SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY"

Transkrypt

1 Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel fax Centrum Klienta: lub SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Toyota Bank Polska S.A., zwane dalej SWU, stanowią podstawę zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Generali Życie T.U. S.A., zwaną dalej Generali, a Toyota Bank Polska S.A., zwaną dalej Bankiem, i mają zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonych, którzy przystąpią do Umowy Ubezpieczenia. Bank oraz Generali zwane są dalej łącznie Stronami. 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie SWU, Generali zobowiązuje się wypłacić świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w SWU. 2. Terminy użyte w SWU oraz innych dokumentach związanych z Umową Ubezpieczenia oznaczają: 1) Choroby istniejące choroby, w związku z którymi Ubezpieczony zasięgał porad lekarskich, lub, które były przedmiotem diagnostyki lub leczenia, w tym choroby, których obecność można stwierdzić w oparciu o historię choroby wynikającą ze zgromadzonej w trakcie rozpatrywania roszczenia dokumentacji; 2) Kwota kredytu kwota Kredytu Samochodowego wskazana w Umowie kredytu; 3) Kredytobiorca osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, posiadająca stałe zameldowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę kredytu. W przypadku zawarcia Umowy kredytu przez kilka osób (Współkredytobiorców) Kredytobiorcą jest każda z tych osób; 4) Oświadczenie woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia oświadczenie Kredytobiorcy wyrażające jego zgodę na skorzystanie z zastrzeżonej na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w Umowie ubezpieczenia; 5) Rata kredytu kapitałowo-odsetkowa rata kredytu określona w Umowie kredytu, płatna okresowo zgodnie z harmonogramem spłat kredytu, z wyłączeniem Zadłużenia przeterminowanego; 6) Zakończenie Umowy kredytu zakończenie okresu, na jaki została zawarta Umowa kredytu wskutek jej rozwiązania albo wygaśnięcia; 7) Saldo zadłużenia pozostała do spłaty Kwota kredytu; 8) Odstąpienie Kredytobiorcy od Umowy kredytu złożenie przez Kredytobiorcę na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu w terminie czternastu dni od jej zawarcia (nie dotyczy Kredytobiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą); 9) Suma ubezpieczenia kwota będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia; 10) Ubezpieczający Toyota Bank Polska S.A., zawierający Umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania składki; 11) Ubezpieczony Kredytobiorca, którego życie jest przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku udzielenia kredytu kilku osobom (Współkredytobiorcy) postanowienia dotyczące Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio w stosunku do każdego Współkredytobiorcy 12) Umowa kredytu umowa kredytu samochodowego Bezpieczny Kredyt Samochodowy udzielanego przez Bank z ubezpieczeniem na życie, której stroną jest Kredytobiorca; 13) Umowa Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia zawarta pomiędzy Bankiem a Generali, na podstawie postanowień SWU; 14) Uposażony główny osoba wyznaczona w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego na czas trwania Umowy kredytu, jako uprawniona do otrzymania świadczenia określonego w 8 ust. 2 pkt 1, w przypadku śmierci Ubezpieczonego; 15) Uposażony zastępczy osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia określonego w 8 ust. 2 pkt 2; 16) Wiek liczba ukończonych pełnych lat życia w dniu, w którym wiek jest liczony; 17) Zadłużenie zobowiązanie Kredytobiorcy wobec Banku wynikające z zawartej Umowy kredytu równe bieżącemu Saldu zadłużenia pozostającemu do spłaty w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, z wyłączeniem Zadłużenia przeterminowanego powstałego przed dniem zdarzenia ubezpieczeniowego; 18) Zadłużenie przeterminowane zadłużenie z tytułu Umowy kredytu, obejmujące Raty kredytu nie zapłacone częściowo lub w pełnej wysokości do upływu terminu ich należności ustalonego w Umowie kredytu oraz koszty poniesione w związku z ich egzekwowaniem. 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 3 Zawarcie i obowiązywanie Umowy Ubezpieczenia 1. Strony zawierają Umowę Ubezpieczenia na czas określony, wskazany w Umowie Ubezpieczenia. 1

2 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia na zasadach i w terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia. 4 Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia 1. Prawo przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia mają wyłącznie Kredytobiorcy, którzy w dniu objęcia ochroną z tytułu Umowy Ubezpieczenia ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 69 lat, z tym że Wiek Kredytobiorcy w momencie przystąpienia do ubezpieczenia oraz okres kredytowania liczone łącznie nie mogą przekroczyć 70 lat. 2. Kredytobiorca ma prawo przystąpić do Umowy Ubezpieczenia tylko w dniu zawarcia z Ubezpieczającym Umowy kredytu. 3. Kredytobiorca przystępujący do Umowy Ubezpieczenia składa Ubezpieczającemu Oświadczenie woli o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia razem z wnioskiem kredytowym oraz w określonych przez Generali przypadkach Oświadczenie o stanie zdrowia lub Ankietę Medyczną zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do Umowy. 4. Przed przystąpieniem Kredytobiorcy do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia mu treści SWU. 5. Generali zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji o stanie zdrowia Kredytobiorcy przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, z wyłączeniem wyników badań genetycznych. 6. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania do Generali wszelkich dokumentów dotyczących przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia osób, które zgodnie z obowiązującymi w Generali procedurami, przekazanymi Ubezpieczającemu, są niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 5 Ochrona ubezpieczeniowa 1. Okres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych jest równy okresowi, na jaki został na podstawie Umowy Kredytu udzielony kredyt, zgodnie z harmonogramem spłaty obowiązującym w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, ale nie dłużej niż 48 miesięcy liczonych od dnia wypłaty kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2 i W przypadku wydłużenia okresu kredytowania maksymalnie do 48 miesięcy liczonych od dnia wypłaty kredytu, okres ochrony ubezpieczeniowej jest równy okresowi, na jaki został na podstawie Umowy Kredytu udzielony kredyt, zgodnie z harmonogramem spłaty obowiązującym w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu, pod warunkiem opłacenia składki za dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej. 3. Za datę objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową uznaje się dzień wypłaty kredytu, ale nie wcześniej niż dzień następny po dniu złożenia Ubezpieczającemu przez Kredytobiorcę Oświadczenia woli o przystąpieniu do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust W przypadku gdy wymagane jest wypełnienie Ankiety Medycznej, ochrona rozpoczyna się zgodnie z ust. 3 pod warunkiem wydania przez Generali decyzji o objęciu Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, na piśmie lub w inny sposób przyjęty przez Strony. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w przypadku: 1) śmierci Ubezpieczonego w dniu śmierci; 2) wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu - z dniem wygaśnięcia Umowy kredytu; 3) zakończenia Umowy kredytu - w dniu rozwiązania albo wygaśnięcia, ale nie później niż w dniu wymagalności ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu obowiązującym w dniu objęcia Kredytobiorcy Umową Ubezpieczenia, a w przypadku wydłużenia okresu kredytowania nie później niż w dniu wymagalności ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty obowiązującym w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu wydłużającego okres kredytowania; 4) odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia z dniem otrzymania przez Generali oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu; 5) osiągnięcia przez Ubezpieczonego Wieku 70 lat w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony skończył 70 lat; 6) jej zakończenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, o którym mowa w 7 ust. 6; 7) rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej z dniem otrzymania przez Generali oświadczenia Ubezpieczonego o rezygnacji albo otrzymania przez Generali informacji od Ubezpieczającego o rezygnacji Ubezpieczonego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej; 8) odstąpienia Kredytobiorcy od Umowy kredytu z dniem odstąpienia (z wyłączeniem Kredytobiorców będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą); 9) wypłaty świadczenia w wysokości odpowiadającej kwocie Zadłużenia, wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu, obowiązującego odpowiednio w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową albo w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu wydłużającego okres kredytowania z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe będące podstawą wypłaty świadczenia; 10) upływu okresu, na jaki udzielona została ochrona ubezpieczeniowa, o którym mowa w ust.1 z upływem ostatniego dnia tego okresu. 6. Wypowiedzenie lub nieprzedłużenie przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonych objętych ochroną przed dniem złożenia przez Ubezpieczającego odpowiednio wypowiedzenia lub oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy Ubezpieczenia, zaś Generali będzie udzielało ochrony ubezpieczeniowej do czasu zaistnienia jednej z przesłanek skutkujących jej wygaśnięciem. W takim przypadku Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w stosunku do ostatniego Ubezpieczonego. 7. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie poprzez pisemne poinformowanie Generali bezpośrednio lub za pośrednictwem Ubezpieczającego. 2

3 Suma ubezpieczenia 6 1. Suma ubezpieczenia równa jest kwocie Zadłużenia wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu obowiązującego w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, na dzień zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem ust W przypadku wydłużenia okresu ochrony ubezpieczeniowej w związku z wydłużeniem okresu kredytowania suma ubezpieczenia równa jest kwocie Zadłużenia na dzień zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu obowiązującego w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu wydłużającego okres kredytowania. 7 Składka 1. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę w wysokości określonej w Umowie Ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany przez Generali w Umowie Ubezpieczenia. 2. Składki za Ubezpieczonych przekazywane są do Generali jednorazowo za cały okres ochrony ubezpieczeniowej do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za Kredytobiorców objętych ochroną ubezpieczeniową w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz za Ubezpieczonych, w stosunku, do których Generali wyraziło zgodę na wydłużenie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z wydłużonym okresem kredytowania. 3. Za dzień przekazania składki uznaje się dzień, w którym składka wpłynie na rachunek bankowy wskazany przez Generali w Umowie Ubezpieczenia. 4. Całkowitą wysokość składki należnej za danego Kredytobiorcę oblicza się w oparciu o taryfę ubezpieczenia określoną w Umowie ubezpieczenia, z uwzględnieniem okresu kredytowania oraz Kwoty kredytu. 5. W przypadku zmiany Umowy kredytu, polegającej na wydłużeniu okresu kredytowania, Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia za danego Kredytobiorcę składki należnej za dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu, z uwzględnieniem postanowień ust W przypadku nieprzekazania w terminie składki za danego Kredytobiorcę, Generali może zakończyć ochronę ubezpieczeniową w stosunku do niego ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. 7. W przypadku nieprzekazania w terminie składki za dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa nie zostanie wydłużona. 8. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do określonego Ubezpieczonego nie zwalnia Ubezpieczającego z zapłaty składki za okres, przez jaki Generali udzielało ochrony. 9. Zwrot składki z tytułu wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została udzielona ochrona ubezpieczeniowa dokonywany jest przez Generali na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy. 8 Wypłata świadczeń 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Generali zobowiązane jest do wypłaty odpowiednio Uposażonemu głównemu lub Uposażonemu zastępczemu świadczenia w wysokości Sumy ubezpieczenia, zgodnie z ust Świadczenie, o którym mowa w ust. 1. za zgodą Ubezpieczonego wyrażoną w Oświadczeniu woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia przysługuje: 1) Uposażonemu głównemu w wysokości Zadłużenia, z tym że nie wyższej niż Suma ubezpieczenia; 2) Uposażonemu zastępczemu w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy Sumą ubezpieczenia, a Zadłużeniem (w przypadku, gdy Suma ubezpieczenia przewyższa Zadłużenie). 3. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. 4. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonego zastępczego albo jego wskazanie stało się bezskuteczne świadczenie określone w ust. 2 pkt 2 jest wypłacane osobom, które nabyły spadek po zmarłym Ubezpieczonym na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo na podstawie notarialnego poświadczenia dziedziczenia po Ubezpieczonym w częściach odpowiadających ich udziałom w spadku. 5. Dla ustalenia wysokości świadczenia za dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień śmierci Ubezpieczonego. 6. Osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę świadczenia, zobowiązana jest złożyć w Generali za pośrednictwem Ubezpieczającego następujące dokumenty: 1) wniosek o wypłatę świadczenia; 2) odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego; 3) kopię statystycznej karty zgonu lub zaświadczenie określające przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub odnośne władze; 4) kopię Umowy kredytu wraz z harmonogramem spłat obowiązującym w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, a w przypadku wydłużenia okresu kredytowania również aneksy do Umowy kredytu; 5) zaświadczenie wydane przez Ubezpieczającego o kwocie zadłużenia na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; 6) oryginał Oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia wraz z Oświadczeniem o stanie zdrowia lub Ankietą Medyczną, jeśli była wymagana, oraz wszystkimi oświadczeniami Ubezpieczonego o wskazaniu lub zmianie Uposażonych; 7. Gdyby dokumenty wymienione w ust. 6 okazały się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości świadczenia, Generali może zwrócić się do osoby zgłaszającej roszczenie o dostarczenie określonych w wezwaniu dokumentów. 8. Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od daty zgłoszenia zdarzenia, z zastrzeżeniem ust Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w ust. 8, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Generali spełni świadczenie w ciągu 14 dni 3

4 od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 10. Bezsporną część świadczenia, Generali zobowiązane jest wypłacić w terminie, o którym mowa w ust Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 1. Generali zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku: 1) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; 2) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach; 3) samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego na własną prośbę; 4) popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa Ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego. 2. Generali jest zwolnione z obowiązku wypłaty świadczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem okoliczności, o które Generali pytało w oświadczeniu o stanie zdrowia lub Ankiecie medycznej albo innych formularzach czy pismach przed przystąpieniem Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia podanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z jego wiedzą, z zastrzeżeniem ust Po upływie trzech lat od początku odpowiedzialności, Generali z tytułu Umowy Ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonego, Generali nie może podnieść zarzutu, że przy przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony podał nieprawdziwe informacje, w szczególności, że zataił chorobę lub uszkodzenie ciała. 4. Generali ma prawo odmowy spełnienia świadczenia, jeżeli śmierć powstała wskutek Chorób istniejących lub uszkodzeń ciała, które istniały przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem ubezpieczeniowym a tymi Chorobami istniejącymi lub uszkodzeniami ciała. 10 Prawa i obowiązki Generali 1. Generali przysługuje prawo do żądania od Ubezpieczającego składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 2. Generali jest wolne od obowiązku pisemnego informowania Ubezpieczającego o zmianie Sumy ubezpieczenia, której wysokość odpowiada znanej Ubezpieczającemu kwocie Zadłużenia wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu obowiązującego w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową albo w dniu podpisania Aneksu do Umowy kredytu wydłużającego okres kredytowania. 3. Generali zobowiązane jest do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych w SWU; 2) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnej informacji dotyczącej zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla zawartej Umowy Ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia; 3) informowania Ubezpieczającego lub Uposażonego o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością Generali, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Generali, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 4) informowania osoby występującej z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązania, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 5) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 6) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynie odmowy wypłaty świadczenia albo o przyczynie wypłaty świadczenia w innej wysokości niż określonej w zgłoszonym roszczeniu wraz ze wskazaniem podstawy prawnej uzasadniającej całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 7) udostępniania odpowiednio Ubezpieczającemu lub osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Generali lub wysokość świadczenia; 8) pisemnego potwierdzania, na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz osoby występującej z roszczeniem, udostępnionych im informacji, a także sporządzania na ich koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; 9) udzielania Ubezpieczonemu na jego wniosek informacji o postanowieniach zawartej Umowy Ubezpieczenia oraz postanowieniach SWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego; 10) przekazywania Ubezpieczonemu na jego żądanie informacji określonych w pkt 2 oraz informacji w zakresie zmiany Sumy ubezpieczenia. 11 Prawa i obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki w wysokości i terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania Ubezpieczonemu, w ustalony pomiędzy nimi sposób, informacji o: 1) zmianie warunków Umowy Ubezpieczenia, zmianie prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia, 2) każdej zmianie Sumy ubezpieczenia. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1. powinny być przekazywane Ubezpieczonemu przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Generali o zmianach danych osobowych i teleadresowych Ubezpieczonych i Uposażonych 4

5 w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zajściu tych zmian. 5. Ubezpieczającemu za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, przysługuje prawo do wskazania Uposażonego głównego. 6. Ubezpieczonemu, przysługuje prawo do wskazania imiennie jednego lub więcej osób Uposażonych zastępczych. 7. Ubezpieczający, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego może w każdym czasie zmienić lub odwołać wskazanie odpowiednio Uposażonego głównego albo Uposażonego zastępczego poprzez złożenie w Generali pisemnego oświadczenia. Zmiana Uposażonego następuje od daty otrzymania oświadczenia przez Generali. 8. Ubezpieczony może żądać od Generali: 1) udzielenia mu informacji o postanowieniach zawartej Umowy Ubezpieczenia oraz postanowieniach SWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków; 2) przekazania mu informacji określonych w 10 ust. 3 pkt 2 oraz informacji w zakresie zmiany Sumy ubezpieczenia. 9. W sprawach nieuregulowanych w SWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa. 10. Niniejsze SWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali Życie T.U. S.A. nr GL/ob./4/9/2012 z dnia r. 12 Oświadczenia związane z Umową Ubezpieczenia 1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Strony postanowiły inaczej. 2. Strony obowiązane są informować się o każdej zmianie adresów. 13 Postanowienia końcowe 1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do siedziby lub któregokolwiek oddziału Generali. 2. Generali rozpatruje skargę i zażalenie bez zbędnej zwłoki, z tym że nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela pisemnej odpowiedzi, z zastrzeżeniem ust W przypadku niemożności rozpatrzenia skargi lub zażalenia w terminie wskazanym w ust. 2, Generali zawiadamia pisemnie wnoszącego, wskazując przyczyny opóźnienia, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 4. Generali podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Z tytułu Umowy Ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, a osobie będącej konsumentem dodatkowo możliwość zwrócenia się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 6. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy Ubezpieczenia zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w zakresie podatku dochodowego. 7. Powództwo o roszczenie z Umowy Ubezpieczenia może zostać wytoczone albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 8. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia jest prawo polskie. 8e

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ RYZYKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU_IND_BPZYC_09_2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OWU_IND_BPZYC_09_2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Na Życie dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A., zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

2 pkt 10. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń. 2 pkt 1, 2, 9

2 pkt 10. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń. 2 pkt 1, 2, 9 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. IND_BPZYC_01.2017 Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna 2 pkt 10 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 3 6

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU)

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_2.1/2018 (dalej zwanych SWU)

KARTA PRODUKTU. DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_2.1/2018 (dalej zwanych SWU) KARTA PRODUKTU DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_2.1/2018 (dalej zwanych SWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić Ci kluczowe informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia rentowego PZU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie GLOBAL PROFIT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do Umowy Ubezpieczenia Nr KB Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego

Załącznik nr 1A do Umowy Ubezpieczenia Nr KB Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu (SWU), stosuje się w umowie ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., zwane dalej ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

BGZBNPP/CASHCPI_3_1.3/2018

BGZBNPP/CASHCPI_3_1.3/2018 KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

OWU następstw nieszczęśliwych. młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych

OWU następstw nieszczęśliwych. młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_1.1/2018 (dalej zwanych SWU)

KARTA PRODUKTU. DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_1.1/2018 (dalej zwanych SWU) KARTA PRODUKTU DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_1.1/2018 (dalej zwanych SWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić Ci kluczowe informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A.

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A.

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART o indeksie BGZBNPP/CARDCPI_3_1.3/2018 (dalej zwanych OWU) PAKIET BEZPIECZEŃSTWO DO KART KREDYTOWYCH Karta Produktu ma za zadanie przedstawić

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do Umowy Ubezpieczenia nr KB

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do Umowy Ubezpieczenia nr KB Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do Umowy Ubezpieczenia nr KB 0000010 Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000010 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR przy udziale brokera ubezpieczeniowego MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu

UMOWA Nr... WZÓR przy udziale brokera ubezpieczeniowego MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu 1 UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Rypinie, dnia... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a... NIP:., REGON:.. posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej

Bardziej szczegółowo

BNPP/CASHCPI_3_4.2/2017

BNPP/CASHCPI_3_4.2/2017 KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000018 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_1.1/2018 (dalej zwanych OWU)

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_1.1/2018 (dalej zwanych OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_1.1/2018 (dalej zwanych OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić Ci kluczowe informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY Rozdział 1 Postanowienia ogóle Niniejsze Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medycyna pracy, zwane dalej SWU,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ Z WZORCA UMOWNEGO RODZAJ INFORMACJI 2, 5, 7, 8, 12, 13

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ Z WZORCA UMOWNEGO RODZAJ INFORMACJI 2, 5, 7, 8, 12, 13 INFORMACJA DOTYCZĄCA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK BRP-3615/BA Lp. RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000017 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM/ pożyczkę hipoteczną AMBICJA/ kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r. RENTA/ZU/2015/01 Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia 08.12.2015 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe WARTA RENTA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA STRATY FINANSOWEJ UCZESTNIKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ustalone uchwałą nr UZ/191/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji

Bardziej szczegółowo