Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr DKPiO r. z dnia r. Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w roku 2014 przyjęte przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 24 marca 2014 r. Dąbrowa Górnicza 1

2 ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W 2014 R. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r., poz tekst jednolity), 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694). II. TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW: 1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie. 2. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Wnioskodawca, który złożył wniosek jest informowany, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 3. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 4. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 5. Wnioskodawca informowany jest o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku. 6. Jeżeli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Przyjmuje się do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek. III. ZASADY OGÓLNE: 1. O dofinansowania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie: 1) Wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: a) znacznego, b) umiarkowanego, c) lekkiego; oraz orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed ukończeniem 16 roku życia; 2) Orzeczenia wydane przez Komisję do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do: a) I grupy inwalidów, b) II grupy inwalidów, c) III grupy inwalidów, 3) Orzeczenia wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS: a) częściowej niezdolności do pracy, b) całkowitej niezdolności do pracy, c) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne do czasu ważności tych orzeczeń wydane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., z tym że: a) osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, b) pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenia KRUS oraz orzeczenia innych organów, poza orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS wydane po dniu 1 stycznia 1998 r. nie podlegają przełożeniu na stopnie niepełnosprawności. Osoby posiadające takie orzeczenia, jeśli chcą być traktowane jako osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, z późn. 2

3 zm.) powinny uzyskać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 5. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 7. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne Wnioskodawcy. 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON istnieje możliwość ponownego ubiegania się osoby niepełnosprawnej o takie dofinansowanie. Wnioski raz rozpatrzone nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie nowego wniosku wraz z kompletem załączników. 9. Dofinansowania przyznawane są w oparciu o aktualne, ważne 3 miesiące, zaświadczenia lekarskie. 10. Przeciętne wynagrodzenie oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., nr 153, poz z późn. zm). IV. DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH 1. Zasady postępowania przy udzielaniu dofinansowania osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694). 2. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio: a) 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku lat, uczącej się i nie pracującej (należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), b) 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, c) 23 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności, d) 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, e) 18% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej. 3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach przyznawane jest tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia przyznaje się dofinansowanie w każdym roku kalendarzowym. W przypadku młodzieży od 16 do 24 roku życia po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przyznaje się dofinansowania w wysokości podwyższonej, tak jak dla dzieci do 16 roku życia. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby, które posiadają orzeczenie: a) dzieci do ukończenia 16 roku życia, b) młodzież od 16 do 24 roku życia ucząca się i nie pracująca, po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, c) znaczny stopień niepełnosprawności albo równoważny, d) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne. 4. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. 3

4 W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna może zostać podwyższone do 35% na podstawie jego pisemnej prośby oraz przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. 5. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 30 dni. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. V. DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku; b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania; c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z gminy Dąbrowa Górnicza składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 3. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów niezbędnych do tego, aby dane osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w realizowanym przedsięwzięciu. 4. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta z Wnioskodawcą. 5. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki związane z realizacją zadania, o ile: - zostaną uwzględnione we wniosku oraz w umowie zawartej pomiędzy MOPS, a Wnioskodawcą, - zostały faktycznie poniesione w okresie trwania umowy, - zostały potwierdzone stosownymi dokumentami w szczególności rachunkami i fakturami. Dowody księgowe muszą być opisane w sposób jednoznacznie potwierdzający związek pomiędzy realizacją zadania i poniesionym wydatkiem. 6. Dofinansowanie zadania może obejmować również opiekunów osób niepełnosprawnych, o ile ich udział jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w realizowanym przedsięwzięciu. Opiekunem może być osoba pełnoletnia, o ile sama nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innych osób lub która ukończyła 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. 7. Do rozliczenia należy dostarczyć listę osób niepełnosprawnych, które brały udział w zadaniu (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, stopień niepełnosprawności), w przypadku imprez otwartych podać szacunkową liczbę uczestników. 8. Dofinansowaniem mogą być objęte w szczególności wydatki na m.in.: - zakwaterowanie, - wyżywienie, - transport, - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, - zakup nagród i wyróżnień konkursowych (rzeczowych), - koszty dodatkowych usług i wsparcia dla osób niepełnosprawnych jak np. zapewnienie tłumacza języka migowego dla grupy (ilość uzależniona od zadania), - wynajem sprzętu potrzebnego do realizacji zadania, - koszty zabezpieczenia imprez i sprzętu, - przygotowanie oprawy imprezy - audio, video, fotografie, plakaty itp., - opłacenie grup muzycznych, tanecznych, wodzirejów, itp. - zakup drobnych materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadania. 9. Wydatki nie podlegające zakwalifikowaniu m.in.: - poniesione przed podpisaniem umowy, - spłaty pożyczek i rat z odsetkami, - nie związane z zadaniem, - poniesione na przygotowanie wniosku, - nieudokumentowane, 4

5 - mandaty, opłaty karne, koszty procesowe, - poniesione na udział niepełnosprawnych osób mieszkańców spoza miasta Dąbrowa Górnicza. 10. Postanowienia końcowe. - podstawą przyznania dofinansowania jest zawarcie umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a MOPS. Dofinansowanie wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia. W przypadku przekroczenia kosztów przedsięwzięcia wysokość dofinansowania nie ulega zmianie, natomiast w przypadku obniżenia kosztów przedsięwzięcia kwota dofinansowania obliczona jest proporcjonalnie do faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, - podpisanie umowy, a niezrealizowanie zadania z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, skutkuje jej rozwiązaniem i zwrotem środków otrzymanych przez Wnioskodawcę, - niezrealizowanie zadania z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, skutkuje zwrotem przyznanego dofinansowania, - do kosztów przedsięwzięcia Wnioskodawca, jako wkład własny może zaliczyć np.: udział rzeczowy. 11. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 30 dni. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 12. Przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania w pierwszej kolejności na realizację zadań, które wpływają na budowę lokalnych więzi i relacji społecznych - stacjonarne imprezy integracyjne. VI. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W: 1. SPRZĘT REHABILITACYJNY, 2. PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. Ad. 1. sprzęt rehabilitacyjny 1.1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. Konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego winno być udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, w którym stwierdzono jednoznacznie, iż wnioskowany do dofinansowania sprzęt jest niezbędny dla Wnioskodawcy do rehabilitacji w warunkach domowych W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym służącym rehabilitacji oprogramowaniem w ramach zapatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Dofinansowanie jest możliwe w przypadku nieotrzymania wcześniejszego dofinansowania do zakupu komputera w ramach innego zadania lub programu celowego w okresie 3 lat od dnia rozliczenia zawartej umowy z udziałem środków PFRON. Ponowne dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego można uzyskać nie wcześniej niż po upływie trzech lat przed złożeniem wniosku i uzyskaniem dofinansowania na ten cel ze środków Funduszu. Data uzyskania to data faktycznego przekazania środków finansowych PFRON - na wskazane przez Wnioskodawcę konto - potwierdzona przez MOPS wyciągiem bankowym Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a ich realizacja następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku kalendarzowym Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztu sprzętu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w przypadku: a) zestawu komputerowego nie więcej niż 1.000,00 zł, b) specjalistycznego oprogramowania komputerowego dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej - do 60% jego wartości, c) roweru rehabilitacyjnego stacjonarnego (np. typu orbitrek, magnetyczny, treningowy) nie więcej niż 400,00 zł. 5

6 1.7. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców przed podpisaniem umowy Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy, urządzenia i ponosi za to pełną odpowiedzialność Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta z Wnioskodawcą Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę określającą kwotę dofinansowania, kwotę udziału Wnioskodawcy, rodzaj dofinansowanego sprzętu oraz ostateczny termin jego zakupienia i dostarczenia dowodu zakupu i zapłaty Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury zakupu ww. sprzętu oraz dowodu uiszczenia wpłaty własnej Wnioskodawcy, zgodnie z zawartą wcześniej umową. Ad. 2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 1.1. Ze środków Funduszu w ramach zadania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi: do 100% udziału osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany; do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości dochodu na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do wniosku: DOCHÓD na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym do kwoty 1 000,00 powyżej 1 000,00 do 1 300,00 powyżej 1 300,00 do 1 600,00 powyżej 1 600,00 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA do 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału do 120% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału do 100% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału do 100% kwoty limitu NFZ DOCHÓD osoba samotna do kwoty 1 300,00 powyżej 1 300,00 do 1 700,00 powyżej 1 700,00 do 2 100,00 powyżej 2 100,00 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA do 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału do 120% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału do 100% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału do 100% kwoty limitu NFZ 1.3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a ich realizacja następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku kalendarzowym Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy. 6

7 1.6. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych został dokonany przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia. Datą uznania osoby za niepełnosprawną jest data wydania orzeczenia Refundacji mogą podlegać wydatki ujęte w fakturach i rachunkach wystawionych nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku i przyznania dofinansowania. VII. DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA 1. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. 2. Osoba niepełnosprawna wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika może złożyć w każdym czasie. 3. Dofinansowanie osoba niepełnosprawna może otrzymać, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 4. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 5. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę określającą kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsca realizacji usługi. 6. Wyboru tłumacza dokonuje osoba niepełnosprawna. 7. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową. VIII. DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH, W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 1) O dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel. Termin trzyletni dotyczy odrębnie każdej z barier, tj. likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się. 2) Dofinansowanie na likwidację barier może być udzielone Wnioskodawcy raz na 3 lata. Oznacza to, że Wnioskodawca może ubiegać się o kolejne dofinansowanie tego samego zadania po upływie trzech lat od daty uzyskania przez niego pierwszego dofinansowania. Datę uzyskania określa się datę faktycznego otrzymania dofinansowania z danego tytułu, tj. data przekazania środków na konto potwierdzona wyciągiem bankowym. 2. Na likwidację barier funkcjonalnych przyznaje się dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów urządzenia lub sprzętu w przypadku: barier w komunikowaniu się; barier technicznych. 3. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 30 dni. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 4. Nie podlegają rozpatrywaniu wnioski: 1) niekompletne, 2) osób, które po otrzymaniu dofinansowania na cele określone w ustawie, nie dotrzymały warunków umowy. 5. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Bariery architektoniczne 1. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, które spełniają łącznie następujące warunki: 1) posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 2) mają trudności w poruszaniu się - udokumentowane aktualnym, ważnym 3 miesiące zaświadczeniem lekarskim, wystawionym przez lekarza specjalistę, 7

8 3) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, 4) mają stałe zameldowanie w lokalu lub budynku mieszkalnym, 5) nie posiadają zaległości wobec Funduszu lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie. 2. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących. Dofinansowaniem ze środków PFRON nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych. 3. Nie podlega dofinansowaniu budowa podjazdu do klatki schodowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 4. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 5. Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w każdym czasie. 6. Na likwidację barier architektonicznych przyznaje się dofinansowanie do 80% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż ,00 zł. 7. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru Firmy (wykonawcy) i ponosi za to pełną odpowiedzialność. 8. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób leżących, poruszających się na wózkach inwalidzkich. 9. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę z Wnioskodawcą. 10. Prace wykonywane w ramach likwidacji barier architektonicznych nie mogą stwarzać kolejnych barier dla osoby niepełnosprawnej. Bariery w komunikowaniu się 1. O dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, ze środków finansowych Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w komunikowaniu się, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę. 2. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% ceny brutto zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, z tym, że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia: 1) maksymalne dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego wynosi do 80% wartości przedmiotu, nie więcej niż 1.200,00 zł, 2) w przypadku konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania np. powiększający lub głośnomówiący - wysokość dofinansowania wynosi do 80% jego wartości. 3. Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się może być udzielone Wnioskodawcy raz na 3 lata. Oznacza to, że Wnioskodawca może ubiegać się o kolejne dofinansowanie z tego samego zadania po upływie trzech lat od daty uzyskania przez niego pierwszego dofinansowania. Datę uzyskania określa się datę faktycznego otrzymania dofinansowania z danego tytułu, tj. data przekazania środków na konto potwierdzona wyciągiem bankowym. 4. Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a pozytywnie rozpatrywanie są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu na dany rok kalendarzowy. 5. Na korzyść Wnioskodawcy bierze się fakt wcześniejszego nie korzystania z dofinansowania w ramach danego zadania. 6. Umowa o dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się zawierana jest z Wnioskodawcą, którego wniosek został zakwalifikowany przez Komisję. 7. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Bariery techniczne 1. O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwi wydajniejsze jej funkcjonowanie, wykonywanie podstawowych, codziennych czynności. 2. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% ceny brutto zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych, z tym, że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 3. Określa się maksymalne dofinansowanie do zakupu: 1) pralki automatycznej - do 80% wartości przedmiotu, nie więcej jednak niż 1.000,00 zł, 2) zmywarki - do 80% wartości przedmiotu, nie więcej jednak niż 1.000,00 zł. 8

9 4. Dofinansowanie na likwidację barier technicznych może być udzielone Wnioskodawcy raz na 3 lata. Oznacza to, że Wnioskodawca może ubiegać się o kolejne dofinansowanie z tego samego zadania po upływie trzech lat od daty uzyskania przez niego pierwszego dofinansowania. Datę uzyskania określa się datę faktycznego otrzymania dofinansowania z danego tytułu, tj. data przekazania środków na konto potwierdzona wyciągiem bankowym. 5. Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy, a ich rozpatrzenie następuje w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu na dany rok kalendarzowy. 6. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców przed podpisaniem umowy. 7. Na korzyść Wnioskodawcy bierze się fakt wcześniejszego nie korzystania z dofinansowania w ramach danego zadania. 8. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez zawarciem umowy o dofinansowanie. 9

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem Załącznik do zarządzenia nr DKPiO.013.10.2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17.03.2017 r. Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.)

z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.) Dz.U.2002.96.861 2003.06.20 zm. Dz.U.2003.100.930 1 2008.01.24 zm. Dz.U.2008.3.15 1 2009.04.03 zm. Dz.U.2009.44.360 1 2012.05.29 zm. Dz.U.2012.600 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU:

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU: Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2015. Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy: 1. dofinansowanie kosztów tworzenia oraz finansowanie w całości lub w części kosztów działalności lub kosztów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60/117/2016 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 3 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 60/117/2016 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 3 lutego 2016 roku Uchwała Nr 60/117/2016 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 926 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7 /23/ 2019 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 stycznia 2019 rok

Uchwała Nr 7 /23/ 2019 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 stycznia 2019 rok Uchwała Nr 7 /23/ 2019 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 stycznia 2019 rok w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. w zakresie rehabilitacji społecznej

Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. w zakresie rehabilitacji społecznej Ą ó Ą Ł ń ś ó ł ó ł ł ó ł ó ą ń ł ń ż ś ó ńń ó ą ć ś ó ń ó ł ą ł ó ą ł ł ą ą łł ę ę ń ś ó ł ó ł ą Ńą Ą Ą ę ń ł Ę ę Załącznik do Uchwały Nr 148/2017 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 10 kwietnia 2017r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. Załącznik nr 2 do Uchwały 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

2. Osoba niepełnosprawna musi spełniać kryterium dochodowe.

2. Osoba niepełnosprawna musi spełniać kryterium dochodowe. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2018 z dnia 17.12.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku

Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2013 r. Poz. 1190

Warszawa, dnia 8 października 2013 r. Poz. 1190 Warszawa, dnia 8 października 2013 r. Poz. 1190 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.12.2017r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 31 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 8 października 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 31 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2013 r. Poz. 1190 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

INFORMACJA. 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej INFORMACJA dotycząca dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Grodziskiego.

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp. KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych Zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych Zasady zostały opracowane na podstawie: 1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy uŝyciu tego sprzętu,

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy uŝyciu tego sprzętu, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/319/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/319/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/319/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU I. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OPIEKUNÓW W TURNISIE REHABILITACYJNYM ( art.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 1 kwietnia 2015r Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz

PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz KARTA OPISU USŁUGI PCPR/3/2015/1 Stan na dzień 13.01.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Spółdzielcza 3 26 200 Końskie tel. (41) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w danym roku kalendarzowym, w którym osoba niepełnosprawna stara się o dofinansowanie na wyjazd.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w danym roku kalendarzowym, w którym osoba niepełnosprawna stara się o dofinansowanie na wyjazd. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce Z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu z dnia 20 listopada 2017r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu z dnia 20 listopada 2017r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu z dnia 20 listopada 2017r. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

BIP PCPR Brzeg ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

BIP PCPR Brzeg ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH PFRON ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Nasze zadania. Dofinansowanie likwidacji Barier w Komunikowaniu się i Technicznych. Kto może otrzymać pomoc? Co jest przedmiotem dofinansowania?

Nasze zadania. Dofinansowanie likwidacji Barier w Komunikowaniu się i Technicznych. Kto może otrzymać pomoc? Co jest przedmiotem dofinansowania? Nasze zadania Dofinansowanie likwidacji Barier w Komunikowaniu się i Technicznych Kto może otrzymać pomoc? Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Załącznik do Uchwały Nr 425/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia 29.12.2011r. Zasady udzielania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Zasady i procedury udzielania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXIX/189/17. Rady Powiatu Gryfickiego. z dnia 30 marca 2017 r.

U C H W A Ł A N R XXIX/189/17. Rady Powiatu Gryfickiego. z dnia 30 marca 2017 r. U C H W A Ł A N R XXIX/189/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. Jeśli w zarządzeniu jest mowa o: Centrum należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej Załącznik Nr 6 do uchwały Nr t1~ml,~a5 Zarządu Powiatu w Sępólnie. Krlłeńskim z dnia..~.~t.cl. t.oa5 J' Zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

REGULAMIN. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Załącznik do Zarządzenia Nr 10/3/2017 Starosty Namysłowskiego z dnia 30.03.2017 r. REGULAMIN RAMOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.

powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 287/2016 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. Procedury postępowania o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych ze środków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOFINANSOWŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2013 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

KRYTERIA DOFINANSOWŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2013 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ KRYTERIA DOFINANSOWŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2013 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Podstawa prawna: 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011r.(Dz.U. 2011 nr 127

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 2 /2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie: zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora PCPR z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora PCPR z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora PCPR z dnia 02.01.2018r. Procedury rozpatrywania wniosków i zasady udzielania dofinansowań ze środków PFRON do poszczególnych zadań związanych z rehabilitacją

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady określają:

Niniejsze zasady określają: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /2014r z dnia 04 lutego 2014r Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza

przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza Załącznik Nr 5 do uchwały Nr A4l.~.1-fto4~ Zarządu Pow atu w Sępólnie Krajeńskim t),.. J e: z dnia Aft. MĄor(VO-J tiju" r.j " Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR XL/274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku UCHWAŁA NR XL/274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Nr kolejny wniosku i rok złożenia data wpływu wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 2/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. Zarządzenie nr 2/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania w 2014 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ Nr sprawy:... 1. Dane wnioskodawcy Nazwisko Imię PESEL Kod Ulica i numer NIP Miejscowość Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 maja 2015 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 maja 2015 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 maja 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I OSÓB PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

ADRES ZAMIESZKANIA (pobyt stały) Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

ADRES ZAMIESZKANIA (pobyt stały) Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Data wpływu: Nr wniosku ORT/DZ*/ / Nr sprawy DdRS.6101. / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY / DZIECKU / PODOPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 1. Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 27 marca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 27 marca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 27 marca 2015 r. Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie określenia zasad realizacji dofinansowania i refundacji kosztów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 65, tel. (68) 457-43-34 Data wpływu wniosku Nr sprawy: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 94/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 1kwietnia 2015r

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 94/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 1kwietnia 2015r 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 94/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 1kwietnia 2015r Procedura udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

NR XXXVII/243/2017. z dnia 31 sierpnia 2017r.

NR XXXVII/243/2017. z dnia 31 sierpnia 2017r. UCHWALA NR XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/201l2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 25 lutego 2016 r. SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Sopot, 2016 Według

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Data wpływu wniosku do PCPR Sanok, ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4417...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Dyrektora MOPS w Płocku z dnia... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek

Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Dyrektora MOPS w Płocku z dnia... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Dyrektora MOPS w Płocku z dnia... Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PCPR.... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej/nieposiadającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 65, tel. (68) 457-43-34 Data wpływu wniosku Nr sprawy: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I TECHNICZNYCH I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację

Bardziej szczegółowo

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest:

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest: Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 1. Wnioski o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Imię (imiona) i nazwisko: 2. Adres zamieszkania (miejsce pobytu osoby bezdomnej)

W N I O S E K. 1. Imię (imiona) i nazwisko: 2. Adres zamieszkania (miejsce pobytu osoby bezdomnej) data wpływu wniosku PCPR. W N I O S E K o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CZĘŚĆ A (wypełnia Wnioskodawca)

Bardziej szczegółowo

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji, gdy:

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko... Data urodzenia...pesel... Adres zamieszkania...

Imię i Nazwisko... Data urodzenia...pesel... Adres zamieszkania... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych Wnioskodawca (wypełnić drukowanymi literami) Imię

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier (zaznacz właściwe)

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier (zaznacz właściwe) data wpływu wniosku PCPR. W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier (zaznacz właściwe) w komunikowaniu się technicznych CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wydanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 12 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 12 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

Bardziej szczegółowo

Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r.

Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r. Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Data wpływu kompletnego wniosku

Data wpływu kompletnego wniosku Numer sprawy Pieczęć PCPR Data wpływu kompletnego wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 560/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. Zasady przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 87/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2019r. Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad realizacji dofinansowania i refundacji kosztów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 808/13 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 808/13 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 808/13 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 646 / ZP / III / 09 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 21 października 2009r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 646 / ZP / III / 09 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 21 października 2009r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 646 / ZP / III / 09 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 21 października 2009r. Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

A. Dane Wnioskodawcy PESEL PESEL. Imię... Nazwisko... Adres zameldowania: Kod...-... Miejscowość... ul... Adres zamieszkania: Kod -..

A. Dane Wnioskodawcy PESEL PESEL. Imię... Nazwisko... Adres zameldowania: Kod...-... Miejscowość... ul... Adres zamieszkania: Kod -.. WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW MIASTA POZNANIA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18 tel. (61) 860 99 32 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 26 czerwca 2014r. ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Finansowanie szkoleń uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Data urodzenia... PESEL.. kontakt tel.

Imię i nazwisko... Data urodzenia... PESEL.. kontakt tel. PCPR.... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej/

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 kwietnia 2018r.

Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 kwietnia 2018r. Zarządzenie Nr 96/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad realizacji dofinansowania i refundacji kosztów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna (wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna)

Imię i nazwisko opiekuna (wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna) . Pieczątka wpływu PCPR Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 417/16 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 417/16 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 417/16 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. Procedura udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo