DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA"

Transkrypt

1 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby umie znajdować liczbę wymierną leżącą ujemne; pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej; umie porównywać liczby wymierne; umie zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i umie zaznaczać liczbę wymierną na osi odwrotnie; liczbowej; umie porównywać liczby wymierne; umie zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i umie zapisać liczby wymierne w postaci odwrotnie; rozwinięć dziesiętnych skończonych zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, i rozwinięć dziesiętnych nieskończonych nieskończone, okres; okresowych; umie zapisać liczby wymierne w postaci umie porównywać liczby wymierne; rozwinięć dziesiętnych skończonych umie określić na podstawie rozwinięcia i rozwinięć dziesiętnych nieskończonych dziesiętnego, czy dana liczba jest liczbą okresowych; wymierną; rozumie potrzebę zaokrąglania liczb (K-P rozumie potrzebę zaokrąglania liczb; umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu; umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu; zna algorytm dodawania i odejmowania liczb umie zaokrąglić liczbę o rozwinięciu wymiernych dodatnich; dziesiętnym nieskończonym okresowym do umie dodawać i odejmować liczby wymierne danego rzędu; dodatnie zapisane w jednakowej postaci; umie szacować wyniki działań; zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb umie dodawać i odejmować liczby wymierne wymiernych dodatnich; dodatnie zapisane w różnych postaciach; umie podać odwrotność liczby; umie mnożyć i dzielić liczby wymierne umie mnożyć i dzielić przez liczbę naturalną; dodatnie; umie obliczać ułamek danej liczby naturalnej; umie obliczać liczbę na podstawie danego jej zna kolejność wykonywania działań; ułamka; umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić umie wykonywać działania łączne na liczbach dwie liczby; wymiernych dodatnich; zna pojęcie liczb przeciwnych; umie określić znak liczby będącej wynikiem umie odczytać z osi liczbowej liczby dodawania lub odejmowania dwóch liczb spełniające określony warunek; wymiernych; umie opisać zbiór liczb za pomocą umie obliczać kwadraty i sześciany i liczb nierówności; wymiernych; umie zaznaczyć na osi liczbowej liczby prawa działań; spełniające określoną nierówność; umie zaznaczyć na osi liczbowej liczby zna pojęcie odległości między dwiema liczbami spełniające określoną nierówność na osi liczbowej; ; umie zapisać nierówność, jaką spełniają liczby umie na podstawie rysunku osi liczbowej umie znajdować liczby spełniające określone warunki; umie porządkować liczby wymierne zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony; umie przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe w umie porządkować liczby wymierne; postaci ułamka zwykłego; zna sposób zaokrąglania liczb; umie dokonać porównań poprzez szacowanie w zadaniach nietypowe zadania na zastosowanie dodawania i odejmowania liczb wymiernych umie zamieniać jednostki długości, masy; umie wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich; umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań; umie zapisać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać jego wartość; umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość; prawa działań umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych; umie znajdować liczby spełniające określone warunki; nietypowe zadania na zastosowanie dodawania i odejmowania liczb wymiernych umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań; umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość; prawa działań umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych; umie wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądany wynik; umie zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają jednocześnie dwie nierówności; umie znaleźć liczby znajdujące się w określonej odległości na osi liczbowej od danej liczby; umie wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń odległości liczb na osi liczbowej; umie znaleźć umie znajdować liczby spełniające określone warunki; umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość; umie obliczać wartości ułamków piętrowych; umie wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń odległości liczb na osi liczbowej; umie znaleźć rozwiązanie równania z wartością bezwzględną;

2 określić odległość między liczbami; z zaznaczonego na osi liczbowej zbioru; umie obliczyć odległość między liczbami na osi liczbowej; umie uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu tak, by otrzymać ustalony wynik; umie zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają jednocześnie dwie nierówności; umie znaleźć liczby znajdujące się w określonej odległości na osi liczbowej od danej liczby; umie wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń odległości liczb na osi liczbowej; umie znaleźć rozwiązanie równania z wartością bezwzględną; rozwiązanie równania z wartością bezwzględną 2

3 DZIAŁ 2. PROCENTY zna pojęcie procentu; umie zamienić ułamek na procent; rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu umie zamienić liczbę wymierną na procent; codziennym; umie określić procentowo zaznaczoną umie wskazać przykłady zastosowań procentów część figury; i zaznaczyć procent danej w życiu codziennym; figury; umie zamienić procent na ułamek; zna sposób obliczania, jakim procentem umie zamienić ułamek na procent; jednej liczby jest druga liczba; umie określić procentowo zaznaczoną część umie obliczyć, jakim procentem jednej figury; i zaznaczyć procent danej figury; liczby jest druga liczba; umie obliczyć procent danej liczby; umie obliczyć procent danej liczby; rozumie pojęcia podwyżka (obniżka) o pewien umie obliczyć podwyżkę (obniżkę) o procent; pewien procent; wie, jak obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien wie jak obliczyć liczbę na podstawie jej procent; procentu; umie obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien umie obliczyć liczbę na podstawie jej procent; procentu (P zadania związane z procentami; umie obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba; tekstowe dotyczące obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba; tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby; umie wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent; umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu; tekstowe dotyczące obliczania liczby na podstawie jej procentu; umie obliczyć, o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej; umie zastosować powyższe obliczenia w zdaniach umie odczytać z diagramu informacje potrzebne w zadaniu; zadania związane z procentami; własności procentów w sytuacji ogólnej; tekstowe dotyczące obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba; tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby; umie wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent; tekstowe dotyczące obliczania liczby na podstawie jej procentu; umie zastosować powyższe obliczenia w zdaniach umie odczytać z diagramu informacje potrzebne w zadaniu; zadania związane z procentami; dotyczące obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba; dotyczące obliczania procentu danej liczby; umie wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent; dotyczące obliczania liczby na podstawie jej procentu; umie zastosować powyższe obliczenia w zdaniach własności procentów w sytuacji ogólnej; 3

4 Dział 3 Figury na płaszczyźnie zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, zna wzór na pole prostokąta; odcinek; zna wzór na pole kwadratu; zna pojęcie prostych prostopadłych i umie obliczać pole prostokąta, którego równoległych; boki są wyrażone w tych samych umie konstruować odcinek przystający do jednostkach; danego; zna wzory na obliczanie pól powierzchni zna pojęcie kąta; wielokątów; zna pojęcie miary kąta; umie obliczać pola wielokątów; zna rodzaje kątów; umie narysować układ współrzędnych; umie konstruować kąt przystający do danego; zna pojęcie układu współrzędnych; zna nazwy kątów utworzonych przez dwie umie odczytać współrzędne punktów; przecinające się proste oraz kątów utworzonych umie zaznaczyć punkty o danych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi współrzędnych; przeciętymi trzecią prostą i związki pomiędzy umie rysować odcinki w układzie nimi; współrzędnych; zna pojęcie wielokąta; umie kreślić proste i odcinki prostopadłe zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta; przechodzące przez dany punkt; umie kreślić poszczególne rodzaje trójkątów; umie konstruować odcinek przystający zna definicję figur przystających; do danego; umie wskazać figury przystające; umie podzielić odcinek na połowy; zna definicję prostokąta i kwadratu; wie, jak obliczyć odległość punktu od umie rozróżniać poszczególne rodzaje prostej i odległość pomiędzy prostymi; czworokątów; zna warunek współliniowości trzech umie rysować przekątne czworokątów; punktów; umie rysować wysokości czworokątów; zna rodzaje kątów; zna pojęcie wielokąta foremnego; zna nazwy kątów utworzonych przez zna jednostki miary pola; dwie przecinające się proste oraz kątów zna zależności pomiędzy jednostkami pola; utworzonych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecią prostą i związki pomiędzy nimi; umie obliczyć miary katów przyległych (wierzchołkowych, odpowiadających, naprzemianległych), gdy dana jest miara jednego z nich; umie kreślić poszczególne rodzaje trójkątów; umie obliczać na podstawie rysunku zna nierówność trójkąta AB+BC AC; umie sprawdzić, czy z danych odcinków można zbudować trójkąt; zna cechy przystawania trójkątów; umie konstruować trójkąt o danych trzech bokach; umie rozpoznawać trójkąty przystające; zna definicję trapezu, równoległoboku i rombu; umie podać własności czworokątów; umie rysować wysokości czworokątów; umie obliczać miary katów w poznanych czworokątach; umie obliczać obwody narysowanych czworokątów; rozumie własności wielokątów foremnych; umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny; umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego; zna zależności pomiędzy jednostkami pola; umie zamieniać jednostki; umie obliczać pole prostokąta, którego boki są wyrażone w różnych jednostkach; umie rysować wielokąty w umie sprawdzić współliniowość trzech punktów; umie kreślić geometryczną sumę i różnicę kątów; umie obliczać na podstawie rysunku miary kątów; dotyczące kątów; rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów; umie klasyfikować trójkąty ze względu na boki i kąty; umie wybrać z danego zbioru odcinki, z których można zbudować trójkąt; zależności między bokami (kątami) w trójkącie podczas rozwiązywania zadań umie konstruować trójkąt o danych dwóch bokach i kącie między nimi zawartym; zadania konstrukcyjne; umie uzasadniać przystawanie trójkątów; rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów; umie klasyfikować czworokąty ze względu dotyczące kątów; umie wybrać z danego zbioru odcinki, z których można zbudować trójkąt; zależności między bokami (kątami) w trójkącie podczas rozwiązywania zadań umie konstruować trójkąt, gdy dany jest bok i dwa kąty do niego przyległe; zadania konstrukcyjne; umie uzasadniać przystawanie trójkątów; własności czworokątów do rozwiązywania zadań; związane z wielokątami foremnymi ; trudniejsze zadania dotyczące pola prostokąta; związane z obliczaniem pól i 4

5 miary kątów w trójkącie; układzie współrzędnych; umie obliczyć długość odcinka równoległego do jednej z osi układu; umie kreślić proste i odcinki równoległe przechodzące przez dany punkt; umie obliczyć odległość punktu od prostej i odległość pomiędzy prostymi; na boki i kąty; własności czworokątów do rozwiązywania zadań; umie zamieniać jednostki; trudniejsze zadania dotyczące pola prostokąta; związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów na płaszczyźnie; umie obliczać pola wielokątów; związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów w układzie współrzędnych; umie wyznaczyć współrzędne brakujących wierzchołków prostokąta, równoległoboku i trójkąta; obwodów wielokątów na płaszczyźnie; umie obliczać pola wielokątów; związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów w układzie współrzędnych; dotyczące kątów; zależności między bokami (kątami) w trójkącie podczas rozwiązywania zadań zadania konstrukcyjne; własności czworokątów do rozwiązywania zadań; związane z wielokątami foremnymi umie obliczać pola wielokątów; 5

6 DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna pojęcie wyrażenia algebraicznego; rozumie zasadę nazywania wyrażeń umie budować proste wyrażenia algebraiczne; algebraicznych; umie rozróżnić pojęcia: suma, różnica, iloczyn, umie budować i odczytywać wyrażenia iloraz; algebraiczne; umie budować i odczytywać wyrażenia liczbową wyrażenia algebraiczne; bez jego przekształcenia dla jednej liczbową wyrażenia bez zmiennej wymiernej; jego przekształcenia dla jednej zmiennej umie porządkować jednomiany; wymiernej; rozumie zasadę przeprowadzania redukcji zna pojęcie jednomianu; wyrazów podobnych; zna pojęcie jednomianów podobnych; umie zredukować wyrazy podobne; umie porządkować jednomiany; umie opuścić nawiasy; umie określić współczynniki liczbowe umie zredukować wyrazy podobne; jednomianu; umie rozpoznawać sumy algebraiczne umie rozpoznać jednomiany podobne; przeciwne; zna pojęcie sumy algebraicznej; liczbową wyrażenia zna pojęcie wyrazów podobnych; dla zmiennych wymiernych po umie odczytać wyrazy sumy algebraicznej; przekształceniu do postaci dogodnej do umie wskazać współczynniki sumy algebraicznej; obliczeń; umie wyodrębnić wyrazy podobne; umie przemnożyć każdy wyraz sumy umie zredukować wyrazy podobne; algebraicznej przez jednomian; umie zredukować wyrazy podobne; liczbową wyrażenia umie przemnożyć każdy wyraz sumy dla zmiennych wymiernych po algebraicznej przez liczbę; przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń; umie podzielić sumę algebraiczną przez liczbę wymierną; umie pomnożyć dwumian przez dwumian; umie budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej; liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia dla kilku zmiennych wymiernych; umie zapisywać warunki zadania w postaci jednomianu; umie zapisywać warunki zadania w postaci sumy algebraicznej; liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń; wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń; umie mnożyć sumy algebraiczne; umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci, stosując mnożenie sum algebraicznych; umie interpretować geometrycznie iloczyn sum algebraicznych; mnożenie sum algebraicznych w zadaniach umie budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej; liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia dla kilku zmiennych wymiernych; umie zapisywać warunki zadania w postaci jednomianu; umie obliczyć sumę algebraiczną znając jej wartość dla podanych wartości występujących w niej zmiennych; umie zapisywać warunki zadania w postaci sumy algebraicznej; liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń; umie wstawić nawiasy w sumie algebraicznej tak, by wyrażenie spełniało podany warunek; dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych umie zinterpretować geometrycznie iloczyn sumy algebraicznej umie zapisywać warunki zadania w postaci jednomianu; umie zapisywać warunki zadania w postaci sumy algebraicznej; dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych mnożenie jednomianów przez sumy mnożenie sum algebraicznych w zadaniach umie wykorzystać mnożenie sum algebraicznych do dowodzenia własności liczb. 6

7 przez jednomian; wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń; mnożenie jednomianów przez sumy umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci, stosując mnożenie sum algebraicznych; mnożenie sum algebraicznych w zadaniach umie wykorzystać mnożenie sum algebraicznych do dowodzenia własności liczb ; 7

8 DZIAŁ 5. RÓWNANIA zna pojęcie równania; umie zapisać zadanie w postaci równania; umie zapisać zadanie w postaci równania; zna pojęcia: równania równoważne, zna pojęcie rozwiązania równania; tożsamościowe, sprzeczne; rozumie pojęcie rozwiązania równania; umie rozpoznać równania równoważne; umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia umie zbudować równanie o podanym równanie; rozwiązaniu; zna metodę równań równoważnych; zna metodę równań równoważnych; metodę równań równoważnych; metodę równań równania posiadające jeden równoważnych; pierwiastek, równania sprzeczne i równania posiadające tożsamościowe; jeden pierwiastek, równania sprzeczne i równania bez stosowania tożsamościowe; przekształceń na wyrażeniach algebraicznych; równania z zastosowaniem prostych przekształceń na wyrażeniach algebraicznych; umie analizować treść zadania o prostej konstrukcji; proste za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania; umie analizować treść zadania z procentami o prostej konstrukcji; proste z procentami za pomocą równania; umie przekształcać proste wzory; umie wyznaczyć z prostego wzoru określoną wielkość; umie zapisać zadanie w postaci równania; umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu; wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania sprzeczne; metodę równań równoważnych; równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe; równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych; umie wyrazić treść zadania za pomocą równania; tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania; umie wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania; tekstowe z procentami za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania; umie przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne; umie wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość; umie zapisać zadanie w postaci równania; wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania sprzeczne; równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe; równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych; umie wyrazić treść zadania za pomocą równania; tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania; tekstowe za pomocą równania ; umie wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania; tekstowe z procentami za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania; umie przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne; umie wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość; umie zapisać problem w postaci równania; umie wyrazić treść zadania za pomocą równania; za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania; za pomocą równania ; umie wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania; z procentami za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania; umie wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość; 8

9 DZIAŁ 6. POTĘGI zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku umie zapisać liczbę w postaci potęgi; naturalnym; umie porównać potęgi o różnych umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; wykładnikach naturalnych i takich samych umie porównać potęgi o różnych wykładnikach podstawach oraz o takich samych naturalnych i takich samych podstawach oraz o wykładnikach naturalnych i różnych takich samych wykładnikach naturalnych i dodatnich podstawach; różnych dodatnich podstawach; umie określić znak potęgi, nie wykonując zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych obliczeń; samych podstawach; wyrażenia umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i arytmetycznego zawierającego potęgi; ilorazy potęg o takich samych podstawach; rozumie powstanie wzoru na mnożenie i umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych dzielenie potęg o tych samych podstawach; podstawach; zna wzór na potęgowanie potęgi; umie zapisać w postaci jednej potęgi umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę iloczyny i ilorazy potęg o takich samych potęgi; podstawach; umie potęgować potęgę; mnożenie i dzielenie potęg zna wzór na potęgowanie iloczynu i ilorazu; o tych samych podstawach do obliczania umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i wartości liczbowej wyrażeń; ilorazy potęg o takich samych wykładnikach; rozumie powstanie wzoru na potęgowanie umie potęgować iloczyn i iloraz; potęgi; umie zapisać iloczyn i iloraz potęg o tych samych umie przedstawić potęgę w postaci wykładnikach w postaci jednej potęgi; potęgowania potęgi; zna pojęcie notacji wykładniczej dla danych liczb; potęgowanie potęgi do umie zapisać dużą liczbę w notacji wykładniczej; obliczania wartości liczbowej wyrażeń; zna pojęcie potęgi liczby 10 o wykładniku rozumie powstanie wzoru na potęgowanie całkowitym ujemnym; iloczynu i ilorazu; zna pojęcia pierwiastka arytmetycznego II umie zapisać w postaci jednej potęgi stopnia z liczby nieujemnej oraz pierwiastka III iloczyny i ilorazy potęg o takich samych stopnia z dowolnej liczby; wykładnikach; zna wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia z umie zapisać iloczyn i iloraz potęg o tych kwadratu liczby nieujemnej samych wykładnikach w postaci jednej i pierwiastka III stopnia z sześcianu dowolnej potęgi; liczby; umie doprowadzić wyrażenie do prostszej umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu postaci, stosując działania na potęgach; liczby nieujemnej wyrażenia i pierwiastek III stopnia z sześcianu dowolnej arytmetycznego, stosując działania na umie zapisać liczbę w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych; wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi; mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej wyrażeń; nietypowe związane z potęgami; umie wykonać porównanie ilorazowe potęg o jednakowych podstawach; umie porównać potęgi sprowadzając je do tej samej podstawy; potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń; potęgowanie iloczynu i ilorazu w zadaniach umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania na potęgach; działania na potęgach w zadaniach rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce; umie zapisać daną liczbę w notacji wykładniczej; umie porównać liczby zapisane w notacji wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi; umie podać cyfrę jedności liczby podanej w postaci potęgi; mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej wyrażeń; nietypowe zadanie potęgami; potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń; potęgowanie iloczynu i ilorazu w zadaniach umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania na potęgach; umie porównywać potęgi o różnych podstawach i różnych wykładnikach, stosując działania na potęgach ; działania na potęgach w zadaniach umie porównać liczby nietypowe zadanie potęgami; umie przekształcić wyrażenie arytmetyczne zawierające potęgi; umie porównać i porządkować potęgi, korzystając z potęgowania potęgi; umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania na potęgach; umie porównywać potęgi o różnych podstawach i różnych wykładnikach, stosując działania na potęgach ; na zastosowanie działań na pierwiastkach; 9

10 liczby; umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia z dowolnej liczby; zna wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu; umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka oraz włączyć czynnik pod znak pierwiastka; umie mnożyć i dzielić pierwiastki II stopnia oraz pierwiastki III stopnia; potęgach (P-R) umie zapisać dużą liczbę w notacji wykładniczej; umie zapisać bardzo małą liczbę w notacji wykładniczej, wykorzystując potęgi liczby 10 o ujemnych wykładnikach( P) umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia z dowolnej liczby; umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki; wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki; umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka oraz włączyć czynnik pod znak pierwiastka; wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do wyznaczania wartości liczbowej wyrażeń; wykładniczej; wyrażenia arytmetycznego zawierającego liczby zapisane w notacji wykładniczej umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej; notację wykładniczą do zamiany jednostek; rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce; umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej; umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej; notację wykładniczą do zamiany jednostek; umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki; wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki; umie oszacować liczbę niewymierną; umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych; umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka; umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka; umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych; wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do obliczania wartości liczbowej wyrażeń; umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki do prostszej postaci; zadania tekstowe na zastosowanie zapisane w notacji wykładniczej; wyrażenia arytmetycznego zawierającego liczby zapisane w notacji wykładniczej umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej; notację wykładniczą do zamiany jednostek; umie zapisać liczbę w notacji umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej; notację wykładniczą do zamiany jednostek; wyrażenia arytmetycznego zawierającego liczby zapisane w notacji wykładniczej wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki ; umie oszacować liczbę niewymierną; umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych; umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka; umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych; wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do 10

11 działań na pierwiastkach; umie porównać liczby niewymierne; obliczania wartości liczbowej wyrażeń (P-D) umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki do prostszej postaci; na zastosowanie działań na pierwiastkach; umie porównać liczby niewymierne; 11

12 DZIAŁ 7. GRANIASTOSŁUPY zna pojęcie prostopadłościanu; zna pojęcie graniastosłupa pochyłego; zna pojęcie graniastosłupa prostego; umie wskazać na rysunku graniastosłupa zna pojęcie graniastosłupa prawidłowego; prostego krawędzie i ściany prostopadłe zna budowę oraz równoległe; rozumie sposób tworzenia nazw umie określić liczbę wierzchołków, graniastosłupów; krawędzi i ścian umie wskazać na modelu graniastosłupa umie rysować graniastosłup prosty w prostego krawędzie i ściany prostopadłe oraz rzucie równoległym; równoległe; umie obliczyć sumę długości krawędzi umie wskazać na rysunku graniastosłupa prostego krawędzie i ściany prostopadłe oraz rozumie sposób obliczania pola równoległe; powierzchni jako pola siatki; umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i umie rozpoznać siatkę graniastosłupa ścian prostego; umie rysować graniastosłup prosty w rzucie umie obliczyć pole powierzchni równoległym; graniastosłupa prostego; zna pojęcie siatki tekstowe zna pojęcie pola powierzchni związane z polem powierzchni zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego; rozumie zasady zamiany jednostek rozumie pojęcie pola figury; objętości; rozumie zasadę kreślenia siatki; umie zamieniać jednostki objętości; umie rozpoznać siatkę graniastosłupa prostego; umie obliczyć objętość prostopadłościanu i umie kreślić siatkę graniastosłupa prostego o sześcianu; podstawie trójkąta lub czworokąta; tekstowe umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa związane z objętością prostopadłościanu; prostego; umie obliczyć objętość zna wzory na obliczanie objętości tekstowe prostopadłościanu i sześcianu; związane z objętością zna jednostki objętości; rozumie pojęcie objętości figury; umie zamieniać jednostki objętości; umie obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu; zna pojęcie wysokości zna wzór na obliczanie objętości umie obliczyć objętość umie obliczyć sumę długości krawędzi sumą długości krawędzi; umie kreślić siatkę graniastosłupa o podstawie dowolnego wielokąta (P-R) umie rozpoznać siatkę umie obliczyć pole powierzchni polem powierzchni graniastosłupa prostego; umie zamieniać jednostki objętości; objętością prostopadłościanu; umie obliczyć objętość objętością sumą długości krawędzi; umie rozpoznać siatkę polem powierzchni graniastosłupa prostego; umie zamieniać jednostki objętości; objętością prostopadłościanu; objętością nietypowe zadanie związane z rzutem umie rozpoznać siatkę związane z polem powierzchni graniastosłupa prostego; związane z objętością prostopadłościanu; związane z objętością 12

13 STATYSTYKA zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego; zna pojęcie wykresu; rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji; umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu; zna pojęcie średniej arytmetycznej; umie obliczyć średnią arytmetyczną; zna pojęcie danych statystycznych; umie zebrać dane statystyczne; zna pojęcie zdarzenia losowego; umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu; umie ułożyć pytania do prezentowanych danych; umie obliczyć średnią arytmetyczną; tekstowe związane ze średnią; umie opracować dane statystyczne; umie prezentować dane statystyczne; umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu; umie interpretować prezentowane informacje; umie obliczyć średnią arytmetyczną; e średnią arytmetyczną; umie opracować dane statystyczne; umie prezentować dane statystyczne; umie określić zdarzenia losowe w umie obliczyć prawdopodobieństwo zna pojęcie doświadczeniu; zdarzenia; prawdopodobieństwa zdarzenia losowego; umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu; umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia; umie interpretować prezentowane informacje; umie prezentować dane w korzystnej formie; e średnią arytmetyczną; umie opracować dane statystyczne; umie prezentować dane statystyczne; umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia; e średnią arytmetyczną; umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia; 13

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie siódmej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie siódmej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie siódmej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VII. LICZBY i DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VII. LICZBY i DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VII A uczeń zna, B uczeń rozumie, C uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach typowych, D uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach problemowych. LICZBY i DZIAŁANIA zna PSO,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku

Wymagania edukacyjne z matematyki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku Wymagania edukacyjne z matematyki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku KLASA VII LICZBY I DZIAŁANIA rozumie konieczność rozszerzenia osi liczbowej na liczby ujemne, umie porównywać typowe przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. VII 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z matematyki klasa VII

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z matematyki klasa VII Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z matematyki klasa VII Dział I. Liczby naturalne rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie zamieniać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w klasie 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w klasie 7 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w klasie 7 szkoły podstawowej DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII LICZBY I DZIAŁANIA. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII LICZBY I DZIAŁANIA. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII LICZBY I DZIAŁANIA rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną(p) umie znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej

Wymagania na ocenę dostateczną(p) umie znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej DZIAŁ Temat Wymagania na ocenę dopuszczającą LICZBY I DZIAŁANIA Liczby. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne

Bardziej szczegółowo

Temat LICZBY I DZIAŁANIA

Temat LICZBY I DZIAŁANIA Klasa Temat VII LICZBY I DZIAŁANIA stopień dopuszczający zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki rozumie rozszerzenie osi liczbowej na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII dział Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) Celujący (6) LICZBY I DZIAŁANIA pojęcia odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 na poszczególne oceny. Program nauczania: Matematyka z plusem I OKRES Liczby i działania: a. Ocena dopuszczająca umie porównywać liczby wymierne umie zamieniać

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie VII Na ocenę dopuszczającą uczeń: - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie porównywać liczby

Kryteria ocen z matematyki w klasie VII Na ocenę dopuszczającą uczeń: - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie porównywać liczby Kryteria ocen z matematyki w klasie VII Na ocenę dopuszczającą uczeń: - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie porównywać liczby wymierne - umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII - rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII - rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII - rok szkolny 2018/2019 Program nauczania Matematyka z plusem realizowany przy pomocy podręcznika Matematyka z plusem LICZBY zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

Klasa 7 Matematyka z plusem

Klasa 7 Matematyka z plusem Klasa 7 Matematyka z plusem Wymagania na poszczególne oceny z matematyki opracowane przez zespół nauczycieli matematyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Dział: Liczby i działania -rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej rok szkolny 2018/2019 Na ocenę dopuszczającą uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 28 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej, rok szkolny 2017/2018. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Szkoła Podstawowa nr 28 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej, rok szkolny 2017/2018. Na ocenę dopuszczającą uczeń: Szkoła Podstawowa nr 28 Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy siódmej, rok szkolny 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4 8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech (program zbieżny z podstawą programową z roku 2017) ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI klasa VII WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla. klasy 7

Wymagania edukacyjne z matematyki dla. klasy 7 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W - wykraczający dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VII. końcoworoczne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VII. końcoworoczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY VII końcoworoczne POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNYCH - WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ, obejmują te wiadomości i umiejętności, które

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Według podstawy programowej z 2017r.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Według podstawy programowej z 2017r. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Według podstawy programowej z 2017r. LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ wg Matematyki z plusem, wyd. GWO

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ wg Matematyki z plusem, wyd. GWO WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ wg Matematyki z plusem, wyd. GWO Na poziom wymagań koniecznych K (ocenę dopuszczającą) uczeń potrafi: Na poziom wymagań podstawowych P

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU z matematyki dla klasy 7

NaCoBeZU z matematyki dla klasy 7 NaCoBeZU z matematyki dla klasy 7 I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Znam pojęcia: liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodatnie, ujemne, niedodatnie, odwrotne, przeciwne. 2. Zaznaczam i odczytuję położenie liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE Liczby. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKA Z PLUSEM Klasa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP.

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Klasa VII A. Umiejętności spoza nowej podstawy programowej zaznaczono szarym paskiem.

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Klasa VII A. Umiejętności spoza nowej podstawy programowej zaznaczono szarym paskiem. POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Klasa VII A K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA CELE PODSTAWOWE Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 7 MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 7 MATEMATYKA Z PLUSEM Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W wykraczający ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Uczeń spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą

Uczeń spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Uczeń spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa 7

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa 7 Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa 7 Ocena dopuszczająca: I. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Temat zajęć Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny Poziom podstawowy Poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1 KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA I LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać

Bardziej szczegółowo

Sylwia Kowalik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie

Sylwia Kowalik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Sylwia Kowalik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE VIIa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (18 h)

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (18 h) DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (18 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO. Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VII POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIANIA Z MATEMATYKI W KL.VII

KRYTERIA OCENIANIANIA Z MATEMATYKI W KL.VII KRYTERIA OCENIANIANIA Z MATEMATYKI W KL.VII DZIAŁ 1: LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń : (4 godziny tygodniowo) umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

1. LICZBY I DZIAŁANIA

1. LICZBY I DZIAŁANIA Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa 7 Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia. Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien : Na ocenę dostateczną uczeń powinien: Na ocenę dobrą uczeń powinie: Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

MATEMATYKA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW MATEMATYKA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Umiejętności spoza nowej podstawy programowej zaznaczono szarym paskiem. DZIAŁ 1. LICZBY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Temat zajęć Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO. Liczby. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Poziom konieczny (ocena dopuszczająca) - zna podręcznik i zeszyt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki KLASA VII

Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania na ocenę dopuszczającą: -porównywanie liczb wymiernych (łatwiejsze -zaznaczanie liczb wymiernych na osi liczbowej - zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VII

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VII MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa VII Treści nauczania wymagania szczegółowe POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoła Podstawowa nr 149. DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (16 h)

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoła Podstawowa nr 149. DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (16 h) PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM 4 godziny tygodniowo, czyli 125 godzin w ciągu roku POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VII

Kryteria oceniania z matematyki w klasie VII Kryteria oceniania z matematyki w klasie VII Program nauczania: Matematyka z plusem Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 7. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej, praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej na podstawie podręcznika Matematyka z plusem wyd. GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej na podstawie podręcznika Matematyka z plusem wyd. GWO Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej na podstawie podręcznika Matematyka z plusem wyd. GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 4 godziny tygodniowo, czyli 125 godzin w ciągu roku POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII na rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII na rok szkolny 2018/2019 PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY KL. 7

WYMAGANIA NA OCENY KL. 7 WYMAGANIA NA OCENY KL. 7 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5)

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VII szkoły podstawowej POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K ocena dopuszczająca (2) P ocena dostateczna (3) R ocena dobra (4) D ocena bardzo dobra (5) W ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.7

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.7 Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.7 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczający (2) P - podstawowy ocena dostateczny (3) R - rozszerzający ocena dobry (4) D dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne matematyka kl.7 I. Liczby i działania. -rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA I. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: Przygotowanie do zajęć. Jakość pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu Wymagania z matematyki na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie VII. OPRACOWANO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE VII OCENA ŚRÓDROCZNA: Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. J. BEMA W STARYM MIEŚCIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. J. BEMA W STARYM MIEŚCIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 7 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. J. BEMA W STARYM MIEŚCIE OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY VII OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁĘCZNEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁĘCZNEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁĘCZNEJ Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 7 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 7 Umiejętności spoza nowej podstawy programowej zaznaczono szarym paskiem. POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/4/2017 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

I. Liczby i działania

I. Liczby i działania I. Liczby i działania porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie, zaokrąglać liczby do danego rzędu, szacować wyniki działań,

Bardziej szczegółowo

- zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres

- zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KL. 7 I LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą uczeń: - zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej - rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne - umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo