Kontrakt Terytorialny

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrakt Terytorialny"

Transkrypt

1 Perspektywa finansowania Kontrakt Terytorialny Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowiący umowę zawartą między rządem a samorządem terytorialnym 21 listopada 2013 r. 1

2 Kontrakt Terytorialny (KT) Skuteczne prowadzenie polityki prorozwojowej priorytety krajowe Kontrakt Terytorialny potrzeby i uwarunkowania regionalne Porozumienie między rządem a samorządem wojewódzkim w zakresie priorytetowych przedsięwzięć realizujących cele polityki regionalnej zapisanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) Zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji tych przedsięwzięć 2 Koordynacja działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd

3 Kontrakt Terytorialny - pojęcie Według KSRR: Kontrakt Terytorialny jest najważniejszym instrumentem planistycznym, zapewniającym realizację polityki publicznej o oddziaływaniu terytorialnym (w tym polityki regionalnej) w sposób uwzględniający jej specyficzne uwarunkowania wewnętrzne. Zawiera cele i zadania poszczególnych jego sygnatariuszy oraz określa instrumenty ich realizacji. (KSRR załączniki, str. 24) Według projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw: Kontrakt Terytorialny umowa określająca cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób ich finasowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, opracowanych przez zarząd województwa, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. (Projekt z dnia 22 sierpnia br., art. 5 pkt. 4c) 3

4 Kontrakt Terytorialny - podstawa i forma prawna 4 Zgodnie z nowym paradygmatem opisanym w KSRR oraz Strategii Rozwoju Kraju oraz dla zapewnienia stabilnych podstaw prawnych dla Kontraktu Terytorialnego Minister Rozwoju Regionalnego zaproponował nowelizację Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Projekt Ustawy z dnia 22 sierpnia br. zawiera regulacje prawne dotyczące Kontraktu Terytorialnego. Najważniejsze propozycje nowelizacji Ustawy w odniesieniu do Kontraktu Terytorialnego: Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego uzgadnia z innymi członkami Rady Ministrów stanowisko strony rządowej dotyczące zakresu i treści KT, a następnie negocjuje je z zarządem województwa. Zarząd województwa uzgadnia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego znajdującymi się na terytorium objętym Kontraktem Terytorialnym (KT), zawartość mandatu negocjacyjnego samorządu, w tym przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju tego terytorium. Rada Ministrów oraz właściwy zarząd województwa przyjmują Kontrakt Terytorialny w drodze uchwały. Przyjęty Kontrakt Terytorialny podpisują minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa. Realizację KT koordynuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a ze strony samorządowej zarząd województwa. W celu realizacji zobowiązań wynikających z KT zarząd województwa zawiera porozumienia z innymi JST na obszarze objętym Kontraktem. Realizacja przedsięwzięć priorytetowych określonych w KT jest finansowana w szczególności ze środków programów służących realizacji umowy partnerstwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terytorium objętym KT.

5 Kontrakt Terytorialny - działania Mandat rządowy - część ogólna - część szczegółowa Negocjacje Kontrakt Terytorialny Mandat samorządowy cel obszar tematyczny przedsięwzięcia priorytetowe z punktu widzenia strony samorządowej Zawartość Kontraktu Terytorialnego: 1) uzgodnione cele przewidziane do realizacji na terenie danego województwa; 2) przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji, w tym: - okres realizacji, - oczekiwane rezultaty, - źródła finansowania; 3) zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji KT; 4) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kontroli i monitoringu nad realizacją KT; 5) sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych; 6) warunki zmian i rozwiązania KT. 5

6 Przebieg prac nad KT dla województwa mazowieckiego (1) - wybór obszarów tematycznych Obszary strategicznej interwencji wskazane przez MRR Innowacyjność i przedsiębiorczość Transport Rewitalizacja Środowisko Energetyka Edukacja i rynek pracy Wykluczenie społeczne Obszary tematyczne w KT Badania i Rozwój Transport Środowisko Energetyka Społeczeństwo Obszary tematyczne w aktualizowanej SRWM Przemysł i produkcja Gospodarka Przestrzeń i transport Środowisko i Energetyka Społeczeństwo Kultura i dziedzictwo Polska Wschodnia 6 6

7 Przebieg prac nad KT dla województwa mazowieckiego (2) Stworzona została zbiorcza lista inwestycji (licząca ponad 300 projektów) proponowanych do realizacji w ramach KT. Podstawą do opracowania listy były: Wnioski zebrane w trakcie procedury aktualizacji SRWM (konsultacja założeń) oraz zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZPWM) Wnioski do SRWM złożone w trakcie procedury konsultacji projektu Strategii Plany Wykonawcze do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (SRWM) sporządzone przez jednostki wchodzące w skład grup roboczych Zespołu ds. Aktualizacji Strategii. W skład każdej z grup roboczych wchodzili przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, spółek wojewódzkich i jednostek organizacyjnych. Wnioski zgłoszone bezpośrednio do realizacji w ramach KT 7

8 Przebieg prac nad KT dla województwa mazowieckiego (3) Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja br. powołany został Zespół do spraw negocjacji z Rządem RP mandatu oraz treści kontraktu terytorialnego zawieranego pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zespół będzie pracował do czasu zawarcia KT. Projekty ze zbiorczej listy inwestycji zostały zweryfikowane pod względem kompletności danych, zaawansowania realizacji oraz źródeł finansowania. Do jednostek odpowiedzialnych za realizację lub zgłaszających dany projekt skierowana została prośba o uzupełnienie brakujących danych. Wstępna lista inwestycji proponowanych do realizacji w ramach KT, została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) na początku lipca br. Opracowane zostały kryteria oceny, na podstawie których przeprowadzona została priorytetyzacja projektów ze zbiorczej listy, w szczególności pod względem kryteriów strategicznych i finansowych. 8

9 Przebieg prac nad KT dla województwa mazowieckiego (4) Podstawowe kryteria: Znaczenie i zasięg terytorialny projektu dla województwa (regionalny/subregionalny) Zgodność projektu z kierunkami działań i działaniami SRWM do 2030 r. Komplementarność projektu z projektami z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych dla RPO WM Kompletność danych, w tym przede wszystkim: opis przedsięwzięcia, jednostka odpowiedzialna oraz wartość projektu Zgodność projektu z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej na lata Duża wartość projektu (preferowane powyżej 100 mln zł) 9

10 Przebieg prac nad KT dla województwa mazowieckiego (8) Efektem priorytetyzacji projektów było utworzenie krótkiej listy (liczącej około 130 projektów) zestawionych w podziale na obszary tematyczne: badania i rozwój, transport, środowisko, energetyka, społeczeństwo oraz Polska Wschodnia. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 września br. przyjął listę priorytetowych inwestycji. Przyjęta przez Zarząd WM lista priorytetowych inwestycji została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przygotowywane są fiszki projektowe dla każdej inwestycji wskazanej na liście priorytetowych inwestycji, dane na temat projektów są aktualizowane i uzupełniane. Listę z obszaru B+R uzupełniono o 6 projektów, przyjęto przez Zarząd WM na posiedzeniu w dniu 12 listopada br. 10

11 Konieczność ograniczenia listy nowe kryteria selekcji projektów wskazane przez MRR (wg. Pisma z 12 listopada 2013r.) Konieczność ograniczenia liczby projektów do maksymalnie kilkunastu przedsięwzięć Przedsięwzięcia powinny charakteryzować się dużym stopniem przygotowania, aby możliwa była ich realizacja w perspektywie najbliższych 2-3 lat Koncentracja na działaniach obejmujących : projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, wsparcia sieci ciepłowniczych i chłodniczych wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej, modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych, jako projekty wskazane w ramach strategii ZIT, możliwe do finansowania z poziomu programu krajowego Projekty w zakresie kultury, ochrony zdrowia, sportu Inwestycje związane z budową dróg ekspresowych i autostrad będą powiązane z Dokumentem Implementacyjnym (zgodnie z obowiązywaniem warunkowości ex-ante) 11

12 Lista inwestycji proponowanych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego informacje ogólne (lista przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 września br.) Inwestycje proponowane do realizacji w ramach KT będą finansowane przede wszystkim ze środków Funduszu Spójności. Dodatkowo możliwe jest finansowanie z EFRR, EFS oraz środków własnych. Wśród inwestycji proponowanych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego znajdują się zarówno inwestycje pakietowe (inwestycje wspólne dla obszaru całego województwa), jak i inwestycje realizowane w danym obszarze strategicznej interwencji (OSI). Inwestycje pakietowe obejmują inwestycje z obszaru tematycznego środowisko, społeczeństwo i energetyka. Inwestycje ujęte w KT są zgodne z kierunkami działań wskazanymi dla danego OSI w SRWM do roku

13 lp Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Badania i Rozwój (B+R) Nazwa inwestycji Utworzenie Mazowieckiego Centrum Fotoniki Stosowanej - CEFOS Termin realizacji Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii Utworzenie Centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych- CentriX Laboratorium Środowiskowe w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach Wrota Mokotowa. Zadanie A: Centrum Transferu Technologii SGH Narodowe Centrum Chemii (NCC) w ramach klastra,,mazowiecka Dolina Zielonej Chemii (MDZCh) Utworzenie Laboratorium nietermalnych metod higienizacji i sterylizacji bioaktywnych odpadów organicznych - HigLab Centrum Prototypowania ITeE-PIB e-wat Tworzenie i rozwój Informatycznej Infrastruktury Dydaktycznej i Badawczo-Rozwojowej WAT na Potrzeby Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Stymulacji Innowacji Na Mazowszu Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Narodowe Centrum Badań Jądrowych Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Narodowe Centrum Badań Jądrowych Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu Wojskowa Akademia Techniczna Orientacyjna wartość (mln zł) ,68 35

14 lp Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Badania i Rozwój (B+R) Nazwa inwestycji Utworzenie Uniwersyteckiego Interdyscyplinarnego Centrum Kształcenia i Innowacyjnych Badań Geologicznych Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój Mazowieckiego Parku Technologicznego Poświętne w Płońsku (MPT) Utworzenie Mazowieckiego Centrum Technologii Bezpieczeństwa Publicznego Utworzenie Centrum Badawczego PAN pod nazwą "Konwersja Energii i Źródła Odnawialne" na terenie wsi Jabłonna - II etap Centrum Innowacji i Transferu Technologii Technologie Inteligentne i Materiałowe dla Transportu, Energetyki i Medycyny (CIT-TEM) Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno- Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Termin realizacji Orientacyjna wartość (mln zł) Uniwersytet Warszawski 34 Wydział Geologii Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wojskowa Akademia 125 Techniczna 24 miesiące Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta 35 Szewalskiego PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 85 Od czerwca 2014 r. do czerwca 2016 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 16 Uniwersyteckie Centrum współpracy NAUKA-BIZNES Uniwersytet Warszawski 12 Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych (CIRS) Uniwersytet Warszawski 17 innowacyjne wsparcie inicjatyw społecznych 8 18 Uniwersytecka platforma współpracy z otoczeniem Uniwersytet Warszawski 10 Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Instytut Technologii 19 Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

15 lp. 1 2 Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Transport szynowy Nazwa inwestycji Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin Budowa linii kolejowej w relacji Płock-Modlin oraz rozdzielenie linii kolejowej na osobową i towarową oraz przedłużenie projektowanej linii w kierunku Włocławka i Torunia. Termin realizacji do 2020 UMWM Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Skarb Państwa, PKP, samorząd województwa, samorządy lokalne, PPP Orientacyjna wartość (mln zł) 3 Zakup taboru kolejowego Koleje Mazowieckie sp.z.o.o Budowa kolejowego układu obwodowego miasta Płocka. do 2017 PKP PLK 200 5a Budowa II linii metra - odcinek zachodni ("Rondo m.st. Warszawa (ZTM/Metro Daszyńskiego" - "Połczyńska") z STP "Mory" Warszawskie Sp. z o.o.) b Budowa II linii metra - odcinek wschodni północny ("Dworzec Wileński" - "Bródno") c Zakup taboru do obsługi sieci metra m.st. Warszawa (ZTM/Metro Warszawskie Sp. z o.o.) m.st. Warszawa (Metro Warszawskie Sp. z o.o.) 6 Budowa zajezdni tramwajowej R5 "Annopol" Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o a Budowa szybkiego tramwaju Kasprzaka - Wilanów - etap I (stacja metra Pole Mokotowskie - Wilanów) Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o b Budowa szybkiego tramwaju etap IIA ul. Bitwy 102 (etap IIA) Warszawskiej 1920 r. - Dworzec Zachodni i IIB ul Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 91 (etap IIB) Banacha - ul. Rakowieckiej 8 Utworzenie 15 tras tramwajowych do Łomianek, Janek oraz Konstancina-Jeziornej Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ok

16 lp Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Transport szynowy Nazwa inwestycji Inwestycje w zaplecze techniczne dla taboru kolejowego Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka- Radom Budowa wiaduktów oraz przejść dla pieszych na linii kolejowej E75 Warszawa Rembertów Tłuszcz/Sadowne Budowa bezkolizyjnych przejazdów na linii kolejowej E20 w Rembertowie Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Termin realizacji Orientacyjna wartość (mln zł) Koleje Mazowieckie sp.z.o.o PKP PLK Jednostki Samorządu Terytorialnego/GDDKiA/PKP PLK Jednostki Samorządu Terytorialnego/GDDKiA/PKP PLK Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 14 Modernizacja linii kolejowej Ostrołęka Tłuszcz do 2016 PKP PLK Modernizacja/rewitalizacja linii kolejowej Kutno- Sierpc do 2016 PKP PLK 190, Modernizacja/rewitalizacja linii kolejowej Nasielsk- Sierpc Rewitalizacja linii kolejowej Warszawa- Legionowo- wraz z połączeniami do Zegrza Południowego. Modernizacja trasy tramwajowej wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej ,5 do 2016 PKP PLK 272, PKP PLK 100 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 320

17 lp. Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Transport szynowy Nazwa inwestycji Termin realizacji 19 Modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego Zakup taboru szynowego dla tramwajów i kolei metropolitalnej (SKM) Przywrócenie funkcji dworca kolejowego Warszawa Główna wraz z centrum przesiadkowym Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury kolejowej (w tym Radom-Tomaszów Mazowiecki, Ostrołęka- Chorzele, WKD do Nadarzyna) Budowa centrum logistycznego wraz z drogowokolejowym węzłem przesiadkowym, modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznicą towarową w Ciechanowie Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych PKP PLK S.A., m.st. Warszawa Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. oraz Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. PKP PLK S.A., m.st. Warszawa, jst, podmioty prywatne Jednostki samorządu terytorialnego, PKP PLK Orientacyjna wartość (mln zł) mln zł MZDW, GDDKiA, PKP, JST m.st. Warszawa (ZTM/Metro Warszawskie Sp. z o.o.) 25 Budowa linii tramwajowej do Sochaczewa

18 lp Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Transport drogowy Nazwa inwestycji Budowa drogi S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska wraz z przeprawą mostową przez Wisłę Termin realizacji Orientacyjna wartość (mln zł) GDDKiA Budowa obwodnicy Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Budowa drogi S8 od węzła Marki do węzła Radzymin II GDDKiA Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia m.st. Warszawa (ZMID) 36 5 Budowa drogi S17 od węzła Drewnica do węzła Lubelska GDDKiA Trasa Mostu Północnego, etap II: odc. od węzła Młociny do węzła z drogą S7 Budowa drogi S7 od węzła N-S z drogą S8 do węzła Kolejowa w Łomiankach do 2020 m.st. Warszawa (ZMID) 200 GDDKiA Droga ekspresowa S8 do 2020 GDDKiA Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2 i dalej do granicy Warszawy Budowa drogi ekspresowej S12 (granica województwa łódzkiego -Radom-granica województwa lubelskiego) m.st. Warszawa (ZMID) GDDKiA o/warszawa Budowa ekspresowej obwodnicy Radomia S GDDKiA o/warszawa Przebudowa drogi krajowej nr 61 (obejście Ostrołęki) od 2015 GDDKiA Budowa układu drogi ekspresowej S17 do 2020 GDDKiA 1200

19 lp. Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Transport drogowy Nazwa inwestycji Termin realizacji Orientacyjna wartość (mln zł) 14 Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych Przebudowa drogi krajowej nr 61 (obejście Pułtuska) GDDKiA Budowa drogi wojewódzkiej Paszkowianki łączącej Mazowiecki Zarząd Dróg drogę krajową nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z Wojewódzkich w Warszawie drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A Budowa wschodniego odcinka Miejskiej Obwodnicy Mazowiecki Zarząd Dróg Warszawy oraz nowego odcinka drogi wojewódzkiej 632 Wojewódzkich w Warszawie Budowa północno-zachodniego fragmentu Małej Mazowiecki Zarząd Dróg Obwodnicy Warszawy Wojewódzkich w Warszawie Budowa autostrady A2 we wschodniej części województwa GDDKiA Budowa drogi ekspresowej S GDDKiA Obwodnica Grodziska Mazowieckiego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Most "Świderski" - DW 721 odcinek z przeprawą przez Mazowiecki Zarząd Dróg rzekę Wisłę Wojewódzkich w Warszawie 700 Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na 23 odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 Mazowiecki Zarząd Dróg (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na Wojewódzkich w Warszawie 355 odcinkach o łącznej długości 67,2 km 24 Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Mazowiecki Zarząd Dróg Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów Wojewódzkich w Warszawie Rozbudowa 19 DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 220

20 lp. 20 Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Transport drogowy Nazwa inwestycji Termin realizacji Orientacyjna wartość (mln zł) 26 Przebudowa drogi krajowej nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego w Radomiu GDDKiA o/warszawa Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina Mazowiecki Zarząd Dróg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki, na Wojewódzkich w Warszawie terenie m. Gąbin 50 Zintegrowanie systemu dróg obwodowych Ciechanowa 28 tj. obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 60 z MZDW, GDDKiA, PKP, JST 360 projektowanym połączeniem drogowym z Warszawą 29 Budowa najkrótszego połączenia drogowego Ciechanowa z Warszawą z wykorzystaniem istniejących odcinków MZDW, GDDKiA, PKP, JST 650 dróg Przebudowa drogi krajowej nr GDDKiA Budowa północnej obwodnicy Wyszkowa GDDKiA Budowa nowego połączenia drogowego Ostrołęka- Mazowiecki Zarząd Dróg Wyszków (tzw. skrótu do Warszawy) Wojewódzkich w Warszawie Przebudowa dróg krajowych nr 79 i 48 na terenie gminy Generalna Dyrekcja Dróg Kozienice Krajowych i Autostrad Budowa Trasy Świętokrzyskiej, etap I: odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do obwodnicy śródmiejskiej m.st. Warszawa (ZMID) Obwodnica Śródmieścia: Praga Płd. Targówek, etap I: odc. od ul. Międzyborskiej do ul. Radzymińskiej m.st. Warszawa (ZMID) Budowa obejścia Makowa Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej nr GDDKiA 230

21 lp. 21 Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Transport drogowy Nazwa inwestycji Termin realizacji 37 Przebudowa dróg krajowych nr 62 i Modernizacja dróg wojewódzkich i wykonanie objeść drogowych od strony południowej (w ciągu drogi 571) i od strony północnej (w ciągu drogi 632) eliminujących ruch tranzytowy z centrum miasta Nasielsk. GDDKiA, m. Sokołów Podlaski, Pow. Sokołowski, m. Łochów, m. Węgrów, Pow. Węgrowski Orientacyjna wartość (mln zł) 39 Przebudowa dróg wojewódzkich: nr 627, 695, 698 i MZDW w Warszawie 1800 Budowa DW 637 Warszawa Węgrów poprzez 40 przedłużenie (ul. Cyrulików) do ul. Żołnierskiej m.st. Warszawa (ZMID) Budowa ul. Nowolazurowej, etap III: odc. od ul. Połczyńskiej do trasy S8 Budowa ul. Tysiąclecia, etap I: odc. od ul. Kawęczyńskiej do ul. Grochowskiej wraz z budową trasy tramwajowej Budowa ul. Wołoskiej, odc. od ul. Rostafińskich do ul. Cybernetyki Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach Modernizacja ciągu ulic Marsa Żołnierska, odc. od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka-Marsa) do granicy miasta od 2015 do 2020 m.st. Warszawa (Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych) m.st. Warszawa (ZMID, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.) m.st. Warszawa (ZMID) Miasto Siedlce m.st. Warszawa (ZMID) 370,5 47 Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul m.st. Warszawa (ZMID) 87

22 lp Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Energetyka Nazwa inwestycji Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza Budowa i modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni Potoku Służewieckiego w powiązaniu z budową drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych oraz modernizacja urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Warszawy Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego na rzece Łydyni w Regiminie Zintegrowane działania służące wykorzystaniu Wisły jako kanału transportowego oraz poprawiające bezpieczeństwo powodziowe /zapobiegające zagrożeniom powodzi Termin realizacji samorządy szczebla lokalnego z obszaru Mazowsza Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie m.st Warszawa/Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Orientacyjna wartość (mln zł) m.st. Warszawa/partnerzy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie KZGW, RZGW, WZMiUW, samorządy lokalne, 7 Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami JST

23 lp Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Społeczeństwo Nazwa inwestycji Adaptacja i modernizacja jednostek ochrony zdrowia i domów pomocy społecznej, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego Utworzenie ośrodka dydaktyczno -klinicznego w dziedzinie geriatrii Budowa sieci szerokopasmowego internetu nowej generacji wraz z likwidacją wykluczenia cyfrowego Termin realizacji Budowa i rozbudowa systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia Tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem integracji dzieci z grup marginalizowanych, w tym ze społeczności romskiej. Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej UMWM, Departament Nieruchomości i Infrastruktury UMWM, MJWPU, podmioty tworzące (właściciele jednostek ochrony zdrowia) Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej UMWM, Departament Nieruchomości i Infrastruktury UMWM, MJWPU Orientacyjna wartość (mln zł) Agencja Rozwoju Mazowsza S.A Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej UMWM, Departament Nieruchomości i Infrastruktury UMWM, MJWPU, podmioty tworzące (właściciele jednostek ochrony zdrowia) Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej UMWM, Departament Nieruchomości i Infrastruktury UMWM, MJWPU, podmioty tworzące (właściciele jednostek ochrony zdrowia) Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej UMWM, Departament Nieruchomości i Infrastruktury UMWM, MJWPU, podmioty tworzące (właściciele jednostek ochrony zdrowia)

24 lp Inwestycje proponowane do ujęcia w KT Społeczeństwo Nazwa inwestycji Rozbudowa narzędzi informatycznych wspierających analizę stanu, diagnozę rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz narzędzi wpierających zarządzanie tymi jednostkami" - "Poprawa dostępności teleinformatycznej". Termin realizacji Departament Geodezji Województwa Mazowieckiego Orientacyjna wartość (mln zł) 9 Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny - Mazowsze Warszawsko-Mazowieckie Centra Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej i Szczęśliwickiej Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kształcenia Praktycznego w Ciechanowie, w celu nowoczesnego kształcenia praktycznego w grupach zawodów potrzebnych na północnym Mazowszu Budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji Zawodowej i społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Św. Urszuli w Siedlcach Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR, zakup ambulansów, systemów łączności m.st. Warszawa 12, JST CARITAS Diecezji Siedleckiej, Miasto Siedlce Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej UMWM, Departament Nieruchomości i Infrastruktury UMWM, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, podmiot lecznicy 14 Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia do 2020 m.st. Warszawa

25 lp Inwestycje proponowane do ujęcia w KT PO Polska Wschodnia Nazwa inwestycji Budowa autostrady A2 we wschodniej części województwa mazowieckiego Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km (planowana jest budowa drogi w nowym przebiegu o długości ok. 4 km) Budowa drogi wojewódzkiej dw 747 na odcinku od Iłży do Solca n/wisłą tj. od km do Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km do km Rozbudowa dróg wojewódzkiej DW 807, w tym budowa mostu "Maciejowice" i odcinka z przeprawą przez rzekę Wisłę oraz DW 737. Tzw. "Szlak Bursztynowy" łączący woj. mazowieckie i woj. lubelski Modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock - Lublin, w tym budowa drugiego toru na linii Otwock - Pilawa Rozwój systemu połączeń kolejowych Polski Wschodniej z Mazowszem (Radom-Kielce, Działdowo-Olsztyn, Tłuszcz- Białystok) Efektywna komunikacja na trasie Warszawa-Siedlce- Białowieża Termin realizacji Orientacyjna wartość (mln zł) GDDKiA Warszawa-Lwów: reaktywacja Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A b.d

26 Ewaluacja KT Okres obowiązywania Kontraktu nie wykracza poza perspektywę finansową Unii Europejskiej, przy czym zawierany jest na minimum trzy lata. Zmiany Kontraktu m.in. w zakresie modyfikacji list przedsięwzięć priorytetowych w przypadku problemów z ich prawidłowym i terminowym przygotowaniem do realizacji i wdrożenia będą się odbywały w wyniku ustaleń pomiędzy stronami, które zawarły KT. 26

27 27

Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny

Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowiący umowę zawartą między rządem

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowiący umowę zawartą między rządem

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowiący umowę zawartą między rządem

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowiący umowę zawartą między rządem

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowiący umowę zawartą między rządem

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny

Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowiący umowę zawartą między rządem

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowiący umowę zawartą między rządem

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA REGIONU RADOMSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Radom,

SYTUACJA REGIONU RADOMSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Radom, SYTUACJA REGIONU RADOMSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Radom, 29.10.2013 PKB WG REGIONÓW Z WARSZAWĄ I Z JEJ WYŁĄCZENIEM PKB WG PODREGIONÓW ZRÓśNICOWANIE WEWNĄTRZREGIONALNE PKB WG PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTÓW - PROJECT PIPELINE

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTÓW - PROJECT PIPELINE SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 8 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE SPIS TREŚCI... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 6 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 9 TABELA D TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 7 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii ZIT WOF. II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r.

Projekt Strategii ZIT WOF. II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r. Projekt Strategii ZIT WOF II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r. Etapy prac Delimitacja WOF ZIT Diagnoza Założenia strategii i projektów ZIT Projekt Strategii ZIT WOF Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Czerwiec 2015r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Konstancin-Jeziorna, 23 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Konstancin-Jeziorna, 23 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Konstancin-Jeziorna, 23 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Założenia prac 3.

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Przedsięwzięcia priorytetowe. Adam Hamryszczak Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 13 grudnia 2013 r.

Kontrakt Terytorialny Przedsięwzięcia priorytetowe. Adam Hamryszczak Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Kontrakt Terytorialny Przedsięwzięcia priorytetowe Adam Hamryszczak Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. O czym będą mówił? 1. Czym jest Kontrakt Terytorialny? 2.

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0-00 A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0- A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M. ST. WARSZAWY NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M. ST. WARSZAWY NA LATA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M. ST. WARSZAWY NA LATA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE - ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH Lp. ogólna 5 907 351 394 2 352 290 024 1 127 999 312 943 139 384 238 319 405 183

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Założenia RPO-L2020 Konsultacje społeczne etap I Pierwszy projekt RPO - L2020 Konsultacje społeczne etap II Drugi projekt RPO - L2020 Trzeci projekt RPO - L2020 9

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 500/231/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 500/231/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 3574 UCHWAŁA NR 500/231/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu ów Pozakonkursowych

Bardziej szczegółowo

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Sieradz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowsze w kontekście międzynarodowym i krajowym Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego.

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt Terytorialny założenia Kontrakt Terytorialnyto umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostały cele

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Nowy instrument służący: Koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

Wizja Mazowsza do 2030 r.

Wizja Mazowsza do 2030 r. Wizja Mazowsza do 2030 r. Wizja rozwoju województwa Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 11 marca 2013 r., Łódź 1 DSRK, KPZK SRWŁ Przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego 26.02.2013 r. Kontrakt Terytorialny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok) Załącznik Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 0- A. Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rola Miast w Polityce Spójności na przykładzie Miasta Ciechanów

Rola Miast w Polityce Spójności na przykładzie Miasta Ciechanów Rola Miast w Polityce Spójności na przykładzie Miasta Ciechanów Plan Prezentacji Rozwój obszarów miejskich poprzez politykę spójności Analiza możliwości rozwoju miast poprzez RPO WM 2014-2020 Regionalne

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r.

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana pomiędzy rządem, a samorządem województwa, której przedmiotem będą wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Piotr Brzeski Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Infrastruktura transportowa warunkiem rozwoju

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 2/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI Załącznik 3. do Strategii #Warszawa2030 POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI Projekt do uzgodnień 31 stycznia 2018 r. Realizacja Strategii #Warszawa2030 jest współzależna z realizacją dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Środki strukturalne na lata

Środki strukturalne na lata Środki strukturalne na lata 2007-2013 Prof. Tadeusz Więckowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Plan wystąpienia: Część I Charakterystyka ogólna Część II Finansowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PO Polska Wschodnia 2014 2020

PO Polska Wschodnia 2014 2020 PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Szkolenie z zakresu Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzono I etap konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Uzgodniono z Wojewodą Śląskim i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem

Przeprowadzono I etap konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Uzgodniono z Wojewodą Śląskim i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Przeprowadzono I etap konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Uzgodniono z Wojewodą Śląskim i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym zakres i stopień szczegółowości Prognozy Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r.

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DO 2020 ROKU Warszawa, 17 września 2015 r. Strategia Europa 2020 Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, a dokumenty strategiczne Polski Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Bardziej szczegółowo

NARADA SAMORZĄDOWA SEJM RP

NARADA SAMORZĄDOWA SEJM RP NARADA SAMORZĄDOWA SEJM RP Warszawa, 30 stycznia 2013 r. GRZEGORZ PIETRUCZUK Przewodniczący Klubu Radnych SLD Sejmik Województwa Mazowieckiego KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r. Plan prezentacji Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1- LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1- LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI 2 POZIOM KRAJOWY... 2 Tabela A TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela B TRANSPORT DROGOWY... 4 Tabela C POZOSTAŁE INWESTYCJE... 6 POZIOM REGIONALNY... 7 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 7 Tabela E TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA LATA

LIMITY WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA LATA LIMITY WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA LATA 216-223 INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE - ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH Lp. ogólna na do 31.12.215 r. 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 216-223 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA LATA

LIMITY WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA LATA LIMITY WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA LATA 217-225 INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE - ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH Lp. ogólna na do 31.12.216 r. 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 216-223 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r. dla Województwa Podkarpackiego Solina, 19 czerwca 2015 r. Plan prezentacji: 1. definicja 2. podstawa prawna 3. źródła finansowania 4. dotychczasowe prace 5. aktualnie prowadzone prace 6. działania planowane

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Warunki wstępne (ex ante) Toruń, 30 października 2015 r.

Warunki wstępne (ex ante) Toruń, 30 października 2015 r. Warunki wstępne (ex ante) Toruń, 30 października 2015 r. Uwarunkowania ex ante stanowią wstępne warunki skutecznego i efektywnego korzystania z funduszy UE, które należy spełnić przed przyjęciem programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Komitet Monitorujący RPO WL grudnia 2013 r.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Komitet Monitorujący RPO WL grudnia 2013 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Komitet Monitorujący RPO WL 2007-2013 11 grudnia 2013 r. Etapy tworzenia projektu RPO WL 2014 2020 Wstępny zarys obszarów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego oraz Zintegrowane Podejście Terytorialne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego oraz Zintegrowane Podejście Terytorialne Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Zintegrowane Podejście Terytorialne Stan prac nad RPO WD RPO WD 2014-2020 zostało przyjęte Uchwałą nr 5541/IV/14 Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 26 czerwca 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY NOWE NARZĘDZIE PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Rozwoju Regionalnego

KONTRAKT TERYTORIALNY NOWE NARZĘDZIE PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Rozwoju Regionalnego KONTRAKT TERYTORIALNY NOWE NARZĘDZIE PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Wydział Rozwoju Regionalnego Kontrakt Terytorialny Definicja wg. KSRR Kontrakt terytorialny stanowi instrument uzgadniania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych Departament Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wizja W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Realizacja Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 w perspektywie finansowej

Realizacja Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 w perspektywie finansowej Realizacja Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 w perspektywie finansowej 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Katowice, 17 lutego 2014 r. MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Funduszy Europejskich przez m.st. Warszawę - podsumowanie I półrocza 2009 r.

Wykorzystanie Funduszy Europejskich przez m.st. Warszawę - podsumowanie I półrocza 2009 r. Warszawa, 13 lipca 2009 r. Wykorzystanie Funduszy Europejskich przez m.st. Warszawę - podsumowanie I półrocza 2009 r. II linia metra, most Północny, zakład utylizacji śmieci, nowe i zmodernizowane drogi,

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie 2009 r.

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie 2009 r. Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie 2009 r. Ogólne informacje W 2009 r. łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy przekroczyło 8 mld zł Obecnie w realizacji 103 projekty, Wartość

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Raport z monitorowania Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport

Raport z monitorowania Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport Załącznik do Informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Raportu z monitorowania Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIII/1932/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XCIII/1932/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XCIII/1932/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego dr Piotr Rosik prof. Tomasz Komornicki Sławomir Goliszek Plan

Bardziej szczegółowo

Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata tabela zmian. Lp. Było Numer strony Proponowana zmiana

Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata tabela zmian. Lp. Było Numer strony Proponowana zmiana Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 - tabela zmian Lp. Było Numer strony Proponowana zmiana 1. Tak szeroki zakres opieki nad matką i dzieckiem będzie w stanie zapewnić Wielospecjalistyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o.

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o. ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA AMT Partner Sp. z o.o. POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: 1. ok. 76,9 mld euro w programach

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Szkolenie dla Wnioskodawców z zakresu Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych

Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych (Transport tramwajowy) Seminarium Open Days 2008 Warszawa, 27 października 2008 r. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI PLAN SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ 2014-2020 24 września 2015 r.

KUJAWSKO-POMORSKI PLAN SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ 2014-2020 24 września 2015 r. 24 września 2015 r. UWARUNKOWANIA: Rozpoczęcie realizacji RPO uzależnione jest od spełnienia wymogów warunkowości ex-ante, tj. zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających efektywne korzystanie

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo