Rysunek 1. Podział gminy Lądek Źródło: opracowanie własne. Wskaźniki wybrane do delimitacji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rysunek 1. Podział gminy Lądek Źródło: opracowanie własne. Wskaźniki wybrane do delimitacji zostały przedstawione w tabeli poniżej."

Transkrypt

1 DELIMITACJA W celu ustalenia na jakim obszarze Gminy następuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, a w wraz z nimi współwystępują negatywne zjawiska gospodarcze lub środowiskowe lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne, poszczególnym zjawiskom problemowym przypisano odpowiadające im wskaźniki statystyczne. Punktem odniesienia terytorialnego był podział gminy na sołectwa. Uznanie danego zjawiska za problemowe, biorąc pod uwagę twarde dane statystyczne, następowało w przypadku stwierdzenia wartości powyżej lub poniżej średniej dla gminy (w zależności od charakteru zjawiska). Zastosowana metoda delimitacji zapewnia, że wybór będzie adekwatny i obiektywny. Rysunek poniżej przedstawia przyjęty do delimitacji podział gminy na sołectwa. Rysunek. Podział gminy Wskaźniki wybrane do delimitacji zostały przedstawione w tabeli poniżej. Tabela. Wskaźniki użyte na potrzeby wyznaczenia granic obszarów kryzysowych w gminie Wskaźnik Depopulacja Starzenie się społeczeństwa Bezrobocie Opis wskaźnika Sfera społeczna Dynamika zmian ludności zgony i wymeldowania w poszczególnych sołectwach w przeliczeniu na mieszkańców gminy (- powyżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, poniżej średniej gminnej) Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby mieszkańców w przeliczeniu na mieszkańców gminy (- powyżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, poniżej średniej gminnej) Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na mieszkańców gminy (- powyżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, Strona z

2 Ubóstwo poniżej średniej gminnej) Liczba rodzin, którym udzielono zasiłki w przeliczeniu na mieszkańców gminy (- powyżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, poniżej średniej gminnej) Sfera gospodarcza Ogólna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Ogólna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (- poniżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, powyżej średniej gminnej) w przeliczeniu na mieszkańców gminy Liczba zawieszonych firm Liczba wyrejestrowanych firm Liczba zarejestrowanych firm Nagromadzenie obiektów zabytkowych Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną Degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych Degradacja stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej Liczba zawieszonych w 6 roku firm (- powyżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, poniżej średniej gminnej) w przeliczeniu na mieszkańców gminy Liczba wyrejestrowanych w 6 roku firm (- powyżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, poniżej średniej gminnej) w przeliczeniu na mieszkańców gminy Liczba zarejestrowanych w 6 roku firm (- poniżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, powyżej średniej gminnej) w przeliczeniu na mieszkańców gminy Sfera przestrzenno-funkcjonalna Ilość zabytków w poszczególnych sołectwach (- powyżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, poniżej średniej gminnej) Wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną (- niewyposażone w infrastrukturę kanalizacyjną, wyposażone w infrastrukturę kanalizacyjną) Sfera techniczna Liczba budynków wybudowanych przed 989 r. (- powyżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, poniżej średniej gminnej) Liczba budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji (- powyżej średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, poniżej średniej gminnej) Sfera środowiskowa Nagromadzenie Ilość wyrobów zawierających azbest na danym terenie (- powyżej wyrobów średniej gminnej, zbliżone do średniej gminnej, poniżej średniej zawierających azbest gminnej) Szczegółowy opis każdego ze wskaźników w odniesieniu do sytuacji w gminie został przedstawiony w dalszej części rozdziału. Strona z

3 DEPOPULACJA W ramach wskaźnika depopulacji danego obszaru przeanalizowano liczbę wymeldowań i zgonów na danym obszarze w przeliczeniu na mieszkańców gminy. Strona 3 z

4 Najsilniej problemu depopulacji w odniesieniu do największej ilości zgonów w przeliczeniu na mieszkańców doświadczają następujące sołectwa: Ciążeń, Ląd,, Dolany, Ratyń, natomiast problemu tego w odniesieniu do największej liczby wymeldowań na mieszkańców doświadczają sołectwa: Ciążeń, Ląd, Dolany i Sługocin. Tabela. Liczba zgonów i wymeldowań w gminie Nazwa sołectwa Ciążeń Dąbrowa Dolany Dziedzice Jaroszyn JaroszynKolonia Ląd LądKolonia Policko Ratyń Samarzewo Sługocin SługocinKolonia Wacławów Wola Koszucka SUMA Zgony Zgony na mieszkańców 3 6,,,,3,3,68 Podział względem średniej równej,68 - -,9, Rysunek. w gminie Źródło: Wymeldowania Wymeldowania na mieszkańców ,6,3,8,,, Podział względem średniej równej, ,, -,,3,36,, ,8,,,,8, - - -,68,3,68,3 3 Rozkład przestrzenny problemu największej ilości zgonów opracowanie własne Rysunek 3. przestrzenny problemu największej Rozkład ilości wymeldowań w gminie Strona z

5 Źródło: opracowanie własne STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA Wskaźnik starzenia się społeczeństwa został wyrażony liczbą osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety po 6. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia) w przeliczeniu na mieszkańców gminy. Wskaźnik starzenia się pozwala ocenić sytuację demograficzną danego terenu i wskazać możliwości rozwojowe danego społeczeństwa. Najsilniej obciążonymi demograficznie sołectwami w gminie są: Ciążeń, Ląd, i Dolany. Nazwa sołectwa Ciążeń Dąbrowa Dolany Dziedzice Jaroszyn JaroszynKolonia Ląd LądKolonia Policko Ratyń Samarzewo Sługocin SługocinKolonia Wacławów Wola Koszucka SUMA Tabela 3. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w gminie Podział Wiek Podział Wiek Liczba względem poprodukcyjny względem przedprodukcyjny Wiek ludnośc średniej na średniej na poprodukcyjny i równej mieszkańców równej mieszkańców,, 33, ,36-5,6-3 5, 5 3,6 89 5,6-83 5, - 3, ,35-5,6 3,5-3 5, ,9 6,5, , 8,9 5, ,58 3,9 9,,3 3, ,6 3,,8 3, 5,6 35 6,8, ,33 9, Strona 5 z

6 Rysunek. Rozkład Źródło: przestrzenny największej ilości osób w wieku poprodukcyjnym w gminie opracowanie własne BEZROBOCIE Wskaźnik poziomu bezrobocia wyraża liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy w 6 roku na mieszkańców gminy. Zjawisko wysokiego bezrobocia stanowi kluczową barierę i zagrożenie dla rozwoju społecznogospodarczego lokalnych społeczności, będąc źródłem napięć i konfliktów społecznych. W gminie najsilniejsze bezrobocie występuje w sołectwach: Ciążeń, Ląd i. Nazwa sołectwa Ciążeń Tabela. Rozkład bezrobotnych w gminie Liczba Liczba bezrobotnych na Podział względem bezrobotnych mieszkańców średniej równej 3,6 8,3 - Strona 6 z

7 Dąbrowa Dolany Dziedzice Jaroszyn Jaroszyn-Kolonia Ląd Ląd-Kolonia Policko Ratyń Samarzewo Sługocin Sługocin-Kolonia Wacławów Wola Koszucka SUMA , 3,,68,,3 6,9,,,9,,8,68,9,39,5 - - Rysunek 5. Rozkład Źródło: przestrzenny największej ilości bezrobotnych w gminie opracowanie własne UBÓSTWO Wskaźnik ubóstwa obejmuje liczbę rodzin pobierających zasiłki z pomocy społecznej w 5 roku w przeliczeniu na mieszkańców gminy Pozwala on na dokonanie przybliżonej oceny stopnia zubożenia ludności oraz skali występowania problemów społecznych na danym obszarze. W gminie najwyższym wskaźnikiem ubóstwa charakteryzują się sołectwa: Ciążeń, Ląd, i Ratyń. Tabela 5. Liczba przyznanych zasiłków w gminie Ilość rodzin na Podział względem Nazwa sołectwa Ilość rodzin mieszkańców średniej równej,6 Ciążeń 8 8,8 - Dąbrowa,68 Dolany, Dziedzice, Jaroszyn,68 Ląd,6-8 3, - Ląd-Kolonia,3 Policko, Strona z

8 Ratyń Samarzewo Sługocin Sługocin-Kolonia Wacławów Wola Koszucka SUMA,8,9 3,5,68,9 3,5 5 - Rysunek 6. Rozkład przestrzenny problemu ubóstwa w opracowanie własne gminie Źródło: NISKI STOPIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNA LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH LICZBA ZAWIESZONYCH FIRM LICZBA WYREJESTROWANYCH FIRM LICZBA ZAREJESTROWANYCH FIRM Wskaźnik niskiego poziomu przedsiębiorczości został wyrażony liczbą firm, zarejestrowanych, zawieszonych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 6 roku w przeliczeniu na mieszkańców gminy. Wskaźnik ten świadczy o aktywności gospodarczej mieszkańców, której brak towarzyszy zwykle obszarom zdegradowanym. Najmniej firm funkcjonuje w sołectwach: Samarzewo, Dąbrowa, Dziedzice, Jaroszyn-Kolonia, Ląd-Kolonia, Policko, Dolany, Sługocin, Sługocin-Kolonia i Wacławów. Najmniej firm zarejestrowało się w sołectwach: Dąbrowa, Dziedzice, Jaroszyn, Jaroszyn-Kolonia, Ląd, LądKolonia, Policko, Ratyń, Samarzewo, Sługocin, Wacławów. Najwięcej zawieszonych firm mieści się w: Ciążeniu, Lądzie, Lądku, Jaroszynie, Dolanach, Samarzewie, Sługocinie i Woli Koszuckiej, a najwięcej wyrejestrowań firm miało miejsce w: Ciążeniu, Dolanach, Jaroszynie i Lądku. Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Strona 8 z

9 Nazwa sołectwa Ciążeń Dąbrowa Dolany Dziedzice Jaroszyn JaroszynKolonia Ląd LądKolonia Policko Ratyń Samarzewo Sługocin Sługocin Kolonia Wacławów Wola Koszucka,,53,3,9 3,9 Podział względe m średniej równej 3, Zarejestrowane firmy na mieszkańców,85,5, Podział względe m średniej równej, ,5,68,5 Podział względe m średniej równej, Wyrejestrowane firmy na mieszkańców,53,5,3 Podział względe m średniej równej, ,85 - -,3 -,3 -,68 - -,93,5 3,5,8, ,,,, ,5,,3, ,3, -,68 -,3,68 -, -,,3,3 -, Ilość firm na mieszka -ńców Zawieszone firmy na mieszkańców Źródło: Urząd Gminy Rysunek. Źródło: Rozkład przestrzenny problemu ilości firm w gminie opracowanie własne Rysunek 8. Rozkład przestrzenny problemu zarejestrowanych firm w gminie Strona 9 z

10 Rysunek 9. Rozkład przestrzenny problemu zawieszonych firm w gminie Rysunek. gminie Źródło: Rozkład przestrzenny problemu wyrejestrowanych firm w opracowanie własne NAGROMADZENIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Wskaźnik nagromadzenia obiektów zabytkowych został wyrażony ilością zabytków w poszczególnych sołectwach. Analiza ilości zabytków stanowi zwykle uzupełnienie dla wskaźników społeczno-gospodarczych i świadczy o konieczności objęcia danego obszaru rewitalizacją w celu ochrony zabytków. Nagromadzenie obiektów zabytkowych najsilniej widoczne jest w sołectwach: Ciążeń, Dolany, Ląd i. Strona z

11 Tabela. Ilość zabytków w gminie Podział względem średniej Ilość budynków równej,63 Ciążeń - Dąbrowa Dolany - Dziedzice Jaroszyn Jaroszyn-Kolonia Ląd - Ląd-Kolonia 5 - Policko Ratyń Samarzewo 6 Sługocin Sługocin-Kolonia Wacławów Wola Koszucka SUMA Rysunek. Rozkład przestrzenny największej ilości zabytków w gminie NIEWYSTARCZAJĄCE WYPOSAŻENIE W INFRASTRUKTURĘ KANALIZACYJNĄ Wskaźnik niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną został wyrażony podziałem na miejsca wyposażone i niewyposażone w infrastrukturę kanalizacyjną i niewyposażone kanalizacji w 6 roku. Analiza warunków mieszkaniowych stanowi zwykle uzupełnienie dla wskaźników społeczno-gospodarczych i świadczy o poziomie degradacji przestrzennej. W gminie w sieć kanalizacyjną nie są wyposażone następujące sołectwa: Strona z

12 Samarzewo, Dąbrowa, Dziedzice, Jaroszyn, Jaroszyn-Kolonia, Ląd-Kolonia, Policko, Wola Koszucka, Wacławów, Dolany, Ratyń, Sługocin, Sługocin-Kolonia. Rysunek. Rozkład przestrzenny wyposażenia w sieć kanalizacyjną na terenie gminy DEGRADACJA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Degradacja stanu technicznego budynku zaprezentowana została poprzez wskaźnik liczby budynków wybudowanych przed 989 rokiem. Analiza warunków mieszkaniowych stanowi zwykle uzupełnienie dla wskaźników społeczno-gospodarczych i świadczy o poziomie degradacji przestrzennej. Najstarszymi budynkami w gminie charakteryzują się sołectwa: Ciążeń, Ląd i. Strona z

13 Tabela 8. Liczba budynków mieszkalnych wybudowanych przed 989 rokiem w gminie Wybudowany przed Podział względem Miejscowość i ulica rokiem 989 średniej równej 9,33 - Brzozowa - Leśna - Sosnowa - Świerkowa 3 - Polna 3 - Zielona 5 - Krótka - Niska 3 - Rynek - Wielodwór 8 - Pyzderska 5 - Słupecka 53 - Konińska - Ciążeń - Cmentarna - Wiosny Ludów - Marii Konopnickiej - Krótka - Krzywa - Parkowa - Plażowa - Polna - Rzeczna - Słupecka - Spacerowa - Wąska - Wrzosowa - Plac Zamkowy - Zielona - Królewska - Krótka - Wolności Ląd Rysunek 3. Rozkład przestrzenny wskaźnika degradacji stanu technicznego obiektów budowalnych w gminie Strona 3 z

14 DEGRADACJA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Strona z

15 Degradacja stanu technicznego budynku zaprezentowana została poprzez wskaźnik liczby budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji. Analiza ta stanowi zwykle uzupełnienie dla wskaźników społeczno-gospodarczych i świadczy o poziomie degradacji przestrzennej. Największą ilością budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji charakteryzują się sołectwa: Ciążeń, i Dolany. Tabela 9. Ilość budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji w gminie Ilość budynków Podział względem średniej równej,88 Ciążeń - Dąbrowa Dolany - Dziedzice Jaroszyn Jaroszyn-Kolonia Ląd Ląd-Kolonia 3 - Policko Ratyń Samarzewo Sługocin Sługocin-Kolonia Wacławów Wola Koszucka SUMA Rysunek. Rozkład przestrzenny największej ilości budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji opracowanie Źródło: własne NAGROMADZENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera środowiskowa. Współcześnie nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji środowiskowej, gdyż ma ona wpływ na jakość życia mieszkańców gminy oraz stanowi o atrakcyjności i potencjale danego obszaru. Zatem Strona 5 z

16 identyfikacja kondycji środowiska w gminie staje się niezwykle potrzebne w celu wyznaczenia obszarów kryzysowych wymagających działań interwencyjnych w ramach procesu rewitalizacji. Jako wskaźnik w sferze środowiskowej została wybrana ilość wyrobów zawierających azbest na danym terenie. W gminie najwięcej wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych jest w sołectwach: Ciążeń,, Dolany, Ratyń, Samarzewo, Sługocin i Wacławów. Tabela. Wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest Sołectwo Ilość bud. gosp. Ciążeń Dąbrowa Dolany Dziedzice Jaroszyn Kolonia Jaroszyn Ląd Ląd Kolonia Policko Ratyń Samarzewo Sługocin Sługocin-Kolonia Wacławów Wola Koszucka Razem Luz Ilość bud. mieszk Powierzchnia [m] Masa [kg] Podział względe m średniej równej 3 53, Rysunek 5. Rozkład przestrzenny negatywnego oddziaływania akustycznego w gminie Strona 6 z

17 Źródło: opracowanie własne Obszary zdegradowane wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej w pięciu sferach. Za obszar zdegradowany należy uznać sołectwo, które w sferze społecznej odznaczają się największą ilością negatywnych zjawisk (powyżej lub poniżej średniej w zależności od wskaźnika) i co najmniej jednym wskaźnikiem gorszym od średniej w pozostałych sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej). W gminie obszarami zdegradowanymi, które cechują się nagromadzeniem negatywnych zjawisk społecznych są sołectwa Ciążeń, i miejscowość Ląd. W tych trzech jednostkach występuje również nagromadzenie problemów w sferze gospodarczej (najmniej zarejestrowani firm w Lądzie, najwięcej wyrejestrowań firm w Ciążeniu i Lądzie i najwięcej Strona z

18 zawieszonych firm w Ciążeniu i Lądku), w sferze przestrzenno-funkcjonalnej (nagromadzenie obiektów zabytkowych), w sferze technicznej (degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych i obiektów użyteczności publicznej) i środowiskowej (nagromadzenie wyrobów zawierających azbest). W związku z powyższym sołectwa Ciążeń, i Ląd zostały wybrane obszarem przeznaczonym do rewitalizacji. Liczba mieszkańców wymienionych sołectw to 6 osób, czyli,6% mieszkańców całej gminy. Wg wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, obszar rewitalizacyjny nie może być zamieszkały przez więcej niż 3% liczby mieszkańców gminy, a więc z wymienionych sołectw należało wybrać obszary, które wpisują się w wymienione Wytyczne. W związku jako obszary rewitalizacji zostały wybrane: miejscowość Ląd (59 mieszkańców), MAPA Rysunek 6. Obszar rewitalizacji Ląd obszar ograniczony ulicami Wolności, Plac Zamkowy, Wiosny Ludów w Ciążeniu (53 mieszkańców), Strona 8 z

19 Rysunek. Obszar rewitalizacji obszar w sołectwie Ciążeń obszar ograniczony ulicami: Konińską (do ulicy Zielonej), Kościelną, Zieloną, Słupecką, Krótką, Pyzderską i Rynek w Lądku (6 mieszkańców). Rysunek 8. Obszar rewitalizacji obszar w sołectwie Łącznie na wybranych obszarach zamieszkuje 69 osób, czyli 3,% mieszkańców gminy. Należy jednak podkreślić, że ulica Konińska w Lądku została włączona do Strona 9 z

20 obszaru rewitalizacji do skrzyżowania z ulicą Zieloną. Dlatego liczba mieszkańców wyznaczonego obszaru nie przekroczy 3% mieszkańców całej gminy. Na wybranych obszarach występuje nagromadzenie problemów społecznych, gospodarczych oraz przestrzenno-funkcjonalne (nagromadzenie zabytków), technicznych (nagromadzenie obiektów wybudowanych przed 989 rokiem oraz budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji) i środowiskowych (nagromadzenie wyrobów zawierających azbest). Strona z

KURENDA. Wójt Gminy Lądek /-/ Artur Miętkiewicz

KURENDA. Wójt Gminy Lądek /-/ Artur Miętkiewicz KURENDA Informujemy, że od dnia 01.08.2018r. odpady komunalne z terenu gminy Lądek będą odbierane przez firmę WM Wiatrowiec Energia Sp. z o. o. Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki w załączeniu przekazujemy harmonogram

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023 Rewiatalizacja 2 3 Schemat procesu tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji 4 5 Liczba osób w wieku pozaprodukcyjnym na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Diagnoza do sporządzenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022"- delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji w Krzeszowicach

Diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji w Krzeszowicach Diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji w Krzeszowicach materiał informacyjny WWW.NOWOROL.EU Krzeszowice, maj-czerwiec 2016 Rewitalizacja jak rozumie ją Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE JAWORZE. JAWORZE, r.

WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE JAWORZE. JAWORZE, r. WYZNACZENIE U ZDEGRADOWANEGO I U REWITALIZACJI W GMINIE JAWORZE JAWORZE, 28.04.2017 r. METODOLOGIA DELIMITACJI 1. Wyznaczenie jednostek urbanistycznych 2. Zebranie i opracowanie danych dotyczących negatywnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza. czynników i zjawisk kryzysowych. opracowanie: Inis Advice Project Managing, Gorzów Wlkp. październik 2016

Diagnoza. czynników i zjawisk kryzysowych. opracowanie: Inis Advice Project Managing, Gorzów Wlkp. październik 2016 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych opracowanie: Inis Advice Project Managing, Gorzów Wlkp. październik 2016 Zakres diagnozy CEL BADANIA METODOLOGIA ANALIZA SPOŁECZNA ANALIZA GOSPODARCZA ANALIZA ŚRODOWISKOWA

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne. Obrowo r.

Konsultacje społeczne. Obrowo r. Konsultacje społeczne Obrowo 13.06.2016 r. Agenda Etapy prac nad LPR Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją Diagnoza obszaru rewitalizacji Dyskusja Konsultacje społeczne Etapy prac nad LPR Konsultacje

Bardziej szczegółowo

DELIMITACJA OBSZARU KRYZYSOWEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

DELIMITACJA OBSZARU KRYZYSOWEGO I OBSZARU REWITALIZACJI DELIMITACJA OBSZARU KRYZYSOWEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 7.1 Charakterystyka obszaru kryzysowego Definicja obszaru zdegradowanego została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017 2023 Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. REWITALIZACJA - definicja Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023 Cel spotkania Przedstawienie Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023 3 Plan spotkania Istota rewitalizacji Metodyka

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025 Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki streszczenie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz Szanowni Państwo, Miasto i Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 1 BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 2 1. Wprowadzenie Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane procesem globalizacji oraz transformacją

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 1 BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 2 1. Wprowadzenie Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami

Bardziej szczegółowo

OBSZAR REWITALIZACJI 15 lipca Urząd Miasta Krakowa Aleksander Noworól Konsulting

OBSZAR REWITALIZACJI 15 lipca Urząd Miasta Krakowa Aleksander Noworól Konsulting + OBSZAR REWITALIZACJI 15 lipca 2016 Urząd Miasta Krakowa Aleksander Noworól Konsulting + Jakie są przyczyny Aktualizacji 2 MPRK? n Nowa polityka miejska Państwa n Ustawa o rewitalizacji z 9 X 2015 n Wytyczne

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu Beata Bańczyk Czym jest rewitalizacja? PEŁNA DEFINICJA: Kompleksowy proces wyprowadzania

Bardziej szczegółowo

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI MIASTA MALBORKA

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI MIASTA MALBORKA DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI MIASTA MALBORKA ETAP I LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MARZEC 2015 REWITALIZACJA WYPROWADZENIE ZE STANU KRYZYSOWEGO OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH POPRZEZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata

Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023 Cel spotkania Przedstawienie istoty rewitalizacji i wyjaśnienie głównych pojęć związanych z procesem rewitalizacji Określenie zjawisk kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły

Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły Sesja Rady Miasta Piły - 20 grudnia 2016 roku Projekt realizowany przy współfinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchożebry

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchożebry Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchożebry Suchożebry 2017 Spis treści Wprowadzenie... 3 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji obejmująca analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata Warsztat II Milicz,

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata Warsztat II Milicz, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023 Warsztat II Milicz, 23.06.2016 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023 WARSZTAT II 1. Podsumowanie ustaleń i wniosków z

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji Jacek Kwiatkowski, Marcin Papuga Fundacja Małopolska Izba Samorządowa Czernichów, 17 października

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata dla Gminy Otmuchów. Prezentacja założeń

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata dla Gminy Otmuchów. Prezentacja założeń Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2022 dla Gminy Otmuchów Prezentacja założeń Plan spotkania: 1. Prezentacja roboczej wersji LPR, 2. Sesja pytań i odpowiedzi,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Przedmiot regulacji. Uchwała ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska.

Uzasadnienie. 1. Przedmiot regulacji. Uchwała ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska. Uzasadnienie 1. Przedmiot regulacji Uchwała ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska. W związku z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji z

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji. II spotkanie konsultacyjne

Gminny Program Rewitalizacji. II spotkanie konsultacyjne Gminny Program Rewitalizacji. II spotkanie konsultacyjne Plan spotkania: 1. Informacja dot. aktualnego postępu prac nad GPR 2. Podsumowanie badania ankietowego 3. Podsumowanie naboru zgłoszeń projektów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszaru rewitalizacji w Gminie Krzeszowice otwarte spotkanie informacyjne

Wyznaczanie obszaru rewitalizacji w Gminie Krzeszowice otwarte spotkanie informacyjne Wyznaczanie obszaru rewitalizacji w Gminie Krzeszowice otwarte spotkanie informacyjne PROWADZĄCY: JAN BEREZA Sekretarz Gminy Krzeszowice 17 sierpnia 2016 r. Urząd Miejski w Krzeszowicach; godzina 16.00.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. na potrzeby opracowania. Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata " WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI

ANKIETA. na potrzeby opracowania. Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata  WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI ANKIETA na potrzeby opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023 Szanowni Państwo, " WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI Celem badania jest poznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PLANU REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA 2017-2025 Szanowni Państwo! Gmina Braniewo przystąpiła do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH Dla Gminy Lądek

DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH Dla Gminy Lądek DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH Dla Gminy Lądek Posada, 7 Niniejsze opracowanie wsparciu finansowemu powstaje dzięki Unii Europejskiej OPRACOWALI: Strona z 85 mgr inż. Dariusz Kałużny inż. Daria Jarońska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ TUREK NA LATA Martyna Sztajerwald Robert Loba r.

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ TUREK NA LATA Martyna Sztajerwald Robert Loba r. PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ TUREK NA LATA 2016-2023 Martyna Sztajerwald Robert Loba 8.02.2017 r. INFORMACJA O PROJEKCIE Cel projektu: opracowanie dokumentu pn. Program Rewitalizacji dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025 Spis treści 1. Obszary zdegradowane gminy... 2 1.1. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji doświadczenia miast województwa wielkopolskiego

Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji doświadczenia miast województwa wielkopolskiego Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji doświadczenia miast województwa wielkopolskiego dr inż. Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru Gminy. Pruszcz, r.

Diagnoza obszaru Gminy. Pruszcz, r. Diagnoza obszaru Gminy Pruszcz, 18.07.2017 r. Agenda Etapy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją Diagnoza problemów Dyskusja Etapy prac nad Lokalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY OLKUSZ

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY OLKUSZ DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY OLKUSZ Zespół autorski: mgr inż. Łukasz Kotuła mgr inż. arch. kraj. Mateusz Kulig mgr inż. Piotr Ogórek mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY JASTKÓW

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY JASTKÓW Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy w Jastkowie LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY JASTKÓW WYBÓR OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZOWANYCH JASTKÓW 2016 Strona 2 Strona 3 1 WYBÓR OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY GASZOWICE

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY GASZOWICE PROGRAM REWITALIZACJI GMINY GASZOWICE 22 lutego 2017 roku o godz. 16:30 - sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych). 27 lutego 2017 roku o godz. 16:30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/108/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 11 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/108/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 11 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/108/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Międzylesie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obszary wskazane do rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia w ramach 23 listopada 2016 r.

Obszary wskazane do rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia w ramach 23 listopada 2016 r. Obszary wskazane do rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia w ramach 23 listopada 2016 r. Rewitalizacja Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata Warsztat konsultacyjny. Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata Warsztat konsultacyjny. Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 Warsztat konsultacyjny Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r. Wprowadzenie Celem pracy jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zaleszany

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zaleszany Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gmin Zaleszany z dnia / /2017 r. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zaleszany Kraków 2017 Opracowanie: Future Green Innovations

Bardziej szczegółowo

diagnoza obszaru program rewitalizacji czerwiec 2016 Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego

diagnoza obszaru program rewitalizacji czerwiec 2016 Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego 1 Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego Program Rewitalizacji dla Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023 diagnoza obszaru program rewitalizacji Wykonawca Kreatus sp. z o.o. ul. 11 Listopada 60-62

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY UNISŁAW NA LATA

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY UNISŁAW NA LATA PROGRAM REWITALIZACJI GMINY UNISŁAW NA LATA 2016-2023 1 CEL SPOTKANIA Przedstawienie diagnozy Gminy Unisław wraz z wyznaczeniem Obszaru Rewitalizacji i określeniem podstawowych przedsięwzięć Programu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY MILEJCZYCE

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY MILEJCZYCE DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY MILEJCZYCE Gmina Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce Opracowujący: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI

WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI Spotkanie informacyjne Toruń, 22.02.2016 r. Zróżnicowania terytorialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Koncepcja metodologiczna prac wraz z planem działań partycypacyjnych służących opracowaniu Programu Rewitalizacji Miasta i

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchowola. Suchowola, 24 maja 2017

Spotkanie konsultacyjne Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchowola. Suchowola, 24 maja 2017 Spotkanie konsultacyjne Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchowola Suchowola, 24 maja 2017 delimitacja CO TO JEST REWITALIZACJA?? Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji? obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA GMINY SUŁOSZOWA Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

REWITALIZACJA GMINY SUŁOSZOWA Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji REWITALIZACJA GMINY SUŁOSZOWA Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji mgr inż. Zuzanna Potępa-Błędzińska IGO Sp. z o.o. Kraków Ustawa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023 1. Metodologia badania W dniach od 13.03-30.03.2017 roku

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego Wyznaczenie obszaru zdegradowanego Wojciech Jarczewski Instytut Rozwoju Miast Zasady wyznaczania obszarów zdegradowanych zgodnie z: - Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata

Bardziej szczegółowo

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz Czerwiec, 2017 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc

Bardziej szczegółowo

Analiza społeczno-gospodarcza

Analiza społeczno-gospodarcza Analiza społeczno-gospodarcza dane charakteryzujące poszczególne obszary Gminy Przytoczna służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego Przytoczna, 2016 r. Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SKRWILNO NA LATA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SKRWILNO NA LATA GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SKRWILNO NA LATA 2014-2023 ETAP I. DIAGNOZOWANIE I WYZNACZANIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I PROPOZYCJI OBSZARU REWITALIZACJI PLAN SPOTKANIA ROZDANIE KWESTIONARIUSZY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Spis treści Wprowadzenie... 2 Wyniki przeprowadzonych badań... 2 Ogólna charakterystyka respondentów... 2 Obszary problemowe... 3 Obszary

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na lata

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na lata Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023 NA POCZĄTEK TROCHĘ TEORII 2 PODSTAWA OPRACOWYWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lwówka na lata

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lwówka na lata Prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZOWANEGO

DIAGNOZA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZOWANEGO DIAGNOZA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZOWANEGO wrzesień/październik 2017 Wykonawca: Kreatus sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, 11 Listopada 60-62 nr KRS: 0000482632 NIP: 9372667946 REGON: 243401618 tel.:+

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 106/2017 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 12 stycznia 2017 r. OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO 2014-2020 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Latowicz Czerwiec, 2017 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE. Delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE. Delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2022 KONSULTACJE SPOŁECZNE Delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. 1. Metodyka analizy OFERTA 2. Wartość wskaźnika syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gruta

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gruta Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gruta Maj 2016 r. Zamawiający: Gmina Gruta Gruta 244 86-330, Mełno Wykonawca: Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

3. Wyniki delimitacji wyznaczenie obszarów

3. Wyniki delimitacji wyznaczenie obszarów 3. Wyniki delimitacji wyznaczenie obszarów Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu edukacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koluszki

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koluszki Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koluszki Podstawowe pojęcia związane z procesem rewitalizacji Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Świekatowo

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Świekatowo Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Świekatowo Co to jest obszar zdegradowany a co to jest obszar rewitalizacji? W opracowaniu Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LELÓW. Data opracowania: marzec 2017

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LELÓW. Data opracowania: marzec 2017 PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LELÓW Data opracowania: marzec 2017 Zamawiający: Gmina Lelów Urząd Gminy Lelów 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 18 Data opracowania: maj 2017 Wykonawca: Kreatus sp. z o.o. 43-300

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji Gminy Dobra etap1-wyznaczenie obszaru zdegradowanego

Program rewitalizacji Gminy Dobra etap1-wyznaczenie obszaru zdegradowanego Program rewitalizacji Gminy Dobra etap1-wyznaczenie obszaru zdegradowanego KRYZYS Przemiany społeczno-gospodarcze: zmiana nawyków zakupowych, starzenie się społeczeństwa, rozwój nowych technologii, zmiana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2016-2023 ETAP I: DIAGNOZOWANIE I WYZNACZANIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I PROPOZYCJA OBSZARU REWITALIZACJI 1 WPROWADZENIE I METODOLOGIA PODSTAWOWE POJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Skrzyszów. Na lata

Gminny Program Rewitalizacji Skrzyszów. Na lata Gminny Program Rewitalizacji Skrzyszów Gminy Na lata 2016-2022 Skrzyszów, 2017 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wprowadzenie... 5 2. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji... 6

Bardziej szczegółowo

Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata

Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2020 Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do opracowania dokumentu: Program

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Miasta i

Program Rewitalizacji Miasta i Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chociweldiagnoza społecznogospodarcza Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Metodologia... 5 3. Ogólna sytuacja społeczno- gospodarcza Gminy... 6 4. Sytuacja społeczno- gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/26/17 RADY GMINY JODŁOWA. z dnia 1 czerwca 2017 r.

Rzeszów, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/26/17 RADY GMINY JODŁOWA. z dnia 1 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2273 UCHWAŁA NR XXXI/26/17 RADY GMINY JODŁOWA z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Europejskiego Pomoc Techniczna

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Europejskiego Pomoc Techniczna Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszu Europejskiego Pomoc Techniczna 2014-2020 Rewitalizacja jest zbiorem kompleksowych działań, prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności,

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje: PROJEKT NR 2 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia... 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata ROZDZIAŁ II

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ II Obszar i czas realizacji Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta i Gminy Oleszyce 2.1. Obszar rewitalizacji Obszar objęty Zintegrowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA. Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, Miasta i Gminy Frampol

DIAGNOZA. Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, Miasta i Gminy Frampol i Gmina DIAGNOZA Frampol - Diagnoza Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, Miasta i Gminy Frampol F R A M P O L 2 4. 1 1. 2 0 1 6 1 S t r o n a Spis treści Spis treści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+

Program Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ Program Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ Paweł Walczyszyn 14 września 2016 rok Projekt Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Analiza społeczno-gospodarcza

Analiza społeczno-gospodarcza Analiza społeczno-gospodarcza dane charakteryzujące poszczególne obszary Gminy Trzciel służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego Trzciel, 2016 r. Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. str.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy. z dnia 26 listopada 2008r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy. z dnia 26 listopada 2008r. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008r. Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008r. Uzasadnienie Lokalny

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Wykonawca: Faber Consulting Polska Sp. z o.o. ul. Polna 100 87-100 Toruń Tel. 56 659 75 00 Fax. 56 659 75

Bardziej szczegółowo

Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji

Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji - cel, założenia, struktura programu rewitalizacji Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Planowania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski Styczeń, 2017 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji diagnoza społecznogospodarcza

Gminny Program Rewitalizacji diagnoza społecznogospodarcza Gminny Program Rewitalizacji diagnoza społecznogospodarcza Wyznaczono 78 obszarów diagnozy społeczno- gospodarczej: 26 miejscowości, 28 ulic w miejscowości Zawonia, 24 ulice w miejscowości Czeszów 1. Udział

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe. w zakresie kosztów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Gminy Lądek.

Rozeznanie cenowe. w zakresie kosztów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Gminy Lądek. Lądek, dnia 07.03.2016 r. Rozeznanie cenowe w zakresie kosztów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Gminy Lądek. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Gminnego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Borki. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Borki

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Borki. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Borki Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Borki 1 Spis treści 1. Charakterystyka Gminy Borki... 3 2. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Marki

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Marki GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Marki Konsultacje społeczne Marki, Styczeń 2019 Cele spotkania Cz. 1. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zał Projektowana komunikacja o charakterze użyteczności publicznej w obszarze Powiatu Słupeckiego

Zał Projektowana komunikacja o charakterze użyteczności publicznej w obszarze Powiatu Słupeckiego Zał. 10.9.4. Projektowana komunikacja o charakterze użyteczności publicznej w obszarze Powiatu Słupeckiego Lp. Nr linii Nazwa linii Dystans [km} Planowana ilość kursów Od poniedziałku do W dni nauki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wilczyn na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wilczyn na lata Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wilczyn na lata 2017-2023 Wilczyn, wrzesień 2017 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchożebry

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchożebry Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchożebry Dokument przygotowano w ramach realizacji projektu pn.: Wzrost potencjału

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Rewitalizacja. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Rewitalizacja Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Rewitalizacja w Gdańsku w latach 2007-2013 Letnica Nowy Port Dolne Miasto Dolny Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wałbrzych, 2016 Milicz

Bardziej szczegółowo