HORSCH Terrano 6-12 FG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HORSCH Terrano 6-12 FG"

Transkrypt

1 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

2 Deklaracja zgodności z normami UE zgodnie z dyrektywą WE 98/37/WE Firma HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt HORSCH Terrano 6 FG od nru ser FG FG FG którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodna z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektywy WE 98/37/WE. W celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z dyrektywy WE uwzględniono następujące normy i specyfikacje techniczne: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Miejscowość i data M. Horsch P. Horsch (Dyrektor) (Rozwój i konstrukcja)

3 Odłączyć i przesłać na adres firmy HORSCH Maschinen GmbH lub przedstawić pracownikowi firmy HORSCH Maschinen GmbH podczas szkolenia Wydanie instrukcji obsługi: 09/ Terrano 6-12 FG pl Niniejszym potwierdzam odbiór instrukcji obsługi oraz wykazu części zamiennych wyżej wymienionej maszyny. Zostałem przeszkolony w zakresie obsługi i działania oraz wymagań bezpieczeństwa technicznego maszyny przez technicznego pracownika serwisowego firmy HORSCH lub autoryzowanego punktu sprzedaży.... Nazwisko pracownika technicznego Potwierdzenie odbioru Nie odesłanie niniejszego potwierdzenia odbioru oznacza brak praw do świadczeń gwarancyjnych! Do HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Faks: +49 (0) 9431 / Typ maszyny:... Nr seryjny:... Data dostarczenia:... Sprzedawca Nazwisko/nazwa:... Ulica:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Tel.:... Faks: Nr klienta:... maszyna demonstracyjna pierwsze użycie maszyna demonstracyjna zmiana lokalizacji sprzedaż maszyny demonstracyjnej użycie sprzedaż nowej maszyny pierwsze użycie maszyna klienta zmiana lokalizacji Klient Nazwisko/nazwa:... Ulica:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Tel.:... Faks: Nr klienta:... Zostałem poinformowany, że prawo do świadczeń gwarancyjnych przysługuje po przesłaniu niniejszego formularza wypełnionego i podpisanego do firmy HORSCH Maschinen GmbH lub przedłożeniu go pracownikowi technicznemu po pierwszym przeszkoleniu Miejscowość, data pierwszego szkolenia Podpis kupującego

4

5 - Tłumaczenie źródłowej instrukcji eksploatacji - Identyfikacja maszyny Przy przejmowaniu maszyny wprowadzić odpowiednie dane na poniższą listę: Nr seryjny:... Typ maszyny:... Rok produkcji:... Pierwsze użycie:... Osprzęt: Data wydania instrukcji obsługi: 09/2008 Adres sprzedawcy: Nazwa:... Ulica:... Miejscowość:... Tel.:... Nr klienta: Sprzedawca:... Adres firmy HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Faks: +49 (0) 9431 / Nr klienta: HORSCH:...

6 Spis treści Wprowadzenie...4 Przedmowa...4 Rozpatrywanie zgłoszeń usterek...4 Użycie zgodne z przeznaczeniem...5 Szkody następcze...5 Osoby dopuszczone do obsługi...6 Środki ochrony osobistej...6 Dane dotyczące bezpieczeństwa...7 Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa...7 Bezpieczeństwo pracy...10 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym...10 Zapobieganie wypadkom...10 Sprzęganie / rozprzęganie...10 Podczas eksploatacji...11 Pielęgnacja i konserwacja...11 Transport / instalacja...12 Dostawa...12 Instalacja...12 Transportem...13 Dane techniczne...14 Montaż i sposób pracy...15 Opis...15 Oświetlenie...16 Układ hydrauliczny 6 FG...16 Układ hydrauliczny 8 FG...17 Układ hydrauliczny 10 FG...18 Układ hydrauliczny 12 FG...19 Palce...20 Redlice MulchMix...20 System ClipOn...21 Ustawienie/obsługa...22 Sprzęganie i odprzęganie maszyny...22 Transport drogowy...23 Rozkładanie i składanie...23 Teranno 6 i 8 FG...23 Teranno 10 i 12 FG...24 Ustawienie głębokości...24 Ustawienie głębokości roboczej...26 Wyrównanie siłowników hydraulicznych...26 Brona...27 Skośny krój nożowy...28 Zbiornik ciśnieniowy...28 Rozszerzenie...29 Gardziel haka z tyłu...29 Trzypunktowy dyszel...30 Zabezpieczenie palców...30 Pielęgnacja i konserwacja...31 Czyszczenie...31 Okresy konserwacji...31 Konserwacja...31 Smarowanie maszyny...32 Higiena...32 Praca ze smarami...32 Przegląd konserwacji...33 Rozmieszczenie redlic Terrano FG...35 Momenty dociągające śrub metrycznych...37 Momenty dociągające śrub calowych...38

7

8 Wprowadzenie Przedmowa Przed uruchomieniem maszyny dokładnie przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi. Pozwala to uniknąć zagrożeń, zmniejszyć koszty napraw i czasy przestoju oraz zwiększyć niezawodność i żywotność maszyny. Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! Firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności za szkody i usterki wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Zadaniem niniejszej instrukcji obsługi jest ułatwienie poznania maszyny i wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem. Na początku znajdują się ogólne informacje dotyczące pracy z maszyną. Dalsza część obejmuje rozdziały Pielęgnacja, Opis, Ustawienie i Konserwacja. Z instrukcją obsługi zapoznać się muszą wszystkie osoby, które zajmują się pracami przy lub z maszyną, np. obsługą (łącznie z przygotowaniami, usuwaniem usterek podczas pracy, pielęgnacją) utrzymywaniem sprawności (konserwacja, przegląd) transportem. Rozpatrywanie zgłoszeń usterek Zgłoszenia usterek muszą być przesyłane do działu serwisowego firmy HORSCH w Schwandorf za pośrednictwem partnera handlowego firmy HORSCH. Rozpatrywane będą wyłącznie całkowicie wypełnione zgłoszenia, złożone najpóźniej 4 tygodnie po wystąpieniu uszkodzenia. Dostawy części wymagające zwrotu części starych oznaczone są literą R. Wyczyszczone i opróżnione części należy odesłać do firmy HORSCH wraz ze zgłoszeniem i dokładnym opisem usterki w przeciągu 4 tygodni. Dostawy bez konieczności oddania starych części: Części te przechowywać przez okres 12 tygodni do podjęcia dalszych decyzji. Naprawy elementów wykonywane przez firmy obce lub wymagające więcej niż 10 godzin pracy należy uzgodnić wcześniej z działem serwisowym. Wraz z instrukcją obsługi przekazywany jest wykaz części zamiennych oraz potwierdzenie odbioru. Przedstawiciele firmy przeprowadzą szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji maszyny. Następnie należy przesłać potwierdzenie odbioru do firmy HORSCH. W ten sposób potwierdzone zostaje prawidłowe przejęcie maszyny. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian ilustracji oraz danych dotyczących parametrów technicznych i ciężarów w instrukcji obsługi, mających na celu udoskonalenie maszyny.

9 Użycie zgodne z przeznaczeniem Maszyna została zbudowana zgodnie z najnowszym stanem techniki oraz uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Mimo to podczas użytkowania mogą powstać zagrożenia dla użytkownika lub osób trzecich, bądź też uszkodzenia maszyny lub innych rzeczy. Maszynę użytkować wyłącznie w stanie nie budzącym zastrzeżeń, zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością panujących zagrożeń i z uwzględnieniem instrukcji obsługi! Zwłaszcza usterki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo należy natychmiast usuwać. Maszyna może być użytkowana, konserwowana i naprawiana wyłącznie przez osoby, które się z nią zaznajomiły i zostały pouczone o zagrożeniach. Oryginalne części zamienne i akcesoria HOR- SCH są przeznaczone specjalnie do niniejszej maszyny. Części zamienne i akcesoria innych producentów nie zostały przez nas sprawdzone i zatwierdzone. Montaż lub użytkowanie produktów firm innych niż HORSCH może w określonych warunkach negatywnie zmienić właściwości konstrukcyjne maszyny, wpływając tym samym na bezpieczeństwo ludzi i maszyny. Za szkody powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części i akcesoriów firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się również przestrzeganie instrukcji obsługi i zachowanie przepisów producenta dotyczących eksploatacji, konserwacji i napraw. Szkody następcze Maszyna została wyprodukowana przez firmę HORSCH z wielką starannością. Mimo to również w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem mogą występować szkody. Uszkodzenie przez działania zewnętrzne. Nieprawidłowe lub niedopasowane prędkości obrotowe, robocze oraz jazdy. Błędny lub nieprawidłowy montaż lub ustawienie urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi. Brak lub nieprawidłowa konserwacja. Brakujące, zużyte lub połamane narzędzia robocze. Dlatego też przed każdym użyciem oraz w trakcie użycia maszyny należy sprawdzać ją pod kątem prawidłowego działania oraz ustawienia. Roszczenia odszkodowań, które nie powstały na maszynie, nie będą rozpatrywane. Wynika z tego również, że wyłączona jest również odpowiedzialność za szkody następcze powstałe wskutek błędów w jeździe lub obsłudze. Maszyna jest przeznaczona do typowej w rolnictwie uprawy gleby. Inne zastosowanie lub użycie wykraczające poza obowiązujące ustalenia jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem. HORSCH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takiego użytkowania. Pełne ryzyko ponosi w tym przypadku wyłącznie użytkownik. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, jak również pozostałych ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa technicznego, medycyny pracy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

10 W niniejszej instrukcji obsługi W niniejszej instrukcji obsługi rozróżnia się trzy różne rodzaje wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń. Zastosowane są następujące oznaczenia: ważne wskazówki! gdy istnieje ryzyko zranienia! gdy istnieje niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego! Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa znajdującymi się w niniejszej instrukcji obsługi oraz wszystkimi tabliczkami ostrzegawczymi umieszczonymi na maszynie. Zapewnić czytelność tabliczek ostrzegawczych, brakujące lub uszkodzone tabliczki niezwłocznie wymieniać. Aby uniknąć wypadków, należy przestrzegać tych wskazówek. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń należy przekazać również pozostałym użytkownikom. Należy zaniechać sposobów pracy mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo. Osoby dopuszczone do obsługi Przy maszynie mogą pracować wyłącznie osoby, które uzyskały upoważnienie od użytkownika i zostały odpowiednio przeszkolone. Minimalny wiek osoby obsługującej wynosi 16 lat. Osoba obsługująca musi być posiadaczem ważnego prawa jazdy. Jest ona odpowiedzialna za osoby trzecie w obszarze roboczym. Obowiązkiem użytkownika jest udostępnienie instrukcji obsługi operatorowi. upewnienie się, że operator ją przeczytał i zrozumiał. Instrukcja obsługi stanowi integralną część maszyny. Środki ochrony osobistej Do wykonywania prac obsługowych i konserwacyjnych wymagane jest: ubranie ściśle przylegające do ciała, rękawiczki oraz okulary ochronne zabezpieczające przed kurzem i ostrymi elementami maszyny

11 Dane dotyczące bezpieczeństwa Następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń obowiązują dla wszystkich rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi. Zabrania się przewożenia osób na maszynie! Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa Na maszynie Przed uruchomieniem maszyny zapoznać się z instrukcją obsługi i jej przestrzegać! Nie zatrzymywać się w obszarze odchylania składanych elementów maszyny! Przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk. Przebywanie w obszarze zagrożenia dozwolony wyłącznie przy rozłożonym zabezpieczeniu siłownika hydraulicznego. Uważać podczas wyciekania cieczy będącej pod wysokim ciśnieniem, przestrzegać wskazówek w instrukcji obsługi! Przebywanie w obszarze zagrożenia dozwolony wyłącznie przy rozłożonej podporze zabezpieczającej.

12 Nigdy nie wkładać rąk do obszaru, w którym panuje zagrożenie zgnieceniem, dopóki istnieje możliwość obracania się części! Oznaczenie węży hydraulicznych Symbol ten znajduje się zawsze na wężu, który potrzebuje ciśnienia, aby ustawić maszynę w pozycji transportowej (uniesienie, złożenie itd. ) Blok hydrauliczny Podczas zawieszania siewnika i uruchamiania układu hydraulicznego między maszynami nie mogą przebywać żadne osoby. Maschine Aufkleber Podnoszenie/opuszczanie maszyny Zeichnung Składanie maszyny Zbiorniki ciśnieniowe są poddawane działaniu ciśnienia gazu i oleju. Demontaż i naprawy wykonywać wyłącznie z zastosowaniem wskazówek znajdujących się w podręczniku technicznym Nie wchodzić na obracające się elementy. Używać wyłącznie przewidzianych do tego podestów Maschine Aufkleber Zeichnung

13 Hak przeładunkowy. Podczas przeładowywania zawiesić tu środki do podnoszenia ciężarów (łańcuchy, liny itd.) Po 50 godzinach dokręcić nakrętki mocujące koła/śruby kół 50 h / Nm alle Maschine Verladehacken Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname e E Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage Dateina

14 Bezpieczeństwo pracy Maszynę można użytkować dopiero po przeszkoleniu przez pracowników partnera handlowego, warsztatu lub pracowników firmy HOR- SCH. Wypełnione potwierdzenie odbioru należy odesłać na adres firmy HORSCH. Maszynę używać tylko wówczas, gdy zamontowane są i prawidłowo działają wszystkie urządzenia zabezpieczające i urządzenia wymagane przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa, jak np. rozłączane urządzenia zabezpieczające. Regularnie sprawdzać nakrętki i śruby pod kątem osadzenia, w razie potrzeby dokręcać. Regularnie sprawdzać ciśnienie powietrza w ogumieniu. W razie usterek natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć maszynę! Zapobieganie wypadkom Dodatkowo oprócz instrukcji obsługi przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów BHP! Sprzęganie / rozprzęganie Podczas sprzęgania i rozprzęgania maszyny istnieje ryzyko zranienia przez urządzenie pociągowe ciągnika. Zabezpieczyć maszynę przed stoczeniem. Szczególną ostrożność należy zachować podczas cofania ciągnika. Pobyt między ciągnikiem a maszyną jest zabroniony. Maszynę należy ustawiać tylko na twardym, równym podłożu. Zawieszoną maszynę przed rozprzęgnięciem odstawić na ziemię. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Podczas przejazdów ulicami, drogami i placami publicznymi przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Przestrzegać dopuszczalnych szerokości transportowych i zamontować oświetlenie oraz urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające. W zależności od zawieszonej maszyny przestrzegać wysokości transportowej! Zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie osi, nośność opon i masy całkowite, aby zachowane zostały odpowiednie właściwości sterowania i hamowania pojazdu. Urządzenia nabudowywane wpływają na zachowanie w czasie jazdy. W szczególności zwracać uwagę na szeroki wysięg i wymiary wahań urządzenia dodatkowego podczas jazdy na zakrętach. Przed rozpoczęciem jazdy ulicznej całą maszynę oczyścić z ziemi Zabrania się przejazdu na maszynie. Podczas transportu na publicznych drogach jechać z prędkością maks. 25 km/h. Wymagane jest dopuszczenie do użytku. 10

15 Przy układzie hydraulicznym Węże hydrauliczne podłączyć dopiero wtedy do ciągnika, gdy układ hydrauliczny ciągnika i urządzenia są pozbawione ciśnienia. Instalacja hydrauliczna jest poddawana działaniu wysokiego ciśnienia. Wszystkie przewody, węże i połączenia gwintowe należy regularnie sprawdzać pod kątem nieszczelności i widocznych od zewnątrz uszkodzeń! Podczas szukania przecieków używać wyłącznie odpowiednich środków pomocniczych. Uszkodzenia należy niezwłocznie usuwać! Wytryskający olej może spowodować zranienia i pożary! W razie odniesienia obrażeń natychmiast skontaktować się z lekarzem! W celu wykluczenia błędów w obsłudze wtyczki hydrauliczne są oznaczone symbolami. Aby uniknąć wypadków spowodowanych przez przypadkowe lub obce osoby (dzieci, pasażerowie), należy zabezpieczać lub blokować sterowniki w ciągniku, gdy maszyna nie jest używana lub gdy znajduje się w położeniu transportowym. Wymiana wyposażenia Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym stoczeniem! Uniesione elementy ramy, pod którymi trzeba się zatrzymywać, zabezpieczyć przy użyciu odpowiednich podpór! Uwaga! Wystające elementy (brona, zęby, redlice) stanowią zagrożenie! Podczas wspinania się na maszynę nie stawać na oponach wału lub innych obracających się częściach. Mogą się one przekręcić, a upadek może spowodować poważne zranienia, a nawet śmierć. Podczas eksploatacji Przed uruchomieniem zapłonu oraz przed włączeniem sprawdzić najbliższe otoczenie maszyny (dzieci). Zwracać uwagę na odpowiednią widoczność. Nie należy usuwać przepisowych i dostarczonych urządzeń zabezpieczających. W obszarze ruchu elementów uruchamianych hydraulicznie nie znajdują się żadne osoby. Podesty i powierzchnie antypoślizgowe wykorzystywać tylko podczas postoju. Zabrania się przewozu osób na maszynie podczas pracy! Pielęgnacja i konserwacja Przestrzegać zalecanych lub podanych w instrukcji obsługi terminów przeglądów okresowych i badań. W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych maszynę ustawić na równym podłożu o wystarczającej nośności i zabezpieczyć przed stoczeniem. Instalację hydrauliczną pozbawić ciśnienia i opuścić lub podeprzeć urządzenia robocze. Po zakończeniu czyszczenia wszystkie przewody hydrauliczne sprawdzić pod kątem nieszczelności i poluzowanych połączeń. Sprawdzić, czy nie występują przetarcia i uszkodzenia. Stwierdzone usterki należy niezwłocznie usunąć! Podczas prac konserwacyjnych dokręcić poluzowane połączenia śrubowe. Nie czyścić nowych maszyn przy użyciu strumienicy parowej lub agregatu wysokociśnieniowego. Całkowite utwardzenie lakieru następuje dopiero po ok. 3 miesiącach i przed upływem tego czasu może dojść do jego uszkodzenia. 11

16 Transport / instalacja Przy pierwszej instalacji istnieje zwiększone ryzyko wypadku. Należy przestrzegać wskazówek znajdujących się w poszczególnych rozdziałach. Dostawa Maszyna wraz z oprzyrządowaniem doczepianym dostarczana jest z reguły w stanie zmontowanym na przyczepie niskopodwoziowej. Jeśli niektóre części lub podzespoły są zdemontowane na czas transportu, są one montowane na miejscu przez naszego partnera handlowego lub monterów. W zależności od wersji przyczepy niskopodwoziowej po maszynę można podjechać ciągnikiem lub należy unieść ją za pomocą odpowiedniego urządzenia podnoszącego (wózek widłowy lub dźwig). Należy przy tym zwrócić uwagę, aby urządzenia podnoszące miały odpowiedni udźwig. Punkty zaczepienia dźwigu oraz punkty mocowania są oznaczone naklejkami. W celu użycia innych punktów zawieszenia należy zwrócić uwagę na punkt ciężkości oraz rozdział obciążenia. Punkty te zawsze muszą znajdować się na ramie maszyny. Instalacja Przeszkolenie użytkownika i pierwsza instalacja maszyny przeprowadzane są przez pracowników działu obsługi klienta firmy Horsch lub jej partnera handlowego. Zabrania się wcześniejszego użytkowania maszyny! Dopiero po przeszkoleniu przez pracownika firmy Horsch / partnera handlowego oraz po zapoznaniu się z instrukcją obsługi można rozpocząć obsługę maszyny. Podczas prac związanych z instalacją i konserwacją istnieje zwiększone ryzyko wypadku. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy zapoznać się z maszyną oraz przeczytać instrukcję obsługi. W zależności od zakresu wyposażenia Zebrać wszystkie luźno dostarczone części. Sprawdzić wszystkie ważne połączenia śrubowe! Nasmarować wszystkie gniazda smarowe! Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach! Sprawdzić zamocowanie i działanie wszystkich połączeń hydraulicznych i węży. Usunąć lub zlecić usunięcie ewentualnych błędów! 12

17 Transportem W zależności od krajowych przepisów i szerokości roboczej transport na drogach publicznych może odbywać się w stanie zawieszonym na ciągniku lub na przyczepie. Należy zachować dopuszczalne wymiary i ciężary do transportu. Ciągnik musi być odpowiednio duży, aby zapewnione były odpowiednie właściwości jezdne i hamowność. Jeśli maszyna jest zawieszona dwupunktowo, cięgła dolne muszą być zabezpieczone przed wahaniem bocznym. Podczas transportu ulicznego tłoczyska muszą być zaopatrzone w elementy dystansowe, na które należy opuścić maszynę. Na przyczepie maszynę należy zabezpieczyć za pomocą pasów mocujących lub innych środków pomocniczych. Elementy podtrzymujące ciężary zawieszać wyłącznie w wyznaczonych miejscach. 13

18 Dane techniczne Dane techniczne 6 FG 8 FG Szerokość robocza / z rozszerzeniem (m): 5,70 / 6,30 7,50 / 8,10 Długość (m): 7,15 7,15 Długość z układem jezdnym (m): 7,00 7,00 Wysokość transportowa / z rozszerzeniem (m): 3,15 / 3,45 3,90 / 4,05 Szerokość transportowa (m): 3,00 3,00 Ciężar (kg) Obciążenie podpory (kg): Obciążenie osi (kg): Ilość palców / z rozszerzeniem: 19 / / 27 Odstęp między redlicami (cm): Odstęp między śladami (cm): Ogumienie: 10.0/ / Ciśnienie powietrza (bar): 2,6 2,8 Pobór mocy (kw): Dane techniczne 10 FG 12 FG Szerokość robocza / z rozszerzeniem (m): 9,90 / 10,50 12,30 Długość z układem jezdnym (m): 7,20 7,20 Wysokość transportowa (m): 4,10 4,10 Szerokość transportowa (m): 3,00 3,00 Ciężar (kg) Obciążenie podpory (kg): Obciążenie osi (kg): Ilość palców / z rozszerzeniem: 33 / Odstęp między redlicami (cm): Odstęp między śladami (cm): Ogumienie: 10.0/ / Ciśnienie powietrza (bar): 2,6 2,8 Pobór mocy (kw):

19 Montaż i sposób pracy Opis Terrano FG Maszyny HORSCH Terrano FG są skonstruowane do płytkiej uprawy gleby do głębokości 20 cm. Dzięki różnym kształtom redlic, palce w równym stopniu nadają się do płytkiej obróbki ściernisk, mieszania pozostałości pożniwnych oraz do głębokich prac spulchniających. Czterobelkowy układ i regularne rozmieszczenie palców gwarantuje przejazd bez zatykania i zapewnia równomierną uprawę całej powierzchni roboczej. Zabezpieczenie przed kamieniami o sile wyzwalającej równej 400 kg zapobiega uszkodzeniom redlic i palców oraz zmniejsza zużycie elementów maszyny. 15

20 Oświetlenie Układ hydrauliczny 6 FG 3 R V2 PIL C L Urządzenie oświetlające 1. Wtyczka 7-biegunowa April Skrzynka rozdzielcza ng Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum chtung 3. Oświetlenie zabezpieczenia zębów z prawej Beleucht.skf ed Feb Oświetlenie zabezpieczenia zębów z lewej Światło wsteczne prawe Światło wsteczne lewe Wtyczka 7-biegunowa (gardziel haka z tyłu) Układ hydrauliczny Terrano 6 FG 1. Sterownik 2. Sprzęgło hydr. Maschine Zeichnung Zeichnungsnum Obłożenie wtyczek i kabli: hydr. terr 6 fg 3. Siłownik hydrauliczny (blokada klap) Nr Ozn. Kolor Funkcja 4. Zawór hydr. 1. L żółty Migacz lewy 5. Zawór zwrotny g Siłownik hydr. (klapy) biały Masa 7. Siłowniki hydrauliczne (układ jezdny) 4. R zielony Migacz prawy 8. Zawór kurkowy dwudrogowy 9. Siłownik hydr. (skośny krój nożowy) R brązowy Światło wsteczne prawe 10. Zbiornik ciśnieniowy czerwony Światło hamowania 11. Manometr L czarny Światło wsteczne lewe Regularnie sprawdzać oświetlenie, aby z powodu zaniedbania nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego! 16

21 Układ hydrauliczny 8 FG V2 PIL C Układ hydrauliczny Terrano 8 FG 1. Sterownik aschine Zeichnung ydr. terr 8 fg 2. Sprzęgło hydr Hydr. blok przełączeniowy 4. Siłowniki hydrauliczne (układ jezdny) 5. Siłowniki hydr. (skrzydła zewnętrzne) 6. Siłownik hydrauliczny (blokada klap) 7. Zawór hydr. 8. Zawór zwrotny 9. Siłownik hydr. (klapy) 10. Zawór kurkowy dwudrożny 11. Siłownik hydr. (skośny krój nożowy) 12. Zbiornik ciśnieniowy 13. Manometr Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 17

22 Układ hydrauliczny 10 FG C2 V2 V2 7 7 C1 V1 V1 5 C2 C1 6 Maschine hydr. terr Układ 10 fg hydrauliczny Terrano 10 FG Zeichnung Sterownik Sprzęgło hydr. Hydr. blok przełączeniowy Siłownik hydr. (klapy z lewej) Siłownik hydr. (klapy) Siłownik hydr. (klapy z prawej) Zawór hydr. Siłowniki hydr. (skrzydła zewnętrzne) Siłowniki hydrauliczne (układ jezdny) Manometr Zbiornik ciśnieniowy Siłownik hydr. (skośny krój nożowy) Zawór kurkowy dwudrożny Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 18

23 Układ hydrauliczny 12 FG C2 V2 V2 7 7 C1 V1 V1 5 C2 C1 6 Maschine hydr. terr Układ 12 fg hydrauliczny Terrano 12 FG Zeichnung Sterownik Sprzęgło hydr. Hydr. blok przełączeniowy Siłownik hydr. (klapy z lewej) Siłownik hydr. (klapy) Siłownik hydr. (klapy z prawej) Zawór hydr. Siłowniki hydr. (skrzydła zewnętrzne) Siłowniki hydrauliczne (układ jezdny) Manometr Zbiornik ciśnieniowy Siłownik hydr. (skośny krój nożowy) Zawór kurkowy dwudrożny Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 19

24 Palce Palce TerraGrip są wytrzymałe, mają nieskomplikowaną budowę i przeznaczone są do wszystkich rodzajów gleby. Przez nachylenie palców długowłókniste pozostałości pożniwne mogą szybko unieść się do góry i obrócić. W przypadku ekstremalnych pozostałości pożniwnych można dodatkowo zamontować oddzielacz łodyg. Palce dostępne są w wersji nieruchomej oraz z zabezpieczeniem przed kamieniami. Obciążane sprężynowo zabezpieczenie przed kamieniami o nacisku wyzwalającym od 250 do 450 kg zapobiega uszkodzeniom palców, uchwytu palców i redlic. Charakterystyka wyzwalania zabezpieczenia długo utrzymuje palce w glebie. Po napotkaniu siły wyzwalającej mogą się one lekko i szybko odchylić nawet do 30 cm w górę. Dla różnych warunków zastosowania palce mogą być wyposażone w redlice o różnych kształtach i szerokościach. Redlice MulchMix Palce są standardowo wyposażone w wąskie wierzchołki redlic oraz wąskie blaszki prowadzące. Są one przeznaczone do głębszej uprawy gleby. Przecinają one glebę wierzchołkami redlic i mieszają pozostałości pożniwne do głębokości roboczej. Elementy te dostępne są w wersjach wąskich oraz szerokich i mogą być w dowolny sposób łączone. Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z montażem i konserwacją zębów oraz redlic należy podeprzeć maszynę za pomocą odpowiednich środków Palce TerraGrip Redlica MulchMix Konserwacja: Po pierwszych godzinach pracy oraz po wymianie należy dociągnąć uchwyt narzędzia momentem 400 Nm Wierzchołek redlicy wąski lub szeroki Blaszka prowadząca wąska lub szeroka Redlica wąska lub szeroka 20

25 System ClipOn Redlice skrzydełkowe ClipOn są zamocowane na palcach za pomocą systemu szybkowymiennego. Dla redlic na palcach należy przykręcić klin zaciskowy, a następnie przybić do niego redlice ClipOn uderzeniem młotka. Redlice ClipOn dostępne są dla różnych zastosowań w szerokościach od 7,5-37 cm. W przypadku problematycznych pozostałości pożniwnych i w celu zabezpieczenia palców można zamontować blaszki prowadzące. Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z montażem i konserwacją zębów oraz redlic należy podeprzeć maszynę za pomocą odpowiednich środków i zabezpieczyć siłowniki podnoszące za pomocą elementów dystansowych. Kliny zaciskowego wyposażone są w zabezpieczenie przed ubytkiem. W celu wybicia tych redlic należy za pomocą narzędzia odblokowującego wycisnąć nosek zabezpieczający. 3 Redlica ClipOn z narzędziem odblokowującym 1 2 System ClipOn Redlica skrzydełkowa ClipOn 7,5-37 cm Klin redlicy Blaszka prowadząca Uwaga: Nosić okulary ochronne! Podczas przybijania i wybijania redlic mogą odpryskiwać drobinki metalu lub lakieru i zranić operatora. 21

26 Ustawienie/obsługa Sprzęganie i odprzęganie maszyny Podczas sprzęgania między ciągnikiem a maszyną nie mogą przebywać żadne osoby. Zaprzęganie: Maszynę w zależności od wyposażenia zaczepić na wahaczu pociągowym, sprzęgu kulowym lub zawieszeniu dwupunktowym ciągnika. Zaczepione na zawieszeniu dwupunktowym cięgła dolne na ciągniku zablokować przeciwko wahaniu. Podłączyć przewody hydrauliczne. Podłączyć wtyczki oświetlenia i sprawdzić ich działanie. Podnieść maszynę. Złożyć elementy boczne. Założyć klipsy aluminiowe na siłowniki układu jezdnego i opuścić na nie maszynę. Sterowniki zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem. Przy zawieszeniu wahacza pociągowego podłączyć ewent. najpierw przewody hydrauliczne, aby skorygować wysokość dyszla. Maszynę transportować na wysokości nie większej, niż jest to konieczne. W przypadku maszyn Terannos 10 lub 12 FG oraz 8 FG z rozszerzeniem przestrzegać wysokości transportowej, przede wszystkim przy mostach i nisko zawieszonych przewodach elektrycznych. Instalacja hydrauliczna Niebezpieczeństwo zakażenia! Instalacja hydrauliczna jest poddawana działaniu wysokiego ciśnienia. Wyciekająca ciecz może przeniknąć przez skórę i spowodować poważne zranienia. W przypadku odniesienia obrażeń natychmiast skontaktować się z lekarzem. Obsługa instalacji hydraulicznej wymaga szczególnej ostrożności. Błędy obsługi mogą doprowadzić do uszkodzenia maszyny lub utraty zdrowia. Odstawianie maszyny Z powodu ryzyka przewrócenia i dużego ciężaru maszyny 10 i 12 FG mogą być stawiane tylko na równym i twardym podłożu. Przy tym opuścić maszynę możliwie najgłębiej i odstawić na klipsach aluminiowych na siłownikach układu jezdnego. Złożone i na twardym podłożu końcówki palców mogą pękać. Odstawianie: Maszynę należy ustawiać na twardym, równym podłożu. Maszyny 10 i 12 FG odstawiać w miarę możliwości ze złożonymi skrzydłami wewnętrznymi. Instalację hydrauliczną pozbawić ciśnienia i rozłączyć sprzęgło. Odłączyć oświetlenie. Rozłączyć połączenie przyczepy. 22

27 Transport drogowy W celu transportu drogowego należy przebudować Teranno do pozycji transportowej. Pokrywa zabezpieczająca (zabezpieczenie palców) i dopuszczenie do użytku są wymagane. Podczas jazdy po drogach do Teranno FG nie mogą być dobudowane żadne maszyny. Składanie maszyny. Umieścić pokrywę zabezpieczająca palców. Podłączyć oświetlenie i skontrolować działanie. Sprawdzić zabezpieczenie klap i połączenie przyczepy. Podnieść maszynę. Tłoczysko na siłowniku podnoszącym napełnić klipsami aluminiowymi i opuścić na to maszynę. Klipsy aluminiowe chronią układ hydrauliczny przed przeciążeniem i są wymagane podczas transportu na drogach publicznych. Rozkładanie i składanie Ruchy klap wykonywać wyłącznie przy uniesionej maszynie! Przy wszelkich ruchach hydraulicznych zdławić sterownik przed osiągnięciem pozycji krańcowej przez części maszyny. Teranno 6 i 8 FG Składanie: Podnieść całkowicie maszynę. Uruchomić funkcję Klapy na sterowniku i złożyć powoli oba skrzydła aż do oporu. Zabezpieczenie klap blokuje się samoczynnie. Tłoczysko siłowników podnoszących napełnić klipsami aluminiowymi i opuścić na to maszynę. Tylko 8 FG: Przestawić dźwignię bloku zaworów do pozycji transportowej. Krótko uruchomić sterownik dla "podnoszenia" i wciągnąć koła podporowe na szerokość transportową. Rozkładanie: Podnieść maszynę. Usunąć aluminiowe klipsy z siłowników podnoszących. Tylko 8 FG: Przestawić dźwignię bloku zaworów do pozycji roboczej. Uruchomić sterownik dla "klap". Zabezpieczenie klap otwiera się samoczynnie. Oba skrzydła rozłożyć powoli i wysunąć siłowniki klap do oporu. Tylko 8 FG: Uruchomić sterownik dla "podnoszenia" i całkowicie wysunąć wszystkie koła. Przy tym wyrównać wysokość wszystkich siłowników hydraulicznych (zrównanie wysokości). Urządzenia Terrrano 10 i 12 FG nie składać poprzecznie do zbocza w położeniu na zboczu - ryzyko przewrócenia. W obszarze ruchu składanych części maszyny nie mogą przebywać żadne osoby. Zabezpieczenie klap 6 i 8 FG 23

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia www.wikapolska.pl WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com 5.961-089 A 2008482 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Türkçe Pºcc å¼ Magyar Česky Slovensko

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18

PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18 PL PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18 A120181 / A120186 / A120188 / A120190 OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW I URZĄDZENIE DO MYCIA MUSZLI OSTRYG SPIS TREŚCI 1 OGÓLNE WSKAZÓWKI 3 UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

WIELKA MOC Z NARWI. Pronar stawia na ludzi str. 80. Inwazja mocy str. 10 Pronar największym krajowym producentem str. 14

WIELKA MOC Z NARWI. Pronar stawia na ludzi str. 80. Inwazja mocy str. 10 Pronar największym krajowym producentem str. 14 AKTUALNOŚCI KWARTALNIK NR 2/2007 WIELKA MOC Z NARWI Inwazja mocy str. 10 Pronar największym krajowym producentem str. 14 Pronar stawia na ludzi str. 80 Mieszkania, dobre pensje, możliwość rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING Pełna moc System akumulatorowy STIHL i VIKING Bezprzewodowa doskonałość: Komfortowy system akumulatorowy STIHL i VIKING Akumulator STIHL pasuje do każdego urządzenia z naszego uniwersalnego systemu akumulatorowego.

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM

OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz montaż i użytkowanie basenu. OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM INSTRUKCJA OBSŁUGI Firma INTEX

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO KOSZTY NAPRAW POJAZDÓW MITSUBISHI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia zakład ubezpieczeń HISCOX, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami

Bardziej szczegółowo