Wrocław, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 504/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 504/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 504/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Sędzia NSA Jolanta Sikorska Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (sprawozdawca) Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski Protokolant asystent sędziego Sylwia Zdyb po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 r. nr XXII/550/12 w przedmiocie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. zasądza od Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Uzasadnienie Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął w dniu 17 maja 2012 r. uchwałę nr XXII/550/12 w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Stanowiła ona: Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1 Odwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 2. Traci mocy dotychczasowy statut Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wojewoda Dolnośląski jako organ nadzoru na podstawie art. 82c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 50 2, art. 52 2, art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze zm.) dalej p.p.s.a., zaskarżył powyższą uchwałę z powodu istotnego naruszenia art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz ze zm.) dalej ustawa, w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz w związku z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). W związku z powyższymi zarzutami wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania. Uzasadniając skargę podał, że zaskarżona uchwała została przekazana pismem Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego i wpłynęła do organu w dniu 23 maja 2012 r., z uwagi na upłynięcie 30 dniowego terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę na powyższą uchwałę. Przedmiotowej uchwale Organ Nadzoru zarzucił brak ogłoszenia w formie przewidzianej dla aktów prawa miejscowego, co w jego ocenie zakwalifikować należy jako istotne naruszenie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwałę określającą statut podmiotu leczniczego, jak również uchwałę zmieniająca ten statut zaliczyć należy do aktów prawa miejscowego. O zaliczeniu uchwały do tej kategorii aktów prawnych decyduje bowiem: 1) istnienie podstawy prawnej w przepisach rangi ustawowej, 2) wydanie aktu przez organ samorządu terytorialnego bądź terenowy organ administracji rządowej, 3) zawarcie w akcie choćby jednej normy prawnej - przepisu abstrakcyjnego i generalnego. Podstawą prawną do wydania uchwały określającej statut podmiotu leczniczego jest art. 42 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut. W związku z powyższym spełniony jest warunek istnienia podstawy prawnej w przepisach rangi ustawowej do wydania takiego aktu. Według art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, na podstawie tej ustawy oraz na podstawie upoważnień udzielonych w innych ustawach i w ich granicach sejmik województwa stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części. Na mocy zaś art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, statut nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Podmiotem tworzącym Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu jest Województwo Dolnośląskie. Organem Województwa uprawnionym do wydawania aktów prawa miejscowego jest wedle art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa Sejmik Województwa. Spełniony jest zatem wymóg wydania aktu przez organ jednostki samorządu terytorialnego. Cechą charakterystyczną aktów prawa miejscowego jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych norm prawnych, obowiązujących w sposób generalny i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu. W przypadku organów jednostek samorządu terytorialnego, wydawane przez nich akty prawa miejscowego nakładają najczęściej na oznaczonych rodzajowo członków społeczności lokalnej obowiązek oznaczonego za-

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz chowania się w sytuacjach wskazanych w takich przepisach, bądź przyznają im określone uprawnienia. Uchwała w sprawie statutu podmiotu leczniczego zawiera przepisy generalne i abstrakcyjne. O generalności uchwały decyduje bowiem fakt, że na brzmienie przepisów uchwały będzie mógł się powołać się każdy. W szczególności określenie w statucie podmiotu leczniczego takiego elementu, jak cele i zadania podmiotu a także firmy podmiotu, odpowiadającej rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, wskazuje na możliwość powołania się na treść statutu przez każdą osobę korzystającą z udzielanych przezeń świadczeń. Dodatkowo konieczność określenia w statucie sposobu i warunków udzielania świadczeń wynika także z art. 23 ustawy, zgodnie z którym sprawy dotyczące sposobu warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. Jeśli zaś chodzi o abstrakcyjność przepisów uchwały to nic innego, jak możliwość wielokrotnego stosowania jej przepisów. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP, warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady promulgacji uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zawierających normy prawa miejscowego zostały ustawowo określone w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 89 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa). Przepis art. 13 ustawy określa akty prawne, które podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W katalogu tym ustawodawca wskazał m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy oraz inne akty prawne, co do których obowiązek ich publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wynika z przepisów szczególnych (art. 13 pkt 2 i 10 ustawy). Zatem jako akt prawa miejscowego i uchwała podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Jest to warunkiem koniecznym jej wejścia w życie. Stosownie to treści art. 2 ust. 1 ustawy ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Ponadto, w świetle art. 4 ust. 1 ustawy, akt prawa miejscowego powinien przewidywać odpowiedni czasokres wejścia w życie uchwały liczony od dnia opublikowania. Wspomniany przepis wyraża zasadę, w myśl której data wejścia w życie danego aktu powinna być tak wyznaczona, by pomiędzy ogłoszeniem danego aktu, a jego wejściem w życie mijało przynajmniej 14 dni. Dlatego też akt Sejmiku Województwa Dolnośląskiego stanowiący przedmiot niniejszego rozstrzygnięcia narusza w sposób istotny również art. 4 ust. 1 ustawy. Jak podniósł NSA w orzeczeniu z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie I OSK 1213/10, nie promulgowanie aktów prawa miejscowego jest istotnym naruszeniem prawa powodującym stwierdzenie ich nieważności. Akty normatywne niepublikowane nie wchodzą w życie zatem nie wiążą podmiotów do których zostały skierowane. W związku z powyższym stwierdzić należy, że niniejsza uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nie odpowiada wymaganiom stawianym tej kategorii aktów przez wskazane przepisy. Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ogłoszenie zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, jest publikacja w dzienniku urzędowym województwa. Przedmiotowa uchwała wymaga więc publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Organ dodatkowo wskazał, że przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwalany był przez radę społeczną zakładu, a organ, który utworzył zakład uprawniony był tylko do zatwierdzenia statutu (art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). Tym samym, jako że statut był jedynie zatwierdzany przez organ założycielski (tu: Sejmik Województwa), nie można było uchwały zatwierdzającej statut zaliczyć do kategorii aktów prawa miejscowego statut był wydawany przez inny podmiot niż organ jednostki samorządu terytorialnego. Nie ulega więc wątpliwości, że charakter statutu uległ zmianie. Ostatecznie organ stwierdził, że w uchwale nie przewidziano jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, tym samym organ stanowiący Województwa Dolnośląskiego uchybił przy jej podjęciu wymogom formalnym, które to uchybienie należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa skutkujące konieczność stwierdzenia nieważności takiej uchwały w całości. W odpowiedzi na skargę strona przeciwna Województwo Dolnośląskie wniosła o oddalenie skargi i zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania. W uzasadnieniu skargi podała, że nie zgadza się ze stanowiskiem organu Województwa, że statut podmiotu leczniczego zaliczyć należy do aktów prawa miejscowego. Brak jest bowiem, podstaw do uznania wystąpienia przesłanki polegającej na zawarciu w skarżonej uchwale choćby jednej normy prawnej przepisu abstrakcyjnego i generalnego. Stwierdziła, że zgodnie z art. 87 Konstytucji, akty prawa miejscowego stanowią źródło prawa powszechnie obowiązującego i jako takie winny charakteryzować się generalnością i abstrakcyjnością. Podała, że analiza treści omawianego statutu nie wskazuje na występowanie w nim zarówno oznaczanego zachowania się jak i przyznania jakichkolwiek uprawnień, a takie cechy w myśl tego co zawarto w skardze charakteryzuje akty prawa miejscowego. Każdy podmiot leczniczy (niebędący przedsiębiorcą) ze względu na wyodrębnienie organizacyjne, musi mieć nadany statut przez podmiot tworzący. Statut ma określać ustrój

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz podmiotu leczniczego oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania. Uprawnienia związane z nadawaniem zakładowi statutu zaliczyć należy do zakresu uprawnień organizacyjno-personalnych. Zatem istotne jest odróżnienie aktów prawa miejscowego od aktów kierownictwa wewnętrznego te pierwsze rozstrzygają o prawach i obowiązkach podmiotów wchodzących w skład całej wspólnoty samorządowej, te drugie dotyczą zasad funkcjonowania jednostek wewnętrznych struktur organizacyjnych danej jednostki samorządowej. Przedstawione kryterium nie pozwala na uznanie zaskarżonej uchwały o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego, za akt prawa miejscowego. Wskazała, że Organ Nadzoru, podnosząc argument o zawarciu w omawianym statucie takich elementów, jak cele, zadania podmiotu, a także nazwy podmiotu, odpowiadającej rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych i wskazując na możliwość powołania się na treść statutu przez każdą osobę korzystającą z udzielanych przezeń świadczeń, dokonał nieuprawnionego ograniczenia kręgu podmiotów, naruszając tym samym powołaną przez siebie zasadę generalności. Nie podzielił też stanowiska dotyczącego konieczności określenia w statucie spraw, zakresu, sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Art. 42 ust. 2 ustawy zawiera zamknięty katalog obligatoryjnych zagadnień, które statut winien zawierać, z możliwością fakultatywnego rozszerzenia go o kwestie regulujące zasady prowadzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej (art. 42 ust. 3).Ustawodawca zatem dał podmiotowi tworzącemu swobodę w obrębie możliwości ingerencji w działalność zakładu opieki zdrowotnej, szczególnie nadzoru w zakresie sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, które jeśli nie zostały uregulowane w statucie, winny zostać określone w regulaminie organizacyjnym. Ma to znaczenie, gdy kwestie sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również i inne, wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej kwalifikowały się jako uprawnienia spełniające kryteria generalności i abstrakcyjności, w zakresie stanowienia podstawy decyzji administracyjnych oraz określonych roszczeń cywilnoprawnych. Regulamin organizacyjny określony zgodnie z art. 23 jest najważniejszym wewnętrznym aktem regulującym funkcjonowanie każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wskazała na wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2008 r. sygn. akt II OSK 1894/07 i WSA w Szczecinie, z dnia 23 czerwca 2010 r. sygn. akt I SA/Sz 169/10 a także stanowisko doktryny według której,,statut to zbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i zasady działania zrzeszeń i zakładów publicznych (...) Statut nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego. (Administracyjnoprawne formy działania zakładów opieki zdrowotnej zagadnienia wybrane, Sam. Teryt. 2002, Nr 4, s. 48, teza 1). Według organu kwalifikacja danego aktu do aktów prawa powszechnie obowiązującego winna być przeprowadzona przy uwzględnieniu jego cech materialnych i formalnych. Jedynie charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej mają przesądzające znaczenie dla kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowego. Uchwała o nadaniu statutu winna być traktowana jako akt o charakterze wewnętrznym, regulującym kwestie nazwy podmiotu i jego siedziby, celów i zadań organów i struktury organizacyjnej czy wreszcie czasu trwania kadencji i okoliczności odwoływania członków Rady Społecznej oraz formę gospodarki finansowej podmiotu leczniczego. Regulacja ta przyjęta w omawianym statucie zdaniem Województwa Dolnośląskiego nie odnosi się w jakikolwiek sposób do praw i obowiązków innych podmiotów znajdujących się na zewnątrz i nie wywołuje żadnych zewnętrznych skutków prawnych. Organ wskazał również podając przykłady, według niego braku konsekwencji w zakresie kwalifikowania przez Organ Nadzorczy uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawach nadania statutów innym jednostkom organizacyjnym Województwa Dolnośląskiego. Konkludując podał, że charakter uchwały należy identyfikować z brzmienia normy upoważniającej. Analiza przepisu upoważniającego oraz charakter jego treści rozstrzygają, że mamy w niniejszej sprawie do czynienia z aktem prawa wewnętrznego a nie aktem prawa miejscowego. Dlatego też organ wezwał do oddalenia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), a także art. 3 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz ze zm., zwana dalej p.p.s.a.) sądy administracyjne są między innymi powołane do badania zgodności z prawem aktów organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów nadzoru nad ich działalnością. Sąd nie może opierać tej kontroli na kryterium słuszności lub sprawiedliwości społecznej. Ani ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami, ani ustawa o samorządzie województwa nie wprowadzają innych kryteriów oceny sądu administracyjnego niż zgodność zaskarżonego aktu z przepisami prawa.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Zgodnie z art. 171 Konstytucji RP działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Kompetencje nadzorcze wojewody są określone w przepisach ustaw ustrojowych: w przypadku województwa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zm.). W myśl przepisu art. 78 ust. 2 tej ustawy organy nadzoru mogą wkraczać w działalność samorządu województwa tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem (art. 79). Oznacza to, że tylko sprzeczność z prawem może prowadzić do wydawania rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwały organu województwa lub skargi do sądu w sytuacji opisanej w art. 82c.1. Z taką sytuacją (art. 82c.1) mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Dla stwierdzenia nieważności uchwały wystarczy, istotne naruszenie prawa. Do istotnych wad, warunkujących stwierdzenie nieważności, zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny Samorząd Terytorialny 2001, z. 1 2, s ). W rozpoznawanej sprawie, organ składając skargę, wskazał na istotną wadę uchwały, uznając, że jako akt prawa miejscowego, nie spełniła koniecznego wymogu formalnego w postaci prawidłowej promulgacji. Przedmiotem oceny Sądu jest uchwała nr XXII/550/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Niewątpliwie sporna w powyższej sprawie jest kwestia czy przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i czy w związku z powyższym podlega ona ogłoszeniu w formie zarezerwowanej dla tego typu aktów. Art. 87 i 94 Konstytucji RP stanowi, że akty prawa miejscowego to ustanowione przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie źródła prawa Rzeczpospolitej Polskiej powszechnie obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły; zasady i tryb wydawania tych aktów prawnych określa ustawa. Z przepisów powyższych znajdujących się w podstawowym źródle prawa, wynika, że akty prawa miejscowego są stanowione na podstawie i w granicach ustaw, są źródłem prawa obowiązującym powszechnie na obszarze działania organów, które ją ustanowiły; są stanowione przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej. Pojęcie prawa miejscowego określają również ustawy ustrojowe - w tym ustawa o samorządzie województwa, która w art. 89 ust. 1 mówi, że akty prawa miejscowego ustanawia sejmik województwa zaś zasady i tryb ogłoszenia aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172). Powołane ustawy wskazują na dalsze elementy aktu prawa miejscowego - musi istnieć wyraźne upoważnienie ustawowe, adresatem kompetencji prawotwórczych są w odniesieniu do aktów samorządowych wspólnoty samorządowe, jest wydawany w formie uchwały (z wyjątkiem np. Wójta, burmistrza, prezydenta) i ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podlegają kontroli w formie nadzoru. Dalszą płaszczyznę aktów prawa miejscowego stanowią przepisy prawa materialnego zawierające delegacje ustawowe do uregulowania określonych kwestii. Te ostatnie przepisy prawa określają szczegóły dotyczące umocowania konkretnych organów do stanowienia prawa miejscowego w danym przedmiocie. Powyższe rozważania dają podstawę do stwierdzenia, że wymienione w skardze cechy są podstawą do kwalifikacji danego aktu prawnego jako aktu prawa miejscowego. Jakkolwiek w żadnym akcie prawnym nie ma sformułowanej legalnej definicji aktu prawa miejscowego, to przyjmuje się, iż taki charakter mają akty normatywne zawierające normy postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Normatywny charakter aktu oznacza, że zawiera on wypowiedzi wyznaczające adresatom pewien sposób zachowania się, przybierający postać nakazu, zakazu lub uprawnienia. Charakter generalny oznacza natomiast, że normy zawarte w akcie definiują adresata poprzez wskazanie cech, a nie poprzez ich wymienienie z nazwy. Abstrakcyjność normy wyraża się w tym, że nakazywane, zakazywane lub dozwolone zachowanie ma mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji. Akty muszą więc dotyczyć zachowań powtarzalnych, nie mogą zaś konsumować się przez jednorazowe zastosowanie. Akty prawa miejscowego skierowane są do podmiotów (adresatów) pozostających poza strukturą administracji. Jako źródła prawa powszechnie obowiązującego mogą one regulować postępowanie wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów, organizacji publicznych i prywatnych, przedsiębiorców).akty prawa miejscowego są prawem dla wszystkich, którzy znajdą się w przewidzianej przez nie sytuacji. W praktyce oznacza to, że adresatami aktów prawa miejscowego są osoby będące mieszkańcami danej jednostki samorządu teryto-

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz rialnego bądź tylko przebywające na terenie jej działania (vide: wyrok NSA z dnia 5 lipca 2011r., II OSK 674/11, dostępny w elektronicznej bazie orzeczeń sądów administracyjnych). Podkreślenia wymaga jednak fakt, że akty prawa miejscowego nie muszą zawsze dotyczyć wszystkich mieszkańców jednostki terytorialnej. Wystarczające będzie, gdy zawarte w takim akcie normy o charakterze abstrakcyjno-generalnym będą skierowane do nieograniczonego kręgu adresatów. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2006 r., sygn. akt I OSK 669/06 zaprezentował pogląd, z którym Sąd w składzie orzekającym w pełni się zgadza, iż dla kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm prawnych i kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej adresatów. W przypadku bowiem uznania, że uchwała zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym jest ona aktem prawa miejscowego, który zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) podlega obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Oceniając uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 r. w kontekście zaprezentowanych wyżej kryteriów, należy dojść do wniosku, iż po pierwsze, kwestionowana uchwała została wydana na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego zawartego w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący określi, w drodze statutu, organy, strukturę organizacyjną podmiotu, podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej o której mowa w art. 48, przed upływem kadencji. Po drugie, regulacje kwestionowanej uchwały mają charakter abstrakcyjny, czyli nie konsumujący się przez jednokrotne zastosowanie. Ponadto jej postanowienia dotyczą każdego kto jest zainteresowany działalnością, celem działania szpitala ma więc charakter generalny. Wreszcie uchwała będąca przedmiotem kontroli organu nadzoru została wydana przez organy samorządu terytorialnego. Jest więc aktem prawa miejscowego. Jeśli zatem przedmiotowa uchwała należy do aktów prawa miejscowego powinna była zostać opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Tymczasem w 3 stanowi, że wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie została ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Niespełnienie wymagań formalnych w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego w zakresie należytej publikacji jest istotnym naruszeniem prawa, powodującym konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości, jak zasadnie podkreślono w skardze. Prawidłowe ogłoszenie aktu prawa miejscowego ma zasadnicze znaczenie dla jego obowiązywania, jest bowiem, jak wyżej wspominano, warunkiem jego wejścia w życie. Akt normatywny, który nie został opublikowany (ogłoszony) zgodnie z obowiązującą procedurą i we właściwym trybie nie może wiązać adresatów utworzonych w nim norm prawnych i nie odnosi skutku prawnego. Dotyczy to całego zakresu normatywnego tego aktu, czyli wszystkich norm prawnych w nim zamieszczonych. Skoro konsekwencją nieprawidłowego ogłoszenia aktu normatywnego jest uznanie, że akt taki nie wiąże w pełnym zakresie, nie posiada mocy obowiązującej należy stwierdzić jego nieważność nie w części, lecz w całości, jak prawidłowo wnosił organ nadzoru. Na marginesie Sąd zauważa, że charakter statutu uległ zmianie gdy ustawodawca kwestię jego uchwalenia powierzył Sejmikowi. W poprzednim stanie prawnym statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwalany był przez radę społeczną zakładu, a organ który utworzył zakład leczniczy zatwierdzał statut art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). Zatem uchwały zatwierdzającej statut nie można było zaliczyć do aktów prawa miejscowego. Statut był wydany przez inne jednostki niż organ jednostki samorządu terytorialnego. Wskazane orzecznictwo w odpowiedzi na skargę dotyczyło w zasadzie statutów uchwalonych w poprzednim stanie prawnym. Zauważyć również należy, że niniejsze rozstrzygnięcie wpisuje się w linię orzeczniczą tutejszego Sądu, zaakceptowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny. W takim samym stanie faktycznym i prawnym orzekał tut. Sąd w sprawach oznaczonych sygn. akt IV SA/Wr 6/12 i IV SA/Wr 7/12 Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzając kontrolę kasacyjną wyroków w wyżej wymienionych sprawach, oznaczonych w II instancji sygn. akt II OSK 1819/12, II OSK 1848/12 uznał, że statuty podmiotów leczniczych są aktami prawa miejscowego i wskazał między innymi, że postanowienia uchwały,,zawierają normy o charakterze abstrakcyjnym, nie konsumującym się przez jednokrotne zastosowanie jej zaś postanowienia kształtują w sposób bezpośredni prawa pewnej kategorii potencjalnych adresatów np. poprzez wskazanie rodzaju oferowanych przez ( ) świadczeń medycznych. Mając powyższe na uwadze na podstawie art i 200 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak wyżej.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 11 czerwca 2012 r. Poz. 2078

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 11 czerwca 2012 r. Poz. 2078 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2012 r. Poz. 2078 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 czerwca 2012 r. NK-N3.4131.260.2012.DC ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-48/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2409

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2409 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2409 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 851/11 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.352.2015 Katowice, 30 września 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 236/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-11-08 Data wpływu 2015-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 182/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 14 maja 2015 r.

Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 182/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 14 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4575 WYROK NR IV SA/PO 182/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II SA/Op 324/11 - Wyrok Data orzeczenia 2011-09-13 Data wpływu 2011-06-27 Sąd Sędziowie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu Daria Sachanbińska

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjn ych

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjn ych Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjn ych Szczegóły orzeczenia 6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r.

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 2987 UCHWAŁA NR XLI.280.2018 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 czerwca 2012 r. Poz. 2161

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 czerwca 2012 r. Poz. 2161 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 czerwca 2012 r. Poz. 2161 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 743/11 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 marca 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.969.2017 Łódź, 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Łodzi ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.968.2017 Łódź, 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Łodzi ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3838 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 242/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3838 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 242/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3838 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 242/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 czerwca 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ sygn. akt III SA/Wr 919/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Bd 951/09 - Wyrok Data orzeczenia 2010-01-20 Data wpływu 2009-12-18 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 756/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 756/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 3897 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 756/15 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2016 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 583/16 stwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na skargę. Uzasadnienie. Skarga nie znajduje uzasadnionych podstaw i jako taka nie zasługuje na uwzględnienie.

Odpowiedź na skargę. Uzasadnienie. Skarga nie znajduje uzasadnionych podstaw i jako taka nie zasługuje na uwzględnienie. Pakość, 31 sierpnia 2017 r. OP. 0711.12.2017 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Wydział II ul. Jana Kazimierza 5 85-035 Bydgoszcz Skarżący: Prokurator Rejonowy w Inowrocławiu ul. Roosevelta 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 2206

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 2206 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 2206 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 920/11 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 marca 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2016 r. Poz WYROK NR II SA/WR 200/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 20 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 19 października 2016 r. Poz WYROK NR II SA/WR 200/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 20 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2016 r. Poz. 4711 WYROK NR II SA/WR 200/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2016 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 III SA/Łd 1068/16 - Wyrok Data orzeczenia 2017-03-17 Data wpływu 2016-12-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 207/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 5 maja 2016 r.

Poznań, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz WYROK NR IV SA/PO 207/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU. z dnia 5 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 3953 WYROK NR IV SA/PO 207/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wspierania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 111/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 111/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2921 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 111/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 5 czerwca 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. sędzia WSA Alina Balicka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. sędzia WSA Alina Balicka Sygn. akt IV SAAA^a 410/18 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 30 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II AK WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Białystok, dnia 30 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II AK WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 2315 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.80.2016.AK WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. Na podstawie art. 82 ust.

Bardziej szczegółowo

3) jest stanowiony na podstawie i w granicach ustaw

3) jest stanowiony na podstawie i w granicach ustaw CZ. 2 1) jest to podstawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego 2) obowiązuje powszechnie na obszarze działania organów, które go ustanowiły (a więc lokalnie) 3) jest stanowiony na podstawie i w granicach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 153/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 153/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2973 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 153/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 maja 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

IV SA/Gl 563/15 - Wyrok WSA w Gliwicach

IV SA/Gl 563/15 - Wyrok WSA w Gliwicach 1 z 5 2017-11-19, 13:13 IV SA/Gl 563/15 - Wyrok WSA w Gliwicach Data orzeczenia 2015-08-06 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2015-06-15 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 listopada 2000 r. III RN 52/00

Wyrok z dnia 17 listopada 2000 r. III RN 52/00 Wyrok z dnia 17 listopada 2000 r. III RN 52/00 Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-O.4131.37.2015.LP Warszawa, 3 listopada 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r. Projekt z dnia 19 lipca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Śremie z dnia 30 czerwca 2017 r. PR PA.47.2017 na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 stycznia 2014 r. NK-N JW1

Wrocław, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 stycznia 2014 r. NK-N JW1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 384 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 stycznia 2014 r. NK-N.4131.84.1.2014.JW1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 217/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 217/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz. 3295 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 217/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna I SA 2197/01 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Bardziej szczegółowo

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/GI 573/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II SA/Ol 889/13 - Wyrok Data orzeczenia 2013-12-10 Data wpływu 2013-10-04 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. Projekt z dnia 8 maja 2013 r., zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Druk Nr XXXVII/.../2013/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 grudnia 2014 r. NK-N JB

Wrocław, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 grudnia 2014 r. NK-N JB DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 5209 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 grudnia 2014 r. NK-N.4131.67.17.2014.JB ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz. 2470 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.196.2.2016.GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 maja 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 403/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 września 2014 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 100/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 25 września 2014 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 100/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3955 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 100/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 lipca 2014 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX.P.4131.37.2015.PM Warszawa, 3 grudnia 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 366 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 613/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 366 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 613/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 366 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 613/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 października 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 434/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 434/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz. 2225 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 434/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 5 grudnia 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.49.2016.MK Warszawa, 29 marca 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 24 lutego 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 24 lutego 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-135/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIX/247/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 714/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 15 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 714/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 15 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3414 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 714/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 marca 2013 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

II SA/Gl 913/09 Wyrok WSA w Gliwicach

II SA/Gl 913/09 Wyrok WSA w Gliwicach II SA/Gl 913/09 Wyrok WSA w Gliwicach Data orzeczenia 2010 03 01 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009 10 05 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Sędziowie Maria Taniewska Banacka Rafał Wolnik

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa pl. Jana Pawła II nr Żyrardów

Pan Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa pl. Jana Pawła II nr Żyrardów WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-R.4131.1.2016.BM Warszawa, 28 stycznia 2016 r. Pan Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa pl. Jana Pawła II nr 1 96 300 Żyrardów Na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 887/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 887/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 2120 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 887/13 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 31 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT I OSK 489/12 NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT I OSK 489/12 NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 4962 WYROK NR SYGN. AKT I OSK 489/12 NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 27 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-O.4131.7.2016.LP Warszawa, 19 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 606

Kraków, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 606 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 606 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN-II.4131.1.1.2016 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2016 r. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 2/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2010 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 34/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2018 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania Z. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

1. Nadzór sprawowany w ramach układu scentralizowanego (administracji rządowej):

1. Nadzór sprawowany w ramach układu scentralizowanego (administracji rządowej): Cz. 4 1. Nadzór sprawowany w ramach układu scentralizowanego (administracji rządowej): A) nadzór wewnątrzadministracyjny rozporządzeń B) nadzór wewnątrzadministracyjny aktów prawa miejscowego terenowych

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.79.2016.MK Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1885

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1885 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1885 WYROK NR SYGNATURA AKT II SA/WR 926/11 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 stycznia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, stwierdzający, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zgodna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 142/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 142/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 października 2012 r. Poz. 3293 WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 142/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 13 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1898

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1898 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1898 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 657/11 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 lutego 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 maja 2016 r. Poz WYROK NR II OSK2638/14 NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 26 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 11 maja 2016 r. Poz WYROK NR II OSK2638/14 NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2432 WYROK NR II OSK2638/14 NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 26 lutego 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 14 listopada 2002 r. III RN 64/02

Postanowienie z dnia 14 listopada 2002 r. III RN 64/02 Postanowienie z dnia 14 listopada 2002 r. III RN 64/02 Od dnia 15 lipca 2000 r. prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich przysługuje kompetencja do wniesienia w każdym czasie skargi do Naczelnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...11 Wstęp...15

Spis treści. Wykaz skrótów...11 Wstęp...15 Wykaz skrótów...11 Wstęp..........15 Rozdział 1 Akty prawa miejscowego w systemie prawa powszechnie obowiązującego.... 25 1.1. Uwagi wstępne... 25 1.2. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego w

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Regionalna izba notarialna nie ma kompetencji do podejmowania uchwał w przedmiocie zasad etyki zawodowej notariuszy. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Publikujemy istotny w tej sprawie Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Publikujemy istotny w tej sprawie Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Publikujemy istotny w tej sprawie Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20.3.2008 r., sygn. akt: I SA/Wa 134/08 Tezy: 1) W przepisach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 306/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lipca 2017 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.123.2018 Katowice, 4 kwietnia 2018 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26 1 z 5 2012-03-09 22:50 I OSK 567/09 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2009-10-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009-04-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Ewa Dzbeńska

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Skargi Forum ZZ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Dotyczy: Skargi Forum ZZ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Dotyczy: Skargi Forum ZZ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie W dniu 15 listopada 2016 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr XVI/292/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II OSK 473/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewod niczący: sędzia NSA Wojciech Chróścielewski Sędziowie { sędzia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 123/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2018 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania Z. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4216 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2013 r. NK-N.4131.120.3.2013.RB ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 2011 r. I SA/Bk 365/2011 Z treści art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 grudnia 2005 r. III PK 96/05

Wyrok z dnia 6 grudnia 2005 r. III PK 96/05 Wyrok z dnia 6 grudnia 2005 r. III PK 96/05 Ostateczne rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność decyzji odwołującej ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej powoduje, że treść stosunku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 2 lipca 2012 r. Poz. 2328

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 2 lipca 2012 r. Poz. 2328 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2012 r. Poz. 2328 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 71/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 kwietnia 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 marca 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 601/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 marca 2013 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 601/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2058 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 601/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 listopada 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

II FSK 3081/16, Zrożnicowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

II FSK 3081/16, Zrożnicowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie II FSK 3081/16, Zrożnicowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2017

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 810/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 810/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz. 1869 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 810/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 12 lutego 2015 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 101/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 10 maja 2012 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2012 r. Poz WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 101/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU. z dnia 10 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 2650 WYROK NR SYGN. AKT III SA/WR 101/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 10 maja 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 405/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 grudnia 2004 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSA Wojciech

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 06 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr /15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 06 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 0102-286/15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.197.2015.RM Warszawa, 21 września 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Joanna Porowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Joanna Porowska Sygn. akt III ZS 3/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Andrzej Wróbel SSA Ewa Stefańska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 VI SA/Wa 2455/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-02-10 Data wpływu 2015-09-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/257/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 24 czerwca 2009 roku. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uchwała Nr XLV/257/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 24 czerwca 2009 roku. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała Nr XLV/257/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1 Pytania z prawa administracyjnego Podaj jaka jest geneza pojęcia administracja 2 Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3 Podaj kto jest twórcą definicji negatywnej administracji - 1

Bardziej szczegółowo