Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. Zna nazwy działań Zna kolejność wykonywania działań Zna pojęcie potęgi Zna algorytmy czterech działań pisemnych Zna zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych Zna pojęcie ułamka nieskracalnego Zna pojęcie ułamka jako: ilorazu dwóch liczb naturalnych (K) części całości Zna algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie Zna algorytmy 4 działań na ułamkach zwykłych Zna zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania ułamka Zna zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły Rozumie potrzebę stosowania działań pamięciowych Rozumie związek potęgi z iloczynem Rozumie potrzebę stosowania działań pisemnych Rozumie zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych Rozumie zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania ułamka Umie obliczyć kwadrat i sześcian liczby naturalnej Umie skrócić i rozszerzyć ułamki zwykłe przez daną liczbę Umie obliczyć ułamek z liczby zna zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik zna pojęcie rozwinięcia dziesiętnego skończonego i rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego Umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych Umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych Umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych Umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych Umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania oraz potęgowanie ułamków zwykłych Umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych Umie określić kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na podstawie skróconego zapisu zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik

2 Uczeń zna: warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony Wymagania wykraczające (ocena celująca) Wszystko jak na ocenę bardzo dobrą z uwzględnieniem większej biegłości, a ponad to: zna pojęcie przybliżenia z niedomiarem i nadmiarem umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania oraz potęgowanie ułamków zwykłych umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych II. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE zna pojęcia: prosta, półprosta, odcinek, koło i okręg zna wzajemne położenie prostych i odcinków zna definicje odcinków prostopadłych i odcinków równoległych zna zależność między długością promienia i średnicy zna nazwy boków w trójkącie równoramiennym zna definicję przekątnej, obwodu wielokąta zna zależność między liczbą boków, wierzchołków i kątów w wielokącie zna nazwy boków w trójkącie prostokątnym zna pojęcie kąta zna pojęcie wierzchołka i ramion kąta zna rodzaje kątów ze względu na miarę: prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny zna rodzaje kątów ze względu na położenie: przyległe, wierzchołkowe zna zapis symboliczny kąta i jego miary zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta zna sumę miar kątów wewnętrznych czworokąta rozumie różnicę między kołem i okręgiem, prostą i odcinkiem, prostą i półprostą zna pochodzenie nazw poszczególnych rodzajów trójkątów umie narysować za pomocą ekierki i linijki proste i odcinki prostopadłe oraz proste i odcinki równoległe umie narysować za pomocą ekierki i linijki proste równoległe o danej odległości od siebie umie wskazać poszczególne elementy w okręgu i w kole umie kreślić koło i okrąg o danym promieniu lub średnicy umie narysować poszczególne rodzaje trójkątów

3 umie narysować trójkąt w skali umie umie obliczyć obwód trójkąta umie zmierzyć kąt umie przenieść konstrukcyjnie odcinek Wszystko jak na ocenę dopuszczającą z uwzględnieniem większej biegłości, a ponad to zna wzajemne położenie prostej i okręgu, okręgów zna rodzaje kątów ze względu na położenie (odpowiadające, naprzemianległe) zna miary kątów w trójkącie równobocznym zna ależność między kątami w trójkącie równoramiennym zna zależność między kątami w równoległoboku, trapezie umie obliczyć długość boku trójkąta, znając długość obwodu i długości dwóch pozostałych boków umie obliczyć brakujące miary kątów przyległych, wierzchołkowych umie wyznaczyć środek odcinka umie podzielić odcinek na 4 równe części umie skonstruować prostą prostopadłą do danej, przechodzącą przez dany punkt zna pojęcie symetralnej odcinka Umie obliczyć brakujące miary kątów odpowiadających, naprzemianległych Umie obliczyć brakujące miary kątów trójkąta lub czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności trójkątów lub czworokątów Umie skonstruować równoległobok, znając dwa boki i przekątną Umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt Umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach Umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z symetralną odcinka Umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami III. LICZBY NA CO DZIEŃ, PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS zna jednostki długości zna jednostki masy zna pojęcie skali i planu zna funkcje podstawowych klawiszy kalkulatora rozumie konieczność stosowania odpowiednich przyrządów do rysowania figur geometrycznych rozumie możliwość i potrzebę stosowania różnorodnych jednostek długości i masy rozumie potrzebę stosowania odpowiedniej skali na mapach i planach rozumie korzyści płynące z umiejętności stosowania do obliczeń kalkulatora rozumie znaczenie podstawowych symboli występujących w instrukcjach i opisach: diagramów, map, planów, schematów, innych rysunków rozumie znaczenie pojęcia droga w ruchu jednostajnym rozumie znaczenie pojęcia prędkość w ruchu jednostajnym rozumie znaczenie pojęcia czas w ruchu jednostajnym

4 rozumie znaczenie pojęć prędkość, droga, czas w ruchu jednostajnym potrafi podać przykładowe lata przestępne potrafi obliczyć upływ czasu między wydarzeniami potrafi porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej potrafi sprawdzić, czy kalkulator zachowuje kolejność działań potrafi odczytać dane z tabeli, planu, mapy, diagramu potrafi porównać prędkości dwóch ciał, które przebyły jednakowe drogi w różnych czasach Zna sposób zaokrąglania liczb Zna symbol przybliżenia rozumie konieczność wprowadzenia lat przestępnych rozumie potrzebę zaokrąglania liczb rozumie zasadę sporządzania wykresów rozumie potrzebę stosowania różnych jednostek prędkości umie zaokrąglić liczbę zaznaczoną na osi liczbowej umie wskazać liczby o podanym zaokrągleniu umie zaokrąglić liczbę po zamianie jednostek umie rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość droga czas Umie rozwiązać zadanie, odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora umie przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu IV. POLA WIELOKĄ TÓW Zna jednostki miary pola Zna wzór na obliczanie pola prostokąta i kwadratu Zna wzór na obliczanie pola równoległoboku i rombu Zna wzór na obliczanie pola trójkąta Zna pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych rozumie zasadę zamiany jednostek pola rozumie zależność doboru wzoru na obliczanie pola rombu od danych Umie obliczyć pole równoległoboku o danej wysokości i podstawie Umie obliczyć pole rombu o danych przekątnych Umie obliczyć pole trójkąta o danej wysokości i podstawie Umie obliczyć pole trapezu, mając dane długości podstaw i wysokość zna wyprowadzenie wzoru na obliczanie pola równoległoboku zna wyprowadzenie wzoru na obliczanie pola trójkąta

5 zna wyprowadzenie wzoru na obliczanie pola trapezu Uczeń umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów umie narysować równoległobok o polu równym polu danego czworokąta umie obliczyć wysokości trójkąta, znając długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość i pole trójkąta umie obliczyć długość podstawy trójkąta, znając wysokość i pole trójkąta Wymagania wykraczające (ocena celująca) Wszystko jak na ocenę bardzo dobrą z uwzględnieniem większej biegłości, a ponad to: umie podzielić trapez na części o równych polach umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trapezu V. PROCENTY, LICZBY DODATNIE I LICZBY UJEMNE, WYRAŻENIA ALGEBRAICZN E I RÓWNA NIA zna pojęcie liczby ujemnej zna pojęcie liczb przeciwnych zna zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach zna zasadę dodawania liczb o różnych znakach zna zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej zna pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat liczby zna pojęcie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego zna pojęcie równania zna pojęcie rozwiązania równania zna rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne i potrafi podać przykłady liczb ujemnych zna sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki zna zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach zna zasadę dodawania liczb o różnych znakach zna zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej zna zasadę ustalania znaku iloczynu i ilorazu zna pojęcie rozwiązania równania zna metodę równań równoważnych umie aznaczyć liczby przeciwne na osi liczbowej umie obliczyć sumę i różnicę liczb całkowitych umie obliczyć iloczyn i iloraz liczb całkowitych umie wskazać sumę algebraiczną umie wyróżnić wyrazy sumy algebraicznej umie wskazać współczynnik liczbowy wyrazu sumy algebraicznej umie podać rozwiązanie prostego równania zna pojęcie liczb wymiernych zna pojęcie wartości bezwzględnej zna pojęcie sumy algebraicznej zna pojęcie wyrazu sumy algebraicznej

6 zna pojęcie współczynnika liczbowego wyrazu sumy algebraicznej zna pojęcie wyrazów podobnych zna zasadę mnożenia sumy algebraicznej przez liczbę zna zasadę dzielenia sumy algebraicznej przez liczbę zna pojęcie sumy algebraicznej zna pojęcie wyrazu sumy algebraicznej zna pojęcie współczynnika liczbowego wyrazu sumy algebraicznej zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych zna zasadę mnożenia sumy algebraicznej przez liczbę zna zasadę dzielenia sumy algebraicznej przez liczbę umie obliczyć wartość bezwzględną liczby potrafi korzystać z przemienności i łączności dodawania umie zapisać wyrażenie algebraiczne w prostszej postaci potrafi rozwiązać równanie z przekształcaniem wyrażeń Wszystko jak na ocenę dobrą z uwzględnieniem większej biegłości, a ponad to umie rozwiązać zadanie związane z liczbami wymiernymi umie zbudować wyrażenie algebraiczne umie porównać rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe liczb podanych w skróconym zapisie umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego VI. FIGURY PRZESTRZENNE zna pojęcia: graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kula zna elementy budowy graniastosłupa, ostrosłupa, zna pojęcie prostopadłościanu zna pojęcie sześcianu zna elementy budowy prostopadłościanu zna pojęcie siatki bryły zna wzór na obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu i sześcianu zna pojęcie graniastosłupa prostego zna nazwy graniastosłupów prostych w zależności od podstawy zna pojęcie objętości figury zna jednostki objętości zna wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu zna pojęcie ostrosłupa zna nazwy ostrosłupów w zależności od podstawy zna elementy budowy ostrosłupa zna pojęcia: graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kula zna pojęcie prostopadłościanu zna pojęcie sześcianu zna pojęcie siatki prostopadłościanu zna pojęcie graniastosłupa prostego zna sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego jako pola jego siatki zna różnicę między polem powierzchni a objętością zna pojęcie ostrosłupa zna sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki potrafi wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę wśród innych brył potrafi wskazać elementy brył na modelach potrafi wskazać w otoczeniu przedmioty przypominające kształtem walec, stożek, kulę potrafi podać objętość bryły na podstawie zawartej w niej liczby sześcianów jednostkowych

7 potrafi obliczyć objętość sześcianu o danej krawędzi potrafi obliczyć objętość prostopadłościanu o danych krawędziach potrafi obliczyć objętość graniastosłupa prostego, którego dane są pole podstawy i wysokość potrafi wskazać sześcian i prostopadłościan wśród innych brył potrafi określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi prostopadłościanu potrafi wskazać w prostopadłościanie ściany i krawędzie prostopadłe oraz równoległe potrafi wskazać w prostopadłościanie krawędzie o jednakowej długości potrafi wskazać w prostopadłościanie ściany przystające potrafi obliczyć sumę krawędzi prostopadłościanu sześcianu potrafi wskazać siatkę sześcianu i prostopadłościanu na rysunku potrafi kreślić siatkę prostopadłościanu i sześcianu potrafi obliczyć pole powierzchni sześcianu potrafi obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu potrafi wskazać graniastosłup prosty wśród innych brył potrafi określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi graniastosłupa potrafi wskazać w graniastosłupie ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe potrafi wskazać w graniastosłupie krawędzie o jednakowej długości potrafi wskazać ostrosłup wśród innych brył zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa prostego zna pojęcie wysokości ostrosłupa zna wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa zna pojęcie czworościanu foremnego zna zasadę zamiany jednostek objętości umie określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa Wszystko jak na ocenę dostateczną z uwzględnieniem większej biegłości, a ponad to umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych umie rysować rzut równoległy graniastosłupa Potrafi rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa prostego Wymagania wykraczające (ocena celująca) Wszystko jak na ocenę bardzo dobrą z uwzględnieniem większej biegłości, a ponad to Umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące cięcia prostopadłościanu i sześcianu Umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych Umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa prostego Umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem Sposoby sprawdzania osiągnięć: Na lekcjach matematyki postępy i osiągnięcia uczniów sprawdzane są systematycznie w różnych formach. Każdy uczeń oceniany jest na podstawie:

8 działu w lekcjach Opracowała: mgr Agnieszka Pawelec

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca): nazwy działań (K) algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. (K) kolejność wykonywania działań (K) pojęcie potęgi (K) algorytmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Wymagania edukacyjne dla klasy VI z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Wymagania edukacyjne dla klasy VI z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Ocena dopuszczająca: - nazwy działań - algorytm mnożenia i dzielenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna nazwy działań (K) DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI - zna nazwy argumentów działań - zna algorytmy czterech działań pisemnych - zna algorytm mnożenia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem. (nauczyciel prowadzący: Anna Posak-Fąs) Ocena dopuszczająca: nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 6 Szkoły Podstawowej str. 1 Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKAcYJNE Z MATEMATYKI W KL. 6 I SEMESTR. I. Liczby naturalne i ułamki. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

WYMAGANIA EDUKAcYJNE Z MATEMATYKI W KL. 6 I SEMESTR. I. Liczby naturalne i ułamki. Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKAcYJNE Z MATEMATYKI W KL. 6 I SEMESTR I. Liczby naturalne i ułamki - zna nazwy argumentów działań zna kolejność wykonywania działań zna algorytmy czterech działań pisemnych potrafi pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. VI

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. VI Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. VI Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności (uczeń zna, umie, potrafi) na ocenę: dopuszczającą: nazwy argumentów działań algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe matematyka kl. VI. Okres I. Na dopuszczający: Uczeń zna:

Wymagania programowe matematyka kl. VI. Okres I. Na dopuszczający: Uczeń zna: Wymagania programowe matematyka kl. VI Okres I Na dopuszczający: nazwy działań; algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ; kolejność wykonywania działań; algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 6

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 6 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 6 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ocena: dopuszczający. zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły (K)

Ocena: dopuszczający. zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły (K) Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie - klasa VI Matematyka z plusem M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech Wydawnictwo GWO, nr dopuszczenia: DKOS 5002 37/08 Ocena: dopuszczający Dział: LICZBY NATURALNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem. Ocena Dział: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań (K) algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań pisemnych zna algorytm mnożenia i dzielenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA VI Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej LICZBY NATURALNE I UŁAMKI: nazwy argumentów działań algorytmy czterech działań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6 Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6 Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa VI SP

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa VI SP Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa VI SP Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa VI Liczby naturalne i ułamki 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2 3 KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: - znać algorytm czterech

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne kl. VI DZIAŁ PROGRAMOWY

Załącznik 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne kl. VI DZIAŁ PROGRAMOWY Załącznik 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne kl. VI DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA B KATEGORIA C

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI O C E N A W I A D O M O Ś C I I U M I E J Ę T N O Ś C I LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA VI

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA VI Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA VI Ocena dopuszczająca Uczeń: zna nazwy argumentów działań, algorytmy czterech działań pisemnych, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. Ocena niedostateczna. Zna nazwy argumentów działań Pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na liczbach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ocena dopuszczająca (treści konieczne)

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ocena dopuszczająca (treści konieczne) KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ocena dopuszczająca (treści konieczne) DZIAŁ PROGRAMU JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA klasa 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA klasa 6 Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej ułamek dziesiętny (P-R) obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VI

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VI ROK SZKOLNY 2014/2015 Kryteria oceniania z matematyki w klasie VI Wymagania edukacyjne opracowane są na podstawie rozkładu materiału dostosowanego do programu nauczania matematyki Matematyka z plusem.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI od roku szkolnego 2017/2018

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI od roku szkolnego 2017/2018 Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI od roku szkolnego 2017/2018 Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI rok szkolny 2018/2019 Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI na rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI klasa 6 rok szkolny 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI klasa 6 rok szkolny 2017/2018 I PÓŁROCZE Uczeń: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Zna nazwy działań. Zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. Zna kolejność wykonywania działań. Zaznacza i odczytuje na osi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 6 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z matematyki. dla klasy VI szkoły podstawowej. opracowane na podstawie programu. Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne. z matematyki. dla klasy VI szkoły podstawowej. opracowane na podstawie programu. Matematyka z plusem mgr Barbara Pierzchała mgr Aneta Sajdak Szkoła Podstawowa Nr 164 Im. Bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa VI

Wymagania edukacyjne Klasa VI Wymagania edukacyjne Klasa VI Dział programowy Wymagania na poszczególną ocenę: Liczby naturalne i ułamki 1..Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE VI

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE VI MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE VI POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI. ucznia kl.vi

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI. ucznia kl.vi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl.vi 1. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną pamięciowo dodawać i odejmować ułamki dziesiętne o jednakowej liczbie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI dla VI klasy szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI dla VI klasy szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI dla VI klasy szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 6

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 6 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 6 LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę pamięciowo dodawać i odejmować ułamki dziesiętne o jednakowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem s. mgr Katarzyna Kasperczyk mgr Mariola Jurkowska Szkoła Podstawowa nr 164 Im. bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem s. mgr Katarzyna Kasperczyk mgr Mariola Jurkowska Szkoła Podstawowa nr 164 Im. bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 6 1. Formy i metody sprawdzania wiedzy Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA VI

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA VI Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA VI WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCY (2) klasa VI nazwy argumentów działań; algorytmy czterech działań pisemnych;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VI OCENA ŚRÓDROCZNA: Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej:

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej: nazwy działań, kolejność wykonywania działań, pojęcie potęgi, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,..,

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa VI I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy działań zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych

Bardziej szczegółowo

Dział: Liczby naturalne i ułamki

Dział: Liczby naturalne i ułamki Dział: Liczby naturalne i ułamki Znać: nazwy działań, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000,, kolejność wykonywania działań, pojęcie potęgi, algorytmy czterech działań pisemnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa VI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa VI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Poziomy wymagań KONIECZNY PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY Dział Stopień: Stopień: Stopień: Stopień:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne:

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne: System oceniania z matematyki w klasie 6 Szkoły Podstawowej w Przegini w roku szkolnym 2013/2014. Realizowany program nauczania: Matematyka z plusem ; wydawnictwo: GWO; Nauczyciel Zofia Kondratowicz Zasady

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

Matematyka 6. Sprawdziany dla klasy szóstej szkoły podstawowej ( wersja dostosowana do obowiązującej podstawy programowej),

Matematyka 6. Sprawdziany dla klasy szóstej szkoły podstawowej ( wersja dostosowana do obowiązującej podstawy programowej), ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia DKOW-5002-37/08 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa 6 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Matematyka klasa 6 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Matematyka klasa 6 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI dział Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) Celujący (6) LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI

Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań pisemnych zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 5 Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości K konieczny ocena dopuszczająca (2) B rozumienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6a i 6b rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6a i 6b rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6a i 6b rok szkolny 2015/2016 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie VI Uczeń musi umieć: Na ocenę dopuszczającą: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej: liczbę naturalną ułamek

Kryteria ocen z matematyki w klasie VI Uczeń musi umieć: Na ocenę dopuszczającą: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej: liczbę naturalną ułamek Kryteria ocen z matematyki w klasie VI Uczeń musi umieć: Na ocenę dopuszczającą: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej: liczbę naturalną ułamek dziesiętny ułamek zwykły pamięciowo dodawać i odejmować:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie 6 sp.

Wymagania programowe z matematyki w klasie 6 sp. Wymagania programowe z matematyki w klasie 6 sp. Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI JEDNOSTKA TEMATYCZNA. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych.

MATEMATYKA KLASA VI JEDNOSTKA TEMATYCZNA. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. MATEMATYKA KLASA VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI. Podręczniki : Matematyka 6. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI. Podręczniki : Matematyka 6. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Opracowano na podstawie dokumentu GWO: ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Podręczniki : Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 6. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6 Kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej MATEMATYKA KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej MATEMATYKA KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM MATEMATYKA KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY KL. 6

WYMAGANIA NA OCENY KL. 6 WYMAGANIA NA OCENY KL. 6 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - MATEMATYKA DLA KL. 6

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - MATEMATYKA DLA KL. 6 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - MATEMATYKA DLA KL. 6 DZIAŁ CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ PROGRAMOWY JEDNOSTKA LEKCYJNA JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny. klasa VI

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny. klasa VI Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa VI OCENA DOPUSZCZAJĄCA DZIAŁ: LICZBY I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. kolejność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Matematyka z plusem Poziomy wymagań edukacyjnych K konieczny ocena dopuszczająca P podstawowy ocena dostateczna R rozszerzający ocena dobra D dopełniający

Bardziej szczegółowo

PZO Matematyka 6. ZSM nr 4 w Kędzierzynie- Koźlu. Monika Potter

PZO Matematyka 6. ZSM nr 4 w Kędzierzynie- Koźlu. Monika Potter PZO Matematyka 6 ZSM nr 4 w Kędzierzynie- Koźlu Monika Potter Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 5 godz. Planowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Dokument wykorzystuje materiały dotyczące programu nauczania Matematyka z plusem opublikowane na stronie www.gwo.pl Program nauczania: Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Dział programowy WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Jednostka tematyczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ: Ocena dostateczna UCZEŃ: spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI DZIAŁ PROGRAM OWY JEDNOST KA LEKCYJN A JEDNOSTKA TEMATYCZNA PODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE PONADPODSTAWOWE 1 O czym będziemy się uczyli na lekcjach matematyki w

Bardziej szczegółowo

Tematy, których realizację można rozpocząć w klasie piątej oznaczono szarym paskiem. Gwiazdką oznaczono tematy nieobowiązkowe.

Tematy, których realizację można rozpocząć w klasie piątej oznaczono szarym paskiem. Gwiazdką oznaczono tematy nieobowiązkowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI (opracowano w oparciu o podstawę programową z matematyki z roku 2008 i materiały ekspertów Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego) Nauczyciel mgr Iwona Turnau

Bardziej szczegółowo