Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B"

Transkrypt

1 Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/ / PL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Spis tresci 1 Wskazówki ogólne Korzystanie z dokumentacji Struktura wskazówek bezpieczeństwa Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Wykluczenie odpowiedzialności Prawa autorskie Nazwy produktu i znaki towarowe Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne Informacje ogólne Grupa docelowa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Transport Ustawienie / montaż Podłączenie elektryczne Bezpieczne odłączenie Uruchomienie / eksploatacja Przeglądy / konserwacja Ogólne specyfikacje Zakresy napięcia wejściowego Oznaczenie typu Zdolność przeciążeniowa Funkcje ochronne Instalacja Wskazówki ogólne Instalacja mechaniczna Instalacja elektryczna Uruchomienie Złącze użytkownika Proste uruchomienie Uruchomienie poprzez fieldbus Uruchomienie z charakterystyką 87 Hz Eksploatacja Status falownika i kody błędów Usuwanie błędów Pamięć błędów Kody błędów elektroniczny SEW Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 3

4 Spis tresci 8 Parametry Parametry standardowe Rozszerzone parametry P-15 Wybór funkcji wejść binarnych Parametry dla funkcji nadzoru danych roboczych w czasie rzeczywistym (tylko odczyt) Dane techniczne Zgodność Informacje na temat otoczenia Moc wyjściowa i obciążalność prądowa bez filtra Moc wyjściowa i obciążalność prądowa z filtrem Lista adresów Skorowidz Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

5 Wskazówki ogólne Korzystanie z dokumentacji 1 1 Wskazówki ogólne 1.1 Korzystanie z dokumentacji Niniejsza dokumentacja jest częścią produktu i zawiera ważne wskazówki dotyczące jego użytkowania i obsługi technicznej. Niniejsza dokumentacja przeznaczona jest dla wszystkich osób, wykonujących prace montażowe, instalacyjne, prace z zakresu uruchamiania i obsługi technicznej danego produktu. Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji. Należy zapewnić, aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel pracujący przy urządzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się z całą dokumentacją. W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z SEW-EURODRIVE. 1.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa Znaczenie słów sygnalizacyjnych Poniższa tabela przedstawia wagę i znaczenie słów sygnalizacyjnych dla wskazówek bezpieczeństwa, ostrzeżeń przed uszkodzeniami i dalszych wskazówek. Słowo Znaczenie Skutki nieprzestrzegania sygnalizacyjne ZAGROŻENIE! Bezpośrednie zagrożenie Bezpośrednie zagrożenie OSTRZEŻENIE! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała UWAGA! Możliwa, niebezpieczna Lekkie uszkodzenia ciała sytuacja UWAGA! Możliwe szkody materialne Uszkodzenie systemu napędowego lub jego otoczenia. WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada: Ułatwia obsługę systemu napędowego Struktura wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału Wskazówki bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału nie dotyczą specjalnego sposobu postępowania, lecz wielu czynności w zakresie tematu. Zastosowane piktogramów wskazuje albo na zagrożenie ogólne albo zagrożenia specjalne. Tu widać formalną strukturę wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału: SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło. Możliwe skutki zlekceważenia. Czynności zapobiegające zagrożeniu Struktura zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa Zagnieżdżone wskazówki bezpieczeństwa wkomponowane są w instrukcję postępowania bezpośrednio przed niebezpieczną czynnością. Tu widać formalną strukturę zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa: SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło. Możliwe skutki zlekceważenia. Czynności zapobiegające zagrożeniu. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 5

6 1 Wskazówki ogólne Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady 1.3 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać dokumentację! 1.4 Wykluczenie odpowiedzialności Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji jest podstawowym warunkiem dla zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia i osiągnięcia podanych właściwości produktu oraz cech wydajności. Za uszczerbki na zdrowiu, szkody materialne lub majątkowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma SEW-EURODRIVE nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za ujawnione defekty. 1.5 Prawa autorskie 2012 SEW-EURODRIVE. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie również fragmentów edytowanie a także rozpowszechnianie niniejszej dokumentacji. 1.6 Nazwy produktu i znaki towarowe Wymienione w niniejszej dokumentacji marki i nazwy produktu są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza. 6 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

7 Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne 2 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Uwagi wstępne Opisane poniżej zasadnicze wskazówki bezpieczeństwa służą zapobieganiu uszkodzeniom ciała i szkodom materialnym. Użytkownik powinien zadbać o to, aby przestrzegane były zasadnicze wskazówki bezpieczeństwa. Należy zadbać o to, aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel pracujący przy urządzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się z całą dokumentacją. W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z SEWEURODRIVE. Poniższe wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się w pierwszej kolejności do użytkowania urządzeń MOVIPRO. W przypadku stosowania innych komponentów SEW należy dodatkowo przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dla danego komponentu zawartych w odpowiedniej dokumentacji. Należy przestrzegać również uzupełniających wskazówek bezpieczeństwa w poszczególnych rozdziałach niniejszej dokumentacji. 2.2 Informacje ogólne OSTRZEŻENIE! Podczas eksploatacji urządzenie może posiadać stosowne do jego stopnia ochrony nieosłonięte elementy, na których może występować napięcie, jak również ruchome i obracające się części oraz rozgrzane powierzchnie. Śmierć lub poważne obrażenia cielesne. Wszystkie czynności związane z transportem, magazynowaniem, ustawieniem/montażem, podłączeniem, uruchomieniem, serwisem i konserwacją urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, według: odpowiednich, szczegółowych dokumentacji tabliczek ostrzegawczych i tabliczek informujących o niebezpieczeństwie na urządzeniu wszystkich innych należących do dokumentów projektowych, instrukcji uruchomienia i schematów właściwych dla danego urządzenia ustaleń i wymogów krajowych i regionalnych przepisów BHP. Nie należy instalować uszkodzonych produktów. Natychmiast zareklamuj uszkodzenia w przedsiębiorstwie transportowym. W przypadku niedopuszczonego usunięcia wymaganej osłony, zastosowania niezgodnego z instrukcją, błędnej instalacji lub obsługi, istnieje zagrożenie powstania ciężkich obrażeń oraz szkód materialnych. Szczegółowe informacje przedstawione zostały w poniższych rozdziałach. 2.3 Grupa docelowa Wszystkie prace z zakresu obsługi mechanicznej mogą być wykonywane wyłącznie przez personel fachowy. Występujące w niniejszej dokumentacji pojęcie personelu fachowego odnosi się do osób, które poznały konstrukcję, technikę instalacji mechanicznej, sposoby usuwania usterek i konserwacji produktu i które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie w dziedzinie mechaniki z dyplomem ukończenia. Znajomość niniejszej dokumentacji. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 7

8 2 Wskazówki bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wszystkie prace z zakresu elektrotechniki mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Występujące w niniejszej dokumentacji pojęcie wykwalifikowanego elektryka odnosi się do osób, które poznały techniki instalacji elektrycznej, uruchamiania, sposoby usuwania usterek i konserwacji produktu i które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie w dziedzinie elektromechaniki (przykładowo jako elektronik lub mechatronik) z dyplomem ukończenia. Znajomość niniejszej dokumentacji. Osoby te powinny ponadto znać obowiązujące przepisy odnośnie bezpieczeństwa pracy oraz właściwe regulacje prawne, w szczególności wymogi dla poziomu Performance Level zgodnie z DIN EN ISO i innych norm, wytycznych i regulacji zawartych w tej dokumentacji. Wymienione osoby, powinny posiadać pisemne upoważnienie wydane przez zakład, zezwalające na uruchamianie, programowanie, parametryzowanie, znakowanie i uziemianie urządzeń, systemów oraz obwodów prądowych, zgodnie z obowiązującymi standardami techniki bezpieczeństwa pracy. Wszelkie pozostałe prace z zakresu transportu, magazynowania, eksploatacji i złomowania muszą być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. 2.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Przetwornice częstotliwości są komponentami do sterowania asynchronicznych silników trójfazowych. Przetwornice częstotliwości przeznaczone są do montażu w maszynach i instalacjach. Do przetwornic nie wolno podłączać żadnych obciążeń pojemnościowych. W przypadku eksploatacji z obciążeniem pojemnościowym może dojść do przepięcia, i jednocześnie do zniszczenia urządzenia. Jeśli przetwornice częstotliwości eksploatowane są w strefie UE/EFTA, wówczas obowiązują podane poniżej normy: W przypadku montażu w maszynach nie dopuszcza się uruchomienia przetwornic częstotliwości (tzn. podjęcia eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) do momentu, gdy nie stwierdzona zostanie zgodność maszyny z przepisami dyrektywy 2006/42/WE (Dyrektywa maszynowa); przestrzegać EN Uruchomienie (tzn. eksploatacja zgodna z przeznaczeniem) dopuszczalne jest wyłącznie przy zachowaniu dyrektywy EMC (2004/108/WE). Przetwornice częstotliwości spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE. Zharmonizowane normy serii EN /DIN VDE T105 w połączeniu z EN /VDE 0660 część 500 i EN 60146/VDE 0558 są stosowane dla przetwornic częstotliwości. Dane techniczne oraz dane dotyczące dozwolonych warunków przyłączeniowych zawarte są na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji. 2.5 Transport Skontrolować dostawę natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. Informacje o uszkodzeniach natychmiast przekazać przedsiębiorstwu transportowemu. W razie konieczności należy wykluczyć uruchomienie. Podczas transportu należy przestrzegać następujących wskazówek: Dostarczane zaślepki ochronne należy nałożyć przed transportem na przyłącza. Ustawić urządzenie podczas transportu na żebrach chłodzących lub na boku bez wtyczki. 8 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

9 Wskazówki bezpieczeństwa Ustawienie / montaż 2 Należy zapewnić, aby podczas transportu urządzenia nie było ono narażone na mechaniczne uszkodzenia. Jeśli to konieczne, zastosować odpowiednie środki transportowe o odpowiednim udźwigu. Przed uruchomieniem należy usunąć obecne zabezpieczenia transportowe. Należy przestrzegać informacji dotyczących warunków klimatycznych zgodnie z rozdziałem "Dane techniczne". 2.6 Ustawienie / montaż Ustawienie i chłodzenie urządzenia powinno być realizowane zgodnie z przepisami z niniejszej dokumentacji. Należy chronić urządzenie przed niedozwolonym obciążeniem. W szczególności podczas transportu i użytkowania nie wolno dopuścić do wygięcia elementów konstrukcyjnych lub zmian w izolacji. Elektryczne komponenty mogą być uszkodzone lub zniszczone na skutek działania czynników mechanicznych. Jeśli urządzenie nie zostało wyraźnie przewidziane do tego celu, zabronione są następujące zastosowania: zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem zastosowanie w otoczeniu ze szkodliwymi olejami, kwasami, gazami, oparami, pyłami, promieniowaniem, itd. stosowanie w obiektach, w których występują drgania i udary wykraczające poza wymagania EN Przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale "Instalacja mechaniczna". 2.7 Podłączenie elektryczne W przypadku wykonywania prac przy sterowniku napędu znajdującym się pod napięciem należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Instalację elektryczną należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. w odniesieniu do przekroju przewodów, zabezpieczeń, przewodów ochronnych). W dokumentacji zawarte są odpowiednie informacje. Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np. EN lub EN ). Konieczne środki ochronne: Rodzaj transmisji energii Środek ochronny Bezpośrednie zasilanie sieciowe Uziemienie ochronne 2.8 Bezpieczne odłączenie Urządzenie spełnia wymogi bezpiecznego rozdzielenia pomiędzy przyłączami mocy i elektroniki zgodnie z normą EN Aby zagwarantować bezpieczne rozdzielenie, wszystkie podłączone obwody prądowe powinny również spełniać wymogi bezpiecznego rozdzielenia. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 9

10 2 Wskazówki bezpieczeństwa Uruchomienie / eksploatacja 2.9 Uruchomienie / eksploatacja UWAGA! Powierzchnie urządzenia oraz podłączonych elementów, np. rezystorów hamujących, mogą nagrzewać się w trakcie eksploatacji do wysokich temperatur. Niebezpieczeństwo poparzenia. Przed podjęciem prac należy poczekać do ostygnięcia urządzenia i zewnętrznych opcji. Nie wyłączać urządzeń kontrolnych i ochronnych nawet podczas pracy próbnej. W przypadku nieprawidłowości w stosunku do pracy normalnej (np. zwiększone temperatury, hałas, drgania) należy w razie wątpliwości wyłączyć urządzenie. Należy ustalić przyczynę i ewentualnie skonsultować się z SEW-EURODRIVE. Instalacje, w których zamontowane zostały te urządzenia, powinny być, w razie konieczności, wyposażone w dodatkowe urządzenia nadzorujące i zabezpieczające zgodnie zobowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, np. ustawą o technicznych środkach roboczych, przepisami dot. zapobiegania wypadkom, itp. W przypadku zastosowań o podwyższonym stopniu ryzyka może być konieczne użycie dodatkowych środków ochronnych. Dlatego po każdej zmianie konfiguracji należy skontrolować urządzenia ochronne pod kątem skuteczności ich działania. Podczas eksploatacji należy zabezpieczyć nieużywane przyłącza za pomocą dołączanych zaślepek ochronnych. Bezpośrednio po odłączeniu urządzenia od zasilania napięciem należy, ze względu na ewentualnie naładowane kondensatory, unikać kontaktu z elementami urządzenia przewodzącymi napięcie oraz przyłączami przewodów. Po wyłączeniu należy odczekać minimum 10 minut. Jednocześnie należy przestrzegać tabliczek informacyjnych umieszczonych na urządzeniu. Gdy urządzenie jest włączone na przyłączach mocy i podłączonych do nich kablach i zaciskach silnika występują niebezpieczne napięcia. Jest tak również wtedy, gdy urządzenie jest zablokowane a silnik nie pracuje. Zgaśnięcie diody LED i innych elementów sygnalizujących nie jest żadnym potwierdzeniem tego, że urządzenie jest odłączone od sieci i nie znajduje się pod napięciem. Blokada mechaniczna lub funkcje bezpieczeństwa właściwe dla urządzenia mogą spowodować zatrzymanie silnika. Usunięcie przyczyny zakłócenia lub reset mogą prowadzić do samoczynnego uruchomienia się napędu. Jeśli w przypadku podłączonej do napędu maszyny, jest to niedopuszczalne z przyczyn bezpieczeństwa, to przed usunięciem zakłócenia należy najpierw odłączyć urządzenie od sieci Przeglądy / konserwacja OSTRZEŻENIE! Zagrożenie porażeniem prądem przez nieosłonięte elementy urządzenia znajdujące się pod napięciem. Śmierć lub poważne obrażenia cielesne. W żadnym wypadku nie wolno otwierać urządzenia. Wszelkie naprawy wykonuje wyłącznie SEW-EURODRIVE. 10 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

11 Ogólne specyfikacje Zakresy napięcia wejściowego 3 3 Ogólne specyfikacje 3.1 Zakresy napięcia wejściowego W zależności od modelu i mocy znamionowej, falowniki przystosowane są do bezpośredniego podłączenia do następujących źródeł napięcia: MOVITRAC LTE-B, wielkości 1, 2 (napięcie wejściowe 115 V): 115 V ± 10 %, 1-fazowe, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B, wielkości 1, 2 i 3s ( V): 200 V 240 V ± 10 %, 1-fazowe* / 3-fazowe, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B, wielkości 1, 2 i 3s ( V): 380 V 480 V ± 10 %, 3-fazowe, Hz ± 5 % * WSKAZÓWKA: Możliwe jest również podłączenie jednofazowych falowników MOVITRAC LTE-B do dwóch faz sieci trójfazowej o napięciu V. Produkty eksploatowane z trójfazowym źródłem zasilania przystosowane są do pracy z maksymalnym wahaniem faz rzędu 3 %. W przypadku źródeł zasilania z wahaniem faz powyżej 3 % (co jest typowe na subkontynencie indyjskim, w regionach Azji Południowo-Wschodniej i w Chinach) firma SEW-EURODRIVE zaleca użycie dławików wejściowych. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 11

12 3 Ogólne specyfikacje Oznaczenie typu 3.2 Oznaczenie typu MC LTE 1 B (60 Hz) 60 Hz Tylko wariant na rynek amerykański Typ Kwadranty Typ przyłącza Zakłócenie po stronie sieci Napięcie sieci Zalecana moc silnika Wersja Silnik Typ produktu 00 = standardowa obudowa IP20 10 = obudowa IP55 / NEMA-12 bez przełącznika 20 = obudowa IP55 / NEMA-12 z przełącznikiem 30 = obudowa IP66 / NEMA-4X bez przełącznika 40 = obudowa IP66 / NEMA-4X z przełącznikiem 1 = 1Q (bez czopera hamulcowego) 4 = 4Q 1 = 1-fazowe 3 = 3-fazowe 0 = klasa 0 A = klasa A B = klasa B 1 = 115 V 2 = V 5 = V 0015 = 1,5 kw B 1 = tylko silniki jednofazowe MC LTE 12 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

13 Ogólne specyfikacje Zdolność przeciążeniowa Zdolność przeciążeniowa Wszystkie modele MOVITRAC LTE-B posiadają następującą zdolność przeciążeniową: 150 % na 60 sekund 175 % na 2 sekundy W przypadku częstotliwości wyjściowej poniżej 10 Hz, zdolność przeciążeniowa redukowana jest do wartości 150 % na czas 7,5 sekundy. Dostosowywanie przeciążenia silnika, patrz parametr P-08 w punkcie "Parametry standardowe" ( str. 43). 3.4 Funkcje ochronne Zwarcie na wyjściu, faza-faza, faza-uziemienie Nadmiar prądu na wyjściu Zabezpieczenie przed przeciążeniem Falownik dostarcza 150 % prądu znamionowego silnika przez 60 sekund. Odłączenie wskutek zbyt wysokiego napięcia Ustawienie przy 123 % maksymalnego znamionowego napięcia zasilającego falownika Odłączenie przy zbyt niskim napięciu Odłączenie przy nadwyżce temperatury. Odłączenie przy zbyt niskiej temperaturze Odłączenie falownika przy aktywacji poniżej 10 C Zanik fazy w sieci Pracujący falownik zostanie odłączony, gdy jedna z faz trójfazowego zasilania zaniknie na ponad 15 sekund. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 13

14 4 Instalacja Wskazówki ogólne 4 Instalacja 4.1 Wskazówki ogólne Przed instalacją należy starannie sprawdzić falownik, aby upewnić się, że nie jest on uszkodzony. Przechowywać falownik w skrzyni, w której był dostarczony, aż do jego użycia. Urządzenie powinno być przechowywane w czystym i suchym miejscu, w temperaturze otoczenia pomiędzy 40 C a +60 C. Falownik należy montować na równej, pionowej, niepalnej i wolnej od drgań powierzchni w odpowiedniej szafie rozdzielczej. Jeśli do eksploatacji konieczny jest szczególny stopień ochrony (IP), wówczas szafa rozdzielcza musi odpowiadać normie EN W pobliżu falownika nie mogą być przechowywane żadne łatwopalne materiały. Należy zapobiegać wnikaniu przewodzących lub łatwopalnych ciał obcych. Maksymalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji wynosi 50 C dla falownika IP20 oraz 40 C dla falownika IP55 i IP66. Minimalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji wynosi 10 C. Należy zwrócić uwagę na szczególne stopnie ochrony, które opisane są w punkcie "Informacje na temat otoczenia" ( str. 52). Względna wilgotność powietrza powinna wynosić mniej niż 95 % (nie skraplająca). Urządzenia MOVITRAC LTE-B można bezpośrednio instalować obok siebie. W przypadku takiego rozmieszczenia, pomiędzy urządzeniami zapewniona jest odpowiednia przestrzeń na wentylację. Jeśli zainstalowany zostanie nad innym falownikiem lub innym urządzeniem generującym ciepło, wówczas należy zachować pionowy odstęp minimum 150 mm. Szafa rozdzielcza powinna posiadać albo zewnętrzną wentylację lub taki rozmiar, który pozwoli na samodzielne odprowadzanie ciepła, patrz punkt "Obudowa IP20: Montaż i wymiary szafy rozdzielczej" ( str. 19). Zestaw montażowy dla szyn DIN może być stosowany tylko dla wielkości 1 i 2 (IP20). 4.2 Instalacja mechaniczna Wersje obudowy i wymiary Wersje obudowy Urządzenie MOVITRAC LTE-B dostępne jest w trzech wersjach obudowy: IP66 / NEMA 4X IP55 / NEMA 12K Obudowa IP20 do montażu w szafach rozdzielczych Obudowa IP55 / NEMA-12K i IP66 / NEMA-4X posiada zabezpieczenie przed wilgocią i pyłem. Dlatego możliwa jest eksploatacja tych falowników w zamkniętych pomieszczeniach w warunkach zapylenia i wilgoci. Elektronika falowników jest identyczna. Falowniki różnią się jedynie wymiarami obudowy i ciężarem. Dla stopnia ochrony IP55 i IP66, falowniki dostępne są również z opcjonalnymi przełącznikami, w skład których wchodzą główny wyłącznik, przełącznik kierunku obrotów oraz potencjometr. 14 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

15 Instalacja Instalacja mechaniczna 4 Wymiary obudowy IP66 / NEMA-4X (LTE xxx -30 i -40) b a b A d B C c Wymiary Wielkość 1 Wielkość 2 Wielkość 3 Wysokość (A) mm in 9,13 10,12 12,20 Szerokość (B) mm ,5 in 6,34 7,4 8,29 Głębokość (C) mm ,5 228,7 in 7,05 7,34 9 Masa kg 2,8 4,6 7,4 lb 6,2 10,1 16,3 a mm 148, ,5 in 5,85 6,93 7,78 b mm 6,25 6 6,5 in 0,25 0,24 0,26 c mm 25 28,5 33,4 in 0,98 1,12 1,31 d mm ,5 in 7,44 7,87 9,9 Moment dociągający Nm dla zacisków kabla mocy lb.in 8,85 8,85 8,85 Moment dociągający Nm 0,5 0,5 0,5 dla zacisków sterowniczych lb.in 4,43 4,43 4,43 Zalecana wielkość śrub 4 M4 4 M4 4 M4 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 15

16 4 Instalacja Instalacja mechaniczna Wymiary obudowy IP55 / NEMA-12 (LTE xxx -10 i -20) b a b Z A X Y X d B c C Wymiar Wielkość 1 Wielkość 2 Wielkość 3 Wysokość (A) Szerokość (B) Głębokość (C) Masa a b c d Momenty dokręcania zacisków mocy mm in 7,9 12,2 12,2 mm in 5,5 6,5 8,31 mm in 6,5 6,9 9,45 kg 2,3 4,5 7,4 lb 5,1 9,9 12,4 mm in 5 6 7,72 mm in 0,23 0,23 0,28 mm in 0,98 0,98 0,98 mm in 5,6 9,9 9,88 Nm lb.in 8,85 8,85 8,85 Momenty dokręcania Nm 0,5 0,5 0,5 zacisków sterowniczych lb.in 4,43 4,43 4,43 Zalecana wielkość śrub 2 M4 4 M4 4 M4 16 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

17 Instalacja Instalacja mechaniczna 4 Wymiary obudowy IP20 L1/L L2/N L3 d c a c A b U V W Wymiary Jednostka Wielkość 1 Wielkość 2 Wielkość 3 Wysokość (A) Szerokość (B) Głębokość (C) Masa a b c d Momenty dokręcania zacisków mocy B mm in 6,85 8,66 10,28 mm in 3,11 4,10 4,96 mm 122, in 4,83 5,90 7,01 kg 1,1 2 4,5 lb 2,43 4,40 10,0 mm in 1,97 2,48 3,15 mm ,0 247 in 6,38 8,23 9,72 mm ,5 in 0,63 0,91 1,02 mm 5 5,25 7,25 in 0,2 0,21 0,29 Nm lb.in 8,85 8,85 8,85 Momenty dokręcania Nm 0,5 0,5 0,5 zacisków sterowniczych lb.in 4,43 4,43 4,43 Zalecane śruby 4 M4 4 M4 4 M4 C d Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 17

18 4 Instalacja Instalacja mechaniczna Blokada urządzeń IP55/66 z funkcją załączania Wyłącznik główny na module łączeniowym może zostać zablokowany za pomocą standardowej kłódki 20 mm w pozycji "OFF". Kłódka nie jest zawarta w dostawie. Aby zawiesić kłódkę, należy nacisnąć centralnie na przełącznik Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

19 Instalacja Instalacja mechaniczna Obudowa IP20: Montaż i wymiary szafy rozdzielczej Dla zastosowań, które wymagają wyższej klasy ochrony IP niż IP20, należy umieścić falownik w szafie rozdzielczej. W tym celu należy przestrzegać następujących warunków: Szafa rozdzielcza powinna być wykonana z przewodzącego ciepło materiału, chyba że posiada ona dodatkowo zewnętrzne chłodzenie. W przypadku zastosowania szafy rozdzielczej z otworami wentylacyjnymi, odpowietrzenie powinno być rozmieszczone poniżej i powyżej falownika, w celu zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza. Powietrze powinno być doprowadzane poniżej falownika i ponownie odprowadzane powyżej falownika. Jeśli otoczenie zanieczyszczone jest cząsteczkami brudu (np. pył), wówczas należy zamontować odpowiedni filtr cząsteczek przy otworach wentylacyjnych i użyć zewnętrznego wentylatora. W razie potrzeby należy wykonać przegląd filtra i jego czyszczenie. W przypadku eksploatacji w otoczeniu o dużej wilgotności, wysokim stężeniu soli lub chemikaliów należy zastosować odpowiedni zamykaną szafę rozdzielczą (bez otworów wentylacyjnych). Wymiary szafy rozdzielczej bez otworów wentylacyjnych Dane dotyczące mocy Wielkość 1 Wielkość 1 Wielkość 2 Wielkość V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 0,75 kw, 1,5 kw 115 V: 1,1 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 1,5 kw, 2,2 kw 230 V: 2,2 kw 400 V: 4,0 kw Szafa rozdzielcza zamykana hermetycznie A B C D mm in mm in mm in mm in , , , , , , , , , , , , , , , ,94 C B D A D Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 19

20 4 Instalacja Instalacja mechaniczna Wymiary szafy rozdzielczej z otworami wentylacyjnymi Dane dotyczące mocy Wielkość 1 Wielkość 1 Wielkość V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 0,75 kw, 1,5 kw 115 V: 1,1 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 1,5 kw, 2,2 kw Wymiary szafy rozdzielczej z wentylacją zewnętrzną Szafa rozdzielcza z otworami wentylacyjnymi A B C D mm in mm in mm in mm in , , , , , , , , , , , ,36 Wielkość V: 2,2 kw 400 V: 4,0 kw , , , ,94 Wielkość 3 Wszystkie zakresy mocy , , , ,91 Dane dotyczące mocy Wielkość 1 Wielkość 1 Wielkość V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 0,37 kw, 0,75 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 0,75 kw, 1,5 kw 115 V: 1,1 kw 230 V: 1,5 kw 400 V: 1,5 kw, 2,2 kw Szafa rozdzielcza z zewnętrzną wentylacją A B C D Przepustowość mm in mm in mm in mm in powietrza , , , ,97 > 15 m 3 /h , , , ,95 > 15 m 3 /h , , , ,94 > 45 m 3 /h Wielkość V: 2,2 kw 400 V: 4,0 kw , , , ,94 > 45 m 3 /h Wielkość 3 Wszystkie zakresy mocy , , , ,91 > 80 m 3 /h Dławiki kablowe Należy stosować odpowiednie dławiki kablowe, aby uzyskać odpowiednią kwalifikację IP/NEMA. W tym celu należy wywiercić odpowiednie otwory. W poniższej tabeli przedstawiono zalecane wymiary. Wymiary Wielkość 1 Wielkość 2 Wielkość 3 X mm 22,3 28,2 28,2 in 0,88 1,11 1,11 PG PG13.5 / M20 PG16 / M22 PG16 / M22 Y 1) mm in 0,87 0,87 0,87 PG PG13.5 / M20 PG13.5 / M20 PG13.5 / M20 Z 1) mm in 0,67 0,67 - PG PG9 / M16 PG9 / M16-1) Wyprowadzenia kablowe Y i Z są wytłoczone fabrycznie 20 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

21 Instalacja Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna Podczas instalacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa z rozdziału 2! Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wysokie napięcie może utrzymywać się na zaciskach i w urządzeniu jeszcze przez maksymalnie 10 minut po odłączeniu od sieci. Śmierć lub poważne obrażenia cielesne. Na przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem prac przy MOVITRAC LTE-B, należy odłączyć urządzenie od zasilania i odizolować. Falowniki MOVITRAC LTE muszą być instalowane przez wykwalifikowanych elektryków w oparciu o obowiązujące lokalne i krajowe przepisy oraz regulacje. Urządzenie MOVITRAC LTE-B posiada klasę ochrony IP20. Jeśli wymagana jest wyższa klasa ochrony, wówczas należy zastosować odpowiednią obudowę lub wersję IP55 / NEMA-12- lub IP66 / NEMA-4X. Jeśli falownik zasilany jest poprzez wtyczkę i gniazdo lub za pośrednictwem łącznika, wówczas wtyczkę należy wyciągnąć dopiero po 10 minutach od momentu odłączenia zasilania. Należy upewnić się, że falowniki są prawidłowo uziemione. Patrz schemat w punkcie "Podłączanie falownika i silnika" ( str. 25). Przewód uziemienia powinien być odporny na oddziaływanie prądu uszkodzeniowego ze źródła napięcia, który zwyczajowo ograniczany jest przez bezpieczniki lub wyłącznik ochronny silnika. Ostrzeżenie Zagrożenie dla życia na skutek upadku dźwignicy. Śmierć lub poważne obrażenia cielesne. Falownik MOVITRAC -LTE-B nie może być wykorzystywany do funkcji dźwignicowych jako urządzenie bezpieczeństwa. Jako urządzenia bezpieczeństwa należy stosować systemy nadzorcze lub zabezpieczenia mechaniczne Przed instalacją Należy upewnić się, że napięcie zasilające, częstotliwość oraz liczba faz (zasilanie jedno lub trójfazowe) odpowiadają wartościom znamionowym dla falownika MOVITRAC przy dostawie. Pomiędzy zasilaniem a falownikiem należy zainstalować odłącznik lub podobny mechanizm rozłączający. Nigdy nie wolno podłączać sieci zasilającej do zacisków wyjściowych U, V lub W falownika MOVITRAC -LTE-B. Kable zabezpieczone są tylko bezpiecznikami o wysokich parametrach ochronnych lub przez wyłącznik ochronny silnika. Dalsze informacje znajdują się w punkcie "Dopuszczalne sieci zasilające" ( str. 23). Pomiędzy falownikiem a silnikiem nie wolno instalować żadnych automatycznych styczników. W miejscach, gdzie przewody sterownicze i silnoprądowe ułożone są bardzo blisko siebie, należy zachować minimalny odstęp 100 mm, a w przypadku krzyżowania się przewodów kąt 90. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 21

22 4 Instalacja Instalacja elektryczna Należy upewnić się, że ekranowanie oraz powłoka izolacyjna kabli mocy wykonane są zgodnie z informacjami na schemacie w punkcie "Podłączanie falownika i silnika" ( str. 25). Należy upewnić się, że wszystkie zaciski dokręcone zostały z odpowiednim momentem dociągającym. Zaciski sterownicze: 0,5 Nm Zaciski kabli mocy: 1 Nm Otwieranie osłony przedniej IP55 wielkość 1 i 2 Przyłożyć śrubokręt do otworu, zgodnie z poniższym rysunkiem, aby odczepić przednią osłonę IP55 wielkość 3 i IP66 wszystkie wielkości Wykręcić dwie śruby z części czołowej urządzenia, aby otworzyć przednią osłonę falownika. [1] [1] [1] Śruby osłony przedniej Instrukcja skrócona W obudowie IP20, skrócona instrukcja znajduje się w oddzielnym schowku nad wskaźnikiem. W obudowie IP55/IP66, skrócona instrukcja znajduje się po stronie wewnętrznej przedniej osłony. 22 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

23 Instalacja Instalacja elektryczna Instalacja Dopuszczalne sieci zasilające Podłączyć falownik zgodnie z poniższymi schematami. Zwrócić uwagę na prawidłowy sposób podłączenia w skrzynce zaciskowej silnika. Rozróżniane są przy tym dwa podstawowe sposoby podłączania: Połączenie w gwiazdę i połączenie w trójkąt. Należy koniecznie zapewnić, aby silnik podłączony był do źródła zasilania w sposób pozwalający na pracę z prawidłowym napięciem roboczym. Więcej informacji zawartych jest na rysunku, w punkcie "Sposób podłączenia w skrzynce zaciskowej silnika" ( str. 24). Zaleca się, aby jako kabla mocy użyć 4-żyłowego, ekranowanego kabla z izolacją PCW. Taki kabel musi być ułożony w oparciu o krajowe przepisy dla danej branży i zgodnie z regulacjami. Do podłączenia przewodów silnoprądowych do falownika wymagane są końcówki izolacyjne żył. Zacisk uziemiający każdego falownika MOVITRAC -LTE-B musi być podłączony zgodnie z ilustracją pojedynczo i bezpośrednio z szyną uziemienia (masa) w miejscu ustawienia (nad filtrem jeśli jest zamontowany). Uziemienie falownika MOVITRAC - LTE-B nie może być przeciąganie od falownika do falownika. Nie wolno ich także układać od jednego falownika do pozostałych. Impedancja obwodu uziemienia musi być zgodna z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa dla danej branży. Aby dotrzymać warunków UL, wszystkie przyłącza uziemienia muszą być wykonane za pomocą wyszczególnionych w specyfikacji UL okrągłych końcówek kablowych typu crimp. Sieci zasilające z uziemionym punktem zerowym Falownik MOVITRAC LTE-B przewidziany jest do pracy z sieciami TN i TT o napięciu z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym. Sieci zasilające bez uziemionego punktu zerowego Eksploatacja z sieciami bez uziemionego punktu zerowego (np. sieci IT) jest również dopuszczalna. Firma SEW-EURODRIVE zaleca, aby w takim przypadku zastosować czujniki izolacji działających na zasadzie pomiaru kodu impulsowego. Ze względu na brak odpowiedniej ochrony uziemiającej falownika zastosowanie tych urządzeń pozwoli na uniknięcie nieprawidłowego zadziałania czujnika izolacji. Przewód zewnętrzny uziemionych sieci zasilających Falowniki wolno eksploatować wyłącznie z sieciami z maksymalnym napięciem przemiennym faza-ziemia rzędu 300 V. Styczniki sieciowe i bezpieczniki sieciowe Styczniki sieciowe Stosować wyłącznie styczniki wejściowe o kategorii użytkowej AC-3 (EN ). Należy zwrócić uwagę, aby pomiędzy dwoma procesami aktywacji sieci zachowany był minimalny czasowy odstęp rzędu 120 sekund. Bezpieczniki sieciowe Typy bezpieczników: Rodzaje ochrony przewodu dla klas eksploatacyjnych gl./ gg: Napięcie znamionowe bezpiecznika napięcia znamionowego Prąd znamionowy bezpiecznika musi zostać rozłożony w zależności od wykorzystania falownika na 100 % prądu znamionowego falownika. Wyłącznik ochronny przewodu o charakterystyce B, C: Napięcie znamionowe wyłącznika ochronnego napięcie znamionowe sieci Prądy znamionowe wyłącznika ochronnego przewodu powinny być większe o10% od wartości prądu znamionowego falownika. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 23

24 4 Instalacja Instalacja elektryczna Sposób podłączenia wskrzynce zaciskowej silnika Silniki łączone mogą być są w gwiazdę, trójkąt, podwójną gwiazdę lub w gwiazdę wg NEMA. Na tabliczce znamionowej silnika podana jest wartość napięcia znamionowego dla typów podłączenia, które musi być zgodne z napięciem roboczym dla falownika MOVITRAC -LTE-B. R13 W2 U2 V2 W2 U1 U2 V1 V2 W1 U1 V1 W1 U V W Niskie napięcie Ö U V W Wysokie napięcie Õ R76 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 T7 T8 U3 V3 W3 T1 T2 T3 U1 V1 W1 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 U1 T7 V1 T8 W3 U3 V3 T1 T2 T3 W1 L1 L2 L1 Niskie napięcie ÕÕ L1 L2 L1 Wysokie napięcie Õ DR/DT/DV T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 U1 V3 T1 T2 T3 V1 W3 W1 T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 T1 T2 T3 U1 V3 V1 W3 W1 U V W Niskie napięcie ÕÕ U V W Wysokie napięcie Õ 24 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

25 Instalacja Instalacja elektryczna 4 Podłączanie falownika i silnika OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Możliwe utrzymywanie się wysokiego napięcia, jeśli falownik nie został prawidłowo podłączony. Śmierć lub poważne obrażenia cielesne. Podczas podłączania należy koniecznie przestrzegać podanej poniżej kolejności przyłączy. F11/F12/F13 L1 L2/N nie 1-faz. 230 V PE K10 (AC-3) [1] L1 L2 L3 Opcja dławika.. dławik sieciowy L1' L2' L3' V AC V DC BMV V AC BMK V AC Opcja IP55 / IP66 Tylko z przełącznikiem (MC LT xxx 20 / -40) F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 [2] K11 (AC-3) K11 (AC-3) V+ K11 (AC-3) Moduł mocy [V+] 10 V+ 11 [4] 10 [4] K12 GND K12 (AC-3) (AC-3) [3] [3] GND GND U V W BR + BW.. / BW..-T Podłączanie rezystora hamującego* * 1 BG 2 3 BGE 4 5 white red blue DR/DT/DV/D: Odłączenie po stronie prądu stałego i zmiennego 1 BMK 2 3 BMV red white blue 1 BG 2 3 BGE 4 5 white red blue M 3-fazowe DR/DT/DV/D: Odłączenie po stronie prądu zmiennego BW [1] Stycznik sieciowy przy falowniku [2] Zasilanie sieciowe przy prostowniku hamulca, załączane poprzez K10 [3] Stycznik sterowniczy/przekaźnik do zasilania sieciowego prostownika hamulca. Sterowanie poprzez styk przekaźnikowy [4] w falowniku. [4] Bezpotencjałowe styki przekaźnikowe w falowniku [V+] Zewnętrzna sieć zasilająca 250 V AC / 30 V DC przy maks. 5 A * Tylko wielkość 2 i 3 V DC BMV Zasilanie napięciem stałym BMV V AC BMK Zasilanie napięciem zmiennym BMK Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 25

26 4 Instalacja Instalacja elektryczna WSKAZÓWKA Podłączyć prostownik hamulca za pomocą oddzielnego przewodu zasilającego. Niedopuszczalne jest zasilanie napięciem silnika. W przypadku podanych poniżej aplikacji należy zawsze odłączać hamulec po stronie zasilania AC oraz DC: w przypadku wszelkich zastosowań dźwignicowych w przypadku aplikacji, dla których wymagany jest szybki czas zadziałania hamulca Ochrona temperaturowa silnika (TF/TH) Napęd wielosilnikowy/grupowy Silniki wyposażone w wewnętrzny czujnik temperatury (TF, TH lub podobny) mogą być podłączane bezpośrednio do MOVITRAC LTE-B. W razie potrzeby na falowniku wyświetlany jest błąd. Czujnik podłączany jest do zacisku 1 (+24 V) i do wejścia binarnego 3, patrz punkt "Przegląd zacisków sygnałowych" ( str. 26). Parametr P-15 należy ustawić na funkcję rozpoznawania zewnętrznego błędu, np. o odłączeniu wskutek nadwyżki temperatury. Poziom odłączenia ustawiony jest na 2,5 kω. Wartość prądu znamionowego silnika nie może przekroczyć łącznej wartości znamionowej prądu falownika, patrz rozdział "Dane techniczne" ( str. 52). Grupa silników ograniczona jest do pięciu silników, a silniki w grupie nie mogą różnić się od siebie o więcej niż 3 wielkości. Maksymalnie dopuszczalna długość kabla dla grupy ograniczona jest do wartości dla pojedynczego podłączenia, patrz rozdział "Dane techniczne" ( str. 52). Dla grup z więcej niż 3 silnikami SEW-EURODRIVE zaleca zastosowanie dławika wyjściowego Przegląd zacisków sygnałowych IP20 i IP55 IP55 i IP66 z opcją przełącznika +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Potencjometr odniesienia przekaźnika Styk przekaźnika +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Potencjometr odniesienia przekaźnika Styk przekaźnika FWD REV Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

27 Instalacja Instalacja elektryczna 4 Blok zacisków sygnałowych wyposażony jest w następujące przyłącza sygnałowe: Zacisk nr Sygnał Połączenie Opis V ref out Wyjście napięcia odniesienia +24 V 2 DI 1 Wejście binarne 1 Logika dodatnia 3 DI 2 Wejście binarne 2 4 DI V 6 AI / DI Wejście binarne 3 / styk termistorowy Wyjście napięcia odniesienia +10 V Wejście analogowe (12 bit) Wejście binarne V 0 V potencjał odniesienia 8 AO / DO Wyjście analogowe (10 bit) Wyjście binarne 9 0 V 0 V potencjał odniesienia Potencjał odniesienia przekaźnika Styk przekaźnikowy Potencjał odniesienia przekaźnika Styk przekaźnikowy Napięcie odniesienia dla aktywacji DI1 DI3 (100 ma maks.) "Logiczny 1" Zakres napięcia wejściowego: 8 30 VDC "Logiczny 0" Zakres napięcia wejściowego: 0 2 VDC Kompatybilne z wymogami sterownika PLC, jeśli na zacisku 7 lub 9 podłączone jest napięcie 0 V. Napięcie odniesienia 10 V dla wejścia analogowego (zasilanie pot. +, 10 ma max., 1 kω min.) 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma "Logiczny 1" Zakres napięcia wejściowego: 8 30 VDC Potencjał odniesienia 0 V dla wejścia analogowego (zasilanie potencjałowe -) 0 10 V, maks. 20 ma analogowe 0/24 V, maks. 20 ma cyfrowe Potencjał odniesienia 0 V dla wyjścia analogowego Styk zwierny (250 V AC / 30 V 5 A) Wszystkie wejścia binarne aktywowane są przez napięcie wejściowe w zakresie +8 V 30 V, co oznacza, że są one kompatybilne z zasilaniem +24 V. WSKAZÓWKA Możliwe szkody materialne. Podłączenie do zacisków sterowniczych napięcia powyżej 30 V może spowodować uszkodzenie układu sterowania. Podłączone do zacisków sterowniczych napięcie nie powinno przekraczać 30 V. WSKAZÓWKA Zaciski 7 i 9, patrz punkt "Przegląd zacisków sygnałowych" ( str. 26) mogą być wykorzystywane jako wartość zadana GND, jeśli MOVITRAC LTE -B sterowany jest z PLC. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 27

28 4 Instalacja Instalacja elektryczna Gniazdo komunikacyjne RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [1] nie wykorzystane [2] nie wykorzystane [3] +24 V [4] Wewnętrzna magistrala Bus 1) [5] Wewnętrzna magistrala Bus [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus ) Format bitu posiada następująca strukturę: 1 bit startowy, 8 bitów danych, 1 bit zatrzymania, brak parzystości 2) P-12 dla komunikacji SBus musi być ustawiony na 3 lub 4 28 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

29 Instalacja Instalacja elektryczna Instalacja zgodna z wymogami UL Instalacje spełniające warunki UL wymagają przestrzegania następujących wskazówek: Falowniki mogą być eksploatowane przy następujących temperaturach otoczenia: Stopień ochrony IP Temperatura otoczenia IP66 / NEMA 4X 10 C do 40 C IP55 / NEMA C do 40 C IP20 10 C do 50 C Stosować wyłącznie miedziane przewody przyłączeniowe, które odporne są na oddziaływanie temperatur do 75 C. Dla zacisków kabla mocy falownika MOVITRAC LTE-B obowiązują podane poniżej dopuszczalne momenty dociągające: Wielkość Moment dociągający 1, 2 i 3 1 Nm / 8,9 lb.in Urządzenia V Urządzenia V Falowniki MOVITRAC LTE-B przystosowane są do pracy z siecią o napięciu z uziemionym punktem zerowym (sieci TN i TT), dostarczające maks. natężenie prądu i maks. napięcie sieciowe, zgodnie z poniższymi tabelami. Opisane w poniższych tabelach dane dot. bezpieczników odnoszą się do maksymalnie dopuszczalnych wartości dla zabezpieczeń poszczególnych falowników. Należy stosować wyłącznie bezpieczniki topikowe. Jako zewnętrzne źródło napięcia 24 V DC należy stosować wyłącznie sprawdzone urządzenia o ograniczonym napięciu wyjściowym (U max = 30 V DC) i ograniczonym natężeniu wyjściowym (I 8 A). Certyfikacja UL nie dotyczy użytkowania urządzenia w sieciach bez uziemionego punktu zerowego (sieciach IT). MOVITRAC LTE... Znamionowy prąd zwarciowy Maksymalne napięcie sieciowe Bezpieczniki topikowe A AC 240 V AC 6 A AC / 250 V AC A AC 240 V AC 10 A AC / 250 V AC A AC 240 V AC 20 A AC / 250 V AC 0022, A AC 240 V AC 32 A AC / 250 V AC MOVITRAC LTE... Znamionowy prąd zwarciowy Maksymalne napięcie sieciowe Bezpieczniki topikowe 0008, A AC 480 V AC 15 A AC / 600 V AC 0022, A AC 480 V AC 20 A AC / 600 V AC 0055, A AC 480 V AC 60 A AC / 600 V AC A AC 480 V AC 110 A AC / 600 V AC Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 29

30 4 Instalacja Instalacja elektryczna Kompatybilność elektromagnetyczna Seria przetwornic częstotliwości MOVITRAC LTE-B przeznaczona jest do użytku w maszynach i systemach napędowych. Spełniają one normę produktową EMC EN dla napędów ze zmienną prędkością obrotową. W celu zapewnienia instalacji systemu napędowego zgodnej z wymogami EMC, należy zastosować się do informacji i wytycznych normy 2004/108/WE (EMC). Odporność na zakłócenia Emisja zakłóceń W odniesieniu do odporności na zakłócenia, seria urządzeń MOVITRAC LTE-B spełnia wytyczone wartości graniczne dla normy EN i dlatego może być stosowane zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych (przemysł lekki). W odniesieniu do emisji zakłóceń, urządzenie MOVITRAC LTE-B spełnia wytyczone wartości graniczne dla normy EN oraz EN i dlatego może być stosowane zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych (przemysł lekki). W celu uzyskania najlepszej kompatybilności elektromagnetycznej, falowniki należy instalować zgodnie z wytycznymi z punktu "Instalacja" ( str. 23). Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe uziemienie dla falownika. Aby spełnić wymogi dotyczące dopuszczalnej emisji zakłóceń, należy stosować ekranowane kable silnika. W poniższej tabeli opisane zostały warunki dla zastosowania urządzenia MOVITRAC LTE-B w aplikacjach napędowych: Typ falownika Kat. C1 (klasa B) Kat. C2 (klasa A) Kat. C3 230 V, 1-fazowe LTEB xxxx 2B1-x-xx 230 V / 400 V, 3-fazowe LTEB xxxx 2A3-x-xx LTEB xxxx 5A3-x-xx Dodatkowe filtrowanie niekonieczne Należy zastosować ekranowany kabel silnika Należy stosować zewnętrzny filtr typu NF LT 5B3 0xx Należy zastosować ekranowany kabel silnika Dodatkowe filtrowanie niekonieczne Aby spełnione były wszystkie wymogi dla eksploatacji falowników bez wyposażenia wwewnętrzny filtr, należy zastosować zewnętrzne filtry oraz ekranowany kabel silnika: Typ falownika Kat. C1 (klasa B) Kat. C2 (klasa A) Kat. C3 230 V, 1-fazowe LTEB xxxx 201-x-xx 230 V, 3-fazowe LTEB xxxx 203-x-xx 400 V, 3-fazowe LTEB xxxx 503-x-xx Należy stosować zewnętrzny filtr typu NF LT 2B1 0xx Należy zastosować ekranowany kabel silnika Należy stosować zewnętrzny filtr typu NF LT 5B3 0xx Należy zastosować ekranowany kabel silnika 30 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

31 Instalacja Instalacja elektryczna 4 Odłączenie warystora filtra EMC (IP20) Falowniki IP20, które wyposażone są w filtr EMC (np. MOVITRAC LTE-B xxxx xaxx 00 oraz MOVITRAC LTE-B xxxx xbxx 00), wykazują wyższą wartość prądu upływu względem uziemienia (masa) niż urządzenia bez filtra EMC. W przypadku pracy z więcej niż jednym urządzeniem MOVITRAC LT, na wskaźniku zwarcia mogą być widoczne wskazania błędów dla danych aplikacji. W takim przypadku, po usunięciu śruby EMC po stronie urządzenia można odłączyć filtr EMC. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Wysokie napięcie może utrzymywać się na zaciskach i w urządzeniu jeszcze przez maksymalnie 10 minut po odłączeniu od sieci. Śmierć lub poważne obrażenia cielesne. Na przynajmniej 10 minut przed wykręceniem śruby EMC przy MOVITRAC LTE-B, należy odłączyć falownik od zasilania i odizolować. [1] [2] [1] Śruba EMC [2] Śruba VAR Falowniki MOVITRAC LTE-B wyposażone są w komponenty, które umożliwiają tłumienie skoków wejściowego napięcia sieciowego. Komponenty te chronią wejścia mocy przed szczytami napięciowymi, które mogą być spowodowane uderzeniem pioruna lub przez inne urządzenia podłączone do tej samej sieci. W przypadku przeprowadzenia test wysokonapięciowego (test flash) dla jednego układu napędowego, komponenty tłumiące skoki napięcia mogą spowodować nieprawidłowości tego testu. Aby wykonać test wysokonapięciowy układu, należy wykręcić obie śruby po stronie urządzenia, co umożliwi odłączenie tych komponentów. Gdy tylko zakończony zostanie test wysokonapięciowy, należy wymienić obie śruby i powtórzyć test. Test powinien zakończyć się niepowodzeniem, co oznacza, że obwód elektryczny jest znowu chroniony przed skokami napięcia. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 31

32 5 I 0 Uruchomienie Złącze użytkownika 5 Uruchomienie 5.1 Złącze użytkownika Klawiatura Każdy falownik MOVITRAC -LTE-B wyposażony jest standardowo w klawiaturę, umożliwiającą pracę i instalowanie falownika bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Klawiatura wyposażona jest w 5 przycisków, za pomocą których wykonywane są następujące funkcje: Klawisz Funkcja Start / Wykonanie Zezwolenie silnika Odwrócenie kierunku obrotów, jeśli aktywowany jest dwukierunkowy tryb pracy klawiatury. Stop / Reset Zatrzymuje pracę silnika Kasuje błąd Nawigacja Wyświetla informacje w czasie rzeczywistym Nacisnąć i przytrzymać, w celu przejścia do trybu edycji parametrów lub wyjścia z danego trybu. Zapisuje zmiany w parametrach W górę Zwiększenie prędkości obrotowej w trybie czasu rzeczywistego Zwiększenie wartości parametrów w trybie edycji parametrów W dół Zmniejszenie prędkości obrotowej w trybie czasu rzeczywistego Zmniejszenie wartości parametrów w trybie edycji parametrów Jeśli parametry ustawione są na wartości fabryczne, wówczas przyciski <start>/<stop> na klawiaturze są nieaktywne. W celu uaktywnienia przycisków <start>/</stop> klawiatury, należy ustawić parametry P-12 na "1" lub "2", patrz punkt "Standardowe parametry" ( str. 43). Dostęp do menu edycji parametrów możliwy jest za pomocą przycisku <nawigacja> [4]. Przechodzenie pomiędzy menu dla zmiany parametrów a wskazaniem czasu rzeczywistego (robocza prędkość obrotowa / prąd roboczy): Nacisnąć i przytrzymać przycisk powyżej 1 sekundy. Przechodzenie od wskazania roboczej prędkości obrotowej do wskazania prądu roboczego pracującego falownika: Nacisnąć krótko przycisk (poniżej 1 sekundy). [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] [1] Wyświetlacz [4] Nawigacja [2] Start [5] W górę [3] Stop / Reset [6] W dół WSKAZÓWKA W celu przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia, należy nacisnąć jednocześnie przyciski <Do góry>, <Do dołu> i <Stop> na czas 2 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "P-deF". Aby potwierdzić zmiany i przywrócić pierwotne ustawienia falownika należy nacisnąć przycisk <Stop>. 32 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

33 Uruchomienie Proste uruchomienie I Wyświetlacz Każdy falownik wyposażony jest w 6-pozycyjny, 7-segmentowy wyświetlacz, za pomocą którego nadzorowane są funkcje, wyświetlane są błędy i możliwa jest wizualizacja ustawień parametrów. 5.2 Proste uruchomienie 1. Podłączyć silnik do falownika. Przy podłączaniu należy zwrócić uwagę na napięcie znamionowe silnika. 2. Wprowadzić wartości znamionowe podane na tabliczce znamionowej silnika. Za pomocą P-01 oraz P-02 ustawić wartość graniczną dla minimalnej i maksymalnej prędkości obrotowej. Za pomocą P-03 oraz P-04 ustawić czas przyspieszenia i czas opóźnienia. Za pomocą P-08 ustawić znamionowy prąd silnika. Za pomocą P-09 ustawić znamionową częstotliwość silnika. 3. Aktywować falownik, wykonując połączenie pomiędzy zaciskiem 1 i 2, patrz rozdział "Przegląd zacisków sygnałowych" ( str. 26) Tryb pracy z zaciskami (ustawienie fabryczne) Aktywowanie pracy w trybie z zaciskami (ustawienie fabryczne): Upewnić się, że P-12 ustawiony jest na "0" (ustawienie fabryczne). Pomiędzy zaciskami 1 i 2 na bloku zacisków użytkownika należy podłączyć przełącznik. Pomiędzy zaciskami 5, 6 i 7 podłączyć potencjometr (1 k 10 k), zestyk ślizgowy zostanie połączony z zaciskiem 6. Zamknąć przełącznik aby aktywować falownik. Za pomocą potencjometru ustawić prędkość obrotową. WSKAZÓWKA Ustawienie fabryczne (P-12 = 0 oraz P-15 = 0) dla opcjonalnego przełącznika w szafie rozdzielczej IP55/IP66 to "FWD./REV". Prędkość obrotowa silnika może być ustawiana za pomocą potencjometru. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 33

34 5 I 0 Uruchomienie Uruchomienie poprzez fieldbus Tryb pracy z klawiaturą Praca w trybie z klawiaturą aktywowana jest w następujący sposób: Zmienić parametr P-12 na "1" (tylko do przodu) lub "2" (do przodu i do tyłu). Połączyć zaciski 1 i 2 na bloku zacisków użytkownika za pomocą drutu lub przełącznika, aby aktywować falownik. Nacisnąć przycisk <start>. Falownik aktywowany jest przy 0 Hz. Nacisnąć przycisk <w górę>, aby zwiększyć prędkość obrotową. Aby zatrzymać falownik, należy nacisnąć przycisk <stop>. Naciśnięcie teraz przycisku <start> powoduje przywrócenie pierwotnej prędkości obrotowej dla falownika. Jeśli tryb dwukierunkowy został aktywowany (P-12 = 2), wówczas kierunek odwracany jest po naciśnięciu na przycisk <start>. WSKAZÓWKA Jeśli w trakcie eksploatacji, za pośrednictwem klawiatury ustawiona została żądana prędkość obrotowa a następnie naciśnięto przycisk <stop>, wówczas po ponownym naciśnięciu na przycisk <start> falownik rozpędzi się do ustawionej wcześniej prędkości obrotowej. 5.3 Uruchomienie poprzez fieldbus Uruchomić falownik zgodnie z opisem w punkcie "Proste uruchomienie" ( str. 33). Ustawić parametr P-12 na "3" lub "4", aby sterować falownikiem poprzez magistralę SBus. 3 = słowo sterujące i wartość zadana prędkości obrotowej poprzez SBus, czasy ramp zgodnie z parametrami P-03 / P = słowo sterujące, wartość zadana prędkości obrotowej i czas rampy poprzez SBus. Aby przejść do menu rozszerzonego, ustawić parametr P-14 na "101". Ustawić wartości w P-36 w następujący sposób: Aby ustawić jednoznaczny adres SBus należy wybrać wartość pomiędzy "1" a "63". Szybkość transmisji SBus dla bramki należy ustawić na "500 kbod" (ustawienie fabryczne). Określić zachowanie falownika w przypadku przekroczenia czasowego, jeśli komunikacja zostanie przerwana: 0: Kontynuacja pracy z ostatnio wykorzystywanymi parametrami (ustawienie fabryczne) t_xxx: Błąd po opóźnieniu rzędu xxx milisekund, konieczne wykonanie resetu błędu r_xxx: Zatrzymanie wzdłuż rampy po opóźnieniu rzędu xxx milisekund, wykonywany jest automatyczny nowy start, gdy odebrane zostaną nowe parametry. Podłączyć falownik za pośrednictwem SBus do bramki DFx/UOH, zgodnie z opisem w punkcie "Gniazdo komunikacyjne RJ45" ( str. 28). 34 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

35 DFP 21B nc RUN BUS FAULT 0 1 ADDRESS Uruchomienie Uruchomienie poprzez fieldbus I 0 5 Zmienić ustawienie przełącznika DIP "AS" na bramce DFx/UOH z "WYŁ" na "WŁ", aby wykonać automatyczną instalację bramki fieldbus. Dioda LED "H1" na bramce ponownie się zaświeci, a następnie zgaśnie. Jeśli dioda "H1" świeci się, oznacza to że bramka lub jeden z falowników nie został właściwie podłączony do SBus lub nieprawidłowo uruchomiony. Sposób konfiguracji komunikacji fieldbus pomiędzy bramką DFx/UOH a Bus-Master opisany został w przynależnym podręczniku DFx. X30 A B D D F C E max [A] [B] [C] [D] [E] [F] Przyłączenie magistrali Bramka (np. bramka DFx/UOH) Przewód przyłączeniowy Rozdzielnik Przewód przyłączeniowy Opornik obciążeniowy Dopuszczalne długości przewodów Dopuszczalna długość przewodów zależna jest od ustawionej szybkości transmisji SBus: 125 kbodów: 500 m (1640 ft) 250 kbodów: 250 m (820 ft) 500 kbodów: 100 m (328 ft) (ustawienie fabryczne) 1000 kbodów: 25 m (82 ft) Wolno stosować wyłącznie ekranowane przewody Kontrola nad przesyłem danych Przesyłane przez bramkę dane nadzorowane są w podany poniżej sposób: za pomocą MOVITOOLS MotionStudio poprzez złącze inżynieryjne X24 bramki lub opcjonalnie poprzez Ethernet poprzez stronę internetową dla bramki (np. dla bramek DFE3x Ethernet) Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 35

36 5 I 0 Uruchomienie Uruchomienie poprzez fieldbus Opis przesyłanych danych procesowych (PD) Słowa danych procesowych (16 bit) od bramki do falownika (PO): Opis Bit Ustawienia PO1 Słowo sterujące 0 Blokada stopnia mocy 0: Start 1: Stop PO2 PO3 Zadana prędkość obrotowa Czas rampy (jeśli P-12 = 4) Brak funkcji (jeśli P-12 = 3) 1 Szybkie zatrzymanie wzdłuż 2. rampy hamującej (P-24) 2 Zatrzymanie wzdłuż rampy procesowej P-03 / P-04 lub PO3 0: Szybkie zatrzymanie 1: Start 0: Stop 1: Start 3 5 Zarezerwowane 0 6 Reset błędu Zbocze 0 na 1 = reset błędu 7 15 Zarezerwowane 0 Skalowanie: 0x4000 = 100 % maksymalnej prędkości obrotowej, ustawione jak w P-01 Wartości powyżej 0x4000 lub poniżej 0xC000 ograniczone są do 0x4000 / 0xC000 Skalowanie: Przyspieszenie i opóźnienie w ms dla znamionowej prędkości obrotowej n = 50 Hz Czas ramy ustawione jak w P-03 i P-04 Słowa danych procesowych (16 bit) od falownika do bramki (PI): Opis Bit Ustawienia Bajt PI1 Słowo statusowe 0 Zwolnienie stopnia wyjściowego PI2 Aktualna prędkość obrotowa 0: Zablokowany 1: Odblokowany 1 Przetwornica gotowa do pracy 0: Nie gotowy do pracy 1: Gotowy do pracy 2 Odblokowanie danych PO 1, jeśli P-12 = 3 lub Zarezerwowane 5 Błąd / ostrzeżenie 0: Brak błędu 1: Błąd 6 7 Zarezerwowane 8 15 Status falownika, jeśli bit 5 = 0 0x01 = stopień wyjściowy mocy zablokowany 0x02 = nie odblokowany / nie pracuje 0x04 = odblokowany / pracuje 0x05 = ustawienie fabryczne jest aktywne 8 15 Status falownika, jeśli bit 5 = 1 0x01 = stopień wyjściowy mocy zablokowany 0x04 = nie odblokowany / nie pracuje 0x06 = błąd przy asymetrii fazy na wejściu / zaniku fazy na wejściu 0x07 = przepięcie na DC-Bus 0x08 = przeciążenie silnika 0x09 = przywrócenie ustawienia fabrycznego parametru 0x0B = odłączenie wskutek nadwyżki temperatury 0x1A = zewnętrzny błąd 0x2F = błąd przy awarii połączenia komunikacyjnego (SBus) 0x71 = błąd na wejściu analogowym, natężenie prądu poniżej 2,5 ma 0x75 = odłączenie wskutek zbyt niskiej temperatury 0xC6 = niedobór napięcia na DC-Bus 0xC8 = błąd ogólny / błąd stopnia wyjściowego Low-Byte High-Byte Skalowanie: 0x4000 = 100 % maksymalnej prędkości obrotowej, ustawione jak w P-01 PI3 Prąd rzeczywisty Skalowanie: 0x4000 = 100 % maksymalnej prędkości obrotowej, ustawione jak w P Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

37 Uruchomienie Uruchomienie z charakterystyką 87 Hz I 0 5 Przykład: Podane w poniższej tabeli informacje przesyłane są do falownika jeśli: wejścia binarne zostały prawidłowo skonfigurowane i podłączone, w celu odblokowania falownika parametr P-12 ustawiony został na 3, w celu pracy falownika poprzez SBus. Opis Wartość Opis PO1 Słowo sterujące 0 Szybkie zatrzymanie wzdłuż 2. rampy hamującej (P-24) 1 Powolne zatrzymanie 2 Zatrzymanie wzdłuż rampy procesowej P Zarezerwowane 6 Rozpędzenie wzdłuż rampy (P-03) i praca z zadaną prędkością obrotową (PO2) PO2 Wartość zadana prędkości 0x4000 = = maksymalna prędkość obrotowa, np. 50 Hz (P-01) obroty w prawo obrotowej 0x2000 = 8192 = 50 % maksymalnej prędkości obrotowej, np. 25 Hz obroty w prawo 0xC000 = = maksymalna prędkość obrotowa, np. 50 Hz (P-01) obroty w lewo 0x0000 = 0 = minimalna prędkość obrotowa, ustawiona w P-02 Przesyłane od falownika dane wyglądają w trakcie pracy w następujący sposób: Opis Wartość Opis PI1 Słowo statusowe 0x0407 Status = pracuje Stopień wyjściowy mocy odblokowany Przetwornica gotowa do pracy Udostępnienie danych PO PI2 Aktualna prędkość Powinna odpowiadać PO2 (wartość zadana prędkości obrotowej) obrotowa PI3 Prąd rzeczywisty Zależy od prędkości obrotowej i obciążenia 5.4 Uruchomienie z charakterystyką 87 Hz Należy ustawić poniższe parametry: P-01: 87 Hz P-07: 400 V P-08: prąd silnika dla pracy Δ (patrz tabliczka znamionowa) P-09: 87 Hz Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 37

38 6 Eksploatacja Status falownika 6 Eksploatacja Wyświetlane poniżej informacje umożliwiają kontrolowanie statusu roboczego falownika. Stan Falownik OK Falownik pracuje Błąd / odłączenie Wskazanie komunikatu W przypadku braku zezwolenia na pracę falownika W przypadku zezwolenia na pracę falownika Błąd 6.1 Status falownika Wskazanie w przypadku braku zezwolenia na pracę falownika W poniższej tabeli przedstawiono komunikaty o statusie falownika, które wyświetlane są gdy silnik jest zatrzymany. Komunikat StoP P-deF Stndby Opis Stopień mocy falownika dezaktywowany. Ten komunikat pojawia się w przypadku, gdy silnik jest zatrzymany i nie są sygnalizowane żadne błędy. Falownik jest gotowy do pracy normalnej. Ustawienia fabryczne parametrów są załadowane. Ten komunikat pojawia się, jeśli użytkownik aktywuje polecenie załadowania ustawionych fabrycznie parametrów. Aby ponownie uruchomić falownik, należy nacisnąć przycisk <reset>. Falownik w trybie Standby. Komunikat ten wyświetlany jest w przypadku, gdy silnik przez 30 sekund utrzymuje prędkość obrotową równą 0 a wartość zadana prędkości obrotowej również wynosi Wskazanie w przypadku zezwolenia na pracę falownika W poniższej tabeli przedstawiono komunikaty o statusie falownika, które wyświetlane są gdy silnik pracuje. Krótkie naciśnięcie na przycisk <nawigacja> na panelu operatorskim pozwala na przełączanie pomiędzy wskazaniami częstotliwości wyjściowej, prądu wyjściowego i prędkości obrotowej. Komunikat H xxx A xxx xxxx C xxx (migające punkty) Opis Częstotliwość wyjściowa falownika wyrażana jest w Hz. Ten komunikat wyświetlany jest, gdy silnik pracuje. Prąd wyjściowy falownika wyrażany jest w amperach. Ten komunikat wyświetlany jest, gdy silnik pracuje. Wyjściowa prędkość obrotowa falownika wyświetlana jest w obr./min. Ten komunikat wyświetlany jest przy pracującym silniku, po wprowadzeniu znamionowej prędkości obrotowej silnika do parametru P-10. Skalowana prędkość obrotowa (P-40). Prąd wyjściowy falownika przekracza wartość natężenia zdefiniowaną w parametrze P-08. MOVITRAC LTE-B nadzoruje wielkość i czas trwania przeciążenia. Wzależności od wielkości przeciążenia, MOVITRAC LTE-B wysyła komunikat obłędzie "I.t-trP" Reset błędu W przypadku reakcji na błąd, patrz punkt "Kody błędów" ( str. 40), błąd można zresetować poprzez naciśnięcie przycisku <stop> lub poprzez otworzenie i zamknięcie wejścia binarnego Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

39 i kody błędów Usuwanie błędów 7 7 i kody błędów 7.1 Usuwanie błędów Objawy Błąd wskutek przeciążenia lub nadmiaru prądu nieobciążonego silnika w trakcie przyspieszania. Przeciążenie lub nadmiar prądu silnik nie obraca się Brak zezwolenia dla falownika wskazanie zatrzymane na "StoP" W bardzo niskiej temperaturze otoczenia, falownik nie uruchomia się Przyczyna i rozwiązanie Sprawdzić połączenie zacisków w gwiazdę / trójkąt w silniku. Znamionowe napięcie robocze silnika i falownika muszą być identyczne. Skutkiem połączenia w trójkąt jest mniejsze napięcie w silnikach sterowanych napięciowo. Sprawdzić czy wirnik nie jest zblokowany. Upewnić się, że hamulec mechaniczny jest zwolniony (o ile obecny). Sprawdzić, czy sygnał zezwolenia osprzętu obecny jest na wejściu binarnym 1. Zapewnić prawidłowe napięcie wyjściowe +10 V (pomiędzy zaciskami 5 i 7). W przypadku niewłaściwego napięcia, należy sprawdzić okablowanie listwy zaciskowej użytkownika. Sprawdzić, czy P-12 ustawiony jest na tryb pracy z zaciskami / klawiaturą. Jeśli wybrany został tryb pracy z klawiaturą, wówczas należy nacisnąć przycisk <start>. Napięcie sieciowe musi odpowiadać podanym wartościom. W temperaturze otoczenia poniżej 10 C falownik może się nie uruchomić. W takich warunkach należy zapewnić stałe źródło ciepła utrzymujące temperaturę otoczenia powyżej 0 C. Brak dostępu do kolejnych menu P-14 musi być ustawiony na rozszerzony kod dostępu. Jego wartość to "101", chyba że kod ten został zmieniony przez użytkownika w parametrze P-37. Niemożliwa zmiana parametrów Przed wartością wyświetlane jest "L" Parametry są zablokowane. Upewnić się, że parametr P38=0, w celu uzyskania dostępu do parametru. Niektórych parametrów nie można zmieniać w trakcie pracy silnika. Należy upewnić się, że falownik nie jest odblokowany (wejście binarne 1). 7.2 Pamięć błędów W trybie parametrów, parametr P-13 odbiera rejestr danych z informacjami o ostatnich czterech zdarzeniach. Odpowiednie komunikaty wyświetlane są w skróconej formie, przy czym najnowszy komunikat widoczny jest na pierwszym miejscu (przy wywołaniu parametru P-13), poprzednie zdarzenia schodzą na liście na kolejne miejsca. W przypadku pojawienia się nowego komunikatu, starszy komunikat usuwany jest z protokołu błędów. WSKAZÓWKA Jeśli ostatnie wyłączenie spowodowane było niedoborem napięcia, wówczas kolejne błędy wskutek zbyt niskiego napięcia nie będą więcej rejestrowane w protokole błędów. Taka procedura zapobiega zapełnieniu protokołu błędów komunikatami o błędach wskutek zbyt niskiego napięcia, które występują za każdym razem gdy falownik jest wyłączany. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 39

40 7 i kody błędów Kody błędów 7.3 Kody błędów Komunikat obłędach "P-dEF" "O-I" "I.t-trP" "OI-b" "OL-br" "PS-trP" "O.Uolt" Objaśnienie Załadowane zostały ustawione fabrycznie parametry. Prąd przetężeniowy na wyjściu falownika do silnika. Przeciążenie silnika. Nadwyżka temperatury na radiatorze falownika. Błąd przeciążenia falownika. Występuje wówczas, gdy w określonym przedziale czasowym falownik dostarczał więcej niż 100 % wartości prądu znamionowego (zdefiniowanego w P-08). Pulsujące wskazanie sygnalizuje stan przeciążenia. Nadmiar prądu kanału hamulcowego. Nadmiar prądu w obwodzie rezystora hamulcowego. Przeciążenie rezystora hamującego Wewnętrzny błąd stopnia wyjściowego mocy Przeciążenie obwodu pośredniego Rozwiązanie Nacisnąć przycisk <stop>. Falownik można skonfigurować tylko dla żądanej aplikacji. Błąd podczas stałej prędkości obrotowej: Sprawdzić pod względem wystąpienia przeciążenia lub usterki. Błąd przy zezwoleniu dla pracy falownika: Sprawdzić silnik pod względem przechylenia się lub zablokowania silnika. Sprawdzić pod względem wystąpienia błędu przy połączeniu silnika w gwiazdę-trójkąt. Sprawdzić, czy długość kabla jest zgodna z podanymi wymiarami. Błąd podczas pracy: Sprawdzić pod kątem możliwości wystąpienia nagłego przeciążenia lub błędnego działania. Sprawdzić połączenie pomiędzy falownikiem a silnikiem. Czas przyspieszania / czas hamowania jest ewentualnie zbyt krótki i pobierana jest zbyt wysoka moc. Jeśli nie można zwiększyć wartości parametru P-03 lub P-04, wówczas należy zastosować większy falownik. Zwiększyć rampę przyspieszającą (P-03) lub zmniejszyć obciążenie silnika. Sprawdzić, czy długość kabla jest zgodna z podanymi wymiarami. Sprawdzić w sposób mechaniczny obciążenie, aby upewnić się czy możliwe jest jego swobodne poruszanie i nie występują żadne czynniki blokujące lub inne usterki mechaniczne. Sprawdzić przewody rezystora hamującego. Skontrolować rezystor hamujący. Należy przestrzegać min. wartości oporu zgodnie z tabelą wartości znamionowych. Zwiększyć czas hamowania, zredukować bezwładność obciążenia lub podłączyć równolegle dalsze rezystory hamujące. Należy przestrzegać min. wartości oporu zgodnie z tabelą wartości znamionowych. Błąd przy zezwoleniu dla pracy falownika: Skontrolować, czy okablowanie wykonane zostało prawidłowo i czy nie występuje zwarcie. Sprawdzić pod kątem występowania zwarcia faz lub zwarcia doziemnego. Błąd podczas pracy: Sprawdzić pod kątem możliwości wystąpienia nagłego przeciążenia lub nadwyżki temperatury. Ewentualnie konieczne może być wykorzystanie dodatkowej przestrzeni lub chłodzenia. Sprawdzić, czy napięcie zasilające nie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Jeśli błąd wystąpi podczas wyhamowywania, wówczas należy zwiększyć czas hamowania w parametrze P-04. Podłączyć w razie potrzeby rezystor hamujący. Gdyby rezystor hamujący był już zamontowany, należy upewnić się, że P-34 ustawiony jest na 1 lub Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

41 i kody błędów Kody błędów 7 Komunikat obłędach "U.Uolt" "O-t" Błąd napięcia dolnego obwodu pośredniego Nadwyżka temperatury przy radiatorze Występuje rutynowo przy wyłączaniu falownika. Sprawdzić napięcie sieciowe, jeśli odłączenie nastąpi w trakcie pracy silnika. Sprawdzić chłodzenie falownika i wymiary obudowy. Ewentualnie konieczne może być wykorzystanie dodatkowej przestrzeni lub chłodzenia. "U-t" Zbyt niska temperatura Występuje wówczas, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 10 C. Zwiększyć temperaturę do wartości powyżej 10 C, aby uruchomić falownik. "th-flt" "E-triP" Uszkodzony termistor na radiatorze. Zewnętrzny błąd (w połączeniu zwejściem binarnym 3). Wszelkie pytania prosimy kierować do serwisu firmy SEW-EURODRIVE Zewnętrzny błąd na wejściu binarnym 3. Styk rozwierny został otwarty. Sprawdzić termistor silnika (jeśli jest podłączony). "SC-trP" Błąd awaria komunikacji Sprawdzić połączenie komunikacyjne pomiędzy falownikiem a zewnętrznymi urządzeniami. Należy upewnić się, że do każdego falownika w sieci przypisany jest jednoznaczny adres. "P-LOSS" Błąd zanik fazy wejściowej W przypadku falownika pracującego w sieci prądu trójfazowego, zanika tylko faza wejściowa. "SPIn-F" Start spinowy nie został wykonany prawidłowo Funkcja startu spinowego nie rozpoznała prędkości obrotowej silnika. "data-f" Wewnętrzny błąd pamięci Parametry nie zostały zapisane, przywrócono ustawienia fabryczne. Ponowić próbę zapisu w pamięci. W razie ponownego wystąpienia problemu, należy skonsultować się z serwisem SEW-EURODRIVE. "EE-F" Objaśnienie Błąd parametru pamięci EEPROM nie jest zapisany, przywrócono ustawienia fabryczne. "4-20 F" Natężenie prądu na wejściu analogowym poza zdefiniowanym zakresem. Rozwiązanie Błąd parametru pamięci EEPROM nie jest zapisany, przywrócono ustawienia fabryczne. W przypadku powtórnego wystąpienia należy skonsultować się z serwisem SEW-EURODRIVE. Należy upewnić się, że prąd wejściowy zawarty jest w zdefiniowanym w P-16 zakresie. Sprawdzić przewód przyłączeniowy. "SC-FLt" Wewnętrzny błąd falownika Wszelkie pytania prosimy kierować do serwisu "FAULtY" firmy SEW-EURODRIVE "Prog " Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 41

42 7 i kody błędów elektroniczny SEW 7.4 elektroniczny SEW Odesłanie do naprawy Jeśli dany błąd nie daje się usunąć, wówczas należy skontaktować się z serwisem elektronicznym firmy SEW-EURODRIVE. Odsyłając urządzenie do naprawy, należy podać następujące dane: Numer seryjny ( tabliczka znamionowa) Oznaczenie typu Krótki opis aplikacji (aplikacja, sterowanie poprzez zaciski czy szeregowe) Podłączone komponenty (silnik, itd.) Rodzaj błędu Zjawiska towarzyszące Własne przypuszczenia Uprzednie niezwykłe zachowania itd. 42 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

43 Parametry Parametry standardowe kva i P f n Hz 8 8 Parametry 8.1 Parametry standardowe Parametry Opis Zakres wartości Ustawienie fabryczne P-01 Maks. prędkość obrotowa P-02 Minimalna prędkość obrotowa P-03 Rampa rozpędowa (s) P-04 Rampa hamująca (s) P-05 Wybór trybu zatrzymania P-06 Funkcja oszczędzania energii P-07 Znamionowe napięcie silnika P-08 Znamionowy prąd silnika P-09 Znamionowa częstotliwość silnika P-10 Znamionowa liczba obrotów P-11 Napięcie dodatkowe / boost Objaśnienie P-02 do 5 P-09 (maks. 500 Hz) 500 Hz 1) Górna granica prędkości obrotowej w Hz lub obr./min (patrz P-10) 0 P-01 (maks. 500 Hz) 0 Hz Dolna granica prędkości obrotowej e Hz lub obr./min (patrz P-10) s 5 s Czas rampy rozpędowej od 0 do 50 Hz (stały) w sekundach s 5 s Czas rampy hamującej od 50 Hz (stały) do momentu zatrzymania w sekundach. Przy wartości 0, aktywowany jest możliwie najszybszy czas rampy bez wystąpienia błędu. W przypadku awarii sieci: 0: Podtrzymanie pracy 1: Silnik obraca się siłą bezwładności do całkowitego zatrzymania 2: Szybkie zatrzymanie wzdłuż P-24 W przypadku normalnego zatrzymania: 0: Zatrzymanie wzdłuż rampy P-04 1: Silnik obraca się siłą bezwładności do całkowitego zatrzymania 2: Zatrzymanie wzdłuż rampy P-04 0 Wył. 1 Wł. 0 W przypadku zaniku sieci falownik próbuje pracować wzdłuż ustawionej rampy, a następnie odłącza stopnie wyjściowe. W przypadku P-05 falownik próbuje podtrzymać stan pracy, poprzez redukcję obrotów silnika i wykorzystując obciążenie jako generator. 0 Redukuje automatycznie podłączone napięcie silnika przy niewielkim obciążeniu, jeśli jest aktywowany. Najniższe możliwe napięcie silnika przy redukcji wynosi 50 % napięcia znamionowego. 0, V 230 V Napięcie znamionowe (tabliczka znamionowa) silnika w woltach. Dla napędów niskonapięciowych 0, V 400 V 2) wartość ta ograniczona jest do 250 V. Przy ustawieniu 0, kompensacja napięcia jest wyłączona % znamionowego prądu falownika Wartości znamionowe silnika DR Prąd znamionowy (tabliczka znamionowa) silnika w amperach Hz 50 Hz Częstotliwość znamionowa (tabliczka znamionowa) silnika obr./min 0 Przy ustawieniu innym niż 0, wskazywane będą wszystkie związane z obrotami parametry w obr./min. Aktywowana jest kompensacja poślizgu, jeśli ustawiona jest prędkość obrotowa silnika (tabliczka znamionowa) % maks. napięcia wyjściowego. Rozdzielczość 0,1 % Wielkość 1 maks. 20 % Wielkość 2 maks. 15 % Wielkość 3 maks. 10 % W zależności od mocy silnika Zwiększa przy niskich obrotach napięcie wyjściowe urządzenia MOVITRAC o regulowaną wartość, w celu ułatwienia przełamania "sklejonego" obciążenia. W trybie pracy ciągłej z niską prędkością obrotową należy zastosować przy silniku zewnętrzny wentylator. U P-07 P % 10 % 0 % P-09 P-09 2 f Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 43

44 8 kva i P f n Hz Parametry Rozszerzone parametry Parametry Opis Zakres wartości Ustawienie fabryczne P-12 Sterowanie zaciskami / klawiaturą / SBus 0 Sterowanie zaciskami 0 1 Sterowanie klawiaturą (tylko do przodu) 2 Sterowanie klawiaturą (zmiana pomiędzy do tyłu / do przodu za pomocą przycisku <start>) 3 Sterowanie sieciowe SBus zwewnętrznymi rampami przyspieszającymi / hamującymi 4 Sterowanie sieciowe SBus z dopasowaniem rampy przyspieszającej / hamującej poprzez magistralę bus. (sterowanie zaciskami) Patrz punkt "Proste uruchomienie" ( str. 33). P-13 Protokół błędów Zapisywane są ostatnie 4 błędy Brak błędu Ostatnie 4 błędy zapisywane są w porządku chronologicznym, najnowszy błąd wyświetlany jest na pierwszym miejscu. Naciśnięcie na przycisk < w górę/w dół> pozwala na wgląd w zapisane błędy. Patrz punkt "Kody błędów" ( str. 40). P-14 Kod dostępu do menu rozszerzonego 1) 60 Hz (tylko wariant amerykański) 2) 460 V (tylko wariant amerykański) Objaśnienie "101" (standard) w celu uzyskania dostępu do rozszerzonych menu. Zmienić kod w P-37, aby zapobiec dostępowi do poszerzonego zestawu parametrów przez osoby nieupoważnione. 8.2 Rozszerzone parametry Parametry Opis Zakres Standard Objaśnienie P-15 Wejście binarne Fkt.ustawienie P-16 Wejście analogowe V/mA Określa funkcje wejść binarnych. Patrz punkt "P-15 funkcje wejść binarnych" ( str. 48) V, b 0 10 V, 0 20 ma t 4 20 ma, r 4 20 ma t 20 4 ma, r 20 4 ma 0 10 V Konfiguruje format wejścia analogowego V: Tryb unipolarny (wejście napięciowe) b 0 10 V: Tryb bipolarny (wejście napięciowe) Dla bipolarnych sygnałów wejściowych 50 % offset na P % skal. w P-35 daje ± P ma: Tryb unipolarny (wejście prądowe) 4 20 ma: Tryb unipolarny (wejście prądowe) 20 4 ma: Unipolarny tryb prądu zwrotnego "t" = falownik wyłącza się, jeśli sygnał zostanie odłączony przy odblokowanym falowniku. "r" sygnalizuje, że falownik rozwija prędkość wzdłuż rampy do osiągnięcia ustawionej wstępnie prędkości obrotowej w P-20. P-17 PWM 2 16 khz 4 / 8 khz Ustawienie PWM. Wyższa częstotliwość załączania oznacza mniejszą emisję hałasu na silniku, ale również wyższe starty na stopniu wyjściowym. P-18 Wybór wyjścia przekaźnikowego użytkownika 0 Falownik jest odblokowany 1 1 Falownik w porządku (brak błędu) (falownik w porządku) 2 Silnik z zadaną prędkością obrotową 3 Falownik nie jest odblokowany 4 Prędkość obrotowa silnika wartość graniczna 5 Prąd silnika wartość graniczna 6 Prędkość obrotowa silnika < wartość graniczna 7 Prąd silnika < wartość graniczna Ustawienia przekaźnika. Próg załączania definiowany jest w parametrze P-19. Deaktywacja: styki otwarte Aktywacja: styki zamknięte 44 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

45 Parametry Rozszerzone parametry kva i P f n Hz 8 Parametry Opis Zakres Standard Objaśnienie P-19 Próg załączania przekaźnika P-20 Stała wartość zadana prędkości obrotowej 1 P-21 Stała wartość zadana prędkości obrotowej 2 P-22 Stała wartość zadana prędkości obrotowej 3 P-23 Stała wartość zadana prędkości obrotowej 4 P-24 Rampa hamująca 2 P-25 Wyjście analogowe do wyboru funkcji P-26 Przeskakiwanie zakresu prędkości obrotowej % maksymalnej prędkości obrotowej P-01 lub znamionowego prądu silnika P % Ustala wartość graniczną dla P-18 i P-25. P-01 (min.) P-01 (max.) 0 Hz Wewnętrzna wartość zadana dla prędkości obrotowej 1 P-01 (min.) P-01 (max.) 0 Hz Wewnętrzna wartość zadana dla prędkości obrotowej 2 P-01 (min.) P-01 (max.) 0 Hz Wewnętrzna wartość zadana dla prędkości obrotowej 3 P-01 (min.) P-01 (max.) 0 Hz Wewnętrzna wartość zadana dla prędkości obrotowej s 0 s poprzez wejścia binarne lub przy awarii sieci, zgodnie z P Falownik odblokowany (cyfrowo) 8 Tryb wyjścia binarnego 1 Falownik w porządku (cyfrowo) 2 Silnik z zadaną prędkością obrotową (cyfrowo) 3 Falownik wyłączony (cyfrowo) 4 Prędkość obr. silnika wartość graniczna (cyfrowo) 5 Prąd silnika wartość graniczna (cyfrowo) 6 Prędkość obr. silnika wartość graniczna (cyfrowo) 7 Prąd silnika wartość graniczna (cyfrowo) 8 Prędkość obrotowa silnika (analogowo) 9 Prąd silnika (analogowo) Opcje 0 7: wybór cyfrowego sygnału napięcia wyjściowego Deaktywacja: 0 V Aktywacja: +24 V (20 ma wartość graniczna) Tryb wyjścia analogowego Opcja 8: zakres sygnału dla prędkości obrotowej silnika 0 10 V = % z P-01 Opcja 9: zakres sygnału dla natężenia prądu silnika 0 10 V = % z P-08 0 P-01 0 Hz Przeskakiwanie zakresu prędkości obrotowej: Obroty pracują na histerezie z prędkością ustawioną w parametrze P-03 i P-04. Wyjściowa prędkość obrotowa P27 P26 Rampy Wartość zadana n (wejście integratora) Wartość zadana (wyjście integratora) P-27 Środek zakresu P-02 (min.) P-01 (max.) 0 Hz Środek pasma tłumienia. P-28 Charakterystyka U/f napięcia adaptacyjnego Wartość zadana n positiv und negativ 0 P-07 0 V Dopasowuje podłączone napięcie silnika do tej wartości z częstotliwością ustawioną w P-29. U P07 P28 P11 P-29 Charakterystyka U/f częstotliwości adaptacyjnej 0 P-09 0 Hz Ustawia częstotliwość z wartością ustawianą w P-28 dla dopasowania U/f. P29 P09 f Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 45

46 8 kva i P f n Hz Parametry Rozszerzone parametry Parametry Opis Zakres Standard Objaśnienie P-30 Funkcja nowego uruchomienia w trybie pracy z zaciskami P-31 Funkcja nowego uruchomienia w trybie pracy z klawiaturą P-32 Funkcja przytrzymywania z prądem stałym Edge-r Auto-0 Auto-1 Auto-5 Auto-0 Definiuje reakcję falownika w odniesieniu do odblokowania wejścia cyfrowego i konfiguruje również automatyczną funkcję ponownego rozruchu. Edge-r: Po włączeniu lub zresetowaniu (reset) falownik nie uruchomi się, jeśli wejście binarne 1 pozostanie zamknięte. Po włączeniu lub zresetowaniu (reset) wejściu musi zostać zamknięte, aby uruchomić falownik. Auto-0: Po włączeniu lub zresetowaniu (reset) falownik uruchomi się automatycznie, jeśli wejście binarne 1 jest zamknięte. Auto-1 Auto-5: Po wyłączeniu wskutek wystąpienia błędu (trip) falownik dokona 5 prób ponownego uruchomienia, w przedziale co 20 sekund. Falownik musi zostać odłączony od napięcia, aby zresetować licznik. Liczba prób ponownego rozruchu jest liczona i gdy przy ostatniej próbie falownik nie uruchomi się, wówczas przejdzie on w stan błędu i prześle do użytkownika komunikat o konieczności ręcznego skasowania błędu. 0 Minimalna prędkość obrotowa 1 Przy ustawieniu 0 lub 1 należy użyć dodatkowo 1 Ostatnia prędkość obrotowa przycisku <start>. Przy ustawieniu 2 lub 3 falownik jest odblokowywany, 2 Minimalna prędkość obrotowa (Auto-run) jeśli obecny jest sygnał zezwolenia dla osprzętu napędu. Następnie możliwa jest regulacja 3 Ostatnia prędkość obrotowa (Auto-run) prędkości obrotowej za pomocą klawiatury s 0 s Funkcja ta wykorzystywana jest w aplikacjach z wentylatorem i jej zadaniem jest zapobieganie wtórnemu rozruchowi wirnika wskutek prądu powietrza. W przypadku zatrzymania, po zredukowaniu prędkości obrotowej do wartości "0", funkcja przytrzymywania z prądem stałym aktywowana jest w zdefiniowanym w P-32 przedziale czasowym. Moment przytrzymywania zależny jest od ustawienia w parametrze P-11. n P-32 P-33 Funkcja 0 Wył. 0 Wielkość 1: przechwytu 1) Za pomocą parametru P-33=1, przy zezwolenia 1 Wł. aktywowana jest funkcja przytrzymywania zprądem stałym. Dzięki temu wirnik jest całkowicie wyhamowywany, zanim zostanie ponownie uruchomiony. Czas trwania i moment przytrzymywania ustawiany jest za pomocą P-32 i P-11. Wielkość > 1: Za pomocą parametru P-33=1, falownik uruchamia się z odczytaną prędkością obrotową wirnika. Przy rozruchu dochodzi przy tym do krótkiego opóźnienia. P-34 Aktywowanie czopera hamulcowego 0 Wył. 0 Wszystkie rezystory hamujące należy zabezpieczyć 1 za pomocą zewnętrznych urządzeń Aktywowane, z ochroną s/w tylko ochronnych. dla BWLT Aktywowane, dla pozostałych BWxxxx z zewnętrzną ochroną t 46 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

47 Parametry Rozszerzone parametry kva i P f n Hz 8 Parametry Opis Zakres Standard Objaśnienie P-35 Współczynnik skalowania wejścia analogowego 0 % 500 % 100 % Rozdzielczość skalowania wejścia analogowego 0,1 %. 100% Prędkość obrotowa 50% P-35 = 200% P-35 = 100% P - 35 = 50% 0% 0V 5V Wejście analogowe 10V P-36 Adres komunikacyjny Zezwolenie SBus / wybór szybkości transmisji Zadziałanie aktywowane / opóźnione P-37 Definicja kodu dostępu P-38 Blokada dostępu do parametrów P-39 Offset wejścia analogowego Adres: 0 dezaktywowany, Adres: Jednoznaczny adres falownika dla sieci komunikacyjnej kbod 500 kbod 0 (brak błędu), t 30, 100, 1000, 3000 (ms) r 30, 100, 1000, 3000 (ms) 100 ms Ustawienie szybkości transmisji powoduje aktywowanie magistrali SBus z tą szybkością. Czas liczony od momentu odłączenia wskutek awarii komunikacji może być ustawiany w milisekundach. Ustawienie "0" powoduje dezaktywowanie funkcji odłączenia komunikacji. "t" sygnalizuje, że silnik jest odłączany (SC-trP), jeśli dojdzie do przekroczenia czasu. "r" sygnalizuje, że silnik zatrzymywany jest wzdłuż rampy, jeśli dojdzie do przekroczenia czasu Definiuje kod dostępu Rozszerzony zestaw parametrówp Możliwość zamiany wszystkich parametrów, z funkcją automatycznego zapisu w razie awarii sieci. 1 Tylko odczyt. Brak możliwości wprowadzania zmian. 0 (Aktywowany dostęp zapisu oraz funkcja automatycznego zapisu) Reguluje dostęp dla użytkownika do parametrów. Przy ustawieniu P-38 = 0 można zmieniać wszystkie parametry. Zmiany te są automatycznie zapisywane. Przy ustawieniu P-38 = 1, wszystkie parametry są zablokowane i nie można ich edytować % 0 % Offset wejścia analogowego, rozdzielczość 0,1 %. 100% P-39 = -50% P-39 = 0% 50% Prędkość obrotowa 0% 0V 5V P-39 = 50% P-39 = 100% Wejście 10V analogowe -50% -100% P-40 Współczynnik skalowania wartości rzeczywistej prędkości obrotowej 1) Tylko wielkości 2 i 3. Wielkość BG 1 pracuje z napięciem stałym ,000 Rzeczywista prędkość obrotowa = zadana prędkość obrotowa P-40. Przy P-10 = 0: prędkość obrotowa skalowana w Hz o ten współczynnik. Przy P-10 > 0: prędkość obrotowa skalowana w obr./min. Wyświetlana jest ona w czasie rzeczywistym na wskaźniku stanu roboczego (cxxx). Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 47

48 8 kva i P f n Hz Parametry P-15 Wybór funkcji wejść binarnych 8.3 P-15 Wybór funkcji wejść binarnych Funkcje wejść binarnych w MOVITRAC LTE-B są programowalne, tzn.dla danej aplikacji można wybrać odpowiednie funkcje. W poniższych tabelach przedstawiono funkcje wejść binarnych w zależności od wartości parametru P-12 (sterowanie za pomocą zacisków / klawiatury / SBus) i P-15 (wybór funkcji wejść binarnych) Tryb pracy z zaciskami Przy P-12 = 0 (tryb pracy z zaciskami) obowiązuje następująca tabela. P-15 Wejście binarne 1 Wejście binarne 2 Wejście binarne 3 Wejście analogowe Uwagi 0 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 1 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 2 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 3 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 4 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 5 Otwarty: do przodu stop Zamknięty: bieg do przodu 6 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 7 Otwarty: do przodu stop Zamknięty: bieg do przodu Otwarty: bieg do przodu Zamknięty: bieg do tyłu Otwarty: odniesienie analogowej wartości obrotów Zamknięty: wstępne ustawienie prędkości obrotowej 1 / 2 Otwarty: odniesienie analogowej wartości obrotów Zamknięty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Otwarty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Zamknięty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 2 Odniesienie prędkości obrotowej Odniesienie prędkości obrotowej Otwarty Otwarty Otwarty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 4 Zamknięty: maks. prędkość obrotowa (P-01) Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Zamknięty Otwarty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 2 Otwarty Zamknięty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 3 Zamknięty Zamknięty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 4 Otwarty: odniesienie analogowej wartości obrotów Zamknięty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Otwarty: bieg do przodu Zamknięty: bieg do tyłu Otwarty: do tyłu stop Zamknięty: bieg do tyłu Otwarty: bieg do przodu Zamknięty: bieg do tyłu Otwarty: do tyłu stop Zamknięty: bieg do tyłu Wejście zewnętrznego czujnika wyzwalającego: Otwarty: odłączenie Zamknięty: Silnik pracuje Otwarty: odniesienie analogowej wartości obrotów Zamknięty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Otwarty: odniesienie analogowej wartości obrotów Zamknięty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Wejście zewnętrznego czujnika wyzwalającego: Otwarty: odłączenie Zamknięty: Silnik pracuje Wejście zewnętrznego czujnika wyzwalającego: Otwarty: odłączenie Zamknięty: Silnik pracuje Odniesienie prędkości obrotowej Odniesienie prędkości obrotowej Odniesienie prędkości obrotowej Odniesienie prędkości obrotowej Odniesienie prędkości obrotowej Zewnętrzny czujnik temperatury PTC lub podobny podłączyć do wejścia binarnego 3. Jednoczesne zamknięcie wejścia binarnego 1 i 2 prowadzi do szybkiego zatrzymania. Zewnętrzny czujnik temperatury PTC lub podobny podłączyć do wejścia binarnego 3. Zamknąć wspólnie wejścia binarne 1 i 2, aby zatrzymać silnik zrampą hamującą 2 (P-24). 48 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

49 Parametry P-15 Wybór funkcji wejść binarnych kva i P f n Hz 8 P-15 Wejście binarne 1 Wejście binarne 2 Wejście binarne 3 Wejście analogowe Uwagi 8 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 9 Otwarty: do przodu stop Zamknięty: bieg do przodu 10 Zestyk zwierny (N.O.) Na czas startu przez chwilę zamknięty 11 Zestyk zwierny (N.O.) Na czas biegu do przodu przez chwilę zamknięty 12 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start Otwarty: bieg do przodu Zamknięty: bieg do tyłu Otwarty: do tyłu stop Zamknięty: bieg do tyłu Styk rozwierny (N.C.) Na czas zatrzymania przez chwilę otwarty Styk rozwierny (N.C.) Na czas zatrzymania przez chwilę otwarty Na czas startu przez chwilę zamknięty Na czas aktywacji rampy hamującej 2 zamknięty Otwarty Otwarty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Zamknięty Otwarty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 2 Otwarty Zamknięty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 3 Zamknięty Zamknięty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 4 Otwarty Otwarty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Zamknięty Otwarty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 2 Otwarty Zamknięty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 3 Zamknięty Zamknięty Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 4 Otwarty: odniesienie analogowej wartości obrotów Zamknięty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Zestyk zwierny (N.O.) Na czas biegu do tyłu przez chwilę zamknięty Otwarty: odniesienie analogowej wartości obrotów Zamknięty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Odniesienie prędkości obrotowej Odniesienie prędkości obrotowej Odniesienie prędkości obrotowej Zamknąć wspólnie wejścia binarne 1 i 3, aby zatrzymać silnik zrampą hamującą 2 (P-24) Tryb pracy z klawiaturą Przy P-12 = 1 lub 2 (tryb pracy z klawiaturą) obowiązuje następująca tabela. P-15 Wejście binarne 1 Wejście binarne 2 Wejście binarne 3 Wejście analogowe Uwagi Przycisk 5 Przycisk 6 0, 1, 5, 8-12 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 2 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 3 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 4 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start Otwarty: Brak funkcji Zamknięty: Prędkość obrotowa rozp. Otwarty: Brak funkcji Zamknięty: Prędkość obrotowa rozp. Otwarty: Brak funkcji Zamknięty: Prędkość obrotowa rozp. Otwarty: Brak funkcji Zamknięty: Prędkość obrotowa rozp. Otwarty: Brak funkcji Zamknięty: prędkość obrotowa ham. Otwarty: Brak funkcji Zamknięty: prędkość obrotowa ham. Wejście zewn. błędu: Otwarty: blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie Otwarty: referencja prędkości obrotowej klawiatury Zamknięty: referencja prędkości obrotowej wejścia analogowego Otwarty (0 V): obroty w prawo Zamknięty: (10-24 V): obroty w lewo Otwarty (0 V): odniesienie prędkości obrotowej klawiatura Zamknięty: (10-24 V): Stała wartość zadana prędkości obrotowej 1 Otwarty (0 V): odniesienie prędkości obrotowej klawiatura Zamknięty: (10-24 V): zatrzymanie silnika Odniesienie prędkości obrotowej Zwiększenie prędkości obrotowej Zwiększenie prędkości obrotowej Zewnętrzny czujnik temperatury PTC lub podobny podłączyć do wejścia binarnego 3. Zwiększenie prędkości obrotowej Zwiększenie prędkości obrotowej Zmniejszenie prędkości obrotowej Zmniejszenie prędkości obrotowej Zmniejszenie prędkości obrotowej Zmniejszenie prędkości obrotowej Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 49

50 8 kva i P f n Hz Parametry Parametry dla funkcji nadzoru danych roboczych w czasie rzeczywistym (tylko odczyt) P-15 Wejście binarne 1 Wejście binarne 2 Wejście binarne 3 Wejście analogowe Uwagi Przycisk 5 Przycisk 6 6 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start 7 Otwarty: zatrzymanie/blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie/start Otwarty: obroty w prawo Zamknięty: obroty w lewo Otwarty: Stop Zamknięty: obroty w prawo Wejście zewnętrznego błędu: Otwarty: blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie DI3: Wejście zewnętrznego błędu: Otwarty: blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie Otwarty (0 V): odniesienie prędkości obrotowej klawiatura Zamknięty: (10-24 V): Stała wartość zadana prędkości obrotowej 1 Otwarty (0 V): odniesienie prędkości obrotowej klawiatura Zamknięty: (10-24 V): Stała wartość zadana prędkości obrotowej 1 Zewnętrzny czujnik temperatury PTC lub podobny podłączyć do wejścia binarnego 3. DI1 i DI2 zamknięte: Silnik zatrzymuje się zrampą szybkiego zatrzymania P-24. Zwiększenie prędkości obrotowej Zwiększenie prędkości obrotowej Zmniejszenie prędkości obrotowej Zmniejszenie prędkości obrotowej Tryb sterowania SBus Przy P-12 = 3 lub 4 (tryb sterowania SBus) obowiązuje następująca tabela. P-15 Wejście binarne 1 Wejście binarne 2 Wejście binarne 3 Wejście analogowe Uwagi 0, 1, 2, 4, 5, 8 12 Otwarty: blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie 3 Otwarty: blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie 6 Otwarty: blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie 7 Otwarty: blokada stopnia mocy Zamknięty: zezwolenie Brak aktywności Brak aktywności Brak aktywności Wejście binarne 1 musi być zamknięte, aby silnik pracował. Polecenia Start i Stop przesyłane poprzez bramkę. Otwarty: referencja prędkości obrotowej mastera Zamknięty: Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1 Otwarty: referencja prędkości obrotowej mastera Zamknięty: referencja prędkości obrotowej wejścia analogowego Otwarty: referencja prędkości obrotowej mastera Zamknięty: odniesienie prędkości obrotowej klawiatury Wejście zewnętrznego czujnika wyzwalającego: Otwarty: odłączenie Zamknięty: Silnik pracuje Wejście zewnętrznego czujnika wyzwalającego: Otwarty: odłączenie Zamknięty: Silnik pracuje Wejście zewnętrznego czujnika wyzwalającego: Otwarty: odłączenie Zamknięty: Silnik pracuje Brak aktywności Odniesienie prędkości obrotowej Brak aktywności Zewnętrzny czujnik temperatury PTC lub podobny podłączyć do wejścia binarnego 3. Przy zamkniętym wejściu binarnym 2 funkcja Start i Stop sterowana jest za pośrednictwem bramki. Przy zamkniętym wejściu binarnym 2 silnik pracuje automatycznie, jeśli wejście binarne 1 jest zamknięte. Przy zamkniętym wejściu binarnym 2 funkcja Start i Stop sterowana jest za pośrednictwem bramki. Przy zamkniętym wejściu binarnym 2 silnik pracuje automatycznie, jeśli wejście binarne 1 jest zamknięte, w zależności od ustawienia w P Parametry dla funkcji nadzoru danych roboczych w czasie rzeczywistym (tylko odczyt) Za pośrednictwem grupy parametrów P00 możliwy jest nadzór wewnętrznych danych roboczych falownika. Tych parametrów nie wolno zmieniać. Parametry Opis Obszar wyświetlania Objaśnienie P00 (1) Wartość wejścia % 100 % = maks. napięcie wejściowe analogowego 1 P00 (2) Zarezerwowane Zarezerwowane P00 (3) Wejście wartości zadanej prędkości obrotowej P1-01 (min.) P1-01 (max.) Wskazanie prędkości obrotowej w Hz przy P-10 = 0, standardowo w obr./min. P00 (4) Status wejścia binarnego Wartość binarna Status wejścia binarnego falownika P00 (5) Zarezerwowane 0 Zarezerwowane P00 (6) Zarezerwowane 0 Zarezerwowane 50 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

51 Parametry Parametry dla funkcji nadzoru danych roboczych w czasie rzeczywistym (tylko odczyt) kva i P f n Hz 8 Parametry Opis Obszar wyświetlania Objaśnienie P00 (7) Podłączone napięcie silnika VAC Wartość efektywna napięcia, które przyłożone jest do silnika P00 (8) Protokół napięcia V DC Wewnętrzne napięcie magistrali DC magistrali DC P00 (9) Temperatura radiatora C Temperatura radiatora w C P00 (10) Licznik godzin roboczych godzin Pozostaje niezmienione pod wpływem zresetowania ustawień fabrycznych parametrów P00 (11) Czas pracy od ostatniego błędu (1) godzin Licznik godzin roboczych zostanie zatrzymany wskutek dezaktywacji (lub błędu) falownika. Reset przy kolejnym zezwoleniu przeprowadzić tylko po wystąpieniu stanu odłączenia. Także po awarii sieci przeprowadzić reset po kolejnym zezwoleniu. P00 (12) P00 (13) P00 (14) Czas pracy od ostatniego błędu (2) Czas pracy od ostatniej dezaktywacji Efektywna częstotliwość łączeniowa falownika godzin Licznik godzin roboczych zostanie zatrzymany wskutek dezaktywacji (lub błędu) falownika. Reset przy następnym zezwoleniu przeprowadzać tylko w przypadku wystąpienia stanu odłączenia (zbyt niskie napięcie nie jest traktowane jako błąd). Brak resetu po awarii sieci/ponownym uruchomieniu, o ile przed awarią sieci wystąpił błąd. Obowiązuje również w przypadku następnego zezwolenia po awarii sieci godzin Licznik godzin roboczych zostanie zatrzymany wskutek dezaktywacji falownika. Reset wartości przy następnym zezwoleniu khz Efektywna rzeczywista wyjściowa częstotliwość łączeniowa falownika. Wartość ta może być mniejsza niż częstotliwość ustawiona w parametrze P-17, jeśli falownik zbyt silnie się nagrzał. Falownik automatycznie redukuje częstotliwość łączeniową aby nie dopuścić do wyłączenia wskutek nadwyżki temperatury i aby nie przerywać pracy urządzenia. P00 (15) Protokół napięcia V Ostatnie 8 błędów przed odłączeniem magistrali DC P00 (16) Protokół czujnika C Ostatnie 8 błędów przed odłączeniem temperatury P00 (17) Prąd silnikowy 0 do 2 prąd znamionowy Ostatnie 8 błędów przed odłączeniem P00 (18) Software-ID, WEJ/WYJ. i układ sterowania silnika np. "1.00", "47AE" P00 (19) Numer seryjny falownika P00 (20) Charakterystyka falownika Wartość znamionowa falownika / wersja oprogramowania Numer wersji i suma kontrolna. "1" po lewej stronie wskazuje na procesor WEJ./WYJ. "2" po lewej stronie wskazuje na układ sterowania silnika Jednoznaczny numer seryjny falownika np / 32 / 005 Wartość znamionowa, typ falownika i kody wersji oprogramowania np. 0,37, 1 230, 3 P-out Dostęp poprzez grupę parametrów 0 Przy P-14 = P-37 (101 dla ustawienia fabrycznego) wszystkie parametry są widoczne. Naciśnięcie przycisku <nawigacja> pozwala przełączyć na parametr P-00. Widoczne jest wskazanie "P00-z", przy czym litera "z" oznacza drugi numer w obrębie parametru P-00 (tzn. 1 14). Możliwe jest wówczas przełączanie na żądany parametr P-00. Ponowne naciśnięcie przycisku <nawigacja> spowoduje wyświetlenie wartości grupy parametrów dla grupy zerowej. W przypadku parametrów o wielu wartościach (np. Software-ID), różne wartości w obrębie tego parametru wyświetlane są po naciśnięciu przycisku <w górę> / <w dół>. Szybkie naciśnięcie przycisku <nawigacja> pozwala na przejście do kolejnego wyższego poziomu. Ponowne szybkie naciśnięcie przycisku <nawigacja> (bez naciskania przycisku <w górę>/<w dół>) spowoduje przejście wskazania o jeden poziom wyżej (poziom głównych parametrów, tzn. P-00). W przypadku ustawienia na niższym poziomie (np. P00-05) i po naciśnięciu na przycisk <w górę>/<w dół> w celu zmiany katalogu P-00, ten parametr wyświetlany będzie szybko po naciśnięciu przycisku <nawigacja>. Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 51

52 9 kva i P f n Hz Dane techniczne Zgodność 9 Dane techniczne 9.1 Zgodność Wszystkie produkty spełniają wymienione poniżej normy międzynarodowe: Oznaczenie CE zgodne z dyrektywą niskonapięciową IEC Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia UL 508C "Power Conversion Equipment" EN Elektryczne napędy mocy o regulowanej prędkości część 3 EN / -2, -3, -4 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne / emisja zakłóceń elektromagnetycznych (EMC) Klasy ochrony obudowy wg NEMA 250, EN Klasyfikacja palności zgodnie z UL 94 C-Tick cul 9.2 Informacje na temat otoczenia Temperatura otoczenia podczas pracy Maksymalna redukcja w zależności od temperatury otoczenia Dopuszczalne warunki 10 do 50 C dla częstotliwości PWM z ustawieniem fabrycznym (IP20) 10 do 40 C dla częstotliwości PWM z ustawieniem fabrycznym (IP66 NEMA 4X / IP55 NEMA 12k) 4 % / 1 C do 55 C dla falownika IP20 4 % / 1 C do 45 C dla falownika IP66/IP55 Temperatura otoczenia podczas magazynowania 40 C do +60 C Maksymalna wysokość ustawienia dla pracy znamionowej 1000 m Redukcja powyżej 1000 m 1 % / 100 m do maks m Względna wilgotność powietrza < 95 % (niedozwolone zroszenie) Stopień ochrony falownika w szafie rozdzielczej IP20 NEMA 1 Falownik z wysokim stopniem ochrony IP66 NEMA 4X / IP55 NEMA 12k 52 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

53 Dane techniczne Moc wyjściowa i obciążalność prądowa bez filtra kva i P f n Hz Moc wyjściowa i obciążalność prądowa bez filtra Zastosowanie falownika MOVITRAC LTE-B z lub bez filtra uwarunkowane jest lokalnymi przepisami danego kraju. Bez filtra: dozwolone na rynki: Ameryka, Azja i Afryka Z filtrem: przystosowane do użytku w instalacjach na całym świecie fazowy system 115 V AC dla 3-fazowych silników 230 V AC (podwajacz napięcia) MOVITRAC LTE-B klasa filtra EMC 0 IP20 Typ MC LTE B Numer katalogowy Obudowa IP55 / NEMA-12 Typ MC LTE B bez przełącznika Numer katalogowy Obudowa IP55 / NEMA-12 Typ MC LTE B zprzełącznikiem Numer katalogowy Obudowa IP66 / NEMA-4X Typ MC LTE B bez przełącznika Numer katalogowy Obudowa IP66 / NEMA-4X Typ MC LTE B zprzełącznikiem Numer katalogowy WEJŚCIE Napięcie sieciowe U sieć V V AC ± 10 % Częstotliwość sieci f sieć Hz 50/60 Hz ± 5 % Bezpiecznik sieciowy A (15) 1) 20 Znamionowy prąd wejściowy A 6,7 12,5 16,8 WYJŚCIE Zalecana moc silnika kw 0,37 0,75 1,1 PS 0,5 1,0 1,5 Napięcie wyjściowe U silnik V V (podwajacz napięcia) Prąd wyjściowy A 2,3 4,3 5,8 Przekrój kabla silnika Cu 75C mm 2 1,5 AWG 16 Maks. długość kabla silnika ekranowany m nieekranowany DANE OGÓLNE Wielkość BG 1 2 Utrata ciepła przy znamionowej mocy wyjściowej W Minimalna wartość rezystora hamującego Ω ) Zalecane wartości dla zgodności UL Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 53

54 9 kva i P f n Hz Dane techniczne Moc wyjściowa i obciążalność prądowa bez filtra fazowy system 230 V AC dla 3-fazowych silników 230 V AC MOVITRAC LTE-B klasa filtra EMC 0 IP20 1) 00 Typ MC LTE B Numer katalogowy Obudowa IP55 / NEMA-12 bez przełącznika 1) Obudowa IP55 / NEMA-12 z przełącznikiem 1) Typ MC LTE B Numer katalogowy Typ MC LTE B Numer katalogowy WEJŚCIE Napięcie sieciowe U sieć V 1 AC V ± 10 % Częstotliwość sieci f sieć Hz 50/60 Hz ± 5 % Bezpiecznik sieciowy A (35) 2) 40 Znamionowy prąd wejściowy A 6,7 12,5 14,8 14,8 22,2 31,7 WYJŚCIE Zalecana moc silnika kw 0,37 0,75 1,5 1,5 2,2 4 PS 0, Napięcie wyjściowe U silnik V V Prąd wyjściowy A 2,3 4, ,5 16 Przekrój kabla silnika Cu 75C mm2 1,5 2,5 AWG Maks. długość kabla silnika ekranowany nieekranowany m DANE OGÓLNE Wielkość BG Utrata ciepła przy znamionowej mocy wyjściowej Minimalna wartość rezystora hamującego W Ω ) Urządzenie przeznaczone na rynki: Ameryka, Azja i Afryka 2) Zalecane wartości dla zgodności UL 54 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

55 Dane techniczne Moc wyjściowa i obciążalność prądowa bez filtra kva i P f n Hz fazowy system 230 V AC dla 3-fazowych silników 230 V AC MOVITRAC LTE-B klasa filtra EMC 0 IP20 1) 00 Typ MC LTE B Numer katalogowy Obudowa IP55 / NEMA-12 bez przełącznika 1) Obudowa IP55 / NEMA-12 zprzełącznikiem 1) Typ MC LTE B Numer katalogowy Typ MC LTE B Numer katalogowy WEJŚCIE Napięcie sieciowe U sieć V 3 AC V ± 10 % Częstotliwość sieci f sieć Hz 50/60 Hz ± 5 % Bezpiecznik sieciowy A (15) 2) (35) 2) Znamionowy prąd wejściowy A 3 5,8 9,2 13,7 20,7 WYJŚCIE Zalecana moc silnika kw 0,37 0,75 1,5 1,5 2,2 4,0 PS 0, Napięcie wyjściowe U silnik V V Prąd wyjściowy A 2,3 4, ,5 18 Przekrój kabla silnika Cu 75C mm 2 1,5 2,5 AWG Maks. długość kabla silnika ekranowany nieekranowany m DANE OGÓLNE Wielkość BG 1 2 3s Utrata ciepła przy znamionowej mocy wyjściowej Minimalna wartość rezystora hamującego W Ω ) Urządzenie przeznaczone na rynki: Ameryka, Azja i Afryka 2) Zalecane wartości dla zgodności UL Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 55

56 9 kva i P f n Hz Dane techniczne Moc wyjściowa i obciążalność prądowa bez filtra fazowy system 400 V AC dla 3-fazowych silników 400 V AC Wielkości 1 i 2 MOVITRAC LTE-B klasa filtra EMC 0 IP20 1) Typ MC LTE B Numer katalogowy Obudowa IP55 Typ MC LTE B / NEMA-12 bez przełącznika 1) Numer katalogowy Obudowa Typ MC LTE B IP55 / NEMA-12 z przełącznikiem Numer katalogowy 1) WEJŚCIE Napięcie sieciowe U sieć V 3 AC V ± 10 % Częstotliwość sieci f sieć Hz 50/60 Hz ± 5 % Bezpiecznik sieciowy A (15) 2) Znamionowy prąd wejściowy A 2,9 5,4 7,6 12,4 WYJŚCIE Zalecana moc silnika kw 0,75 1,5 1,5 2,2 4 PS Napięcie wyjściowe U silnik V V Prąd wyjściowy A 2,2 4,1 4,1 5,8 9,5 Przekrój kabla silnika Cu 75C Maks. długość kabla silnika ekranowany nieekranowany mm 2 1,5 AWG 16 m DANE OGÓLNE Wielkość BG 1 2 Utrata ciepła przy znamionowej mocy wyjściowej W Minimalna wartość rezystora hamującego Ω ) Urządzenie przeznaczone na rynki: Ameryka, Azja i Afryka 2) Zalecane wartości dla zgodności UL 56 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

57 Dane techniczne Moc wyjściowa i obciążalność prądowa bez filtra kva i P f n Hz 9 Wielkość 3 MOVITRAC LTE-B klasa filtra EMC 0 IP20 1) Typ MC LTE B Numer katalogowy Obudowa IP55 / Typ MC LTE B NEMA-12 bez przełącznika 1) Numer katalogowy Obudowa IP55 / Typ MC LTE B NEMA-12 zprzełącznikiem 1) Numer katalogowy WEJŚCIE Napięcie sieciowe U sieć V 3 AC V ± 10 % Częstotliwość sieci f sieć Hz 50/60 Hz ± 5 % Bezpiecznik sieciowy A (35) 2) Znamionowy prąd wejściowy A 16,1 20,7 27,1 WYJŚCIE Zalecana moc silnika kw 5,5 7,5 11 PS 7, Napięcie wyjściowe U silnik V V Prąd wyjściowy A Przekrój kabla silnika Cu 75C mm 2 2,5 4 AWG Maks. długość ekranowany 100 m kabla silnika nieekranowany 150 DANE OGÓLNE Wielkość BG 3s Utrata ciepła przy znamionowej mocy wyjściowej W Minimalna wartość rezystora hamującego Ω 47 1) Urządzenie przeznaczone na rynki: Ameryka, Azja i Afryka 2) Zalecane wartości dla zgodności UL Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 57

58 9 kva i P f n Hz Dane techniczne Moc wyjściowa i obciążalność prądowa z filtrem 9.4 Moc wyjściowa i obciążalność prądowa z filtrem Zastosowanie falownika MOVITRAC LTE-B z lub bez filtra uwarunkowane jest lokalnymi przepisami danego kraju. Z filtrem: przystosowane do użytku w instalacjach na całym świecie Bez filtra : dozwolone na rynki: Ameryka, Azja i Afryka fazowy system 230 V AC dla 3-fazowych silników 230 V AC MOVITRAC LTE-B klasa filtra EMC B IP20 1) Obudowa IP55 / NEMA-12 bez przełącznika 1) Obudowa IP55 / NEMA-12 zprzełącznikiem 1) Obudowa IP66 / NEMA-4X bez przełącznika 1) Obudowa IP66 / NEMA-4X zprzełącznikiem 1) Typ MC LTE B B B B B B B Numer katalogowy Typ MC LTE B B B B B B B Numer katalogowy Typ MC LTE B B B B B B B Numer katalogowy Typ MC LTE B B B B B B B Numer katalogowy Typ MC LTE B B B B B B B Numer katalogowy WEJŚCIE Napięcie sieciowe U sieć V 1 AC V ± 10 % Częstotliwość sieci f sieć Hz 50/60 Hz ± 5 % Bezpiecznik sieciowy A (35) 2) 40 Znamionowy prąd wejściowy A 6,7 12,5 14,8 14,8 22,2 31,7 WYJŚCIE kw 0,37 0,75 1,5 1,5 2,2 4 Zalecana moc silnika PS 0, Napięcie wyjściowe U silnik V V Prąd wyjściowy A 2,3 4, ,5 16 Przekrój kabla silnika Cu 75C Maks. długość kabla silnika ekranowany nieekranowany mm 2 1,5 2,5 AWG m DANE OGÓLNE Wielkość BG Utrata ciepła przy znamionowej mocy wyjściowej W Minimalna wartość rezystora hamującego Ω ) Urządzenie przeznaczone na rynki: Europa, Australia i Nowa Zelandia 2) Zalecane wartości dla zgodności UL 58 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

59 Dane techniczne Moc wyjściowa i obciążalność prądowa z filtrem kva i P f n Hz fazowy system 230 V AC dla 3-fazowych silników 230 V AC MOVITRAC LTE-B klasa filtra EMC A IP20 1) Typ MC LTE B A A A Numer katalogowy Obudowa IP55 / Typ MC LTE B A A A NEMA-12 bez przełącznika 1) Numer katalogowy Obudowa IP55 / Typ MC LTE B A A A NEMA-12 zprzełącznikiem 1) Numer katalogowy Obudowa IP66 / Typ MC LTE B A A A NEMA-4X bez przełącznika 1) Numer katalogowy Obudowa IP66 / Typ MC LTE B A A A NEMA-4X zprzełącznikiem 1) Numer katalogowy WEJŚCIE Napięcie sieciowe U sieć V 3 AC V ± 10 % Częstotliwość sieci f sieć Hz 50/60 Hz ± 5 % Bezpiecznik sieciowy A 16 (15) 2) (35) 2) Znamionowy prąd wejściowy A 9,2 13,7 20,7 WYJŚCIE Zalecana moc silnika kw 1,5 2,2 4,0 PS Napięcie wyjściowe U silnik V V Prąd wyjściowy A 7 10,5 18 Przekrój kabla silnika Cu 75C Maks. długość kabla silnika ekranowany nieekranowany mm 2 1,5 2,5 AWG m DANE OGÓLNE Wielkość BG 2 3s Utrata ciepła przy znamionowej mocy wyjściowej W Minimalna wartość rezystora hamującego Ω 47 1) Urządzenie przeznaczone na rynki: Europa, Australia i Nowa Zelandia 2) Zalecane wartości dla zgodności UL Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 59

60 9 kva i P f n Hz Dane techniczne Moc wyjściowa i obciążalność prądowa z filtrem fazowy system 400 V AC dla 3-fazowych silników 400 V AC Wielkości 1 i 2 MOVITRAC LTE-B klasa filtra EMC A IP20 1) Typ MC LTE B A A A A A Numer katalogowy Obudowa IP55 / NEMA-12 bez przełącznika 1) Obudowa IP55 / NEMA-12 zprzełącznikiem 1) Obudowa IP66 / NEMA-4X bez przełącznika 1) Obudowa IP66 / NEMA-4X zprzełącznikiem 1) Typ MC LTE B A A A A A Numer katalogowy Typ MC LTE A A A A A B... Numer katalogowy Typ MC LTE B A A A A A Numer katalogowy Typ MC LTE A A A A A B... Numer katalogowy WEJŚCIE Napięcie sieciowe U sieć V 3 AC V ± 10 % Częstotliwość sieci f sieć Hz 50/60 Hz ± 5 % Bezpiecznik sieciowy A (15) 2) Znamionowy prąd wejściowy A WYJŚCIE Zalecana moc silnika kw 0,75 1,5 1,5 2,2 4 PS Napięcie wyjściowe U silnik V V Prąd wyjściowy A 2,2 4,1 4,1 5,8 9,5 Przekrój kabla silnika Cu 75C mm 2 1,5 AWG 16 Maks. długość kabla silnika ekranowany nieekranowany m DANE OGÓLNE Wielkość BG 1 2 Utrata ciepła przy znamionowej mocy wyjściowej Minimalna wartość rezystora hamującego W Ω ) Urządzenie przeznaczone na rynki: Europa, Australia i Nowa Zelandia 2) Zalecane wartości dla zgodności UL 60 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

61 Dane techniczne Moc wyjściowa i obciążalność prądowa z filtrem kva i P f n Hz 9 Wielkość 3 MOVITRAC LTE-B klasa filtra EMC A IP20 1) Typ MC LTE B A A A Numer katalogowy Obudowa IP55 / Typ MC LTE B A A NEMA-12 bez przełącznika 1) Numer katalogowy Obudowa IP55 / Typ MC LTE B A A NEMA-12 zprzełącznikiem 1) Numer katalogowy Obudowa IP66 / NEMA-12 bez przełącznika 1) Obudowa IP66 / NEMA-12 zprzełącznikiem 1) Typ MC LTE B A A Numer katalogowy Typ MC LTE B A A Numer katalogowy WEJŚCIE Napięcie sieciowe U sieć V 3 AC V ± 10 % Częstotliwość sieci f sieć Hz 50/60 Hz ± 5 % Bezpiecznik sieciowy A (35) 2) Znamionowy prąd wejściowy A 16,1 20,1 27,1 WYJŚCIE Zalecana moc silnika kw 5,5 7,5 11 PS 7, Napięcie wyjściowe U silnik V V Prąd wyjściowy A Przekrój kabla silnika Cu 75C mm 2 2,5 4 AWG Maks. długość kabla ekranowany 100 m silnika nieekranowany 150 DANE OGÓLNE Wielkość BG 3s Utrata ciepła przy znamionowej mocy W wyjściowej Minimalna wartość rezystora hamującego Ω 47 1) Urządzenie przeznaczone na rynki: Europa, Australia i Nowa Zelandia 2) Zalecane wartości dla zgodności UL Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 61

62 10 Lista adresów 10 Lista adresów Niemcy Główny zarząd Zakład produkcyjny Zakład produkcyjny / Przekładnie przemysłowe Service Competence Center Drive Technology Center Bruchsal Bruchsal Mechanics / Mechatronics Elektronika Północz Wschód Południe SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Adres pocztowy Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (przy Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (przy Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (przy Monachium) Zachód SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (przy Düsseldorf) Drive Service Hotline / dyżur telefoniczny 24-h Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Niemczech na żądanie. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Francja Zakład produkcyjny Haguenau SEW-USOCOME route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Zakład produkcyjny Forbach SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Zakład montażowy Bordeaux Lyon Nantes SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Parc d activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F Le Bignon Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

63 Lista adresów 10 Francja Paris SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych we Francji na żądanie. Tel Fax Algieria Algier REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue El Harrach Alger Tel Fax Argentyna Zakład montażowy Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35 (B1619IEA) Centro Industrial Garín Prov. de Buenos Aires Tel Fax Australia Zakłady montażowe Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Austria Zakład montażowy Wiedeń SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Belgia Zakład montażowy Bruksela SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven Tel Fax Service Competence Center Przekładnie przemysłowe SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Białoruś Mińsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel / Fax Brazylia Zakład produkcyjny São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 63

64 10 Lista adresów Brazylia Zakłady montażowe Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rodovia Washington Luiz, Km 172 Condomínio Industrial Conpark Caixa Postal: Rio Claro / SP Tel Fax Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rua Dona Francisca, Pirabeiraba Joinville / SC Tel Fax Indaiatuba SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Estrada Municipal Jose Rubim, 205 Rodovia Santos Dumont Km Indaiatuba / SP Tel Bułgaria Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax Chile Zakład montażowy Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Adres pocztowy Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Chiny Zakład produkcyjny Zakład montażowy Zakład montażowy Tiencin Suzhou Kanton Shenyang Wuhan Xi'An SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Chinach na żądanie. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

65 Lista adresów 10 Chorwacja Zagrzeb KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR Zagreb Tel Fax Dania Zakład montażowy Kopenhaga SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax Egipt Kair Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Estonia Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Finlandia Zakład montażowy Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Zakład produkcyjny Zakład montażowy Karkkila SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI Karkkila, Karkkila Tel Fax Gabon Libreville ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Grecja Ateny Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box GR Piraeus Tel Fax Tel Fax Hiszpania Zakład montażowy Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Holandia Zakład montażowy Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax Service: 0800-SEWHELP Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 65

66 10 Lista adresów Hong Kong Zakład montażowy Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Indie Siedziba Zakład montażowy Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi Vadodara Gujarat Tel , Fax , Zakład montażowy Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Tel Fax Irlandia Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Izrael Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Japonia Zakład montażowy Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Kamerun Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kanada Zakłady montażowe Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Kanadzie na żądanie. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

67 Lista adresów 10 Kazachstan Ałma-Ata ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.райымбека, г. Алматы Республика Казахстан Kenia Nairobi Barico Maintenances Ltd Kamutaga Place Commercial Street Industrial Area P.O.BOX Nairobi Тел. +7 (727) Факс +7 (727) Tel /5 Fax Kolumbia Zakład montażowy Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Korea Południowa Zakład montażowy Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate #1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do Zip Tel Fax Pusan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Liban Liban Bejrut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut After Sales Service Jordania / Kuwejt / Arabia Saudyjska / Syria Bejrut Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P Beirut After Sales Service Litwa Olita UAB Irseva Statybininku 106C LT Alytus Łotwa Ryga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Luksemburg Zakład montażowy Bruksela SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 67

68 10 Lista adresów Madagaskar Antananarywa Ocean Trade BP21bis. Andraharo Antananarivo. 101 Madagascar Tel Fax Malezja Zakład montażowy Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokko Al- Muhammadijja SEW-EURODRIVE SARL 2 bis, Rue Al Jahid Mohammedia Tel /81 Fax Meksyk Zakład montażowy Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tel Fax Namibia Swakopmund DB Mining & Industrial Services Einstein Street Strauss Industrial Park Unit1 Swakopmund Nigeria Lagos EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate (Ogba Scheme) Adeniyi Jones St. End Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos Nigeria Tel Fax Tel (0) Norwegia Zakład montażowy Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Nowa Zelandia Zakłady montażowe Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

69 Lista adresów 10 Pakistan Karaczi Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi Tel Fax Peru Zakład montażowy Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Polska Zakład montażowy Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Tel / Fax Tel Fax Linia serwisowa Hotline 24H Tel ( SEW SEW) Portugalia Zakład montażowy Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Republika Czeska Zakład montażowy Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Floriánova Hostivice Tel Fax Drive Service Hotline / dyżur telefoniczny 24-h HOT-LINE (800 SEW SEW) Servis: Tel Fax Rosja Zakład montażowy Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS St. Petersburg Tel Fax RPA Zakłady montażowe Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 69

70 10 Lista adresów RPA Kapsztad SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200 Tel Fax Rumunia Bukareszt Sialco Trading SRL str. Brazilia nr Bucuresti Tel Fax Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia Belgrad DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB Beograd Tel Fax Tel / Fax Singapur Zakład montażowy Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Słowacja Bratysława SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica Koszyce SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK Košice Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

71 Lista adresów 10 Słowenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Suazi Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd PO Box 2960 Manzini M200 Tel Fax Szwajcaria Zakład montażowy Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Szwecja Zakład montażowy Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Tajlandia Zakład montażowy Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Tunezja Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tel Fax Turcja Zakład montażowy Stambuł SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401 TR Gebze KOCAELİ Tel Fax Ukraina Zakład montażowy Dniepropetrowsk ООО «СЕВ-Евродрайв» ул.рабочая, 23-B, офис Днепропетровск Тел Факс USA Zakład produkcyjny Zakład montażowy Region Południowo- Wschodni SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C Tel Fax Sales Fax Manufacturing Fax Assembly Fax Confidential/HR Zakłady montażowe Region Północno- Wchodni SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 71

72 10 Lista adresów USA Region Środkowy Region Południowo- Zachodni Region Zachodni SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w USA na żądanie. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Węgry Budapeszt SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax Wenezuela Zakład montażowy Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Wielka Brytania Zakład montażowy Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Drive Service Hotline / dyżur telefoniczny 24-h Tel Wietnam Ho Chi Minh (miasto) Wszystkie branże oprócz portowej, stalowej, węglowej i wiertniczej: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City Tel Fax Branża portowa i wiertnicza: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Tel Fax Branża węglowa i stalowa: Thanh Phat Co Ltd DMC Building, L11-L12, Ward3, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City Tel Fax Hanoi Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

73 Lista adresów 10 Włochy Zakład montażowy Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Wybrzeże Kości Słoniowej Abidjan SICA Société Industrielle & Commerciale pour l'afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1173 Abidjan 26 Zambia Kitwe EC Mining Limited Plots No & 5294,Tangaanyika Road, Off Mutentemuko Road, Heavy Industrial Park, P.O.BOX 2337 Kitwe Tel Fax Tel Fax Zjednoczone Emiraty Arabskie Szardża Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box Sharjah Tel Fax Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 73

74 Skorowidz Skorowidz B Bezpieczne odłączenie...9 D Dane techniczne...52 E Eksploatacja...38 status napędu...38 wskazówki bezpieczeństwa...10 F Funkcje ochronne...13 G Grupa docelowa...7 I Instalacja elektryczna... 21, 23 mechaniczna...14 podłączanie napędu i silnika...25 przyłącza w skrzynce zaciskowej...24 zgodna z wymogami UL...29 Instalacja elektryczna... 21, 23 przed instalacją...21 Instalacja mechaniczna...14 Instalacja zgodna z wymogami UL...29 K Klawiatura...32 Kody błędów... 39, 40 Kompatybilność elektromagnetyczna...30 emisja zakłóceń...30 odłączenie warystora filtra EMC (IP20)...31 odporność na zakłócenia...30 M Moc wyjściowa...53 Moc, wyjście...53 Montaż wskazówki bezpieczeństwa...9 N Naprawa...42 Nazwy produktu...6 O Obciążalność prądowa...53 Obudowa...14 Obudowa IP20 wymiary...17 Obudowa IP20 / NEMA-1 montaż Obudowa IP55 / NEMA-12 wymiary Odłączenie, bezpieczne... 9 Oznaczenie produktu P Pamięć błędów Parametry rozszerzone standardowe Parametry standardowe Podłączenie wskazówki bezpieczeństwa... 9 Podłączenie elektryczne... 9 Prawa autorskie... 6 Proste uruchomienie Przeciążenie Przegląd zacisków sygnałowych Przyłącza w skrzynce zaciskowej P-19 Wejścia binarne R Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady... 6 Rozszerzone parametry S... 39, 42 kody błędów pamięć błędów serwis elektroniczny SEW usuwanie błędów Słowa sygnalizacyjne we wskazówkach bezpieczeństwa... 5 Specyfikacje Status napędu Sterowanie klawiaturą Szafa rozdzielcza z otworami wentylacyjnymi wymiary Szafa rozdzielcza z wentylacją zewnętrzną wymiary Szafa rozdzielcza, montaż Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

75 Skorowidz T Temperatura otoczenia...52 Transport...8 U Uruchomienie...32 sterowanie klawiaturą...34 sterowanie zaciskami...33 wskazówki bezpieczeństwa...10 Uruchomienie, proste...33 Usuwanie błędów...39 Użytkowanie...8 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...8 W Warunki otoczenia...52 Wskazówki oznaczenie w dokumentacji...5 Wskazówki bezpieczeństwa informacje ogólne...7 montaż...9 oznaczenie w dokumentacji...5 struktura w odniesieniu do rozdziału...5 struktura zagnieżdżonych...5 uwagi wstępne...7 Wskazówki bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału...5 Wykluczenie odpowiedzialności...6 Wymiary...14 metalowa szafa rozdzielcza bez otworów wentylacyjnych...19 obudowa IP obudowa IP55 / NEMA szafa rozdzielcza z otworami wentylacyjnymi...20 szafa rozdzielcza z wentylacją zewnętrzną...20 Wyszukiwanie błędów...39 Wyświetlacz...33 Z Zagnieżdżone wskazówki bezpieczeństwa...5 Zakresy napięcia wejściowego...11 Zgodność...52 Złącze użytkownika...32 Znaki towarowe...6 Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B 75

76

77

78

79

80 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal/Germany Phone Fax

Uzupełnienie do instrukcji obsługi

Uzupełnienie do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Services *21223122_214* Uzupełnienie do instrukcji obsługi SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Tel +49 7251 75-

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVITRAC LTE-B. Instrukcja obsługi. Wydanie 11/ / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVITRAC LTE-B. Instrukcja obsługi. Wydanie 11/ / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ y MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2008 16752945 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Ważne wskazówki... 4 1.1 Struktura wskazówek

Bardziej szczegółowo

Zasilacz na szynę DIN Phoenix Contact V/DC 10 A 1 x

Zasilacz na szynę DIN Phoenix Contact V/DC 10 A 1 x INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz na szynę DIN Phoenix Contact 2904601 24 V/DC 10 A 1 x Nr produktu 1438975 Strona 1 z 6 PL Wskazówki instalacyjne dla elektryków Główny zasilacz impulsowy urządzenia Podane parametry

Bardziej szczegółowo

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zasilanie elektryczne 160 ma ze zintegrowanym Nr zam. : 2120 00 Zasilanie elektryczne 320 ma ze zintegrowanym Nr zam. : 2122 00 Zasilanie elektryczne 640 ma ze zintegrowanym Nr zam. : 2130 00 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22141537_0615* Dodatek do instrukcji obsługi SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTP-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTP-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTP-B Wydanie 12/2010 16932943 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Ważne wskazówki... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTP-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Instrukcja obsługi MOVITRAC LTP-B Wydanie 03/2013 20091885 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 7 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA.

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA. Sterownik Logiczny 2 Moduł wyjść analogowych AL.2-2DA jest przeznaczony do użytku wyłącznie ze sterownikami serii 2 ( modele AL2-**M*-* ) do przetwarzania dwóch sygnałów zarówno w standardzie prądowym

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. MOVITRAC LT E (wersja B) Instrukcja obsługi. Wydanie 01/2008 11670347 / PL

Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. MOVITRAC LT E (wersja B) Instrukcja obsługi. Wydanie 01/2008 11670347 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ y MOVITRAC LT E (wersja B) Wydanie 01/2008 11670347 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Ważne wskazówki... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B/6B Bezpieczne odłączanie Aplikacje FA6000 Wydanie 0/005 60 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Moeller Electric Sp. z o.o Centrala Doradztwo techniczne 80-299 Gdańsk 60-523 Poznań ul. Zeusa 45/47 ul Dąbrowskiego 75/71 tel.(+58) 554 79 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do instrukcji obsługi

Uzupełnienie do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Uzupełnienie do instrukcji obsługi SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251

Bardziej szczegółowo

* _0115* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Instrukcja obsługi. Falownik MOVITRAC LTE-B

* _0115* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Instrukcja obsługi. Falownik MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *20265875 _0115* Instrukcja obsługi Falownik MOVITRAC LTE-B Wydanie 01/2015 20265875 /PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis treści

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Falownik MOTOVARIO EM16. Skrócona instrukcja obsługi

Falownik MOTOVARIO EM16. Skrócona instrukcja obsługi Falownik MOTOVARIO EM16 Skrócona instrukcja obsługi Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu poprawnego działania jego podstawowych funkcji. W celu uzyskania szczegółowych

Bardziej szczegółowo

GAMMA_X_1Cw. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem. 2. Pamięć: do 20 nadajników

GAMMA_X_1Cw. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem. 2. Pamięć: do 20 nadajników www.sukcesgroup.pl GAMMA_X_1Cw W celu optymalnego wykorzystania możliwości odbiorników serii GAMMA prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Odbiorniki serii GAMMA są kompatybilne ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 1.2 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Licznik energii, jednofazowy lub trójfazowy. Do pomp ciepła 230 V~/400 V~ w połączeniu z regulatorem Vitotronic 200, typ WO1C.

Licznik energii, jednofazowy lub trójfazowy. Do pomp ciepła 230 V~/400 V~ w połączeniu z regulatorem Vitotronic 200, typ WO1C. Instrukcja montażu i serwisu dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Licznik energii, jednofazowy lub trójfazowy Do pomp ciepła 230 V~/400 V~ w połączeniu z regulatorem Vitotronic 200, typ WO1C. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Falownik MOTOVARIO LM16. Skrócona instrukcja obsługi

Falownik MOTOVARIO LM16. Skrócona instrukcja obsługi Falownik MOTOVARIO LM16 Skrócona instrukcja obsługi Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu poprawnego działania jego podstawowych funkcji. W celu uzyskania szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi. Zestaw doposażeniowy MOVIMOT MM..D dla silników trójfazowych DRS/DRE/DRP. Wydanie 02/ / PL

Dodatek do instrukcji obsługi. Zestaw doposażeniowy MOVIMOT MM..D dla silników trójfazowych DRS/DRE/DRP. Wydanie 02/ / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczający ogranicznik temperatury. Do pompy ciepłej wody użytkowej Vitocal 161-A, typ WWKS

Zabezpieczający ogranicznik temperatury. Do pompy ciepłej wody użytkowej Vitocal 161-A, typ WWKS Instrukcja montażu i serwisu dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Zabezpieczający ogranicznik temperatury Do pompy ciepłej wody użytkowej Vitocal 161-A, typ WWKS Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

B pl. Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D. Specyfikacja projektowa do B 1091

B pl. Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D. Specyfikacja projektowa do B 1091 B 1091-1 pl Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D Specyfikacja projektowa do B 1091 Silniki do pracy z przetwornicą częstotliwości w kategorii 2D/3D Specyfikacja projektowa do

Bardziej szczegółowo

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy 6EP1 333-3BA00 6EP1 334-3BA00 Instrukcja obsługi SIEMENS AG ÖSTERREICH, 03.2010 1/5 Zasilacz SITOP, 5A/10A 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A,

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s. FUNKCJA FURTKI do 3 do 30s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s. FUNKCJA FURTKI do 3 do 30s Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH FOTOBARIERY LUB LISTWY BEZPIECZEŃSTWA ZŁĄCZE KARTY RADIA OTWÓRZ ZAMKNIJ STOP MIKROPROCESOR RADIO Wył. krańcowy zamykania Wył. krańcowy wspólny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Betriebsanleitung. Instrukcja obsługi sterowników modułowych ESM 906 ESM 910

Betriebsanleitung. Instrukcja obsługi sterowników modułowych ESM 906 ESM 910 Betriebsanleitung Instrukcja obsługi sterowników modułowych ESM 906 ESM 910 Rhein Nadel Automation GmbH Strona 1 Sterownik modułowy ESM 1.1 Opis funkcjonowania Moduły umożliwiają regulację mocy magnesów

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ZBIORCZY MODEL: GRC. Instrukcja montażu i eksploatacji

STEROWNIK ZBIORCZY MODEL: GRC. Instrukcja montażu i eksploatacji 6 720 859 595 (207/05) PL STEROWNIK ZBIORCZY MODEL: GRC Instrukcja montażu i eksploatacji Dziękujemy za zakup naszego urządzenia klimatyzacyjnego. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia klimatyzacyjnego

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający AM1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający AM1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMNN Zestaw uzupełniający M1 Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

* _0717* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian MOVITRAC B

* _0717* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian MOVITRAC B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22869786_0717* Arkusz zmian MOVITRAC B Wydanie 07/2017 22869786/PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis treści Spis treści 1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi monitora kontrolnego do czujników przepływu VS / / 2013

Instrukcja obsługi monitora kontrolnego do czujników przepływu VS / / 2013 Instrukcja obsługi monitora kontrolnego do czujników przepływu VS000 7097 / 01 07 / 201 Spis treści 1 Uwaga wstępna...2 2 Wskazówki bezpieczeństwa... Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... Montaż....1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Moduł M2 do sterowników BDC-i440

Instrukcja montażu i obsługi. Moduł M2 do sterowników BDC-i440 BDC-i440 M2 pl Instrukcja montażu i obsługi Moduł M2 do sterowników BDC-i440 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dławiki wyjściowe HD. Wydanie 03/ / PL.

Instrukcja obsługi. Dławiki wyjściowe HD. Wydanie 03/ / PL. Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Kontroler temperatury Nr produktu

Kontroler temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kontroler temperatury Nr produktu 198545 Strona 1 z 8 Kontroler temperatury wersja 02/06 Numer produktu 19 85 45 FOX-1004 Numer produktu 19 85 58 FOX-D1004 Przeznaczenie do użycia Kontroler

Bardziej szczegółowo

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A Styczniki półprzewodnikowe i układy łagodnego rozruchu 14/6 Typ Projektowanie Elementy przeznaczone do łączenia i zabezpieczenia Moc silnika przy 400 V P kw Prąd znamionowy 1) Działanie softstartera Aparat

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1 UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka układu SZR zbudowanego z użyciem modułu automatyki...

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający EA1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu. nr katalog.

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający EA1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu. nr katalog. Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMNN Zestaw uzupełniający E1 nr katalog. 7429 151 Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia

Bardziej szczegółowo

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy. Podręcznik. MOVITRAC LTP-B Funkcje bezpieczeństwa

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy. Podręcznik. MOVITRAC LTP-B Funkcje bezpieczeństwa Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Podręcznik MOVITRAC LTP-B Funkcje bezpieczeństwa Wydanie 10/2013 20225873 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Styczniki CI 110 do CI 420 EI

Styczniki CI 110 do CI 420 EI Styczniki CI 110 do CI 420 EI Typoszereg styczników sterowanych napięciem przemiennym, w zakresie od 55 do 220 kw. Dla modeli oznaczonych symbolem EI możliwe jest również sterowanie bezpośrednio ze sterownika

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

* _0817* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Korekta. Decentralne systemy napędowe MOVIMOT MM..

* _0817* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Korekta. Decentralne systemy napędowe MOVIMOT MM.. Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *23583398_0817* Korekta Decentralne systemy napędowe MOVIMOT MM..D Wydanie 08/2017 23583398/PL SEW-EURODRIVE Driving the world Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX232 1 Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 5. Schemat podłączeń...

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-5003 S F 40-5003 S F16-5003 S F63-5003 S F90-5003 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W Y C H ( Z A I N S T A L O W A N Y C H W P R Z E P O M

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj tą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, żebyś mógł się do niej odnieść w każdej chwili. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik indywidualny UC42 / Sterownik indywidualny do szyny montażowej UC45 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym Styczniki CI 61-86 Typoszereg trzech styczników sterowanych napięciem przemiennym, w zakresie od 30 do 45 kw. Przy niewielkich gabarytach mogą być montowane na szynie DIN, zapewniając łączenie prądów 100

Bardziej szczegółowo