PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: FIZYKA TECHNICZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: MAGISTER INŻYNIER FIZYKI TECHNICZNEJ I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: OBSZAR NAUK FIZYCZNYCH OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, do których odnoszą się efekty kształcenia: DZIEDZINA NAUK FIZYCZNYCH, DYSCYPLINA FIZYKA DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH 3. CELE KSZTAŁCENIA: Wykształcenie absolwenta posiadającego szeroką, uporządkowaną i pogłębiona wiedzę w zakresie fizyki i dyscyplin pokrewnych oraz ich zastosowań praktycznych. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich), do pracy na stanowiskach naukowych i inżynieryjno-technicznych w instytutach naukowych i laboratoriach naukowo-badawczych, a także do pracy w przemyśle, w szczególności w firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. 4. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W03 K_W04 K_W05 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: FIZYKA TECHNICZNA Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent: WIEDZA Posiada poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych działów fizyki. Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie wybranego działu fizyki oraz, w stopniu adekwatnym do potrzeb, w zakresie pokrewnych dziedzin nauki lub techniki. Ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie fizyki oraz pokrewnych dziedzin nauki i techniki. Posiada pogłębioną znajomość metod matematycznych, numerycznych i symulacyjnych stosowanych przy opisie i modelowaniu zjawisk fizycznych. Zna teoretyczne podstawy funkcjonowania fizycznej aparatury naukowej. Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia XA_W01 TA_W01 XA_W01 TA_W0 XA_W06 TA_W05 XA_W0 XA_W03 XA_W04 TA_W01 XA_W05

2 K_W06* K_W07* K_W08 K_W09 K_W10 Posiada pogłębioną znajomość metod i technik eksperymentalnych stosowanych w fizyce. Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą metodyki pracy w laboratorium fizycznym, popartą doświadczeniem w pracy laboratoryjnej. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym. Posiada wiedzę dotyczącą etycznych aspektów pracy dydaktycznej, badań naukowych i działań inżynierskich. Zna regulacje dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz poszerzoną znajomość terminologii angielskiej z zakresu fizyki i matematyki, a także chemii, informatyki, techniki. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk ścisłych. * Nie dotyczy specjalności Informatyka Stosowana XA_W03 TA_W07 InzA_W01 InzA_W0 InzA_W05 XA_W03 XA_W07 TA_W07 XA_W08 XA_W09 TA_W10 InzA_W03 XA_U10 TA_U0 TA_U06 XA_W10 TA_W11 InzA_W03 InzA_W04 InzA_U04 Symbol K_U01 K_U0 K_U03* K_U04 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: FIZYKA TECHNICZNA Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent: UMIEJĘTNOŚCI Potrafi uczyć się samodzielnie, pozyskiwać i integrować informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł (w językach polskim i angielskim). Posiada umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji. Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Posiada pogłębioną umiejętność programowania w wybranym języku oraz stosowania pakietów oprogramowania. Posiada pogłębione umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej. Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi. Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia XA_U0 XA_U03 XA_W09 TA_U01 TA_U05 TA_U10 XA_U01 XA_U01 InzA_U0 InzA_U08 XA_U01 XA_U0 TA_U11 InzA_U01

3 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 Potrafi planować i przeprowadzać obliczenia teoretyczne, badania eksperymentalne i symulacje komputerowe, krytycznie analizować ich wyniki, wyciągać wnioski i formułować umotywowane opinie. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę z zakresu fizyki do zagadnień z obszaru innych nauk ścisłych, nauk przyrodniczych lub technicznych. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego w językach polskim i angielskim, w tym również przedstawiającego wyniki własnych badań naukowych. Posiada pogłębioną umiejętność napisania różnych prac, w tym pracy badawczej, w językach polskim i angielskim. Potrafi popularyzować osiągnięcia fizyki oraz pokrewnych dyscyplin nauki. XA_U01 XA_U0 TA_U08 TA_U09 InzA_U01 XA_U04 InzA_U0 InzA_U03 InzA_U05 InzA_U06 InzA_U07 InzA_U08 XA_U05 XA_U08 XA_U09 TA_U04 XA_U05 XA_U08 TA_U03 XA_U06 K_U10 Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać. XA_U07 TA_U05 K_U11 Samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub XA_U07 naukową. TA_U05 * Nie dotyczy specjalności Informatyka Stosowana Symbol K_K0 K_K03 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: FIZYKA TECHNICZNA Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Zna ograniczenia własnej wiedzy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań. Dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki podejmowanej działalności. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi dokonywać samooceny oraz konstruktywnej oceny efektów pracy innych osób. Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia XA_K01 XA_K05 TA_K0 XA_K03 TA_K04 XA_K0 TA_K03

4 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11 Potrafi pracować systematycznie nad projektami o charakterze długofalowym. Potrafi komunikować się, zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy, realizowane projekty i badania. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. Postępuje etycznie. Ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej. Okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową. Okazuje szacunek wobec innych osób. Rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji dotyczących nauki i techniki oraz wykonywanego zawodu. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Dba o swoją sprawność fizyczną oraz odprężenie psychiczne. XA_K0 XA_K03 XA_K07 TA_K03 TA_K04 TA_K06 XA_K01 TA_K01 XA_K06 TA_K0 TA_K05 XA_K06 TA_K07 XA_K06 TA_K07 XA_K04 TA_K0 InzA_K01 XA_K07 TA_K06 InzA_K0 XA_K03

5 II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE. LICZBA SEMESTRÓW: 3 3. LICZBA PUNKTÓW : MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH Liczba godzin: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA LICZBA GODZIN PUNKTY 1 FIZA001 1/Język angielski K_W09, K_U01, K_U07, K_U08, ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Liczba godzin: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ 1 FIZB001 3/Przygotowanie pracy magisterskiej FIZB00 3/Przygotowanie do egzaminu dyplomowego EFEKTY KSZTAŁCENIA K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11,, K_K0, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K10 0/5/10 K_W03, K_U01, K_U07, Σ 15 K_U10,, K_K05, K_K08 ŁĄCZNIE 0/0/480 0 LICZBA GODZIN PUNKTY 0/15/ Σ

6 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH C.1. Specjalność Fizyka Stosowana Liczba godzin: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZC100 1/Mechanika kwantowa II K_W03, K_W04, K_U01, FIZC101 1/Mechanika ośrodków ciągłych K_W04, K_U01, 3 FIZC10 1/Metody fizyczne w biologii i medycynie K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, K_U01, K_U06,, K_K09 4 FIZC103 1/Metody numeryczne K_W04, K_U01, K_U0, K_U05, 5 FIZC104 1/Seminarium specjalistyczne I (FS) K_U01, K_U07, K_U09, 6 FIZC105 1/Zastosowania metod matematycznych w fizyce i technice, K_K05, K_K08 K_W04, K_U01, K_U0, K_U05, K_U06, 7 FIZC106 /Elektrodynamika II K_W04, K_U01, 8 FIZC107 /Fizyka atomu i cząsteczki II 9 FIZC108 /Fizyka fazy skondensowanej 10 FIZC109 /Metody badań spektroskopowych K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U05,, K_K03 K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U05,, K_K03 K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06,, K_K03 11 FIZC110 /Projekt grupowy (FS) K_W08, K_U01, K_U05, K_U06,, K_K0, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K10 LICZBA GODZIN PUNKTY 60E/8/57 5 Σ 15 60E/8/57 Σ 15 45/6/4 Σ 75 90/1/3 Σ 15 90E/1/73 Σ E/8/5 Σ 10 90E/1/73 Σ E/1/73 Σ /8/3 30/4/6 Σ

7 1 FIZC111 /Seminarium specjalistyczne II (FS) 13 FIZC11 /Wykład specjalistyczny I (FS) 14 FIZC113 3/Wykład specjalistyczny II (FS) 15 FIZC114 3/Wykład specjalistyczny III (FS) 16 FIZC115 3/Laboratorium dyplomowe (FS) 17 FIZC116 3/Seminarium dyplomowe (FS) K_U01, K_U07, K_U09,, K_K05, K_K08 K W01, K_W0, K_W03, K_U01, K_W03, K_U01, K_W03, K_U01, K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10,, K_K0, K_K04, K_K06, K_K10 K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10,, K_K04, K_K05, 60/8/3 K_K08 ŁĄCZNIE 915/1/618 Σ C.. Specjalność Konwersja Energii Liczba godzin: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZC101 1/Mechanika ośrodków ciągłych K_W04, K_U01, FIZC103 1/Metody numeryczne K_W04, K_U01, K_U0, K_U05, 3 FIZC00 1/Energetyka K_W03, K_U01, K_U06, geotermalna i pompy ciepła 4 FIZC01 1/Energetyka wodna K_W03, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06,, K_K03 5 FIZC0 1/Fizyka jądrowa K_W03, K_U01, K_U07, 6 FIZC03 1/Projekt grupowy (KE) K_W08, K_U01, K_U05, K_U06,, K_K0, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K10 LICZBA GODZIN PUNKTY 60E/8/57 5 Σ 15 90/1/3 5 Σ 15 60/8/3 45/6/4 Σ

8 7 FIZC04 1/Seminarium specjalistyczne I (KE) 8 FIZC05 1/Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki 9 FIZC108 /Fizyka fazy skondensowanej 10 FIZC109 /Metody badań spektroskopowych 11 FIZC06 /Chemiczne źródła prądu 1 FIZC07 /Diody elektroluminescencyjne K_U01, K_U07, K_U09,, K_K05, K_K08 K_W03, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03,, K_K03 K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U05,, K_K03 K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06,, K_K03 K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06,, K_K03 K_W0, K_W03, K_W05, K_U01, K_U07, 13 FIZC08 /Energetyka wiatrowa K_W03, K_W07, K_U01, K_U03, K_U06,, K_K03 14 FIZC09 /Konwersja energii słonecznej 15 FIZC10 /Metody badań nieniszczących 16 FIZC11 /Seminarium specjalistyczne II (KE) 17 FIZC1 3/Wykład specjalistyczny (KE) 18 FIZC13 3/Laboratorium dyplomowe (KE) K_W0, K_W03, K_U01, K_U06, K_U07, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06,, K_K03 K_U01, K_U07, K_U09,, K_K05, K_K08 K W01, K_W0, K_W03, K_U01, K_U07, K_U09,, K_K05 K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10,, K_K0, K_K04, K_K06, K_K10 15//8 Σ 5 60E/8/57 Σ 15 90E/1/73 Σ /8/3 45E/6/49 45/6/4 Σ 75 60/8/57 Σ 15 15//8 Σ 5 60/8/3 60/8/

9 19 FIZC14 3/Seminarium dyplomowe (KE) K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10,, K_K04, K_K05, K_K08 ŁĄCZNIE 915/1/588 Σ C.3. Specjalność Informatyka Stosowana Liczba godzin: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZC103 1/Metody numeryczne K_W04, K_U01, K_U0, K_U05, FIZC300 1/Analiza sygnału K_W04, K_U01, K_U0, K_U05, K_U06, 3 FIZC301 1/Fizyka współczesna K_W01, K_W03, K_U01, 4 FIZC30 1/Laboratorium fizyki K_W01, K_W05, współczesnej K_U01,, K_K03 5 FIZC303 1/Platforma K_U01, K_U0, programistyczna.net 6 FIZC304 1/Zbieranie K_W04, K_U01, K_U0, i numeryczna analiza K_U04, K_U05, danych pomiarowych 7 FIZC305 /Algorytmy graficzne K_W04, K_U01, K_U0, 8 FIZC306 /Aplikacje sieciowe K_W08, K_U01, K_U0, 9 FIZC307 /Nanotechnologia obliczeniowa K_W03, K_W04, K_U01, K_U0, K_U05, 10 FIZC308 /Programowanie baz K_U01, K_U0, danych 11 FIZC309 /Projekt grupowy (IS) K_W08, K_U01, K_U05, K_U06,, K_K0, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K10 1 FIZC310 /Teoria informacji K_W03, K_W04, K_U01, K_U04, K_U06, K_U09, 13 FIZC311 /Wykład obieralny (IS) K_W03, K_U01, K_U10, LICZBA GODZIN PUNKTY 90/1/3 5 Σ 15 60/8/3 4 60E/8/57 5 Σ 15 60/8/3 4 75E/10/55 5 Σ /8/3 4 45/6/4 Σ 75 45/6/4 Σ 75 45/6/4 Σ 75 75E/10/55 Σ /8/ Σ 90 60/8/3 45/6/4 Σ

10 14 FIZC31 /Wzorce projektowe i zaawansowane metody programowania 15 FIZC313 /Zaawansowane techniki platformy.net 16 FIZC314 3/Laboratorium dyplomowe (IS) 17 FIZC315 3/Seminarium dyplomowe (IS) K_U01, K_U0, 15//8 Σ 5 K_U01, K_U0, K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U10,, K_K0, K_K04, K_K06, K_K10 K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10,, K_K04, K_K05, 45E/6/39 Σ 90 10/16/64 Σ 00 K_K08 ŁĄCZNIE 990/13/563 Σ D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Liczba godzin: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZD001 1/Psychologia K_U01,, K_K0, K_K03, K_K06, K_K07, K_K11 FIZD00 /Metodologia pracy K_W08, K_U01, K_U04, naukowej K_U05, K_U07, K_U08, K_U11,, K_K0, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, LICZBA GODZIN PUNKTY 15//8 1 Σ 5 15//8 Σ 5 K_K10, K_K11 ŁĄCZNIE 1

11 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Liczba godzin: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZE001 /Przedsiębiorczość K_W08, K_W10, K_U01, K_U11,, K_K0, K_K03, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10 ŁĄCZNIE 15//8 Σ 5 LICZBA GODZIN PUNKTY 15//8 1 Σ 5 1

12 Specjalność Fizyka Stosowana Liczba godzin Liczba punktów ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (zajęcia/godziny konsultacji/praca własna) 990/15/ ŁĄCZNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 990 LICZBA GODZIN KONSULTACJI 15 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 1 EGZAMIN DYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE 1155 Specjalność Konwersja Energii Liczba godzin Liczba punktów ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (zajęcia/godziny konsultacji/praca własna) 990/15/ ŁĄCZNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 990 LICZBA GODZIN KONSULTACJI 15 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 8 EGZAMIN DYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE 1151 Specjalność Informatyka Stosowana Liczba godzin Liczba punktów ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (zajęcia/godziny konsultacji/praca własna) 1065/16/ ŁĄCZNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 1065 LICZBA GODZIN KONSULTACJI 16 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 8 EGZAMIN DYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE 136

13 5. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: nie mniej niż ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: nie mniej niż ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, zawierających ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne lub projektowe: nie mniej niż LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: nie mniej niż. 9. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: a) uzyskanie nie mniej niż 90 punktów, b) przygotowanie pracy magisterskiej, c) zdanie egzaminu dyplomowego magisterskiego. 10. PLAN STUDIÓW: w załączeniu.

14 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Fizyka stosowana poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Lp. O/F symbol nazwa zajęć grupa zajęć 1 F FIZC100 Mechanika kwantowa II C E F FIZC101 Mechanika ośrodków ciągłych C E F FIZC10 Metody fizyczne w biologii i medycynie C F FIZC103 Metody numeryczne C F FIZC104 Seminarium specjalistyczne I (FS) C F FIZC105 Zastosowania metod matematycznych w fizyce i technice C E O FIZD001 Psychologia D O FIZA001 Język angielski A liczba godzin liczba liczba godzin liczba liczba godzin punktów egzamin punktów egzamin w ć l s razem w ć l s razem w ć l s razem 9 F FIZC106 Elektrodynamika II C E F FIZC107 Fizyka atomu i cząsteczki II C E F FIZC108 Fizyka fazy skondensowanej C E F FIZC109 Metody badań spektroskopowych C F FIZC110 Projekt grupowy (FS) C F FIZC111 Seminarium specjalistyczne II (FS) C F FIZC11 Wykład specjalistyczny I (FS) C O FIZD00 Metodologia pracy naukowej D O FIZE001 Przedsiębiorczość E egzamin SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III 18 F FIZC113 Wykład specjalistyczny II (FS) C F FIZC114 Wykład specjalistyczny III (FS) C F FIZC115 Laboratorium dyplomowe (FS) C F FIZC116 Seminarium dyplomowe (FS) C O FIZB001 Przygotowanie pracy magisterskiej B 15 3 O FIZB00 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego B 5 ŁĄCZNIE liczba punktów objaśnienia: E w ć l s razem O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru) w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium s - seminarium

15 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Konwersja energii poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Lp. O/F symbol nazwa zajęć grupa zajęć egzamin SEMESTR I 1 F FIZC101 Mechanika ośrodków ciągłych C E F FIZC103 Metody numeryczne C F FIZC00 Energetyka geotermalna i pompy ciepła C F FIZC01 Energetyka wodna C F FIZC0 Fizyka jądrowa C F FIZC03 Projekt grupowy (KE) C F FIZC04 Seminarium specjalistyczne I (KE) C F FIZC05 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki C E O FIZD001 Psychologia D O FIZA001 Język angielski A SEMESTR II liczba godzin liczba liczba godzin liczba liczba godzin punktów egzamin punktów egzamin w ć l s razem w ć l s razem w ć l s razem 11 F FIZC108 Fizyka fazy skondensowanej C E F FIZC109 Metody badań spektroskopowych C F FIZC06 Chemiczne źródła prądu C F FIZC07 Diody elektroluminescencyjne C E F FIZC08 Energetyka wiatrowa C F FIZC09 Konwersja energii słonecznej C F FIZC10 Metody badań nieniszczących C F FIZC11 Seminarium specjalistyczne II (KE) C O FIZD00 Metodologia pracy naukowej D O FIZE001 Przedsiębiorczość E SEMESTR III 1 F FIZC1 Wykład specjalistyczny (KE) C F FIZC13 Laboratorium dyplomowe (KE) C F FIZC14 Seminarium dyplomowe (KE) C O FIZB001 Przygotowanie pracy magisterskiej B 15 5 O FIZB00 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego B 5 ŁĄCZNIE liczba punktów objaśnienia: E w ć l s razem O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru) w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium s - seminarium

16 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Informatyka stosowana poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil : ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Lp. O/F symbol nazwa zajęć grupa zajęć SEMESTR I 1 F FIZC103 Metody numeryczne C F FIZC300 Analiza sygnału C F FIZC301 Fizyka współczesna C E F FIZC30 Laboratorium fizyki współczesnej C F FIZC303 Platforma programistyczna.net C E F FIZC304 Zbieranie i numeryczna analiza danych pomiarowych C O FIZD001 Psychologia D O FIZA001 Język angielski A SEMESTR II liczba godzin liczba liczba godzin liczba liczba godzin punktów egzamin punktów egzamin w ć l s razem w ć l s razem w ć l s razem 9 F FIZC305 Algorytmy graficzne C F FIZC306 Aplikacje sieciowe C F FIZC307 Nanotechnologia obliczeniowa C F FIZC308 Programowanie baz danych C E F FIZC309 Projekt grupowy (IS) C F FIZC310 Teoria informacji C F FIZC311 Wykład obieralny (IS) C F FIZC31 Wzorce projektowe i zaawansowane metody programowania C F FIZC313 Zaawansowane techniki platformy.net C E O FIZD00 Metodologia pracy naukowej D O FIZE001 Przedsiębiorczość E egzamin SEMESTR III 0 F FIZC314 Laboratorium dyplomowe (IS) C F FIZC315 Seminarium dyplomowe (IS) C O FIZB001 Przygotowanie pracy magisterskiej B 15 3 O FIZB00 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego B 5 ŁĄCZNIE liczba punktów objaśnienia: E w ć l s razem O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru) w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium s - seminarium

17 MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Fizyka stosowana poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmiot Efekt kształcenia K_W01 K_W0 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 1 FIZC100 Mechanika kwantowa II x x x x x x FIZC101 Mechanika ośrodków ciągłych x x x x x 3 FIZC10 Metody fizyczne w biologii i medycynie x x x x x x x x x x 4 FIZC103 Metody numeryczne x x x x x 5 FIZC104 Seminarium specjalistyczne I (FS) x x x x x x x x x x 6 FIZC105 Zastosowania metod matematycznych w fizyce i technice x x x x x x x x 7 FIZD001 Psychologia x x x x x x x 8 FIZA001 Język angielski x x x x x 9 FIZC106 Elektrodynamika II x x x x x 10 FIZC107 Fizyka atomu i cząsteczki II x x x x x x x x x x x x 11 FIZC108 Fizyka fazy skondensowanej x x x x x x x x x x x 1 FIZC109 Metody badań spektroskopowych x x x x x x x x x x x x 13 FIZC110 Projekt grupowy (FS) x x x x x x x x x x x x x 14 FIZC111 Seminarium specjalistyczne II (FS) x x x x x x x x x x 15 FIZC11 Wykład specjalistyczny I (FS) x x x x x 16 FIZD00 Metodologia pracy naukowej x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 FIZE001 Przedsiębiorczość x x x x x x x x x x x 18 FIZC113 Wykład specjalistyczny II (FS) x x x x x 19 FIZC114 Wykład specjalistyczny III (FS) x x x x x 0 FIZC115 Laboratorium dyplomowe (FS) x x x x x x x x x x x x x x 1 FIZC116 Seminarium dyplomowe (FS) x x x x x x x x x x x x x x FIZB001 Przygotowanie pracy magisterskiej x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 FIZB00 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego x x x x x x x x x K_W09 K_W10 K_U01 K_U0 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_K0 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11

18 MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Konwersja energii poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmiot Efekt kształcenia K_W01 K_W0 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 1 FIZC100 Mechanika ośrodków ciągłych x x x x x FIZC101 Metody numeryczne x x x x x 3 FIZC00 Energetyka geotermalna i pompy ciepła x x x x 4 FIZC01 Energetyka wodna x x x x x x x x 5 FIZC0 Fizyka jądrowa x x x x x x 6 FIZC03 Projekt grupowy (KE) x x x x x x x x x x x x x 7 FIZC04 Seminarium specjalistyczne I (KE) x x x x x x x x x x 8 FIZC05 Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki x x x x x x x x x 9 FIZD001 Psychologia x x x x x x x 10 FIZA001 Język angielski x x x x x 11 FIZC108 Fizyka fazy skondensowanej x x x x x x x x x x x 1 FIZC109 Metody badań spektroskopowych x x x x x x x x x x x x 13 FIZC06 Chemiczne źródła prądu x x x x x x x x x x 14 FIZC07 Diody elektroluminescencyjne x x x x x x 15 FIZC08 Energetyka wiatrowa x x x x x x x 16 FIZC09 Konwersja energii słonecznej x x x x x x 17 FIZC10 Metody badań nieniszczących x x x x x x x x x x x 18 FIZC11 Seminarium specjalistyczne II (KE) x x x x x x x x x x 19 FIZD00 Metodologia pracy naukowej x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 FIZE001 Przedsiębiorczość x x x x x x x x x x x 1 FIZC1 Wykład specjalistyczny (KE) x x x x x x x x FIZC13 Laboratorium dyplomowe (KE) x x x x x x x x x x x x x x 3 FIZC14 Seminarium dyplomowe (KE) x x x x x x x x x x x x x x 4 FIZB001 Przygotowanie pracy magisterskiej x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 FIZB00 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego x x x x x x x x x K_W10 K_U01 K_U0 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_K0 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11

19 MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Informatyka stosowana poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil : ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Przedmiot Efekt kształcenia K_W01 K_W0 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 1 FIZC103 Metody numeryczne x x x x x FIZC300 Analiza sygnału x x x x x x 3 FIZC301 Fizyka współczesna x x x x 4 FIZC30 Laboratorium fizyki współczesnej x x x x x 5 FIZC303 Platforma programistyczna.net x x x 6 FIZC304 Zbieranie i numeryczna analiza danych pomiarowych x x x x x x 7 FIZD001 Psychologia x x x x x x x 8 FIZA001 Język angielski x x x x x 9 FIZC305 Algorytmy graficzne x x x x 10 FIZC306 Aplikacje sieciowe x x x x 11 FIZC307 Nanotechnologia obliczeniowa x x x x x x x x 1 FIZC308 Programowanie baz danych x x x 13 FIZC309 Projekt grupowy (IS) x x x x x x x x x x x 14 FIZC310 Teoria informacji x x x x x x x 15 FIZC311 Wykład obieralny (IS) x x x x 16 FIZC31 Wzorce projektowe i zaawansowane metody programowania x x x 17 FIZC313 Zaawansowane techniki platformy.net x x x 18 FIZD00 Metodologia pracy naukowej x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 FIZE001 Przedsiębiorczość x x x x x x x x x x x 0 FIZC314 Laboratorium dyplomowe (IS) x x x x x x x x x x x x x x 1 FIZC315 Seminarium dyplomowe (IS) x x x x x x x x x x x x x x FIZB001 Przygotowanie pracy magisterskiej x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 FIZB00 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego x x x x x x x x x K_W09 K_W10 K_U01 K_U0 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_K0 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11 Uwaga: Efekty kształcenia K_W06, K_W07 i K_U03 nie dotyczą specjalności,,informatyka stosowana".

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: FIZYKA TECHNICZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015 PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 04/0 NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej NAZWA KIERUNKU: Podstawy nauk technicznych POZIOM : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Objaśnienia oznaczeń w symbolach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA Nr 17/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

W Ć L P/S RAZEM 1 FIZ2A002 Język angielski K_W09, K_U07, K_U08 1 Z

W Ć L P/S RAZEM 1 FIZ2A002 Język angielski K_W09, K_U07, K_U08 1 Z V. ROGRAM STUDIÓW 1. STUDIÓW: studia stacjonarne 2. ÓW: 3 3. UNKTÓW : 90 4. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów stacjonarne Liczba semestrów 4 Liczba punktów 120 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Technologie Ochrony Środowiska POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność studiowania Gospodarka Wodna i Zagrożenia Powodziowe Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia Załącznik 2 Opis kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów w obszarze kształcenia nauk ścisłych profil ogólnoakademicki Kierunek informatyka, II stopień, tryb niestacjonarny. Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia Załącznik 2 Opis kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów w obszarze kształcenia nauk ścisłych profil ogólnoakademicki Kierunek informatyka, II stopień. Oznaczenia efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Chemia POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza Objaśnienie oznaczeń: T obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1 studia pierwszego stopnia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki P profil praktyczny W kategoria wiedzy U kategoria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody jądrowe fizyki ciała stałego

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody jądrowe fizyki ciała stałego Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody jądrowe fizyki ciała stałego Specjalność Metody Jądrowe Fizyki Ciała Stałego ma na celu kształcenie specjalistów w dziedzinie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ letni ROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY ROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - letni I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA Załącznik nr 5 do uchwały nr 509 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Zał. nr 2 do uchwały nr 321/V/V/2015Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza Tabela odniesień kierunkowych do kształcenia dla obszaru nauk ścisłych Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej Semestr I Pracownia fizyczna II stopnia A Współczesne metody doświadczalne fizyki materii

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku TOWAROZNAWSTWO studia licencjackie pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 1 O PG_00020714 Planowanie i analiza eksperymentu 2 O PG_00037339

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CELE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW Absolwent studiów I stopnia makrokierunku Inżynieria Nanostruktur: posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Informatyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Informatyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA Załącznik nr 6 do uchwały nr 509 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki Cele kształcenia: Uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie wszystkich gałęzi fizyki, umożliwiającej śledzenie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA Zał. nr 5 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Kierunkowe efekty kształcenia po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska absolwent: Symbol dla kierunku (K)

Tabela 2.1. Kierunkowe efekty kształcenia po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska absolwent: Symbol dla kierunku (K) Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister inżynier 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Opis przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK702 Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa inżynierska Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Kierunek Informatyka

Kierunkowe efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Kierunek Informatyka Załącznik 2 Opis kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów w obszarze kształcenia nauk ścisłych profil ogólnoakademicki Kierunek informatyka, I stopień tryb stacjonarny. Oznaczenia efektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Kandydat na te studia musi posiadac kompetencje inŝynierskie (tzn. tytuł zawodowy inŝyniera) oraz kwalifikacje,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 671 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Zał. nr 5 do ZW MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA studia drugiego stopnia na kierunku górnictwo i geologia, specjalność eksploatacja podziemna i odkrywkowa

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA I PROFILU STUDIÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA: Kierunek Fizyka Techniczna POZIOM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY nazwa kierunku studiów: Makrokierunek: Informatyka stosowana z komputerową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów stacjonarne Liczba semestrów 6 Liczba punktów 180 Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych. Symbol Opis Symbol Opis Symbol Opis. Efekty w zakresie wiedzy

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych. Symbol Opis Symbol Opis Symbol Opis. Efekty w zakresie wiedzy Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE Efekty uczenia się Kierunek Informatyka Studia pierwszego stopnia Profil praktyczny Umiejscowienie kierunku informatyka w obszarze kształcenia: Obszar wiedzy: nauki

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów transport należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechatronika, mechanika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo