Poznań, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 207/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 5 maja 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 207/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 5 maja 2016 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 207/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew Na podstawie Sygn. akt IV SA/Po 207/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stankowski Sędziowie WSA Izabela Bąk - Marciniak (spr.) WSA Józef Maleszewski Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Kujawa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 maja 2016 r. sprawy ze skarg Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 01 grudnia 2015 r. nr XIII/119/2015 o zmianie uchwały w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XII/103/2015 z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew w całości; 2. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XIII/119/2015 z dnia 01 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew w całości;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2 Poz Sygn. akt IV SA/Po 207/16 UZASADNIENIE W dniu 3 listopada 2015r. Rada Miejska w Kleczewie, działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz ze zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.), podjęła uchwałę Nr XII/103/2015 w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew. W 2 tej uchwały uregulowano zasady i tryb przyznawania stypendiów. W 2 ust.2 pkt 1 i 2 uchwały Rada określiła warunki jakie musi spełnić uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, aby mógł otrzymać stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce tj. określoną średnią ocen w danym roku, a ponadto co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Ponadto stypendia mogą być przyznawane również za osiągnięcia sportowe ( 3 uchwały). Uczeń może mieć przyznane niezależnie stypendium za wyniki w nauce i równocześnie za osiągnięcia sportowe ( 4 ). W dniu 12 listopada 2015r. powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu. W dniu 19 lutego 2016r. Wojewoda Wielkopolski, reprezentowany przez pełnomocnika, zaskarżył powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w całości ze względu na istotne naruszenie prawa (sprawa zrejestrowana pod sygnaturą IV SA/Po 207/16). Jak również stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XIII/119/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew, która jest konsekwencją wcześniejszej (sprawa zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Po 208/16). Nadto skarżący wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podniosła, że podstawę prawną zaskarżonej uchwały stanowił przepis art.90t ust.4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z brzmieniem którego, w przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust.1 (program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, i program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze. Z powyższego wynika, że ustawodawca w pierwszej kolejności zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do przyjęcia programu, będącego aktem o charakterze wewnętrznym, wyznaczającym kierunki działania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Następnie w oparciu o dany program organ stanowiący winien określić szczegółowe warunki, zakres oraz tryb wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Zdaniem Wojewody Rada nie może realizować delegacji wynikającej z art.90t ust.4 u.s.o. bez wcześniejszej realizacji art.90t ust.1 w/w/ ustawy. Wynika to wprost z brzmienia art.90t ust.4 ustawy : w przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust.1. Rada nie podjęła wcześniej lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art.90t ust.1 pkt 2 u.s.o. Nadto Rada w 2 ust.2 pkt 1 i 2 uchwały określiła warunki jakie musi spełnić uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, aby mógł otrzymać stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, tj. określoną średnią ocen w danym roku, a ponadto co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. W świetle zaś art.90t ust.1 pkt 2 u.o s.o. jedynym dopuszczalnym kryterium przyznania pomocy na wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży są uzdolnienia dzieci i młodzieży. Takim kryterium może być średnia uzyskanych ocen. Rada nie może natomiast wprowadzać żadnych dodatkowych kryteriów m.in. związanych z oceną z zachowania. Zatem 2 ust.2 pkt 1 i 2 uchwały we fragmencie i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania narusza art.90t ust.1 pkt 2 u.s.o. Ponadto w 2 ust.4 Rada uchwaliła wysokość stypendiów za wyniki w nauce. Tymczasem w ocenie skarżącego przepis art. 90t ust.4 nie przyznaje organowi stanowiącemu gminy kompetencji do określenia wysokości stypendium. Powyższa kompetencja przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew i w tym zakresie Rada wkroczyła w uprawnienia Burmistrza. Nadto skarżący podniósł, iż Rada w 3 uchwały zawarła postanowienia dotyczące zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe, do czego nie upoważnia jej art.90t ust.4 u.o s.o. W odniesieniu do stypendiów sportowych ustawodawca unormował inne zasady ich ustanawiania. W art.31 ust.3 ustawy o sporcie uregulowano, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród, wyróżnień, o których mowa w ust.1 i 2 biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla

3 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 3 Poz tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. Z tego wynika, że uchwały podejmowane w oparciu o art.90t ust.4 u.s.o. nie mogą swym zakresem obejmować zagadnień dotyczących stypendiów sportowych, bowiem upoważnienie zawarte w art.31 ust.3 ustawy o sporcie jest niezależne od upoważnienia znajdującego się w art.90t ust.4 u.s.o., ale także niezależne od programów stanowionych na podstawie art.90t ust.1 pkt 1 i 2 u.s.o. Tym samym, uchwały stanowione w oparciu o wymienione przepisy ustawy o systemie oświaty nie mogą regulować kwestii związanych ze stypendiami sportowymi. Nadto skarżący podniósł, iż konsekwencją stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 3 listopada 2015r. powinno być stwierdzenie nieważności uchwały nr XIII/119/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew. Odnośnie postanowień uchwały nr XIII/119/2015 skarżący podniósł, iż zapis 1 tej uchwały jest nieprecyzyjny, albowiem stanowi, że w uchwale nr XII/103/2015 z dnia 3 listopada 2015r. wprowadza się zmiany: 1.2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie ( ), gdy tymczasem uchwała nr XIII/103/2015 nie zawiera podanej jednostki redakcyjnej. W ocenie skarżącego, Rada Miejska w Kleczewie miała najprawdopodobniej na uwadze przepis 2 ust.2 pkt 2 uchwały nr XII/103/2015. W odpowiedzi na skargę organ uznał zasadność skargi, poza zarzutem naruszenia art.90t ust.4 ustawy o systemie oświaty w związku z art.31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (T.j. z.u.2016r., poz.176) poprzez nieuregulowanie w zakwestionowanej uchwale z dnia 3 listopada 2015r. zagadnień dotyczących stypendiów sportowych. Postanowieniem z dnia 5 maja 2016r., na rozprawie Sąd na podstawie art i 2 p.p.s.a. połączył sprawy IV SA/Po 207/16 i IV SA/Po 208/16 do wspólnego prowadzenia i rozpoznania pod sygnaturą IV SA/Po 207/16. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skargi, co do zasady zasługują na uwzględnienie. Zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 1647) i art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę legalności zaskarżonego aktu, czyli ocenia jego zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty jego podjęcia, nie będąc przy tym związanym zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd, w składzie rozpatrującym niniejszą sprawę, uznał za konieczne stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał w całości, z przyczyn podniesionych w skardze, choć częściowo zarzuty skargi dotyczące uchwały z dnia 3 listopada 2015r. nr XII/103/2015 nie zasługiwały na uwzględnienie. Wskazać należy w tym miejscu, iż podstawą wniesienia przez Wojewodę skargi był przepis art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591; ze zm.) zgodnie z którym po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Ustawodawca nie przewidział by organ nadzoru musiał poprzedzić skargę do sądu administracyjnego wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Tak obowiązek ciąży jedynie na podmiotach określonych w art. 101 i art. 101 a cyt. ustawy, których interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem organu gminy. W związku z powyższym skarga Wojewody spełnia warunki formalne. Przechodząc do merytorycznego rozpoznania skargi, ponieść trzeba, że kwestionowana w niniejszej sprawie uchwała została wydana na podstawie przepisu art. 90t. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004, nr 256, poz. 2572; ze zm.). Zgodnie z ust. 1 tego przepisu jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy: 1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 4 Poz W świetle natomiast ust. 4 omawianego przepisu w przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze. Rada Miejska jako podstawę prawną tejże uchwały wskazała ust. 4 omawianego przepisu, dotyczący zasad udzielania stypendiów. I jak słusznie zwróciła uwagę strona skarżąca, w kwestionowanej uchwale uregulowano materię, o której mowa w ust. 4 wskazanego wyżej przepisu ustawy o systemie oświaty, a mianowicie zasady udzielania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Jednakże z art.90t ust.4 cytowanej ustawy wynika, że określenie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, w tym stypendiów, o jakich mowa w art.90t ust.4 ustawy możliwe jest wówczas gdy wcześniej przyjęty został regionalny lub lokalny program, o jakim mowa w art.90t ust.1 ustawy W art.90t ust.4 wyraźnie stwierdzono, że w przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust.1, organ stanowiący ( ) określa szczegółowe warunki. Tak więc czym innym jest w świetle art.90t ustawy lokalny program wyrównywania szans czy wspierania edukacji, czym innym zaś są szczegółowe warunki udzielania pomocy. Zgodzić się zatem należy ze skarżącym, iż Rada nie może realizować delegacji ustawowej wynikającej z art.90t ust.4 ustawy bez wcześniejszej realizacji art.90t ust.1 ustawy. W niniejszej sprawie, co nie jest kwestionowane przez organ, przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art.90t ust.4 ustawy bez uprzedniego przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży, a jedynie działając w oparciu o wspomniany program, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uprawniony jest do uchwalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów. Ponadto zgodzić się na leży z Wojewodą, iż nie można uzależniać przyznania pomocy od oceny zachowania. Regulamin, o którym mowa w art.90t ust.1 u.s.o. jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art.90t ust.1 u.s.o. nie wskazuje na inne kryteria, czy też cechy które pozwalałyby na rozróżnienie uczniów. Jedynie kategoria bycia uczniem uzdolnionym posiadającym konkretne osiągnięcia i wyniki w nauce powinna stanowić podstawę do wsparcia jego edukacji. Szczegółowe warunki udzielania stypendium powinny być ustalone w taki sposób, aby zapewnić realizację wsparcia uczniów uzdolnionych bez ich różnicowania według innych, niż określone w ustawie, kryterium wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Nie można natomiast zgodzić się ze skarżącym, że Rada nie była upoważniona do określania wysokości stypendiów. Jak wynika z treści art.90t ust.4 u.s.o. Rada określa formy i zakres tej pomocy. W ocenie Sądu, zatem to Rada ustala czy będzie to pomoc pieniężna czy rzeczowa oraz jej zakres pod pojęciem, którego bez wątpienia znajduje się wysokość pomocy pieniężnej. Ponadto nie można przyznać racji skarżącemu, że organ nie był uprawniony na podstawie art.90t ust.4 u.s.o. do uchwalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe. Wprowadzenie tego typu stypendiów na podstawie art.90t ust.4 u.s.o. jest możliwe. Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów nie musi się ograniczać jedynie do stypendiów za osiągnięcia w nauce. Edukacja obejmuje swym zakresem również zajęcia sportowe, a programy nauczania dzieci i młodzieży przewidują lekcje z wychowania fizycznego na każdym etapie ich nauki. Zajęcia te są obowiązkowe, a ocena końcowa z zajęć jest uwzględniana w ogólnej klasyfikacji ucznia. W podstawie programowej czytamy: ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Celem edukacji jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ponadto wskazać należy, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem z podstawy programowej na każdym jego szczeblu. Z tych względów nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne jest elementem edukacji, a co za tym idzie stypendium za wyniki sportowe jest również wspieraniem edukacji uzdolnionych uczniów. Rację ma natomiast Wojewoda, że zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały z dnia 3 listopada 2015r. nr XII/103/2015 w całości. Jak również, że konsekwencją stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/103/2015 jest stwierdzenie nieważności uchwały nr XIII/119/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew. Odnośnie postanowień uchwały z dnia 1 grudnia 2015r. należy wskazać, że zapis 1 tej uchwały jest nieprecyzyjny, albowiem stanowi, że w uchwale nr XII/103/2015 z dnia 3 listopada 2015r.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 5 Poz wprowadza się zmiany: 1.2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie ( ), gdy tymczasem uchwała nr XIII/103/2015 nie zawiera podanej jednostki redakcyjnej. Z przedstawionych wyżej względów na podstawie art. 147 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591; ze zm) stwierdzono nieważność zaskarżonych uchwał w punkcie 1 i 2 wyroku. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art.200 p.p.s.a. w związku z 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz..U ). Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stankowski Sędzia WSA Izabela Bąk - Marciniak Sędzia WSA Józef Maleszewski

Poznań, dnia 7 października 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 października 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 października 2016 r. Poz. 5970 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.355.2016.16 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 października 2016 r. Działając

Bardziej szczegółowo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 2011 r. I SA/Bk 365/2011 Z treści art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2409

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2409 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2409 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 851/11 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 180/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 5 maja 2016 r.

Poznań, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 180/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 5 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 4008 WYROK NR IV SA/PO 180/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 III SA/Łd 1068/16 - Wyrok Data orzeczenia 2017-03-17 Data wpływu 2016-12-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/GI 573/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK. W IMIENlb RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędzia WSA Renata Siudyka Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz (spr.

WYROK. W IMIENlb RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędzia WSA Renata Siudyka Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz (spr. f J ' Sygn. aktlvsab/gi 10/17 ODPIS WYROK W IMIENlb RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Sędzia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 583/16 stwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II SA/Ol 889/13 - Wyrok Data orzeczenia 2013-12-10 Data wpływu 2013-10-04 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 182/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 14 maja 2015 r.

Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 182/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 14 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4575 WYROK NR IV SA/PO 182/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz. 2470 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.196.2.2016.GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 maja 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II SA/Gl 913/09 Wyrok WSA w Gliwicach

II SA/Gl 913/09 Wyrok WSA w Gliwicach II SA/Gl 913/09 Wyrok WSA w Gliwicach Data orzeczenia 2010 03 01 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009 10 05 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Sędziowie Maria Taniewska Banacka Rafał Wolnik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. sędzia WSA Alina Balicka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. sędzia WSA Alina Balicka Sygn. akt IV SAAA^a 410/18 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 III SA/Po 1677/13 - Wyrok Data orzeczenia 2014-01-22 Data wpływu 2013-11-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1957 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.36.7.2015.MC WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1957 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.36.7.2015.MC WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1957 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.36.7.2015.MC WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r.

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 2987 UCHWAŁA NR XLI.280.2018 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Bd 951/09 - Wyrok Data orzeczenia 2010-01-20 Data wpływu 2009-12-18 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjn ych

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjn ych Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjn ych Szczegóły orzeczenia 6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O O S WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 30 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II AK WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Białystok, dnia 30 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II AK WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 2315 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.80.2016.AK WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. Na podstawie art. 82 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/191/2016 RADY MIASTA MALBORKA. z dnia 10 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/191/2016 RADY MIASTA MALBORKA. z dnia 10 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/191/2016 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 IV SA/Wa 1433/13 - Wyrok Data orzeczenia 2013-10-02 Data wpływu 2013-06-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 236/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-11-08 Data wpływu 2015-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II SA/Rz 405/13 - Wyrok Data orzeczenia 2013-08-23 Data wpływu 2013-04-29 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-R MN WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-R MN WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 2298 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-R.4131.7.2016.MN WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2016 r. Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRAWA. przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie edukacjiwybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

TWORZENIE PRAWA. przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie edukacjiwybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych TWORZENIE PRAWA przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie edukacjiwybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Gdańsk 29.10.2013 r. PROGRAMY WSPARCIA Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

X Ga 95/13 POSTANOWIENIE 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie

X Ga 95/13 POSTANOWIENIE 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie Sygn. akt X Ga 95/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie Przewodniczący Protokolant Sędzia SO Małgorzata Korfanty Sędzia SO Iwona Wańczura Sędzia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 389/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 389/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 5305 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 389/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 11 września 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 810/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 810/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz. 1869 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 810/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 12 lutego 2015 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Go 17/14 - Wyrok Data orzeczenia 2014-02-26 Data wpływu 2014-01-13 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II SA/Po 15/10 - Wyrok Data orzeczenia 2010-04-28 Data wpływu 2010-01-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Skarżony organ Treść wyniku Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3838 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 242/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3838 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 242/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3838 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 242/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 czerwca 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia r.

Uchwała Nr.2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia r. DRUK nr 2 projekt Uchwała Nr.2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia.. 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 756/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 756/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 3897 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 756/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2016 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III Łódź ul. Piotrkowska 135. Odpowiedź na skargę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III Łódź ul. Piotrkowska 135. Odpowiedź na skargę Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/534/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013r. Piotrków Trybunalski, dnia 22 stycznia 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III

Bardziej szczegółowo

Data orzeczenia 2013-11-06 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2013-08-08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Data orzeczenia 2013-11-06 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2013-08-08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach II SA/Ke 701/13 - Wyrok WSA w Kielcach Data orzeczenia 2013-11-06 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2013-08-08 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Jacek Kuza Sędziowie Renata Detka /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 240

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 240 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 stycznia 2012 r. WYROK NR IV SA/PO 721/11 WOJEWÓDZKIEMU SĄDOWI ADMINISTRACYJNEMU W POZNANIU z dnia 21 września 2011 r. w sprawie obszaru chronionego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 32/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 32/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 13 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 3642 WYROK NR IV SA/PO 32/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 153/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 153/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2973 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 153/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 maja 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Ke 711/13 - Wyrok Data orzeczenia 2014-01-23 Data wpływu 2013-12-30 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 217/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 217/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz. 3295 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 217/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Ke 676/13 - Wyrok Data orzeczenia 2013-12-31 Data wpływu 2013-12-09 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II OSK 473/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewod niczący: sędzia NSA Wojciech Chróścielewski Sędziowie { sędzia

Bardziej szczegółowo

VI SA/Wa 600/14 - Wyrok WSA w Warszawie

VI SA/Wa 600/14 - Wyrok WSA w Warszawie 1 z 5 21.10.2018, 21:19 VI SA/Wa 600/14 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2014-07-18 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014-02-13 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2006-09-28 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2006-05-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Skarżony organ Treść wyniku Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia października 2017 roku. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Uchwała Nr./2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia października 2017 roku. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Uchwała Nr./2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia października 2017 roku Projekt złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 59/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 59/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz. 3292 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 59/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 maja 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 2.5.1. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego Zgodnie z art. 3 2 pkt 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Pani B.S. zam. Biesiadki na uchwałę Rady Gminy Gnojnik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 58/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II SA/Ol 472/18 - Wyrok Data orzeczenia 2018-08-28 Data wpływu 2018-06-25 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/161/16 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/161/16 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 15 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/161/16 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu wraz z odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 13 lipca 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 13 lipca 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-323/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 505/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 505/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 4877 Na podstawie WYROK NR IV SA/PO 505/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II SA/Gl 1577/13 - Wyrok Data orzeczenia 2014-03-19 Data wpływu 2013-09-30 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

Publikujemy istotny w tej sprawie Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Publikujemy istotny w tej sprawie Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Publikujemy istotny w tej sprawie Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20.3.2008 r., sygn. akt: I SA/Wa 134/08 Tezy: 1) W przepisach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2480

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2480 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2480 WYROK NR IV SA-PO 1013/11 WOJEWÓDZKIEMU SĄDOWI ADMINISTRACYJNEMU W POZNANIU z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 631/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 631/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 2804 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 631/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 13 lutego 2013 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, stwierdzający, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zgodna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/420/2018 Rady Gminy Kobylnica. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr LI/420/2018 Rady Gminy Kobylnica. z dnia 25 stycznia 2018 r. Uchwała Nr LI/420/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Słupsku wraz z odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-48/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-10-08 15:49 II FSK 2933/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-11-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-O.4131.37.2015.LP Warszawa, 3 listopada 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 VI SA/Wa 2455/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-02-10 Data wpływu 2015-09-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 71/98

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 71/98 Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 71/98 Wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2016 r. Poz WYROK NR II SA/WR 200/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 20 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 19 października 2016 r. Poz WYROK NR II SA/WR 200/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 20 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2016 r. Poz. 4711 WYROK NR II SA/WR 200/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2016 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 10 WYDZIAŁ II Sz tel. 091 48 49 255 Dnia 04 października 2006 r. Sygn. akt II SA/Sz 767/06 W odpowiedzi należy podać sygnaturę

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna I SA 2197/01 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 366 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 613/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 366 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 613/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 366 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 613/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 października 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/392/18 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 11 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/392/18 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 11 października 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/392/18 RADY GMINY GNOJNIK w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym nagród dla uzdolnionych uczniów oraz trybu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 24/11. Dnia 28 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I UZ 24/11. Dnia 28 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I UZ 24/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 września 2011 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSA Jolanta Frańczak (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 grudnia 2014 r. NK-N JB

Wrocław, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 grudnia 2014 r. NK-N JB DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 5209 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 grudnia 2014 r. NK-N.4131.67.17.2014.JB ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 marca 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 601/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 marca 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 601/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2058 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 601/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 listopada 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1898

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1898 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1898 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 657/11 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 lutego 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 111/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 111/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2921 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 111/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 5 czerwca 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 06 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr /15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 06 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 0102-286/15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SAB/Wa91/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 3759 WYROK NR IV SA/PO 70/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 26 marca 2013 r.

Poznań, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 3759 WYROK NR IV SA/PO 70/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 3759 WYROK NR IV SA/PO 70/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 12 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVI/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 12 września 2017 r. UCHWAŁA NR XLVI/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną przez Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców Ziemi Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność

Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 29 grudnia 2009 roku NP/II/0911/322/384/09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 887/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 887/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 2120 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 887/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 31 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II GSK 294/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-08-12 Data wpływu 2015-02-06 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ sygn. akt III SA/Wr 919/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 WYDZIAŁ II tel. 042 635 00 10 Dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt II SA/Łd 739/06 W odpowiedzi należy podać sygnaturę akt Sądu Rzecznik

Bardziej szczegółowo

II FSK 817/14 - Wyrok NSA z

II FSK 817/14 - Wyrok NSA z II FSK 817/14 - Wyrok NSA z 2015-12-01 Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Ke 205/08 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 388/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 30 listopada 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 388/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 4402 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 388/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 13 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 832/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 832/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 3361 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 832/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 12 maja 2015 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 marca 2015 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 792/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 12 marca 2015 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 792/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 marca 2015 r. Poz. 1485 WYROK NR IV SA/PO 792/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie : podłączenia

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Gd 1411/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-03-01 Data wpływu 2015-09-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 40/10 - Postanowienie Data orzeczenia 2010-02-02 Data wpływu 2010-01-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Monika Koba

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Monika Koba Sygn. akt V CZ 19/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 maja 2016 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Monika Koba w sprawie ze skargi A.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Lublin, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1704

DZIENNIK URZĘDOWY. Lublin, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1704 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1704 WOJEWODA LUBELSKI NK-II.4131.161.2012 Rozstrzygnięcie nadzorcze Lublin, 2012-05-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/86/12

Bardziej szczegółowo