WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET MOJE ŻYCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET MOJE ŻYCIE"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET MOJE ŻYCIE

2 WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ116 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Pakiet Moje Życie (zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia I ), mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Pakiet Moje Życie (zwanej dalej Umową ubezpieczenia ), zawartej pomiędzy Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (zwanym dalej Towarzystwem Ubezpieczeń ) a Getin Noble Bankiem Spółka Akcyjna (zwanym dalej Ubezpieczającym lub Bankiem ). 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia I regulują zasady, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Ubezpieczającego, którzy zawarli z Ubezpieczającym umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub umowę kredytu konsumpcyjnego gotówkowego lub umowę kredytu ratalnego. DEFINICJE 2 W niniejszych Warunkach Ubezpieczenia I oraz w pozostałych dokumentach, dotyczących Umowy ubezpieczenia, podanym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie, będąca rezultatem Choroby po raz pierwszy zdiagnozowanej w Okresie ubezpieczenia, lub Nieszczęśliwego wypadku, która została potwierdzona Orzeczeniem na okres niezdolności do pracy dłuższy niż 2 lata; w przypadku gdy Ubezpieczony: a) nie jest dłużej zdolny do pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, b) nabył prawo do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach lub rentach, to ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w zakresie Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 2) Choroba reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zmian organicznych w tkankach, narządach lub całym organizmie, a także prowadząca do zaburzeń czynnościowych, będących podstawą do wydania Orzeczenia; 3) Deklaracja zgody pisemne oświadczenie woli Kredytobiorcy, na mocy którego Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia I; Oświadczenie obejmuje także wysokość Sumy ubezpieczenia; Deklaracja zgody może zawierać również inne oświadczenia woli i wiedzy Kredytobiorcy; Złożenie Deklaracji zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do objęcia ubezpieczeniem na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia I; Deklaracja zgody może zostać złożona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy kredytu; 4) Dzień początku Okresu ubezpieczenia dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, który rozpoczyna się: a) od dnia uruchomienia Kredytu, w przypadku złożenia przez Kredytobiorcę podpisanej Deklaracji zgody przed dniem uruchomienia Kredytu, albo b) od dnia następnego po dniu uruchomienia Kredytu, w przypadku złożenia przez Kredytobiorcę podpisanej Deklaracji zgody w dniu uruchomienia Kredytu, z zastrzeżeniem 4 ust. 2; 5) Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: a) w przypadku śmierci Ubezpieczonego dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu, b) w przypadku Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - dzień powstania Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskazany w Orzeczeniu, c) w przypadku Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku data rozpoczęcia pobytu w Szpitalu zgodnie z pkt 13, 6) Kredytobiorca (Klient) osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zawarła z Getin Noble Bank S.A. Umowę kredytu; 7) Kredyt kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715, z późn. zm.), udzielany przez Getin Noble Bank SA na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Klienta, na spłatę zobowiązań Klienta lub na sfinansowanie zakupu towaru. Każdy z tych kredytów może być ponadto, na wniosek Klienta, udzielony również na sfinansowanie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem Kredytu; 8) Miesiąc Okresu ubezpieczenia miesiąc rozpoczynający się w Dniu początku Okresu ubezpieczenia w przypadku pierwszego Miesiąca Okresu ubezpieczenia oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w Miesięcznicę Okresu ubezpieczenia w przypadku kolejnych Miesięcy Okresu ubezpieczenia; 2 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

3 9) Miesięcznica Okresu ubezpieczenia dzień przypadający w każdym kolejnym Miesiącu Okresu ubezpieczenia odpowiadający Dniu początku Okresu ubezpieczenia, a gdy w danym miesiącu kalendarzowym takiego dnia nie ma ostatni dzień tego miesiąca kalendarzowego; 10) Nieszczęśliwy wypadek powstałe w Okresie ubezpieczenia przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego zdarzenie, wywołane Przyczyną zewnętrzną, o charakterze losowym, będące wyłączną i bezpośrednią przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) Okres ubezpieczenia okres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, rozpoczynający się w Dniu początku Okresu ubezpieczenia i trwający dla pierwszego Okresu ubezpieczenia - przez kolejne 12 Miesięcy Okresu ubezpieczenia oraz w przypadku odnowionego Okresu ubezpieczenia przez kolejne 12 Miesięcy Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 4 ust. 3-7; 12) Orzeczenie prawomocne orzeczenie lekarskie wydane przez podmiot uprawniony do orzekania o Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wydane na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach tj. przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską lub prawomocny wyrok sądu; 13) Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku całodobowy, trwający nieprzerwanie co najmniej 14 dni pobyt w Szpitalu w celu leczenia doznanych wskutek Nieszczęśliwego wypadku obrażeń ciała. Okres pobytu w Szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia do Szpitala i kończy w dniu wypisania ze Szpitala. Jeżeli przerwa między kolejnymi pobytami w Szpitalu wskutek tej samej przyczyny nie przekracza doby wówczas uznaje się ciągłość pobytu w Szpitalu. W okres pobytu w Szpitalu nie wlicza się przepustek; 14) Przyczyna zewnętrzna czynnik oddziałujący na organizm Ubezpieczonego, który z medycznego punktu widzenia nie może być zakwalifikowany jako choroba będąca stanem organizmu polegającym na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów Ubezpieczonego na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego, ani jako czynnik chorobotwórczy, będący bakterią, wirusem lub pasożytem wywołującym chorobę Ubezpieczonego; 15) Rata Kredytu kwota wynikająca z harmonogramu spłaty rat Kredytu, do której zapłaty jest zobowiązany Kredytobiorca w związku z zawartą przez niego Umową kredytu w terminach i wysokości wskazanej w tej Umowie kredytu; 16) Szpital przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego, działające zgodnie z prawem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest leczenie oraz świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej. Za szpital w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia I nie uważa się szpitala uzdrowiskowego (sanatoryjnego), szpitala rehabilitacyjnego, szpitala psychiatrycznego, sanatorium, uzdrowiska i hospicjum; 17) Suma ubezpieczenia kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 18) Świadczenie ubezpieczeniowe kwota wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 19) Ubezpieczający (Bank) Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 20) Ubezpieczony Kredytobiorca, objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia I; 21) Udział procentowy wartość procentowa określana w momencie podpisywania Deklaracji zgody dla każdego Kredytobiorcy, który ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w związku z jedną Umową kredytu; Udział procentowy przypadający na każdego Kredytobiorcę jest niezmienny przez cały Okres ubezpieczenia; W przypadku, gdy w ramach jednej Umowy kredytu ochroną ubezpieczeniową ma być objęty jeden Kredytobiorca Udział procentowy wynosi 100%, a gdy dwóch Kredytobiorców - 50%; łączny Udział procentowy Kredytobiorców w ramach jednej Umowy kredytu wynosi 100%; 22) Umowa kredytu (Kredyt) zawarta pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Kredytobiorcą umowa konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego lub umowa kredytu ratalnego, na podstawie której Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych w polskich złotych, a Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu oddanych mu do dyspozycji środków na warunkach w niej określonych; 23) Uposażony podmiot lub osoba fizyczna wskazana zgodnie z postanowieniami 14, jako uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego; 24) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową i powstałe w Okresie ubezpieczenia w postaci: a) śmierci Ubezpieczonego, b) Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, w sytuacji gdy na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony spełnia warunki, określone w 6 ust. 3, c) Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, w sytuacji gdy na Dzień Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 3

4 zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony nie spełnia jednego z kryteriów objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, określonych w 6 ust. 3, zgodnie z 6 ust. 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego; 2) Całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczony jest objęty ochroną z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego jeżeli: a) jest zdolny do pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa o rentach i emeryturach, b) nie posiada stwierdzonego prawa do renty lub emerytury z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, w zależności od tego, które z tych Zdarzeń ubezpieczeniowych wystąpi jako pierwsze, oraz 3) Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczony jest objęty ochroną z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w każdym przypadku, w którym Ubezpieczony nie będzie spełniał jednego z kryteriów objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, o których mowa w pkt 2 lit. a - b powyżej. 3. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń zostały określone w 12. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 4 1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w Dniu początku Okresu ubezpieczenia i trwa 12 Miesięcy Okresu ubezpieczenia (pierwszy Okres ubezpieczenia), z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku rozpoczyna się z dniem, w którym Ubezpieczony przestanie spełniać jedno z kryteriów objęcia ochroną w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, o których mowa w 6 ust Ochrona ubezpieczeniowa jest odnawiana na kolejne Okresy ubezpieczenia (odnowiony Okres ubezpieczenia), bez konieczności ponownego składania Deklaracji zgody, na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia I, obowiązujących na dzień złożenia podpisanej Deklaracji zgody, pod warunkiem, że: 1) Ubezpieczony w Deklaracji zgody wyraził zgodę na odnawianie ochrony ubezpieczeniowej na kolejne Okresy ubezpieczenia; 2) w dniu przewidywanego zakończenia odnowionego Okresu ubezpieczenia wiek Ubezpieczonego nie przekroczy 76. roku życia; 3) na dzień początku odnowionego Okresu ubezpieczenia Ubezpieczony spełnia warunek, o którym mowa w 6 ust. 6; 4) przed dniem początku odnowionego Okresu ubezpieczenia nie doszło do wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 5; 5) w okresie dotychczasowego trwania Umowy kredytu nie wystąpiło zadłużenie przeterminowane; 6) objęcie ochroną ubezpieczeniową, nie skutkuje utratą zdolności kredytowej; 7) Ubezpieczający zgłosił Ubezpieczonego do ubezpieczenia na kolejny odnowiony Okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4. O fakcie braku możliwości odnowienia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony zostanie poinformowany pisemnie przez Ubezpieczającego. 4. Ochrona ubezpieczeniowa jest odnawiana na kolejne Okresy ubezpieczenia, z których każdy trwa 12 Miesięcy Okresu ubezpieczenia, przy czym w sytuacji gdy do końca trwania okresu Umowy kredytu pozostało mniej niż 12 Miesięcy Okresu ubezpieczenia, wówczas ostatni odnowiony Okres ubezpieczenia trwa nie dłużej niż do końca okresu Umowy kredytu. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa: 1) z upływem ostatniego dnia pierwszego Okresu ubezpieczenia w przypadku gdy Ubezpieczony w Deklaracji zgody nie wyraził zgody na odnowienie ochrony ubezpieczeniowej na kolejne Okresy ubezpieczenia; 2) z upływem dnia, w którym Ubezpieczający odstąpił od Umowy ubezpieczenia; 3) z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, w trakcie którego upłynął miesięczny okres wypowiedzenia lub okres, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia - w przypadku nieprzedłużania jej na kolejny okres, zgodnie z 7 ust. 3; 4) z upływem dnia, w którym Ubezpieczony odstąpił od Umowy kredytu; 5) z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, w którym dokonano wcześniejszej spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu; 6) z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, w którym doszło do rozwiązania Umowy kredytu; 7) z upływem dnia, w którym zostało złożone oświadczenie woli Ubezpieczonego o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej; 4 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

5 8) z dniem śmierci Ubezpieczonego; 9) z Dniem zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, skutkującego obowiązkiem wypłaty przez Towarzystwo Ubezpieczeń Świadczenia ubezpieczeniowego z tego tytułu; 10) z dniem bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wskazanego w pisemnym wezwaniu Ubezpieczającego do zapłaty składki ubezpieczeniowej, o którym mowa w 8 ust. 5, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 6. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wygasa: 1) z dniem wydania Orzeczenia; 2) z dniem nabycia uprawnień do świadczeń rentowych lub emerytalnych na podstawie przepisów polskiego prawa o emeryturach i rentach. 7. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wygasa z dniem wyczerpania Sumy ubezpieczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, o której mowa w W sytuacji gdy przed wydaniem Orzeczenia upłynął Okres ubezpieczenia i nie zostało wypłacone Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 24 lit. a, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci należne Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, pod warunkiem, że Nieszczęśliwy wypadek lub Choroba po raz pierwszy zdiagnozowana, będące przyczyną powyższego Zdarzenia ubezpieczeniowego, wystąpiły w Okresie ubezpieczenia. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 5 1. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2, oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia. Za dzień złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej rozumie się odpowiednio dzień otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń lub Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji. 2. W przypadku złożenia przez Ubezpieczonego niepoprawnego oświadczenia w formie pisemnej, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczający może telefonicznie skontaktować się z Ubezpieczonym celem wyjaśnienia oraz odebrania poprawnego oświadczenia. Rozmowa telefoniczna zostanie utrwalona przez Ubezpieczającego, a tożsamość Ubezpieczonego zweryfikowana. 3. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej nie jest możliwe ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszych Warunków Ubezpieczenia w związku z tą samą Umową kredytu. 4. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową objętych jest dwóch Ubezpieczonych w związku z jedną Umową kredytu, rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez jednego z Ubezpieczonych nie skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej względem drugiego Ubezpieczonego. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do drugiego Ubezpieczonego pozostaje na niezmienionych warunkach. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 6 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Kredytobiorca, który najpóźniej w dniu podpisania Deklaracji zgody ukończył 18. rok życia i nie ukończy 76. roku życia w dniu przewidywanego zakończenia Okresu ubezpieczenia. 2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest: 1) złożenie przez Kredytobiorcę podpisanej Deklaracji zgody; 2) zgłoszenie Kredytobiorcy do Towarzystwa Ubezpieczeń przez Ubezpieczającego w celu objęcia go ochroną ubezpieczeniową. 3. Ubezpieczony jest objęty ochroną z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego jeżeli Ubezpieczony: 1) jest zdolny do pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa o rentach i emeryturach; 2) nie posiada stwierdzonego prawa do renty lub emerytury z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach. 4. Ubezpieczony z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku będzie objęty ochroną w każdym przypadku, w którym Ubezpieczony nie będzie spełniał jednego z kryteriów objęcia ochroną z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, o których mowa w ust Ochrona z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku nie jest udzielana jeżeli Ubezpieczonemu jest udzielana ochrona z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego. 6. Ubezpieczony może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, jeżeli: 1) udzielona kwota Kredytu, wskazana w Umowie kredytu, w związku z którą Kredytobiorca został objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszych Warunków Ubezpieczenia I nie przekroczy zł, a w przypadku, gdy posiada inne Umowy kredytu zawarte z Bankiem, jego zobowiązania z tytułu zawartych Umów kredytu, w związku z którymi został objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia, nie przekraczają łącznie udzielonej kwoty Kredytu zł, oraz 2) wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo z tytułu Całkowitej nie- Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 5

6 zdolności do pracy Ubezpieczonego na podstawie Warunków Ubezpieczenia I lub Warunków Ubezpieczenia II, lub Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego na podstawie Warunków Ubezpieczenia III, niezależnie od liczby Umów kredytu, w związku z którymi Kredytobiorca został objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia, łącznie nie przekracza zł. 7. W przypadku, gdy Umowę kredytu zawarło dwóch Kredytobiorców, Ubezpieczający może zaproponować złożenie Deklaracji zgody: 1) jednemu z Kredytobiorców, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 1-2 oraz 6 albo 2) każdemu z Kredytobiorców, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 1-2 oraz 6. W takim przypadku każdy z Kredytobiorców składa odrębną Deklarację zgody. 8. W przypadku, gdy Kredytobiorca posiada więcej niż jedną Umowę kredytu i chciałby zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w związku z więcej niż jedną Umową kredytu, wówczas należy złożyć odrębną Deklarację zgody w związku z każdą Umową kredytu. CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA, ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 7 1. Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres jednego roku z możliwością jej przedłużenia na kolejny roczny okres. 2. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu. 3. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem miesięcznego okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta w przypadku nieprzedłużenia jej na kolejny okres, z tym, że nie wcześniej niż z końcem Okresu ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową do ostatniego dnia miesięcznego okresu wypowiedzenia lub ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia - w przypadku nieprzedłużania na kolejny okres. 4. Kredytobiorcy, którzy złożą Deklaracje zgody po ostatnim dniu okresu wypowiedzenia lub po ostatnim dniu okresu na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta - w przypadku nieprzedłużenia jej na kolejny okres, nie zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową. 5. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 8 1. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego łącznie za wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną w danym miesiącu kalendarzowym w terminach i wysokości określonej w Umowie ubezpieczenia. 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej w pierwszym Okresie ubezpieczenia uzależniona jest od udzielonej kwoty Kredytu, wskazanej w Umowie kredytu, oraz przypadającego na danego Ubezpieczonego Udziału procentowego z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy ubezpieczenia, zgodnie z Taryfą Składek określoną w Umowie ubezpieczenia. 3. Wysokość składki ubezpieczeniowej w odnowionym Okresie ubezpieczenia liczona jest na podstawie kwoty kapitału Kredytu, pozostającego do spłaty na dzień odnowienia danego Okresu ubezpieczenia, oraz przypadającego na danego Ubezpieczonego Udziału procentowego z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy ubezpieczenia, zgodnie z Taryfą Składek określoną w Umowie ubezpieczenia. 4. Składka ubezpieczeniowa naliczana i opłacana jest jednorazowo za cały odpowiednio pierwszy lub odnowiony Okres ubezpieczenia. 5. W przypadku braku opłacenia składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych w wyznaczonym terminie, Towarzystwo Ubezpieczeń wzywa Ubezpieczającego do zapłaty składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych w terminie 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania ze wskazaniem, że brak zapłaty w tym terminie spowoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej wobec tych Ubezpieczonych. Towarzystwo Ubezpieczeń w wezwaniu podaje do wiadomości Ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki ubezpieczeniowej. Za okres, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń udzielało ochrony ubezpieczeniowej należna jest składka ubezpieczeniowa. 6. W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem Okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca składkę ubezpieczeniową, zgodnie z poniższymi zapisami. W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej w wyniku: 1) odstąpienia przez Ubezpieczonego od Umowy kredytu bądź odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia bądź rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej w ciągu 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową w pełnej wysokości, a Ubezpieczający zwraca Ubezpieczonemu opłatę ubezpieczeniową w pełnej wysokości; 2) rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej powyżej 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową bądź odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu 6 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

7 śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową za liczbę dni pozostałych do końca Okresu ubezpieczenia, w których nie była świadczona ochrona ubezpieczeniowa, a Ubezpieczający zwraca Ubezpieczonemu (a w przypadku Jego śmierci- spadkobiercom Ubezpieczonego) część opłaty ubezpieczeniowej za liczbę dni pozostałych do końca Okresu ubezpieczenia, w których nie była świadczona ochrona ubezpieczeniowa. SUMA UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO ALBO CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY UBEZPIECZONEGO 9 1. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w pierwszym Okresie ubezpieczenia jest równa iloczynowi Udziału procentowego i kwoty udzielonego Kredytu, wskazanej w Umowie kredytu. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego lub Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w pierwszym Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 12, wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości równej 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego lub z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, o której mowa w ust Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w odnowionym Okresie ubezpieczenia jest równa iloczynowi Udziału procentowego i kwoty kapitału Kredytu, pozostającego do spłaty na dzień początku odnowionego Okresu ubezpieczenia. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego lub Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w odnowionym Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 12, wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości równej 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego lub z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, o której mowa w ust. 1. SUMA UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH POBYT W SZPITALU UBEZPIECZONEGO W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 12, wypłaci miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości równej iloczynowi Udziału procentowego i Raty Kredytu należnej Ubezpieczającemu zgodnie z harmonogramem spłaty rat Kredytu, aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, ale nie więcej niż zł miesięcznie, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło do wcześniejszej spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu, Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 12, wypłaci miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości równej iloczynowi Udziału procentowego i Raty Kredytu należnej Ubezpieczającemu zgodnie z harmonogramem spłaty rat Kredytu, obowiązującym na dzień zawarcia Umowy kredytu. 2. Pierwsze miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe jest należne po upływie 14 kolejnych dni nieprzerwanego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, a każde kolejne miesięczne świadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku jest należne po każdych kolejnych 30 dniach Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. 3. Jeżeli w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku nastąpi ponowny Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego przed upływem 180 dni od zakończenia poprzedniego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego, to wówczas ten pobyt traktowany jest jako kontynuacja poprzedniego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego i Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe po upływie każdych kolejnych 30 dni Pobytu w Szpitalu. Jeżeli ponowny Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku rozpocznie się po upływie 180 dni od zakończenia poprzedniego Pobytu w Szpitalu to jest to traktowane jako nowe Zdarzenie ubezpieczeniowe i pierwsze Świadczenie ubezpieczeniowe jest wypłacane po upływie 14 dni nieprzerwanego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego. 4. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca maksymalnie 6 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w Okresie ubezpieczenia. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 7

8 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) Samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego; 2) próby samobójstwa - w zakresie Zdarzeń ubezpieczeniowych innych niż śmierć Ubezpieczonego, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) czynnego lub biernego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, konflikcie zbrojnym, zamieszkach, rozruchach, zamachu stanu, jak również przebywania na terytorium objętym wojną (przez działania wojenne, konflikty zbrojne, zamieszki, rozruchy, zamachy stanu, przebywanie na terytorium objętym wojną rozumie się ruchy wojsk, walki zbrojne - zarówno lądowe, morskie, jak i powietrzne - toczące się na terytorium, na którym trwa zorganizowana walka między państwami, narodami lub grupami społecznymi, etnicznymi lub religijnymi), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach (przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w aktach przemocy rozumie się skierowanie przez Ubezpieczonego czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko osobie, w celu zmuszenia jej do poddania się woli Ubezpieczonego lub do określonego zachowania zgodnego z wolą Ubezpieczonego, przez co swoboda woli tej osoby zostaje ograniczona; przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w rozruchach lub zamieszkach rozumie się udział Ubezpieczonego w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych rozruchami lub zamieszkami w charakterze strony konfliktu bądź działalność Ubezpieczonego polegającą na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas rozruchów i zamieszek), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 6) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 7) pozostawania lub działania Ubezpieczonego pod wpływem dobrowolnie spożytego alkoholu, dobrowolnego użycia narkotyków lub leków, zażycia środka halucynogennego, odurzającego, pobudzającego lub innego środka o działaniu podobnym, stosowania powyższych środków w dawkach innych niż zalecone przez lekarza w ramach leczenia, a także w wyniku ich spożycia bez zalecenia przez lekarza lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich co do ich stosowania przez pozostawanie lub działanie pod wpływem alkoholu rozumie się działanie w stanie, gdy: a) zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub b) zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,1 mg alkoholu albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 8) nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez Ubezpieczonego lub poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom medycznym przez nieuprawnione osoby bądź poza kontrolą lekarską z wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy w związku z zaistniałym Nieszczęśliwym wypadkiem, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 9) zdarzenia powstałego w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 10) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego, gdy prowadził on pojazd mechaniczny bez wymaganych prawem uprawnień, lub gdy kierowany przez Ubezpieczonego pojazd mechaniczny nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 12) choroby psychicznej lub choroby umysłowej Ubezpieczonego lub wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD - 10 (F00 - F99), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 13) udziału Ubezpieczonego w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sporty spadochronowe, szybownictwo, lotniarstwo i paralotniarstwo, baloniarstwo, wspinaczka górska lub skałkowa, żeglarstwo, alpinizm, sporty samochodowe, nurkowanie przy udziale akwalungu, speleologia, sporty motorowodne, motorowe, sporty jeździeckie, skoki na linie, upadki z wysokości powyżej 5 m, w tym wolne spadanie, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, narciarstwo (z wyłączeniem rekreacyjnego narciarstwa na wyznaczonych trasach), narciarstwo wodne na 8 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

9 oraz udział w wyścigach i zawodach w ramach sportów i zajęć określonych w niniejszym punkcie, uczestniczenie w wyprawach survivalowych, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 14) zawodowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego tzn. udziału w rozgrywkach sportowych o charakterze profesjonalnym, na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym organizowanych przez odpowiedni dla danej dyscypliny związek sportowy, niezależnie od pobierania przez Ubezpieczonego wynagrodzenia z tego tytułu, o ile powyższe zawodowe uprawianie sportu miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 15) niezawodowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego w ramach klubów sportowych lub sekcji sportowych z równoczesnym udziałem w wyścigach, zawodach, występach lub treningach sportowych. 2. W przypadku gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe, zaistniałe w okresie 36 miesięcy po dniu złożenia podpisanej Deklaracji zgody, było wynikiem którejkolwiek z wymienionych w Deklaracji zgody przy oświadczeniu o stanie zdrowia, chorób lub schorzeń, które zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono u Ubezpieczonego w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia podpisanej Deklaracji zgody, będzie to stanowić powód odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego przez Towarzystwo Ubezpieczeń. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO, TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I UBEZPIECZONEGO Ubezpieczający jest zobowiązany do: 1) zapłaty składki ubezpieczeniowej w wysokości i terminach określonych w Umowie ubezpieczenia; 2) doręczenia Ubezpieczonemu Warunków Ubezpieczenia I przed podpisaniem przez niego Deklaracji zgody; 3) dostarczenia na żądanie Ubezpieczonego, Uposażonych lub uprawnionych wszelkich formularzy dotyczących ubezpieczenia; 4) przyjmowania od Ubezpieczonego wszelkich dyspozycji związanych z Umową ubezpieczenia, do których upoważniony został przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w tym do przyjmowania, od osób zgłaszających Zdarzenie ubezpieczeniowe, wniosków o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) informowania Towarzystwa Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli posiada takie dane; 6) udostępniania Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia dokumentów oraz informacji zgromadzonych i posiadanych przez Ubezpieczającego w związku z poszczególnymi Ubezpieczonymi i ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie Umowy ubezpieczenia; 7) informowania Towarzystwa Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia; 8) przekazywania Ubezpieczonemu informacji dotyczących zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych Umową ubezpieczenia; 2) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnie, a Ubezpieczonemu na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę - informacji dotyczących zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia; 3) wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia I; 4) informowania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 5) informowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 6) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 7) udostępniania Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia; 8) pisemnego potwierdzania na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby występującej z roszczeniem udostępnionych im informacji, a także sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 9

10 9) udzielania na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia I w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony jest zobowiązany zgłaszać Towarzystwu Ubezpieczeń za pośrednictwem Ubezpieczającego zmiany danych osobowych i teleadresowych zawartych w Deklaracji zgody. UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczony w Deklaracji zgody wyznacza Uposażonego uprawnionego do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego do wysokości zobowiązań, wynikających z Umowy kredytu, pozostających do spłaty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej jednak niż do wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, ustalonej zgodnie z 9-10, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczony ma prawo do wyznaczania jednego lub kilku Uposażonych uprawnionych do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu jego śmierci: 1) do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Sumą ubezpieczenia, ustaloną zgodnie z 9-10, a kwotą Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wysokości zobowiązań, wynikających z Umowy kredytu, pozostających do spłaty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, wypłaconą Uposażonemu, o którym mowa w ust. 1, o ile Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacone Uposażonemu, o którym mowa w ust. 1, nie wyczerpało Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego; 2) w wysokości odpowiadającej Sumie ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, ustalonej zgodnie z 9-10, w przypadku, gdy na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło do wcześniejszej spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu. 3. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego, o którym mowa w ust. 2, zarówno przy składaniu Deklaracji zgody, jak i w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 4. Uposażony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego. Umyślne przyczynienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. 5. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez niego prawa do świadczenia, prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej temu Uposażonemu przejmują pozostali Uposażeni, jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania w Deklaracji zgody albo dyspozycji zmiany. 6. Jeżeli brak jest wskazania Uposażonego, lub jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego Ubezpieczonego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi; 2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) w równych częściach spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem skarbu państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 7. Ubezpieczony ma prawo do zmiany wskazania Uposażonego, o którym mowa w ust. 1 i 2, w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą od dnia wpłynięcia dyspozycji to jest z chwilą, gdy doszło do Towarzystwa Ubezpieczeń w taki sposób, że Towarzystwo Ubezpieczeń mogło zapoznać się z jego treścią. 9. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych, o których mowa w ust. 2, w Świadczeniu ubezpieczeniowym nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji zgody albo innych pismach Ubezpieczonego w zakresie zmiany lub wskazania Uposażonych w przypadku wskazania lub zmiany wskazania Uposażonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 10. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch Kredytobiorców w związku z jedną Umową kredytu, wysokość zobowiązania każdego Ubezpieczonego wynikającego z Umowy kredytu, o którym mowa w ust. 1, równa jest połowie zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, pozostających do spłaty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 11. Uprawnionym do Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego oraz Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jest Ubezpieczony. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Po otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące 10 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

11 ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Podstawą do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego jest zgłoszenie przez uprawnionego do Świadczenia ubezpieczeniowego na piśmie oraz przekazanie: 1) w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego: a) odpisu aktu zgonu, b) karty statystycznej do karty zgonu potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub innej dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę śmierci jeżeli jej uzyskanie przez uprawnionego jest możliwe, c) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli zdarzenie nastąpiło wskutek wypadku oraz jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe, d) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego do świadczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, e) dokument określający wysokość wszystkich zobowiązań, wynikających z Umowy kredytu, pozostających do spłaty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego dostarcza Ubezpieczający, 2) w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego: a) Oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Orzeczenia, b) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe, c) kopii dokumentacji medycznej, wyników badań, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez placówkę medyczną dotyczącą przyczyny powstania Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, d) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 3) w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku: a) kopii karty wypisu ze Szpitala potwierdzonej za zgodność z oryginałem - jeżeli jej uzyskanie jest przez uprawnionego możliwe, b) oryginału lub kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, potwierdzającej Pobyt w Szpitalu jeżeli uzyskanie przedmiotowej dokumentacji jest przez uprawnionego możliwe, c) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe, d) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, e) harmonogram spłaty rat Kredytu, aktualny na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, a w przypadku gdy na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło do wcześniejszej spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu - harmonogram spłaty rat Kredytu, obowiązującym na dzień zawarcia Umowy kredytu - dostarcza Ubezpieczający. 3. Do zgłoszenia roszczenia można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej. 4. Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać: przedstawiciel Ubezpieczającego, pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń, notariusz, adwokat lub radca prawny. 5. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego. 6. W celu ustalenia stanu faktycznego zgłoszonego roszczenia Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej zasadność roszczenia, chyba że na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokumenty te nie mogą być uzyskane. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 3. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 11

12 częściową odmowę wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 4. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w formie wypłaty jednorazowej przelewem na rachunek bankowy uprawnionego do świadczenia podany w zgłoszeniu roszczenia a w przypadku braku jego wskazania - przekazem pocztowym na adres uprawionego wskazany w zgłoszeniu roszczenia. PRZEPISY REGULUJĄCE OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W przypadku gdy Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z wykonaniem któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie Umowy ubezpieczenia. 2. Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa Ubezpieczeń regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. REKLAMACJE Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony do otrzymania świadczenia mogą zgłaszać reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową pisemnie, em, telefonicznie w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej. 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, Ubezpieczającemu lub za pośrednictwem poczty lub posłańca. 3. Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w formie odpowiadającej zgłoszeniu reklamacji lub w formie pisemnej. 5. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi, w terminie określonym w ust. 4, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje składającego reklamację przed upływem tego terminu o przyczynach opóźnienia wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od otrzymania reklamacji. 6. Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika. 7. Niezależnie od powyższego trybu uprawnionym z tytułu Umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia I mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. 3. Językiem stosowanym w relacjach Towarzystwa Ubezpieczeń i Ubezpieczającego z Ubezpieczonym i innymi osobami uprawnionymi z Umowy ubezpieczenia jest język polski. 20 Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z Umową ubezpieczenia kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z Towarzystwem Ubezpieczeń Niniejsze Warunki Ubezpieczenia I zostały zatwierdzone uchwałą nr 1 z dnia 15 stycznia 2015 roku przyjętą przez Zarząd Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia I obowiązują od dnia 20 stycznia 2015 roku. 12 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ124 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na przyszłość, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ Kod warunków: GB_OGOJ110 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia grupowego na życie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT warunki ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOJ104 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia Program ochronny Zdrowy

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard

Karta produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ122 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I Kod warunków: UB_OGOJ125 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. UBEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. UBEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. UBEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków: GB_OGOJ111 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET NA WYPADEK

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET NA WYPADEK WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET NA WYPADEK Kod warunków: UB_OGOJ115 WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT III

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT III WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT III Kod warunków: UB_OGOJ127 Wykaz istotnych informacji, zawartych w

Bardziej szczegółowo

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (UG_ZYC/01/08/13/GO ze zm.)... 2 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków: UB_OGOJ132 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorowidz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty Świadczeń ubezpieczeniowych Numer postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard

Karta Produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta Produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (kod warunków: UG_ZYC/01/08/13/GO ze zmianami)...3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOR105 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki Ubezpieczenia na życie W dobrych rękach, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD Wykaz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: IB_OGOR001 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOR109 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie Twoje Życie i Zdrowie, zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE Skorowidz informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Twoje Życie i Zdrowie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARD

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARD Wykaz informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY BEZPIECZNA PODRÓŻ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY BEZPIECZNA PODRÓŻ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY BEZPIECZNA PODRÓŻ Skorowidz informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Program ochronny Bezpieczna Podróż, zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA WARIANT SENIOR

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA WARIANT SENIOR Kod warunków: UB_OGOJ124 Wykaz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGEJ104 Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej części Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ114 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA 2016-01-18 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA - WARIANT SENIOR

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA - WARIANT SENIOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA - WARIANT SENIOR Wykaz informacji zawartych w Ogólnych Warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (TUU/NPER/3/2010)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (ze zmianami tekst jednolity) (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 marca 2007 do 1 października 2007)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie. Karta

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA

OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego Terminowego na Życie Spektrum Życia (kod: UI_ZYC/04/02/14)...

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 GB 01 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie Plan Pewnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do Umowy Ubezpieczenia Nr KB Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego

Załącznik nr 1A do Umowy Ubezpieczenia Nr KB Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu (SWU), stosuje się w umowie ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., zwane dalej ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARDOWY

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARDOWY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARDOWY Wykaz informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 kwietnia 2011 do 1 grudnia 2015) Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A.

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OWU_IND_BPZYC_09_2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OWU_IND_BPZYC_09_2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Na Życie dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A., zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego GB 01 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A.

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

2 pkt 10. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń. 2 pkt 1, 2, 9

2 pkt 10. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń. 2 pkt 1, 2, 9 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. IND_BPZYC_01.2017 Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna 2 pkt 10 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 3 6

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Pod kątem przyszłości

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Pod kątem przyszłości KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Pod kątem przyszłości W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie Pod kątem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU)

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: UB_OGIJ115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" ("Warunki Ubezpieczenia")

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym terminowym na życie Spektrum Życia. Karta Informacyjna nie jest elementem Umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do Umowy Ubezpieczenia nr KB

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do Umowy Ubezpieczenia nr KB Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do Umowy Ubezpieczenia nr KB 0000010 Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000010 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo