PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: KWALIFIKACJE PIERWSZEGO STOPNIA INŻYNIER I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH 60% OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH 0%. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA DZIEDZINA NAUK FIZYCZNYCH - 60%, DYSCYPLINA FIZYKA -60% DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH 0%, DYSCYPLINA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 0%. CELE KSZTAŁCENIA: Wykształcenie absolwenta posiadającego szeroką wiedzę w zakresie podstaw nanotechnologii i dyscyplin pokrewnych oraz ich zastosowań praktycznych. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia, do pracy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w instytutach naukowych i laboratoriach naukowo-badawczych, a także do pracy w przemyśle, w szczególności w firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki.. SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwent po zakończeniu studiów będzie posiadać: - wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i nanotechnologii; - wiedzę podstawową z zakresu inżynierii materiałowej i podstaw techniki; - wiedzę podstawową z zakresu ekonomii i ochrony środowiska. - umiejętność identyfikowania procesów i zjawisk fizycznych najistotniejszych dla badanych problemów; - umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą badawczą i pomiarową; - umiejętność krytycznej analizy wyników pomiarów; - umiejętność ciągłego samokształcenia się; - znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury specjalistycznej i porozumiewanie się.

2 . EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: NANOTECHNOLOGIA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent : WIEDZA Rozumie kluczową rolę rozwoju fizyki i wiedzy o materiałach w postępie cywilizacyjnym. Ma systematyczną wiedzę z zakresu matematyki wyższej, obejmującą analizę matematyczną, algebrę liniową z elementami geometrii, metody numeryczne, podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Ma systematyczną wiedzę w zakresie wszystkich działów fizyki ogólnej (mechanika i nauka o cieple, elektryczność i magnetyzm, fale, optyka, elementy fizyki współczesnej). Ma podstawową wiedzę o narzędziach informatycznych (procesorach tekstu, arkuszach kalkulacyjnych, itd.), tworzeniu prezentacji multimedialnych, systemie UNIX, systemie składu tekstu LaTeX oraz programowaniu, grafice inżynierskiej. Posiada podstawową wiedzę w zakresie chemii nieorganicznej i organicznej, chemii fizycznej i termodynamiki chemicznej Ma podstawową wiedzę w zakresie nauki o materiałach (struktura ciał krystalicznych i amorficznych, wiązania krystaliczne, defekty strukturalne i ich wpływ na właściwości materiałów, drgania sieci i właściwości cieplne materiałów, struktura elektronowa, wybrane zjawiska transportu). Ma systematyczną wiedzę w zakresie fizycznych i chemicznych podstaw nanotechnologii (metody otrzymywania nanostruktur, rodzaje nanostruktur, ich właściwości, podstawowe metody badawcze. Posiada podstawową wiedzę w zakresie elektroniki. Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy i działania przyrządów fizycznych, aparatury pomiarowej i badawczej. Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia X1A_W01 X1A_W0 X1A_W0 X1A_W0 T1A_W01 X1A_W01 T1A_W01 X1A_W0 InzA_W0 X1A_W01 T1A_W01 X1A_W01 X1A_W0 T1A_W0 T1A_W0 X1A_W01 X1A_W0 T1A_W0 T1A_W0 X1A_W0 T1A_W07 InzA_W0 X1A_W0 T1A_W06 InzA_W01 InzA_W0 InzA_W0 K_W10 Posiada wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia eksperymentu fizycznego oraz krytycznej analizy jego X1A_W0 T1A_W07

3 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 wyników. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i prawa gospodarczego. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań etycznych nauki i techniki, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz znajomość podstawowej terminologii angielskiej z zakresu fizyki i matematyki, a także chemii, informatyki, techniki. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. X1A_W09 T1A_W08 T1A_W09 T1A_W10 T1A_W11 InzA_W0 InzA_W0 X1A_W07 X1A_W08 T1A_W10 X1A_U10 T1A_U06 X1A_W06 Symbol K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: NANOTECHNOLOGIA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent : UMIEJĘTNOŚCI Potrafi uczyć się samodzielnie, pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł. Potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy naukowe i techniczne w oparciu o posiadaną wiedzę, stosując metody analityczne, numeryczne, symulacyjne i eksperymentalne. Posiada umiejętność programowania w wybranym języku oraz stosowania podstawowych pakietów oprogramowania. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, krytycznie analizować ich wyniki, wyciągać wnioski i formułować opinie. Posiada doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Potrafi zaprojektować oraz zbudować proste urządzenie lub Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia X1A_U07 X1A_K01 T1A_U01 X1A_U01 X1A_U0 X1A_U0 InzA_U0 InzA_U0 InzA_U0 InzA_U06 InzA_U07 X1AW0 X1A_U0 X1A_U0 X1A_U0 T1A_U08 InzA_U01 X1A_W0

4 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U1 K_U1 przyrząd pomiarowy. Potrafi w prosty i trafny sposób przedstawić problemy technologiczne i naukowe związane z wytwarzaniem i zastosowaniami nanostruktur specjalistom z nauk pokrewnych oraz inicjować i koordynować współpracę interdyscyplinarną. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Potrafi w sposób popularny przedstawić podstawowe fakty z zakresu inżynierii materiałowej i nanotechnologii oraz pokrewnych dziedzin. Potrafi śledzić i krytycznie oceniać tendencje na rynku nanoproduktów oraz działać w zakresie ich komercjalizacji. Potrafi przewidywać i oceniać potencjalne negatywne biologiczne i ekologiczne skutki wytwarzania nanostruktur na skalę przemysłową i ich praktycznych zastosowań. Posiada umiejętność przygotowywania prac i opracowań pisemnych oraz wystąpień ustnych, w językach polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu fizyki oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin nauki. Potrafi korzystać z literatury specjalistycznej w języku angielskim. Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać. InzA_U08 X1A_U0 X1A_U06 X1A_U09 T1A_U0 T1A_U0 X1A_W09 T1A_U1 InzA_U0 X1A_W01 X1A_U06 X1A_U01 X1A_U0 X1A_U0 T1A_U0 T1A_U0 X1A_U01 X1A_U0 X1A_U0 X1A_U06 T1A_U0 T1A_U0 X1A_U0 X1A_U08 X1A_U09 X1A_U10 T1A_U06 X1A_U06 X1A_U07 X1A_U08 X1A_U09 X1A_K01 Symbol K_K01 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: NANOTECHNOLOGIA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent : KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Potrafi inspirować i organizować proces Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia X1A_K01 X1A_K0 T1A_K01

5 K_K0 K_K0 K_K0 K_K0 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 uczenia się innych osób. Ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej oceny efektów pracy innych osób. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową. Okazuje szacunek wobec innych osób. Ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej. Podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywanym zawodem. Rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących nauki, techniki oraz wykonywanego zawodu. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. X1A_K0 T1A_K0 X1A_K0 T1A_K0 X1A_K0 T1A_K0 X1A_K0 X1A_K0 T1A_K0 X1A_K0 X1A_K06 X1A_W08 T1A_K0 T1A_K0 X1A_K0 X1A_K0 X1A_K06 T1A_K0 T1A_K0 T1A_K07 X1A_K0 X1A_K0 X1A_K06 T1A_K0 T1A_K07 X1A_K0 X1A_K06 T1A_K0 InzA_K01 X1A_K07 T1A_K06 InzA_K0 6. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY: NANOTECHNOLOGIA jest dyscypliną technologii oraz nauki, która zajmuje się wszystkim w skali nano, czyli na poziomie pojedynczych atomów i molekuł. Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach. Wszystko

6 wskazuje na to, że nanotechnologia z dużym powodzeniem będzie wykorzystywana w wielu dziedzinach - m.in. w elektronice (gdzie molekularne układy elektroniczne będą podstawowym budulcem przyszłych komputerów), elektrotechnice, technologiach materiałowych (wytwarzanie i projektowanie nowych materiałów o niezwykłych właściwościach jak np. materiałów bardzo lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej, niełuszczącej się farby, niebrudzących się tkanin, szyb itp.), medycynie (np. nano- i mikroczujniki, przenośne laboratoria do natychmiastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia). Nanomateriały, nanostruktury z pewnością będą wykorzystywane w farmaceutyce do precyzyjnego dostarczania leków, do niszczenia pojedynczych komórek nowotworowych lub do ochrony innych komórek. Nanotechnologia nie jest abstrakcyjnym wymysłem ludzkości. Wiele struktur występujących w tkankach żywych i samych komórkach to rodzaj nanostruktur kontrolowanych na poziomie pojedynczych atomów lub cząsteczek. Przy tworzeniu kierunku Nanotechnologia prowadzone były konsultacje z przedstawicielami Gdańskiego Klubu Biznesu. 7. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (określony w kartach przedmiotów)

7 II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1 NAN1A001 Język obcy I, II, III, IV K_W1, K_U1, K_K01, 10/10/70 K_K0, K_K0 00 NAN1A00 Wychowanie fizyczne K_K0 60/0/0 60 NAN1A00 Matematyka I K_W0, K_U01, K_K0, //10 00 NAN1A011 Matematyka II K_W0, K_U01, K_K0, // 1 NAN1A00 Matematyka III K_W0, K_U01, K_K0, //9 1 6 NAN1A00 Fizyka I K_W01, K_W0, K_U01, 60/10/80 K_U0, K_K0, 1 7 NAN1A006 Fizyka II K_W01, K_W0, K_U01, 90/10/ K_U0, K_K0, 00 8 NAN1A007 Fizyka III K_W01, K_W0, K_U01, 60/10/ K_U0, K_U0, K_K0, 1 9 NAN1A008 Chemia I K_W01, K_W0, K_U01, // 10 NAN1A009 Chemia II K_W01, K_W0, K_W1, 60/10/ K_U01, K_U0, K_K0, 1 11 NAN1A010 Wstęp do informatyki K_W0, K_U01, K_K01, 0/10/10 K_K06, ŁĄCZNIE 70/80/ B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW 1 NAN1B00 Grafika inżynierska K_W0, K_U0, K_K0, 0//0 NAN1B00 Komputerowe K_W0, K_W06, K_U0, /10/ modelowanie materiałów NAN1B00 Podstawy nauki o K_W06, K_W07, K_K01 0//1 materiałach NAN1B006 Wstęp do nanotechnologii K_W06, K_W07, K_U01, K_U08, /10/70 PUNK TY

8 K_K0, 1 NAN1B007 Fizyczne podstawy K_W0, K_W0, K_W06, K_U01, // nanotechnlogii K_U08, K_K0, 6 NAN1B008 Metody planowania K_W10, K_U07, K_K0, 0//0 eksperymentu 7 NAN1B009 Chemia nanomateriałów K_W0, K_W06, K_U01, K_U08 /10/ 8 NAN1B010 Krystalografia K_W0, K_W0, K_W06, K_U01, /10/ K_U0, K_K0, 9 NAN1B011 Termodynamika K_W0, K_W0, K_W06, K_U01, 0//1 K_U0, K_K0, 10 NAN1B01 Mechanika ciała stałego i K_W0, K_U01, K_U0, K_K0, // płynów 11 NAN1B01 Technologie K_W0, K_W06, K_W10, /10/ otrzymywania K_W1, K_U01, K_U0, K_U06, nanomateriałów K_U07, K_U10, K_K0, 1 NAN1B01 Materiały funkcjonalne K_W0, K_W06, K_W10, K_W1, K_U01, K_U0, K_U06, K_U07, K_U10, K_K0, 1 NAN1B016 Fizykochemia powierzchni K_W0, K_W07, K_W09, K_W10, K_U01, K_U0, K_K0, 0//6 0//0 1 NAN1B017 Terminologia ang. w K_W1, K_U11, K_U1, K_K0 0//1 nanotechnologii 1 NAN1B018 Układy elektroniczne K_W0, K_W09, K_K09 0/ /0 16 NAN1B019 Podstawy techniki K_W0, K_W07, K_W09, 60/10/ próżniowej i kriogen. K_W10, K_W1, K_U01, K_U0, 1 K_U0, K_K0, K_K0 17 NAN1B00 Technika laserowa K_W0, K_W09, K_W10, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0, K_K0, /10/ 18 NAN1B01 Fizyczne metody badań K_W0, K_W07, K_W09, 0//1 materiałów I K_W10, 19 NAN1B0 Mechaniczne metody K_U01, K_U0, K_K0 1//0 badań materiałów 0 NAN1B0 Podstawy systemów K_W0, K_U01, K_U0, K_K01, 60/10/ operacji i programowania K_K0, 1 1 NAN1B0 Ochrona środowiska K_W01, K_K09, 1// NAN1B06 Wstęp do elektroniki i K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, /10/90 elektrotechniki K_U0, K_K0 1 ŁĄCZNIE 8/1/ C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 1 NAN1D001 Wykład humanistyczny I K_W01, K_K08, K_K09, 0//1 Historia techniki/ Materiały i cywilizacje

9 NAN1D00 Wykład humanistyczny II K_W01, K_W1, K_K0, K_K07, K_K08, NAN1C001 Seminarium dyplomowe I K_U08, K_U11, K_U1, K_U1, K_K01, K_K0, K_K0, K_K0 NAN1C00 Seminarium dyplomowe II K_U08, K_U11, K_U1, K_U1, K_K01, K_K0, K_K0, K_K0 NAN1C00 Projekt dyplomowy K_U01, K_U0, K_U0, K_U11, K_U1, K_U1, K_K01, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, 6 NAN1C0 Projekt grupowy K_U01, K_U0, K_U0, K_U11, K_U1, K_K01, K_K0, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K07, K_K09, 7 NAN1C00 Praktyka K_K01, K_K0, K_K0, K_K0, K_K0, K_K07, K_K08, K_K09, 0//1 1//0 0//1 /1/60 60/10/ 1 0/0/ ŁĄCZNIE 0// Specjalność: Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne Propozycje wykładów obieralnych - specjalistycznych student zna przed rozpoczęciem danego semestru. 1 NAN1C00 Wzrost kryształów K_W0, K_U01, K_U0, K_K0, 0//6 NAN1C006 Elektronika ciała stałego i K_W0, K_W09, K_W10, K_U01, /10/70 nanoelektronika K_U0, K_K0, 1 NAN1C007 Metody syntez K_W0, K_W07, K_W09, 0//6 nanomateriałów K_W10, K_U01, K_U0, K_U06, K_U07, K_K0 NAN1C008 Mechanika kwantowa K_W0, K_U01, K_U0, K_K0 60/10/ NAN1C009 Nanostruktury funkcjonalne 1 K_W07, K_U10, K_K01, K_K0 0//0 6 NAN1C010 Metody mikroskopowe w nanotechnologii 7 NAN1C011 Oprogramowanie pomiarowe i sterujące 8 NAN1C01 Wykład specjalistyczny WSp1 K_W0, K_W07, K_W09, K_W10, K_U01, K_U0, K_U0, K_K0, K_W09, K_W10, K_U01, K_U0, K_U0, K_K0, K_W07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K0 // // 0//0 9 NAN1C01 Wykład obieralny - specjalistyczny WSp K_W07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K0, K_K0 0//1 10 NAN1C0 Wykład obieralny specjalistyczny WSp K_W07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K0 // ŁĄCZNIE 90/60/ 9 7

10 Specjalność: Nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii Propozycje wykładów obieralnych - specjalistycznych student zna przed rozpoczęciem danego semestru. 1 NAN1C007 Metody syntez K_W0, K_W07, K_W09, 0//6 nanomateriałów K_W10, K_U01, K_U0, K_U06, NAN1C01 Nanotechnologie w medycynie i kosmetologii NAN1C01 Mikro- i nanotechnologie elementów konstrukcyjnych NAN1C016 Mechatronika w nanotechnologii NAN1C017 Zastosowania techniczne nanocieczy 6 NAN1C018 Wykład obieralny specjalistyczny WSp K_U07, K_K0 K_W07, K_U09, K_U10, K_K01, // K_K0, K_W06, K_U0, K_U0, K_K01, // 1 K_W09, K_U0, K_K0, 0//6 K_W06, K_U0, K_U0, K_K0 /10/ K_W07, K_U09, K_U10, K_K01, 0//0 K_K0 7 NAN1C019 Nanotechnologie w materiałach konstrukcyjnych 8 NAN1C010 Metody mikroskopowe w nanotechnologii 9 NAN1C00 Nanowarstwy i nanopowłoki 10 NAN1C01 Komunikacja techniczna w języku angielskim 11 NAN1C0 Wykład obieralny - specjalistyczny WSp K_W06, K_U0, K_U0, K_K0, K_W0, K_W07, K_W09, K_W10, K_U01, K_U0, K_U0, K_K0, K_W0, K_W0, K_U01, K_U0, K_K01 0//1 // 0//1 K_W1, K_U1, K_U11, K_K0 1//0 K_W07, K_U09, K_U10, K_K01, // K_K0, ŁĄCZNIE 90/60/ 9 7 D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH 1 NAN1D001 Wykład humanistyczny I K_W01, K_U01, K_K01, K_K0 0//1 Historia techniki/ Materiały i cywilizacje NAN1D00 Wykład humanistyczny II K_W01, K_W1, K_U01, K01, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, 0//1 ŁĄCZNIE 60/10/0

11 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA 1 NAN1E001 Bezpieczeństwo w K_W1, K_W1, K_U10, K_K09, 0//1 nanotechnologii NAN1E00 Systemy zarządzania K_W11, K_W1, K_K0, 0//1 ŁĄCZNIE 60/10/0 F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ 1 NAN1C001 Seminarium dyplomowe I K_U08, K_U11, K_U1, K_U1, 1//0 K_K01, K_K0, K_K0, K_K0 NAN1C00 Seminarium dyplomowe II K_U08, K_U11, K_U1, K_U1, 0//1 K_K01, K_K0, K_K0, K_K0 NAN1C00 Projekt dyplomowy K_U01, K_U0, K_U0, K_U11, /1/60 K_U1, K_U1, K_K01, K_K0, K_K0, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, ŁĄCZNIE 10// G. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 NAN1C00 Praktyka K_K01, K_K0, K_K0, K_K0, 0/0/160 K_K0, K_K07, K_K08, K_K09, 160 ŁĄCZNIE 0/0/ kierunek: NANOTECHNOLOGIA Liczba godzin Liczba punktów ŁĄCZNIE LICZBA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICZBA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 6 LICZBA KONSULTACJI EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 0 EGZAMIN DYPLOMOWY 1

12 ŁĄCZNIE 66 (,1%). MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW /PRZEDMIOTÓW: w załączeniu 6. KARTY PRZEDMIOTÓW (karty należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w odrębnym zarządzeniu) 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 1. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK: tygodnie(=160 godzin), zasada i forma zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej. 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: Uzyskanie nie mniej niż 10 punktów, Przygotowanie i zaliczenie projektu dyplomowego inżynierskiego, Zdanie egzaminu dyplomowego. 1. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej

OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015 PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 04/0 NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej NAZWA KIERUNKU: Podstawy nauk technicznych POZIOM : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: FIZYKA TECHNICZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: FIZYKA TECHNICZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CELE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW Absolwent studiów I stopnia makrokierunku Inżynieria Nanostruktur: posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy ROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY ROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - zimowy I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Objaśnienia oznaczeń w symbolach

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA Nr 17/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Zał. nr 2 do uchwały nr 321/V/V/2015Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność studiowania Gospodarka Wodna i Zagrożenia Powodziowe Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Technologie Ochrony Środowiska POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CELE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW Absolwent studiów I stopnia makrokierunku Inżynieria Nanostruktur: posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza Objaśnienie oznaczeń: T obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1 studia pierwszego stopnia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki P profil praktyczny W kategoria wiedzy U kategoria

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Chemia POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 671 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS II. PROGRAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów :

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 544 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia 1. Tabela efektów

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA Zał. nr 5 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza Tabela odniesień kierunkowych do kształcenia dla obszaru nauk ścisłych Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku TOWAROZNAWSTWO studia licencjackie pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Załącznik nr 1a ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Załącznik nr 1a ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I N Ż Y N I E R I A B I O M E D Y C Z N A Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA Załącznik nr 5 do uchwały nr 509 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Załącznik Nr 2

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - pierwszy Profil studiów - ogólnoakademicki Projekt v1.0 z 18.02.2015 Odniesienie do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Chemia POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE Efekty uczenia się Kierunek Informatyka Studia pierwszego stopnia Profil praktyczny Umiejscowienie kierunku informatyka w obszarze kształcenia: Obszar wiedzy: nauki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA I PROFILU STUDIÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA: Kierunek Fizyka Techniczna POZIOM

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA K_W01, K_W06, K_U05, K_K01, K_K03 K_W05, K_W08, K_U05, K_K01, K_K03 K_W03, K_W04, K_W07, K_U14 K_W05, K_W08, K_U02, K_U06, K_K02

EFEKTY KSZTAŁCENIA K_W01, K_W06, K_U05, K_K01, K_K03 K_W05, K_W08, K_U05, K_K01, K_K03 K_W03, K_W04, K_W07, K_U14 K_W05, K_W08, K_U02, K_U06, K_K02 II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK ŚCISŁYCH

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK ŚCISŁYCH ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] Nazwa Wydziału: Wydział Inżynierii Nazwa kierunku studiów: chemia kosmetyczna Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00039772 Matematyka I 2 O PG_00039777 Materiały a postęp cywilizacji 3 O PG_00039773 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów transport należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechatronika, mechanika

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów stacjonarne Liczba semestrów 4 Liczba punktów 120 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego 0- NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Posiada elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego

WIEDZA. Posiada elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego Załącznik do Uchwały nr 62/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Tabela nr 1 nazwa kierunku : inżynieria chemiczna i procesowa poziom kształcenia: pierwszy profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 374/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/201 z 1 czerwca 201 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo