WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD

2 WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ122 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard (zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Wariant Standard ), mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Program Ochronny Życia i Zdrowia (zwanej dalej Umową ubezpieczenia ), zawartej pomiędzy Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (zwanym dalej Towarzystwem Ubezpieczeń ), a Expert Ubezpieczenia Sp. z o.o. (zwanym dalej Ubezpieczającym ). 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wariant Standard regulują zasady, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową osoby fizyczne, które zawarły z Getin Noble Bankiem Spółka Akcyjna umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub umowę kredytu konsumpcyjnego gotówkowego lub umowę kredytu ratalnego. Definicje 2 W niniejszych Warunkach Ubezpieczenia Wariant Standard oraz w pozostałych dokumentach, dotyczących Umowy ubezpieczenia, podanym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Agent - Getin Noble Bank S.A. wykonujący w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń i na jego rzecz czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego; 2) Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego - całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie, będąca rezultatem Choroby po raz pierwszy zdiagnozowanej w Okresie odpowiedzialności, lub Nieszczęśliwego wypadku, która została potwierdzona Orzeczeniem na okres niezdolności do pracy wynoszący co najmniej 2 lata; w przypadku gdy Ubezpieczony: a) nie jest dłużej zdolny do pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, b) nabył prawo do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach lub rentach, to ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w zakresie Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku; 3) Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zmian organicznych w tkankach, narządach lub całym organizmie, a także prowadząca do zaburzeń czynnościowych, będących podstawą do wydania Orzeczenia; 4) Deklaracja zgody - pisemne oświadczenie woli Kredytobiorcy, na mocy którego Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia Wariant Standard; Oświadczenie obejmuje także wysokość Sumy ubezpieczenia; Deklaracja zgody może zawierać również inne oświadczenia woli i wiedzy Kredytobiorcy; Złożenie Deklaracji zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do objęcia ubezpieczeniem na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia Wariant Standard; Deklaracja zgody może zostać złożona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy kredytu; Deklaracja zgody stanowi potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową, o ile spełnione zostały wszystkie warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia Wariant Standard; 5) Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: a) w przypadku śmierci Ubezpieczonego - dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu, b) w przypadku Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - dzień powstania Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskazany w Orzeczeniu, c) w przypadku Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku - data rozpoczęcia pobytu w Szpitalu zgodnie z pkt 13); 6) Harmonogram spłaty Rat Kredytu - dokument, wskazujący wysokość oraz terminy spłat poszczególnych Rat Kredytu należnych Getin Noble Bank S.A. z tytułu zawartej Umowy kredytu; 7) Kredytobiorca (Klient) - osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zawarła z Getin Noble Bank S.A. Umowę kredytu; 8) Kredyt - kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715, z późn. zm.), udzielany przez Getin Noble Bank S.A. na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Klienta, na spłatę zobowiązań Klienta lub na sfinansowanie zakupu towaru; 2

3 Każdy z tych kredytów może być ponadto, na wniosek Klienta, udzielony również na sfinansowanie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem Kredytu; 9) Miesiąc Okresu odpowiedzialności - miesiąc, rozpoczynający się w dniu rozpoczęcia pierwszego Okresu odpowiedzialności, a także każdy kolejny miesiąc, rozpoczynający się w dniu odpowiadającym dniowi rozpoczęcia pierwszego Okresu odpowiedzialności, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający dniowi początku pierwszego Okresu odpowiedzialności za dzień rozpoczęcia danego Miesiąca Okresu odpowiedzialności przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego; 10) Nieszczęśliwy wypadek - powstałe w Okresie odpowiedzialności przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego zdarzenie, wywołane Przyczyną zewnętrzną, o charakterze losowym, będące wyłączną i bezpośrednią przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) Okres odpowiedzialności - okres, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem 4 ust. 2; 12) Orzeczenie - prawomocne orzeczenie lekarskie wydane przez podmiot uprawniony do orzekania o Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wydane na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach tj. przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską lub prawomocny wyrok sądu; 13) Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku - całodobowy, trwający nieprzerwanie co najmniej 14 dni pobyt w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Okres pobytu w Szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia do Szpitala i kończy w dniu wypisania ze Szpitala. Jeżeli przerwa między kolejnymi pobytami w Szpitalu wskutek tej samej przyczyny nie przekracza doby wówczas uznaje się ciągłość pobytu w Szpitalu. W okres pobytu w Szpitalu nie wlicza się przepustek tj. okresu przebywania poza Szpitalem; 14) Przyczyna zewnętrzna - czynnik oddziałujący na organizm Ubezpieczonego, który z medycznego punktu widzenia nie może być zakwalifikowany jako choroba będąca stanem organizmu polegającym na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów Ubezpieczonego na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego, ani jako czynnik chorobotwórczy, będący bakterią, wirusem lub pasożytem wywołującym chorobę Ubezpieczonego; 15) Rata Kredytu - kwota wynikająca z Harmonogramu spłaty Rat Kredytu, do której zapłaty jest zobowiązany Kredytobiorca w związku z zawartą przez niego Umową kredytu w terminach i wysokości wskazanej w tej Umowie kredytu; 16) Składka ubezpieczeniowa - kwota należna za ochronę ubezpieczeniową udzielaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń, do zapłaty której zobowiązany jest Ubezpieczający; 17) Suma ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń na każde Zdarzenie ubezpieczeniowe; 18) Szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego, działające zgodnie z prawem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest leczenie oraz świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej. Za szpital w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia Wariant Standard nie uważa się szpitala uzdrowiskowego (sanatoryjnego), szpitala rehabilitacyjnego, szpitala psychiatrycznego, sanatorium, uzdrowiska i hospicjum; 19) Świadczenie ubezpieczeniowe - kwota wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 20) Ubezpieczający - Expert Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; 21) Ubezpieczony - Kredytobiorca, objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia - Wariant Standard; 22) Udział procentowy - wartość procentowa określana w momencie podpisywania Deklaracji zgody dla każdego Kredytobiorcy, który ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w związku z jedną Umową kredytu; Udział procentowy przypadający na każdego Kredytobiorcę jest niezmienny przez cały Okres odpowiedzialności; W przypadku, gdy w ramach jednej Umowy kredytu ochroną ubezpieczeniową ma być objęty jeden Kredytobiorca Udział procentowy wynosi 100%, a gdy dwóch Kredytobiorców - 50%; łączny Udział procentowy Kredytobiorców w ramach jednej Umowy kredytu wynosi 100%; 23) Udział Ubezpieczonego w aktach przemocy - czynne i niezgodne z prawem skierowanie przez Ubezpieczonego czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko osobie, w celu zmuszenia jej do poddania się woli Ubezpieczonego lub do określonego zachowania zgodnego z wolą Ubezpieczonego, przez co swoboda woli tej osoby zostaje ograniczona; 3

4 24) Udział Ubezpieczonego w aktach wojennych - czynny lub bierny udział Ubezpieczonego w działaniach wojennych, konflikcie zbrojnym, zamachu stanu, jak również przebywania na terytorium objętym wojną (przez działania wojenne, konflikty zbrojne, zamachy stanu, przebywanie na terytorium objętym wojną rozumie się ruchy wojsk, walki zbrojne zarówno lądowe, morskie, jak i powietrzne toczące się na terytorium, na którym trwa zorganizowana walka między państwami, narodami lub grupami społecznymi, etnicznymi lub religijnymi); 25) Udział Ubezpieczonego w rozruchach, zamieszkach czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych rozruchami lub zamieszkami w charakterze strony konfliktu oraz uczestnika takich zdarzeń bądź działalność Ubezpieczonego polegająca na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas rozruchów i zamieszek; 26) Umowa kredytu zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Getin Noble Bank S.A. umowa mająca za przedmiot udzielenie Kredytu; 27) Umowa ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Program Ochronny Życia i Zdrowia, zawarta pomiędzy Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (zwanym dalej Towarzystwem Ubezpieczeń ), a Expert Ubezpieczenia Sp. z o.o. (zwanym dalej Ubezpieczającym ); 28) Uposażony osoba fizyczna lub prawna wskazana jako uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego; 29) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową i powstałe w Okresie odpowiedzialności w postaci: a) śmierci Ubezpieczonego, b) Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, w sytuacji gdy na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony spełnia warunki, określone w 6 ust. 3, c) Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, w sytuacji gdy na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony nie spełnia jednego z kryteriów objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, określonych w 6 ust. 3, zgodnie z 6 ust. 4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego, albo 2) Całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczony jest objęty ochroną z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego jeżeli: a) jest zdolny do pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa o rentach i emeryturach, b) nie posiada stwierdzonego prawa do renty lub emerytury z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, w zależności od tego, które z tych Zdarzeń ubezpieczeniowych wystąpi jako pierwsze, oraz 3) Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczony jest objęty ochroną z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w każdym przypadku, w którym Ubezpieczony nie będzie spełniał jednego z kryteriów objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, o których mowa w pkt 2) lit. a) b) powyżej. 3. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń zostały określone w 12. Rozpoczęcie i zakończenie Okresu odpowiedzialności 4 1. Okres odpowiedzialności w stosunku do danego Kredytobiorcy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu złożenia podpisanej Deklaracji zgody, jednak nie wcześniej niż w dniu uruchomienia Kredytu, i trwa 12 Miesięcy Okresu odpowiedzialności (pierwszy Okres odpowiedzialności), z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Kredytobiorcy z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku rozpoczyna się z dniem, w którym Ubezpieczony przestanie spełniać jedno z kryteriów objęcia ochroną w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, o których mowa w 6 ust Okres odpowiedzialności jest kontynuowany na kolejne Okresy odpowiedzialności, zwane dalej kontynuowanymi Okresami odpowiedzialności, bez konieczności ponownego składania Deklaracji zgody, na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia Wariant Standard, 4

5 obowiązujących na dzień złożenia podpisanej Deklaracji zgody, pod warunkiem, że: 1) Ubezpieczony w Deklaracji zgody wyraził zgodę na kontynowanie Okresu odpowiedzialności na kolejne Okresy odpowiedzialności; 2) na dzień początku kontynuowanego Okresu odpowiedzialności Ubezpieczony nie ukończył 75. roku życia; 3) na dzień początku kontynuowanego Okresu odpowiedzialności Ubezpieczony spełnia warunek, o którym mowa w 6 ust. 1 pkt 2) i 3); 4) Ubezpieczający zgłosił Ubezpieczonego do ubezpieczenia na kolejny kontynuowany Okres odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ust. 4. O fakcie braku możliwości kontynuowania Okresu odpowiedzialności Ubezpieczony zostanie poinformowany pisemnie przez Ubezpieczającego. 4. Każdy z kontynuowanych Okresów odpowiedzialności, o których mowa w ust. 3, trwa 12 Miesięcy Okresu odpowiedzialności, przy czym w sytuacji, gdy do końca trwania okresu Umowy kredytu na podstawie pierwotnego Harmonogramu spłaty Rat Kredytu, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy kredytu, pozostało mniej niż 12 Miesięcy Okresu odpowiedzialności, wówczas ostatni kontynuowany Okres odpowiedzialności trwa nie dłużej niż do ostatniego dnia trwania okresu Umowy kredytu. Po tym okresie nie ma możliwości kontynuowania Okresu odpowiedzialności. 5. Okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa: 1) z upływem ostatniego dnia pierwszego Okresu odpowiedzialności w przypadku gdy Ubezpieczony w Deklaracji zgody nie wyraził zgody na kontynuowanie Okresu odpowiedzialności na kolejne Okresy odpowiedzialności; 2) z upływem dnia, w którym Ubezpieczający odstąpił od Umowy ubezpieczenia; 3) z upływem ostatniego dnia pierwszego albo kontynuowanego Okresu odpowiedzialności, w trakcie którego doszło do rozwiązania Umowy ubezpieczenia, zgodnie z 7 ust. 4; 4) z upływem dnia, w którym Ubezpieczony odstąpił od Umowy kredytu; 5) z upływem ostatniego dnia pierwszego albo kontynuowanego Okresu odpowiedzialności, w którym dokonano wcześniejszej spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu; 6) z upływem ostatniego dnia pierwszego albo kontynuowanego Okresu odpowiedzialności, w którym doszło do rozwiązania Umowy kredytu; 7) z upływem dnia otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń, Agenta lub Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia woli Ubezpieczonego o rezygnacji z ubezpieczenia; 8) z upływem ostatniego dnia Okresu odpowiedzialności, w trakcie którego Towarzystwo Ubezpieczeń, Agent lub Ubezpieczający otrzymał od Ubezpieczonego oświadczenie woli o rezygnacji z kontynuowania Okresu odpowiedzialności na kolejne Okresy odpowiedzialności dotyczy przypadku, gdy Ubezpieczony w Deklaracji zgody wyraził zgodę na kontynuowanie Okresu odpowiedzialności na kolejne Okresy odpowiedzialności; 9) z dniem śmierci Ubezpieczonego; 10) z Dniem zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, skutkującego wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń Świadczenia ubezpieczeniowego z tego tytułu; 11) z dniem bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wskazanego w pisemnym wezwaniu Ubezpieczającego do zapłaty składki ubezpieczeniowej, o którym mowa w 8 ust. 4, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 6. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wygasa: 1) z dniem wydania Orzeczenia; 2) z dniem nabycia uprawnień do świadczeń rentowych lub emerytalnych na podstawie przepisów polskiego prawa o emeryturach i rentach. 7. W sytuacji, gdy przed wydaniem Orzeczenia upłynął Okres odpowiedzialności i nie zostało wypłacone Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 2 pkt 29) lit. a), Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci należne Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, pod warunkiem, że Nieszczęśliwy wypadek lub Choroba po raz pierwszy zdiagnozowana, będące przyczyną powyższego Zdarzenia ubezpieczeniowego, wystąpiły w Okresie odpowiedzialności. Rezygnacja z ubezpieczenia 5 1. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia w formie pisemnej do Towarzystwa Ubezpieczeń, Agenta lub Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust. 2, oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia lub rezygnacji z kontynuowania Okresu odpowiedzialności na kolejne Okresy odpowiedzialności. Za dzień złożenia oświadczenia woli 5

6 o rezygnacji z ubezpieczenia lub rezygnacji z kontynuowania Okresu odpowiedzialności na kolejne Okresy odpowiedzialności rozumie się dzień otrzymania odpowiednio przez Towarzystwo Ubezpieczeń, Agenta lub Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji. 2. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia lub rezygnacji z kontynuowania Okresu odpowiedzialności na kolejne Okresy odpowiedzialności w ramach danej Umowy kredytu, nie jest możliwe ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia w związku z tą samą Umową kredytu. 3. W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową objętych jest dwóch Kredytobiorców w związku z jedną Umową kredytu, rezygnacja z ubezpieczenia lub rezygnacja z kontynuowania Okresu odpowiedzialności na kolejne Okresy odpowiedzialności przez jednego z Kredytobiorców nie skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej względem drugiego Kredytobiorcy. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do drugiego Kredytobiorcy pozostaje na niezmienionych warunkach. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 6 1. Kredytobiorca może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, jeżeli: 1) najpóźniej w dniu podpisania Deklaracji zgody ukończył 18. rok życia i nie ukończył 75. roku życia, oraz 2) udzielona kwota Kredytu, wskazana w Umowie kredytu, w związku z którą Kredytobiorca został objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszych Warunków Ubezpieczenia Wariant Standard nie przekroczy zł, a w przypadku, gdy posiada inne Umowy kredytu zawarte z Getin Noble Bankiem S.A. jego zobowiązania z tytułu zawartych Umów kredytu, w związku z którymi został objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia, nie przekraczają łącznie udzielonej kwoty Kredytu zł, oraz 3) wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego na podstawie Warunków Ubezpieczenia Wariant Standard lub Warunków Ubezpieczenia Wariant Rozszerzony, niezależnie od liczby Umów kredytu, w związku z którymi Kredytobiorca został objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia, łącznie nie przekracza zł. 2. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest: 1) złożenie przez Kredytobiorcę podpisanej Deklaracji zgody; 2) zgłoszenie Kredytobiorcy do Towarzystwa Ubezpieczeń przez Ubezpieczającego w celu objęcia go ochroną ubezpieczeniową. 3. Kredytobiorca jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego jeżeli Ubezpieczony: 1) jest zdolny do pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa o rentach i emeryturach; 2) nie posiada stwierdzonego prawa do renty lub emerytury z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach. 4. Kredytobiorca z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jest objęty ochroną ubezpieczeniową w każdym przypadku, w którym Ubezpieczony nie spełnia jednego z kryteriów objęcia ochroną ubezpieczeniową z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, o których mowa w ust Ochrona z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku nie jest udzielana, jeżeli Ubezpieczonemu jest udzielana ochrona z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego. 6. W przypadku, gdy Umowę kredytu zawarło dwóch Kredytobiorców, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty: 1) jeden Kredytobiorca, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 albo 2) każdy z Kredytobiorców, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku każdy z Kredytobiorców składa odrębną Deklarację zgody. 7. W przypadku, gdy Kredytobiorca posiada więcej niż jedną Umowę kredytu i chciałby zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w związku z więcej niż jedną Umową kredytu, wówczas należy złożyć odrębną Deklarację zgody w związku z każdą Umową kredytu. Czas trwania Umowy ubezpieczenia, odstąpienie i wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia 7 1. Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres jednego roku i jest automatycznie przedłużana na kolejny roczny okres, o ile żadna ze stron nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres. Oświadczenie woli o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres powinno być złożone drugiej stronie na piśmie, co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta. 2. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, 6

7 w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu. 3. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem miesięcznego okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta w przypadku nieprzedłużenia jej na kolejny okres. 4. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia nie ma wpływu na ochronę ubezpieczeniową udzielaną Kredytobiorcom do końca danego (odpowiednio pierwszego lub kontynuowanego) Okresu odpowiedzialności, w trakcie którego doszło do rozwiązania Umowy ubezpieczenia. 5. Kredytobiorcy, którzy złożą Deklaracje zgody po ostatnim dniu okresu wypowiedzenia lub po ostatnim dniu okresu na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta - w przypadku nieprzedłużenia jej na kolejny okres, nie zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową. 6. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa 8 1. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego łącznie za wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową w danym miesiącu kalendarzowym w terminach i wysokości określonej w Umowie ubezpieczenia. 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej należnej za ochronę ubezpieczeniową udzielaną danemu Ubezpieczonemu w danym (odpowiednio pierwszym lub kontynuowanym) Okresie odpowiedzialności wyrażona jest jako odpowiedni % Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, obowiązującej w stosunku do danego Ubezpieczonego w danym Okresie odpowiedzialności, z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy ubezpieczenia, zgodnie z Taryfą Składek określoną w Umowie ubezpieczenia. 3. Składka ubezpieczeniowa naliczana i opłacana jest jednorazowo za cały (odpowiednio pierwszy lub kontynuowany) Okres odpowiedzialności. 4. W przypadku braku opłacenia składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych w wyznaczonym terminie, Towarzystwo Ubezpieczeń wzywa Ubezpieczającego do zapłaty składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania ze wskazaniem, że brak zapłaty w tym terminie spowoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej wobec tych Ubezpieczonych. Towarzystwo Ubezpieczeń w wezwaniu podaje do wiadomości Ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki ubezpieczeniowej. Za okres, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń udzielało ochrony ubezpieczeniowej należna jest składka ubezpieczeniowa. 5. W przypadku zakończenia Okresu odpowiedzialności przed upływem okresu, za który została opłacona składka ubezpieczeniowa, Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca składkę ubezpieczeniową, zgodnie z poniższymi zapisami. W przypadku zakończenia Okresu odpowiedzialności w wyniku: 1) odstąpienia przez Ubezpieczonego od Umowy kredytu bądź odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia bądź rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczającemu przysługuje od Towarzystwa Ubezpieczeń zwrot opłaconej składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości zgodnie ze wzorem: ZS = S x 100% gdzie: ZS kwota składki ubezpieczeniowej do zwrotu, S składka ubezpieczeniowa. Ubezpieczający dokona rozliczeń z Ubezpieczonym z tego tytułu. 2) rezygnacji z ubezpieczenia powyżej 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową bądź odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego Ubezpieczającemu przysługuje od Towarzystwa Ubezpieczeń zwrot części opłaconej składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie ze wzorem: ZS = S x Ldp/ Ldm gdzie: ZS kwota składki ubezpieczeniowej do zwrotu, S składka ubezpieczeniowa, Ldp liczba dni kalendarzowych Okresu odpowiedzialności, w których ochrona nie będzie udzielana, Ldm liczba dni kalendarzowych Okresu odpowiedzialności, za które została opłacona składka ubezpieczeniowa. Ubezpieczający dokona rozliczeń z Ubezpieczonym (a w przypadku śmierci Ubezpieczonego - ze spadkobiercami Ubezpieczonego) z tego tytułu. 7

8 Suma ubezpieczenia i wysokość Świadczeń ubezpieczeniowych Śmierć Ubezpieczonego albo Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego 9 1. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w pierwszym Okresie odpowiedzialności jest równa iloczynowi Udziału procentowego i kwoty udzielonego Kredytu, wskazanej w Umowie kredytu. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego albo Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w pierwszym Okresie odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 12, wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości równej 100% Sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w danym kontynuowanym Okresie odpowiedzialności jest stała i wyliczana jest zgodnie ze wzorem: Suma ubezpieczenia i = U K (1 i/ n) gdzie: Suma ubezpieczenia i Suma ubezpieczenia w danym i - tym kontynuowanym Okresie odpowiedzialności, i i-ty kontynuowany Okres odpowiedzialności (w przypadku pierwszego kontynuowanego Okresu odpowiedzialności: i=1, w przypadku drugiego kontynuowanego Okresu odpowiedzialności: i=2, itd.), U Udział procentowy, K kwota udzielonego Kredytu, wskazana w Umowie kredytu, n liczba lat trwania Umowy kredytu zgodnie z pierwotnym Harmonogramem spłaty Rat Kredytu, obowiązującym na dzień zawarcia Umowy kredytu, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Umowa kredytu jest zawarta na niepełną liczbę lat, wówczas ostatni rozpoczęty rok na potrzeby powyższego wzoru przyjmuje się jako pełny. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w danym kontynuowanym Okresie odpowiedzialności wskazana jest w Załączniku nr 1 do Deklaracji zgody. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego albo Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w kontynuowanym Okresie odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 12, wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości równej 100% Sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1. Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Suma ubezpieczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jest równa iloczynowi Udziału procentowego i 6 Rat Kredytu zgodnie z pierwotnym Harmonogramem spłaty Rat Kredytu, obowiązującym na dzień zawarcia Umowy kredytu, ale nie więcej niż zł dla Udziału procentowego w wysokości 100% i dla Udziału procentowego w wysokości 50% na pierwszy i każdy kontynuowany Okres odpowiedzialności. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w 12, wypłaci miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości równej Racie Kredytu zgodnie z Harmonogramem spłaty Rat Kredytu, obowiązującym na dzień zawarcia Umowy kredytu, ale nie więcej niż zł miesięcznie dla Udziału procentowego w wysokości 100% i nie więcej niż zł miesięcznie dla Udziału procentowego w wysokości 50%. Wysokość miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego jest wskazana w Deklaracji Zgody i jest stała na pierwszy i każdy kontynuowany Okres odpowiedzialności. 3. Pierwsze miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe jest należne po upływie 14 kolejnych dni nieprzerwanego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, a każde kolejne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku jest należne po każdych kolejnych 30 dniach Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. 4. Jeżeli w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku nastąpi ponowny Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego przed upływem 180 dni od zakończenia poprzedniego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego, to wówczas ten pobyt traktowany jest jako kontynuacja poprzedniego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego i Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe po upływie każdych kolejnych 30 dni Pobytu w Szpitalu. Jeżeli ponowny Pobyt w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku rozpocznie się po upływie 180 dni od zakończenia poprzedniego Pobytu w Szpitalu to jest to traktowane jako nowe Zdarzenie ubezpieczeniowe i pierwsze Świadczenie ubezpieczeniowe jest wypłacane po upływie 14 dni nieprzerwanego Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego. 8

9 5. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca maksymalnie 6 miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w każdym (odpowiednio pierwszym lub kontynuowanym) Okresie odpowiedzialności. 6. Limit, o którym mowa w ust. 5, ulega odnowieniu po upływie każdego Okresu odpowiedzialności. Niewykorzystany w danym Okresie odpowiedzialności limit nie przechodzi na kolejny Okres odpowiedzialności. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku: 1) Samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat od dnia rozpoczęcia Okresu odpowiedzialności w zakresie Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego; 2) próby samobójstwa w zakresie Zdarzeń ubezpieczeniowych innych niż śmierć Ubezpieczonego; 3) samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego; 4) czynnego lub biernego Udziału Ubezpieczonego w aktach wojennych; 5) czynnego i niezgodnego z prawem Udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy; 6) czynnego i niezgodnego z prawem Udziału Ubezpieczonego w rozruchach lub zamieszkach; 7) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym; 8) pozostawania lub działania Ubezpieczonego pod wpływem dobrowolnie spożytego alkoholu, dobrowolnego użycia narkotyków lub leków, zażycia środka halucynogennego, odurzającego, pobudzającego, stosowania powyższych środków w dawkach innych niż zalecone przez lekarza w ramach leczenia, a także w wyniku ich spożycia bez zalecenia przez lekarza lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich, co do ich stosowania (przez pozostawanie lub działanie pod wpływem alkoholu rozumie się działanie w stanie, gdy: a) zawartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub b) zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,1 mg alkoholu albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość; 9) nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez Ubezpieczonego lub poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom medycznym przez nieuprawnione osoby bądź poza kontrolą lekarską z wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy w związku z zaistniałym Nieszczęśliwym wypadkiem; 10) zdarzenia powstałego w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa; 11) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego, gdy prowadził on pojazd mechaniczny bez wymaganych prawem uprawnień, lub gdy kierowany przez Ubezpieczonego pojazd mechaniczny nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu; 12) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych; 13) choroby psychicznej lub choroby umysłowej Ubezpieczonego wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD - 10 (F00 - F99); 14) udziału Ubezpieczonego w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych: sporty spadochronowe, szybownictwo, lotniarstwo i paralotniarstwo, baloniarstwo, wspinaczka górska lub skałkowa, żeglarstwo, alpinizm, sporty samochodowe, nurkowanie przy udziale akwalungu, speleologia, sporty motorowodne, motorowe, sporty jeździeckie, skoki na linie, upadki z wysokości powyżej 5 m, w tym wolne spadanie, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, narciarstwo (z wyłączeniem rekreacyjnego narciarstwa na wyznaczonych trasach), narciarstwo wodne na oraz udział w wyścigach i zawodach w ramach sportów i zajęć określonych w niniejszym punkcie, uczestniczenie w wyprawach survivalowych; 15) zawodowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego tzn. udziału w rozgrywkach sportowych o charakterze profesjonalnym, na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym organizowanych przez odpowiedni dla danej dyscypliny związek sportowy, niezależnie od pobierania przez Ubezpieczonego wynagrodzenia z tego tytułu; 16) niezawodowego uprawiania sportu przez Ubezpieczonego w ramach klubów sportowych lub sekcji sportowych z równoczesnym udziałem w wyścigach, zawodach, występach lub treningach sportowych, o ile powyższe wskazane w pkt 2) - 16) miały wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. W przypadku, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe, zaistniało w okresie 3 lat po dniu złożenia podpisanej Deklaracji zgody i było skutkiem okoliczności, o których mowa w oświadczeniu o stanie zdrowia wskazanym w Deklaracji zgody, to będzie to stanowić powód odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego przez Towarzystwo Ubezpieczeń. 9

10 Prawa i obowiązki Ubezpieczającego, Towarzystwa Ubezpieczeń i Ubezpieczonego Ubezpieczający jest zobowiązany do: 1) informowania osoby zainteresowanej o możliwości, zakresie i istotnych warunkach objęcia ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia Wariant Standard; 2) zapłaty składki ubezpieczeniowej w wysokości i terminach określonych w Umowie ubezpieczenia; 3) doręczenia osobom zainteresowanym objęciem ochroną ubezpieczeniową Warunków Ubezpieczenia Wariant Standard przed podpisaniem przez nie Deklaracji zgody; 4) udostępniania osobom zainteresowanym objęciem ochroną ubezpieczeniową Deklaracji zgody; 5) zbierania od osób, zainteresowanych objęciem ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia, Deklaracji zgody oraz weryfikowania czy zostały prawidłowo wypełnione i podpisane; 6) przekazywania Ubezpieczonym, Uposażonym lub uprawnionym do Świadczenia ubezpieczeniowego, na ich prośbę, formularzy opracowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń lub Ubezpieczającego, związanych z realizacją uprawnień wynikających z Umowy ubezpieczenia; 7) informowania Towarzystwa Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli posiada takie dane; 8) udostępniania Towarzystwu Ubezpieczeń dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia, zgromadzonych i posiadanych przez Ubezpieczającego w związku z ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie Umowy ubezpieczenia poszczególnym Ubezpieczonym; 9) informowania Towarzystwa Ubezpieczeń o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego; 10) przekazywania Ubezpieczonemu informacji dotyczących zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacji o wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku informacji o wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych; 11) udzielania, zgłaszającym się osobom uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, informacji o sposobie i formie zgłaszania roszczeń, oraz na ich wniosek przyjmowanie dyspozycji związanych z Umową ubezpieczenia, w tym wniosków o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego wraz z dokumentacją potwierdzającą zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 12) informowania w formie pisemnej Ubezpieczonego o braku możliwości kontynuowania Okresu odpowiedzialności na kolejne Okresy odpowiedzialności w sytuacji, o której mowa w 4 ust. 3; 13) przesyłania Ubezpieczonym drogą mailową lub telefoniczną powiadomień dotyczących ubezpieczenia, w ramach którego zostali objęci ochroną ubezpieczeniową, o ile dane teleadresowe zostały podane przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody z zastrzeżeniem powiadomień wymagających dla swojej skuteczności formy pisemnej. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych Umową ubezpieczenia; 2) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnie, a Ubezpieczonemu na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę informacji dotyczących zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość Świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia; 3) wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia Wariant Standard; 4) informowania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 5) informowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do Świadczenia ubezpieczeniowego lub jego wysokości, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 6) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 7) udostępniania Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia; 8) pisemnego potwierdzania na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby występującej z roszczeniem udostępnionych im informacji, a także sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; 10

11 9) udzielania na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia Wariant Standard w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony jest zobowiązany zgłaszać Towarzystwu Ubezpieczeń bezpośrednio, lub za pośrednictwem Agenta lub Ubezpieczającego zmiany danych osobowych i teleadresowych zawartych w Deklaracji zgody. Uprawniony do Świadczenia ubezpieczeniowego Uprawnionym do Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest Uposażony. 2. Ubezpieczony ma prawo do wyznaczania jednego lub kilku Uposażonych uprawnionych do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu jego śmierci. 3. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego, o którym mowa w ust. 1 i 2, zarówno przy składaniu Deklaracji zgody, jak i w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 4. Uposażony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego. Umyślne przyczynienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. 5. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez niego prawa do Świadczenia ubezpieczeniowego, prawo do wypłaty części Świadczenia ubezpieczeniowego przypadającej temu Uposażonemu przejmują pozostali Uposażeni, jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania w Deklaracji zgody albo dyspozycji zmiany. 6. Jeżeli brak jest wskazania Uposażonego, lub jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny zmarłego Ubezpieczonego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi; 2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) w równych częściach spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem skarbu państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 7. Ubezpieczony ma prawo do zmiany wskazania Uposażonego, o którym mowa w ust. 2, w każdym czasie trwania Okresu odpowiedzialności. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą od dnia otrzymania dyspozycji przez Towarzystwo Ubezpieczeń, Ubezpieczającego lub Agenta. 8. W przypadku wskazania dwóch lub więcej Uposażonych suma udziałów wszystkich Uposażonych nie może przekraczać 100% Świadczenia ubezpieczeniowego. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w Świadczeniu ubezpieczeniowym nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji zgody albo innych pismach Ubezpieczonego w zakresie zmiany lub wskazania Uposażonych w przypadku wskazania lub zmiany wskazania Uposażonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wskazania udziałów Uposażonych w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego - przyjmuje się, że udziały tych osób są równe. 9. Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego oraz Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jest Ubezpieczony. Zgłoszenie roszczenia Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć pisemnie lub osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, Ubezpieczającego lub Agenta. Za datę otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń zawiadomienia uznaje się datę złożenia zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego odpowiednio do Ubezpieczającego, Agenta lub Towarzystwa Ubezpieczeń. 2. Do zgłoszenia zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 1, można wykorzystać wzór formularza zgłoszenia roszczenia, który został pomocniczo przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń i jest dostępny u Ubezpieczającego i Agenta, oraz na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń:. 3. Po otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 11

12 4. Podstawą do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego jest zgłoszenie przez uprawnionego do Świadczenia ubezpieczeniowego roszczenia na piśmie oraz przekazanie: 1) w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego: a) odpisu aktu zgonu, b) karty statystycznej do karty zgonu potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub innej dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę śmierci jeżeli jej uzyskanie przez uprawnionego jest możliwe, c) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli zdarzenie nastąpiło wskutek wypadku oraz jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe, d) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego do Świadczenia ubezpieczeniowego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 2) w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego: a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Orzeczenia, b) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe, c) kopii dokumentacji medycznej, wyników badań, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez placówkę medyczną, z zastrzeżeniem ust. 5, dotyczącą przyczyny powstania Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe, d) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 3) w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku: a) kopii karty wypisu ze Szpitala potwierdzonej za zgodność z oryginałem - jeżeli jej uzyskanie jest przez uprawnionego możliwe, b) oryginału lub kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, potwierdzającej Pobyt w Szpitalu jeżeli uzyskanie przedmiotowej dokumentacji jest przez uprawnionego możliwe, c) dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - jeżeli uzyskanie przedmiotowych dokumentów jest przez uprawnionego możliwe, d) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość uprawnionego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5. Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać: Agent, przedstawiciel Ubezpieczającego, pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń, notariusz, adwokat lub radca prawny. 6. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 4, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego. 7. W celu ustalenia stanu faktycznego zgłoszonego roszczenia Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej zasadność roszczenia, chyba że na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokumenty te nie mogą być uzyskane. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 3. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 4. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w formie wypłaty jednorazowej przelewem na rachunek bankowy uprawnionego do Świadczenia ubezpieczeniowego podany w zgłoszeniu roszczenia a w przypadku braku wskazania rachunku bankowego - przekazem pocztowym na adres uprawionego wskazany w zgłoszeniu roszczenia. 12

13 Przepisy regulujące opodatkowanie Świadczeń ubezpieczeniowych W przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z wykonaniem któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie Umowy ubezpieczenia. 2. Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa Ubezpieczeń regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reklamacje Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego mogą zgłaszać reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową pisemnie, em, telefonicznie w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej. 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, Agenta lub Ubezpieczającego lub za pośrednictwem poczty lub posłańca na adres odpowiednio Towarzystwa Ubezpieczeń, Agenta lub Ubezpieczającego. 3. Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi, w terminie określonym w ust. 4, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje składającego reklamację przed upływem tego terminu o przyczynach opóźnienia wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od otrzymania reklamacji. 6. Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika. 7. Niezależnie od powyższego trybu Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub uprawnionemu z tytułu Umowy ubezpieczenia będącym konsumentem przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia Wariant Standard mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. 3. Językiem stosowanym w relacjach Towarzystwa Ubezpieczeń i Ubezpieczającego z Ubezpieczonym i innymi osobami uprawnionymi z Umowy ubezpieczenia jest język polski Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa Ubezpieczeń mające związek z Umową ubezpieczenia, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z Umową ubezpieczenia kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z Towarzystwem Ubezpieczeń. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia złożone Agentowi lub Ubezpieczającemu uważa się za złożone Towarzystwu Ubezpieczeń. 4. Za datę otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń danego zawiadomienia, wniosku lub oświadczenia dotyczącego Umowy ubezpieczenia uznaje się datę wpływu dokumentu do Ubezpieczającego, Agenta lub siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wariant Standard zostały zatwierdzone uchwałą nr 1 z dnia 11 sierpnia 2015 roku przyjętą przez Zarząd Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wariant Standard obowiązują od dnia 1 września 2015 roku. 13

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ124 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard

Karta produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ Kod warunków: GB_OGOJ110 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia grupowego na życie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na przyszłość, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET MOJE ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET MOJE ŻYCIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET MOJE ŻYCIE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ116 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT warunki ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOJ104 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia Program ochronny Zdrowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I Kod warunków: UB_OGOJ125 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków: UB_OGOJ132 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard

Karta Produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta Produktu Program Ochronny Życia i Zdrowia Wariant Standard Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. UBEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. UBEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. UBEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków: GB_OGOJ111 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT III

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT III WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT III Kod warunków: UB_OGOJ127 Wykaz istotnych informacji, zawartych w

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET NA WYPADEK

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET NA WYPADEK WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PAKIET NA WYPADEK Kod warunków: UB_OGOJ115 WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorowidz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty Świadczeń ubezpieczeniowych Numer postanowienia

Bardziej szczegółowo

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (UG_ZYC/01/08/13/GO ze zm.)... 2 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT STANDARD Wykaz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (kod warunków: UG_ZYC/01/08/13/GO ze zmianami)...3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARD

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARD Wykaz informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOR105 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki Ubezpieczenia na życie W dobrych rękach, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE Skorowidz informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Twoje Życie i Zdrowie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: IB_OGOR001 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOR109 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie Twoje Życie i Zdrowie, zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA WARIANT SENIOR

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA WARIANT SENIOR Kod warunków: UB_OGOJ124 Wykaz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY BEZPIECZNA PODRÓŻ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY BEZPIECZNA PODRÓŻ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY BEZPIECZNA PODRÓŻ Skorowidz informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Program ochronny Bezpieczna Podróż, zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA - WARIANT SENIOR

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA - WARIANT SENIOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA - WARIANT SENIOR Wykaz informacji zawartych w Ogólnych Warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGEJ104 Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej części Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA 2016-01-18 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ114 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (TUU/NPER/3/2010)

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARDOWY

INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARDOWY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA - WARIANT STANDARDOWY Wykaz informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie. Karta

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (ze zmianami tekst jednolity) (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 marca 2007 do 1 października 2007)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU)

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie Plan Pewnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do Umowy Ubezpieczenia Nr KB Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego

Załącznik nr 1A do Umowy Ubezpieczenia Nr KB Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie spłaty kredytu (SWU), stosuje się w umowie ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., zwane dalej ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA

OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego Terminowego na Życie Spektrum Życia (kod: UI_ZYC/04/02/14)...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 GB 01 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A.

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A.

Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Ubezpieczenie dla kred yt obiorców korz ys ta ją c yc h z kred yt u udzielonego za pośredni ctw em Żagiel S. A. Zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OWU_IND_BPZYC_09_2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OWU_IND_BPZYC_09_2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Na Życie dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A., zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 1 kwietnia 2011 do 1 grudnia 2015) Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Pod kątem przyszłości

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Pod kątem przyszłości KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Pod kątem przyszłości W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie Pod kątem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub kredytu konsumpcyjnego gotówkowego GB 01 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego kredytu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę konsolidacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_2.1/2018 (dalej zwanych SWU)

KARTA PRODUKTU. DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_2.1/2018 (dalej zwanych SWU) KARTA PRODUKTU DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_2.1/2018 (dalej zwanych SWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić Ci kluczowe informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

BGZBNPP/CASHCPI_3_1.3/2018

BGZBNPP/CASHCPI_3_1.3/2018 KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

2 pkt 10. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń. 2 pkt 1, 2, 9

2 pkt 10. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń. 2 pkt 1, 2, 9 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. IND_BPZYC_01.2017 Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna 2 pkt 10 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 3 6

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_1.1/2018 (dalej zwanych SWU)

KARTA PRODUKTU. DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_1.1/2018 (dalej zwanych SWU) KARTA PRODUKTU DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_5_1.1/2018 (dalej zwanych SWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić Ci kluczowe informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zwane dalej PTUnŻ

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zwane dalej PTUnŻ KARTA PRODUKTU Ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków kredytobiorców kredytów i pożyczek hipotecznych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym terminowym na życie Spektrum Życia. Karta Informacyjna nie jest elementem Umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE Kod OWU: UB_OLIJ132 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo