UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz oraz Nr 230, poz Strona 1

2 Załącznik do Uchwały nr XX/127/2012 Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GOLUBIU- DOBRZYNIU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2011 ROKU Strona 2

3 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminowania zachowań szczególnie uciążliwych społecznie 2. Poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych, 3. Podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia, 4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 5. Zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań. Strona 3

4 Przedsięwzięcia wynikające z analizy zagrożeń lat ubiegłych oraz strategiczne cele określone do realizacji dla Policji w 2011 roku zmierzały do: 1. Zwiększenia liczby bezwzględnej policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych Komendy, obecności policjantów w miejscach szczególnie zagrożonych, 2. Poprawy efektywności współpracy pomiędzy służba prewencyjną a kryminalną, 3. Bieżącego podnoszenia wykrywalności sprawców przestępstw, w tym w szczególności przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, 4. Ograniczenie zagrożenia przestępczością i zachowaniami szczególnie uciążliwymi społecznie( niszczenie mienia, kradzieże z włamaniem, rozboje, bójki i pobicia, zachowania agresywne ze strony młodzieży), 5. Zwiększenia efektywności w zakresie zatrzymań sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu w 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie tj. kradzież mienia, kradzież samochodów, kradzież z włamaniem, bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenie mienia. 6. Bieżącego rozpoznawania środowisk kibiców oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w związku z lokalnymi imprezami i uroczystościami oraz przejazdami kibiców, 7. Zwiększenia liczby policjantów Ruchu Drogowego pełniących służbę na drodze 8. Ograniczenia liczby zdarzeń drogowych i ich skutków, przede wszystkim wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, w tym ujawnianie i eliminowanie nietrzeźwych kierujących pojazdami. 9. Optymalnego wykorzystania sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń, 10. Ograniczenia dynamiki przestępczości kryminalnej, 11. Zwiększenia aktywności w zakresie rozpoznawania i ujawniania przestępczości narkotykowej, 12. Bieżącego rozpoznawania i ujawniania przestępczości korupcyjnej, 13. Zwiększenia aktywności w zakresie ujawniania czynów karalnych jak również zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, 14. Realizacji programów prewencyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa, wpływających na świadomość prawną mieszkańców oraz zapobiegających działaniom przestępczym, 15. Bieżącego włączania mieszkańców, instytucji oraz organów współodpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku do współpracy w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, Strona 4

5 Dane statystyczne W 2011 ogółem w Komendzie Powiatowej Policji w Gołubiu - Dobrzyniu wszczęto 538 postępowań przygotowawczych o przestępstwo, czyli o 44 mniej niż w 2010 roku; dynamika wyniosła 92,4 %. W ramach prowadzonych postępowań stwierdzono zaistnienie 942 przestępstw, o 7 więcej niż w roku 2010, dynamika wyniosła 100,7 %. Wykrywalność ogólna wyniosła 89,9 % i jest wyższa o 2,6 % w porównaniu do roku poprzedniego. W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych zanotowano 484 przestępstw o charakterze kryminalnym, tj. 1 mniej niż w 2010 roku; dynamika wyniosła 99,8 %. Należy przy tym podkreślić, że w kategorii przestępstw kryminalnych, które są jednocześnie najbardziej uciążliwymi społecznie wykryto 409 przestępstw co w efekcie dało 82,1 % wykrywalności w tej kategorii, a więc o 4,2% więcej jak w roku 2010, jest to wynik najlepszy w skali województwa kujawsko-pomorskiego. Wykrywalność przestępstw systematycznie się podnosi przy jednoczesnym ograniczeniu liczby zdarzeń, tendencje w tym zakresie z punktu widzenia skuteczności działań Policji są zatem prawidłowe. Na ogólną ilość stwierdzonych przestępstw na terenie działania KPP w Golubiu-Dobrzyniu składają się przytoczone wyżej przestępstwa o charakterze kryminalnym jak również przestępstwa gospodarcze, w kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 81 postępowań, jest to liczba większa niż w 2010 roku o 3 postępowania, dynamika wyniosła 103,8 %, w ramach postępowań stwierdzono popełnienie 186 przestępstw, jest to o 25 więcej niż w 2010 roku, dynamika wyniosła 115,5 %. Na ogólny wzrost liczby przestępstw miał też niewątpliwie wpływ wzrost ilości ujawnionych czynów popełnionych przez nieletnich, w tym szczególnie przestępstw narkotykowych. Należy zwrócić uwagę, że czyny popełnione przez nieletnich, to w zdecydowanej większości efekt dobrego rozpoznania, aktywności i inicjatywy własnej policjantów. Podkreślić należy również, iż policjanci Komendy Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu uzyskali najwyższy wskaźnik zatrzymań sprawców przestępstw w 7 podstawowych kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie w skali województwa kujawsko-pomorskiego, w latach wskaźnik ten wyniósł 13,33 %, natomiast w latach ,71 %, nastąpił wzrost o 5,38 %. Z powyższych danych wynika, że z jednej strony ograniczono liczbę przestępstw, z drugiej zaś systematycznie wzrasta wykrywalność oraz liczba zatrzymanych sprawców przestępstw, zatem można uznać, że zadania w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz walka z przestępczością najbardziej uciążliwą społecznie były realizowane prawidłowo i z właściwym zaangażowaniem. Ogólna ilość przestępstw oraz wykrywalność L.p. Rodzaj Ogólna ilość przestępstw stwierdzonych Wykrywalność ogólna 87,3 % 89,9 % 3. Ilość przestępstw popełnionych przez nieletnich Strona 5

6 Ogólna ilość przestępstw a wykrywalność przestępstwa stwierdzone wykrywalność Przestępstwa o charakterze kryminalnym a wykrywalność ilość przestępstw wykrywalność Ilość popełnianych czynów karalnych przez nieletnich ilość czynów karalnych Strona 6

7 Ilość przestępstw w poszczególnych podstawowych kategoriach L.p. Rodzaj przestępstwa Wszczętych stwierdzonych Wszczętych Stwierdzonych 1 Kradzież mienia 2 Kradzież z włamaniem 3 Rozboje, wymuszenia 4 Bójki i pobicia 5 Kradzież samochodu 6 Uszkodzenie rzeczy 7 Uszczerbek na zdrowiu 8 Przestępczość narkotykowa Ogólna liczba przestępstw stwierdzonych w 7 podstawowych kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie w 2011 roku wyniosła 257, natomiast w 2010 roku odnotowano 276 przestępstw liczba ta zatem zmniejszyła się o 19 przestępstw, dynamika wyniosła 93,1 %. Poszczególne rodzaje przestępczości Kradzież mienia Rozboje, wymuszenia Kradzież samochodu Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Bójki i pobicia Uszkodzenie rzeczy Przestępczość narkotykowa Strona 7

8 Udział przestępczości nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw przestepstwa ogółem 120 czyny karalne nieletnich Przedstawione wyżej dane wskazują, że znacznie zmniejszyła się liczba przestępstw w kategorii kradzieży z włamaniem, odnotowano takich przestępstw o 5 mniej niż w 2010 roku, wskaźnik dynamiki w tej kategorii wyniósł 94,1 %. Natomiast w kategorii kradzieży stwierdzono o 3 przestępstwa mniej niż w 2010 roku, dynamika tej kategorii wyniosła 97,9 %. Znacznie zmniejszyła się liczba przestępstw w kategorii rozboje i wymuszenia oraz uszkodzenie cudzej rzeczy. Mniejsza jest również liczba przestępstw kradzieży samochodu. Na uwagę zasługuje znaczny wzrost liczby ujawnionych przestępstw narkotykowych, policjanci ujawnili w tej kategorii o 50 przestępstw więcej niż w 2010 roku. Jest to godne podkreślenia z uwagi na fakt, że przestępczość narkotykowa jest wyłącznie efektem aktywności własnej policjantów. Podejmowane działania były skuteczne w zakresie zapobiegania zaistnieniu przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym, do których należy zaliczyć zabójstwa, ciężki uszczerbek na zdrowiu, albowiem takowych przestępstw nie odnotowano. W kategorii rozboje i wymuszenia nie wszczęto postępowań, natomiast w ramach innego postępowania stwierdzono 1 przestępstwo z tej kategorii, bez użycia niebezpiecznego narzędzia. Istotnym elementem jest również udział przestępczości nieletnich w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw, ujawnione przestępstwa nieletnich stanowią 12,7 % ogólnej liczby przestępstw. Zapobieganie tego rodzaju przestępczości, poprzez bieżące ujawnianie czynów karalnych dokonywanych przez nieletnich oraz reakcja na przestępstwa popełniane przez osobę nieletnią jest niezwykle istotnym elementem pracy Policji. Odpowiednio prowadzone rozpoznanie środowiska nieletnich, bieżąca praca i reakcja daje możliwość wczesnego oddziaływania na sprawcę, wpływania na proces jego wychowania i kształtowania właściwych postaw oraz zapobiega popełnianiu kolejnych czynów zabronionych przez sprawcę w przyszłości. Skuteczność policjantów w działaniach w środowisku nieletnich pozbawia sprawców poczucia bezkarności, jest to zatem niezwykle istotny element pracy Policji. Niewątpliwie wychowanie i kształtowanie Strona 8

9 młodego pokolenia ma wpływ na obecny i przyszły poziom poczucia bezpieczeństwa i porządku Naszych mieszkańców. Oddziaływania prewencyjne Jako priorytety do realizacji przyjęto skierowanie większej liczby policjantów do służby patrolowej, ich obecność wśród mieszkańców oraz miejscach szczególnie zagrożonych. Ponadto jednym z najważniejszych zadań była stanowcza reakcja na zachowania szczególnie uciążliwe społecznie: wybryki chuligańskie, zakłócanie porządku w miejscach publicznych jak również wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Działania te miały na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz wzrost zaufania społecznego do Policji. W 2011 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gołubiu - Dobrzyniu wykonali o 375 służb patrolowych więcej niż w roku poprzednim, zrealizowano 49 wspólnych służb ze Strażą Miejską. Niezwykle cenną dla realizacji tych zadań okazała się finansowa pomoc samorządów. Dzięki niej większa liczba policjantów mogła strzec porządku i bezpieczeństwa mieszkańców. Skierowanie do służby patrolowej większej liczby policjantów w ramach służb wystawianych przez Komendę Powiatową Policji możliwe było dzięki racjonalnemu wykorzystaniu policjantów innych służb prewencji poza patrolowymi - do służby patrolowej kierowani byli policjanci realizujący inne zadania, kierownicy Ogniw, policjanci Wydziału Kryminalnego. Częstsze patrole to z jednej strony możliwość oddziaływania prewencyjnego na potencjalnych sprawców oraz szansa zatrzymania ich na gorącym uczynku, z drugiej zaś - obecność policjanta w terenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Niezwykle cenna jest również pomoc samorządu miasta Golub - Dobrzyń oraz miasta i Gminy Kowalewo Pom. w zakresie finansowania służb ponadnormatywnych. Analizując uzyskane wyniki należy stwierdzić, że cele te zostały osiągnięte. Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych /- KPP Golub-Dobrzyń Należy również podkreślić, iż w zakresie kierowania do służby dzielnicowych oraz przewodnika z psem służbowym Komenda Powiatowa Policji w Golubiu - Dobrzyniu uzyskała w 2011 roku wskaźniki najlepsze w skali województwa. Zadanie to zrealizowano głównie poprzez właściwe planowanie jak też racjonalne wykorzystanie czasu służby tych policjantów. Podniesiono również wskaźnik wykorzystania w służbie policjantów Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego. Strona 9

10 Jednym z najważniejszych zadań Policji w przypadku zaistnienia przestępstwa jest zatrzymanie jego sprawcy. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia ustawowych zadań Policji jak też poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Podejmowane działania pozwoliły na zatrzymanie na gorącym uczynku lub bezpośrednim pościgu większej liczby sprawców przestępstw niż w 2010 roku, co przedstawiono w poniższej tabeli: rodzaj różnica nietrzeźwi kierujący sprawcy pozostałych przestępstw ogółem Policjanci zatrzymali większą niż w 2011 roku liczbę sprawców przestępstw kryminalnych oraz innych przestępstw. Jest to tendencja pozytywna, zatrzymywanie sprawcy na gorącym uczynku jak wcześniej wskazano to jeden z priorytetów działań Policji. Szczególnie istotnym zadaniem jest zatrzymanie sprawców przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz porządkowi. Natychmiastowa reakcja na tego rodzaju wydarzenie, niezwłoczne zatrzymanie jego sprawcy bezpośrednio przekłada się na stan bezpieczeństwa i porządku, przeciwdziałanie kolejnym zdarzeniom oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. zatrzymania na goracym uczynku nietrzeźwi kierujacy sprawcy pozostałych przestępstw ogółem Z powyższych danych wynika, że z jednej strony ograniczono liczbę przestępstw, z drugiej zaś systematycznie wzrasta wykrywalność oraz liczba zatrzymanych sprawców przestępstw, zatem można uznać, że zadania w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz walka z przestępczością najbardziej uciążliwą społecznie były realizowane prawidłowo i z właściwym zaangażowaniem. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu potrzebowali 11 służb na zatrzymanie sprawcy przestępstwa, jest to wynik lepszy niż w 2010 roku o 1 służbę oraz 21,4 służby na zatrzymanie sprawcy przestępstwa kryminalnego, jest to wynik lepszy niż w 2010 roku o 2,5 służby. Strona 10

11 Reakcja na zgłoszenie Ogólna liczba zdarzeń zaistniałych w badanym okresie wynosi 6211 Jednostka Zdarzenia w terenie miejskim Średni czas reakcji na zdarzenie Zdarzenia w terenie wiejskim Średni czas reakcji na zdarzenie KPP Golub- Dobrzyń minuty 45 sekund minut 48 sekund Województwo kujawskopomorskie minut 41 sekund minut 34 sekundy Jak wynika z powyższych danych policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu podejmowali swoje działania sprawnie i bez zbędnej zwłoki, uzyskując średni czas podjęcia interwencji w terenie miejskim 3 minuty 45 sekund, natomiast w terenie wiejskim 7 minut 48 sekund, są to najlepsze wyniki w województwie kujawsko-pomorskim. Należy pamiętać, że szybka reakcja natychmiastowe dotarcie na miejsce zdarzenia ogranicza skutki działań przestępczych oraz innych zachowań nieakceptowanych w wielu przypadkach pozwala to uchronić ludzkie życie, zdrowie oraz mienie. Im szybsza reakcja tym większa możliwość zatrzymania sprawcy. Realizacja interwencji oraz represja Rodzaj podjętych czynności Mandaty wnioski o ukaranie ilość interwencji ogółem (w tym interwencje w ruchu drogowym) razem wykroczenia Istotnym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest reakcja na zachowania nieakceptowane i uciążliwe społecznie, w 2011 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu ujawnili 9519 wykroczeń, za które sporządzone zostały wnioski o ukaranie do Sądu lub nałożone mandaty karne. Szczególnie istotny jest wzrost represyjności wobec sprawców wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu. Jest to szczególnie ważne, gdyż wykroczenia te są najbardziej uciążliwe społecznie, a zdecydowana reakcja na nie z pewnością wpływa na poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Należy również podkreślić, iż policjanci stosowali represję wobec sprawców rażących wykroczeń biorąc pod uwagę okoliczności oraz warunki sprawy. Ilość przeprowadzonych interwencji jest zbliżona do roku poprzedniego. Strona 11

12 Ponadto skierowano 84 wnioski i powiadomienia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich dotyczące naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego przez osoby nieletnie. W ramach podejmowanych interwencji i czynności skutecznie eliminowano z miejsc publicznych osoby zakłócające porządek oraz agresywnie zachowujące się. pełni. Należy zatem uznać, iż założenia i priorytety w przedstawionym zakresie zrealizowano w Rozpoznawanie środowisk kibiców i zagrożeń bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych Jednym z istotnych celów było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, w czasie imprez sportowych i rozrywkowych jak również w trakcie przejazdów kibiców przez teren Naszego Powiatu. Priorytetem było również niedopuszczenie do zakłóceń porządku, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez. Należy w tym miejscu zauważyć, że zachowania pseudokibiców jak też grup o charakterze chuligańskim stanowią coraz większe zagrożenie, często dochodzi do zdarzeń podczas samych imprez i przejazdów kibiców. W roku 2011 podczas organizowanych imprez na terenie powiatu golubskodobrzyńskiego, zarówno o charakterze sportowym jak i kulturalno- rozrywkowym nie doszło do zakłóceń porządku publicznego oraz zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu uczestników. Nie odnotowano również zdarzeń oraz zakłóceń bezpieczeństwa i porządku związanych z przejazdami kibiców na imprezy sportowe przez teren Naszego Powiatu. Na terenie Naszego Powiatu odbywały się różnego rodzaju imprezy jak też przejazdy kibiców, jednakże właściwie dokonane rozpoznanie jak również zabezpieczenie pozwoliło uniknąć zdarzeń i zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na terenie powiatu nie organizowano imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu imprez sportowych i rozrywkowych. Właściwe zabezpieczenie zarówno imprez sportowych, rozrywkowych jak i kulturalnych możliwe było dzięki właściwej i stojącej na wysokim poziomie współpracy zarówno z organizatorami jak i lokalnymi samorządami. Realizacja tego zadania powiodła się dzięki skierowaniu do ich zabezpieczenia większej liczby policjantów w ramach służb ponadnormatywnych finansowanych przez samorządy jak też bardzo dobremu przygotowaniu policjantów, ich doświadczeniu i osobistemu zaangażowaniu. Należy stwierdzić, iż założenia i cele w zakresie rozpoznawania środowisk kibiców i zagrożeń bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych zrealizowano. Strona 12

13 Prewencja Kryminalna Przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku jak również jego poprawy oraz zapobiegania przestępstwom i wykrywania ich sprawców realizowano między innymi poprzez: 1. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dzieci i młodzieży podczas spotkań bezpośrednich: Policjanci przeprowadzili: spotkania i pogadanki z dziećmi i młodzieżą spotkań z nauczycielami i pedagogami spotkań z mieszkańcami w ramach zebrań Osiedlowych, sołeckich i środowiskowych. Spotkania te w głównej mierze miały charakter pogadanek i szkoleń o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. 2. Prowadzenie współpracy z komisjami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmierzającej do wypracowywania wspólnych przedsięwzięć zapewniających ograniczanie przestępczości i patologii oraz pozyskiwanie środków finansowych na ich realizację: 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz utrzymywanie stałych kontaktów dzielnicowych i policjantów realizujących zagadnienie prewencji kryminalnej z pedagogami szkolnymi, właścicielami lokali rozrywkowych w zakresie rozpoznania osób zażywających narkotyki, rozpoznania objawów zażywania narkotyków, rozpoznania środowiska dealerów i dostawców, zachowań negatywnych i wybryków chuligańskich. 4. Zbieranie i pozyskiwanie informacji o zagrożeniach pozwalających na dyslokowanie służb patrolowych w miejsca o największym zagrożeniu przestępczością. Na uwagę zasługuje fakt, iż do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu wpływa coraz więcej tego typu informacji od mieszkańców, świadczy to o zaufaniu mieszkańców do Policji. 5. Realizację przedsięwzięć w zakresie przekazywania informacji i propagowania wśród mieszkańców właściwych zasad postępowania, nowoczesnych form zabezpieczenia mienia oraz porad jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Opisane działania przyniosły efekty w postaci zwiększenia ilości pozyskiwanych zgłoszeń i informacji od mieszkańców, jak również podniesienie efektywności w zakresie ujawniania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom. Podejmowane działania miały bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa Naszych mieszkańców jak i porządku prawnego. W efekcie przekłada się to bezpośrednio na ilość zaistniałych naruszeń porządku oraz zdarzeń o charakterze przestępczym. Ponadto na podstawie uzyskanych informacji od mieszkańców oraz spostrzeżeń policjantów skierowano 88 wniosków do osób odpowiedzialnych dotyczących nieprawidłowości infrastruktury mogących wpływać na stan bezpieczeństwa i zaistnienie zdarzeń. Nie bez znaczenia jest tu wykazywana przez samorząd i mieszkańców chęć pomocy i reagowania na wszelkie niewłaściwe lub przestępcze zachowania oraz wzrost świadomości w tym zakresie. Pomoc, życzliwość i zaangażowanie samorządów wszystkich szczebli od Powiatu po Strona 13

14 Gminy przyczyniły się wielokrotnie do realizacji wielu przedsięwzięć i akcji, wspólnie podejmowano szereg działań profilaktycznych. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Mając świadomość zagrożeń, jakie występują na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2011 podejmowano działania poprzez: 1. Wzmożone działania planowe i kontrole wszystkich uczestników ruchu. 2. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami wyposażenie policjantów w nowoczesne urządzenia do pomiaru prędkości, co pozwala na skuteczne ujawnianie tego rodzaju wykroczeń oraz eliminowanie czynnika będącego najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych, 3. Prowadzenie systematycznych działań ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń popełnianych w ruchu. 4. Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, samorządami, zarządcami dróg, 5. Systematyczną ocenę organizacji ruchu i ujawnionych nieprawidłowości. 6. Bieżące sprawdzanie oraz wnioskowanie o uzupełnianie oznakowań dróg, 7. Kierowanie do służby policjantów ruchu drogowego w miejsca szczególnie zagrożone oraz stawianie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego innym policjantom, 8. Prowadzenie bieżącej działalności profilaktyczno-wychowawczej zmierzającej do propagowania przepisów ruchu drogowego, poprawnych zachowań uczestników i właściwej interpretacji przepisów. W ramach eliminowania z ruchu pojazdów niesprawnych i zagrażających bezpieczeństwu policjanci w 2011 roku zatrzymali 1145 dowody rejestracyjne. Należy uznać, iż skutecznie eliminowano z ruchu takie pojazdy, co mogło mieć istotnie wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach. Porównanie zdarzeń i ich skutków rodzaj skutek wypadki Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 5 3 zabici 6 3 ranni kolizje Inne zdarzenia na drogach (wjechanie w ubytki w jezdni, zbicie szyby) Ogółem zdarzeń na drogach Strona 14

15 Powyższe dane wskazują, że w 2011 roku zwiększyła się liczba wypadków drogowych w stosunku do roku 2010, odnotowano o 7 wypadków więcej. Również zwiększyła się liczba ofiar wypadków o 2, zmniejszyła się natomiast liczba wypadów ze skutkiem śmiertelnym o 2 oraz liczba ofiar śmiertelnych o 3. Odnotowano o 91 kolizji mniej niż w 2010 roku, znacznie zmniejszyła się liczba innych zdarzeń na drogach tj. wjechanie w ubytki w jezdni, zbicie szyby i inne. Zdarzenia te wynikają w głównej mierze z infrastruktury drogowej. Mając na uwadze powyższe dane należy w dalszym ciągu dążyć przede wszystkim do ograniczenia liczby zdarzeń i ich skutków poprzez eliminowanie ich głównych przyczyn, podnoszenie świadomości społecznej i eliminowanie nieprawidłowości infrastruktury. Zdarzenia w ruchu drogowym wypadki zabici ranni kolizje Podsumowanie Przytoczone wskaźniki i efekty wykazują, iż przyjęte do realizacji w 2011 roku zadania w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu zostały zrealizowane. Postawione cele i założenia zostały osiągnięte w całości. Podkreślić należy wzrost skuteczności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie oraz skuteczność w zakresie zapobiegania zaistnieniu przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym oraz skuteczne i właściwe zabezpieczenie imprez i uroczystości. Z sukcesami ujawniano i wykrywano przestępstwa narkotykowe i gospodarcze. Na uwagę zasługuje poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu, przede wszystkim w zakresie skutków wypadków drogowych i ilości kolizji. Przedstawione dane dotyczące większej liczby policjantów w służbie patrolowej oraz skuteczniejszego wykorzystania innych policjantów świadczą, iż przede wszystkim stawiano w dużym stopniu na zapobieganie przestępczości, funkcję prewencyjną policji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez obecność policjantów wśród mieszkańców, a w kolejnym etapie Strona 15

16 koncentrowano się na skuteczności działań wykrywczych. Pełna realizacja tych zadań przyniosła oczekiwane rezultaty, w związku z powyższym należy je kontynuować w roku bieżącym. Osiągnięcie przedstawionych wyników i odnoszone sukcesy w walce z przestępczością nie byłyby możliwe bez czynnego udziału, wsparcia oraz akceptacji władz samorządowych i współdziałających instytucji. Wsparcie finansowe samorządów, zakup paliwa niejednokrotnie pozwoliło pełnić policjantom służbę w najbardziej odległych rejonach powiatu, zwiększyć patrole w miejscach zagrożonych i mobilność w sytuacjach zagrożenia. Przekazanie środków finansowych na dodatkowe służby przez Burmistrza Golubia - Dobrzynia oraz Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie umożliwiły nadto skierowanie większej liczby policjantów do służby na terenie miasta i gminy Golub-Dobrzyń, w tym również podczas zabezpieczania imprez i uroczystości. Skierowanie do służby zewnętrznej większej liczby policjantów z jednej strony przyczyniło się do wzrostu oddziaływań prewencyjnych, z drugiej - dało możliwość natychmiastowej reakcji na wszelkie niewłaściwe zachowania i przejawy łamania prawa. Widocznym skutkiem tych poczynań było niewątpliwie zwiększenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, mniejsza liczba zdarzeń oraz zwiększenie efektywności w zakresie zatrzymań sprawców przestępstw. Należy zatem uznać, iż w 2011 roku postawione cele z punktu widzenia realizacji zadań służbowych, uzyskania założonych wskaźników oraz postawionych celów zostały właściwie zrealizowane. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu samych policjantów oraz wsparciu samorządów, organizacji i instytucji. Mając na uwadze zagrożenia oraz oczekiwania społeczne w zakresie bezpieczeństwa w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu przyjęte dotychczas cele i priorytety w roku 2012 w dalszym ciągu będą realizowane. Strona 16

17 Uzasadnienie Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Komendanci Policji składają roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, starostom, wójtom, a także radom powiatu i radom gmin. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. W związku z powyższym przedkłada się Radzie sprawozdanie roczne z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok Strona 1

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/296/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/296/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR L/296/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, 17 lutego 214r. Przestępstwa ogółem 211 4 353 35 3 25 2924 294 2712 2646 239 2154 1975 186 2 15 1 5 Wykryte CZYNY KARALNE

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI Informacja na temat bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Bogatynia w 2006 roku nadkom.. Daniel Gotthardt Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Struktura Komisariatu Policji

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2016-2017 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok Serock dn. 27.03.2019 r. Wyk. i opr. Kom. Zbigniew Prusinowski

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 86 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 4 lutego 9 r. Raport roczny 8 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻNINIE ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE INFORMACJE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Egz. nr. styczeń Żychlin, dnia roku. Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie

SPRAWOZDANIE Egz. nr. styczeń Żychlin, dnia roku. Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie owy Policji r ćlzkie / Żychlin, dnia 04.01.2019 roku URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO 04 L dz Dnia 1 5. 01. 2019 (podpis Egz. nr,1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W ŻYCHLINIE ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 imprez masowych, w tym 16 sportowych i 3 koncerty w Wągrowcu angażując do tego znaczne siły osobowe i sprzętowe.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 imprez masowych, w tym 16 sportowych i 3 koncerty w Wągrowcu angażując do tego znaczne siły osobowe i sprzętowe. Odprawa roczna wągrowieckiej policji 8 stycznia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Koło, dnia 6 lutego 2019 r. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI WKOLE

Koło, dnia 6 lutego 2019 r. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI WKOLE KOMENDANT POWATOWY POLCJ WKOLE Koło, dnia 6 lutego 2019 r. SPRA WOZDANE Z DZAŁALNOŚC KOMENDANTA POWATOWEGO POLCJ W KOLE ORAZ NFORMACJA O STANE BEZPECZEŃSTWA PORZĄDKU PUBLCZNEGO NA TERENE KOŁA ZA ROK 2018

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA OGÓLNA Wsl

KANCELARIA OGÓLNA Wsl Góra, dnia 2-02-2016r. KOMENDA POWIATOWA PQL\C _ (1) w GÓRZE ul. Podwale 26, skrytka pocztdwa 6-200 GÓRA ŚLASKJ woj. dolnośląskie ^HOi^Jitl^Ć V', i.:u 2S KANCELARIA OGÓLNA Wsl l -J. 02. 2^ STAROSTA POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA

PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2010-2012 styczeń 2010 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zadaniem każdej organizacji jest systematyzowanie działania jej pracowników w taki sposób, aby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego:

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego: Małoletni: - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) - art.10 1 i 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/180/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/180/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/180/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim za rok 2017

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim za rok 2017 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim za rok 2017 Lewin Brzeski marzec 2018 r. 1 SPIS TREŚCI I. PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA 3 II. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA 4-6

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego w 2017 roku w porównaniu do 2016 r.

I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego w 2017 roku w porównaniu do 2016 r. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego z wyłączeniem obszaru miejskiego miasta Białegostoku za 217 rok. I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2018

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2018 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2018 1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2018 2 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

R A K O N I E W I C A C H

R A K O N I E W I C A C H Sprawozdanie za rok 2018 r. K O M I S A R I A T P O L I C J I W R A K O N I E W I C A C H Wielichowo dn. 27.03.2019r Stan zatrudnienia w KP Rakoniewice Stan zatrudnienia: 15 policjantów, 2 pracowników

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/262/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 12 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LIX/262/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 12 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LIX/262/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu- Dobrzyniu oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za 2018 rok

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za 2018 rok Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za 2018 rok Milanówek Powierzchnia 13,44 km 2 Ludność 16 398 osób BARANÓW MILANÓWEK Podkowa Leśna Powierzchnia 10,13 km 2 Ludność 3 875 osób GRODZISK MAZOWIECKI PODKOWA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5.

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5. Sprawy kadrowe ODESZŁO na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3 PRZYJĘTO z cywila 8 z innych jednostek 5 14 12 10 Stan etatowy Stan kadrowy na koniec 2013r. 8 6 4 2 0 13 8 Ruch kadrowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2019 r. UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu- Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY TRZEBIECHÓW ZA ROK 2016 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo