WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ"

Transkrypt

1 Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza * Znak sprawy (wypełnia WBE) RRU... 1 Stopień wojskowy Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię Wypełnić drukowanymi literami Imię ojca Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) 2 Adres zamieszkania zmarłego Imię matki Data śmierci (dzień, miesiąc, rok) Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Poczta Kod pocztowy Gmina 3 Numer ewidencyjny (PESEL) 2. Dane dotyczące osoby ubiegającej się o rentę rodzinną,* wdowy* opiekuna prawnego małoletnich dziecka(i)* Stopień pokrewieństwa: wdowa*, wdowiec*, ojciec*, matka*, córka*, syn* 1 Wypełnić drukowanymi literami Nazwisko Pierwsze imię Imię ojca Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) Nazwisko rodowe Drugie imię Imię matki Miejsce (miejscowość) urodzenia Druk WBE/Wn-2/06 obowiązuje od r. Str. 1/6

2 2 Adres zameldowania Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Gmina 3 Adres zamieszkania Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Gmina 4 Urząd Skarbowy, w którym Pani dokonuje rozliczeń podatkowych 5 Numer ewidencyjny (PESEL) 3. Dane dotyczące małoletniego(ich) dziecka(i): Lp. Nazwisko i Imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia PESEL Adres zamieszkania *Wypełnić tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie zamieszkuje pod stałym adresem zameldowania, podanym w dowodzie osobistym. Druk WBE/Wn-2/06 obowiązuje od r. Str. 2/6

3 Część II Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 330) oraz 5 ust 1 do 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2012r., poz. 194 ) wnoszę o ustalenie prawa do wojskowej renty rodzinnej dla: 1. mnie*, z tytułu: - wieku,* - niezdolności do pracy,* - wychowywania małoletnich dzieci, wymienionych w części I, pkt 3,* - nauki,* - braku środków utrzymania, * - inny tytuł : wpisać jaki dzieci małoletnich wymienionych w części I, pkt 3,*z tytułu: - do ukończenia 16 lat,* - do ukończenia 18 lat życia, jeżeli kształci się w szkole,* - niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,* - alimentowania.* Część III OŚWIADCZENIE Na podstawie 12, 13, 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz.U. z 2012r. poz.194) oświadczam że w dniu zgonu żołnierza *, emeryta *, rencisty * i w okresie poprzedzającym złożenie wniosku stan faktyczny według poniższego wyszczególnienia jest następujący: 1. Oświadczenie wdowy-wdowca* a) data zawarcia związku małżeńskiego -... b) czy do dnia śmierci współmałżonka istniała wspólność małżeńska, tj.: - małżonkowie wspólnie zamieszkiwali TAK NIE * - małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe TAK NIE * - małżeństwo było rozwiązane wyrokiem sądu TAK NIE * c) czy Pan(i) jako małżonka(ek) rozwiedziona(y) wdowa-wdowiec*, która(y) nie pozostawała(ł) we wspólności małżeńskiej, miała(ł) w chwili śmierci męża(żony) prawo do alimentów z jego(jej) strony ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową? TAK NIE * d) czy Pan(i) pobiera emeryturę rentę TAK NIE *. Jeżeli tak, podać rodzaj, nazwę i adres organu przyznającego świadczenie oraz numer sprawy e) czy zgłaszał(a) Pan(i) wniosek o emeryturę rentę w innym organie TAK NIE * Jeżeli tak, podać rodzaj, nazwę i adres organu oraz numer sprawy Druk WBE/Wn-2/06 obowiązuje od r. Str. 3/6

4 f) czy pobiera Pan(i) świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy albo uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne przewidziane w odrębnych przepisach TAK NIE * Jeżeli tak, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu: g) czy pobiera Pan(i) zasiłek z pomocy społecznej TAK NIE * h) czy pracuje Pan(i) zarobkowo i osiąga przychód TAK NIE * i) czy Pan(i) jest zaliczony do jednej z grup inwalidów (posiada orzeczenie o niezdolności do pracy) TAK NIE * 2. Oświadczenie rodziców (ojca matki* zmarłego) a) czy zmarły przyczyniał się do Pana(i) utrzymania TAK NIE* Jeżeli tak, podać w jaki sposób... b) czy Pan(i) pobiera emeryturę rentę TAK NIE *. Jeżeli tak, podać rodzaj, nazwę i adres organu przyznającego świadczenie oraz numer sprawy.... c) czy zgłaszał(a) Pan(i) wniosek o emeryturę rentę w innym organie TAK NIE * Jeżeli tak, podać rodzaj, nazwę i adres organu oraz numer sprawy d) czy pobiera Pan(i) świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy albo uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne przewidziane w odrębnych przepisach TAK NIE * Jeżeli tak, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu e) czy pobiera Pan(i) zasiłek z pomocy społecznej TAK NIE * f) czy pracuje Pan(i) zarobkowo i osiąga przychód TAK NIE * 3. Oświadczenie pełnoletniego dziecka a) czy Pan(i) pobiera emeryturę rentę TAK NIE *. Jeżeli tak, podać rodzaj, nazwę i adres organu przyznającego świadczenie oraz numer sprawy.... b) czy zgłaszał(a) Pan(i) wniosek o emeryturę rentę w innym organie TAK NIE * Jeżeli tak, podać rodzaj, nazwę i adres organu oraz numer sprawy c) czy pobiera Pan(i) świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy albo uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne przewidziane w odrębnych przepisach TAK NIE * Jeżeli tak, podać rodzaj świadczenia i adres urzędu..... d) czy pobiera Pan(i) zasiłek z pomocy społecznej TAK NIE * e) czy pracuje Pan(i) zarobkowo i osiąga przychód TAK NIE * f) czy kontynuuje naukę TAK NIE * Jeżeli tak, podać nazwę szkoły(uczelni), programowy czas trwania i rok nauki Oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem(ćmi) a) czy dziecko (i) ma ustalone uprawnienia do renty TAK NIE * Jeżeli tak, podać imię dziecka, nazwę i adres organu oraz numer świadczenia... Druk WBE/Wn-2/06 obowiązuje od r. Str. 4/6

5 b) czy dziecko(i) przebywa w zakładzie poprawczym lub karnym TAK NIE * Jeżeli tak, podać imię dziecka, nazwę i adres zakładu.... c) czy dziecko przebywa w domu dziecka, zakładzie specjalnym lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej całkowitą opiekę nad dzieckiem TAK NIE * Jeżeli tak, podać imię dziecka, nazwę i adres zakładu Rentę rodzinną proszę przekazywać: a) do moich rąk* b) do rąk matki ojca dotychczasowego opiekuna* - Podać imię i nazwisko i stopień pokrewieństwa. - na rachunek bankowy wskazany w odrębnym oświadczeniu (Druk WBE/Osw-4) - adres zamieszkania zameldowania* 6. Zobowiązuję się zawiadomić Wojskowe Biuro Emerytalne o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, o wysokości osiąganego przychodu oraz o każdorazowej podwyżce wysokości przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń, albo ograniczenie ich wysokości ( po rozpoczęciu wypłaty świadczenia przez organ emerytalny). 7. Telefon kontaktowy -... Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 KK, który za składanie fałszywych zeznań przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku podane zostały zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem..., dnia roku.... ( czytelny podpis wnioskodawcy albo pełnomocnika) Na podstawie okazanego dowodu osobistego wnioskodawcy seria... Nr... stwierdza się, że dane zawarte w części II.1 pkt 1, 2, wniosku są zgodne z wpisami dokonanymi w tym dowodzie.... (pieczątka imienna i podpis osoby przyjmującej wniosek Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 1) Odpis aktu zgonu żołnierza, emeryta lub rencisty albo dokumenty potwierdzające datę zaginięcia żołnierza, 2) Odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego, 3) Odpis aktu urodzenia dziecka(i), 4).. 5).. 6). 7). 8). Druk WBE/Wn-2/06 obowiązuje od r. Str. 5/6

6 P O U C Z E N I E 1. Do wniosku należy dołączyć oprócz dokumentów wskazanych wyżej, także: a) Dokumenty potwierdzające prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądu lub ugodą sądową w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną przez małżonka rozwiedzionego, lub po małżonku, jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała pomiędzy nimi wspólność małżeńska, b) Dokumentu potwierdzające fakt nauki w szkole w przypadku dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych, które ukończyły 16 lat, c) Postanowienie sądu w przypadku gdy zmarły żołnierz, emeryt lub rencista był opiekunem ustalonym przez sąd przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, d) Dokumenty o których mowa w 10 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin, w przypadku ich nie posiadania przez organ emerytalny. 2. Dokumenty dołączone, wymienione w pkt. 1-3 oraz dokumenty wymienione w pouczeniu w pkt. 1 lit a c, składa się w oryginale. 3. Świadczenia pieniężne wypłaca się od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złożono wniosek określony w art. 31 ust. 3, jeżeli prawo do tego zaopatrzenia zostało ustalone na wniosek zainteresowanego lub w którym wydano decyzję z urzędu (art. 41 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 330 ). 4. Za datę zgłoszenia wniosku, uważa się datę jego wpływu do wojskowego organu emerytalnego. Druk WBE/Wn-2/06 obowiązuje od r. Str. 6/6

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników..., dnia... 20... r. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z informacją zamieszczoną w dalszej części formularza A. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) ZUS Rp-2 WNIOSE O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) I. Dane pracodawcy Pieczątka pracodawcy Numer NIP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Pozycja 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Pozycja 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Pozycja 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Poczta. ... Miejscowość. Numer domu. 2. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały) Poczta

Poczta. ... Miejscowość. Numer domu. 2. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały) Poczta I. Dane pracodawcy WNIOSEK O EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY* (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) ZUS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr): Data wpływu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr):

Bardziej szczegółowo

Do Wójta Gminy Chybie

Do Wójta Gminy Chybie (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowość i data) (adres wnioskodawcy) (nr telefonu) Nr ewidencyjny wniosku: OrS.4462.6..1.2013.BB Do Wójta Gminy Chybie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1 Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych PREZYDENT MIASTA KATOWICE Data wpływu/nr wniosku Adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 7, 40-03 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko i imię PESEL. Imię ojca imię matki. Cześć A. Dane wnioskodawcy.

1. Nazwisko i imię PESEL. Imię ojca imię matki. Cześć A. Dane wnioskodawcy. Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009 1 Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w terminie do 15 września. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia UMiG) Data wpływu BURMISTRZ GÓRY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 123 10384 Poz. 836 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 123 10384 Poz. 836 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku,

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Kozy, dnia. WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Kozy, dnia. WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) II. DANE WNIOSKODAWCY III. DANE UCZNIA. IV. INFORMACJA O SZKOLE, do której uczęszcza w roku szkolnym.

I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) II. DANE WNIOSKODAWCY III. DANE UCZNIA. IV. INFORMACJA O SZKOLE, do której uczęszcza w roku szkolnym. DATA WPŁYWU WNIOSKU NR EWIDENCYJNY WNIOSKU.. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym /. ( dotyczy stypendium przyznawanego na podstawie art. 90b, art.90c, art.90d ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

R R R R - M M - D D 4. ADRES ZAMIESZKANIA ul. nr domu nr lokalu

R R R R - M M - D D 4. ADRES ZAMIESZKANIA ul. nr domu nr lokalu WNIOSEK O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZEM. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko... Adres... 2. Dane ucznia/ wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne Imię i nazwisko ucznia...

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego Wniosek składany jest przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. ... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia(słuchacza), dyrektora szkoły) ... (adres składającego wniosek)

WNIOSEK. ... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia(słuchacza), dyrektora szkoły) ... (adres składającego wniosek) WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie GMINY KŁODAWA. Dane wnioskodawcy:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo