ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1 Rozdział IV ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 4.1. Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia Osoby nietrzeźwe stanowią często źródło zagrożenia dla otoczenia. Przybiera ono różne formy: od łagodniejszych w postaci zaczepek do najbardziej drastycznych w postaci agresji fizycznej. Narażenie na przejawy agresji ze strony nietrzeźwych badano pytając czy respondent w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem spotkał się ze strony pijanego z przejawami agresji słownej (zaczepki, używanie wulgarnych wyrazów, obrażanie itp.) lub przejawami agresji fizycznej (bicie, popychanie, zranienie), które byłyby skierowane na niego. Ponadto badani byli proszeni o podanie, czy zaobserwowali takie zachowania ze strony pijanych adresowane do innych osób. Wyniki przedstawia tabela poniżej: Tabela 4.1. Zagrożenie ze strony nietrzeźwych (odsetki badanych) Osoba nietrzeźwa lub pijana: Respondent Respondent jako świadek jako ofiara zaczepiała, zagadywała, używała wulgarnych wyrazów, obraziła (wszelka agresja słowna) 20,8 18,2 uderzyła, popchnęła, zaczepiała, zraniła (wszelka agresja fizyczna) 12,0 6,5 Źródło: Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 roku. Alkohol powoduje zanik samokrytycyzmu, osłabia wewnętrzną kontrolę, stymuluje do zachowań agresywnych oraz naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne. Kryminogenny charakter napojów alkoholowych wyznacza specyfikę podejmowanych przez Policję działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu. Alkohol często decyduje o sposobie realizacji czynów zabronionych, wielokrotnie też staje się motywem, dla którego przestępstwo zostaje popełnione. Zagrożenia, jakie niesie za sobą zjawisko uzależnienia od alkoholu powodują, że problem ten pozostaje w stałym zainteresowaniu Policji. Policjanci wykonują szereg zadań dotyczących rozpoznawania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń popełnionych pod wpływem alkoholu, jak również często przy współudziale innych podmiotów, organizują akcje profilaktyczne, edukacyjne oraz podejmują wiele czynności i działań prewencyjnych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Inicjatywy podejmowane w tym celu mają charakter stały i systematyczny, ale też część z nich przybiera formy lokalnych działań, uwarunkowanych specyfiką regionu i poziomem zagrożenia omawianym zjawiskiem. Na terenie Polski przez cały 2002 rok prowadzone były liczne działania, których celem było m.in.: ujawnianie przestępstw związanych z nielegalną produkcją alkoholu oraz nielegalnym jego handlem; interwencje wobec nieletnich będących pod wpływem alkoholu, łącznie z ustaleniem miejsca zakupu alkoholu przez nieletniego oraz wyciągnięciem stosownych konsekwencji wobec sprzedawcy; ujawnianie osób spożywających alkohol w miejscach publicznych; kontrolowanie lokali gastronomicznych, rozrywkowych, dyskotek, pubów, kawiarenek internetowych oraz innych miejsc gromadzenia się młodzieży w kontekście przestrzegania przez ich właścicieli przepisów Ust. o wychowaniu w trzeźwości...; ujawnianie nietrzeźwych użytkowników dróg wraz z wyciągnięciem stosownych konsekwencji. Ze sprawozdania Biura Służby Prewencyjnej KGP wynika, że ogółem w 2002 roku na terenie Polski przeprowadzono akcji służących osiągnięciu wyżej wymienionych celów, z czego 52

2 4.841 prowadzonych było z udziałem podmiotów pozapolicyjnych. Ogółem we wszystkich kategoriach przestępstw w Polsce w okresie styczeń grudzień 2002 roku popełniono przestępstw (w 2001 roku ), Policja zarejestrowała podejrzanych (w 2001 roku ) nieletnich popełniło łącznie czynów karalnych. Posiadane przez Komendę Główną Policji dane statystyczne wyraźnie wskazują na powiązania alkoholizmu z przestępczością. W wielu kategoriach dokonanych przestępstw alkohol był bezpośrednią przyczyną działania sprawców. Dane dotyczące udziału nietrzeźwych sprawców w wybranych kategoriach przestępstw obrazuje poniższa tabela. Tabela 4.2. Udział nietrzeźwych sprawców w wybranych kategoriach przestępstw istotnych dla bezpieczeństwa publicznego w okresie styczeń grudzień 2002 r. Podejrzani Kwalifikacja prawna Zabójstwo Uszczerbek na zdrowiu Bójka lub pobicie Zgwałcenie Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem Ogółem Dorośli Ustalono trzeźwoś Nieletni Ustalono Nietrzeźwi Ogółem trzeźwoś Nietrzeźwi Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

3 Ogółem w wybranych kategoriach* przestępstw w Polsce w okresie styczeń grudzień 2002 r. Policja odnotowała podejrzanych, z czego było pod wpływem alkoholu co stanowi 56,5% ogółu podejrzanych w wybranych kategoriach przestępstw. Analogicznie w tym samym okresie odnotowano w wybranych kategoriach* nieletnich sprawców czynów karalnych spośród sprawców w chwili popełnieni czynu było pod wpływem alkoholu, co stanowi 6,6% sprawców w branych pod uwagę kategoriach Nietrzeźwość w miejscach publicznych Tabela 4.3. Ilość zatrzymanych (doprowadzonych) w izbach wytrzeźwień i policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (na podstawie przesłanych sprawozdań z komend wojewódzkich Policji). L.p. Województwo ogółem/w tym nieletni Liczba odprowadzonych do: izb wytrzeźwień chłopcy/ dziewczęta policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych/ w tym nieletni 1. Dolnośląskie / / / Kujawsko pomorskie / /7 471/0 3. Lubelskie 6.422/ / /0 4. Lubuskie 6.151/ / /0 5. Łódzkie 392/17 14/ /0 6. Małopolskie / / /0 7. Mazowieckie 1.137/32 29/ /0 8. Opolskie 2.032/47 47/ /0 9. Podkarpackie 6.121/ / /0 10. Podlaskie 5.163/95 85/ /0 11. Pomorskie / / /0 12. Śląskie / / /0 13. Świętokrzyskie / / /1 14. Warmińsko mazurskie /122 99/ /0 15. Wielkopolskie / / /0 16. Zachodniopomorskie 9.425/ / /0 17. KSP Warszawa / /30 613/0 SUMA / / /212 W analizowanym okresie policjanci zatrzymali w miejscach publicznych ogółem nietrzeźwych, z których: nietrzeźwych zostało doprowadzonych do izb wytrzeźwień (jest to liczba czynności policyjnych polegających na doprowadzeniu, a nie faktycznie przebywających w izbach); osób przewieziono do placówek służby zdrowia; nietrzeźwych odwieziono do miejsca zamieszkania. * Dotyczy przestępstw z art. 148, , , , 207, 216, 217, , , oraz rozdziałów XX, XXI KK. 54

4 4.3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu na drogach W badaniach zrealizowanych na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadano pytanie dotyczące kierowania samochodem pod wpływem alkoholu. Do prowadzenia samochodu lub innego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu przyznało się 4,5% badanych. Odsetek ten należy traktować jako dolną granicę oszacowania, bowiem przyznanie się do tego zachowania w badaniu ankietowym, nawet anonimowym, wymagało dużej odwagi, ponieważ prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym w świetle prawa jest przestępstwem. Można zatem założyć, że faktycznie osób dopuszczających takich czynów jest więcej. Na uwagę zasługuje fakt, że 26% badanych była chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem świadkiem sytuacji, gdy ktoś inny będąc pod wpływem alkoholu zasiadał za kierownicę pojazdu. W grudniu 2002 w Europie (SARTRE 3) przeprowadzono wśród kierowców sondaże opinii na temat zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Jedna z kategorii pytań dotyczyła problematyki nietrzeźwości kierowców: 20% badanych kierowców uważa, że zawsze prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przyczyną wypadków drogowych, 46% że bardzo często i 26% że często; 91% badanych kierowców deklaruje, że nigdy nie prowadzi pojazdów pod wpływem alkoholu, 7% że rzadziej niż raz w tygodniu, a 1,3% że 1 lub 2 razy w tygodniu; 75% badanych kierowców uważa, że w ogóle nie należy pić alkoholu przed kierowaniem pojazdem, 7% że dopuszczalna norma powinna być niższa, 12% że obecny limit jest dobry, a 4% że powinno się zwiększyć dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy; 78% kierowców deklaruje, że w ciągu ostatnich 3 lat policja ani razu nie sprawdziła u nich poziomu alkoholu we krwi, 12% że 1 raz i 9% więcej niż raz. ponad 90% badanych kierowców popiera wprowadzenie całkowitego zakazu picia alkoholu przed prowadzeniem pojazdu dla początkujących kierowców; ponad 80% badanych kierowców popiera wprowadzenie kursów reedukacyjnych dla kierowców zatrzymanych po raz drugi za jazdę pod wpływem alkoholu; ponad 80% badanych kierowców popiera wprowadzenie zasady kierowania osób zatrzymanych po raz drugi za jazdę pod wpływem alkoholu na badania stopnia uzależnienia od alkoholu Na ogólną liczbę sporządzonych wniosków o ukaranie z wybranych artykułów Kodeksu Wykroczeń w 2002 roku (patrz tabela 4.4.), dotyczyło wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach, a za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. 55

5 Tabela 4.4. Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie z wybranych artykułów Kodeksu Wykroczeń dane liczbowe wg STP 7/B. Liczba sporządzonych wniosków Rodzaj wykroczenia W tym czyny Ogółem nieletnich Za wszystkie wykroczenia ogółem Za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ogółem w tym: Art KW Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach ogółem W tym w stanie nietrzeźwym: Art KW Art KW Popełnionych przez pieszych: W tym nietrzeźwych Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Tabela 4.5. Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie do sądów grodzkich z wybranych artykułów Kodeksu Wykroczeń (dane liczbowe wg STP 7/B oraz przesłanych sprawozdań z komend wojewódzkich Policji) Ilość sporządzonych wniosków o ukaranie L.p. Województwo z wybranych artykułów Kodeksu Wykroczeń art KW art KW art KW 1. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP Warszawa SUMA W celu przeciwdziałania kierowaniu pojazdem przez osoby będące pod wpływem alkoholu Policja prowadzi działania profilaktyczno propagandowe i represyjne, zmierzające do eliminowania

6 z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg. Działania takie nasilone są w okresach wzmożonego ruchu, takich jak wakacje, święta i inne uroczystości, które pociągają za sobą przemieszczanie się dużej ilości pojazdów. W 2002 roku kontynuowana była akcja pod kryptonimem POMIAR koordynowana przez Zarząd Drogowego Biura Służby Prewencyjnej KGP. Polegała ona na prowadzeniu działań na terenie poszczególnych województw mających przekonać uczestników ruchu drogowego o nieuchronności kary za kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu. W akcjach tych w 2002 r. na terenie całej Polski wzięło udział ogółem policjantów, z czego z ruchu drogowego, a z pionu prewencji. W działaniach tych wykorzystano radiowozów oraz użyto urządzeń do badania stanu trzeźwości użytkowników dróg. Skontrolowano ogółem pojazdy, zatrzymano dowodów rejestracyjnych. Według informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji szczegółowe dane za rok 2002 przedstawiają się następująco: 1. liczba zatrzymanych praw jazdy ogółem: ogółem (w 2001 roku ), z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym (w 2000 roku ), Tabela 4.6. Liczba odebranych praw jazdy, w tym za jazdę po spożyciu alkoholu w 2002 roku, w podziale na województwa Lp. Województwo Ilość odebranych praw jazdy ogółem w tym za jazdę po spożyciu alkoholu 1. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP Warszawa SUMA Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 57

7 Tabela 4.7. Liczba podejrzanych w 2002 r. w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości (dane z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA). Ilość podejrzanych za prowadzenie pojazdu L.p. Województwo w stanie nietrzeźwośc art. 178 a 1 art. 178 a 2 1. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP Warszawa SUMA Tabela 4.8. Liczba ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu Liczba ujawnionych osób Styczeń grudzień 2001 r. art.87 1 i 2 KW; Od r. art.178a 1 i 2 KK Styczeń grudzień 2002 r art.87 1 i 2 KW oraz art.178a 1 i 2 KK W porównaniu z 2001 rokiem stwierdzono wzrost liczby ujawnionych przypadków kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o osób. 2. liczba sporządzonych wniosków o ukaranie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym: ogółem (w 2001 roku ), z tego: wnioski do kolegiów za kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwym: (w 2001 roku ), 3. liczba wniosków za naruszenia bezpieczeństwa i porządku na drodze przez pieszych: (w 2001 roku ), w tym przez nietrzeźwych: (w 2001 roku ), 4. liczba wypadków drogowych: ogółem: (w 2001 roku ), spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców: (w 2001 roku 4.056), z udziałem nietrzeźwego uczestnika ruchu: (w 2001 roku 6.230),

8 5. liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych: ogółem liczba ofiar: (w 2001 roku 5.534), w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców: 568 (w 2001 roku 479), w wypadkach z udziałem nietrzeźwego uczestnika ruchu: 809 (w 2001 roku 696), 6. liczba rannych w wypadkach drogowych: ogółem: (w 2001 roku ), w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców: (w 2001 roku 5.634), w wypadkach z udziałem nietrzeźwego uczestnika ruchu: (w 2001 roku 7.684). Tabela nr 4.9. Zestawienie statystyczne wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców (na podstawie danych z Zarządu Ruchu Drogowego BSP KGP). L.p. Województwo wypadki zabici ranni 1. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP Warszawa SUMA W 2002 roku Policja stwierdziła przestępstw polegających na kierowaniu pojazdem przez osoby w stanie nietrzeźwości; wszczęto w związku z tym postępowania; zarejestrowano podejrzanych. Z danych Prokuratury Krajowej wynika, iż w 2002 r. stwierdzono: przestępstwa o prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości (art. 178a 1 KK), z czego prokuratorzy skierowali do sądu akty oskarżenia oraz 54 wnioski o warunkowe umorzenie; przestępstw o prowadzenie innych pojazdów w stanie nietrzeźwości (art. 178a 2 KK), z czego prokuratorzy skierowali do sądu aktów oskarżenia oraz 24 wnioski o warunkowe umorzenie. 59

9 4.4. Nietrzeźwość a przestępstwa wśród dzieci i młodzieży Zagrożenie przestępczością, przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego o charakterze chuligańskim popełniane przez nieletnich stanowią w Polsce poważny problem społeczny. Mając na uwadze poprawę sytuacji w tym zakresie Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, w dn r. zobowiązał pisemnie komendantów wojewódzkich do podejmowania stosownych działań. (pismo E V 101/99). Na tej podstawie czynności Policji w przypadku zatrzymania bądź ujawnienia nieletniego pod wpływem alkoholu muszą zmierzać w kierunku ustalenia, kto sprzedał lub udostępnił mu trunek; następnym zaś etapem powinno być wystąpienie o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu lub wszczęcie postępowania z art. 208 KK. W 2002 roku stwierdzono 658 przestępstw z art. 208 KK (rozpijanie małoletniego) i zarejestrowano 350 podejrzanych o naruszanie tego artykułu, (w tym 146 nieletnich). W 2002 roku nieletni byli podejrzani o popełnienie następujących czynów (wg kwalifikacji prawnych): Zabójstwo 51 osób (w tym 11 nietrzeźwych) Uszczerbek na zdrowiu osób (w tym 74 nietrzeźwych) Bójka lub pobicie osób (w tym 276 nietrzeźwych) Zgwałcenie 172 osoby ( w tym 22 nietrzeźwych) Kradzież cudzej rzeczy osoby (w tym 289 nietrzeźwych) Kradzież z włamaniem osób(w tym 576 nietrzeźwych) Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze osób (w tym 395 nietrzeźwych). Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2002 roku Policja w całej Polsce ujawniła nieletnich pod wpływem alkoholu. Obligatoryjnie nieletni wraz z opiekunami wzywani byli przez specjalistów d.s. nieletnich, celem odbycia rozmowy profilaktyczno ostrzegawczej, podczas której ustalano sytuację wychowawczą dziecka oraz informowano o wpływie spożywania napojów alkoholowych na zachowania zabronione. Jak pokazuje praktyka, trudno jest ustalić w jaki sposób nieletni wszedł w posiadanie alkoholu. Najczęściej odmawia on podania źródła jego nabycia lub twierdzi, że alkohol kupił mu jakiś nieznany dorosły, bądź wyniósł go z domu rodzinnego. Policjanci w całej Polsce odbyli szereg spotkań z młodzieżą, podczas których omawiano konsekwencje prawne i skutki spożywania napojów alkoholowych. Organizowane były akcje, festyny i imprezy promujące życie bez alkoholu, np. Nietrzeźwy nieletni, Rezerwa, Pasażer, często przy współudziale podmiotów pozapolicyjnych. Problematyka spożywania alkoholu przez młodzież uwzględniana była w programach profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży realizowanych przez poszczególne jednostki terenowe, np. Stop patologiom, Alkohol kradnie wolność, Trzeźwy nieletni. Wydział ds. Patologii Społecznej Biura Służby Prewencyjnej KGP wzorem ubiegłych lat monitoruje charakter i dynamikę przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu na podstawie sprawozdań przesyłanych z komend wojewódzkich i dokonuje ich analizy oraz zbiera dane dotyczące np. rozmiarów nielegalnego rynku alkoholowego, liczby wszczętych postępowań w związku z nie legalną produkcją i obrotem napojami alkoholowymi, ilość nietrzeźwych sprawców w wybranych kategoriach przestępstw, itd. Powyżej przytaczane czynności będą miały swe odzwierciedlenie w przygotowywanym przez Wydział Raporcie o rozpoznanych zjawiskach patologii społecznej, przestępczości i demoralizacji nieletnich w roku

10 4.5. Samobójstwa pod wpływem alkoholu W 2002 roku nastąpił spadek liczby zamachów samobójczych. Jednak liczba osób będących w chwili zamachu samobójczego pod wpływem alkoholu utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Tabela Liczba zamachów samobójczych Rok Ogółem Zakończonych zgonem Liczba osób będących w chwili zamachu pod wpływem alkoholu Nietrzeźwość związana z wypadkami w pracy i naruszenia obowiązku trzeźwości zawodowej Picie w miejscu i czasie pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy było udziałem 11,1% badanych, którzy byli zatrudnieni w tym okresie. 19,5% badanych było świadkiem takiej sytuacji (badania zrealizowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 roku). Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy kontrolują pracodawców, którzy zgodnie z art Kodeksu pracy mają obowiązek zgłosić, że w ich zakładach doszło do śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy. W 2001 r. inspektorzy prowadzili kontrole w związku z wypadkami przy pracy, w których poszkodowanych zostało osób. Wśród przyczyn, dla 65 poszkodowanych wskazano nadużycie alkoholu jako jedną z kilku przyczyn danego wypadku, co stanowi 0,73% wszystkich ustalonych przyczyn wypadków w 2001 r. W 2002 r. inspektorzy zbadali wypadków, w których poszkodowanych zostało osób. Wśród przyczyn, dla 73 poszkodowanych wskazano nadużycie alkoholu jako jedną z kilku przyczyn danego wypadku, co stanowi 0,86% wszystkich ustalonych przyczyn wypadków w 2002 r. W roku 2002 nie prowadzono badania kosztów wypadków przy pracy, a latach 2000 i 2001 badano koszty w wybranych działach gospodarki głównie ze względu na ich skutki (śmiertelne, ciężkie), bez ich ukierunkowania na konkretne przyczyny, między innymi w celu przetestowania metodyki opracowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. 61

11 Tabela Zestawienie wypadków, dla których jako jedną z przyczyn ustalono nadużycie alkoholu. Liczba W tym poszkodowanych Województwo Rok Z ciężkimi ogółem w Ze skutkiem uszkodzeniami wypadkach śmiertelnym ciała Podlaskie Kujawsko pomorskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Małopolskie Lubelskie Łódzkie Warmińsko mazurskie Opolskie Wielkopolskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Mazowieckie Dolnośląskie Lubuskie Razem:

12 W 2002 roku Policja zanotowała naruszenia obowiązku trzeźwości zawodowej: z art. 180 k.k. (Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.) w 95 przypadkach (w 2001 roku w 92 przypadkach), z art. 179 k.k. (Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) w 68 przypadkach (w 2001 roku w 90 przypadkach). 63

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Rozdział VII ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 7.1. Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia Statystyki policyjne i praktyka pokazuje, że alkohol jest jednym z podstawowych czynników kryminogennych.

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2009 roku doszło do: 2 554 wypadków drogowych, w których 253 osoby zginęły, a 3

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że we wrześniu 2009 roku doszło do: 4 005 wypadków drogowych, w których 387 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. ZATWIERDZAM... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w listopadzie 2008 roku

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że we wrześniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2018 roku doszło do: 1 745 wypadków drogowych, w których 148 osób zginęło, a 2

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Opiniodawczo- Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2018 roku miało miejsce:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2018 roku doszło do: 3 020 wypadków drogowych, w których 227 osób zginęło, a 3 558

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: 4 026 wypadków drogowych, w których 448 osób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2014 roku doszło do: 2 961 wypadków drogowych, w których 238 osób zginęło, a 3 654

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w grudniu 2016 roku doszło do: 2 965 wypadków drogowych, w których 288 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do: 2 503 wypadków drogowych, w których 265 osób

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do: 2 770 wypadków drogowych, w których 242 osoby

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

R A K O N I E W I C A C H

R A K O N I E W I C A C H Sprawozdanie za rok 2018 r. K O M I S A R I A T P O L I C J I W R A K O N I E W I C A C H Wielichowo dn. 27.03.2019r Stan zatrudnienia w KP Rakoniewice Stan zatrudnienia: 15 policjantów, 2 pracowników

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego:

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego: Małoletni: - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) - art.10 1 i 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, 17 lutego 214r. Przestępstwa ogółem 211 4 353 35 3 25 2924 294 2712 2646 239 2154 1975 186 2 15 1 5 Wykryte CZYNY KARALNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻNINIE ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE INFORMACJE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku. Zestawienia statystyczne

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku. Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia.

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Jednostka podziału administracyjnego Rok Przestępstwa Przestępstwa stwierdzone

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2014 roku. Zestawienia statystyczne

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2014 roku. Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2014 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Egz. nr. styczeń Żychlin, dnia roku. Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie

SPRAWOZDANIE Egz. nr. styczeń Żychlin, dnia roku. Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie owy Policji r ćlzkie / Żychlin, dnia 04.01.2019 roku URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO 04 L dz Dnia 1 5. 01. 2019 (podpis Egz. nr,1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W ŻYCHLINIE ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2010 roku doszło do: 3 774 wypadków drogowych, w których 439

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w październiku 2014 roku doszło do: 3 158 wypadków drogowych, w których 311 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI Informacja na temat bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Bogatynia w 2006 roku nadkom.. Daniel Gotthardt Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Struktura Komisariatu Policji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30376,europejski-dzien-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html 2018-12-18, 20:13 EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 6 maja został

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego w 2017 roku w porównaniu do 2016 r.

I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego w 2017 roku w porównaniu do 2016 r. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego z wyłączeniem obszaru miejskiego miasta Białegostoku za 217 rok. I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

, 18:46

, 18:46 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/163,wypadki-drogowe-w-2002-r.html 2019-08-06, 18:46 WYPADKI DROGOWE W 2002 R. W okresie styczeń-grudzień 2002 roku zaistniało 53.559

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Zespół szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Dokument zatwierdził: insp. Michał Czeszejko-Sochacki Dyrektor Biura Prewencji KGP Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok Serock dn. 27.03.2019 r. Wyk. i opr. Kom. Zbigniew Prusinowski

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW Obowiązujące przepisy: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2014 roku doszło do: 2 646 wypadków drogowych, w których 221 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2016-2017 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Zatwierdzam. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Zatwierdzam. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Zatwierdzam Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK Sprawozdanie z realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców

Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Kierowcy noga z gazu! - Nowe przepisy dotyczące kierowców Od 18 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2017 roku

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2017 roku PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2017 roku Zestawienia statystyczne Na podstawie:parpa-g1 - Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

R a p o r t z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2009 roku

R a p o r t z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2009 roku R a p o r t z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2009 roku z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz Warszawa, 2010 r. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów:

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/kierowcy/printpdf Kierowcy Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Zasady ruchu pojazdów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 4 lutego 9 r. Raport roczny 8 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2015 roku

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2015 roku PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2015 roku Zestawienia statystyczne Na podstawie: PARPA-G1 - Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 220. Przestępczość nieletnich

Informacja. Nr 220. Przestępczość nieletnich KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przestępczość nieletnich Czerwiec 1994 Jolanta Szymańczak Informacja Nr 220 W ostatnich latach odnotowuje się stały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2016 roku

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2016 roku PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2016 roku Zestawienia statystyczne Na podstawie:parpa-g1 - Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo