PROTOKÓŁ Nr 23/2017/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej w dniu 13 marca 2017 r. Obecni: wg. Listy obecności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 23/2017/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej w dniu 13 marca 2017 r. Obecni: wg. Listy obecności"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 23/2017/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo - Gospodarczej w dniu 13 marca 2017 r. Obecni: wg. Listy obecności Porządek posiedzenia: 1. Stanowisko komisji w sprawie wyodrębnienia bądź niewyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok. 2. Organizacja dożynek gminnych w 2017 roku. 3. Sprawy bieżące. Posiedzeniu przewodniczył pan Ryszard Froń Przewodniczący Komisji Finansowo -Gospodarczej, który powitał przybyłych na posiedzenie radnych, Zastępcę Burmistrza, sołtysów oraz przewodniczącą zarządu osiedla nr 2 w Leśnicy. Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad. Ad. pkt 1 Pan Andrzej Iwanowski Zastępca Burmistrza pogratulował wszystkim przybyłym na spotkanie sołtysom oraz przewodniczącej osiedla z okazji Dnia Sołtysa obchodzonego w dniu 11 marca. Następnie przystąpił do omówienia kwestii związanej z wyodrębnianiem bądź niewyodrębnianiem w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok. Podkreślił, że fundusz sołecki tzw. państwowy jest bardzo podobny do dotychczas funkcjonującego w gminie Leśnica funduszu wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli, a to wpłynie na łatwość jego ewentualnego wprowadzenia. Ponadto środki, tak jak to było praktykowane do tej pory, będą musiały być wykorzystane w danym roku kalendarzowym. Zmianie nie ulegnie również harmonogram składania wniosków. Jeśli chodzi o różnice to fundusz sołecki dotyczy tylko sołectw (nie osiedli). W funduszu sołeckim wniosek i zmianę przedsięwzięć składa się maksymalnie do 31 października. Jeśli wniosek wpłynie do urzędu po terminie nie będzie uwzględniany. Fundusz sołecki byłby liczony do stałych mieszkańców danego sołectwa. Podkreślił, iż sołectwa zyskają dwukrotnie większe środki, a gmina uzyska możliwość zwrotu do 40% wydatkowanych środków, przy czym zwrot środków nie objąłby osiedli. Następnie omówił co należałoby zrobić aby wprowadzić fundusz sołecki w gminie Leśnica. Przede wszystkim osiedla nie mogą pozostać bez wsparcia finansowego. Dlatego też w gminie 1

2 funkcjonowałyby dwa odrębne systemy wsparcia jeden dotyczący sołectw, a drugi dotyczący osiedli (na podobnych zasadach co fundusz sołecki, lecz bez zwrotu 40% wydatków). Ponieważ środki do dyspozycji sołectw i osiedli byłyby dwukrotnie wyższe to w ramach tych funduszy sołectwa musiałyby we własnym zakresie zadbać o pielęgnację zieleni. Sołectwo decydowałoby o wielokrotności koszenia terenu w ciągu roku. Następnie dokonał porównania wysokości dotychczasowego wsparcia z ewentualnym wsparciem z funduszu sołeckiego. Podkreślił, iż są to kwoty oparte na symulacji. Dane dla poszczególnych sołectw i osiedli zawarto w tabeli stanowiącej załącznik do protokołu. Jeśli chodzi o ogólną kwotę dotychczasowego wsparcia to wynosi ona zł, natomiast symulowana wysokość wsparcia z funduszu sołeckiego to zł. Dodatkowo gmina zyskałaby środki w kwocie zł z tytułu zwrotu 40% wydatków. Przewodniczący posiedzenia poprosił sołtysów o przedstawienie opinii nt. proponowanych zmian. Pan Piotr Górecki sołtys Góry Św. Anny zaproponował, aby do końca kadencji obecnych sołtysów pozostać przy starych zasadach udzielania wsparcia sołectwom. Pieniądze, którymi sołtys dysponuje w chwili obecnej, w przypadku Góry Św. Anny jest to kwota ok. 8 tys. zł, są wystarczające na bieżące potrzeby sołectwa, a nowy system wsparcia jedynie zwiększy biurokrację. Ponadto zapytał o ewentualne finansowanie koszenia terenów zielonych z funduszu sołeckiego, ponieważ obawia się, że niewiele z tych dodatkowych środków pozostanie do dyspozycji sołectwa. Pan Andrzej Iwanowski poinformował, iż po wprowadzeniu funduszu sołeckiego sołectwo zyskałoby dużo więcej środków, a około 50% z kwoty dodatkowej przypadłoby na pielęgnację zieleni. Jeśli chodzi o formalności związane ze składaniem wniosków oraz wydatkowaniem środków to wszystko odbywać się będzie na podobnych zasadach jak do tej pory, ale bardzo istotne jest dotrzymywanie terminów. Problem może pojawić się w sołectwach, które nie mają swojego sołtysa. W takim przypadku niezbędne będzie zwołanie zebrania sołeckiego. Aby ustalenia z zebrania były wiążące musi w nim uczestniczyć co najmniej 15 osób. Pan Ryszard Froń podkreślił, że sołectwo decydując się na przystąpienie do funduszu sołeckiego będzie miało do bieżącego wydania dużo więcej środków niż do tej pory. 2

3 Pani Brygida Kopa sołtys Dolnej zwróciła się z zapytaniem, czy sołectwo otrzyma całą kwotę przeznaczoną w funduszu sołeckim, czy też pula środków będzie pomniejszona o środki na pielęgnację zieleni w danym sołectwie. Ponadto nadmieniła, że ilość środków, jakie sołectwo otrzymuje w ramach funduszu sołeckiego jest za duża na tzw. drobne inwestycje natomiast nie wystarcza na inwestycje typu: budowa chodnika. Pan Andrzej Iwanowski odpowiedział, że środki przewidziane w funduszu sołeckim w całości trafią do sołectwa i to sołtys będzie decydować jaką pulę przeznaczyć na koszenie terenów zielonych. Pan Edward Skowronek sołtys Wysokiej zapytał co w przypadku sołectw, które koszenia nie zlecają firmie zewnętrznej tylko robią to we własnym zakresie. Pan Iwanowski poinformował, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe. Obowiązkiem sołtysa jest dostarczenie faktur za paliwo do kosiarki, a pozostałe środki pozostają do dyspozycji sołectwa. Pani Maria Reinert sołtys Raszowej podkreśliła, iż kwota środków przewidziana w funduszu sołeckim jest bardzo kusząca, jednak patrząc realnie istnieje obawa, iż kwota ta nie zostanie wykorzystana. Ponadto z pewnością zwiększy się ilość pracy związanej z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji. Pan Roland Reguła zadał pytanie, czy sołectwo tak jak to miało miejsce do tej pory, będzie musiało wydatkować określony procent środków na konsumpcję czy utrzymanie klubu. Pan Andrzej Iwanowski poinformował, iż fundusz sołecki takich limitów nie przewiduje. Pan Teodor Jahn zwrócił się do sołtysów, aby rozważyli przystąpienie do funduszu sołeckiego tzw. państwowego. Podkreślił, iż środki przewidziane w tym zakresie są dwukrotnie wyższe aniżeli do tej pory. Nadmienił również, że jest to najlepsza pora, aby podjąć decyzję. Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w chwili obecnej to temat funduszu sołeckiego ponownie przesunie się w czasie. Ponadto nie ma wielu różnic z formalnym złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia dla sołectwa oraz z rozliczaniem wydatków. Sołectwa powinny tylko zadbać o terminowe złożenie wniosku i dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dzięki temu uniknie się wprowadzania zmian w budżecie na grudniowej sesji Rady Miejskiej. 3

4 Dużym plusem jest również przewidywany 40% zwrot środków na wydatki co w przypadku gminy Leśnica wyniosłoby ok. 80 tys. zł. Pan Andrzej Iwanowski przyznał, że Pan Jahn słusznie zauważył, iż nakład pracy biurowej będzie podobny jak do tej pory, ale wszystkie formalności wymagać będą większej skrupulatności, ponieważ będą podlegały kontroli zewnętrznej. Pani Brygida Kopa zapytała kto w sołectwie byłby odpowiedzialny za złożenie wniosku o przyznanie wsparcia w ramach funduszu sołeckiego, jeżeli sołectwo nie ma swojego przedstawiciela w postaci sołtysa. Pan Andrzej Iwanowski odpowiedział, że uchwały mogą być podejmowane przez piętnastu dorosłych uczestników zebrania wiejskiego, które zwołuje radny lub inny mieszkaniec sołectwa. Pan Wiktor Barteczko radny Rady Miejskiej zasygnalizował problem związany z uczestnictwem w zebraniu wiejskim 15 mieszkańców. Jako przykład podał sołectwo Czarnocin, gdzie obecność mieszkańców na zebraniu często wynosi poniżej 15 osób. Pan Andrzej Iwanowski poinformował, że decyduje liczba podpisów, które można zebrać od mieszkańców po zaznajomieniu ich z przedmiotem obrad. Pani Edyta Gola Stanowisko Pracy ds. Kultury zwróciła się z zapytaniem, czy w ramach funduszu sołeckiego będzie można finansować wyjazdy mieszkańców sołectwa np. na basen. Pan Iwanowski odpowiedział, iż wyjazd na basen może być sfinansowany z funduszu, pod warunkiem odpowiedniego opisania faktury. Na fakturze należy umieścić informację o wyjeździe integracyjnym mieszkańców sołectwa i dołączyć listę obecności. Pani Agnieszka Kojs Przewodnicząca Osiedla Nr 2 w Leśnicy opowiedziała się jednoznacznie za wprowadzeniem tzw. państwowego funduszu sołeckiego. Uznała, iż warto sięgnąć po dwukrotnie wyższe środki, a jeśli chodzi o formalności to nic nie powinno się zmienić. Do tej pory jeśli zarząd osiedla organizował jakiś wyjazd to też była lista uczestników, tylko nie było wymagane jej dołączenie przy rozliczaniu wydatków. Pan Ryszard Golly zapytał, czy nowy fundusz sołecki daje większe możliwości jeśli chodzi o organizację tzw. wyjazdów integracyjnych. 4

5 Pan Iwanowski podkreślił, że sołectwa mają swobodę działania, ale każdy powinien tak gospodarować środkami, aby starczyło na różne inicjatywy w sołectwie. Pan Mirosław Knet członek rady sołeckiej sołectwa Krasowa opowiedział się za przystąpieniem do funduszu sołeckiego. Podkreślił, że większa ilość środków daje większe możliwości sołectwu. Pan Roland Reguła zapytał czy istnieje możliwość ze strony prawnej przekształcenia obecnych osiedli w Leśnicy w sołectwa. Pan Andrzej Iwanowski poinformował, iż jest to niemożliwe. Pan Teodor Jahn nadmienił, iż w ramach środków funduszu sołeckiego można wykonywać niektóre remonty dróg gminnych. Ponadto istnieje możliwość sfinansowania zakupu tłucznia. Pani Reinert odpowiedziała, że sołtysi mają szereg obowiązków i nie wyobraża sobie, żeby poszerzać je dodatkowo o remonty dróg. Podobne zdanie wyraził Pan Piotr Górecki. Pani Brygida Kopa zwróciła się z zapytaniem, czy z funduszu sołeckiego będzie musiała finansować ubytki w drogach gminnych. Pan Andrzej Iwanowski poinformował, iż co do remontu dróg gminnych nic nie ulegnie zmianie. Gmina Leśnica w dalszym ciągu będzie realizować swoje obowiązki w tym obszarze. Nadmienił, że środki sołeckie będzie można przeznaczyć na dodatkowe drobne remonty na drogach, których nie przewidziano na dany rok do wykonania w danym sołectwie. Pan Ryszard Golly zapytał, czy koszenie boiska w Zalesiu Śląskim byłoby finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Pan Andrzej Iwanowski odpowiedział, że koszenie boiska będzie leżeć w gestii sołectwa i to sołtys będzie decydować o wielokrotności koszenia. Do tej pory boisko było koszone 6 razy w roku. Pan Ryszard Froń nadmienił, że w przeszłości pan radny Kazimierz Mierzejewski postulował, aby zwiększyć wielokrotność koszenia boiska i w tej chwili nadarza się szansa aby to zmienić. Pani Anna Wyschka kierownik Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, iż do tej pory za koszenie boiska odpowiadał Leśnicki Związek Sportowy, ale od niedawna jest to teren gminny. 5

6 Pan Teodor Jahn nadmienił, iż w gminie Walce sołtysi również mieli dylemat, czy zdecydować się na przystąpienie do funduszu sołeckiego. Obecnie bardzo sobie chwalą nowy system wsparcia, który umożliwia wydatkowanie większej liczby środków. Pan Bernard Smandzich sołtys Łąk Kozielskich nadmienił, iż wprowadzenie obecnie funkcjonującego w gminie Leśnica funduszu wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli też wiązało się z trudnościami. Natomiast teraz po upływie pewnego czasu od jego wdrożenia nie ma większych problemów w tym zakresie. Dlatego też uważa, że wprowadzenie nowych zasad nie byłoby aż tak dużym obciążeniem dla sołectwa. Pan Edward Skowronek poinformował, że decyzję o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu środków na fundusz sołecki podejmie po zwołaniu zebrania sołeckiego i decyzji wszystkich członków rady sołeckiej. Przewodniczący zebrania poinformował, że taka decyzja musiałaby być podjęta na obecnym posiedzeniu komisji, gdyż jej członkowie zobowiązali się do przedstawienia opinii w tym zakresie na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Ponadto podkreślił, że radnym Rady Miejskiej zależałoby na pozyskaniu nowych środków. Następnie przywitał przybyłego w międzyczasie na posiedzenie komisji sołtysa Zalesia Śląskiego i wprowadził go w temat bieżącej dyskusji. Poprosił go również o opinię w kwestii wyodrębniania lub niewyodrębniania w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na 2018 r. Pan Krzysztof Piechota podkreślił, iż istotny wpływ na podjęcie decyzji w tej sprawie ma określenie wysokości kwoty, jaką sołectwo będzie musiało wydatkować na koszenie terenów zielonych. Podobne zdanie wyrazili pozostali sołtysi i poprosili o podanie przybliżonych danych dla poszczególnych sołectw. Pan Andrzej Iwanowski poprosił Panią Annę Wyschka o przygotowanie informacji w tym zakresie. Pani Anna Wyschka przedstawiła przybliżone dane w tym zakresie dla poszczególnych sołectw. Ustalono, że około 1/3 z środków dodatkowych przewidzianych dla sołectwa będzie musiała być przeznaczona na pokrycie kosztów koszenia terenów zielonych. 6

7 Przewodniczący zebrania poprosił sołtysów oraz członków komisji o wyrażenie opinii nt. wyodrębnienia bądź niewyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok. Pan Tomasz Sitnik radny RM podkreślił, że wprowadzenie nowych zasad udzielania wsparcia sołectwom daje im szereg nowych możliwości i dlatego warto po środki z tej puli sięgnąć. Sołtysi oraz członkowie komisji po zapoznaniu się z informacjami przygotowanymi przez panią Wyschka opowiedzieli się za wyodrębnieniem w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na 2018 r. Ad. pkt 2 Pani Edyta Gola Stanowisko Pracy ds. Kultury poinformowała, o obchodzonym w bieżącym roku jubileuszu 800-lecia Leśnicy. Podkreśliła, iż główne uroczystości odbędą się w dniach od 29 września do 1 października 2017 r. Będzie to przedsięwzięcie na dużą skalę i wymagające zaangażowania wielu osób. W związku z powyższym zwróciła się z zapytaniem do sołtysów i radnych czy organizować dożynki gminne, których termin przypadałby w tym roku na tydzień przed uroczystością 800-lat Leśnicy. Następnie zaproponowała, aby sołectwa wzięły udział w dożynkach diecezjalnych. Każde sołectwo mogłoby liczyć na gratyfikację finansową w kwocie około 200 zł. Ponadto do dyspozycji sołtysa byłyby bloczki na posiłek dla członków delegacji. Pan Edward Skowronek opowiedział się za powyższym rozwiązaniem. Zaproponował jednak, aby rozważyć organizację konkursu koron przy okazji dożynek diecezjalnych. Byłby to konkurs dla wszystkich sołectw z gminy Leśnica, które zgłoszą korony do konkursu. Pani Edyta Gola poinformowała również, iż tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbędą się w Namysłowie w dniu 3 września. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Dorota Kwoczała 7

8 8

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/19 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 roku

PROTOKÓŁ NR IV/19 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 roku PROTOKÓŁ NR IV/19 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2019 roku Obrady rozpoczęto 28-01-2019 o godz. 15:32, a zakończono o godz. 16:28 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/2016/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 11 marca 2016 roku Ad. pkt. 1

Protokół Nr 12/2016/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 11 marca 2016 roku Ad. pkt. 1 Protokół Nr 12/2016/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 11 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Obecni: wg listy obecności.

Obecni: wg listy obecności. PROTOKÓŁ Nr 15/2016/INF ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 6 czerwca 2016 r. Obecni: wg listy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki

ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się regulamin przyznawania, uchwalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy

1. Ustala się regulamin przyznawania, uchwalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Opoczno oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2015/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 31 sierpnia 2015 roku

Protokół Nr 7/2015/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 31 sierpnia 2015 roku Protokół Nr 7/2015/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 31 sierpnia 2015 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Wizytacja placówek szkolnych przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego

Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.72.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 lipca 2016 r. Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/18 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/18 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/18 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. Radni: wg listy obecności (na 14 radnych - 13 obecnych). Zaproszeni goście: wg listy obecności. Porządek obrad sesji:

Bardziej szczegółowo

Obecni: wg. listy obecności

Obecni: wg. listy obecności Protokół Nr 10/2015/INF ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2015 roku Obecni:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2018 r. PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2018 r. Radni: wg listy obecności (na 15 radnych - 14 obecnych). Zaproszeni goście: wg listy obecności. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. BR.0012.2.1.2015 PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/2016/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 29 sierpnia 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 18/2016/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 29 sierpnia 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 18/2016/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 29 sierpnia 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Stanowisko komisji dotyczące projektów uchwał:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/2016 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 25 maja 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVII/2016 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 25 maja 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVII/2016 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 25 maja 2016 roku odbytej w RED ROSE przy ul. Weneckiej 12, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej w Przecławiu, której przewodniczył

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.700.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z zebrania sołeckiego w Kaźmierzewie odbytego w dniu 6 luty 2007r.

PROTOKÓŁ. z zebrania sołeckiego w Kaźmierzewie odbytego w dniu 6 luty 2007r. PROTOKÓŁ z zebrania sołeckiego w Kaźmierzewie odbytego w dniu 6 luty 2007r. (D-1) I. Zebranie odbyło się w dniu 6.02.2007r. o godz. 11 00. Na ogólną ilość uprawnionych 135 w zebraniu uczestniczyło wg listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/2017/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ Nr 18/2017/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 maja 2017 r. PROTOKÓŁ Nr 18/2017/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 maja 2017 r. Obecni: wg listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 14 sierpnia 2018 roku

Protokół Nr 33/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 14 sierpnia 2018 roku Protokół Nr 33/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 14 sierpnia 2018 roku Obecni: wg. listy obecności Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIV/18 XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XLIV/18 XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.30.2018 PROTOKÓŁ NR XLIV/18 XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU /Zawiera 5 stron i 6 załączników/ P R O T O K Ó Ł NR XLIV/18 XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 17/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 17/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 marca 2013 r. PROTOKÓŁ Nr 17/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 marca 2013 r. Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola kosztów utrzymania klubów wiejskich na terenie gminy. 2. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny

Materiał informacyjny Fundusz sołecki krok po kroku Materiał informacyjny W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz

Bardziej szczegółowo

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku BRM.0012.8.2012.2 Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 22 lutego 2013 roku.

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 22 lutego 2013 roku. Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 22 lutego 2013 roku. Obecni: wg: listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Sprawozdanie z działalności: - Gminnej Komisji Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku.

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 17 października 2017 r. 1. Otwarcie posiedzenia.

Protokół nr 57/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 17 października 2017 r. 1. Otwarcie posiedzenia. Protokół nr 57/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 17 października 2017 r. 1. Otwarcie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając quorum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIX/14 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2014 r.

Protokół Nr XLIX/14 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2014 r. Protokół Nr XLIX/14 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2014 r. Radni: wg listy obecności (na 14 radnych 14 obecnych). Zaproszeni goście: wg listy obecności. Porządek obrad sesji: 1.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie obrad: 11:00 Zakończenie obrad: Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Rozpoczęcie obrad: 11:00 Zakończenie obrad: Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich BRM.0012.2.2.2013 Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 13 lutego 2013 roku Rozpoczęcie obrad: 11:00 Zakończenie obrad: 12.00 Miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 24 stycznia 2013

Protokół nr 26 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 24 stycznia 2013 Protokół nr 26 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 24 stycznia 2013 Dnia 24 stycznia 2013 o godzinie 12.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Lista obecności na zebraniu

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2017. Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 127/2017. Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Opoczno Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 1 Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 18 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla

Protokół nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 18 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla Protokół nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 18 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń Przewodniczący Komisji Finansowo- Gospodarczej.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń Przewodniczący Komisji Finansowo- Gospodarczej. PROTOKÓŁ Nr 22/2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 18 listopada 2013 r. Obecni: wg. listy obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki w gminie Płużnica Marcin Skonieczka 1

Fundusz sołecki w gminie Płużnica Marcin Skonieczka 1 Fundusz obywatelski na przykładzie funduszu sołeckiego w gminie Płużnica Utworzenie Funduszu sołeckiego Istotnym obszarem zainteresowania władz gminy Płużnica jest aktywność społeczna mieszkańców. Instrumentem,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia 20.08.2012 r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 3 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 3 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BRM Protokół nr 9/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 15 listopada 2012 roku

BRM Protokół nr 9/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 15 listopada 2012 roku BRM.0012.9.2012.2 Protokół nr 9/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 15 listopada 2012 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad:

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 18 czerwca 2018 roku UCHWAŁA NR XL.240.2018 UCHWAŁA NR XL.241.2018 UCHWAŁA NR XL.242.2018 UCHWAŁA NR XL.243.2018 UCHWAŁA NR XL.244.2018 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 28.12.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/VII/2018 sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 6 września 2018 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach

Protokół nr XLI/VII/2018 sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 6 września 2018 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Protokół nr XLI/VII/2018 sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 6 września 2018 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. O godz. 13.00 przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/ Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, mieszkanka Bierunia oraz przedstawiciel prasy ( według listy obecności ).

PROTOKÓŁ NR VI/ Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, mieszkanka Bierunia oraz przedstawiciel prasy ( według listy obecności ). PROTOKÓŁ NR VI/2008 z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu, która odbyła się w dniu 05.06.2008 r. o godz. 18 00-19 10 w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu Obecni : 1. Radni Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Kierownik Wydziału Organizacyjnego BRM.0012.10.2011.2.MGW Protokół nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 24 listopada 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 11:00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5/2015. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PROTOKÓŁ NR 5/2015. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. O.0012.2.5.2015 PROTOKÓŁ NR 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 grudnia 2015 r. w godzinach od 10:00 do 12:45 w sali Centrum Kultury w Książu

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 24/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz w dniu 10 lutego 2014 roku

PROTOKÓŁ NR 24/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz w dniu 10 lutego 2014 roku PROTOKÓŁ NR 24/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz w dniu 10 lutego 2014 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach dniu 18 lutego 2016 roku

Protokół Nr XII/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach dniu 18 lutego 2016 roku Protokół Nr XII/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach dniu 18 lutego 2016 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2017. z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2017. z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2017 z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 8 marca 2017 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko w godzinach 13.00-13.10

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 7/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r. PROTOKÓŁ NR 7/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 22.07.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VII/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 31 maja 2011 r. w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi

PROTOKÓŁ VII/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 31 maja 2011 r. w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi PROTOKÓŁ VII/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 31 maja 2011 r. w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Pani Józefa Rekieć Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 22/2017/INF

PROTOKÓŁ NR 22/2017/INF PROTOKÓŁ NR 22/2017/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 stycznia 2017 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji w sprawie Strategii Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie określenia procedur i obowiązujących druków w zakresie wykorzystywania środków w ramach funduszu sołeckiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.22.2017 PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU /Zawiera 8 stron i 7 załączników/ str. 1 P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/17 XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. Lista

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA PROTOKÓŁ NR 7/2010 SESJI RADY GMINY KRZĘCIN V KADENCJI Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU Miejsce obrad: Sala Obrad przy Urzędzie Gminy w Krzęcinie. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00. Obecność radnych: w obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 3 września 2014 roku.

Protokół z XLV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 3 września 2014 roku. Protokół z XLV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 3 września 2014 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Co to jest fundusz sołecki? Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r.

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronowice Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie: zasad i trybu wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2013 roku. Do pkt 1.

Protokół nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2013 roku. Do pkt 1. 1 Protokół nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przewodniczący komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 1 P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku. Obrady trwały od godz. 15 30 do godz. 16 15 Podjęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015/FIN ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 24 września 2015 roku

Protokół Nr 8/2015/FIN ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 24 września 2015 roku Protokół Nr 8/2015/FIN ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 24 września 2015 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 24.11.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 24 listopada 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/116/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/116/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIV/116/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 czerwca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 12/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 czerwca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 12/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 czerwca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Informacja o stanie wyposażenia jednostek OSP w gminie Leśnica.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, Racibórz

PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, Racibórz OR.IV.0022.1.45.2018 PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2018 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, 47 400 Racibórz Obecni na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo