Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący"

Transkrypt

1 LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej porównuje liczby wymierne zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone okresowe umie zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych, zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb zaokrągla liczby do danego rzędu szacuje wyniki działań zna algorytmy dodawania i odejmowania liczb wymiernych dodatnich dodaje i odejmuje liczby wymierne dodatnie zapisane w jednakowej postaci podaje liczby odwrotne do danych zna algorytmy mnożenia i dzielenia liczb wymiernych dodatnich mnoży i dzieli liczby wymierne dodatnie zapisane w jednakowej postaci oblicza ułamki danych liczb zna kolejność wykonywania działań umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie liczby ujemne oraz o różnych znakach zna pojęcie liczb przeciwnych zna pojęcie wartości bezwzględnej znajduje liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na dziesiętny określa na podstawie rozwinięć dziesiętnych, czy dane liczby są liczbami wymiernymi zaokrągla liczby o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym do danego rzędu dodaje i odejmuje liczby wymierne dodatnie zapisane w różnych postaciach mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w różnych postaciach oblicza liczbę na podstawie danego jej ułamka wykonuje działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich oblicza potęgi liczb wymiernych oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość bezwzględną stosuje prawa działań zapisuje nierówność, jaką spełniają liczby z zaznaczonego na osi liczbowej zbioru oblicza odległość między liczbami na osi liczbowej znajduje liczby spełniające określone warunki przedstawia rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe o 1 cyfrowym okresie w postaci ułamków zwykłych dokonuje porównań, szacując w zadaniach tekstowych zamienia jednostki długości, masy zna przedrostki mili i kilo zamienia jednostki długości na mikrony i jednostki masy na karaty wykonuje działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich zapisuje podane słownie wyrażenia arytmetyczne i oblicza jego wartość układa odpowiednie wyrażenie arytmetyczne do zadań z treścią i oblicza ich wartość korzysta z kalkulatora oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość bezwzględną oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań uzupełnia brakujące liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu tak, aby otrzymać ustalony wynik rozwiązuje zadania z zastosowaniem ułamków przedstawia rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe o 2 i dłuższym okresie w postaci ułamków zwykłych oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań w tym potęgi umie wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądany wynik układa odpowiednie wyrażenie arytmetyczne do trudniejszych zadań z treścią i oblicza ich wartość rozwiązuje trudniejsze zadania z zastosowaniem ułamków wartość bezwzględną do obliczeń odległości liczby na osi liczbowej znajduje rozwiązania równania z wartością bezwzględną znajduje liczby spełniające określone nietypowe warunki układa odpowiednie wyrażenie arytmetyczne do trudnych zadań z treścią i oblicza ich wartość oblicza wartości ułamków łańcuchowych znajduje rozwiązania równania z wartością bezwzględną dowodzi przynależności danych liczb do zbioru liczb naturalnych lub całkowitych, gdy są one przedstawione w postaci ułamków o ustalonych mianownikach i niebanalnych licznikach

2 odczytuje z osi liczbowej liczby spełniające określony warunek opisuje zbiór liczb za pomocą nierówności zaznacza na osi liczbowej liczby spełniające określoną nierówność zna pojęcie odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej na podstawie rysunku osi liczbowej określa odległość między liczbami zaznacza na osi liczbowej zbiór liczb, który spełnia jednocześnie dwie nierówności znajduje zbiór liczb spełniających kilka warunków znajduje liczby znajdujące się w określonej odległości na osi liczbowej od danej liczby wartość bezwzględną do obliczeń odległości liczby na osi liczbowej znajduje rozwiązania równania z wartością bezwzględną

3 PROCENTY zna pojęcie procentu rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym wskazuje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym zamienia procenty na ułamki zamienia ułamki na procenty wyraża w procentach zaznaczone części figur zaznacza procenty danych figur oblicza procent danej liczby zna pojęcie diagramu procentowego odczytuje z diagramu potrzebne informacje rozumie pojęcie podwyżka (obniżka) o pewien procent oblicza podwyżkę (obniżkę) o pewien procent zamienia liczbę wymierną na procent oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba rozumie potrzebę stosowania diagramów do wizualizacji informacji oblicza liczbę na podstawie jej procentu zna i rozumie określenie punkty procentowe zna pojęcie promila zamienia ułamki, procenty na promile i odwrotnie wybiera z diagramu informacje i interpretuje je przedstawia za pomocą dowolnego diagramu wybrane informacje oblicza o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej rozwiązuje typowe zadania tekstowe związane z procentami diagramy do rozwiązywania zadań tekstowych rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z procentami stosuje własności procentów w sytuacji ogólnej

4 FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek zna pojęcie prostych prostopadłych i prostych równoległych konstruuje odcinki przystające do danych zna pojęcie kąta zna pojęcie miary kąta zna rodzaje kątów zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz kątów utworzonych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecią prostą i związki pomiędzy nimi konstruuje kąty przystające do danych zna pojęcie wielokąta zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta oblicza miarę 3 kąta trójkąta mając dwie z nich kreśli poszczególne rodzaje trójkątów kreśli wysokości w trójkącie ostrokątnym zna definicję figur przystających wskazuje figury przystające zna definicje prostokąta i kwadratu rozróżnia poszczególne rodzaje potrafi rysować przekątne rysuje wysokości oblicza miarę czwartego kąta czworokąta mając pozostałe kąty dane zna jednostki miary pola zna zależności pomiędzy jednostkami pola zna wzory na obliczanie pól powierzchni wielokątów oblicza pole prostokąta, którego boki są wyrażone w tych samych jednostkach kreśli proste i odcinki prostopadłe przechodzące przez dany punkt dzieli odcinki na połowy oblicza miary katów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających, naprzemianległych, gdy dana jest miara jednego z nich oblicza na podstawie rysunku miary kątów w trójkącie konstruuje trójkąty o danych trzech bokach kreśli wysokości w trójkątach prostokątnych i rozwartokątnych zna cechy przystawania trójkątów rozpoznaje trójkąty przystające zna definicje trapezu, równoległoboku i rombu podaje własności oblicza miary kątów w poznanych czworokątach potrafi zamieniać jednostki pola oblicza pole prostokąta, którego boki są wyrażone w różnych jednostkach rysuje wielokąty w układzie oblicz długość odcinka równoległego do jednej z osi układu kreśli geometrycznie sumy i różnice kątów rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące kątów zna warunek istnienia trójkąta klasyfikuje trójkąty ze względu na boki oraz kąty między nimi zawarte stosuje zależności między bokami i kątami w trójkącie tekstowych konstruuje trójkąty, gdy dane są dwa boki i kąt między nimi zawarty rozwiązuje zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem własności trójkątów uzasadnia przystawanie trójkątów zna zasadę klasyfikacji klasyfikuje czworokąty ze względu na boki oraz kąty stosuje własności w typowych zadaniach wyznacza współrzędne brakujących wierzchołków prostokąta, równoległoboku i trójkąta wyznacza zbiory punktów o spełniających określone warunki oblicza pola i obwody wielokątów w układzie rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące kątów, trójkątów i rozwiązuje nietypowe zadania konstrukcyjne dotyczące kątów, trójkątów i konstruuje trójkąty, gdy dane są bok i dwa kąty do niego przyległe uzasadnia przystawanie trójkątów na podstawie własności wyznacza zbiory punktów określonych zależnościami między współrzędnymi rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów na płaszczyźnie i w układzie rozwiązuje konkursowe zadania konstrukcyjne i tekstowe dotyczące kątów, trójkątów i

5 oblicza pola wielokątów zna pojęcie układu rysuje układ odczytuje współrzędne punktów zaznacza punkty o danych

6 WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna pojęcie wyrażenia algebraicznego potrafi budować proste wyrażenia algebraiczne rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz potrafi odczytywać proste wyrażenia algebraiczne potrafi obliczać wartości liczbowe wyrażeń bez ich przekształcania dla zmiennych wymiernych zna pojęcie jednomianu zna pojęcie jednomianów podobnych potrafi porządkować jednomiany potrafi podawać współczynniki liczbowe jednomianów rozpoznaje jednomiany podobne zna pojęcie sumy algebraicznej zna pojęcie wyrazów podobnych odczytuje wyrazy sum wskazuje współczynniki sum wyodrębnia wyrazy podobne redukuje wyrazy podobne mnoży sumy algebraiczne przez liczby zna zasady nazywania wyrażeń potrafi budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych redukuje wyrazy podobne opuszcza nawiasy rozpoznaje sumy algebraiczne przeciwne oblicza wartości liczbowe wyrażeń po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń mnoży sumy algebraiczne przez jednomiany dzieli sumę algebraiczną przez liczbę wymierną wyłącza wspólny czynnik przed nawias zapisuje sumy w postaci iloczynów potrafi budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej zapisuje warunki zadania w postaci jednomianu, sumy algebraicznej wyłącza wspólny czynnik przed nawias zapisuje sumy w postaci iloczynów zapisuje sumy algebraiczne znając ich wartości dla podanych wartości występujących w niej zmiennych potrafi wstawiać nawiasy w sumach tak, by wyrażenia spełniały podane warunki stosuje dodawanie i odejmowanie sum tekstowych interpretuje geometrycznie iloczyn sumy algebraicznej przez jednomian stosuje mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne tekstowych potrafi określać dziedzinę wyrażeń wymiernych zapisuje warunki zadania w postaci jednomianu, sumy algebraicznej stosuje dodawanie i odejmowanie sum tekstowych mnoży sumy algebraiczne przez sumy algebraiczne stosuje mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne tekstowych stosuje wyłączanie wspólnego czynnika na dowodzenie

7 RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI zna pojęcie równania zna pojęcie rozwiązania równania zapisuje zadania w postaci równań potrafi sprawdzić, czy dane liczby spełniają równanie zna metodę równań równoważnych potrafi stosować metodę równań równoważnych rozwiązuje równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe rozwiązuje równania bez stosowania przekształceń na wyrażeniach zna pojęcie nierówności i jej rozwiązania sprawdza, czy dane liczby spełniają nierówność rozwiązuje nierówności bez stosowania przekształceń na wyrażeniach zna pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne rozpoznaje równania równoważne potrafi budować równania o podanych rozwiązaniach zna metodę równań równoważnych rozpoznaje nierówności równoważne rozwiązuje nierówności z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach zapisuje zadania w postaci równań potrafi budować równania o podanych rozwiązaniach wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania sprzeczne potrafi stosować metodę równań równoważnych rozwiązuje równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe rozwiązuje równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach analizuje treści zadań o prostej konstrukcji wyraża treści zadań za pomocą równań rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań i sprawdza poprawność rozwiązania wyraża treści zadań z procentami za pomocą równań rozwiązuje zadania tekstowe z procentami za pomocą równań i sprawdza rozwiązania przekształca wzory, w tym fizyczne i geometryczne wyznacza ze wzoru określoną wielkość przedstawia zbiory rozwiązań nierówności na osi liczbowej wyraża treści zadań za pomocą nierówności rozwiązuje zadania tekstowe z procentami za pomocą równań i sprawdza rozwiązania rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą nierówności zapisuje problem w postaci równania rozwiązuje równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach rozwiązuje nierówności z wartością bezwzględną

8 Ocena PROPORCJONALNOŚĆ podaje przykłady proporcji zna pojęcie proporcji i jej własności zna pojęcie proporcjonalności prostej zna pojęcie proporcjonalności odwrotnej potrafi rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne potrafi rozpoznawać wielkości odwrotnie proporcjonalne rozwiązuje równania w postaci proporcji rozumie różnice pomiędzy wielkościami wprost- i odwrotnie proporcjonalnymi rozpoznaje wielkości wprost- i odwrotnie proporcjonalne w różnych sytuacjach wyraża treść zadania za pomocą proporcji rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi rozwiązuje trudniejsze równania zapisane w postaci proporcji rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi rozwiązuje konkursowe zadania związane z proporcjonalnością

9 SYMETRIE zna pojęcie punktów względem prostej rozpoznaje figury symetryczne względem prostej zna pojęcie figur względem prostej potrafi wykreślać punkty symetryczne do danych potrafi rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych zna pojęcie osi symetrii figury potrafi podać figury które mają oś symetrii zna pojęcie symetralnej odcinka potrafi konstruować symetralną odcinka konstrukcyjnie znajduje środek odcinka zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności konstruuje dwusieczne kątów zna pojecie punktów względem punktu rozpoznaje figury symetryczne względem punktu wykreśla punkty symetryczne do danych zna pojęcie figur względem punktu potrafi rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury potrafi odnaleźć punkty symetryczne względem osi oraz początku układu potrafi określać własności punktów potrafi rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś mają punkty wspólne wykreśla osie symetrii, względem których punkty są symetryczne rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej rysuje osie symetrii figur rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej własności zna i rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności potrafi rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii należy do figury wykreśla środek symetrii, względem którego punkty są symetryczne podaje własności punktów zna pojęcie środka symetrii figury zna pojęcie figury środkowosymetrycznej i potrafi podać przykłady figur, które mają środek symetrii potrafi rysować figury posiadające środek symetrii wskazuje środki symetrii figur potrafi wyznaczyć środki symetrii odcinków znajduje punkty symetryczne względem osi oraz początku układu zapisuje współrzędne punktów względem osi oraz początku układu rozpoznaje symetrię osiowa i środkową w różnych sytuacjach tworzy figury symetryczne rozwiązuje zadania tekstowe związane z symetrią względem prostej wykreśla osie symetrii, względem których figury są symetryczne własności punktów wskazuje wszystkie osie symetrii figur rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii dzieli odcinki na 2 n równych części dzieli kąty na 2 n równych części wykreśla środek symetrii, względem którego figury są symetryczne własności punktów rysuje figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii podaje przykłady figur będących jednocześnie osiowo- i środkowosymetrycznymi stosuje własności figur środkowo w zadaniach równania do wyznaczania punktów względem osi oraz początku układu wyznacza współrzędne wierzchołków wielokątów będących środkowo- lub osiowo własności symetralnej odcinka własności dwusiecznej kąta znajduje obrazy figur w wyniku kilkakrotnych odbić znajduje obraz figury w złożeniu symetrii środkowych własności punktów równania do wyznaczania punktów względem osi oraz początku układu tworzy ornamenty, wykorzystując symetrie rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii znajduje obrazy figur w wyniku kilkakrotnych odbić własności symetralnej odcinka własności dwusiecznej kąta własności figur środkowo wyznacza współrzędne wierzchołków wielokątów będących środkowo- lub osiowo.

10 POTĘGI zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym umie zapisywać potęgi w postaci iloczynów umie zapisywać iloczyny jednakowych czynników w postaci potęg umie obliczać potęgi o wykładnikach naturalnych zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach zna wzór na potęgowanie potęgi umie potęgować potęgi zna wzór na potęgowanie ilorazu i iloczynu umie potęgować ilorazy i iloczyny umie zapisywać ilorazy i iloczyny potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej potęgi zna pojęcie notacji wykładniczej umie zapisywać liczby w postaci potęg umie zapisywać liczby w postaci iloczynu potęg umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających potęgi rozumie genezę wzoru na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach umie przedstawiać potęgi w postaci iloczynu i ilorazu potęg o tych samych podstawach umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej wyrażeń rozumie genezę wzoru na potęgowanie potęgi rozumie genezę wzoru na potęgowanie iloczynu i ilorazu umie zapisywać ilorazy i iloczyny potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej potęgi umie doprowadzać wyrażenia do prostych postaci, stosując działania na potęgach umie przedstawiać potęgi jako potęgi potęg umie stosować potęgowanie potęg do obliczania wartości liczbowej wyrażeń umie zapisywać liczby w notacji wykładniczej rozumie pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających potęgi umie porównywać potęgi, sprowadzając je do tych samych podstaw umie obliczać potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych umie stosować potęgowanie iloczynów i ilorazów tekstowych umie wykonać porównania ilorazowe potęg o wykładnikach ujemnych umie wykonać działania na potęgach o wykładnikach całkowitych i odwrotnie umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających potęgi o wykładnikach całkowitych umie wykonywać porównywanie ilorazowe liczb podanych w notacji wykładniczej umie zapisywać liczby w systemach niedziesiątkowych umie porównywać potęgi, korzystając z potęgowania potęg

11 PIERWIASTKI zna pojęcie pierwiastków arytmetycznych drugiego stopnia z liczb nieujemnych oraz trzeciego stopnia z dowolnej liczby umie obliczać pierwiastki arytmetyczne drugiego stopnia z liczb nieujemnych oraz trzeciego stopnia z dowolnej liczby zna pojęcie liczb niewymiernych i rzeczywistych zna wzory na obliczanie pierwiastków iloczynu i ilorazu liczb zna wzory na obliczanie pierwiastków drugiego stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastka trzeciego stopnia z sześcianu dowolnej liczby rozumie różnice w rozwinięciach dziesiętnych liczb wymiernych i niewymiernych umie szacować wartości wyrażeń zawierających pierwiastki umie określać na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest wymierna, czy niewymierna umie wyłączać czynniki przed znak pierwiastka umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki umie stosować wzory na obliczanie pierwiastka iloczynu i ilorazu liczb do obliczania wartości liczbowej wyrażeń umie włączać czynniki pod znak pierwiastka umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych umie stosować działania na potęgach tekstowych umie usuwać niewymierność z mianownika, korzystając z własności pierwiastków umie doprowadzać wyrażenia algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki do prostszej postaci umie porównywać pierwiastki, podnosząc je do odpowiedniej potęgi umie obliczać wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują nawiasy i działania na pierwiastkach oraz potęgach. oszacowuje bez użycia kalkulatora wartości złożonych wyrażeń, zawierających działania na potęgach i pierwiastkach. Aby otrzymać ocenę wyższą należy spełniać kryteria wymagań na oceny niższe. Pochyłym drukiem oznaczono zagadnienia nieobowiązkowe.

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej porównuje liczby wymierne zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne sposób i potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

I. Liczby i działania

I. Liczby i działania I. Liczby i działania porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie, zaokrąglać liczby do danego rzędu, szacować wyniki działań,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" LICZBY I DZIAŁANIA POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1 KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA I LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych

Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Plan realizacji materiału nauczania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny KLASA I LICZBY 1) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, 2) rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne, 3) umie porównywać liczby wymierne, 4) umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I. LICZBY I DZIAŁANIA Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń:

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I. LICZBY I DZIAŁANIA Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie zamieniać ułamek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI Matematyka 1 Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Klasa I: DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Klasa I: DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Klasa I: DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO. Liczby. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie. Szacowanie wyników. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY I DZIAŁANIA

I. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne. 3. Umie

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ( K)

ocena dopuszczająca ( K) Szczegółowe wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w klasie I na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM (Ian1, Ian2, Ib) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM (Ian1, Ian2, Ib) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM (Ian1, Ian2, Ib) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa I Gimnazjum

WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa I Gimnazjum WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa I Gimnazjum Oceny z plusem lub minusem otrzymują uczniowie, których wiadomości i umiejętności znajdują się na pograniczu wymagań danej oceny głównej. (Znaki + i -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA Poziomy wymagań edukacyjnych : KONIECZNY (K) - OCENA DOPUSZCZAJĄCA, PODSTAWOWY( P) - OCENA DOSTATECZNA, ROZSZERZAJĄCY(R) - OCENA DOBRA, DOPEŁNIAJĄCY (D) - OCENA BARDZO DOBRA WYKRACZAJACY(W) OCENA CELUJĄCA.

Bardziej szczegółowo

POZIOM WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKA KLASA I

POZIOM WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKA KLASA I POZIOM WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKA KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca P - podstawowy ocena dostateczna R - rozszerzający ocena dobra D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ 1:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasy IA i IB gimnazjum - rok szkolny 2016/2017

Matematyka klasy IA i IB gimnazjum - rok szkolny 2016/2017 Matematyka klasy IA i IB gimnazjum - rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych Uczeń otrzymuje na koniec roku ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

Mgr Kornelia Uczeń. WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa

Mgr Kornelia Uczeń. WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa Mgr Kornelia Uczeń WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa Oceny z plusem lub minusem otrzymują uczniowie, których wiadomości i umiejętności znajdują się na pograniczu wymagań danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

9. WYMAGANIA EDUKACYJNE:

9. WYMAGANIA EDUKACYJNE: 9. WYMAGANIA EDUKACYJNE: OCENA DZIAŁ1. LICZBY I DZIAŁANIA 2 3 4 5 6 1. Liczby zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie pojęcie zbioru liczb wymiernych rozumie rozszerzenie osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W SŁOPNICACH W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 Wymagania edukacyjne dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM POZIOM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl I-III Informacje wstępne 1. Obowiązuje skala ocen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. W ciągu semestru ocenia się: a) prace klasowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla klasy 1e

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla klasy 1e Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla klasy 1e DZIAŁ PROGRAMOWY I Liczby zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej (K)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA I KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna:

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA I KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: Ewa Koralewska LP... OGÓLNA PODSTA- WA PROGRA MOWA b c PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA I KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN Lekcja organizacyjna. Liczby.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki kl.i

Przedmiotowy system oceniania z matematyki kl.i I Matematyka klasa I - wymagania programowe DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej (K) rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne (K) umie porównywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016 Litery w nawiasach oznaczają kolejno: K - ocena dopuszczająca P - ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z POZIOMEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z POZIOMEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Matematyka z plusem dla gimnazjum PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z POZIOMEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (17 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: Uczeń: Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w klasie 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w klasie 7 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w klasie 7 szkoły podstawowej DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Matematyka z plusem

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Matematyka z plusem WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Matematyka z plusem Ocena dopuszczająca: Pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej Rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne Porównywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne z matematyki klasa I gimnazjum.

Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne z matematyki klasa I gimnazjum. Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne z matematyki klasa I gimnazjum. POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje ułamki dziesiętne zna kolejność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2013/2014 Litery w nawiasach oznaczają kolejno: K - ocena dopuszczająca P - ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny osiągnięć uczniów w klasie I gimnazjum z matematyki ( Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) oprac.

Kryteria oceny osiągnięć uczniów w klasie I gimnazjum z matematyki ( Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) oprac. Kryteria oceny osiągnięć uczniów w klasie I gimnazjum z matematyki ( Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) oprac. Marta Wcisło DZIAŁ DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki KLASA VII

Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania na ocenę dopuszczającą: -porównywanie liczb wymiernych (łatwiejsze -zaznaczanie liczb wymiernych na osi liczbowej - zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (17 h)

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (17 h) POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Liczby i działania ( 1 )

Dział programowy: Liczby i działania ( 1 ) 1 S t r o n a Dział programowy: Liczby i działania ( 1 ) 14-20 Liczby. Rozwinięcia liczb dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. MnoŜenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 opracowały: mgr Agnieszka Łukaszyk, mgr Magdalena Murawska, mgr inż. Iwona Śliczner Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWAŁY NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Bratkowska

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU z matematyki dla klasy 7

NaCoBeZU z matematyki dla klasy 7 NaCoBeZU z matematyki dla klasy 7 I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Znam pojęcia: liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodatnie, ujemne, niedodatnie, odwrotne, przeciwne. 2. Zaznaczam i odczytuję położenie liczby

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa I Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO: 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO: 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w kl.1 gimnazjum wraz z określeniem wymagań edukacyjnych zgodny z podstawą programową obowiązującą od 1 września 2009 r. OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby umie znajdować liczbę wymierną leżącą ujemne; pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej; umie porównywać liczby wymierne; umie zamieniać

Bardziej szczegółowo

Temat LICZBY I DZIAŁANIA

Temat LICZBY I DZIAŁANIA Klasa Temat VII LICZBY I DZIAŁANIA stopień dopuszczający zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki rozumie rozszerzenie osi liczbowej na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII LICZBY I DZIAŁANIA. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII LICZBY I DZIAŁANIA. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IA GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IA GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IA GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. W

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Ochel

Opracowała: Anna Ochel Rozkład materiału nauczania z MATEMATYKI do KLASY 1b na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania MATEMATYKA Z PLUSEM DPN-5002-17/08 I PODRĘCZNIK O NR DOP. 168/1/2009 zgodny z podstawą

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie VII Na ocenę dopuszczającą uczeń: - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie porównywać liczby

Kryteria ocen z matematyki w klasie VII Na ocenę dopuszczającą uczeń: - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie porównywać liczby Kryteria ocen z matematyki w klasie VII Na ocenę dopuszczającą uczeń: - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie porównywać liczby wymierne - umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII szkoły podstawowej POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K ocena dopuszczająca (2) P ocena dostateczna (3) R ocena dobra (4) D ocena bardzo dobra (5) W ocena celująca

Bardziej szczegółowo

- zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres

- zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KL. 7 I LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą uczeń: - zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie

Bardziej szczegółowo

Semestr Pierwszy Liczby i działania

Semestr Pierwszy Liczby i działania MATEMATYKA KL. I 1 Semestr Pierwszy Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej podać odwrotność liczby porównać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII - rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII - rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII - rok szkolny 2018/2019 Program nauczania Matematyka z plusem realizowany przy pomocy podręcznika Matematyka z plusem LICZBY zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI klasa VII WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 28 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej, rok szkolny 2017/2018. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Szkoła Podstawowa nr 28 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej, rok szkolny 2017/2018. Na ocenę dopuszczającą uczeń: Szkoła Podstawowa nr 28 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej, rok szkolny 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej rok szkolny 2018/2019 Na ocenę dopuszczającą uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku

Wymagania edukacyjne z matematyki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku Wymagania edukacyjne z matematyki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku KLASA VII LICZBY I DZIAŁANIA rozumie konieczność rozszerzenia osi liczbowej na liczby ujemne, umie porównywać typowe przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ wg Matematyki z plusem, wyd. GWO

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ wg Matematyki z plusem, wyd. GWO WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ wg Matematyki z plusem, wyd. GWO Na poziom wymagań koniecznych K (ocenę dopuszczającą) uczeń potrafi: Na poziom wymagań podstawowych P

Bardziej szczegółowo