Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej"

Transkrypt

1 JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ JOANNA BANASIUK Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej 1. Problematyka autoplagiatu dotyczy zarówno działalności naukowej, jak i innych dziedzin twórczości. W szczególności w muzyce krytycy dopatrują się częstego zjawiska autopowtórzenia. Przykładowo, C.W. Gluck w operze Orfeusz i Eurydyka przejął znaczne fragmenty wcześniej stworzonego przez siebie baletu Don Juan. Główny przedstawiciel muzyki barokowej, J.S. Bach, był uważany za króla autoplagiatu w baroku 1. Dziewięć z jedenastu części muzyki żałobnej stworzonej na pogrzeb przyjaciela kompozytora, księcia Leopolda z Koethen, ma tę samą warstwę muzyczną co Pasja według świętego Mateusza. Przedmiotem licznych dyskusji jest także wcześniejsze dzieło wokalno-instrumentalne J.S. Bacha, Pasja Janowa, której premiera odbyła się w 1724 r. Z nieznanych do końca przyczyn kompozytor opracował ją na nowo i w nowej formie utwór został zaprezentowany publiczności trzy lata po prawykonaniu. Wydaje się, że jednym z pierwszych przypadków sądowego stwierdzenia autoplagiatu była rozstrzygana przez amerykański sąd sprawa Gross v. Seligmann 2. Fotograf wykonał zdjęcie nagiej modelce, a następnie przeniósł prawa autorskie do dzieła. Dwa lata później sfotografował w identycznej pozie tę samą kobietę. Podmiot praw majątkowych do pierwszego zdjęcia zgłosił roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich i zarzucił twórcy popełnienie autoplagiatu. Zdaniem sądu, we wskazanym przypadku nie mamy do czynienia z prostym, dwukrotnym sfotografowaniem tej samej osoby, a twórca zdjęcia nie wykonał w drugim przypadku nowej fotografii. Sąd uznał, że wprawdzie znawca z dziedziny fotografii mógłby dopatrzyć się różnic między dwoma zdjęciami, jednakże zakres podobieństwa obu fotografii wynikający z wykorzystania tej samej pozy, modelki, światła i cienia spowodował, iż 1 M. Bisges: Das Selbstplagiat im Urheberrecht, UFITA nr 3/2008, s Wyrok Sądu Apelacyjnego, Second Circuit, z 10 III 1914, 212 F. 930, PAŃSTWO i PRAWO 3/2012

2 działanie pozwanego zostało zakwalifikowane jako duplikacja oryginalnego zdjęcia. Próbując wyjaśnić przyczyny popełniania autoplagiatu w twórczości naukowej, podkreśla się, że niektórzy autorzy nie są świadomi negatywnych konsekwencji powtórnego wykorzystania swojej twórczości bez wskazania pierwotnego źródła. Ponadto naukowcy przejawiają naturalne dążenie do przedstawienia swoich wyników badań jak najszerszej publiczności, tak aby zaistnieć w gronie specjalistów i jednocześnie powiększyć swój dorobek naukowy 3. Niekiedy twierdzi się nawet, że im więcej, tym lepiej 4. Z przeprowadzonych na początku XXI w. badań na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco wynika, że 75% wydawców i 94% autorów twierdzi, iż powtórna, zbyteczna publikacja (redundant publication) jest efektem presji uczelni wyższych, by publikować, oraz braku odpowiedniej reakcji ze strony wydawców, którzy nie podejmują skutecznych środków w celu zmniejszenia tego zjawiska i nie nakładają sankcji na autorów 5. Ponadto, zdaniem 70% twórców, na zjawisko autoplagiatu ma wpływ fakt, że reprezentatywni przedstawiciele środowisk akademickich nie potępili jednoznacznie takiego postępowania. W konsekwencji na pytanie, czy dopuszczalne jest opublikowanie jednego tekstu w dwóch czasopismach, 2/3 autorów odpowiedziało twierdząco, natomiast 69% wydawców było odmiennego zdania. Problematyka autoplagiatu w twórczości naukowej stała się przedmiotem dyskusji, gdy w 1969 r. dr F. Ingelfinger oświadczył, że wydawca periodyku naukowego New England Journal of Medicine nie przyjmie do publikacji tekstu rozpowszechnionego już na łamach innego czasopisma. Ponadto, zdaniem wydawcy, twierdzenia naukowe powinny być zawsze uaktualnione przed publikacją i nie mogły zostać rozpowszechnione przed ukazaniem się w czasopiśmie 6. Zapoczątkowało to tzw. zasadę Ingelfingera i naukową wymianę poglądów na ten temat. Należy podkreślić, że owa zasada nie została jednomyślnie przyjęta entuzjastycznie przez środowiska naukowe. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny 7, może ona mieć negatywne konsekwencje. W szczególności zwraca się uwagę, że może spowolnić i/lub ograniczyć wymianę istotnych nauko- 3 F. Habibzadeh, M.A. Winker: Duplicate publication and plagiarism: causes and cures, Notfall Rettungsmed nr 12/2009, s A. Gromkowska-Melosik: Plagiat. Konteksty edukacyjne i społeczno-kulturowe, Nauka nr 2/2009, s L. Berlin: Plagiarism, salami slicing, and Lobachevsky, Skeletal Radiology nr 1/2009, s J. Toy: The Ingelfinger Rule: Franz Ingelfinger at the New England Journal of Medicine , Science Editor nr 6/2002, s L.K. Altman: The Ingelfinger rule, embargeos and journal peer review, cz. 2, Lancet North American Edition 1996, vol. 347, s (podaję za: L.D. Claxton: Scientific authorship, cz. 2. History, recurring issues, practices, and guidelines, Mutation Research 2005, vol. 589, s ). PAŃSTWO i PRAWO 3/2012 7

3 wych informacji oraz wpływać na karierę, hamując publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach. Z uwagi na powyższe, niezbędne wydaje się przeprowadzenie rozważań dotyczących problematyki autoplagiatu. Konieczna jest też próba zdefiniowania tego zjawiska i określenia różnych jego postaci występujących w działalności naukowej. Rzetelna analiza zagadnienia wymaga odwołania się przede wszystkim do wolności tworzenia zagwarantowanej w Konstytucji RP. Jako zasadę należy tu bowiem przyjąć swobodę twórcy (co zostało uwzględnione expressis verbis przez ustrojodawcę). Jednakże wymaga podkreślenia, iż swoboda tworzenia nie jest wartością absolutną, a zatem twórca, korzystając z tej swobody, nie powinien jej nadużywać. Wyprowadzone wnioski zostały wykorzystane przy analizowaniu poglądów przedstawicieli doktryny w zakresie problematyki autoplagiatu. Z uwagi na fakt, że zagadnienie to nie było dotychczas przedmiotem szerszych opracowań w polskiej literaturze prawniczej, konieczne było skorzystanie z dorobku naukowego przedstawicieli doktryny niemieckiej i amerykańskiej. Zagadnieniami wymagającymi rozstrzygnięcia były: określenie, czym jest autoplagiat, konstrukcja tego pojęcia, jak również rozważenie relacji między zjawiskami autoplagiatu i plagiatu. Istotnym problemem było wskazanie przesłanek, których spełnienie umożliwia zakwalifikowanie danego zjawiska jako autoplagiatu. Pozwoliło to na wskazanie i omówienie najczęstszych postaci autoplagiatu w twórczości naukowej. 2. Pierwotnie termin twórczość był wiązany z działalnością Boga i boskim atrybutem w postaci tworzenia, kreowania świata z niczego (creatio ex nihilo). Pojęcie twórcy (Stwórcy) odnosiło się w tym ujęciu do osoby Boga. Istotę koncepcji twórczości w tym ujęciu wyraża stanowisko Kasjadora: facta et creata habent aliquam differentiam: facere enim possumus nos qiu creare non possumus ( rzeczy zrobione i stworzone różnią się między sobą, bo robić możemy my, którzy tworzyć nie możemy ). Nowa koncepcja twórczości pojawiła się w XIX w. i akcentowała silny związek twórczości z artystą. Stosownie do tego ujęcia, twórczością mogły zajmować się jedynie nieliczne, wyróżniające się talentem i zdolnościami jednostki, spod których ręki wychodziły utwory literackie, plastyczne czy dzieła muzyczne. W XX w. wykształciło się współczesne rozumienie pojęcia twórczość. Wiąże się ona w tym ujęciu z nowością (wydaje się, że w prawie autorskim odpowiada ono cesze oryginalności jako nowości subiektywnej), a pojęcie twórca stało się synonimem człowieka (osoby fizycznej). Twórczość we współczesnym rozumieniu nie jest zarezerwowana wyłącznie dla artystów. Twórcą może być także osoba działająca w innych obszarach kultury. Wynika to z faktu powiązania twórczości z nowością, która jest właściwa nie tylko dla sztuki, 8 PAŃSTWO i PRAWO 3/2012

4 ale także nauki i techniki 8. W tym kontekście zagadnienie twórczości naukowej stanowi doniosłą problematykę badawczą. Świadczy o tym fakt, że staje się ono przedmiotem rozważań nie tylko prawa, ale także innych dziedzin nauki, np. filozofii. Jak zauważał W. Tatarkiewicz, osiągnięcia naukowe są efektem zarówno szczególnych zdolności, jak i umiejętnego wysiłku. Zaletą umysłu, mającą istotne znaczenie dla twórczości naukowej, jest umiejętność nowego, odrębnego patrzenia na rzeczy oraz dar ładu. Zdaniem autora, od uczonego (nie tylko artysty) należy domagać się smaku. W przeciwnym wypadku praca będzie trywialna 9. Problematyka twórczości i gwarancji jej swobody została dostrzeżona przez polskiego ustrojodawcę. Swoboda tworzenia została zagwarantowana w art. 73 Konstytucji, wśród wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, adresowanych do każdej osoby fizycznej. Zaliczane są one do praw tzw. drugiej generacji, z uwagi na to, że w toku rozwoju konstytucjonalizmu ukształtowały się później od klasycznych wolności i praw osobistych i działania politycznego 10. Zgodnie z art. 73 Konstytucji, każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Wykładnia literalna tego przepisu prowadzi do wniosku, że obejmuje on kilka wolności, które mają cechę wspólną, mianowicie twórczy charakter: a) wolność twórczości artystycznej (wolność sztuki); b) wolność badań naukowych, uzupełnianą przez wolność ogłaszania wyników badań naukowych oraz wolność nauczania; c) wolność korzystania z dóbr kultury 11. Dla prowadzonych rozważań szczególne znaczenie mają pierwsze dwie wolności swoboda twórczości artystycznej i wolność badań naukowych. Należy podkreślić, że nie jest to wolność absolutna, a zatem może być ograniczona w razie spełnienia przesłanek z art. 31 ust. 3 Konstytucji, umożliwiających limitację w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 12. W tym kontekście należy zauważyć, że wolność badań naukowych dotyczy także prawa do błędu i fałszywych teorii naukowych, które także podlegają ochronie wynikającej z art. 73 Konstytucji. Zarazem swoboda badań naukowych nie może stanowić usprawiedliwienia dla naruszania praw i wolności innych osób, 8 W. Tatarkiewicz: Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia estetyczne, Warszawa 1988, s , W. Tatarkiewicz: Zapiski do autobiografii [w:] W. Tatarkiewicz: O filozofii i sztuce, Warszawa 1986, s L. Garlicki: Komentarz do art. 73 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003, s Tamże, s J. Rychlik [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s PAŃSTWO i PRAWO 3/2012 9

5 w szczególności godności, prawa do prywatności, wolności sumienia i wyznania 13. Problematyka ograniczenia wolności i praw była przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego, m.in. w wyroku z 26 IV 1995 r. 14 Ograniczenia te mogą być wprowadzane tylko w niezbędnym zakresie. Wyraża to ogólną ideę praw i wolności jako sfery swobodnego działania jednostki, w którą państwo (ustawodawca) może ingerować tylko w razie konieczności i tylko w koniecznym wymiarze. Istotą tak rozumianego zakazu nadmiernej ingerencji jest uznanie, że ustawodawca nie może ustanawiać ograniczeń przekraczających pewien stopień uciążliwości, a zwłaszcza zapoznających proporcję między stopniem naruszenia uprawnień jednostki a rangą interesu publicznego, który ma w ten sposób podlegać ochronie. W tym ogólnym ujęciu zakaz nadmiernej ingerencji pełni funkcję ochronną w stosunku do wszystkich praw i wolności jednostki, choć oczywiście kryteria nadmierności muszą być relatywizowane, m.in. z uwagi na charakter poszczególnych praw i wolności. Adresatem zakazu jest państwo, które powinno działać wobec jednostki w sposób wyznaczony rzeczywistą potrzebą. 3. Termin autoplagiat (ang. self-plagiarism, duplicate publication; niem. Selbstplagiat, Eigenplagiat) nie jest terminem prawnym, ponieważ nie został użyty przez ustawodawcę w jakimkolwiek akcie normatywnym. Brakuje również powszechnie przyjętej, jednolitej definicji autoplagiatu. Pojęcia tego użyto natomiast w wielu dokumentach wyznaczających zasady etycznego postępowania w twórczości naukowej. Przykładowo, Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców Medycznych (World Association of Medical Editors) w Zasadach etycznych dotyczących publikacji z dziedziny medycyny (Publication Ethics Policies for Medical Journals) 15 mianem autoplagiatu określa wykorzystanie przez autora fragmentu swojego dzieła na ten sam temat w innej publikacji, bez wskazania źródła. Komitet Etyki tej organizacji jednocześnie podkreśla, że nie ma jednoznacznego stanowiska, czy jest to forma naukowego wykroczenia (scientific misconduct). Autoplagiat, w ocenie przedstawicieli Komitetu, nie może być oceniany tak samo jak plagiat 16. Podobnie w Wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim (EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English 13 L. Garlicki, jw., s K 11/94, OTK 1995, cz. I, s Zob. -for-medical-journals. 16 Zob PAŃSTWO i PRAWO 3/2012

6 2010) 17 wskazuje się, że w zakresie zawartości merytorycznej tekstu należy wyraźnie odróżnić swoje oryginalne wyniki i hipotezy od wcześniejszych publikacji oraz podać wszystkie źródła. Zaniechanie tego obowiązku powoduje, że autor dopuszcza się autoplagiatu. W doktrynie podkreśla się, że z językowego punktu widzenia pojęcie autoplagiatu jest sprzeczne samo w sobie 18. Jest to błąd logiczny, który polega na zestawieniu dwóch wzajemnie wykluczających się lub negujących wyrazów, mianowicie określanego i określającego (contradictio in adiecto). Wynika to z faktu, że plagiat jest przywłaszczeniem cudzego dobra intelektualnego, przywłaszczeniem autorstwa. Natomiast w przypadku autoplagiatu nie mamy do czynienia z przypisaniem sobie autorstwa cudzego utworu. W konsekwencji nikt nie może być plagiatorem własnego dzieła 19. Pojęcie autoplagiatu można traktować jako oksymoron, bo nie można okraść siebie samego. Rozważenia wymaga, jak należy rozumieć pojęcie autoplagiatu w twórczości naukowej. Liczni przedstawiciele doktryny, podejmując próbę zdefiniowania autoplagiatu, starają się wskazać najistotniejsze elementy charakterystyczne dla tego zjawiska 20. Elementem wspólnym dla większości stanowisk jest łączenie zjawiska autoplagiatu z ponownym wykorzystaniem rozpowszechnionego wcześniej utworu naukowego. Zdaniem L. Berlin, autoplagiat to ponowne wykorzystanie przez autora fragmentów swojego tekstu w następnym utworze 21. Stanowisko to potwierdza i rozwija J. Giles, uznając, że autoplagiatem lub publikacją duplikatową jest sytuacja, kiedy autor wykorzystuje ponownie znaczące fragmenty wcześniej opublikowanych utworów bez odniesień do wcześniejszej publikacji 22. Podkreślany jest szeroki kontekst zjawiska autoplagiatu 23. Zdaniem przedstawicieli doktryny zwracających 17 Zob M. Bisges, jw., s ; U. Loewenheim [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, München 1999, s M. Bisges, jw., s J. Barta: Plagiat muzyczny, ZNUJ PWiOWI 1987, z. 17, s. 58; S.B. Bird, M.L.A. Silvotti: Self-plagiarism, recycling fraud, and the intend to mislead, Journal of Medical Toxicology nr 2/2008, s. 69; M. Bisges, jw., s. 650; J.G. Baggs: Issues and Rules for Authors Concerning Authorship Versus Acknowledgements, Dual Publication, Self Plagiarism, and Salami Publishing, Research in Nursing & Health nr 4/2008, s. 296; J. Giles: Taking on the cheats, Nature nr 435/2005, s ; L. Berlin, jw., s. 1; U. Loewenheim, jw., s. 450; V. Rieble: Das Wissenschaftsplagiat. Vom Versagen eines Systems, Frankfurt am Main 2010, s. 32; E.R. Smith: Plagiarism, self-plagiarism and duplicate publication, Canadian Journal of Cardiology nr 2/2007, s. 146; M. Rehbinder: Urheberrecht, München 2008, s L. Berlin, jw., s J. Giles, jw., s S.B. Bird, M.L.A. Silvotti, jw., s. 69; M. Bisges, jw., s. 650; M. Rehbinder, jw., s. 146; U. Loewenheim, jw., s PAŃSTWO i PRAWO 3/

7 na to uwagę, autoplagiat można określić jako ponowne wykorzystanie własnej twórczości 24, wykorzystanie swojego wcześniejszego dzieła w późniejszym 25. Autoplagiat utożsamiany jest również z publikacją duplikatową. W tym znaczeniu jest to publikacja tego samego lub bardzo podobnego artykułu w kilku czasopismach. Zdaniem E.R. Smith, z autoplagiatem mamy do czynienia w sytuacji, gdy autor publikuje tekst z fragmentami albo całymi akapitami wziętymi z utworu już opublikowanego 26. Niektórzy autorzy podkreślają fakt przejmowania i kopiowania elementów dzieła. Zdaniem J. Barty, autoplagiat polega na recypowaniu własnych, wcześniej stworzonych utworów lub ich części do dzieł później powstających 27. J.G. Baggs podkreśla, że autoplagiat to skopiowanie języka lub informacji zamieszczonych w jednym utworze do innego utworu 28. Zasadnicza większość przedstawicieli doktryny 29 twierdzi, że zjawisko autoplagiatu należy odróżnić od plagiatu. Jak podkreśla V. Rieble, autoplagiat nie jest plagiatem, ponieważ tekst pochodzi od osoby, która jest oznaczona jako twórca dzieła 30. Odosobnioną opinię w tej mierze prezentuje E.R. Smith, uznając, że jeśli autor publikuje ten sam artykuł dwukrotnie, można mu zarzucić nie tylko publikację duplikatową, ale także plagiat w takiej sytuacji autor plagiatuje sam siebie 31. Wydaje się, że w świetle przytoczonych stanowisk i wykładni językowej pojęcia autoplagiatu należy zdecydowanie odrzucić ten pogląd. Trafna wydaje się propozycja, aby w celu uniknięcia wywołania błędu skojarzenia z przestępstwem plagiatu określić autoplagiat jako oszukańcze powtórne wykorzystanie (recycling fraud), powtórne wykorzystanie tekstu (text recycling) lub ponowne wykorzystanie tekstu (text reuse) 32, autopowtórzenie, zapożyczenie. Analiza poglądów przedstawicieli nauki prawa prowadzi do wniosku, że mianem autoplagiatu określa się najczęściej: a) ponowne wykorzystanie własnego utworu w późniejszym dziele 33 ; b) ponowną pu- 24 S.B. Bird, M.L.A. Silvotti, jw., s. 69; M. Bisges, jw., s M. Rehbinder, jw., s. 146; U. Loewenheim, jw., s E.R. Smith, jw., s J. Barta, jw., s J.G. Baggs, jw., s V. Rieble, jw., s. 32; U. Loewenheim, jw., s V. Rieble, jw., s E.R. Smith, jw., s S.B. Bird, M.L.A. Silvotti, jw., s L. Berlin, jw., s. 1; J. Giles, jw., s ; S.B. Bird, M.L.A. Silvotti, jw., s. 69; M. Bisges, jw., s PAŃSTWO i PRAWO 3/2012

8 blikację rozpowszechnionego już utworu 34 ; c) recypowanie, przejęcie fragmentów dzieła do nowego utworu 35. Wydaje się jednak, że niezbędne jest uzupełnienie tej definicji. Po pierwsze, należy podkreślić, że na tle autoplagiatu nieodzowne jest odróżnienie kwestii ogólnojęzykowej od prawniczej. W pierwszym przypadku ze zjawiskiem autoplagiatu łączy się zarzut niemoralności. Druga sytuacja ma węższy zakres i dotyczy tylko takich sytuacji, którym można przypisać znamiona bezprawności. W konsekwencji, z punktu widzenia prawa, autoplagiatem będzie bezprawne, niedozwolone odwoływanie się w swoim dziele do stworzonego przez siebie wcześniej utworu 36. Po drugie, autoplagiat polega na przejęciu całości lub części wcześniej rozpowszechnionych własnych utworów do dzieł powstałych później, bez wskazania autorstwa. W przypadku zaś prawidłowego zacytowania źródła i podania własnego autorstwa przejętego utworu lub jego fragmentu mamy do czynienia ze zgodnym z prawem korzystaniem z własnej twórczości naukowej, nie zaś z autoplagiatem. Stanowisko to podziela m.in. M. Roig, według którego autoplagiatem jest ponowne wykorzystanie własnych rozpowszechnionych pomysłów, tekstu, wyników badań naukowych, bez oznaczenia źródła ich publikacji 37. Można więc stwierdzić, że jednym z warunków popełnienia autoplagiatu jest recypowanie elementów twórczych z już rozpowszechnionego własnego utworu do dzieła opublikowanego później. Jednakże postawienie nauczycielowi akademickiemu zarzutu popełnienia autoplagiatu wymaga spełnienia określonych przesłanek. Po pierwsze, musi dojść do wykorzystania własnego utworu w całości lub w części w późniejszej twórczości naukowej, bez podania autorstwa. Po drugie, następuje wówczas wprowadzenie w błąd wydawcy i odbiorców co do faktu, że opublikowany utwór ma charakter oryginalny i indywidualny oraz jest wydawany po raz pierwszy. Po trzecie, działanie twórcy polegające na świadomym recypowaniu własnej twórczości naukowej do kolejnych publikowanych utworów w celu powiększenia dorobku naukowego oraz wprowadzenia w błąd i stworzenia wrażenia wydania dzieła po raz pierwszy można zakwalifikować jako czyn stanowiący oszustwo naukowe. Należy zachować szczególną ostrożność, zanim sformułuje się wobec nauczyciela akademickiego zarzut popełnienia autoplagiatu. Takie 34 E.R. Smith, jw., s. 146; R.J. Rohrich, D. Sullivan: Plagiarism and Dual Publication: Review of the Issues and Policy Statement, Plastic and Reconstructive Surgery Journal of American Society of Plastic Surgeons nr 4/2009, s. 1335; F. Habibzadeh, M.A. Winker, jw., s. 415; H.F. Galley: Defining duplicate publication, Intensive Care Medicine nr 2/2007, s. 371; L.D. Claxton, jw., s. 36; J.G. Baggs, jw., s J. Barta, jw., s M. Bisges, jw., s M. Roig: Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know, Biochemia Medica nr 3/2010, s. 295 i n. PAŃSTWO i PRAWO 3/

9 działania mogą prowadzić do niebezpiecznego zahamowania rozwijania twórczości naukowej i prowadzenia badań naukowych. Ponadto nie można co, niestety, zdarza się w praktyce utożsamiać zjawiska autoplagiatu z plagiatem. W konsekwencji należy odróżnić autoplagiat od plagiatu i innych postaci przejmowania fragmentów cudzych utworów, takich jak kryptomnezja (podświadomy autoplagiat), twórczość paralelna i parodia 38. Zjawisko autoplagiatu pozostaje w tzw. szarej strefie. Uznanie, czy powtórne wykorzystanie tekstu jest nieetyczne, zależy od okoliczności konkretnej sprawy. W każdym z przypadków powinno zostać ujawnione Na gruncie literatury przedmiotu nie istnieje jeden, powszechnie przyjęty podział autoplagiatu na różne jego odmiany (rodzaje). Nieliczni przedstawiciele doktryny, podejmując rozważania na temat tego zjawiska i analizując przypadki autopowtórzeń, starają się sklasyfikować owe działania. W tym celu dokonują charakterystyki poszczególnych zjawisk, grupują je i w ten sposób przyporządkowują do poszczególnych, najczęstszych odmian autoplagiatu. Istotny wkład w dyskusję na temat rodzajów autoplagiatu wniósł amerykański profesor z St. John s University w stanie Nowy Jork M. Roig, który jest autorem licznych prac poświęconych zjawiskom plagiatu, autoplagiatu i autorstwa utworów naukowych. M. Roig dokonuje klasyfikacji autoplagiatu i wskazuje trzy zasadnicze jego rodzaje. Opierając się na kryterium zakresu ponownego wykorzystania własnego tekstu i sposobu publikacji wyników badań naukowych, wyróżnia się następujące rodzaje autoplagiatu: a) zbyteczną publikację (redundant publication), której najczęstszą formą jest publikacja duplikatowa (duplicate publication); b) ponowne wykorzystanie fragmentów własnego utworu (text reuse); c) fragmentację publikacji (segmented publication, salami, piecemeal, fragmented publication, partitioning of a study into several manuscripts) 40. Najczęściej wskazywanym rodzajem autoplagiatu jest publikacja duplikatowa 41. Występuje wówczas, gdy dany artykuł zostaje opublikowany bez większych zmian w więcej niż jednym czasopiśmie. Oznacza to, że tekst przedłożony do drugiego wydania może zawierać nieco zmienio- 38 M. Bisges, jw., s L. Berlin, jw., s M. Roig: Re-using text from one s own previously published papers: an exploratory study of potential self-plagiarism, Psychological Reports nr 97/2005, s Wyróżniają ją: F. Habibzadeh, M.A. Winker, jw., s. 415; R.J. Rohrich, D. Sullivan, jw., s. 1335; H.F. Galley, jw., s. 371; L.D. Claxton, jw., s. 36; J.G. Baggs, jw., s. 295; D. David, jw., s. 29; F.J. Ingelfinger: Definition of sole contribution, New England Journal of Medicine nr 281/1969, s ; E. von Elm, G. Poglia, B. Walder, M.R. Tramèr: Different Patterns of Duplicate Publication. An Analysis of Articles Used in Systematic Reviews, JA- MA The Journal of the American Medical Association nr 8/2004, s PAŃSTWO i PRAWO 3/2012

10 ny tytuł, zmianę oznaczenia autorstwa (np. inna kolejność wskazywania autorów) lub niewielkie zmiany w treści, jednak dane i analiza są zasadniczo tożsame z wykorzystanymi w tekście pierwotnym 42. Jak wskazuje M. Roig, publikacja duplikatowa występuje również w sytuacji, gdy twórca próbuje ukryć fakt, że ponownie wykorzystuje opublikowany już tekst. Tak się dzieje, gdy autor dokonuje znaczących zmian w poszczególnych partiach tekstu np. w wykazie wykorzystanej literatury, w zestawieniach danych czy grafach tak, by sprawiało to wrażenie odmiennego opracowania danych. Według H.F. Galleya, z publikacją duplikatową mamy do czynienia, gdy autor przekazuje tekst do publikacji, który zdaniem wydawcy i czytelników jest oryginalny, ale w rzeczywistości był opublikowany gdzie indziej 43. Autor podkreśla, że jeśli nawet drugi artykuł zawiera dodatkowe informacje, jest nadal określany mianem publikacji duplikatowej. Stanowi to nie tylko naruszenie praw autorskich, ale jest także oszustwem naukowym. L.D. Claxton twierdzi, że publikacja duplikatowa ma miejsce wówczas, gdy autor lub grupa autorów publikuje te same rozważania w więcej niż jednym czasopiśmie (książce, gazecie, stronie internetowej) ze wskazaniem lub bez wskazania podwójnej publikacji. Najczęściej motywacją jest zwiększenie liczby publikacji 44. Jak zauważa J.G. Baggs, w przypadku publikacji duplikatowej bardzo często odnosi się wrażenie, że powielane są wyniki badań naukowych, a nie sam tekst jako taki 45. Podejmując próbę zdefiniowania publikacji duplikatowej, D. David zwraca uwagę na brak wskazania źródła i zgody podmiotu uprawnionego w zakresie praw autorskich. Zdaniem autora, publikacja duplikatowa, inaczej zwana oszustwem ponownego wykorzystania tekstu (recycling fraud), ma miejsce w sytuacji, gdy autor wykorzystuje powtórnie własny tekst (materiał audiowizualny, wykresy, tabele lub jakikolwiek inny materiał) bez powoływania źródła publikacji i/lub bez uzyskania pozwolenia na reprodukcję materiału od podmiotu praw autorskich 46. W związku z tym należy zgodzić się z twierdzeniem, że odpowiednie oznaczenie zapożyczonych fragmentów z wcześniejszych publikacji, z uwzględnieniem zgody podmiotu praw autorskich, jest akceptowalne i ma duże zalety edukacyjne 47. Pojęcie publikacji duplikatowej zostało także zdefiniowane przez Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (International Commitee of Medical Journal Editors) w dokumencie pt. Uniform 42 M. Roig: Plagiarism..., jw., s. 295 i n. 43 H.F. Galley, jw., s L.D. Claxton, jw., s J.G. Baggs, jw., s D. David, jw., s R.J. Rohrich, D. Sullivan, jw., s PAŃSTWO i PRAWO 3/

11 Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication 48. Zdaniem Komitetu, chodzi o zbędną publikację tekstu, który pokrywa się treściowo z tekstem już opublikowanym. Czytelnicy czasopism zasługują na to, aby móc zaufać, że to, co czytają, jest oryginalne, chyba że istnieje wyraźne odniesienie do źródeł, gdzie dany tekst był publikowany. Uzasadnieniem jest tu odniesienie do prawa autorskiego, zasad etyki i prawidłowego wykorzystania źródeł. Wynika to z faktu, że cały system publikacji naukowych opiera się na zaufaniu, uczciwości, dobrej wierze i honorowym zachowaniu. W związku z tym publikacja duplikatowa jest nie do usprawiedliwienia. Autorzy dopuszczający się autoplagiatu powinni zostać ujawnieni i potępieni 49. W związku z powyższym, należy uznać, że publikacja duplikatowa stanowi formę zbędnej, niepotrzebnej publikacji (redundant publication) artykułu, którego zawartość pokrywa się treściowo z artykułem już opublikowanym, w formie papierowej lub elektronicznej 50. Jednakże nie każdy przypadek powtórnego rozpowszechnienia tekstu należy oceniać negatywnie. Publikacja duplikatowa może być dopuszczalna w określonych sytuacjach jeżeli np. powtórne opublikowanie tekstu ma na celu dotarcie do nowej grupy czytelników lub jest tłumaczeniem pierwotnego tekstu. Jednakże zawsze należy zamieścić odesłanie do wcześniej opublikowanego dzieła, wskazać, że materiał był już rozpowszechniony w konkretnym czasopiśmie 51. Ukryta ponowna publikacja (covert duplicate publication) jest zjawiskiem odbieranym negatywnie 52. Ponowne wykorzystanie fragmentów własnego utworu (text reuse) ma miejsce np. w sytuacji, kiedy metodą kopiuj-wklej (copy-paste) wykorzystywane są ponownie fragmenty wstępu, metod badawczych i dyskusji w więcej niż jednym tekście 53. Jednakże M. Roig podkreśla, że w praktyce naukowej poszczególni badacze wypracowują swój własny styl, język pisania, konstrukcje zdaniowe. W konsekwencji dopuszcza się występowanie pewnego stopnia podobieństwa w tekstach o charakterze naukowym. Niektórzy autorzy wskazują na zjawisko fragmentacji publikacji. Zdaniem M. Roiga, fragmentacja publikacji dotyczy przypadków, gdy zamiast opublikowania wyników badań naukowych w ramach jednej publikacji, twórca dzieli rezultat swoich badań, analizując i publikując osobno poszczególne dane. Zdaniem autora, jest to działanie nieetyczne 54. Do te- 48 Zob L.F. Rogers: In Any Language, American Journal of Roentgenology nr 6/2000, s F. Habibzadeh, M.A. Winker, jw., s M. Roig: Plagiarism..., jw., s. 295 i n. 52 F.J. Ingelfinger, jw., s M. Roig: Re-using..., jw., s M. Roig: Plagiarism..., jw., s. 295 i n. 16 PAŃSTWO i PRAWO 3/2012

12 go stanowiska przychyla się zasadniczo J.G. Baggs, uznając, że działanie takie wynika z chęci stworzenia większej liczby publikacji na podstawie jednych badań 55. Zjawisko określane mianem krojenia salami (salami slicing) to dzielenie wyników badań naukowych na tyle publikacji, na ile jest to możliwe, w celu zwiększenia dorobku naukowego 56. Należy zatem uznać, że cechy wspólne wszystkich odmian autoplagiatu można ująć w ramach przesłanek pozytywnej i negatywnej. Przesłanką pozytywną jest występowanie znacznego podobieństwa treści między poszczególnymi publikacjami. Przesłanką negatywną jest brak występowania odesłania do wcześniej opublikowanego tekstu. Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie, aby autopowtórzenie można było zakwalifikować jako naganne. 5. Autoplagiat jest zjawiskiem występującym zarówno w środowisku studentów, jak i nauczycieli akademickich. Jeśli chodzi o studentów, polega najczęściej na kilkakrotnym oddawaniu jednego tekstu jako pracy zaliczeniowej różnym wykładowcom na potrzeby różnych przedmiotów. W przypadku działalności nauczycieli akademickich autoplagiat sprowadza się do kopiowania fragmentów tych samych, napisanych przez siebie tekstów, ich uporządkowania w nieco inną narrację oraz opublikowania pod częściowo zmienionym bądź zupełnie innym tytułem po raz kolejny 57. Zjawisko autoplagiatu rzadko było przedmiotem analizy polskich sądów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7 XII 2007 r. 58, rozpoznając sprawę ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uznał, że kandydat do tytułu przygotował bardzo nierzetelnie i niedbale dokumentację wniosku profesorskiego, co utrudniało recenzentom zapoznanie się z jego dorobkiem. W wykazie publikacji pomieszano prace oryginalne oraz popularnonaukowe, publicystyczne i dydaktyczne, opublikowane i złożone do druku, pierwotne i wtórne (autoplagiaty). Większość w tym wykazie stanowiły drobne teksty o charakterze nienaukowym. Właśnie to było powodem odmowy nadania osobie tytułu profesora. Na podstawie analizy przypadków autoplagiatu, w szczególności opisanych przez M. Wrońskiego w czasopiśmie Forum Akademickie, można wskazać otwarty katalog działań kwalifikowanych jako autoplagiat, w szczególności: a) przedstawienie jako habilitacji połowy pracy doktorskiej 59 ; b) przepisanie po kilkadziesiąt stron z jednej książki do drugiej 55 J.G. Baggs, jw., s L. Berlin, jw., s A. Gromkowska-Melosik, jw., s I SA/Wa 1067/07, LEX nr M. Wroński: Koniec słowackiego eldorado?, Forum Akademickie nr 3/2010, PAŃSTWO i PRAWO 3/

13 i wydanie drugiej pod nowym tytułem; w tym przypadku strony były dosłownie skopiowane, co oznacza, że zawierały dokładnie tę samą treść i te same przypisy, ponadto ten sam tekst odnosił się do skopiowanych tytułów rozdziałów i podrozdziałów, a w żadnej z książek autor nie wskazał, że zamieszczony tekst został już wcześniej opublikowany w innym miejscu; w tym wypadku mamy do czynienia z przykładem autoplagiatu ukrytego 60 ; c) kilkakrotne oddawanie jednego tekstu jako pracy zaliczeniowej różnym wykładowcom na potrzeby różnych przedmiotów 61 ; d) wykorzystanie znacznych fragmentów opublikowanego komentarza do ustawy na potrzeby publikacji komentarza do innego aktu normatywnego 62. * Zasadą w dziedzinie twórczości naukowej jest swoboda twórczości i badań naukowych, zagwarantowana w Konstytucji wśród innych wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Znaczenie swobody twórczości przejawia się w gwarancji jej niezależności i pozostawieniu jej wolnej od ingerencji władz publicznych. Forma i sposób, w jaki twórca odbiera rzeczywistość i kształtuje swoje dzieła, nie może być mu narzucona. Proces twórczy powinien być wolny. Elementem uzupełniającym tę wolność jest swoboda ogłaszania wyników badań naukowych w dowolnej formie, gdy chodzi o publikacje. W szczególności dotyczy to rozpowszechniania rezultatów badań w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych, konferencji oraz ogłaszania drukiem. Jednakże należy podkreślić, iż swoboda twórczości i badań naukowych nie jest wartością o charakterze absolutnym i może podlegać ograniczeniom wynikającym m.in. z konieczności poszanowania innych praw i wolności. Powtórzmy, że autoplagiatu nie można utożsamiać z plagiatem. Wynika to z faktu, że plagiatem jest przywłaszczenie autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania. W przypadku autoplagiatu nie mamy do czynienia z przypisaniem sobie autorstwa cudzego utworu. Nikt nie może być bowiem plagiatorem własnego dzieła. Ponadto, formułując zarzut popełnienia autoplagiatu, należy mieć na względzie następujące okoliczności. Po pierwsze, z punktu widzenia prawa za autoplagiat może być uznane wyłącznie bezprawne, niedozwolone odwoływanie się w swoim dziele do własnego, wcześniej powstałego utworu. Oznacza to, że z autoplagiatem możemy mieć do czynienia jedynie w przypadku przejęcia całości lub części wcześniej rozpowszechnionych własnych utworów do 60 Por. M. Wroński: Profesorskie plagiaty, Forum Akademickie nr 6/2010, forumakademickie.pl/fa/2010/06/profesorskie-plagiaty. 61 A. Gromkowska-Melosik, jw., s Wyrok Wyższego Sądu Krajowego (Oberlandesgericht) w Hamburgu z 19 IX 2002, 3 U 175/00, NJW 2003, PAŃSTWO i PRAWO 3/2012

14 dzieł powstałych później bez wskazania autorstwa. Sytuację, w której uwzględnia się źródło i podanie własnego autorstwa przejętego utworu lub jego fragmentu, należy określić nie jako autoplagiat, ale jako zgodne z prawem korzystanie z własnej twórczości naukowej. Po drugie, należy zachować szczególną ostrożność, zanim sformułuje się wobec nauczyciela akademickiego zarzut popełnienia autoplagiatu. Takie działania mogą prowadzić do zahamowania rozwoju twórczości naukowej i prowadzenia badań naukowych. Przy założeniu, że autoplagiat można uznać przy spełnieniu określonych przesłanek za jedną z postaci oszustwa naukowego i uchybienia dobrym obyczajom w nauce, zastosowanie mają tu przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Po trzecie, w przypadku autoplagiatu nie można mówić o naruszeniu autorskich praw osobistych przysługujących twórcy utworu. Należy zatem uznać, że wykorzystanie własnego wcześniejszego dzieła jest dozwolone 63. Autor może i powinien mieć swobodę tworzenia, a prawo autorskie nie może go ograniczać w zakresie nowego opracowania i ukształtowania tematu. Jednakże wskutek takiego działania twórcy może dojść do naruszenia autorskich praw majątkowych wydawcy, który wskutek zawarcia umowy wydawniczej nabył w określonym zakresie autorskie uprawnienia majątkowe. Twórca z reguły oświadcza w umowie wydawniczej, że prawa autorskie do danego dzieła przysługują wyłącznie jemu i nie są niczym ograniczone. Natomiast w rzeczywistości autorskie prawa majątkowe do pewnej części utworu stanowiącej autoplagiat będą przysługiwać w określonym zakresie już innemu niż twórca podmiotowi. W związku z autoplagiatem dzieła, którym twórca już wcześniej rozporządził na rzecz innego podmiotu, dochodzi do odpowiedzialności z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i odpowiedzialności ex contractu wobec wydawcy, który uprzednio nabył prawa autorskie do utworu na mocy zawartej umowy wydawniczej 64. Ta problematyka nie tyle jednak dotyczy praw autorskich w ogólności, ale jest związana z umowami autorskoprawnymi. Po czwarte, nie każdy przypadek ponownego wykorzystania wcześniej opublikowanego tekstu będzie można zakwalifikować jako autoplagiat. Wydaje się, że dopuszczalne jest ponowne rozpowszechnienie materiału, gdy: nowa publikacja służy dotarciu do nowego kręgu odbiorców; jest tłumaczeniem wcześniej wydanego artykułu; zachodzi konieczność zweryfikowania wyników badań naukowych w świetle nowych ustaleń; chodzi o wydanie poprawione, wznowienie, przedruk. W każdym ze wskazanych przypadków należy jednak zaznaczyć, że publikowany materiał był już wcześniej rozpowszechniony. 63 M. Bisges, jw., s J. Barta, jw., s. 58. PAŃSTWO i PRAWO 3/

Własność intelektualna. Cytaty, parafrazy i prawo autorskie Język polski dla celów akademickich r.

Własność intelektualna. Cytaty, parafrazy i prawo autorskie Język polski dla celów akademickich r. Własność intelektualna Cytaty, parafrazy i prawo autorskie Język polski dla celów akademickich 02.06.2014r. Prawo autorskie - przepisy Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (z dnia 04 lutego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej T: /E:

Wydawnictwo Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej T: /E: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi

Bardziej szczegółowo

Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich.

Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich. Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich. PLAGIAT, czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu, może występować w postaci plagiatu

Bardziej szczegółowo

Godność w Konstytucji

Godność w Konstytucji Godność w Konstytucji Zgodnie z art. 30 Konstytucji, Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r.

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 2987 UCHWAŁA NR XLI.280.2018 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak USTRÓJ USTRÓJ PAŃSTWOWY ZASADY USTROJU Rozdział I Konstytucji RP RZECZPOSPOLITA!art. 235 Konstytucji RP! utrudniona zmiana KONWENCJONALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Publikacyjnej

Kodeks Etyki Publikacyjnej Kodeks Etyki Publikacyjnej Wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji publikującego czasopismo Problemy Kryminalistyki Spis treści: I. Wstęp II. Adresaci kodeksu III. Zasady etyki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA. z dnia 26 października 2012 r.

INFORMACJA PRAWNA. z dnia 26 października 2012 r. INFORMACJA PRAWNA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zakresu i terminów przeprowadzenia ocen okresowych nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora I. Wstęp Informację sporządza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

2. Dobra osobiste osób fizycznych ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo Dobra osobiste osób prawnych I. Uwagi wprowadzające na te

2. Dobra osobiste osób fizycznych ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo Dobra osobiste osób prawnych I. Uwagi wprowadzające na te Wykaz skrótów... Orzecznictwo... Bibliografia... Rozdział I. Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój... 1 1. Dobra osobiste na gruncie prawa rzymskiego... 2 2. Naprawienie szkody niemajątkowej

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie wyników badao naukowych w świetle obowiązujących przepisów oraz dobrych obyczajów w nauce. Michał Nowicki

Upowszechnianie wyników badao naukowych w świetle obowiązujących przepisów oraz dobrych obyczajów w nauce. Michał Nowicki Upowszechnianie wyników badao naukowych w świetle obowiązujących przepisów oraz dobrych obyczajów w nauce Michał Nowicki Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Ustawa

Bardziej szczegółowo

Czy masz/znasz prawo? O prawie autorskim i wolnych licencjach. Projekt prowadzi: Partner Projektu: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków:

Czy masz/znasz prawo? O prawie autorskim i wolnych licencjach. Projekt prowadzi: Partner Projektu: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków: Czy masz/znasz prawo? O prawie autorskim i wolnych licencjach Projekt prowadzi: Partner Projektu: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków: Co to jest utwór? Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są. zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są. zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej ETYKA WYDAWNICZA Zasady dotyczące autorów Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 107/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2019 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania E. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA dobra niematerialne pojęcie o charakterze powszechnym konwencje międzynarodowe Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne środki ochrony praw. Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO

Konstytucyjne środki ochrony praw. Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO Konstytucyjne środki ochrony praw Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO Konstytucyjne prawo do sądu 1) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 273/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku T. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 5/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lipca 2006 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt I UK 89/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2019 r. SSN Piotr Prusinowski w sprawie z odwołania P. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o ustalenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 84/11. Dnia 28 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 84/11. Dnia 28 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 84/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 października 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, 23 listopada 2017 r. Stanowisko Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące elementów projektu ustawy o jawności życia publicznego (wersja z dnia 13 listopada 2017

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SYSTEMU PLAGIAT.PL POZNAŃ

Strona 1 z 9. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SYSTEMU PLAGIAT.PL POZNAŃ Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SYSTEMU PLAGIAT.PL POZNAŃ 2011 Strona 2 z 9 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres

Bardziej szczegółowo

3. 1. Tryb i zasady postępowania antyplagiatowego określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3. 1. Tryb i zasady postępowania antyplagiatowego określa załącznik do niniejszego Zarządzenia. Zarządzenie nr 54/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zasad trybu i zasad funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposobu korzystania przez Akademię Ignatianum

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej Opracował: Tomasz Tokarski Własność intelektualna W znaczeniu wąskim prawa składające się na własność intelektualną ograniczają się do utworów jako przedmiotów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Polski ustawodawca wprowadził możliwość stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DOKTORANTA

KODEKS ETYKI DOKTORANTA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE KODEKS ETYKI DOKTORANTA ZUT W SZCZECINIE 2012-04-25 Przepisy ogólne 1 1. Kodeks Etyki Doktoranta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

S K A R G A na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

S K A R G A na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, 15 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z a p o ś r e d n i c t w e m Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Skarżący: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Procedura Wydawnicza Wydawnictwa WWSZiP Nr 1/2012

Procedura Wydawnicza Wydawnictwa WWSZiP Nr 1/2012 Procedura Wydawnicza Wydawnictwa WWSZiP Nr 1/2012 System antyplagiat, antyghostwriting i antyguestauthorship Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Co nowego wprowadza Ustawa?

Co nowego wprowadza Ustawa? Co nowego wprowadza Ustawa? 1.1 Parametryzacja w dyscyplinach, a nie w jednostkach; nowa lista dyscyplin (krótsza od aktualnie obowiązującej) Źródło: Ewaluacja jakości w działalności naukowej, prezentacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. dot. Sygn. akt: SK 25/14

Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. dot. Sygn. akt: SK 25/14 Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA.52-2.2.2014 Trybunał Konstytucyjny w Warszawie dot. Sygn. akt: SK 25/14 W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie 29 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 256/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku E. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi

Bardziej szczegółowo

Czy do znamion przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego (art k.k.) należy publiczność działania sprawcy?

Czy do znamion przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego (art k.k.) należy publiczność działania sprawcy? PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. BSA II - 4410-3/12 Sąd Najwyższy Izba Karna Na podstawie art. 60 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Kuras

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Kuras Sygn. akt SDI 65/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 grudnia 2016 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Piotr Mirek SSN Eugeniusz Wildowicz

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie SĄD NAJWYŻSZY Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf BSA III 4110 7/16 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2012 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogiczno Technicznej w Koninie z dnia 15 grudnia 2012 roku REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY CZĘŚĆ OGÓLNA 1 Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska W 1886 roku dziesięć europejskich państw podpisało Konwencję Berneńską o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Elementy prawa do sądu

Elementy prawa do sądu prawo do sądu W Konstytucji z 1997 r. prawo do sądu zostało expressis verbis wyrażone w art. 45 ust. 1, zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 188/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 stycznia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Agnieszka Wachowska, Radca Prawny, Partner Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. EDU IT TRENDS Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 5/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 czerwca 2009 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.49.2016.MK Warszawa, 29 marca 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II UK 322/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 kwietnia 2018 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z wniosku M. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. o zasiłek

Bardziej szczegółowo

Szkolenie antyplagiatowe

Szkolenie antyplagiatowe Szkolenie antyplagiatowe 13 maja 2016 r., sala 106, bud. 21 Dr Natalia Kohtamäki WPiA UKSW Co to jest plagiat? To przywłaszczenie sobie całości lub części obcego utworu. Chodzi o wykorzystanie w swojej

Bardziej szczegółowo

U ST A W A z dnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

U ST A W A z dnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Projekt U ST A W A z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 367/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania C. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę,

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin weryfikacji prac dyplomowych i stosowania procedury antyplagiatowej w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Regulamin weryfikacji prac dyplomowych i stosowania procedury antyplagiatowej w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 5 z dn. 30.04.2015r. Regulamin weryfikacji prac dyplomowych i stosowania procedury antyplagiatowej w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. 1. Regulamin określa tryb

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt II CZ 57/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski ze skargi Z.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt II CSK 428/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z powództwa "P. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i Z. B. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSW 1/19. Dnia 11 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSW 1/19. Dnia 11 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I NSW 1/19 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lutego 2019 r. SSN Ewa Stefańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Joanna Lemańska SSN Adam Redzik sprawy ze skargi pełnomocnika wyborczego

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 3

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 3 Ochrona własności intelektualnej Wykład 3 Art. 16 Pr. aut. autorskie prawa osobiste Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt IV KS 6/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 marca 2018 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r., III CZP 37/06

Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r., III CZP 37/06 Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r., III CZP 37/06 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Miasta

Bardziej szczegółowo

Licencje Creative Commons

Licencje Creative Commons Licencje Creative Commons Czym są licencje Creative Commons? Creative Commons są to umowy licencyjne, na podstawie których twórca udostępnia, pod określonymi warunkami, swój utwór objęty majątkowymi prawami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia17 stycznia 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia17 stycznia 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP- 2/11 Zarządzenie Nr 2/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia17 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAGIAT OSZUSTWO CZY KONIECZNOŚĆ?

PLAGIAT OSZUSTWO CZY KONIECZNOŚĆ? PLAGIAT OSZUSTWO CZY KONIECZNOŚĆ? Dr Alicja Ornowska Plagiat: Nie ma definicji ustawowej pojęcia plagiatu. Łaciński źródłosłów (plagium - kradzież). Pojęcie używane w języku prawniczym i potocznym, pojawia

Bardziej szczegółowo

Prawo człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej

Prawo człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej Dr Ewa Kulesza Prawo człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej Współcześnie obowiązujące przepisy prawa, także przepisy prawa międzynarodowego, przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny nauczycieli akademickich w SJO, przygotowane w oparciu o Uchwałę Senatu nr 128/XLVII/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku

Zasady oceny nauczycieli akademickich w SJO, przygotowane w oparciu o Uchwałę Senatu nr 128/XLVII/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku Zasady oceny nauczycieli akademickich w SJO, przygotowane w oparciu o Uchwałę Senatu nr 128/XLVII/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie stosownie

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Warszawa dn. 8 stycznia 2016 r. Dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II PK 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z powództwa E. M. przeciwko ( ) Oddziałowi Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 82/07. Dnia 4 października 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 82/07. Dnia 4 października 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : W prawie międzyczasowym prywatnym nie jest dopuszczalne odesłanie zwrotne przez ustawę dawną do ustawy nowej. Sygn. akt V CZ 82/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2007 r. SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Trzaskowski

POSTANOWIENIE. SSN Roman Trzaskowski Sygn. akt I CSK 208/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 lipca 2018 r. SSN Roman Trzaskowski w sprawie z powództwa K.W. przeciwko,,o. S.A. w W. o ochronę praw autorskich, na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.79.2016.MK Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. III PZP 6/06

Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. III PZP 6/06 Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. III PZP 6/06 Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 17 maja 9. AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE CZYLI O JEDYNEJ RZECZY NA ŚWIECIE, KTOREJ NIE

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 258/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2012 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Sygn. akt VI ACa 356/06 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO (del.)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 154/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 maja 2018 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania C. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Sygn. akt IV KK 332/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lutego 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Dorota Wróblewska Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 413/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

3.5. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU PROFESORA

3.5. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU PROFESORA 85 3.5. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU PROFESORA W przepisach nowej ustawy procedura nadania tytułu profesora uległa znaczącej zmianie, szczególnie w zakresie przebiegu i podmiotów odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY Załącznik do Zarządzenia nr 81/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 12.12.2013 r. REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY CZĘŚĆ OGÓLNA 1 Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 375/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 maja 2017 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w [...] przeciwko Zakładowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 257/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku T. Spółki z o.o. w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Maria Grzelka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 53/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 stycznia 2006 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny czasopisma Progress in Economic Sciences 1. Autor (autorzy)

Kodeks etyczny czasopisma Progress in Economic Sciences 1. Autor (autorzy) Kodeks etyczny czasopisma Progress in Economic Sciences 1. Autor (autorzy) Tekst zgłoszony do publikacji posiada odpowiadający treści tytuł i streszczenie oraz należy do jednej z trzech kategorii: artykuł

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Symbol: WSZJK- SDR- NS-1 Wydanie: Data: 2017-11-22 Stron: 1/2017 7 1. CEL Celem procedury jest określenie zakresu działań w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt V CZ 93/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 stycznia 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr R/0004/10/12 z r. REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

Załącznik do Uchwały nr R/0004/10/12 z r. REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY Załącznik do Uchwały nr R/0004/10/12 z 29.02.2012 r. REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY CZĘŚĆ OGÓLNA 1 Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 123/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2018 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania Z. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 91/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 216/2012 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 19 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 216/2012 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 19 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr 216/2012 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją: 1) art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk Sygn. akt II CK 383/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2004 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Pojęcie aktu normatywnego

Pojęcie aktu normatywnego JUDICIAL REVIEW 1) uniwersalny charakter badania konstytucyjności w zakresie przedmiotowym albowiem odnosi się on do wszystkich aktów prawnych i działań podejmowanych przez wszystkie struktury władzy.

Bardziej szczegółowo