Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny uprzejmie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., Uchwałą nr 1 z dnia 6 listopada 2012 roku, dokonało zmiany Statutu Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz ) w ten sposób, że: 1) w Art. 1 ust. 1.2 otrzymał następujące brzmienie: 1.2 Przedmiotem działalności Funduszu jest prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego ( IKZE ), o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. nr 116, poz z późn. zm.) ("ustawa o ike"). 2) w Art. 4 ust. 4.1 otrzymał następujące brzmienie: 4.1 Uzyskanie członkostwa w Funduszu następuje z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie IKZE z Funduszem. 3) w Art. 4 skreślone zostały dotychczasowe ust. 4.2, 4.7, 4.8, zaś pozostałe ustępy tego Artykułu uległy odpowiedniemu przenumerowaniu. 4) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust. 4.2 (dawny 4.3) otrzymał następujące brzmienie: 4.2 Umowa o prowadzenie IKZE jest zawierana w formie pisemnej, na czas nieokreślony. 5) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust. 4.3 (dawny 4.4) otrzymał następujące brzmienie: 4.3 Prawo do wpłat na rachunek IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. 6) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust. 4.4 (dawny 4.5) otrzymał następujące brzmienie: 4.4 Na jednym rachunku IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba fizyczna ( oszczędzający ). Strona 1

2 7) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust. 4.5 (dawny 4.6) otrzymał następujące brzmienie: 4.5 Fundusz prowadzi rachunki IKZE na zasadach określonych w ustawie o ike, ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.) ("ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych"), a także w niniejszym Statucie. 8) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust. 4.7 (dawny 4.10) otrzymał następujące brzmienie: 4.7 Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.6, osoba zawierająca umowę o prowadzenie IKZE, jest pouczana przez Fundusz o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy przy składaniu tego oświadczenia. W oświadczeniu tym osoba zawierająca umowę o prowadzenie IKZE potwierdza, że została pouczona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 9) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust. 4.8 (dawny 4.11) otrzymał następujące brzmienie: 4.8 Osoba zawierająca umowę o prowadzenie IKZE składa również oświadczenie, że zapoznała się i akceptuje treść informacji zamieszczonych w: (a) niniejszym Statucie, w szczególności dotyczących limitów wpłat oraz z konsekwencjami ich naruszenia, wynikającymi z przepisów prawa, lub o których mowa w ust niniejszego Statutu; (b) umowie o prowadzenie IKZE, (c) prospekcie informacyjnym, o którym mowa w Artykule 14 niniejszego Statutu, oraz, że została poinformowana o polityce inwestycyjnej Funduszu i ją akceptuje. 10) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust. 4.9 (dawny 4.12) otrzymał następujące brzmienie: 4.9 Osoba zawierająca umowę o prowadzenie IKZE składa również oświadczenie, że zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Fundusz o każdorazowej zmianie danych osobowych swoich lub osób uprawnionych, na odpowiednich formularzach udostępnionych w siedzibie lub na stronie internetowej Funduszu, w serwisie internetowym dedykowanym do obsługi oszczędzających lub poprzez kontakt z infolinią Funduszu lub podmiotem, z którego udziałem umowa o prowadzenie IKZE została zawarta. W razie jednak złożenia przez oszczędzającego wskazanego powyżej zawiadomienia w innej formie niż określone przez Fundusz, Fundusz dokona aktualizacji danych, stosownie do treści złożonego w tym zakresie pisemnego oświadczenia oszczędzającego. Strona 2

3 11) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust (dawny 4.13) otrzymał następujące brzmienie: 4.10 Fundusz niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie IKZE przekaże oszczędzającemu podpisany przez obie strony egzemplarz umowy o prowadzenie IKZE. 12) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust (dawny 4.14) otrzymał następujące brzmienie: 4.11 Fundusz, przyjmując oświadczenie, o którym mowa w ust. 4.6 pkt (b) wydaje oszczędzającemu pisemne potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKZE. 13) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust (dawny 4.15) otrzymał następujące brzmienie: 4.12 Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4.11, jest przekazywane samemu oszczędzającemu (lub upoważnionej przez niego osobie) niezwłocznie albo wysyłane listem zwykłym na adres korespondencyjny oszczędzającego, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKZE. 14) w Art. 4, przenumerowany zgodnie z ust. 3 Uchwały nr 1, ust (dawny 4.18) otrzymał następujące brzmienie: 4.15 Prowadzenie rejestru, o którym mowa w ust. 4.14, może być powierzone osobie trzeciej. 15) w Art. 5 ust. 5.1 otrzymał następujące brzmienie: 5.1 Wpłaty na wyodrębniony rachunek IKZE, prowadzony przez Fundusz, są dokonywane przez oszczędzającego. 16) w Art. 5 ust. 5.2 otrzymał następujące brzmienie: 5.2 Minimalna pierwszorazowa kwota wpłaty dokonanej na rachunek IKZE wynosi 400 zł. Minimalna kolejna kwota wpłaty dokonanej na rachunek IKZE wynosi 100 zł. Wpłacona kwota niższa niż wskazana minimalna nie stanowi wpłaty. Kwoty w niższej wysokości będą zwracane w zależności od okoliczności, na rachunek bankowy, z którego wpłynęła ostatnia wpłata, albo przekazem pocztowym w sytuacji, gdy oszczędzający dokonał wpłaty gotówkowej. 17) w Art. 5 ust. 5.3 otrzymał następujące brzmienie: 5.3 Minimalna kwota wpłat na rachunek IKZE w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy obowiązywania umowy o prowadzenie IKZE wynosi 1800 zł. W przypadku, gdy powyższa minimalna kwota wpłat jest wyższa od kwot wynikających z przepisów prawa dla danego oszczędzającego i oszczędzający nie spełni powyższego warunku wpłaty minimalnej, mają zastosowanie postanowienia ust ) w Art. 5 skreślone zostały dotychczasowe ust , zaś pozostałe ustępy tego Artykułu uległy odpowiedniemu przenumerowaniu. Strona 3

4 19) w Art. 5, przenumerowany zgodnie z ust. 18 Uchwały nr 1, ust. 5.5 (dawny 5.10) otrzymał następujące brzmienie: 5.5 W przypadku, gdy kwota obliczona zgodnie z ust. 5.4 nie przekracza 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września poprzedniego roku kalendarzowego, oszczędzający może dokonać w roku kalendarzowym wpłaty na IKZE do wysokości 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym. 20) w Art. 5, przenumerowany zgodnie z ust. 18 Uchwały nr 1, ust. 5.6 (dawny 5.11) otrzymał następujące brzmienie: 5.6 W przypadku, gdy suma wpłat na IKZE przekroczy w danym roku kalendarzowym maksymalną wysokość wpłat określoną w ust. 5.4, zdanie drugie, Fundusz dokonuje niezwłocznie zwrotu nadpłaconej kwoty na rzecz oszczędzającego, w zależności od okoliczności, na rachunek bankowy, z którego wpłynęła ostatnia wpłata, albo przekazem pocztowym na podany adres korespondencyjny w sytuacji, gdy oszczędzający dokonał wpłaty gotówkowej. Nadpłacona kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi wpłaty. 21) w Art. 5, przenumerowany zgodnie z ust. 18 Uchwały nr 1, ust. 5.7 (dawny 5.12) otrzymał następujące brzmienie: 5.7 W przypadku, gdy suma wpłat na IKZE przekroczy w danym roku kalendarzowym maksymalną wysokość wpłat określoną w ust. 5.4, zdanie pierwsze, Fundusz dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty na rzecz oszczędzającego pomniejszonej lub powiększonej o kwotę wynikającą ze zmiany wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu pomiędzy dniem wpłaty a dniem realizacji wniosku o zwrot nadpłaconej kwoty. Na podstawie wniosku oszczędzającego, Fundusz dokonuje niezwłocznie zwrotu nadpłaconej kwoty na rzecz oszczędzającego, w zależności od okoliczności, na rachunek bankowy, z którego wpłynęła ostatnia wpłata, albo przekazem pocztowym na podany adres korespondencyjny w sytuacji, gdy oszczędzający dokonał wpłaty gotówkowej. 22) w Art. 5, przenumerowany zgodnie z ust. 18 Uchwały nr 1, ust. 5.8 (dawny 5.13) otrzymał następujące brzmienie: 5.8 Postanowień ust. 5.4, 5.5 nie stosuje się do przyjmowanych wypłat transferowych na IKZE. 23) w Art. 5 przenumerowany zgodnie z ust. 18 Uchwały nr 1 ust. 5.9 (dawny 5.14) otrzymał następujące brzmienie: 5.9 Przyjęcie środków na wyodrębniony rachunek IKZE prowadzony przez Fundusz może zostać zrealizowana w wyniku dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku IKZE, o której mowa w ustawie o ike. Strona 4

5 24) w Art. 5, przenumerowany zgodnie z ust. 18 Uchwały nr 1, ust (dawny 5.15) otrzymał następujące brzmienie: 5.10 W przypadku przyjęcia wypłaty transferowej na rachunek IKZE, oszczędzający może dokonywać wpłat dopiero po wpłynięciu środków będących przedmiotem przyjmowanej wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji finansowej prowadzącej IKZE, chyba że w odniesieniu do tej instytucji finansowej została otwarta likwidacja, albo ogłoszona upadłość bądź został prawomocnie oddalony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało umorzone postępowanie upadłościowe, gdyż majątek instytucji finansowej nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, albo w przypadku ostatecznej decyzji Organu Nadzoru o cofnięciu zezwolenia albo wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez instytucję finansową. 25) w Art. 5 przenumerowany zgodnie z ust. 18 Uchwały nr 1 ust (dawny 5.16) otrzymał następujące brzmienie: 5.11 Środki zgromadzone na rachunku IKZE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE jest traktowane jako wycofanie całości (zwrot) środków zgromadzonych na IKZE. 26) w Art. 5 skreśla się dotychczasowe ust ) Tytuł Artykułu 6 otrzymał następujące brzmienie: ARTYKUŁ 6: WYPŁATA, WYPŁATA TRANSFEROWA, ZWROT 28) w Art. 6 skreślone zostały dotychczasowe ust , zaś pozostałe ustępy tego Artykułu uległy odpowiedniemu przenumerowaniu. 29) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 Uchwały nr 1, ust. 6.4 (dawny 6.13) otrzymał następujące brzmienie: 6.4 Wypłata jednorazowa oraz pierwsza rata, w przypadku wypłaty w ratach, powinny być dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia: (a) złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, (b) złożenia przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 6.1 pkt (b), wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia: (i) (ii) aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców; Strona 5

6 - chyba, że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym. 30) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 Uchwały nr 1, ust. 6.6 (dawny 6.15) otrzymał następujące brzmienie: 6.6 Wypłata dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez oszczędzającego, we wniosku o wypłatę. Wypłata realizowana na rzecz osoby, o której mowa w ust. 6.1 pkt (b), jest dokonywana zgodnie z treścią wniosku, o którym mowa w ust. 6.4 pkt (b). 31) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 Uchwały nr 1, ust (dawny 6.21) otrzymał następujące brzmienie: 6.12 W przypadku IKZE wypłata transferowa jest dokonywana: (a) (b) z IKZE do instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE, albo z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej. 32) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 Uchwały nr 1, ust (dawny 6.22) otrzymał następujące brzmienie: 6.13 Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową i okazaniu Funduszowi potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKZE. 33) w Art. 6, skreślony został dotychczasowy ust. 6.23, zaś pozostałe ustępy tego Artykułu uległy odpowiedniemu przenumerowaniu. 34) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 i 33 Uchwały nr 1, ust (dawny 6.24) otrzymał następujące brzmienie: 6.14 Wypłata transferowa dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia: (a) (b) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego, przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych w ust. 6.4 pkt (b) oraz złożenia dyspozycji wypłaty transferowej. 35) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 i 33 Uchwały nr 1, ust (dawny 6.25) otrzymał następujące brzmienie: 6.15 Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE. Strona 6

7 36) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 i 33 Uchwały nr 1, ust (dawny 6.26) otrzymał następujące brzmienie: 6.16 Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na IKZE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej całości przysługujących jej środków wyłącznie na swoje IKZE. 37) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 i 33 Uchwały nr 1, ust (dawny 6.27) otrzymał następujące brzmienie: 6.17 Wypłaty transferowej dokonuje się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy o prowadzenie IKZE. 38) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 i 33 Uchwały nr 1, ust (dawny 6.28) otrzymał następujące brzmienie: 6.28 Z chwilą dokonania wypłaty transferowej umowa o prowadzenie IKZE ulega rozwiązaniu. 39) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 i 33 Uchwały nr 1, ust (dawny 6.30) otrzymał następujące brzmienie: 6.20 Zwrot środków zgromadzonych na rachunku IKZE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 40) w Art. 6, przenumerowany zgodnie z ust. 28 i 33 Uchwały nr 1, ust (dawny 6.31) otrzymał następujące brzmienie: 6.21 Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na rachunku IKZE, jeżeli umowa o prowadzenie IKZE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 41) w Art. 6 skreślone zostały dotychczasowe ust , zaś dotychczasowy ustęp 6.35 tego Artykułu uległ odpowiedniemu przenumerowaniu na ) w Art. 6 skreślone zostały dotychczasowe ust ) Tytuł Artykułu 7 otrzymał następujące brzmienie: ARTYKUŁ 7: RACHUNKI I PRZELICZENIA WPŁAT NA IKZE 44) w Art. 7 ust. 7.1 otrzymał następujące brzmienie: 7.1 Z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie IKZE Fundusz otwiera dla oszczędzającego rachunek, na który przyjmowane są wpłaty oraz wypłaty transferowe. 45) w Art. 7 ust. 7.9 otrzymał następujące brzmienie: 7.9 Fundusz umarza jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku w przypadku wypłaty środków, wypłaty transferowej, zwrotu lub zwrotu nadpłaconej kwoty, o którym mowa w ust. 5.7 z rachunku IKZE. Strona 7

8 46) w Art. 8 ust. 8.1 otrzymał następujące brzmienie: 8.1 W umowie o prowadzenie IKZE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na rachunku IKZE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja, o której mowa powyżej, może być w każdym czasie zmieniona. 47) w Art. 8 ust. 8.4 otrzymał następujące brzmienie: 8.4 W przypadku niewskazania lub braku osób wskazanych przez oszczędzającego, uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, środki zgromadzone na rachunku IKZE wchodzą do spadku. 48) w Art. 9 ust. 9.1 otrzymał następujące brzmienie: 9.1 W przypadku złożenia przez oszczędzającego wniosku o wypłatę jednorazową, wypłatę w ratach, dyspozycji wypłaty transferowej lub zaistnienia okoliczności skutkujących zwrotem, umowa o prowadzenie IKZE ulega rozwiązaniu z dniem realizacji wypłaty jednorazowej, wypłaty ostatniej raty, wypłaty transferowej albo zwrotu. 49) w Art. 9 ust. 9.2 otrzymał następujące brzmienie: 9.2 Fundusz może rozwiązać umowę o prowadzenie IKZE z upływem 2 miesięcy od zakończenia pierwszego dwunastomiesięcznego okresu obowiązywania umowy o prowadzenie IKZE, jeżeli suma wpłat dokonanych przez oszczędzającego w okresie pierwszych dwunastu miesięcy, nie osiągnęła minimalnego poziomu określonego w ust Ponadto Fundusz może rozwiązać umowę z upływem 2 miesięcy od zakończenia każdego kolejnego dwunastomiesięcznego okresu obowiązywania umowy o prowadzenie IKZE, jeżeli stan wszystkich aktywów zgromadzonych przez oszczędzającego na rachunku IKZE na koniec tego okresu jest mniejszy niż 1500 zł. 50) w Art. 9 ust. 9.3 otrzymał następujące brzmienie: 9.3 Fundusz oraz oszczędzający mogą wypowiedzieć umowę o prowadzenie IKZE, w formie pisemnej, z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przez jedną ze stron zwrot następuje przed upływem okresu wypowiedzenia. 51) w Art. 9 ust. 9.4 otrzymał następujące brzmienie: 9.4 Złożenie przez oszczędzającego wniosku o wypłatę jednorazową, dyspozycji wypłaty transferowej lub zaistnienie okoliczności skutkujących zwrotem z rachunku IKZE jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Z upływem dnia, w którym dokonano wypłaty jednorazowej, wypłaty ostatniej raty w przypadku wypłaty w ratach, wypłaty transferowej lub zwrotu, umowa o prowadzenie IKZE ulega rozwiązaniu. Strona 8

9 52) w Art. 10 ust zdanie pierwsze, drugie i trzecie otrzymał następujące brzmienie: 10.1 Fundusz pobiera opłatę w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z dokonywanej wpłaty na rachunek IKZE. Potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe. Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości aktywów zgromadzonych przez oszczędzającego na rachunku IKZE, powiększonych o kwotę dokonywanej wpłaty. 53) w Art. 10 ust otrzymał następujące brzmienie: 10.2 Fundusz pobiera opłatę w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z przyjmowanej wypłaty transferowej na rachunek IKZE. Potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe. Wysokość opłaty jest uzależniona od kwoty przyjmowanej wypłaty transferowej i została określona w poniższej tabeli: Kwota przyjmowanej wypłaty transferowej (w zł) Od Do Opłata pobierana od przyjmowanej wypłaty transferowej 0, ,99 1,0% 5 000, ,99 0,5% ,00 powyżej ,00 0,0% 54) w Art. 10 ust otrzymał następujące brzmienie: W przypadku, gdy w okresie pierwszych dwunastu miesięcy obowiązywania umowy o prowadzenie IKZE nastąpi: (a) (b) złożenie przez oszczędzającego wniosku o wypłatę, dyspozycji wypłaty transferowej albo wypowiedzenie umowy przez oszczędzającego, skutkujące zwrotem, Fundusz dokona wypłaty środków zgromadzonych na rachunku IKZE oszczędzającego, po potrąceniu opłaty w wysokości określonej w umowie o prowadzenie IKZE. 55) w Art. 10 ust otrzymał następujące brzmienie: Zarząd Towarzystwa może organizować akcje promocyjne dla oszczędzających (w zakresie opłat, o których mowa w ust. 10.1, 10.2 lub wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10.4) lub osób zainteresowanych zawarciem umowy o prowadzenie IKZE. Akcje promocyjne, o których mowa powyżej, będą organizowane na zasadach określonych w uchwale Zarządu Towarzystwa, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa Do oszczędzających, będących adresatami promocji, przesłana zostanie ponadto informacja o jej zasadach, w trybie i formie uzgodnionych z danym oszczędzającym, Strona 9

10 zgodnie z ust niniejszego Statutu, chyba że promocja dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10.4, gdy wystarczające jest opublikowanie informacji na stronie internetowej Towarzystwa. Zmienione zgodnie z powyższym warunki prowadzenia rachunku IKZE staną się wiążące dla danego oszczędzającego, zgodnie z warunkami promocji, chyba że wypowie on umowę o prowadzenia IKZE, na zasadach i ze skutkami wskazanymi w ust W przypadku skierowania akcji promocyjnej do osób zainteresowanych zawarciem umowy o prowadzenie IKZE warunki promocji zostaną zawarte w umowie o prowadzenie IKZE z daną osobą fizyczną. 56) w Art. 10 ust otrzymał następujące brzmienie: Koszty, o których mowa w ustępach i są naliczane na bieżąco po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia transakcji, a rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 57) w Art. 14 ust otrzymał następujące brzmienie: 14.3 Fundusz udostępnia Prospekt Informacyjny każdej osobie, która złoży wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie IKZE, przy czym powinno to nastąpić przed zawarciem umowy. 58) w Art. 14 ust otrzymał następujące brzmienie: 14.5 Towarzystwo, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Fundusz pisemnego żądania oszczędzającego, zgłoszonego na adres Towarzystwa, przesyła oszczędzającemu, zwykłą przesyłką listową, aktualny Prospekt Informacyjny Funduszu. W przypadku, gdy pisemne żądanie oszczędzającego wpłynęło do Funduszu po dniu sporządzenia przez Fundusz półrocznego sprawozdania finansowego, oszczędzającemu przesyłane jest także to sprawozdanie. 59) w Art. 14 dodany został nowy ust w następującym brzmieniu: 14.6 Fundusz przesyła oszczędzającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone na adres Towarzystwa, zwykłą przesyłką listową, deklarację zasad polityki inwestycyjnej Funduszu. 60) w Art. 14 dotychczasowe ust uległy przenumerowaniu na , 61) w Art. 14, przenumerowanym zgodnie z ust. 61 Uchwały nr 1, ust (dawny 14.6) otrzymał następujące brzmienie: 14.7 Fundusz przesyła każdemu oszczędzającemu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku IKZE oszczędzającego, terminach dokonanych w tym okresie wpłat i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych wpłat i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu ( informacja roczna ). Wysłanie pierwszej informacji rocznej nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni po upływie roku, od dnia otrzymania przez Fundusz pierwszej wpłaty lub wypłaty transferowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej. Strona 10

11 Informacja roczna jest przesyłana w trybie i formie uzgodnionych z oszczędzającym. Tryb i formy przesyłania informacji rocznej, stosowane w Funduszu to: (a) forma elektroniczna informacji rocznej, przesyłana oszczędzającemu drogą elektroniczną na ostatnio wskazany przez oszczędzającego adres poczty elektronicznej ( ), albo (b) forma pisemna informacji rocznej, przesyłana oszczędzającemu w postaci korespondencji wysyłanej zwykłą przesyłką listową na ostatnio wskazany przez oszczędzającego adres korespondencyjny. W przypadku braku uzgodnienia z oszczędzającym w powyższym zakresie, Fundusz przesyła informację roczną w formie elektronicznej, na ostatnio wskazany przez oszczędzającego adres poczty elektronicznej ( ), chyba że oszczędzający nie podał Funduszowi tego adresu, wówczas informacja roczna przesyłana jest w formie pisemnej, zwykłą przesyłką listową. Oszczędzający może w każdym czasie zwrócić się do Funduszu o zmianę formy w jakiej dotychczas otrzymywał informację roczną, odpowiednio, albo na formę papierową, albo na formę elektroniczną. 62) w Art. 14, przenumerowany zgodnie z ust. 61 Uchwały nr 1, ust (dawny 14.7) otrzymał następujące brzmienie: 14.8 Fundusz, na żądanie oszczędzającego, udziela mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku. Informacja jest przesyłana w trybie i formie określonych dla informacji rocznej, zgodnie z ust ) w Art. 14, przenumerowany zgodnie z ust. 61 Uchwały nr 1, ust (dawny 14.10) otrzymał następujące brzmienie: Informacje, o których mowa w ust powyżej, Fundusz przekazuje niezwłocznie do Organu Nadzoru oraz publikuje na stronie internetowej Towarzystwa 64) w Art. 15 skreślony został dotychczasowy ust. 15.4, zaś ust został przenumerowany na W dniu 20 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę Statutu Funduszu w opisanym powyżej zakresie. W dniu 20 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie zmiany Statutu Funduszu, o którym mowa w Art. 23 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w ten sposób, że opisana powyżej zmiana Statutu Funduszu wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku. Strona 11

12 Stosownie do Art. 14 ust Statutu Funduszu, zmiany Statutu Funduszu, będą ogłaszane przez dokonanie jednokrotnego ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa Za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., w osobach: Piotr Królikowski Prezes Zarządu Agata Kulas Członek Zarządu Paweł Wilkowiecki Członek Zarządu Maciej Kloze Członek Zarządu Strona 12

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 1 sierpnia 2017 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 10 kwietnia 2019 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. OWU o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 1 sierpnia 2017 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. OWU o prowadzenie IKE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-844 Warszawa www.bpstfi.pl Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY POCZTYLION PLUS www.pocztylion-arka.pl UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE OGŁOSZENIE Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem działając zgodnie z 34. ust 2 i 3 statutu Funduszu uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 22 podjętą w dniu 28 kwietnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY. 1.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY. 1. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY 1. Definicje Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY. 1. Definicje

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY. 1. Definicje REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ ALLIANZ POLSKA DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY 1. Definicje Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

STATUT NORDEA DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity)

STATUT NORDEA DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity) STATUT NORDEA DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity) 1. ARTYKUŁ 1 : FUNDUSZ --------------------------------------------------------------------- 1.1 Nazwa Funduszu brzmi: Nordea Dobrowolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności Funduszu, zasady prowadzenia przez Fundusz działalności lokacyjnej oraz zasady członkostwa w Funduszu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1432. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao

Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao Artykuł 1 Nazwa Funduszu Nazwa Funduszu brzmi: Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO Artykuł 1 Nazwa Funduszu Nazwa Funduszu brzmi: Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714 Page 1 of 15 Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna 80_30_32 (714 stan prawny aktu na dzień 17 lutego 2012 r. dotychczasowe zmiany widoczne w dokumencie ostatnia zmiana wyróżniona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Dziennik Ustaw 4 Poz. 1776 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. (poz. 1776) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dz.U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1776. U S T AWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2017 r.

Warszawa, 15 marca 2017 r. Warszawa, 15 marca 2017 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul. Twardej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dz. U Nr 116 poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz. U. 2004 Nr 116 poz. 1205 U S T AWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w AXA TFI

Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w AXA TFI inwestycje Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w AXA TFI Definicje 1 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1) Fundusz AXA Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Użyte w art. 3, w art. 5, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 12, w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5 i 6, w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w tytule rozdziału 2, w art. 19 we

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 1 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 3 4. Regulamin.... 4 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 4 6. Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze Z dniem 25.11.2013 r uległa zmianie nazwa firmy i skrót Banku z BRE Bank Spółka Akcyjna i "BRE Bank S.A." na "mbank Spółka Akcyjna" oraz "mbank S.A." W związku z powyższym zmienia się nazwę MultiBank na

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Prospekt Informacyjny Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Prospekt Informacyjny Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Prospekt Informacyjny Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Niniejszy Prospekt Informacyjny został sporządzony w dniu 12.03.2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny Spis treści 1 Postanowienia Ogólne... 1 2 Definicje... 2 3 Zawarcie Umowy... 3 4 Regulamin... 5 5 Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 5 6 Zwolnienia podatkowe w związku z gromadzeniem oszczędności

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) I. Stosownie do art. 239 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE )

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) 1 Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKZE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE )

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKZE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1432) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 4 4. Regulamin.... 6 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) mskarbiec

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) mskarbiec UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) mskarbiec zawierana pomiędzy Funduszami wskazanymi w 3 pkt. 1., zarządzanymi przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKZE

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKZE REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKZE 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady, na jakich

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady, na jakich prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF BPH TFI TFI BPH TFI Jak BPH Inwestować TFI Jak inwestować Jak inwestować Regulamin Regulamin Inwestowanie Inwestowanie zawsze kojarzyło zawsze mi kojarzy się z czymś zawiłym. W BPH TF Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady, na jakich prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE )

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin)

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Art. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO w

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO w REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO w funduszu BGŻ BNP Paribas FIO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 11 września 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY POCZTYLION PLUS www.pocztylion-arka.pl UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w AXA TFI

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w AXA TFI emerytury Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w AXA TFI Definicje 1 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1) Częściowy Zwrot należy przez to rozumieć wycofanie

Bardziej szczegółowo

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Artykuł 1 Nazwa Funduszu brzmi: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne jest również używanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R Data urodzenia

D D M M R R R R Data urodzenia FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE (PKOIKZE/2) Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo