PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU I. Wprowadzenie 1. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie: nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, nauk o zdrowiu. 2. Podstawy prawne przeprowadzania przewodu doktorskiego (zwanego dalej przewodem), obowiązujące na Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (zwanym dalej Wydziałem ): Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.), Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zwanego dalej Rozporządzeniem, Uchwale nr 30/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia w sprawie zmiany kryteriów ocen dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego oraz Uchwała nr 13/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia w sprawie dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego, ( 1 ust. 1). 3. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora, zwana jest dalej kandydatem (Rozporządzenie 2011, 1.1). Dziekan Wydziału jest zwany dalej dziekanem, rada Wydziału - radą. 4. W głosowaniach związanym z przewodem biorą udział członkowie rady z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. 5. Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych ważnych głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania (art. 20 ust. 1 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki). II. Ogólne warunki wymagane od kandydata 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra, lekarza lub innego równorzędnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. 2. Uzyskanie wstępnej zgody osoby z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na podjęcie się promotorskiej opieki nad realizacją rozprawy. 3. W szczególnych wypadkach o wszczęcie przewodu może starać się osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i uzyskała Diamentowy

2 Grant w ramach programu ustanowionego przez właściwego ministra do spraw nauki (Rozporządzenie 1, 2). III. Szczegółowe warunki wymagane od kandydata 1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie dorobku publikacyjnego 12 pkt wg. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (Uchwała Senatu nr 30/2014). I. Wniosek o wszczęcie przewodu 1. Kandydat przedstawia osobiście dziekanowi: a) wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego ze wskazaniem dziedziny nauki która określać będzie stopień uzyskany w wyniku postępowania doktorskiego b) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy, c) proponowany temat i założenia rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej, oraz propozycję co do osoby promotora d) oświadczenie, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w żadnej innej uczelni e) wykaz publikacji naukowych, potwierdzony przez Bibliotekę UMB w którym dorobek publikacyjnego 12 pkt wg. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. f) życiorys, g) zgodę komisji etycznej UMB, h) opinię proponowanego promotora, ze wskazaniem promotora pomocniczego jeśli promotor takiego wyznacza i) oświadczenie o przejęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dotyczy osób spoza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 3. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej 4. Promotorem w przewodzie doktorskim może być również osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, nieposiadająca polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, jeżeli rada uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 5. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. IV. Wszczęcie przewodu 1. Dziekan zapoznaje się z wnioskiem kandydata i załączonymi dokumentami, a następnie powołuje komisję wydziałową spośród członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i wyznacza termin posiedzenia komisji, na którym, w obecności proponowanego promotora, kandydat prezentuje swój dorobek zawodowy, tezy rozprawy doktorskiej i planowany zakres merytoryczny rozprawy, s 2. Zaakceptowane przez Komisję tezy rozprawy umieszczane są na stronie internetowej Wydziału jako załącznik do programu rady. 3. Na najbliższym posiedzeniu rady dziekan przedstawia członkom Rady projekty uchwał

3 w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego wyznaczenia promotora lub promotora i promotora pomocniczego 4. Na posiedzeniu rady obecność promotora jest obowiązkowa. 5. Rada dyskutuje projekty uchwały przedstawionej przez dziekana i w głosowaniu tajnym podejmuje odpowiednie uchwały (Ustawa, art. 14.2). V. Złożenie rozprawy doktorskiej 1. Rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 2. Pracę doktorską może stanowić monografia lub cykl spójnych tematycznie prac opublikowanych lub przyjętych do druku. Cykl prac może stanowić jedna lub więcej prac oryginalnych, gdy sumaryczny IF czasopism, w których opublikowano prace wynosi nie mniej niż 3 wg danych JCR obowiązujących na dzień publikacji oraz spójna tematycznie praca przeglądowa opublikowana w czasopiśmie znajdującym się na liście MNiSZW (min. 4 pkt). Do cyklu mogą być zaliczone prace, dla których nie upłynęło więcej niż 4 lata od daty publikacji do czasu złożenia pracy do Dziekanatu i w których udział doktoranta stanowi minimum 50% wg oświadczeń współautorów. Jeżeli pracę doktorską stanowi cykl prac: 1) osoba ubiegająca się o stopień doktora powinna być pierwszym lub drugim autorem we wszystkich publikacjach stanowiących pracę doktorska, w tym pierwszym autorem najwyżej punktowanej pracy oryginalnej z IF oraz pierwszym autorem pracy przeglądowej, 2) wymagana jest afiliacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w przypadku pracowników UMB oraz studentów studiów doktoranckich na UMB. (Uchwała Senatu nr 30/2014). 3. Oświadczenia współautorów o udziale w pracy w przypadku cyklu spójnych tematycznie prac opublikowanych lub przyjętych do druku 4. Rozprawa powinna zawierać również streszczenie w języku angielskim, lub polskim, jeżeli została napisana w innym języku niż polski (Ustawa, art. 13, 1-6). 5. Rozprawę doktorską doktorant przedkłada promotorowi w pięciu egzemplarzach oraz zapis elektroniczny dysertacji na płycie CD 6. Promotor przedstawia rozprawę dziekanowi, wraz ze swoją opinią, W celu kontynuacji przewodu doktorskiego opinia promotora musi być pozytywna. Negatywna opinia promotora jest równoznaczna z odmową uznania przedłożonej pracy za rozprawę doktorską i jest podstawą do zamknięcia przewodu doktorskiego. 7. Rozprawa doktorska podlega kontroli oryginalności pracy według procedury antyplagiatowej zgodnie z Regulaminu antyplagiatowym obowiązującym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Pozytywny wynik kontroli rozprawy doktorskiej zgodnie z procedurą antyplagiatową jest warunkiem dopuszczenia rozprawy doktorskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. VI. Wyznaczenie recenzentów 1. Po przedstawieniu przez promotora rozprawy doktorskiej, dziekan przedstawia radzie propozycje co najmniej dwóch recenzentów: - dla kandydatów będących pracownikami lub doktorantami UMB - spośród osób niebędących pracownikami UMB

4 - dla kandydatów spoza UMB - spośród osób niebędących pracownikami Uczelni/jednostki organizacyjnej zatrudniającej kandydata (w tym przypadku może być recenzent zatrudniony w UMB, ale na innym Wydziale niż WNZ) 2. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (nie posiada wspólnych prac ani z doktorantem ani z promotorem, oraz w żaden sposób nie przyczyniła się do powstania rzeczonej pracy doktorskiej) 3. Rada, w głosowaniu tajnym, wyznacza recenzentów rozprawy doktorskiej (Ustawa, art. 14 ust.2 pkt.2). 4. Recenzenci, do których dziekan kieruje rozprawę, są zobowiązani przedstawić swoje opinie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania rozprawy. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc. Recenzja powinna być przedłożona radzie w wersji papierowej i elektronicznej (Rozporządzenie 2011,, 6.3). 5. Recenzja rozprawy doktorskiej powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę, że rozprawa ta spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 Ustawy. 6. Recenzja może zawierać również wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia, lub poprawienia rozprawy. 7. Rozprawa uzupełniona, lub poprawiona, wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów. 8. Po otrzymaniu ostatniej recenzji rada przekazuje je w formie elektronicznej do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (Rozporządzenie 2011, 6.7) VII. Powołanie komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego 1. Rada może w głosowaniu tajnym powołać spośród swoich członków, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej (Rozporządzenie 2011, 3.1 pkt 2) co najmniej siedmioosobową komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, zwaną dalej komisją doktorską,; w skład komisji doktorskiej wchodzą ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej i promotor lub promotorzy. Komisja do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w zakresie nauk medycznych dyscyplina medycyna powinna się składać w większości z członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zaliczonych do minimum kadrowego w zakresie dyscypliny nauk medycznych dyscyplina medycyna Komisja do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o zdrowiu powinna się składać w większości z członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zaliczonych do minimum kadrowego w zakresie nauk o zdrowiu. 2. Rada może powołać również w skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej promotora pomocniczego bez prawa głosu. VIII. Egzaminy doktorskie 1. Egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej. 2. Dziekan na wniosek promotora, proponuje tematykę egzaminów doktorskich: z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, z dyscypliny dodatkowej filozofia z języka obcego nowożytnego, jeżeli do wniosku o wszczęcie przewodu nie dołączono właściwego certyfikatu o znajomości języka nowożytnego (pkt 4.2) 3. Rada zatwierdza tematykę egzaminów doktorskich w głosowaniu tajnym.

5 4. Dziekan proponuje radzie skład komisji egzaminacyjnych: a) z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotora b) z dyscypliny dodatkowej w składzie co najmniej trzech osób, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi, c) z języka obcego nowożytnego w składzie co najmniej trzech osób, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej. 5. Rada w głosowaniu tajnym powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie (Rozporządzenie 2011, 3): 6. Do egzaminu z dyscypliny podstawowej kandydat może przystąpić po wpłynięciu dwóch recenzji oraz po zdaniu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego. 7. W protokole z egzaminu zamieszcza się treść wszystkich zadanych pytań i oceny odpowiedzi na każde z tych pytań (ndst, dst, db lub bdb) oraz podaje się ogólny wynik egzaminu. 8. W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego rada, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz. Termin egzaminu wyznacza dziekan. IX. Przyjęcie rozprawy doktorskiej 1. Komisja doktorska po zapoznaniu się z recenzjami i wynikami egzaminów doktorskich podejmuje, w głosowaniu tajnym, uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (Ustawa, art.14 ust.2 pkt.3). 2. Komisja doktorska może uzależnić przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia. 3. Jeśli komisja doktorska uzależniła przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia, kandydat w porozumieniu z promotorem składa poprawioną rozprawę dziekanowi, który przekazuje ją recenzentom celem uzyskania dodatkowych opinii. Recenzenci, w terminie miesiąca o dnia otrzymania wniosku, przedstawiają dziekanowi recenzje uzupełnionej rozprawy doktorskiej (Rozporządzenie 2011, 6.6). Po zapoznaniu się z nimi komisja podejmuje uchwałę, jak w p. IX W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony Komisja doktorska przedstawia sprawę Radzie Wydziału (Rozporządzenie ) 5. Jeżeli rada podjęła uchwałę o nieprzyjęciu rozprawy, oznacza to zamknięcie przewodu. Rozprawa nie może być wówczas podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora poza Wydziałem (Ustawa, art. 14 ust.3). 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej WNoZ. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez Komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. X. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 1. Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej ustala dziekan w porozumieniu z doktorantem i promotorem. 2. Dziekan, co najmniej 10 dni przed terminem obrony, zawiadamia o jej dacie i miejscu

6 jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauki medyczne, oraz wywiesza odpowiednie ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału, informując jednocześnie, że zainteresowani mogą zapoznać się z rozprawą doktorską w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz ze streszczeniami rozprawy doktorskiej, wraz z recenzjami zamieszczonymi na stronie internetowej UMB (Rozporządzenie 2011, 7.3). 3. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej z udziałem promotora i recenzentów, których obecność jest obowiązkowa. 4. W trakcie posiedzenia: a) promotor charakteryzuje sylwetkę doktoranta zwracając uwagę na jego dotychczasowy dorobek naukowy i dydaktyczny, b) kandydat prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej, c) recenzenci przedstawiają swoje opinie (w razie nieobecności jednego recenzenta jego opinię odczytuje dziekan). d) Następnie dziekan otwiera dyskusję, mającą charakter publiczny, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni, zwyczajowo rozpoczynając od pytań recenzentów. Recenzenci mogą zrezygnować z zadawania pytań, jeśli pytania wynikają z recenzji. Doktorant w pierwszej kolejności powinien ustosunkować się do uwag zawartych w recenzjach, a następnie odpowiedzieć na pytania w kolejności zdawania pytań. Dyskusję kończy wypowiedź doktoranta. e) Po zakończeniu jawnej części obrony rozprawy doktorskiej odbywa się niejawne posiedzenie komisji doktorskiej, w której biorą udział wyłącznie członkowie komisji. Na niejawnym posiedzeniu komisja podejmuje uchwały w sprawach: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (Ustawa, art. 14 ust.2 pkt.4), przygotowania projektu uchwały o nadaniu stopnia doktora w celu przedstawienia jej radzie f) O wyniku obrad Komisji doktorskiej, dziekan (przewodniczący Komisji) powiadamia niezwłocznie kandydata oraz osoby uczestniczące w publicznej obronie. 5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia (Ustawa, art. 15 ust.1) XI. Postępowanie po nadaniu stopnia doktora 1. Po nadaniu stopnia naukowego doktora należy przygotować dokumentację przewodu doktorskiego: a) protokół z posiedzenia Rady Wydziału b) kartę SYNABA c) załącznik do karty SYNABA d) zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora XII. Zespołowa rozprawa doktorska 1. Rozprawę doktorską może stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata, odpowiadający warunkom określonym w pkt. V W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy przedłożyć oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. 3. W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej więcej

7 niż jedna osoba, należy: przeprowadzić obronę rozprawy doktorskiej równocześnie dla wszystkich kandydatów, podejmować uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego oddzielnie w stosunku do każdego kandydata. XIII. Uwagi końcowe 1. Jeśli promotorem lub rozprawy jest dziekan, nie może on reprezentować Rady Wydziału w żadnej sprawie związanej z przewodem, ani przewodniczyć radzie w tych punktach porządku dziennego, które dotyczą przewodu. 2. Skład Komisji doktorskiej może zostać zmieniony lub uzupełniony na wniosek dziekana w tym samym trybie, jak jej powołanie. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą nadania stopnia lub zamknięcia przewodu. 3. Skład komisji egzaminacyjnej może zostać zmieniony lub uzupełniony na wniosek dziekana w tym samym trybie, jak jej powołanie. 4. Zmiana recenzenta przez radę może nastąpić w tym samym trybie, jak powołanie recenzentów. 5. Zmiana tematu rozprawy może nastąpić na wniosek doktoranta w tym samym trybie, jak wszczęcie przewodu. 6. W uzasadnionym przypadku zmiana promotora może nastąpić na wniosek promotora lub kandydata w tym samym trybie, jak wszczęcie przewodu. 7. W przypadku śmierci promotora, dziekan w porozumieniu z kandydatem, przedstawia radzie wniosek: w sprawie wyznaczenia nowego promotora, lub alternatywnie, w sprawie zamknięcia przewodu. Rada podejmuje decyzję w tym samym trybie, jak przy wszczęciu przewodu. 8. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego (Ustawa, art. 14.4) 9. Przewód może zostać zamknięty poza przypadkami wymienionymi wyżej w p. IX.5, XIII.7 i XIII.8, na wniosek kandydata, promotora lub dziekana. Decyzja rady o zamknięciu przewodu na wniosek kandydata podejmowana jest w głosowaniu jawnym. Podobnie w głosowaniu jawnym rada podejmuje decyzję o zamknięciu przewodu na wniosek promotora, lub dziekana o ile przewód został otwarty przed ponad 5 laty; w innych przypadkach - w głosowaniu tajnym. O decyzji rady należy pisemnie zawiadomić doktoranta (o ile jest to możliwe). 10. Przewód zostaje zamknięty bez żadnych formalności w przypadku śmierci doktoranta, o czym dziekan informuje radę. 11. W punktach porządku obrad rady dotyczących przewodu, przewodniczy dziekan z zastrzeżeniem p. XIII Jeśli promotor i recenzenci nie są członkami rady, dziekan zaprasza ich na posiedzenie rady i są oni uprawnieni do wszystkich głosowań związanych z przewodem (Ustawa, art. 20 ust.3). 13. Głosy nieważne w głosowaniu tajnym traktuje się przy ustalaniu wyniku, tak jak głosy wstrzymujących się. XIV. Odwołania 1. Od uchwały rady w sprawie: odmowy wszczęcia przewodu, odmowy przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony

8 odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej odmowy nadania stopnia doktora, zamknięcia przewodu nie na wniosek kandydata, przysługuje doktorantowi odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (Ustawa, art. 21). 2. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem rady (składając je dziekanowi) w terminie miesiąca od dnia powiadomienia o uchwale. Rada powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania, która po zapoznaniu się z aktami przewodu i odwołaniem kandydata przedstawia radzie propozycję opinii w tej sprawie. Opinię rada uchwala w głosowaniu tajnym. Rada przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji wraz ze swą opinią i aktami przewodu w terminie 3 miesięcy od daty złożenia odwołania. Dalszy tok sprawy zależy od decyzji Centralnej Komisji, która może utrzymać w mocy zaskarżoną uchwałę, uchylając ją przekazać sprawę radzie do ponownego rozpatrzenia, lub skierować ją do innej jednostki organizacyjnej.

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1. Wstęp 1.1. Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego (zwanego dalej przewodem), obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1. Wstęp 1.1. Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego (zwanego dalej przewodem), obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału z dnia 19.09.2013. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni

Uchwała Rady Wydziału z dnia 19.09.2013. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni Uchwała Rady Wydziału z dnia 19.09.2013 ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni 1. Wstęp 1.1. Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego (zwanego

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) Lp. 1. 2. 3. Kroki procedury Seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego Wszczęcie przewodu Doktorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE FIZJOTERAPII AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE FIZJOTERAPII AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE FIZJOTERAPII AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym 1 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. ze zm. Uchwałą Nr 12/2017 z dnia 8.03.2017 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Zatwierdzono na posiedzeniu RN dn. 8 kwietnia 2016 Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Symbol: WSZJK- SDR- NS-1 Wydanie: Data: 2017-11-22 Stron: 1/2017 7 1. CEL Celem procedury jest określenie zakresu działań w

Bardziej szczegółowo

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO przyjęty przez Radę Naukową ISNS UW w dniu 5 kwietnia 2017 I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Wszczęcie przewodu doktorskiego 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która:

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 1 Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 7/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wewnętrznej procedury przeprowadzania przewodu

Bardziej szczegółowo

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatwierdzona przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 17 lutego 2017 r. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Czynności w przewodzie doktorskim

I. Czynności w przewodzie doktorskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27.05.2014r. Regulaminu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Podstawy prawne: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 13.05.2014 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Symbol: WSZJK-PD- MW-1 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego Data: 16.02.2014 Wydanie: Stron: 1/2015

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg)

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) 1. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne procedura

Postępowanie habilitacyjne procedura Postępowanie habilitacyjne procedura Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Naukową IS UW w dniu 6 marca 2018 r., zgodny ze stanem prawnym na 6 marca 2018

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Załącznik do uchwały Rady Naukowej ISP PAN nr 136 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 z dnia 22 listopada 2012r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.] Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu Zabrze, 18.01.2018 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu 1. Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały nr 22 Rady WR AWF Warszawa z dnia 8.12.2015 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE FIZJOTERAPII AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE FIZJOTERAPII AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH Załączniki do uchwały nr RWF - 4/XII/2016 Rady Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego Uchwała Nr AWWF-2-XII/2008 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 grudnia 2008 roku dotycząca procedury czynności w przewodach doktorskich

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA 1. Osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu doktorskiego w Głównym Instytucie Górnictwa występuje do Naczelnego Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 9 kwietnia 2013 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie I. Postanowienia wstępne 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz Procedura doktorska Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2009 r. Podstawa prawna

Tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2009 r. Podstawa prawna Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Tekst jednolity z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 z dnia 13 lipca 2016r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zaopiniowane przez Radę Naukową IMŻ Uchwała nr 6/154 z dnia 5 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586,

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586, Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie: procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/19/2014 Rady Wydziału Architektury PB z dn12.02.2014 r. i Uchwały nr 2/23/2014 z dn.26.02.2014 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.02.2008 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP

Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub finanse na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Rady WR AWF Warszawa z dnia 23.07.2018 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 Rady WR AWF Warszawa z dnia 10.04.2018 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii Część 1. Przepisy Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski;

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; Załącznik do Uchwały nr 99 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 3 lipca 2012 r. z późn. zmianami Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PROCEDURY STARE wg. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1.

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM I. DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA WYMAGANE DOKUMENTY: Kandydat składa w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego 3 komplety dokumentów w wersji

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załacznik do Uchwały nr 30/2012/2013 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2013 r. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 108/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 27 października 2011 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 20.06.2016r. REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Regulamin przeprowadzania przewodów habilitacyjnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Postępowania habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych w

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 131 Rady Wydziału Nauk o Ziemi z dnia 6.12.2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2016

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1842 ),

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1842 ), Procedura związana z przewodem doktorskim realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zatwierdzona Uchwałą Rady Wydziału Architektury w dniu 21.12.2016 r. 1. Przedmiot: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załącznik do Uchwały nr 91/2015/2016 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 16 marca 2016 r. POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych Regulamin uszczegółowiający tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 23 marca 2016 roku PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego A. Postanowienia wstępne I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim Wydział Informatyki PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. Dz.U.04.15.128 2006.01.06 zm. Dz.U.2005.252.2125 1 2006.09.12 zm. Dz.U.2006.153.1094 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo