskowa CO TO JEST OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA I KTO MOŻE JĄ PEŁNIĆ? Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach: uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub

Bardziej szczegółowo

Zawodowa Służba Wojskowa

Zawodowa Służba Wojskowa Zawodowa Służba Wojskowa Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r.,nr 90, poz. 593) oraz Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Informacje Ogólne CZYM JEST SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA? Służba Przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających

Bardziej szczegółowo

PRAWA WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO. Weteran poszkodowany ponadto ma prawo do skorzystania z:

PRAWA WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO. Weteran poszkodowany ponadto ma prawo do skorzystania z: PRAWA WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO Weteran ma prawo do: bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą objęci będą również jego bliscy; ubiegania się o zapomogę (po 65 roku życia); korzystania (stałego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 2010 nr 45 poz. 265 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej z dnia 9 marca 2010 r. Na podstawie art. 16 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na: INFORMACJE OGÓLNE Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na: 1. Korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się: - oficerów młodszych, - oficerów starszych, - generałów i admirałów, 2. Korpus podoficerów

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej Strona 1 z 8 Numer dokumentu LexPolonica: 2210979 zmiany: 2014-03-15 Dz.U.2014.254 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K ... dnia... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO W W N I O S E K Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej

Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Informacje wstępne Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018r. poz. 173 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

2. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

2. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. » Informacje ogólne 1. Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ta forma służby wojskowej jest przeznaczona przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz.U.2015.258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2015 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Świadczenie pieniężne przysługujące pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej

Bardziej szczegółowo

Zawodowa Służba Wojskowa

Zawodowa Służba Wojskowa Zawodowa Służba Wojskowa ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726),

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne Akty prawne Podstawowe akty prawne POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 712)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 712) Druk nr 1008 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA Znowelizowana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.) daje dużo większe możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej osobom, które

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia

Bardziej szczegółowo

Zawodowa służba wojskowa

Zawodowa służba wojskowa Zawodowa służba wojskowa Służba wojskowa w Polsce realizowana jest obecnie wyłącznie w formie ochotniczej. Zawodowa służba wojskowa Przyjęcie kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 lipca 2017 r.

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 lipca 2017 r. Poz. 1497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział

Bardziej szczegółowo

Dla Weterana poszkodowanego

Dla Weterana poszkodowanego Dla Weterana poszkodowanego Jak Uzyskać status Weterana poszkodowanego? Status weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej. Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 maja 2015 r. Dz.U.2015.842 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz:

INFORMACJE OGÓLNE. Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz: Informacje ogólne INFORMACJE OGÓLNE Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz: nieposzlakowaną opinię, zdolnością fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 27 S)

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 27 S) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27 S) USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych Dz.U.10.87.565 2011-03-23 zm. Dz.U.2011.50.258 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 21 maja

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - to rodzaj czynnej służby wojskowej adresowany do ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Świadczenie pieniężne przysługujące pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz. U. 2004 r. Nr 115, poz. 1199 zmiany: 2010-06-05 Dz.U.2010.87.568 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy. Dz.U.2015.1520 z dnia 2015.10.01 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Dz.U.2015.950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 842 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ŻOŁNIERZO REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE ORAZ ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ

ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ŻOŁNIERZO REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE ORAZ ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ŻOŁNIERZO REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE ORAZ ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY NSR Opracował: mjr

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia. Ustawowe uprawnienia weterana

Uprawnienia. Ustawowe uprawnienia weterana Uprawnienia Ustawowe uprawnienia weterana Ustawa przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym wiele uprawnień: honorowych, socjalnych, pracowniczych, świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskania pomocy psychologicznej,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z projektami

- o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z projektami SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-94-08 Druk nr 712 Warszawa, 26 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz.U.2017.725 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2017 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Dodatku za rozłąkę nie wypłaca się: 1) jeżeli przez okres miesiąca kalendarzowego żołnierz zawodowy:

3. Dodatku za rozłąkę nie wypłaca się: 1) jeżeli przez okres miesiąca kalendarzowego żołnierz zawodowy: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 68 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP w Wojskowej Komendzie Uzupełnień prowadzony jest ochotniczy nabór do służby w Narodowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

PODSTAWOWE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ AKTY NORMATYWNE PODSTAWOWE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu ich pełnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 291

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 291 Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 291 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach

Bardziej szczegółowo

Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz

Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz Informacja Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 09 marca 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z dnia 16 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1003) Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1299 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:

potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w: Informacje ogólne Cel powołania Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, pełniący służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Dziennik Ustaw Nr 121 10182 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.07.06 18:39:33 +02'00' Poz. 812.go v.p l 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 1. Informacje ogólne

Informacje ogólne. 1. Informacje ogólne Informacje ogólne 1. Informacje ogólne 1.1. Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to proces jakościowej transformacji zasadniczych dziedzin funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 925 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 925 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 925 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Poz. 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Poz. 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 stycznia 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r. Poz. 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 maja 2004 r. Dz.U.04.135.1452 2004.10.22 zm. Dz.U.04.218.2213 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.598 1 2008.06.18 zm. Dz.U.08.94.600 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

2. Ostatnie miejsce pobytu osoby usamodzielnianej przed jej usamodzielnieniem

2. Ostatnie miejsce pobytu osoby usamodzielnianej przed jej usamodzielnieniem ZAŁĄCZNIK NR 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej ul. Piotrkowska 149 90-440 Łódź WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA USAMODZIELNIENIE CZĘŚĆ I (wypełnia wnioskodawca) 1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W SIŁACH ZBROJNYCH

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W SIŁACH ZBROJNYCH PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W SIŁACH ZBROJNYCH Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa. Decyzja nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo