OPŁACASZ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK POBIERANYCH PRZEZ ZUS?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPŁACASZ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK POBIERANYCH PRZEZ ZUS?"

Transkrypt

1 OPŁACASZ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK POBIERANYCH PRZEZ ZUS? Zasady wypełniania dokumentu płatniczego Przeczytaj!

2 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna Opłacasz należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS? Zasady wypełniania dokumentu płatniczego Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa

3 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część I Jak prawidłowo wypełnić dokument płatniczy 6 Krok 1 Wypełniasz pole 01 Nr rachunku bankowego ZUS 6 Krok 2 Wypełniasz pole 03 Kwota 6 Krok 3 Wypełniasz pole 04 Nr rachunku bankowego płatnika / kwota słownie 7 Krok 4 Wypełniasz pole 05 Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika 7 Krok 5 Wypełniasz dane identyfikacyjne płatnika składek 8 Krok 6 Wypełniasz dane oznaczenia wpłaty 9 Część II Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu dokumentu płatniczego 14 Przykład 1 14 Przykład 2 15 Część III Jaki wpływ na rozliczenie składek mają złożone korekty dokumentów rozliczeniowych 16 Przykład 1 16 Przykład 2 16 Podstawa prawna 17

4 WPROWADZENIE 3 Prowadzenie działalności, a także zatrudnianie osób podlegających z tego tytułu ubezpieczeniom, wiąże się z odpowiedzialnością i obowiązkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takim obowiązkiem jest m.in. opłacanie należnych składek na ubezpieczenia oraz inne fundusze, na które składki pobiera ZUS. Dlatego też jeżeli chcesz opłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych albo Fundusz Emerytur Pomostowych, zapoznaj się z niniejszym poradnikiem. Prawidłowe wypełnienie dokumentu płatniczego gwarantuje, że wpłata zostanie zaksięgowana i rozliczona na Twoim koncie. To, czy wpłata została zaksięgowana i rozliczona na Twoim koncie w ZUS, możesz sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), która jest zestawem nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. U W A G A Poradnik nie dotyczy przypadków, w których chcesz wpłacić należności z tytułu składek: w związku z realizacją tytułu wykonawczego, w związku z realizacją zajęcia jako urząd skarbowy, jako komornik sądowy, jako dłużnik zajętej wierzytelności, jako syndyk upadłości za okres sprzed dnia ogłoszenia upadłości. W wymienionych przypadkach dokonaj wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS. Jako płatnik składek masz obowiązek terminowo opłacać składki za każdy miesiąc kalendarzowy odrębnymi przelewami/wpłatami, na wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, czyli: gdy opłacasz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, gdy opłacasz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdy opłacasz należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), gdy opłacasz należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). W A Ż N E Za termin dokonania zapłaty składek uważa się: 1) dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika lub rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu w przypadku obrotu bezgotówkowego, 2) dzień wpłacenia składek na podstawie dowodu wpłaty w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej w przypadku zapłaty gotówką. Należności z tytułu składek w formie przekazu pocztowego za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych 1 może opłacać tylko płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą 2. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 1 W rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 873). 2 W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

5 4 WPROWADZENIE Jeżeli chcesz skorzystać z usług instytucji płatniczej albo biura usług płatniczych, zweryfikuj, czy dany podmiot został wpisany do rejestru dostawców usług płatniczych. Rejestr ten jest udostępniony na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego ( W celu ustalenia danych podmiotu wykorzystaj Wyszukiwarkę podmiotów w KRS ( albo Bazę przedsiębiorców CEIDG ( Formularz wpłaty Należności z tytułu składek P A M I Ę TAJ Jeśli opłacasz składki, korzystając z bankowości elektronicznej lub wypełniając przelew w placówce banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej, wykorzystaj dokument płatniczy przeznaczony do opłacania należności z tytułu składek. Dokument, który nie ma w treści pól przeznaczonych do wpisania danych identyfikacyjnych płatnika (NIP, REGON lub innego identyfikatora numerycznego) oraz oznaczenia okresu, na który ma być dokonana wpłata, oraz typu tej wpłaty, nie jest dokumentem, który powinien być wykorzystywany do opłacania należności z tytułu składek.

6 WPROWADZENIE 5 Brak pól dla NIP, REGON lub innego identyfikatora numerycznego oraz oznaczenia okresu, na który ma być dokonana wpłata, oraz typu tej wpłaty.

7 6 CZĘŚĆ I: JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY CZĘŚĆ I Jak prawidłowo wypełnić dokument płatniczy KROK 1 WYPEŁNIASZ POLE 01 NR RACHUNKU BANKOWEGO ZUS Wpisz, gdy opłacasz składkę na: ubezpieczenia społeczne w dwóch pierwszych kratkach liczbę 83 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 1, ubezpieczenie zdrowotne w dwóch pierwszych kratkach liczbę 78 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 2, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w dwóch pierwszych kratkach liczbę 73 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 3, Fundusz Emerytur Pomostowych w dwóch pierwszych kratkach liczbę 68 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę Wpisanie poprawnego numeru rachunku bankowego gwarantuje przekazanie składek do ZUS na właściwe ubezpieczenia lub fundusz. POLE 02 W/P Nie wypełniaj. Pole to przeznaczone jest dla instytucji obsługującej wpłaty składek. KROK 2 WYPEŁNIASZ POLE 03 KWOTA Wpisz kwotę, rozdzielając złote i grosze przecinkiem. 4 1, 1 6 Sprawdź dokładnie i upewnij się, czy prawidłowo wpisałeś kwotę, a także czy przecinek jest we właściwym miejscu. Jeśli wpiszesz błędnie kwotę, czyli kwotę niezgodną z wykazaną w ZUS DRA lub z kwotą przez Ciebie zadeklarowaną, w przypadku gdy korzystasz ze zwolnienia z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych, to na Twoim koncie powstanie zadłużenie (niedopłata) lub nadpłata.

8 CZĘŚĆ I 7 Jeżeli kwotę wpłaty wypełniasz ręcznie, każdy znak wpisz w oddzielnej kratce. W A Ż N E Jeżeli wpłaty dokonujesz po terminie, wpłacona przez Ciebie kwota powinna obejmować również odsetki za zwłokę. Aktualne stopy procentowe odsetek za zwłokę znajdziesz na stronie internetowej lub klikając Tutaj. A jeśli chcesz skorzystać z kalkulatora odsetkowego, by wyliczyć kwotę do zapłaty po terminie płatności, kliknij Tutaj. KROK 3 WYPEŁNIASZ POLE 04 NR RACHUNKU BANKOWEGO PŁATNIKA / KWOTA SŁOWNIE Gdy dokonujesz wpłaty w formie polecenia przelewu, wpisz numer rachunku bankowego, z którego dokonujesz płatności, jako płatnik składek. Numer rachunku bankowego (w standardzie NRB) Jeżeli jesteś płatnikiem składek uprawnionym do wpłat gotówkowych (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej albo mikroprzedsiębiorcą), to w rubryce 04 wpisujesz kwotę z rubryki 03 słownie, np.: kwota 41 zł 16 gr może być zapisana w następującej formie: Wpisując kwotę słownie, możesz używać także skrótów, opisując każdą cyfrę osobno trzema pierwszymi literami i oddzielając je od siebie gwiazdkami, zatem kwota 41 zł 16 gr może być zapisana w następującej formie: KROK 4 WYPEŁNIASZ POLE 05 NAZWA SKRÓCONA PŁATNIKA LUB NAZWISKO I IMIĘ PŁATNIKA P A M I Ę TAJ Właściwe rozliczenie wpłaty zapewni podawanie prawidłowych danych identyfikacyjnych. Dane identyfikacyjne na wpłacie muszą być takie same, jak dane podane we wniosku CEIDG-1 złożonym w organie ewidencyjnym lub wniosku NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym albo w zgłoszeniu ZUS ZPA/ZUS ZFA przekazanym do ZUS. Uwzględniaj również odstępy i znaki rozdzielające (istotne dla kroku 4 i 5).

9 8 CZĘŚĆ I: JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY Wpisz drukowanymi literami nazwę skróconą płatnika składek lub swoje nazwisko i imię, jako płatnika składek. NAZWA SKRÓCONA PŁATNIKA K W I A C I A R N I A lub NAZWISKO I IMIĘ PŁATNIKA K O W A L S K A J A D W I G A KROK 5 WYPEŁNIASZ DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK POLE 06 NIP PŁATNIKA Wpisz numer NIP płatnika składek (bez znaków rozdzielających bez kresek). P A M I Ę TAJ NIP płatnika powinien być zgodny z NIP-em nadanym Tobie jako płatnikowi przez organ ewidencyjny CEIDG / KRS lub w przekazanym do ZUS dokumencie zgłoszeniowym płatnika składek ZUS ZPA/ZUS ZFA. POLE 07 TYP DRUGIEGO IDENTYFIKATORA Wpisz: R jeżeli w polu 08. Drugi identyfikator płatnika wpiszesz numer REGON, P jeżeli w polu 08. Drugi identyfikator płatnika wpiszesz numer PESEL, 1 jeżeli w polu 08. Drugi identyfikator płatnika wpiszesz serię i numer dowodu osobistego, 2 jeżeli w polu 08. Drugi identyfikator płatnika wpiszesz serię i numer paszportu. Nie wypełniaj tego pola, jeżeli nie posiadasz drugiego identyfikatora. POLE 08 DRUGI IDENTYFIKATOR PŁATNIKA W rubryce tej musisz wpisać identyfikator określony w rubryce 07, czyli: numer REGON jeżeli nadano Tobie ten numer, numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu jeśli nie został Tobie nadany numer REGON, bądź drugi identyfikator właściwego płatnika składek wskazany przez ZUS w wydanej decyzji w przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek.

10 CZĘŚĆ I 9 Numery identyfikatorów wpisuj bez odstępów i znaków rozdzielających. W przypadku gdy będziesz stosował pismo ręczne, każdy znak musisz wpisać w oddzielnej kratce, a w przypadku, gdy będziesz stosował pismo maszynowe, możesz ignorować podział na kratki P U W A G A Podane wyżej numery NIP i PESEL są umowne i nie należy ich używać. W przypadku gdy nie masz drugiego identyfikatora, pole pozostawiasz puste. W A Ż N E Jeżeli jako płatnikowi składek nie nadano Tobie numerów NIP lub REGON, podaj numer PESEL. Jeżeli nie nadano Tobie także numeru PESEL, podaj serię i numer paszportu. Tym samym numer PESEL, seria i numer paszportu powinny być podawane jedynie wówczas, gdy jako płatnik będący osobą fizyczną nie posiadasz identyfikatorów NIP i REGON lub jednego z nich. W przypadku podania tylko jednego identyfikatora numerycznego konieczne jest podanie nazwy skróconej bądź imienia i nazwiska płatnika, zgodnych z podanymi we wniosku CEIDG-1 lub wniosku NIP-8 lub w dokumencie ZUS ZPA/ZUS ZFA. Jeśli opłacasz składkę na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie zdrowotne, używaj danych identyfikacyjnych zgodnych z dokumentami ZUS ZUA/ZUS ZZA. Jeśli błędnie wpiszesz dane identyfikacyjne (krok 4 i 5), wpłata może nie zostać przyporządkowana do Twojego konta i będzie podlegać wyjaśnieniu. Do czasu jej wyjaśnienia na Twoim koncie będzie występowało z tego powodu zadłużenie w opłacaniu składek. KROK 6 WYPEŁNIASZ DANE OZNACZENIA WPŁATY POLE 09 TYP WPŁATY Wpisz oznaczenie typu wpłaty, używając następujących liter: S jeżeli Twoja wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę), M jeżeli Twoja wpłata dotyczy składek za okres dłuższy niż jeden miesiąc (w tym również składek z należnymi odsetkami za zwłokę), A jeżeli jako płatnik składek wpłacasz dodatkową opłatę, zgodnie z wydaną przez ZUS decyzją na podstawie art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, B jeżeli jako instytucja obsługująca wpłaty składek wpłacasz dodatkową opłatę, zgodnie z wydaną przez ZUS decyzją na podstawie art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, D jeżeli Twoja wpłata dotyczy opłaty dodatkowej, którą ZUS nałożył na Ciebie, gdy nie opłaciłeś składek lub opłaciłeś je w zaniżonej wysokości, E jeżeli Twoja wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych / kosztów upomnienia, T jeżeli uzyskałeś zgodę na odroczenie terminu płatności, U jeżeli dokonujesz wpłaty w ramach układu ratalnego.

11 10 CZĘŚĆ I: JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY Oznaczenie wpłaty typem S gwarantuje, iż zostanie ona zaksięgowana i rozliczona za miesiąc, który wpisałeś na wpłacie (pole 11), ale musisz jej dokonać w terminie. Natomiast gdy dokonasz wpłaty po terminie płatności bez uwzględnienia należnych odsetek za zwłokę, wpłata zostanie zaliczona proporcjonalnie na pokrycie kwoty zaległych składek oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości z tytułu składek do kwoty odsetek za zwłokę, co w konsekwencji spowoduje powstanie zadłużenia na Twoim koncie. Gdy dokonujesz wpłaty za jeden miesiąc po terminie płatności wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, to w polu 09 także wpisujesz typ wpłaty S, a w polu 03 Kwota wpisujesz kwotę do zapłaty powiększoną o należne odsetki za zwłokę. POLE 10 NR DEKLARACJI Jeżeli w rubryce 09 wpisałeś S lub M, to musisz wpisać numer deklaracji rozliczeniowej, stosując następujące oznaczenia: 01 dla deklaracji rozliczeniowej, włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01. P A M I Ę TAJ W przypadku gdy składasz korektę deklaracji rozliczeniowych dla tej grupy płatników, musisz pamiętać, że ostatnią możliwą do złożenia jest deklaracja z numerem 39 (w przypadku przekroczenia tej liczby korekt każda kolejna musi być oznaczona numerem 39). W przypadku: osób sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej, zakładów pracy chronionej lub aktywności zawodowej: q za część miesiąca, w której płatnik nie posiadał statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastąpiło w trakcie miesiąca, q za część miesiąca, w której płatnik posiadał status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastąpiła w trakcie miesiąca, 40 dla deklaracji rozliczeniowej, włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40. W przypadku: powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej za emerytów i rencistów, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub za osoby pobierające świadczenia rodzinne, banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami

12 CZĘŚĆ I 11 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej, 51 dla deklaracji rozliczeniowej, włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51. W przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego: 70 dla deklaracji rozliczeniowej, włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 70. W przypadku deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc kalendarzowy, składanej przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości: 80 dla deklaracji rozliczeniowej, włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 80. Jeżeli w polu 09 wpisałeś S lub M i jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność zwolnioną z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, a wpłata dotyczy składki za ten miesiąc, to musisz wpisać 01. Jeżeli w polu 09 wpisałeś S lub M i jesteś płatnikiem składek opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składającym za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia, to musisz wpisać: 01 dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc, włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01, 40 dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc, włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40, 51 dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc, włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51. Jeżeli w polu 09 wpisałeś A, B, D, E, T lub U, to musisz wpisać numer deklaracji rozliczeniowej właściwy dla decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, decyzji lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek, decyzji lub umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny, tytułu wykonawczego albo numer upomnienia. POLE 11 DEKLARACJA Wypełnij cyframi arabskimi, podając dwie cyfry miesiąca, np. 01 dla stycznia, 12 dla grudnia, oraz cztery cyfry roku, np P A M I Ę TAJ Gdy opłacasz składki za bieżący miesiąc, wpisz miesiąc, za który dokonujesz wpłaty, a nie miesiąc, w którym wpłacasz składkę. Opłacając np. składki za styczeń 2014 r. w lutym 2014 r. w polu nr 11 Deklaracja wpisz Jeżeli zatem w polu 09 wpisałeś literę: S to w tym polu wpisz miesiąc i rok wykazany w deklaracji rozliczeniowej złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego wpłata dotyczy. Jeżeli jesteś zwolniony z obowiązku

13 12 CZĘŚĆ I: JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY składania dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc, to w tym polu także wpisz miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, M to w tym polu wpisz miesiąc i rok z bieżącej deklaracji rozliczeniowej lub też wybrany miesiąc i rok z okresu, za który dokonujesz wpłaty. Wskazanie przez Ciebie miesiąca i roku jest równoznaczne z dyspozycją odnośnie rozliczenia danej wpłaty. W pierwszej kolejności zostanie ona rozliczona na miesiąc kalendarzowy, jaki wskażesz we wpłacie, a nadwyżka zostanie rozliczona na zadłużenie, poczynając od najwcześniejszego, A, B to w tym polu wpisz miesiąc i rok, którego dotyczy otrzymana decyzja o nałożeniu dodatkowej opłaty (błędnie sporządzony dokument rozliczeniowy lub płatniczy), T, U to w tym polu wpisz miesiąc i rok wyznaczonego terminu raty / odroczenia wpłaty, D lub E to w tym polu wpisz miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, podany w decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, w tytule wykonawczym albo na upomnieniu. S W A Ż N E Opłacając składki za bieżący miesiąc, powinieneś wpisywać miesiąc, za który dokonujesz wpłaty, a nie miesiąc, w którym wpłata jest dokonywana. W lipcu 2014 r. przypada termin płatności składek za czerwiec 2014 r., dlatego w polu 11 należy wpisać 06/2014. Wskazanie innego okresu rozliczeniowego niż okres, za który dokonujesz wpłaty, może spowodować rozliczenie wpłaty niezgodne z Twoimi oczekiwaniami. POLE 12 NR DECYZJI / UMOWY / TYTUŁU WYKONAWCZEGO WYPEŁNIASZ TYLKO I WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY DOKONUJESZ PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY DODATKOWEJ, TYTUŁU WYKONAWCZEGO, UPOMNIENIA, UKŁADU RATALNEGO LUB W PRZYPADKU UZYSKANIA ZGODY NA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI Wówczas wpisujesz: numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, jeżeli w polu 09 wpisałeś literę A, B lub D, numer tytułu wykonawczego, upomnienia, jeżeli w polu 09 wpisałeś literę E, numer umowy o odroczeniu terminu płatności składek, jeżeli w polu 09 wpisałeś literę T, numer umowy, na podstawie której uzyskałeś zgodę na spłatę zadłużenia w układzie ratalnym, jeżeli w polu 09 wpisałeś literę U P A M I Ę TAJ ZUS rozlicza dokonaną przez Ciebie wpłatę na koncie płatnika składek i na koncie ubezpieczonego za dany miesiąc kalendarzowy. Wpłata jest rozliczana zgodnie z oznaczeniem znajdującym się na dokumencie płatniczym, a podstawą tego rozliczenia jest deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA), złożona przez Ciebie lub sporządzona przez ZUS, jeżeli jesteś zwolniony z obowiązku jej składania lub gdy została sporządzona przez ZUS z urzędu. Ponieważ dokonując wpłaty, oczekujesz jej rozliczenia na Twoim koncie, opłacając składki i wypełniając dokument płatniczy zwróć uwagę, aby dane w nim zawarte były zgodne z danymi wskazanymi w złożonych już dokumentach zgłoszeniowych w ZUS. Oznacz też prawidłowo okres, za który dokonujesz wpłaty.

14 CZĘŚĆ I 13 Przykład prawidłowo wypełnionej wpłaty gotówkowej , Przykład prawidłowo wypełnionej wpłaty bezgotówkowej , K O W A L S K A J A D W I G A K W I A C I A R N I A P S U W A G A Podane wyżej numery NIP i PESEL są umowne i nie należy ich używać.

15 14 CZĘŚĆ II: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTU PŁATNICZEGO CZĘŚĆ II Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu dokumentu płatniczego P R Z Y K Ł A D 1 Pani Jadwiga Kowalska chciała opłacić składkę należną za czerwiec 2014, lecz zamiast wpisać prawidłowy okres rozliczeniowy, za który chciała dokonać wpłaty, wpisała (nieprawidłowy rok). Nieprawidłowo wypełniony dokument płatniczy , W sytuacji gdy na wpłacie nieprawidłowo wskażesz okres, którego wpłata dotyczy, np. pomylisz rok, na który dokonywana jest wpłata (zamiast wpiszesz ), to wówczas wpłata zostanie potraktowana jako nadpłata i będzie rozliczona na najstarsze zadłużenie.

16 CZĘŚĆ II 15 W A Ż N E 1. W przypadku przekazania wpłaty za okres do 6 miesięcy, wpłata oczekuje na deklarację rozliczeniową ZUS DRA za okres wskazany na wpłacie, do tego czasu nie zostanie rozliczona. 2. W przypadku przekazania wpłaty za okres późniejszy niż 6 miesięcy, zostanie ona rozliczona na najstarsze zadłużenie. P R Z Y K Ł A D 2 Pani Jadwiga Kowalska chciała opłacić składkę należną za bieżący miesiąc (06/2014), lecz wypełniając dokument płatniczy, niepoprawnie wpisała na nim dane identyfikacyjne zamiast swoich danych wpisała NIP i drugi identyfikator numeryczny spółki, w której jest wspólnikiem (pomyliła identyfikatory). Spowoduje to, iż wpłata nie zostanie zaewidencjonowana i rozliczona na jej koncie. W konsekwencji na koncie pani Jadwigi Kowalskiej będzie zadłużenie. Nieprawidłowo wypełniony dokument płatniczy , 1 6 KOWALSKA JADWIGA NIP SPÓŁKI P PESEL WSPÓLNIKA 0 0 W A Ż N E W sytuacji gdy zauważysz błąd w danych identyfikacyjnych podanych w dokumencie płatniczym, niezwłocznie poinformuj właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS obsługującą Ciebie jako płatnika składek. ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu prawidłowego rozliczenia wpłaty na Twoim koncie.

17 16 CZĘŚĆ III: JAKI WPŁYW NA ROZLICZENIE SKŁADEK MAJĄ ZŁOŻONE KOREKTY DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH CZĘŚĆ III Jaki wpływ na rozliczenie składek mają złożone korekty dokumentów rozliczeniowych P R Z Y K Ł A D 1 Pani Jadwiga Kowalska opłaciła składkę za czerwiec 2014 r., której wysokość ustaliła w deklaracji rozliczeniowej za ten miesiąc (numer deklaracji 01). Pani Jadwiga Kowalska złożyła jednak korektę deklaracji rozliczeniowej, zmniejszając wysokość składki za czerwiec 2014 r. (numer deklaracji 02). Powstała nadpłata za ten miesiąc będzie rozliczona na przyszłe należności lub też na wniosek płatnika zostanie zwrócona. Jeżeli jednak na koncie pani Jadwigi Kowalskiej jest zadłużenie za okres wstecz, np. za styczeń 2013 r., nadpłata wynikająca ze złożonej korekty zostanie zaliczona na poczet zadłużenia. Następnie pani Jadwiga Kowalska skorygowała ponownie deklarację rozliczeniową za czerwiec 2014 r. (numer deklaracji 03), zwiększając wysokość składki za ten miesiąc. W takiej sytuacji na koncie pani Jadwigi Kowalskiej wystąpi zadłużenie za ten miesiąc, gdyż część wpłaty została zaliczona na styczeń 2013 r. P R Z Y K Ł A D 2 Pani Jadwiga Kowalska opłaciła składkę za czerwiec 2014 r., której wysokość ustaliła w deklaracji rozliczeniowej za ten miesiąc (numer deklaracji 01). Pani Jadwiga Kowalska złożyła po ustawowym terminie korektę deklaracji rozliczeniowej, zwiększając wysokość składki za czerwiec 2014 r. (numer deklaracji 02). W konsekwencji powstało zadłużenie za ten miesiąc, które powinno być uregulowane wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana, ZUS zmuszony będzie podjąć czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałego zadłużenia w postępowaniu egzekucyjnym.

18 PODSTAWA PRAWNA 17 1) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 121). 2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 202, poz. 1561). 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2008 r. nr 78, poz. 465 z późn. zm.). Poradnik ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. Warszawa, kwiecień 2015 r. Zdjęcie na okładce: glougass / Bank zdjęć Photogenica Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 612/15

19 Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych są dostępne w serwisie: Platforma Usług Elektronicznych: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: dla tel. stacjonarnych i komórkowych* Skype: zus_centrum_obslugi_tel * opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY

JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY czerwiec 2015 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Krok po kroku JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY w celu opłacenia należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY krok po kroku 1 Krok

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej jest jedynym dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpłat należności

Bardziej szczegółowo

Proste płatności do ZUS

Proste płatności do ZUS Proste płatności do ZUS Spis treści Sposób rozliczania i opłacania składek..................................... 3 Nowe zasady opłacania składek............................................. 3 Tylko jeden

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Proste płatności do ZUS

Proste płatności do ZUS Proste płatności do ZUS Spis treści Co zmieni się od 1 stycznia 2018 r. w sposobie rozliczania i opłacania składek... 3 Nowe zasady opłacania składek... 3 Tylko jeden numer składkowy... 3 Struktura numeru

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

JAK SPRAWDZIĆ STAN KONTA NA PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS (PUE ZUS)

JAK SPRAWDZIĆ STAN KONTA NA PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS (PUE ZUS) www.zus.pl KROK PO KROKU JAK SPRAWDZIĆ STAN KONTA NA PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS (PUE ZUS) dla przedsiębiorców JAKIE INFORMACJE UZYSKASZ NA PUE ZUS... 3 SPRAWDZISZ AKTUALNY STAN ROZLICZEŃ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

Proste płatności do ZUS

Proste płatności do ZUS Proste płatności do ZUS SPIS TREŚCI: Co zmieni się po 1 stycznia 2018 r. w sposobie rozliczania i opłacania składek... 3 Nowe zasady opłacania składek... 3 Tylko jeden numer składkowy... 3 Struktura numeru

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZENNK USTAW RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 1998 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENA : 981 - Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określen i a wzoru bankowego dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 9 listopada 2017 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy możesz być zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych KIEDY MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA DOKUMENTÓW 1 1. Będziesz zwolniony z obowiązku składania

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować maj 06 publikacja bezpłatna ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę.

Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę. Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

e-składka nowy wymiar rozliczeo

e-składka nowy wymiar rozliczeo e-składka nowy wymiar rozliczeo 2 e-składka nowy wymiar rozliczeń Opłacanie składek do 31 grudnia 2017 r. Płatnik Rozliczasz składki Ustalasz należnośd Opłacasz składki dedykowany dokument płatniczy FUS

Bardziej szczegółowo

I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę.

I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę. Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2017 r. e-składka nowy wymiar rozliczeń

Warszawa, dnia 6 października 2017 r. e-składka nowy wymiar rozliczeń Warszawa, dnia 6 października 2017 r. e-składka nowy wymiar rozliczeń 2 e-składka nowy wymiar rozliczeń Opłacanie składek do 31 grudnia 2017 r. Płatnik Rozlicza składki Ustala należność Opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. /projekt z dnia 08.04.2008 r./ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZSWA lipiec 205 publikacja bezpłatna ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

E-składka / jedno konto w ZUS praktyczne wskazówki

E-składka / jedno konto w ZUS praktyczne wskazówki www.inforakademia.pl E-składka / jedno konto w ZUS praktyczne wskazówki Paweł Ziółkowski Stan do końca 2017 Do końca roku 2017 składki ZUS były opłacane na cztery odrębne rachunki bankowe (jednakowe dla

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2017 r. Poz. 1831

Warszawa, dnia 3 października 2017 r. Poz. 1831 Warszawa, dnia 3 października 2017 r. Poz. 1831 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej maj 206 publikacja bezpłatna Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609, z 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA $GUHV\ SURZDG]HQLD G]LDãDOQRœFL JRVSRGDUF]HM SU]H] SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZAA $GUHV\ SURZDG]HQLD G]LDãDOQRœFL JRVSRGDUF]HM SU]H] SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZAA maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Nianią jest: t pełnoletnia osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej. Nianią nie może być jeden z rodziców nawet w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA :\UHMHVWURZDQLH ] XEH]SLHF]Hľ 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWUA :\UHMHVWURZDQLH ] XEH]SLHF]Hľ 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWU lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWU Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZBA maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka

Bardziej szczegółowo

Mały ZUS Mała działalność gospodarcza

Mały ZUS Mała działalność gospodarcza Mały ZUS Mała działalność gospodarcza Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 1 stycznia 2019 r. możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2017-11-22 PYTANIA I ODPOWIEDZI Spis treści 1. Skąd mam się dowiedzieć, na jaki numer rachunku przelać składki... 2 2. Co zrobić, jeśli nie otrzymam listu z numerem mojego rachunku składkowego... 2 3.

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ NIANIĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. dla płatników składek

Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. dla płatników składek Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE dla płatników składek Prowadzisz działalność gospodarczą i chciałbyś dostosować wysokość obciążeń, które ponosisz na składki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 1027 USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania odsetek za nieterminowe opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz

Zasady naliczania odsetek za nieterminowe opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Zasady naliczania odsetek za nieterminowe opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 2 80 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet.

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować marzec 2019 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować lipiec 2017 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

e-składka pytania i odpowiedzi

e-składka pytania i odpowiedzi e-składka pytania i odpowiedzi 2017-8-30 Spis treści I. Skąd mam się dowiedzieć, na jaki numer rachunku przelać składki?... 1 II. Co zrobić, jeśli nie otrzymam listu z numerem mojego rachunku składkowego?...

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować grudzień 2018 publikacja bezpłatna ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 kwietnia 2009 r. Druk nr 528 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. TWOJE KONTO W ZUS. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Konto ubezpieczonego zakładane jest

Bardziej szczegółowo

Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia?

Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia? Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia? Jednym z tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Sprawujesz osobistą opiekę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r.

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ABOLICJA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK

ABOLICJA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zakład Ubezpieczeń Społecznych ABOLICJA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2012 R. PROWADZIŁY DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ Szanowny Kliencie, Z dniem 15 stycznia 2013 r. weszły

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony

Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony Kiedy przysługuje Ci zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński przysługuje Ci, gdy urodzisz dziecko lub przyjmiesz

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS

JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS www.zus.pl KROK PO KROKU JAK SAMODZIELNIE UTWORZYĆ POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS na portalu PUE ZUS dla płatnika składek CZYM JEST POTWIERDZENIE DANYCH Z ZUS... 3 KIEDY MOŻESZ TWORZYĆ POTWIERDZENIA DANYCH...

Bardziej szczegółowo