WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna nazwy działań (K) DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. (K) zna kolejność wykonywania działań (K) zna pojęcie potęgi (K) rozumie potrzebę stosowania działań pamięciowych (K) rozumie związek potęgi z iloczynem (K) umie zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną umie pamięciowo wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych i liczbach naturalnych umie obliczyć kwadrat i sześcian liczby naturalnej zna i rozumie algorytmy czterech działań pisemnych oraz potrzebę ich stosowania(k) umie pisemnie wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych (K-P) umie porównywać potęgi o równych podstawach, jeśli podstawa jest liczbą naturalną zna i rozumie zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych (K) zna i rozumie pojęcie ułamka nieskracalnego (K) zna i rozumie pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych oraz części całości (K) zna algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie (K) zna algorytmy 4 działań na ułamkach zwykłych (K) umie zaznaczyć i odczytać ułamek na osi liczbowej (K-R) umie skrócić i rozszerzyć ułamki zwykłe przez daną liczbę (K) umie uzupełnić brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych (K-P) umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe (K-P) umie potęgować ułamki zwykłe (K-R) zna i rozumie zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania ułamka (K) zna i rozumie zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły (K)

2 umie zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i odwrotnie (K-P) umie zaznaczyć i odczytać ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej (K-R) NA OCENĘ DOSTATECZNĄ : UCZEŃ umie zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej ułamek dziesiętny umie obliczyć kwadrat i sześcian liczby naturalnej oraz ułamka dziesiętnego umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń umie pisemnie wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych (K-P) umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń umie porównywać potęgi o równych wykładnikach, jeśli podstawa jest liczbą naturalną umie obliczyć ułamek z liczby (P) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych (P-R) umie porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym (P-R) umie porządkować ułamki (P-R) umie wykonać działania na liczbach wymiernych dodatnich (P-R) NA OCENĘ DOBRĄ : UCZEŃ umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (R) umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (R) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (R) umie porównywać potęgi o równych podstawach, jeśli podstawa jest ułamkiem dziesiętnym umie porównywać potęgi o równych wykładnikach, jeśli podstawa jest ułamkiem dziesiętnym umie obliczać wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania oraz potęgowanie ułamków zwykłych (R) umie obliczyć wartość ułamka piętrowego (R-D) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (R)

3 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach wymiernych dodatnich (R-W) zna i rozumie zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik (R) zna i rozumie pojęcie rozwinięcia dziesiętnego skończonego i rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego (R) umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego (R-D) umie określić kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na podstawie skróconego zapisu (R) umie porównać rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe liczb podanych w skróconym zapisie NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ : UCZEŃ umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń ( umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (D-W) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (D-W) umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (D-W) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (D-W) umie rozwiązać zadanie tekstowe z potęgami umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania oraz potęgowanie ułamków zwykłych (D-W) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych (D-W) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony (D) umie określić rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka (D-W) NA OCENĘ CELUJĄCĄ : UCZEŃ umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń

4 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (D-W) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (D-W) umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (D-W) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń Umie określić ostatnią cyfrę potęgi umie zapisać daną liczbę używając tylko jednej cyfry, czterech działań i potęgowania NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ DZIAŁ II : FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE zna pojęcia: prosta, półprosta, odcinek, koło i okręg (K) zna definicje odcinków prostopadłych i odcinków równoległych (K) zna elementy koła i okręgu (K-P) zna zależność między długością promienia i średnicy (K) umie narysować za pomocą ekierki i linijki proste i odcinki prostopadłe oraz proste i odcinki równoległe (K) umie wskazać poszczególne elementy w okręgu i w kole (K) umie kreślić koło i okrąg o danym promieniu lub średnicy (K) zna rodzaje trójkątów (K-P) zna nazwy boków w trójkącie równoramiennym, prostokątnym ( (K) zna zależność między bokami w trójkącie równoramiennym (P) zna nazwy i własności czworokątów (K) zna definicję przekątnej, obwodu wielokąta (K) zna zależność między liczbą boków, wierzchołków i kątów w wielokącie (K) umie narysować poszczególne rodzaje trójkątów (K) umie narysować trójkąt w skali (K) umie obliczyć obwód trójkąta (K), czworokąta

5 umie wskazać na rysunku wielokąt o określonych cechach (K-P) zna pojęcie kąta, wierzchołka i ramion kąta (K) zna rodzaje kątów ze względu na miarę: prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny (K) zna rodzaje kątów ze względu na położenie: przyległe, wierzchołkowe (K) zna zapis symboliczny kąta i jego miary (K) umie narysować poszczególne rodzaje trójkątów (K) umie narysować trójkąt w skali (K) umie obliczyć obwód trójkąta (K), czworokąta umie wskazać na rysunku wielokąt o określonych cechach (K-P) umie narysować czworokąt, mając informacje o bokach (K-R zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (K) zna sumę miar kątów wewnętrznych czworokąta (K) umie obliczyć brakujące miary kątów trójkąta zna pojęcie konstrukcji (K) umie przenieść konstrukcyjnie odcinek (K) umie skonstruować odcinek jako sumę odcinków (K-P) NA OCENĘ DOSTATECZNĄ : UCZEŃ wzajemne położenie prostych i odcinków (K), prostej i okręgu (P), okręgów (P) umie narysować za pomocą ekierki i linijki proste równoległe o danej odległości od siebie (P) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami (P-R) umie obliczyć długość boku trójkąta równobocznego, znając jego obwód (P) umie obliczyć długość boku trójkąta, znając długość obwodu i długości dwóch pozostałych boków (P) umie sklasyfikować czworokąty (P-R) umie narysować czworokąt, mając informacje o bokach lub przekątnych (P-R) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem czworokąta (P-R) zna rodzaje kątów ze względu na miarę: wypukły, wklęsły zna rodzaje kątów ze względu na położenie: odpowiadające, naprzemianległe

6 umie obliczyć długość boku trójkąta równobocznego, znając jego obwód (P) obliczyć długość boku trójkąta, znając długość obwodu i długości dwóch pozostałych boków (P) zna miary kątów w trójkącie równobocznym (P) zna zależność między kątami w trójkącie równoramiennym (P) zna zależność między kątami w równoległoboku, trapezie (P) umie obliczyć brakujące miary kątów czworokątów (P-R) umie skonstruować odcinek jako różnicę odcinków (P) umie wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych (P-R) umie skonstruować trójkąt o danych trzech bokach (P) umie wyznaczyć środek odcinka (P) umie podzielić odcinek na 4 równe części (P) umie skonstruować prostą prostopadłą do danej, przechodzącą przez dany punkt (P) NA OCENĘ DOBRĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego wielokąta sklasyfikować czworokąty umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego wielokąta umie obliczyć brakujące miary kątów trójkąta lub czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności trójkątów lub czworokątów obliczyć brakujące miary kątów trójkąta lub czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności trójkątów lub czworokątów zna warunek konstruowalności trójkąta umie skonstruować równoległobok, znając dwa boki i przekątną umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach zna i rozumie pojęcie symetralnej odcinka umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z symetralną odcinka umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą umie wyznaczyć środek narysowanego okręgu umie skonstruować kąt 60º, 120º, 90º, 270º

7 NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego wielokąta umie rozwiązać zadanie związane z zegarem umie określić miarę kąta przyległego, wierzchołkowego, odpowiadającego, naprzemianległego na podstawie danych kątów na rysunku lub treści zadania umie obliczyć brakujące miary kątów trójkąta z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z miarami kątów w trójkątach i czworokątach umie obliczyć brakujące miary kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności czworokątów umie wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach rozwiązać zadanie tekstowe związane z symetralną odcinka rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą NA OCENĘ CELUJĄCĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie związane z zegarem określić miarę kąta przyległego, wierzchołkowego, odpowiadającego, naprzemianległego na podstawie danych kątów na rysunku lub treści zadania DZIAŁ III : LICZBY NA CO DZIEŃ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna zasady dotyczące lat przestępnych zna jednostki czasu umie podać przykładowe lata przestępne umie obliczyć upływ czasu między wydarzeniami umie porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej umie zamienić jednostki czasu

8 zna jednostki długości i masy, rozumie ich zastosowanie umie wykonać obliczenia dotyczące długości i masy zamienić jednostki długości i masy zna pojęcie skali i planu i rozumie potrzebę jej stosowania umie obliczyć skalę umie obliczyć długości odcinków w skali lub w rzeczywistości umie odczytać dane z mapy lub planu funkcje podstawowych klawiszy zna funkcje klawiszy pamięci kalkulatora sprawdzić, czy kalkulator zachowuje kolejność działań wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora zna i rozumie znaczenie podstawowych symboli występujących w instrukcjach i opisach: diagramów map, planów, schematów, innych rysunków umie odczytać dane z: tabeli, planu, mapy, diagramu umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych umie przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu umie odczytać dane z wykresu umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych umie przedstawić dane w postaci wykresu umie porównać informacje oczytane z dwóch wykresów NA OCENĘ DOSTATECZNĄ : UCZEŃ rozumie konieczność wprowadzenia lat przestępnych umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem umie porządkować wielkości podane w różnych jednostkach umie szacować długości i masy umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą zna sposób zaokrąglania liczb zna symbol i pojęcie przybliżenia

9 umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą kalkulatora rozwiązać zadanie, odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora NA OCENĘ DOBRĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą umie zaokrąglić liczbę zaznaczoną na osi liczbowej umie wskazać liczby o podanym zaokrągleniu umie zaokrąglić liczbę po zamianie jednostek umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych umie przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu umie porównać informacje oczytane z dwóch wykresów umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych umie dopasować wykres do opisu sytuacji umie porównać informacje oczytane z dwóch wykresów odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych dopasować wykres do opisu sytuacji NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą zna symbol i pojęcie przybliżenia z nadmiarem i niedomiarem umie określić ilość liczb o podanym zaokrągleniu, spełniających dane warunki umie wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą kalkulatora umie rozwiązać zadanie, odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych umie przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu

10 umie porównać informacje oczytane z dwóch wykresów NA OCENĘ CELUJĄCĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą kalkulatora umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych umie przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu umie porównać informacje oczytane z dwóch wykresów DZIAŁ IV : PRĘDKOŚĆ DROGA CZAS NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ rozumie znaczenie pojęcia droga w ruchu jednostajnym umie na podstawie podanej prędkości wyznaczać długość drogi przebytej w jednostce czasu umie obliczyć drogę w ruchu jednostajnym, znając prędkość i czas zna jednostki prędkości rozumie znaczenie pojęcia prędkość w ruchu jednostajnym umie porównać prędkości dwóch ciał, które przebyły jednakowe drogi w różnych czasach umie obliczyć prędkość w ruchu jednostajnym, znając drogę i czas rozumie znaczenie pojęcia czas w ruchu jednostajnym NA OCENĘ DOSTATECZNĄ : UCZEŃ umie obliczyć drogę w ruchu jednostajnym, znając prędkość i czas umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym zna algorytm zamiany jednostek prędkości

11 rozumie potrzebę stosowania różnych jednostek prędkości umie zamieniać jednostki prędkości umie porównać prędkości wyrażane w różnych jednostkach umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym umie obliczyć czas w ruchu jednostajnym, znając drogę i prędkość umie odczytać z wykresu zależności drogi od czasu lub prędkości od czasu potrzebne dane umie obliczyć prędkość na podstawie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym NA OCENĘ DOBRĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem czasu w ruchu jednostajnym umie odczytać z wykresu zależności drogi od czasu lub prędkości od czasu potrzebne dane umie obliczyć prędkość na podstawie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym umie rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość droga czas NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym umie rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość droga czas NA OCENĘ CELUJĄCĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym umie rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość droga czas DZIAŁ V : POLA WIELOKĄTÓW

12 NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna jednostki miary pola zna wzór na obliczanie pola prostokąta i kwadratu rozumie pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych rozumie zasadę zamiany jednostek pola zna wzór na obliczanie pola równoległoboku i rombu rozumie zależność doboru wzoru na obliczanie pola rombu od danych umie obliczyć pole równoległoboku o danej wysokości i podstawie umie obliczyć pole rombu o danych przekątnych umie obliczyć pole narysowanego równoległoboku rozumie zależność doboru wzoru na obliczanie pola rombu od danych zna i rozumie wzór na obliczanie pola trójkąta umie obliczyć pole trójkąta o danej wysokości i podstawie umie obliczyć pole narysowanego trójkąta zna i rozumie wzór na obliczanie pola trapezu umie obliczyć pole trapezu, mając dane długości podstaw i wysokość umie obliczyć pole narysowanego trapezu umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trapezu NA OCENĘ DOSTATECZNĄ : UCZEŃ umie obliczyć pole prostokąta i kwadratu umie obliczyć pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie umie obliczyć bok prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem prostokąta umie zamienić jednostki pola rozumie wyprowadzenie wzoru na obliczanie pola równoległoboku umie narysować równoległobok o danym polu umie obliczyć długość podstawy równoległoboku, znając jego pole i wysokość opuszczoną na tę podstawę umie obliczyć wysokość równoległoboku, znając jego pole i długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość

13 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu umie narysować trójkąt o danym polu umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trójkąta NA OCENĘ DOBRĄ : UCZEŃ umie obliczyć pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem prostokąta umie zamienić jednostki pola umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów umie narysować równoległobok o polu równym polu danego czworokąta umie obliczyć długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trójkąta umie podzielić trójkąt na części o równych polach umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów umie obliczyć wysokości trójkąta, znając długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość i pole trójkąta umie obliczyć długość podstawy trójkąta, znając wysokość i pole trójkąta umie narysować trójkąt o polu równym polu danego czworokąta obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ : UCZEŃ umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów NA OCENĘ CELUJĄCĄ : UCZEŃ umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem prostokąta umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów

14 umie podzielić trapez na części o równych polach umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trapezu obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów

Wymagania edukacyjne dla klasy VI z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Wymagania edukacyjne dla klasy VI z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Wymagania edukacyjne dla klasy VI z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Ocena dopuszczająca: - nazwy działań - algorytm mnożenia i dzielenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI - zna nazwy argumentów działań - zna algorytmy czterech działań pisemnych - zna algorytm mnożenia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 6 Szkoły Podstawowej str. 1 Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca): nazwy działań (K) algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. (K) kolejność wykonywania działań (K) pojęcie potęgi (K) algorytmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. Zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem. (nauczyciel prowadzący: Anna Posak-Fąs) Ocena dopuszczająca: nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. VI

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. VI Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. VI Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności (uczeń zna, umie, potrafi) na ocenę: dopuszczającą: nazwy argumentów działań algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKAcYJNE Z MATEMATYKI W KL. 6 I SEMESTR. I. Liczby naturalne i ułamki. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

WYMAGANIA EDUKAcYJNE Z MATEMATYKI W KL. 6 I SEMESTR. I. Liczby naturalne i ułamki. Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKAcYJNE Z MATEMATYKI W KL. 6 I SEMESTR I. Liczby naturalne i ułamki - zna nazwy argumentów działań zna kolejność wykonywania działań zna algorytmy czterech działań pisemnych potrafi pamięciowo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2 3 KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: - znać algorytm czterech

Bardziej szczegółowo

Ocena: dopuszczający. zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły (K)

Ocena: dopuszczający. zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły (K) Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie - klasa VI Matematyka z plusem M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech Wydawnictwo GWO, nr dopuszczenia: DKOS 5002 37/08 Ocena: dopuszczający Dział: LICZBY NATURALNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA VI

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA VI Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA VI Ocena dopuszczająca Uczeń: zna nazwy argumentów działań, algorytmy czterech działań pisemnych, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 6 PROGRAM NAUCZANIA: Matematyka z plusem. Ocena Dział: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań (K) algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe matematyka kl. VI. Okres I. Na dopuszczający: Uczeń zna:

Wymagania programowe matematyka kl. VI. Okres I. Na dopuszczający: Uczeń zna: Wymagania programowe matematyka kl. VI Okres I Na dopuszczający: nazwy działań; algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ; kolejność wykonywania działań; algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6 Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 6 Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa VI SP

Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa VI SP Szczegółowe kryteria wymagań z matematyki klasa VI SP Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne kl. VI DZIAŁ PROGRAMOWY

Załącznik 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne kl. VI DZIAŁ PROGRAMOWY Załącznik 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne kl. VI DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA B KATEGORIA C

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA VI Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej LICZBY NATURALNE I UŁAMKI: nazwy argumentów działań algorytmy czterech działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 6

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 6 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 6 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i prowadzi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa VI Liczby naturalne i ułamki 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań pisemnych zna algorytm mnożenia i dzielenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA klasa 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA klasa 6 Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej ułamek dziesiętny (P-R) obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ocena dopuszczająca (treści konieczne)

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ocena dopuszczająca (treści konieczne) KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ocena dopuszczająca (treści konieczne) DZIAŁ PROGRAMU JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa VI I. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy działań zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI O C E N A W I A D O M O Ś C I I U M I E J Ę T N O Ś C I LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI. ucznia kl.vi

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI. ucznia kl.vi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl.vi 1. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną pamięciowo dodawać i odejmować ułamki dziesiętne o jednakowej liczbie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 6

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 6 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 6 LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę pamięciowo dodawać i odejmować ułamki dziesiętne o jednakowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI od roku szkolnego 2017/2018

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI od roku szkolnego 2017/2018 Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI od roku szkolnego 2017/2018 Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI rok szkolny 2018/2019 Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI na rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VI

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VI ROK SZKOLNY 2014/2015 Kryteria oceniania z matematyki w klasie VI Wymagania edukacyjne opracowane są na podstawie rozkładu materiału dostosowanego do programu nauczania matematyki Matematyka z plusem.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 6 1. Formy i metody sprawdzania wiedzy Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie VI Uczeń musi umieć: Na ocenę dopuszczającą: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej: liczbę naturalną ułamek

Kryteria ocen z matematyki w klasie VI Uczeń musi umieć: Na ocenę dopuszczającą: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej: liczbę naturalną ułamek Kryteria ocen z matematyki w klasie VI Uczeń musi umieć: Na ocenę dopuszczającą: zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej: liczbę naturalną ułamek dziesiętny ułamek zwykły pamięciowo dodawać i odejmować:

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI dział Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) Celujący (6) LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE VI

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE VI MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE VI POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej, 2. nie opanował najprostszych wiadomości, 3. nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 6 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z matematyki. dla klasy VI szkoły podstawowej. opracowane na podstawie programu. Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne. z matematyki. dla klasy VI szkoły podstawowej. opracowane na podstawie programu. Matematyka z plusem mgr Barbara Pierzchała mgr Aneta Sajdak Szkoła Podstawowa Nr 164 Im. Bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VI OCENA ŚRÓDROCZNA: Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem s. mgr Katarzyna Kasperczyk mgr Mariola Jurkowska Szkoła Podstawowa nr 164 Im. bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem s. mgr Katarzyna Kasperczyk mgr Mariola Jurkowska Szkoła Podstawowa nr 164 Im. bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa 6 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Matematyka klasa 6 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Matematyka klasa 6 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA VI

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA VI Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA VI WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCY (2) klasa VI nazwy argumentów działań; algorytmy czterech działań pisemnych;

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki ( zakres wiedzy) na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania z matematyki ( zakres wiedzy) na poszczególne oceny dla klasy VI z matematyki ( zakres wiedzy) na poszczególne oceny dla klasy VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000,.. kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny. klasa VI

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny. klasa VI Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa VI OCENA DOPUSZCZAJĄCA DZIAŁ: LICZBY I UŁAMKI nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. kolejność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa VI

Wymagania edukacyjne Klasa VI Wymagania edukacyjne Klasa VI Dział programowy Wymagania na poszczególną ocenę: Liczby naturalne i ułamki 1..Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI. Podręczniki : Matematyka 6. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI. Podręczniki : Matematyka 6. Podręcznik, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Opracowano na podstawie dokumentu GWO: ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Podręczniki : Matematyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Matematyka klasa 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Matematyka klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Matematyka klasa 6 Matematyka w klasie szóstej jest realizowana według programu Matematyka z plusem wydawnictwo GWO. Jest on w pełni dostosowany do nowej podstawy programowej. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI dla VI klasy szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI dla VI klasy szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI dla VI klasy szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/3/2018

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI klasa 6 rok szkolny 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI klasa 6 rok szkolny 2017/2018 I PÓŁROCZE Uczeń: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Zna nazwy działań. Zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,.. Zna kolejność wykonywania działań. Zaznacza i odczytuje na osi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VI. końcoworoczne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VI. końcoworoczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VI końcoworoczne POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNYCH - WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ, obejmują te wiadomości i umiejętności, które

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle MATEMATYKA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle MATEMATYKA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle MATEMATYKA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocena śródroczna Dział I. Liczby naturalne i ułamki Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 5 Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości K konieczny ocena dopuszczająca (2) B rozumienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. Ocena niedostateczna. Zna nazwy argumentów działań Pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na liczbach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI.

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI. Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2). obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej:

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Szczegółowe kryteria ocen dla klasy szóstej: nazwy działań, kolejność wykonywania działań, pojęcie potęgi, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,..,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa VI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa VI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Poziomy wymagań KONIECZNY PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY Dział Stopień: Stopień: Stopień: Stopień:

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI JEDNOSTKA TEMATYCZNA. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych.

MATEMATYKA KLASA VI JEDNOSTKA TEMATYCZNA. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. MATEMATYKA KLASA VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6a i 6b rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6a i 6b rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6a i 6b rok szkolny 2015/2016 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI

Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI Wymagania na poszczególne oceny Klasa VI Liczby naturalne i ułamki zna nazwy argumentów działań zna algorytmy czterech działań pisemnych zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia DKOW-5002-37/08 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ Z MATEMATYKI DLA KL. VI ROK SZK. 2014/2015

WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ Z MATEMATYKI DLA KL. VI ROK SZK. 2014/2015 WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ Z MATEMATYKI DLA KL. VI ROK SZK. 2014/2015 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6 Kryteria wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie 6 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Matematyka 6. Sprawdziany dla klasy szóstej szkoły podstawowej ( wersja dostosowana do obowiązującej podstawy programowej),

Matematyka 6. Sprawdziany dla klasy szóstej szkoły podstawowej ( wersja dostosowana do obowiązującej podstawy programowej), ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Podręczniki i książki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VI. OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Dział: Liczby naturalne i ułamki

Dział: Liczby naturalne i ułamki Dział: Liczby naturalne i ułamki Znać: nazwy działań, algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000,, kolejność wykonywania działań, pojęcie potęgi, algorytmy czterech działań pisemnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej MATEMATYKA KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej MATEMATYKA KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM MATEMATYKA KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie 6 sp.

Wymagania programowe z matematyki w klasie 6 sp. Wymagania programowe z matematyki w klasie 6 sp. Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 140 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY KL. 6

WYMAGANIA NA OCENY KL. 6 WYMAGANIA NA OCENY KL. 6 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VI Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D

Bardziej szczegółowo

Tematy, których realizację można rozpocząć w klasie piątej oznaczono szarym paskiem. Gwiazdką oznaczono tematy nieobowiązkowe.

Tematy, których realizację można rozpocząć w klasie piątej oznaczono szarym paskiem. Gwiazdką oznaczono tematy nieobowiązkowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI (opracowano w oparciu o podstawę programową z matematyki z roku 2008 i materiały ekspertów Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego) Nauczyciel mgr Iwona Turnau

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne:

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne: System oceniania z matematyki w klasie 6 Szkoły Podstawowej w Przegini w roku szkolnym 2013/2014. Realizowany program nauczania: Matematyka z plusem ; wydawnictwo: GWO; Nauczyciel Zofia Kondratowicz Zasady

Bardziej szczegółowo