WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET NA WYPADEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET NA WYPADEK"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET NA WYPADEK

2 Kod warunków: UB_OGOJ115 WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Pakiet na Wypadek (zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia ), mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Pakiet na Wypadek (zwanej dalej Umową ubezpieczenia ), zawartej pomiędzy Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (zwanym dalej Towarzystwem Ubezpieczeń ), a Getin Noble Bankiem Spółka Akcyjna (zwanym dalej Getin Noble Bankiem S.A., Bankiem lub Ubezpieczającym ). 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia regulują zasady, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Banku w ramach Umowy ubezpieczenia. DEFINICJE 2 W Warunkach Ubezpieczenia oraz w pozostałych dokumentach dotyczących Umowy ubezpieczenia, podanym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku całkowita niezdolność Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie, będąca rezultatem Nieszczęśliwego wypadku, która została potwierdzona Orzeczeniem na okres niezdolności do pracy dłuższy niż 2 lata; w przypadku gdy Ubezpieczony (odpowiednio Partner Ubezpieczonego): a) nie jest dłużej zdolny do pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, b) nabył prawo do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach lub rentach, to ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w zakresie Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) 2) Dzień początku Okresu ubezpieczenia dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, który rozpoczyna się: a) od dnia uruchomienia Kredytu, w przypadku złożenia przez Kredytobiorcę podpisanej Deklaracji zgody przed dniem uruchomienia Kredytu, albo b) od dnia następnego po dniu uruchomienia Kredytu, w przypadku złożenia przez Kredytobiorcę podpisanej Deklaracji zgody w dniu uruchomienia Kredytu, z zastrzeżeniem 4 ust. 1; 3) Deklaracja zgody pisemne oświadczenie woli Kredytobiorcy, na mocy którego Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia; Oświadczenie obejmuje także wysokość Sumy ubezpieczenia; Deklaracja zgody może zawierać również inne oświadczenia woli i wiedzy Kredytobiorcy; Złożenie Deklaracji zgody jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia Umowy kredytu; Deklaracja zgody może zostać złożona najpóźniej w dniu uruchomienia Kredytu; 4) Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: a) data śmierci wskazana w akcie zgonu dotyczy śmierci Ubezpieczonego, śmierci Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Śmierci Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, b) data powstania Całkowitej niezdolności do pracy to data wskazana w Orzeczeniu o Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, c) data rozpoczęcia Pobytu w Szpitalu dotyczy Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, d) data powstania Trwałego częściowego inwalidztwa - dotyczy Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) 5) Kredyt kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715, z późn. zm.), udzielany przez Getin Noble Bank S.A. na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Klienta, na spłatę zobowiązań Klienta lub na sfinansowanie zakupu towaru. Każdy z tych Kredytów może być ponadto, na wniosek Klienta, udzielony również na sfinansowanie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem Kredytu; 6) Kredytobiorca (Klient) osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zawarła z Getin Noble Bank S.A. Umowę kredytu; 7) Miesiąc Okresu ubezpieczenia miesiąc rozpoczynający się w Dniu początku Okresu ubezpieczenia: a) w przypadku pierwszego Miesiąca Okresu ubezpieczenia oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu odpowiadającym Dniowi początku Okresu ubezpieczenia, b) w przypadku kolejnych Miesięcy Okresu ubezpieczenia a w przypadku, gdy w danym miesiącu nie 2 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

3 występuje dzień odpowiadający Dniowi początku Okresu ubezpieczenia w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego; 8) Nieszczęśliwy Wypadek powstałe w Okresie ubezpieczenia przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) zdarzenie, wywołane Przyczyną zewnętrzną, o charakterze losowym, będące wyłączną i bezpośrednią przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego (nie dotyczy Zdarzenia ubezpieczeniowego: śmierć Ubezpieczonego); 9) Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny Nieszczęśliwy wypadek zaistniały w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Ubezpieczony (odpowiednio Partner Ubezpieczonego) jako kierujący lub pasażer Pojazdu, rowerzysta lub pieszy, będący wyłączną i bezpośrednią przyczyną śmierci Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego); 10) Okres ubezpieczenia okres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, rozpoczynający się w Dniu początku Okresu ubezpieczenia i trwający przez kolejne 12, 24 albo 36 Miesięcy Okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem 4; 11) Orzeczenie prawomocne orzeczenie lekarskie wydane przez podmiot uprawniony do orzekania o całkowitej niezdolności do pracy wydane na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach przez właściwego lekarza orzecznika, właściwa komisję lekarską lub prawomocny wyrok sądu; 12) Partner Ubezpieczonego (Partner) osoba w wieku od 18. roku życia na dzień podpisywania Deklaracji zgody i nie mająca ukończonego 85. roku życia na dzień przewidywanego zakończenia Okresu ubezpieczenia, wskazana w Deklaracji zgody jako Partner Ubezpieczonego, pozostająca z Ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do której nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo pełnoletnia osoba, wskazana w Deklaracji zgody, niespokrewniona z Ubezpieczonym pozostająca z nim w związku nieformalnym, prowadząca z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe; wskazanie zmiany Partnera Ubezpieczonego obowiązuje od następnego dnia po dniu, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o zmianie Partnera do Ubezpieczającego lub bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, pod warunkiem, że nie zaistniało w stosunku do poprzedniego Partnera zdarzenie skutkujące obowiązkiem wypłaty przez Towarzystwo Ubezpieczeń świadczenia ubezpieczeniowego; 13) Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku całodobowy, trwający nieprzerwanie co najmniej 14 dni pobyt w Szpitalu w celu leczenia doznanych wskutek Nieszczęśliwego wypadku obrażeń ciała. Okres Pobytu w Szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia do Szpitala i kończy w dniu wypisania ze Szpitala. Jeżeli przerwa między kolejnymi pobytami w Szpitalu wskutek tej samej przyczyny nie przekracza doby wówczas uznaje się ciągłość pobytu w Szpitalu. W okres Pobytu w Szpitalu nie wlicza się przepustek; 14) Pojazd pojazdy w ruchu lądowym, powietrznym, wodnym, które zgodnie z właściwymi przepisami posiadają stosowne licencje, są wykorzystywane do przewozu osób, oraz są dopuszczone do ruchu publicznego przez upoważniony organ; 15) Przyczyna zewnętrzna czynnik oddziałujący na organizm Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego), który z medycznego punktu widzenia nie może być zakwalifikowany jako choroba będąca stanem organizmu polegającym na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego lub czynnik chorobotwórczy będący bakterią, wirusem lub pasożytem wywołującym chorobę Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego); 16) Rata Kredytu kwota wynikająca z harmonogramu spłaty Rat Kredytu, do której zapłaty jest zobowiązany Kredytobiorca w związku z zawartą przez niego Umową kredytu z Getin Noble Bank S.A., w terminach i wysokości wskazanej w tej Umowie kredytu; 17) Suma ubezpieczenia kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 18) Szpital przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego, działające zgodnie z prawem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest leczenie oraz świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej. Za szpital w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia nie uważa się szpitala uzdrowiskowego (sanatoryjnego), szpitala rehabilitacyjnego, szpitala psychiatrycznego, sanatorium i uzdrowiska, hospicjum; 19) Śmierć Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku śmierć Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) spowodowana Nieszczęśliwym wypadkiem, będącym wyłączną i bezpośrednią przyczyną śmierci Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w Okresie ubezpieczenia; 20) Śmierć Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego śmierć Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) spowodowana Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, będącym wyłączną i bezpośrednią przyczyną śmierci Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w Okresie ubezpieczenia; 21) Świadczenie ubezpieczeniowe kwota wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeń uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 3

4 22) Trwałe częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku stan polegający na fizycznej utracie lub całkowitej i trwałej utracie funkcji organu wymienionego w 8 ust. 8 Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego), spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem, powstałe w Okresie ubezpieczenia; 23) Ubezpieczający (Bank) Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 24) Ubezpieczony Kredytobiorca (Klient) objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia; 25) Udział procentowy wartość procentowa określana w momencie podpisywania Deklaracji zgody dla każdego Ubezpieczonego, który ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w związku z jedną Umową kredytu oraz dla Partnera Ubezpieczonego; Udział procentowy przypadający na każdego Ubezpieczonego i Partnera Ubezpieczonego jest niezmienny przez cały Okres ubezpieczenia; W przypadku, gdy w ramach jednej Umowy kredytu ochroną ma być objęty jeden Ubezpieczony to Udział procentowy dla Ubezpieczonego wynosi 100% a dla Partnera tego Ubezpieczonego 50%, a gdy ochroną ma być objętych dwóch Ubezpieczonych to Udział procentowy każdego z tych Ubezpieczonych wynosi 50% a każdego z Partnerów wynosi 25% niezależnie od tego czy Partner został wskazany przez jednego Ubezpieczonego czy przez dwóch; łączny Udział procentowy Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy kredytu wynosi 100%; 26) Umowa kredytu zawarta pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Kredytobiorcą umowa konsolidacyjnego kredytu gotówkowego, umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego lub umowa kredytu ratalnego, na podstawie której Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych w polskich złotych (Kredyt), a Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu oddanych mu do dyspozycji środków na warunkach w niej określonych; 27) Uposażony podmiot lub osoba fizyczna wskazana zgodnie z postanowieniami 11, jako uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego; 28) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową i powstałe w Okresie ubezpieczenia: a) śmierć Ubezpieczonego, b) Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, c) Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, d) Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, w zależności od tego, które z powyższych wystąpi jako pierwsze oraz e) Trwałe częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, f) Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (jeżeli Ubezpieczony nie spełnia kryteriów wskazanych w 5 ust. 4), oraz zajście w Okresie ubezpieczenia i wskutek przyczyn zaistniałych w Okresie ubezpieczenia następujących zdarzeń zaistniałych w życiu Ubezpieczonego: g) Śmierć Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, h) Śmierć Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, i) Całkowita Niezdolność do Pracy Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, w zależności od tego, które ze zdarzeń wymienionych w pkt g - i wystąpi jako pierwsze, oraz j) Trwałe częściowe inwalidztwo Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, k) Pobyt w Szpitalu Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (jeżeli Partner Ubezpieczonego nie spełnia kryteriów wskazanych w 5 ust. 4). PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Zdarzenia ubezpieczeniowe wskazane w 2 pkt Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń zostały określone w 9. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 4 1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w Dniu początku Okresu ubezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, że ochrona z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub z tytułu Pobytu w Szpitalu Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku rozpoczyna się z dniem, w którym Ubezpieczony (odpowiednio Partner Ubezpieczonego): 1) nie jest dłużej zdolny do pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach; 2) nabył prawo do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach lub rentach. 2. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3, bezpośrednio do Ubezpieczającego oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia: 1) w przypadku rezygnacji w ciągu 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem dnia złożenia oświadczenia woli o rezygnacji. W takiej sytuacji Ubezpieczającemu przysługuje zwrot wpłaconej składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości i Ubezpieczający dokona rozliczeń z Ubezpieczonym z tego tytułu; 2) w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem dnia złożenia oświadczenia woli o rezygnacji. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot wpłaconej składki ubezpieczeniowej, za liczbę dni pozostałych do 4 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

5 końca Okresu ubezpieczenia, w których nie była świadczona ochrona ubezpieczeniowa, a Ubezpieczający zwraca należną Ubezpieczonemu część opłaty za liczbę dni pozostałych do końca Okresu ubezpieczenia, w których nie była świadczona ochrona ubezpieczeniowa. Za dzień złożenia oświadczenia woli o rezygnacji rozumie się odpowiednio dzień otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń lub Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji. 3. W przypadku złożenia przez Ubezpieczonego niepoprawnego oświadczenia w formie pisemnej, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczający może telefonicznie skontaktować się z Ubezpieczonym celem wyjaśnienia oraz odebrania poprawnego oświadczenia. Rozmowa telefoniczna zostanie utrwalona przez Ubezpieczającego, a tożsamość Ubezpieczonego zweryfikowana. 4. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej nie jest możliwe ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową w związku z tą samą Umową kredytu. 5. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową objętych jest dwóch Ubezpieczonych w związku z jedną Umową kredytu, rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez jednego z Ubezpieczonych nie skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej względem drugiego Ubezpieczonego. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do drugiego Ubezpieczonego pozostaje na niezmienionych warunkach. 6. Ochrona ubezpieczeniowa, z zastrzeżeniem ust. 7, w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa: 1) z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 2) z upływem dnia odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia; 3) z upływem dnia odstąpienia przez Ubezpieczonego od Umowy kredytu; 4) z dniem śmierci Ubezpieczonego; 5) z dniem bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wskazanego w pisemnym wezwaniu Ubezpieczającego do zapłaty składki ubezpieczeniowej, o którym mowa w 7 ust. 3; 6) z upływem dnia otrzymania oświadczenia Ubezpieczonego o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 z upływem dnia złożenia w formie pisemnej oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej; 7) z Dniem zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku skutkującego obowiązkiem wypłaty przez Towarzystwo Ubezpieczeń Świadczenia ubezpieczeniowego z tego tytułu, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 7. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8, wygasa: 1) w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku: a) z dniem wydania w stosunku do Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) Orzeczenia, b) z dniem nabycia przez Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) uprawnień do świadczeń rentowych lub emerytalnych na podstawie przepisów polskiego prawa o emeryturach i rentach; 2) w zakresie Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Pobytu w Szpitalu Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku - w momencie wyczerpania limitu świadczeń zgodnie z zapisami 8 ust ; 3) w zakresie Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Trwałego częściowego inwalidztwa Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w momencie wyczerpania limitu świadczeń zgodnie z zapisami 8 ust W sytuacji, gdy przed wydaniem Orzeczenia upłynął Okres ubezpieczenia i nie zostało wypłacone Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Zdarzeń określonych w 2 pkt 28 lit. a - d, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci należne świadczenie z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczeniowego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, pod warunkiem, że Nieszczęśliwy wypadek, będący przyczyną powyższego Zdarzenia ubezpieczeniowego, wystąpił w Okresie ubezpieczenia. 9. Ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zakończeniu w przypadku spłaty Kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2 i trwa do końca Okresu ubezpieczenia, za który została opłacona Składka ubezpieczeniowa. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 5 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Kredytobiorca, który najpóźniej w Dniu początku Okresu ubezpieczenia ukończył 18. rok życia i który nie przekroczy 85. roku życia w dniu przewidywanego zakończenia Okresu ubezpieczenia. 2. W przypadku, gdy Kredytobiorca posiada więcej niż jedną Umowę kredytu i chciałby zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w związku z więcej niż jedną Umową kredytu, wówczas Deklarację zgody należy złożyć w związku z każdą Umową kredytu. 3. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem ust. 4-7, jest: 1) złożenie przez Kredytobiorcę podpisanej Deklaracji zgody; 2) zgłoszenie Kredytobiorcy do Towarzystwa Ubezpieczeń przez Ubezpieczającego w celu objęcia go ochroną ubezpieczeniową. 4. Ubezpieczony jest objęty ochroną z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jeżeli Ubezpieczony (odpowiednio Partner Ubezpieczonego): 1) jest zdolny do pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa o rentach i emeryturach; 2) nie posiada stwierdzonego prawa do renty lub emerytury z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach. 5. Ubezpieczony z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub z tytułu Pobytu Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 5

6 w Szpitalu Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku będzie objęty ochroną w każdym przypadku, w którym Ubezpieczony (odpowiednio Partner Ubezpieczonego) nie będzie spełniał kryteriów wskazanych w ust Ochrona z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Pobytu w Szpitalu Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku nie jest udzielana jeżeli Ubezpieczonemu jest udzielana ochrona z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub odpowiednio z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. 7. Ubezpieczony może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, jeżeli udzielona kwota Kredytu z tytułu jednej Umowy kredytu nie przekroczy zł, a w przypadku, gdy posiada inne Umowy kredytu zawarte z Bankiem, zobowiązania jego z tytułu zawartych Umów kredytu, w związku z którymi został objęty ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia nie przekraczają udzielonej kwoty Kredytu w wysokości zł. 8. W przypadku, gdy Umowę kredytu zawarło dwóch Kredytobiorców, Ubezpieczający może zaproponować złożenie Deklaracji zgody: 1) jednemu z Kredytobiorców, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 1-4 albo 2) każdemu z Kredytobiorców, który spełnia warunki, o których mowa w ust W takim przypadku każdy z Kredytobiorców składa odrębną Deklarację zgody. WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO 6 1. Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres jednego roku z możliwością jej przedłużenia na kolejny roczny okres. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu. 2. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta - w przypadku nieprzedłużenia na kolejny okres, z tym że nie wcześniej niż z końcem Okresu ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową do ostatniego dnia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia lub ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia - w przypadku nieprzedłużania na kolejny okres. Kredytobiorcy, którzy złożą Deklaracje zgody po ostatnim dniu okresu wypowiedzenia lub po ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia, nie zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową. 3. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 7 1. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego łącznie za wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną w danym miesiącu kalendarzowym w terminach i wysokości określonej w Umowie ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest w zależności od długości Okresu ubezpieczenia, udzielonej kwoty Kredytu z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy ubezpieczenia, zgodnie z Taryfą Składek określoną w Umowie ubezpieczenia. 2. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest jednorazowo za cały Okres ubezpieczenia. 3. W przypadku braku opłacenia składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych w terminie, Towarzystwo Ubezpieczeń wzywa Ubezpieczającego do zapłaty składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych w terminie 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania ze wskazaniem, że brak zapłaty w tym terminie spowoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej wobec tych Ubezpieczonych. Towarzystwo Ubezpieczeń w wezwaniu podaje do wiadomości Ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki ubezpieczeniowej. Za okres, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń udzielało ochrony ubezpieczeniowej, należna jest składka ubezpieczeniowa. 4. W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem Okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca składkę ubezpieczeniową, zgodnie z poniższymi zapisami: 1) zakończenie ochrony ubezpieczeniowej w wyniku odstąpienia przez Ubezpieczonego od Umowy kredytu bądź odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca składkę ubezpieczeniową w pełnej wysokości; 2) rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca składkę ubezpieczeniową zgodnie z zapisami 4 ust. 2 pkt 1 i W przypadkach, o których mowa w ust. 4 Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, w terminach i na zasadach wskazanych w Umowie ubezpieczenia. SUMY UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 8 1. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest równa iloczynowi Udziału procentowego i kwoty zł. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 9, Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 3. Suma ubezpieczenia z tytułu Zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 2) Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego; 3) Trwałe częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego 6 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

7 4) Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 5) Śmierć Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 6) Śmierć Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego; 7) Trwałe częściowe inwalidztwo Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku; 8) Całkowita Niezdolność do Pracy Partnera Ubezpieczonego stanowi iloczyn Udziału procentowego i wysokości udzielonej kwoty Kredytu wskazanej w Umowie kredytu. 4. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 9, Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu Zdarzeń ubezpieczeniowych wskazanych w ust. 3: 1) Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 2) Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego 3) Śmierć Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 4) Całkowita niezdolność do Pracy Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. 5. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 9, Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w wysokości stanowiącej sumę poniższych wartości: 1) 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego wskazanej w ust. 1; 2) 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wskazanej w ust. 3; 3) 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Komunikacyjnego wskazanej w ust Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 9, Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w wysokości stanowiącej sumę poniższych wartości: 1) 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu Śmierci Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wskazanej w ust. 3; 2) 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu Śmierci Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Komunikacyjnego wskazanej w ust Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 9, Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Trwałego częściowego inwalidztwa Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w wysokości stanowiącej odpowiedni procent Sumy ubezpieczenia wskazanej w ust. 3. Procent, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada stopniowi Trwałego częściowego inwalidztwa wskazanego w tabeli Trwałego częściowego inwalidztwa wskazanej w ust. 8, z zastrzeżeniem ust Tabela Trwałego częściowego inwalidztwa: Trwałe częściowe inwalidztwo Stopień Trwałego częściowego inwalidztwa Całkowita utrata palucha 5% Całkowita utrata innego palca u stopy niż paluch 2% Częściowa utrata stopy (w środkowej części stępu) Całkowita utrata stopy (amputacja w okolicy stępowo piszczelowej) Całkowita utrata kończyny dolnej: 30% 40% - poniżej środkowej części (podudzia) 45% - poniżej kolana 50% - poniżej środkowej części uda (w ½ dalszej) 60% - powyżej środkowej części uda (w ½ bliższej) 70% Całkowita utrata: - kciuka - obu paliczków 15% - palca wskazującego - trzech paliczków 10% - innego palca u ręki niż palec wskazujący i kciuk Całkowita utrata kończyny górnej: 5% - na wysokości stawu barkowego 70% - powyżej stawu łokciowego 65% - poniżej stawu łokciowego 60% - na wysokości nadgarstka lub poniżej 55% Całkowita utrata węchu 10% Całkowita i trwała utrata słuchu: - w obu uszach 60% - w jednym uchu 30% Całkowita i nieodwracalna utrata wzroku: - w obu oczach 100% - w jednym oku 50% 9. Maksymalna wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego oraz z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa Partnera Ubezpieczonego wynosi 100% Sumy ubezpieczenia dla Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego wskazanej w ust. 3 i odpowiednio 100% Sumy ubezpieczenia dla Trwałego częściowego inwalidztwa Partnera Ubezpieczonego wskazanej w ust. 3, na jeden i wszystkie Nieszczęśliwe wypadki w Okresie ubezpieczenia. 10. Towarzystwo Ubezpieczeń z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 9 oraz zastrzeżeniem ust wypłaca miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe: 1) z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz z tytułu Pobytu w Szpitalu Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 7

8 w wysokości równej iloczynowi Udziału procentowego i Raty Kredytu należnej Ubezpieczającemu zgodnie z harmonogramem spłaty Rat Kredytu aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, ale nie więcej niż zł miesięcznie. 11. Pierwsze miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe jest należne po upływie 14 kolejnych dni nieprzerwanego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku a każde kolejne miesięczne świadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku jest należne po każdych kolejnych 30 dniach Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. 12. Jeżeli w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku nastąpi ponowny Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) przed upływem 180 dni od zakończenia poprzedniego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego), to wówczas ten Pobyt traktowany jest jako kontynuacja poprzedniego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) i Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie po upływie każdych kolejnych 30 dni Pobytu w Szpitalu. Jeżeli ponowny Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku rozpocznie się po upływie 180 dni od zakończenia poprzedniego Pobytu w Szpitalu to jest to traktowane jako nowe Zdarzenie ubezpieczeniowe i pierwsze Świadczenie ubezpieczeniowe jest wypłacane po upływie 14 dni nieprzerwanego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego). 13. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca maksymalnie 6 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w Okresie ubezpieczenia oraz maksymalnie 6 Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Pobytu w Szpitalu Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w Okresie ubezpieczenia. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 9 1. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku: 1) samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 24 miesięcy od Dnia początku Okresu ubezpieczenia; 2) pozostawania lub działania Ubezpieczonego pod wpływem dobrowolnie spożytego alkoholu, dobrowolnego użycia narkotyków lub leków, zażycia środka halucynogennego, odurzającego, pobudzającego lub innego środka o działaniu podobnym, stosowania powyższych środków w dawkach innych niż zalecone przez lekarza w ramach leczenia, a także w wyniku ich spożycia bez zalecenia przez lekarza lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich co do ich stosowania (przez pozostawanie lub działanie pod wpływem alkoholu rozumie się działanie w stanie, gdy: zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,1 mg alkoholu albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, o ile powyższe miało wpływ na śmierć Ubezpieczonego. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego (nie dotyczy Zdarzenia ubezpieczeniowego: śmierć Ubezpieczonego) jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) czynnego lub biernego udziału Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w działaniach wojennych, konflikcie zbrojnym, zamieszkach, rozruchach, zamachu stanu, jak również przebywania na terytorium objętym wojną (przez działania wojenne, konflikty zbrojne, zamieszki, rozruchy, zamachy stanu, przebywanie na terytorium objętym wojną rozumie się ruchy wojsk, walki zbrojne - zarówno lądowe, morskie, jak i powietrzne - toczące się na terytorium, na którym trwa zorganizowana walka między państwami, narodami lub grupami społecznymi, etnicznymi lub religijnymi), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach (przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w aktach przemocy rozumie się skierowanie przez Ubezpieczonego lub Partnera Ubezpieczonego czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko osobie, w celu zmuszenia jej do poddania się woli Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) lub do określonego zachowania zgodnego z wolą Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego), przez co swoboda woli tej osoby zostaje ograniczona; przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w rozruchach lub zamieszkach rozumie się udział Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych rozruchami lub zamieszkami w charakterze strony konfliktu bądź działalność Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) polegającą na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas rozruchów i zamieszek), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) pozostawania lub działania Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) pod wpływem dobrowolnie spożytego alkoholu, dobrowolnego użycia narkotyków lub leków, zażycia środka halucynogennego, odurzającego, 8 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

9 pobudzającego lub innego środka o działaniu podobnym, stosowania powyższych środków w dawkach innych niż zalecone przez lekarza w ramach leczenia, a także w wyniku ich spożycia bez zalecenia przez lekarza lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich co do ich stosowania (przez pozostawanie lub działanie pod wpływem alkoholu rozumie się działanie w stanie, gdy: zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,1 mg alkoholu albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 6) nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) lub poddania się przez Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) zabiegom medycznym przez nieuprawnione osoby bądź poza kontrolą lekarską z wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu (odpowiednio Partnerowi Ubezpieczonemu) pierwszej pomocy w związku z zaistniałym Nieszczęśliwym wypadkiem, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 7) zdarzenia powstałego w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 8) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego), gdy prowadził on pojazd mechaniczny bez wymaganych prawem uprawnień, lub gdy kierowany przez Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) pojazd mechaniczny nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 9) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony (odpowiednio Partner Ubezpieczonego) nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 10) choroby psychicznej lub choroby umysłowej Ubezpieczonego lub (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (F00 F99), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) udziału Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sporty spadochronowe, szybownictwo, lotniarstwo i paralotniarstwo, baloniarstwo, wspinaczka górska lub skałkowa, żeglarstwo, alpinizm, sporty samochodowe, nurkowanie przy udziale akwalungu, speleologia, sporty motorowodne, motorowe, sporty jeździeckie, skoki na linie, upadki z wysokości powyżej 5 m, w tym wolne spadanie, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, narciarstwo (z wyłączeniem rekreacyjnego narciarstwa na wyznaczonych trasach), narciarstwo wodne na oraz udział w wyścigach i zawodach w ramach sportów i zajęć określonych w niniejszym punkcie, uczestniczenie w wyprawach survivalowych, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 12) zawodowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) tzn. udziału w rozgrywkach sportowych o charakterze profesjonalnym, na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym organizowanych przez odpowiedni dla danej dyscypliny związek sportowy, niezależnie od pobierania przez Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) wynagrodzenia z tego tytułu, o ile powyższe zawodowe uprawianie sportu miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 13) niezawodowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego (odpowiednio Partnera Ubezpieczonego) w ramach klubów sportowych lub sekcji sportowych z równoczesnym udziałem w wyścigach, zawodach, występach lub treningach sportowych. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ Ubezpieczający jest zobowiązany do: 1) zapłaty składki ubezpieczeniowej w terminach i w wysokości określonej w Umowie ubezpieczenia; 2) doręczenia Ubezpieczonemu Warunków Ubezpieczenia przed podpisaniem przez niego Deklaracji zgody; 3) zgłaszania Towarzystwu Ubezpieczeń Kredytobiorców, którzy podpisali Deklarację zgody, w celu objęcia ich ochroną ubezpieczeniową; 4) dostarczenia na żądanie Ubezpieczonego, Uposażonych lub uprawnionych do świadczenia wszelkich formularzy dotyczących ubezpieczenia; 5) przyjmowania od Ubezpieczonego i przekazywania niezwłocznie Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkich dyspozycji związanych z udzielaną w stosunku do niego przez Towarzystwo Ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową, do których upoważniony został przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w tym do przyjmowania, od osób zgłaszających Zdarzenie ubezpieczeniowe, wniosków o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 6) przekazywania Ubezpieczonemu informacji dotyczących zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość Świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia; Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 9

10 7) informowania Towarzystwa Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu stosowne oświadczenie; 8) udostępniania Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia dokumentów oraz informacji zgromadzonych i posiadanych przez Ubezpieczającego w związku z ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie Umowy ubezpieczenia poszczególnym Ubezpieczonym; 9) informowania Towarzystwa Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych Umową ubezpieczenia; 2) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnie, a Ubezpieczonemu na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę - informacji dotyczących zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość Świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia; 3) wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia; 4) informowania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 5) informowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 6) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 7) udostępniania Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego; 8) pisemnego potwierdzania na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby występującej z roszczeniem udostępnionych im informacji, a także sporządzania na ich koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; 9) udzielania na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz danych Uposażonych, jeżeli zmieniły się one w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA Ubezpieczony ma prawo do wyznaczania jednego lub kilku Uposażonych uprawnionych do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu jego śmierci (w tym śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku oraz śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego) w Okresie ubezpieczenia. 2. Uposażony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego. Umyślne przyczynienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. 3. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez niego prawa do świadczenia, prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej temu Uposażonemu przejmują pozostali Uposażeni, jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania w Deklaracji zgody albo dyspozycji zmiany. 4. Jeżeli brak jest wskazania Uposażonego, lub jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego Ubezpieczonego według następującej kolejności: 1) współmałżonek Ubezpieczonego; 2) w równych częściach dzieci Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzice Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwo Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) w równych częściach spadkobiercy Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem skarbu państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego, zarówno przy składaniu Deklaracji zgody, jak i w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 6. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej zmienić i odwołać wskazanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą od dnia wpłynięcia dyspozycji to jest z chwilą, gdy doszło do Towarzystwa Ubezpieczeń w taki sposób, że Towarzystwo Ubezpieczeń mogło zapoznać się z jego treścią. 8. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych, o których mowa w ust. 1, w Świadczeniu ubezpieczeniowym nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji zgody albo innych pismach Ubezpieczonego w zakresie zmiany lub wskazania Uposażonych w przypadku wskazania lub zmiany wskazania Uposażonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 9. Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu: 1) Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku; 10 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

11 2) Całkowitej niezdolności do Pracy Ubezpieczonego 3) Pobytu Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 4) Śmierci Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 5) Śmierci Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego; 6) Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego 7) Całkowitej niezdolności do pracy Partnera Ubezpieczonego 8) Pobytu w Szpitalu Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, jest Ubezpieczony. 10. Ubezpieczony, który umyślnie przyczynił się do Zdarzeń ubezpieczeniowych opisanych w ust. 9 pkt 4 do 8 traci prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego. Umyślne przyczynienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. 11. W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed wypłatą należnego mu Świadczenia ubezpieczeniowego, Świadczenie mu przysługujące zostanie wypłacone jego spadkobiercom na zasadach ogólnych. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Podstawą do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci Ubezpieczonego, śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, śmierci Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, śmierci Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego jest zgłoszenie przez uprawnionego do Świadczenia ubezpieczeniowego roszczenia na piśmie oraz przekazanie: 1) odpisu aktu zgonu; 2) karty zgonu potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub innej dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę śmierci jeżeli jej uzyskanie przez uprawnionego jest możliwe; 3) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli zdarzenie nastąpiło wskutek wypadku oraz jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe; 4) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego do świadczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3. Podstawą do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Całkowitej niezdolności do pracy Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jest zgłoszenie przez Uprawnionego do Świadczenia ubezpieczeniowego roszczenia na piśmie oraz przekazanie: 1) Oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Orzeczenia; 2) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe; 3) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Podstawą do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego, Trwałego częściowego inwalidztwa Partnera Ubezpieczonego jest zgłoszenie przez Uprawnionego do Świadczenia ubezpieczeniowego roszczenia na piśmie oraz przekazanie: 1) Oryginału lub kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego oraz rehabilitacji w tym dokumentów potwierdzających zakończenia leczenia bądź hospitalizacji - jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe; 2) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku( oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe; 3) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5. Podstawą do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego, Pobytu w Szpitalu Partnera Ubezpieczonego jest zgłoszenie przez Uprawnionego do Świadczenia ubezpieczeniowego roszczenia na piśmie oraz przekazanie: 1) kopii karty wypisu ze Szpitala potwierdzonej za zgodność z oryginałem - jeżeli jej uzyskanie jest przez uprawnionego możliwe; 2) oryginału lub kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, potwierdzającej Pobyt w Szpitalu jeżeli uzyskanie przedmiotowej dokumentacji jest przez Uprawnionego możliwe; 3) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe; Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 11

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET MOJE ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET MOJE ŻYCIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET MOJE ŻYCIE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ116 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard

Karta produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ124 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT warunki ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOJ104 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia Program ochronny Zdrowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ122 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ Kod warunków: GB_OGOJ110 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia grupowego na życie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT III

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT III WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT III Kod warunków: UB_OGOJ127 Wykaz istotnych informacji, zawartych w

Bardziej szczegółowo

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (UG_ZYC/01/08/13/GO ze zm.)... 2 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na przyszłość, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE Skorowidz informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Twoje Życie i Zdrowie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I Kod warunków: UB_OGOJ125 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOR109 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie Twoje Życie i Zdrowie, zwane

Bardziej szczegółowo

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (kod warunków: UG_ZYC/01/08/13/GO ze zmianami)...3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. UBEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. UBEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. UBEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków: GB_OGOJ111 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard

Karta Produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta Produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: IB_OGOR001 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD Wykaz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków: UB_OGOJ132 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARD

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARD Wykaz informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorowidz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty Świadczeń ubezpieczeniowych Numer postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOR105 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki Ubezpieczenia na życie W dobrych rękach, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (ze zmianami tekst jednolity) (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 marca 2007 do 1 października 2007)

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA 2016-01-18 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 kwietnia 2011 do 1 grudnia 2015) Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ114 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY BEZPIECZNA PODRÓŻ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY BEZPIECZNA PODRÓŻ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY BEZPIECZNA PODRÓŻ Skorowidz informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Program ochronny Bezpieczna Podróż, zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (TUU/NPER/3/2010)

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA WARIANT SENIOR

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA WARIANT SENIOR Kod warunków: UB_OGOJ124 Wykaz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARDOWY

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARDOWY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARDOWY Wykaz informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 GB 01 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA

OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego Terminowego na Życie Spektrum Życia (kod: UI_ZYC/04/02/14)...

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA - WARIANT SENIOR

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA - WARIANT SENIOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA - WARIANT SENIOR Wykaz informacji zawartych w Ogólnych Warunkach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego GB 01 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/NPER/1/2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do Umowy Ubezpieczenia Nr KB Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego

Załącznik nr 1A do Umowy Ubezpieczenia Nr KB Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu (SWU), stosuje się w umowie ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., zwane dalej ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A.

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie Plan Pewnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE Kod OWU: UB_OLIJ132 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego kod warunków BZGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A.

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI PRZEZ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku

Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie WARTA Plan na Przyszłość Umowa dodatkowego ubezpieczenia powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku Informacja do Ogólnych warunków umowy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BEZPIECZNY LIMIT SYGNATURA: KP/27/06/2016

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BEZPIECZNY LIMIT SYGNATURA: KP/27/06/2016 Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BEZPIECZNY LIMIT SYGNATURA: KP/27/06/2016 Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do Umowy Ubezpieczenia nr KB

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do Umowy Ubezpieczenia nr KB Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 do Umowy Ubezpieczenia nr KB 0000010 Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000010 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo