Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP:"

Transkrypt

1 ...FZ-1986/07... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA FINANSÓW Komendy Głównej Policji Warszawa ul. Domaniewska 36/38 tel fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006, Nr 164, poz. 1163, zwane dalej ustawą Pzp). Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów marki Volkswagen Nr postępowania 60/Ctr/07/MZ... data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

2 ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów marki Volkswagen dla Komendy Głównej Policji. NR CPV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Faktyczna ilość i asortyment zamawianych sukcesywnie części będzie zależny od bieżących potrzeb Zamawiającego. ROZDZIAŁ II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. ROZDZIAŁ III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. ROZDZIAŁ IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI 1. Termin realizacji zamówienia sukcesywne dostawy w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 12-tu miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo-jakościowego, przy czym na części zamienne, dla których ich producent udziela gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest udzielić takich samych warunków gwarancji. ROZDZIAŁ VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp, 2. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ. SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 2

3 ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp, Zamawiający żąda: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. b) oświadczenie złożone w myśl art. 44 upzp w związku z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 upzp, - wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu jednej wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanej, dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż zł brutto zamówienia, z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego jego należyte wykonanie. 3. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru lub zgłoszenia działalności gospodarczej, albo przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty. Brak potwierdzenia kserokopii oznaczać będzie brak dokumentu. 4. Wykonawca, który nie uzupełni w trybie art. 26 ust. 3 upzp oświadczeń i dokumentów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dalej zbiorczo korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie z zachowaniem zasad określonych w art. 27 ust. 1 i 2 upzp. 2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Korespondencja może być przekazywana faksem pod warunkiem niezwłocznego SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 3

4 potwierdzenia pisemnie, na nr faksu Zamawiającego Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację, zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Wprowadzona modyfikacja stanie się wiążąca dla wykonawców. ROZDZIAŁ IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: Sławomir Białecki tel w sprawach formalnych: Monika Zarzycka tel ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W przypadkach omówionych w art. 181 upzp bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 upzp w związku z art. 82 ust. 1 upzp. 3. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Dokumenty w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń w zakresie nazw własnych towaru, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz nazw instytucji mających siedzibę poza granicami RP. 4. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki (ważną), jeżeli będzie: a) zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164, poz. 1163), b) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ, SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 4

5 c) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert, 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione. 7. Oferta powinna być zszyta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się stron. 8. Oprócz wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, oferta musi zawierać a) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru z załącznika 2 b) wypełniony formularz cenowy wg wzoru z załącznika 3 c) pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. 9. Oferty oraz wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców w trakcie postępowania stanowią załączniki do protokołu i są jawne. 10. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 11. Dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, powinny być oznaczone klauzulą Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i wydzielone od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp. 12. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zawierającej nazwę firmy-wykonawcy, adres, nr tel., i faksu. Zamkniętą kopertę należy zaadresować: Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów KGP WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38 Oferta do przetargu, nr sprawy 60/Ctr/07/MZ Nie otwierać przed dniem roku do godz. 11:00 (Niewłaściwe oznaczenie koperty nie będzie skutkować odrzuceniem oferty lecz w przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert ). SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 5

6 ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego postępowanie tj.: Biurze Finansów KGP, Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, do dnia do godz. 10:45 2. Oferty, które wpłyną po w/w. terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania (bez względu na datę wysłania) po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz. 11:00 w siedzibie prowadzącego postępowanie. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje wynikające z art. 86 ust. 4 upzp, tj.: nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatków od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, kosztów transportu, ewentualnych opustów i rabatów. 2. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (z podatkiem VAT) zgłoszoną w formularzu cenowym. ROZDZIAŁ XIV. WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 1. Zamawiający opłaci należność za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika Komendę Główną Policji Warszawa, ul. Puławska 148/150, NIP , REGON SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 6

7 3. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni liczonych od daty dostarczenia faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru jakościowo - ilościowego do Biura Logistyki Policji KGP, ul. Domaniewska 36/38, Warszawa. 4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 5. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. ROZDZIAŁ XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej wymienionym kryterium: Cena oferty brutto - 100% 2. Zamawiający dokona wyboru oferty, która jest zgodna z upzp, spełnia wymogi określone w SIWZ oraz zawiera najniższą cenę. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 upzp. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową specyfikację ilościowo-cenową na zaoferowany przedmiot zamówienia z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto, podatku, cen jednostkowych brutto, wartości brutto każdej pozycji wymienionej w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia oraz zsumowaniem wszystkich wartości poszczególnych pozycji ( będzie stanowić jako załącznik do umowy ). 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. ROZDZIAŁ XVII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 1. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 upzp. 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. ROZDZIAŁ XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 7

8 ROZDZIAŁ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określono w Dziale VI upzp (z zastrzeżeniem art. 4a ust.1) 2. Miejscem właściwym do składania protestów i zwracania się o wyjaśnienie treści SIWZ jest siedziba prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Biuro Finansów KGP, Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 pokój 531A (V piętro, kancelaria, tel ) w dni urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 16:15 z wyłączeniem świąt państwowych i kościelnych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 25 stron wraz z 5 załącznikami, które stanowią jej integralną część. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3 Formularz cenowy Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 Pzp Załącznik nr 5 Projekt umowy... Podpis przewodniczącego SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 8

9 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr l Wykaz zamawianych części zamiennych do samochodów marki: VW PASSAT 1.8 T nr nadw. WVWZZZ3BZWP128261, poj. 1.8 L, rok prod VW PASSAT 1.8 T Lp. Nazwa części Ilość 1 amortyzator przód 1 2 amortyzator tylny 1 3 docisk sprzęgła 1 4 drążek kierowniczy 1 5 filtr klimatyzacji 1 6 filtr oleju 1 7 filtr paliwa 1 8 filtr powietrza 1 9 końcówka drążka kierowniczego lewa 1 10 końcówka drążka kierowniczego prawa 1 11 klocki h-ca przednie kpl 1 12 klocki h-ca tylne kpl 1 13 łożysko oporowe sprzęgła 1 14 osłona przegubu półosi zewn pompa hamulcowa 1 16 pompa paliwa 1 17 pompa wodna 1 18 pompa wspomagania 1 19 przegub zewnętrzny 1 20 piórka wycieraczek kpl ramię wahacza dolnego lewego 1 22 ramię wahacza dolnego prawego 1 23 ramię wahacza górnego lewego 1 24 ramię wahacza górnego prawego 1 25 świeca zapłonowa 1 26 uszczelka miski olejowej 1 27 uszczelka pokrywy zaworów 1 28 tarcza sprzęgła 1 29 tarcze h-ca przednie 1 30 tarcze h-ca tylne 1 szt.

10 Wykaz zamawianych części zamiennych do samochodów marki: VW Passat nr nadw. WVWZZZ31ZPE225996, poj. 1.8 L, rok prod VW Passat 1.8 Lp. Nazwa części Ilość szt. 1 amortyzator przód 1 2 amortyzator tył 1 3 bębny hamulcowe komplet 1 4 cylinderek hamulca tył 1 5 docisk sprzęgła 1 6 filtr oleju 1 7 filtr paliwa 1 8 filtr powietrza 1 9 klocki hamulca przednie komplet 1 10 końcówka drążka kierowniczego lewa 1 11 końcówka drążka kierowniczego prawa 1 12 kopułka 1 13 kruciec wodny 1 14 linka gazu 1 15 linka hamulca ręcznego 1 16 linka sprzęgła 1 17 łącznik elastyczny układu wydechowego 1 18 łącznik stabilizatora lewy przód 1 19 łącznik stabilizatora prawy przód 1 20 łożysko oporowe sprzęgła 1 21 łożysko tylnej piasty 1 22 odbój amortyzatora przód 1 23 odbój amortyzatora tył 1 24 osłona amortyzatora przód 1 25 osłona amortyzatora tył 1 26 osłona lewarka zmiany biegów 1 27 osłona przegubu zewnętrznego 1 28 palec rozdzielacza 1 29 pasek klinowy do wspomagania kierownicy 1 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 10

11 30 pasek rozrządu 1 31 piórka wycieraczek 1 32 poduszka silnika przednia 1 33 poduszka silnika tylna 1 34 pompa hamulcowa 1 35 pompa paliwa 1 36 pompa wodna 1 37 pompa wspomagania 1 38 przegub zewnętrzny 1 39 przewody wysokiego napięcia komplet 1 40 przewód hamulcowy elastyczny przód 1 41 rolka napinacza paska rozrządu 1 42 sonda lambda 1 43 sworzeń wahacza przedniego dolnego 1 44 sygnał dźwiękowy dwa wtyki 1 45 szczęki hamulcowe komplet 1 46 świeca zapłonowa 1 47 tarcza sprzęgła 1 48 tarcze hamulca przednie komplet 1 49 termostat 1 50 tłumik środkowy 1 51 tłumik tylny 1 52 tuleja met. gumowa dolnego wahacza 1 53 tuleja met. gumowa tylnej belki 1 54 uszczelka głowicy 1 55 uszczelka miski olejowej 1 56 uszczelka pokrywy zaworów 1 57 wahacz przedni lewy 1 58 wahacz przedni prawy 1 59 wentylator chłodnicy 1 60 wieszak gumowy tłumika 1 61 włącznik kierunkowskazów 1 62 włącznik wycieraczek 1 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 11

12 Wykaz zamawianych części zamiennych do samochodów marki: VW Passat nr nadw. WVWZZZ31ZPE , poj. 2.0 L, rok prod VW Passat 2.0 Lp. Nazwa części Ilość szt. 1 amortyzator przód 1 2 amortyzator tył 1 3 docisk sprzęgła 1 4 filtr oleju 1 5 filtr paliwa 1 6 filtr powietrza 1 7 klocki hamulca przednie komplet 1 8 klocki hamulca tył komplet 1 9 końcówka drążka kierowniczego lewa 1 10 końcówka drążka kierowniczego prawa 1 11 kopułka 1 12 kruciec wodny 1 13 linka hamulca ręcznego 1 14 linka sprzęgła 1 15 linka gazu 1 16 łącznik elastyczny układu wydechowego 1 17 łącznik stabilizatora lewy przód 1 18 łącznik stabilizatora prawy przód 1 19 łożysko oporowe sprzęgła 1 20 łożysko tylnej piasty 1 21 odbój amortyzatora przód 1 22 odbój amortyzatora tył 1 23 osłona amortyzatora przód 1 24 osłona amortyzatora tył 1 25 osłona lewarka zmiany biegów 1 26 osłona przegubu zewnętrznego 1 27 palec rozdzielacza 1 28 pasek klinowy do wspomagania kierownicy 1 29 pasek rozrządu 1 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 12

13 30 piórka wycieraczek 1 31 poduszka silnika przednia 1 32 poduszka silnika tylna 1 33 pompa hamulcowa 1 34 pompa paliwa 1 35 pompa wspomagania 1 36 przewody wysokiego napięcia komplet 1 37 przegub zewnętrzny 1 38 przewód hamulcowy elastyczny przód 1 39 rolka napinacza paska rozrządu 1 40 sworzeń wahacza przedniego dolnego 1 41 sonda lambda 1 42 sygnał dźwiękowy dwa wtyki 1 43 świeca zapłonowa 1 44 tarcza sprzęgła 1 45 tarcze hamulca przednie komplet 1 46 tarcze hamulca tył komplet 1 47 termostat 1 48 tłumik środkowy 1 49 tłumik tylny 1 50 tuleja met. gumowa dolnego wahacza 1 51 tuleja met. gumowa tylnej belki 1 52 uszczelka głowicy 1 53 uszczelka miski olejowej 1 54 uszczelka pokrywy zaworów 1 55 wahacz przedni lewy 1 56 wahacz przedni prawy 1 57 wentylator chłodnicy 1 58 wieszak gumowy tłumika 1 59 włącznik kierunkowskazów 1 60 włącznik wycieraczek 1 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 13

14 Wykaz zamawianych części zamiennych do samochodów marki: VW Transporter T-4 nr nadw. WV2ZZZ70ZPH131557, poj. 2.0 L, rok prod VW Transporter T L Lp. Nazwa części Ilość szt. 1 amortyzator przedni 1 2 amortyzator tylny 1 3 bęben hamulcowy tył 1 4 cylinderek hamulca tył 1 5 czujnik temperatury wody 1 6 docisk sprzęgła 1 7 drążek kierowniczy lewy 1 8 drążek kierowniczy prawy 1 9 filtr oleju 1 10 filtr paliwa 1 11 filtr powietrza 1 12 klocki h-ca przednie kpl 1 13 końcówka dr. kierowniczego lewa 1 14 końcówka dr. kierowniczego prawa 1 15 kopułka 1 16 linka h-ca ręcznego 1 17 ł.ącznik elastyczny układu wydechowego 1 18 łącznik stabilizatora przedniego lewy 1 19 łącznik stabilizatora przedniego prawy 1 20 łożysko oporowe sprzęgła 1 21 łożysko tylnej piasty 1 22 obejma rury wydechowej 1 23 osłona przegubu zewnętrznego 1 24 palec rozdzielacza 1 25 pasek klinowy do wspomagania kierownicy 1 26 pasek rozrządu 1 27 piórka wycieraczek kpl poduszka boczna skrzyni biegów 1 29 poduszka tylna skrzyni biegów 1 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 14

15 30 poduszka zawieszenia silnika 1 31 pompa hamulcowa 1 32 pompa paliwa 1 33 pompa wodna 1 34 pompa wspomagania 1 35 przegub wewnętrzny półosi 1 36 przegub wewnętrzny zewnętrzny 1 37 przewody wysokiego napięcia kpl przewód hamulcowy elastyczny przód 1 39 rolka napinacza paska rozrządu 1 40 rura wydechowa 1 41 sonda lambda 1 42 sprężyna zawieszenia tylnego 1 43 sworzeń górny 1 44 sworzeń wahacza dolnego 1 45 sygnał dźwiękowy dwa wtyki 1 46 szczęki hamulcowe kpl świeca zapłonowa 1 48 tarcza koła 1 49 tarcza sprzęgła 1 50 tarcze h-ca przednie 1 51 termostat 1 52 tłumik środkowy 1 53 tłumik tylny 1 54 tuleja met.gumowa dolnego wahacza przednia 1 55 tuleja met.gumowa dolnego wahacza tulna 1 56 uszczelka głowicy 1 57 uszczelka miski olejowej 1 58 uszczelka pokrywy zaworów 1 59 uszczelka półosi wewnętrzna 1 60 uszczelniacz wałka rozrządu 1 61 wahacz przedni dolny lewy 1 62 wahacz przedni dolny prawy 1 63 wentylator chłodnicy 1 64 wieszak gumowy tłumika 1 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 15

16 65 wózek dolny drzwi przesuwnych 1 66 wózek środkowy drzwi przesuwnych 1 Wykaz zamawianych części zamiennych do samochodów marki: VW Vento nr nadw. WVWZZZ1HZPW739802, poj.1.8i L, ABS rok prod VW VENTO 1.8i Lp. Nazwa części Ilość szt. 1 amortyzator przód 1 2 amortyzator tył 1 3 bębny hamulcowe komplet 1 4 cylinderek hamulca tył 1 5 docisk sprzęgła 1 6 filtr oleju 1 7 filtr paliwa 1 8 filtr powietrza 1 9 klocki hamulca przednie komplet 1 10 końcówka drążka kierowniczego lewa 1 11 końcówka drążka kierowniczego prawa 1 12 kopułka 1 13 kruciec wodny 1 14 linka gazu 1 15 linka hamulca ręcznego 1 16 linka sprzęgła 1 17 łącznik elastyczny układu wydechowego 1 18 łącznik stabilizatora lewy przód 1 19 łącznik stabilizatora prawy przód 1 20 łożysko oporowe sprzęgła 1 21 łożysko tylnej piasty 1 22 odbój amortyzatora przód 1 23 odbój amortyzatora tył 1 24 osłona amortyzatora przód 1 25 osłona amortyzatora tył 1 26 osłona lewarka zmiany biegów 1 27 osłona przegubu zewnętrznego 1 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 16

17 28 palec rozdzielacza 1 29 pasek klinowy do wspomagania kierownicy 1 30 pasek rozrządu 1 31 piórka wycieraczek 1 32 poduszka silnika przednia 1 33 poduszka silnika tylna 1 34 pompa hamulcowa 1 35 pompa paliwa 1 36 pompa wodna 1 37 pompa wspomagania 1 38 przegub zewnętrzny 1 39 przewody wysokiego napięcia komplet 1 40 przewód hamulcowy elastyczny przód 1 41 rolka napinacza paska rozrządu 1 42 sonda lambda 1 43 sworzeń wahacza przedniego dolnego 1 44 sygnał dźwiękowy dwa wtyki 1 45 szczęki hamulcowe komplet 1 46 świeca zapłonowa 1 47 tarcza sprzęgła 1 48 tarcze hamulca przednie komplet 1 49 termostat 1 50 tłumik środkowy 1 51 tłumik tylny 1 52 tuleja met. gumowa dolnego wahacza 1 53 tuleja met. gumowa tylnej belki 1 54 uszczelka głowicy 1 55 uszczelka miski olejowej 1 56 uszczelka pokrywy zaworów 1 57 wahacz przedni lewy 1 58 wahacz przedni prawy 1 59 wentylator chłodnicy 1 60 wieszak gumowy tłumika 1 61 włącznik kierunkowskazów 1 62 włącznik wycieraczek 1 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 17

18 Załącznik nr 2... pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY do przetargu 60/Ctr/07/MZ 1. Dane dotyczące Wykonawcy: - Pełna nazwa... - adres, nr telefonu i faksu, nr konta bankowego, na które dokonywana będzie płatność... - Wzór podpisu osoby upoważnionej... ( imię i nazwisko ) (podpis) 2. Oferujemy wykonanie sukcesywnej dostawy części zamiennych do samochodów marki Volkswagen zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ. 3. Udzielamy... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (min. 12 miesięcy ) 4. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie...od daty podpisania umowy. 5. Oświadczamy, że akceptujemy: - warunki płatności określone w Rozdziale XIV SIWZ, - Projekt umowy określony w Rozdziale XVIII SIWZ,..., dn podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania oferent i składania oświadczeń woli w jego imieniu SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 18

19 Załącznik nr 3... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY do przetargu 60/Ctr/07/MZ Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę: Lp. Marka samochodu Wartość netto 1 Wartość brutto VW PASSAT 1.8 T nr nadw. WVWZZZ3BZWP128261, poj. 1.8 L, rok prod VW Passat 1,8 nr nadw. WVWZZZ31ZPE225996, poj. 1.8 L, rok prod VW Passat 2,0 nr nadw. WVWZZZ31ZPE , poj. 2.0 L, rok prod VW Transporter T-4 2,0 nr nadw. WV2ZZZ70ZPH131557, poj. 2.0 L, rok prod VW Vento 1,8i nr nadw. WVWZZZ1HZPW739802, poj.1.8i L, ABS rok prod RAZEM Łączna cena oferty netto... (słownie:...) Vat... % Łączna cena oferty brutto...(słownie:...)... data i podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 1 Wartość netto kwota netto wszystkich sumowanych pozycji wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ 2 Wartość brutto kwota brutto wszystkich sumowanych pozycji wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 19

20 Załącznik nr 4... pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone w myśl art. 44 w związku z art. 22 ust.1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę części zamiennych do samochodów marki Volkswagen ja/my (imię i nazwisko),... reprezentując firmę (nazwa firmy)... oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz.177, z późn. zm.), tj. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP...., dn podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania oferenta SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 20

21 Załącznik nr 5 Projekt umowy UMOWA nr... zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Komendantem Głównym Policji, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150, zwanym w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowanym przez: Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji a... z siedzibą..., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr..., zwanym w treści Umowy Wykonawcą", reprezentowaną przez: -... na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.)[ustawa Pzp] na podstawie art. 39, nr sprawy 60/Ctr/07/MZ zwierana jest umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać, fabrycznie nowe i kompletne, części zamienne do samochodów marki VW według wykazu asortymentowo-cenowego części określonego w załączniku nr 1 do umowy. 2. Faktyczna liczba i asortyment zamawianych sukcesywnie części będą zależne od bieżących potrzeb zamawiającego, do wyczerpania posiadanych środków finansowych. 3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na zakup części Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę netto... zł (słownie... ). Wartość towaru brutto Strony ustalają na kwotę... zł (słownie... ) wskazaną w specyfikacji ilościowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr l niniejszej Umowy, która obejmuje wszelkie koszty dostawy do magazynu Zamawiającego. Wartość brutto obejmuje wszelkie opłaty należne wykonawcy, w szczególności obowiązujących podatków, cła, ubezpieczenia i transportu przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez zamawiającego. 2. Ceny jednostkowe części z załącznika nr 1 nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy. 3. Wartość umowy brutto może ulec zmianie w związku z zapisem 1, ust. 2. SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 21

22 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Komendę Główną Policji Warszawa, ul. Puławska 148/150 NIP oraz dostarczy ją do Wydziału Obsługi Transportowej Biura Logistyki Policji KGP, ul. Iwicka 14, Warszawa. 5. Płatność za przedmiotu umowy będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek: BANK w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokółem zdawczoodbiorczym, o którym mowa w...za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego Wykonawca będzie realizował umowę przez sukcesywne dostawy części zamiennych w zależności od potrzeb zamawiającego w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Faktyczna liczba i asortyment zamawianych części zamiennych będą zależne od bieżących potrzeb zamawiającego, jednakże nie więcej niż do osiągnięcia kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości części zamiennych w zależności od występujących potrzeb. 4. W zależności od potrzeb, Zamawiający będzie sukcesywnie składał zamówienia na dostawę wyszczególnionych w zestawieniu części. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, faxem lub em i potwierdzone niezwłocznie pisemnie. W umowie zamawiający wskaże swoich pracowników upoważnionych do składania zamówień w ww. trybie a wykonawca wskaże swoich pracowników upoważnionych do odbioru ww. zamówień. 5. Wykonawca będzie dostarczał zamówione części w terminie do dwóch dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia Zamawiającego. 6. W przypadku braku zamawianego asortymentu, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ewentualnym terminie realizacji zamówienia, który nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt Dostawy części zamiennych, o który mowa w 1 pkt. 1 następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, do magazynu Zamawiającego w Warszawie przy ul. Iwickiej 14 w godz w dni robocze. 8. Dostarczone części zamienne będą: fabrycznie nowe i kompletne, spełniać wymogi techniczne i jakościowe norm zakładowych producentów pojazdów, dobrej jakości i posiadać właściwości normalnie przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia, dopuszczone do SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 22

23 stosowania zgodnie z 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na żądanie zamawiającego dostawca okaże deklaracje zgodności, potwierdzające spełnienie tego warunku. 9. Identyfikacja zamawianych części zamiennych będzie następowała na podstawie marki, typu pojazdu, roku produkcji i numeru nadwozia. W takim przypadku identyfikacji danej części dokonuje Wykonawca ponosząc tym samym odpowiedzialność za trafność doboru części. 10. Dostarczone części zamienne będą podlegały odbiorowi jakościowo - ilościowemu, po dokonaniu, którego możliwe będzie realizowanie płatności. 11. Protokół odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla wykonawcy, a jeden dla zamawiającego. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 12. Pracownikami zamawiającego upoważnionymi do składania zamówienia są: Pracownikami wykonawcy upoważnionymi do odbioru zamówienia są: Na części zamienne wykonawca udzielił... gwarancji od daty podpisania protokołu ilościowo-jakościowego 2. Zastrzeżenia dotyczące jakości dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie, faxem lub em u Wykonawcy i potwierdzał w ciągu dwóch dni na piśmie, podając datę telefonicznego zgłoszenia. 3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad jakościowych w dostarczonym asortymencie wykonawca zobowiązany jest do wymiany (nieodpłatnej) zareklamowanej części w terminie nie dłuższym niż 14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji. 4. W przypadku dostarczenia części zamiennych niewłaściwych do pojazdu określonego na zasadach przedstawionych w 3 pkt. 9, Wykonawca niezwłocznie dokona wymiany na część właściwą do tego pojazdu. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 5-10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy. - 0,2 % wartości brutto zamówionej partii części zamiennych, nie dostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto zamówionej partii części zamiennych. 2. Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktury za dostarczony przedmiot umowy. SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 23

24 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następującą karę umowną: - 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym, z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. - 0,2 % wartości brutto zamówionej partii części zamiennych, nie odebranej w terminie za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto zamówionej partii części zamiennych. 4. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 5. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 6. Zapłata kar umownych, określonych w ust. l pkt.2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia przedmiotu umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku zaistnienia sporu. Strony zobowiązują się przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, do wyczerpania trybu postępowania ugodowego. Po wyczerpaniu tego postępowania, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny według siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z umowy. 4. Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 5. Integralną część Umowy stanowią załączniki nr l i Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 24

25 Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWO ILOŚCIOWEGO Protokół odbioru jakościowo ilościowego zgłoszonego do odbioru na podstawie Umowy nr... Zamówienie nr...z dnia Przedmiot odbioru: L.p. Nazwa towaru 1. Części zamienne zgodnie z fakt. VAT Nr... z dnia r. Ilość pozycji Uwagi 2. Ocena ilości: Dostawa zgodna z Umową nr Ocena jakości: Dostarczone części zamienne są fabrycznie nowe, dobrej jakości oraz posiadają właściwości normalnie przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia, na które Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji. Zgodnie z zapisami umowy Odbiorca dokonał szczegółowego zbadania części. ODBIORCA WYKONAWCA SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 25

26 SIWZ do sprawy 60/Ctr/07/MZ 26

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE FZ -1092/07 m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Biuro Finansów Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 ... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Komenda Główna Policji Biuro Finansów Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez:

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez: Umowa (wzór) Zawarta w dniu.. w Jastrzębcu, pomiędzy Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, reprezentowanym przez:. zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART KODEKSU CYWILNEGO Organizator przetargu: Polski Związek Gimnastyczny ul Ratuszowa 11 03-450 Warszawa Znak sprawy: P/3/2017 OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO na dostawę sprzętu sportowego dla

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZP /2016

UMOWA NR DZP /2016 UMOWA NR DZP-362-64/2016 WZÓR W dniu...2016 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Projekt umowy

Rozdział IV. Projekt umowy Rozdział IV Projekt umowy Zintegrowany System Zarządzania Umowa nr. Projekt siwz z dnia 10 stycznia 2013 Postępowanie o zamówienie publiczne Znak: CzZ/P-01.2013 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ OPATRUNKÓW /CPV / W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

DOSTAWĘ OPATRUNKÓW /CPV / W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-21 fax : (089) 537-32-22 Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ OPATRUNKÓW /CPV 33.14.11.00/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym o szacunkowej wartości do EURO

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym o szacunkowej wartości do EURO Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu DGK.271.0.05.14 Stary Sącz, dn. 13.01.2014 r. Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym o szacunkowej wartości do 14 000 EURO na dostawę pionowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU LOKALI MIESZKALNYCH W WARSZAWIE

WYKONANIE REMONTU LOKALI MIESZKALNYCH W WARSZAWIE FZ 4399/07... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Biuro Finansów Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V Citroen antia nr nadw. VF71RFV72246000, poj. 2.0 L, rok prod. 2000. nr silnika. 10HKH23013351 CITROEN ANTIA HATCHBACK 16V 1 Filtr klimatyzacji 1 2 Filtr oleju 1 3 Filtr paliwa 1 4 Filtr powietrza 1 5 Klocki

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ_AT_..._201.._EL_..._201..

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ_AT_..._201.._EL_..._201.. Wzór umowy UMOWA Nr ATZ_AT_..._201.._EL_..._201.. Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych. Toruń, dnia 10.04.2014 r. W.Sz.Z: TZ 280 48/14 W/g listy adresowej dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę materiałów biurowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę materiałów biurowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NIP:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym Stary Sącz dnia 12.09.2014 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu ul. Krakowska 26 33-340 Stary Sącz (018) 446-00-64, 446-02-70, DGK.271.0.65.2014 Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18)

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) Załącznik nr 3 UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) zawarta w dniu. pomiędzy 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP.271.KC

UMOWA nr ZP.271.KC Załącznik Nr 3 - Wzór umowy UMOWA nr ZP.271.KC.64.2017 W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. zawarta

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FDZZ Ostrów Wielkopolski, dnia r. Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: FDZZ Ostrów Wielkopolski, dnia r. Zapytanie ofertowe Znak sprawy: FDZZ.226.13.2015 Ostrów Wielkopolski, dnia 25.11.2015r. Zapytanie ofertowe Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski zaprasza Państwa do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r. ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn. 3.03.2017 r. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. św. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 33 Zaprasza do składania ofert cenowych na: SUKCESYWNĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 ... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Biuro Finansów Komendy Głównej Policji 02 542

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Nr 7 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 63 GIMNAZJUM Nr 162 04-351 Warszawa, ul. Osowska 81 tel. 22 516 98 20, fax 22 516 98 30 e-mail: mos7@mos7.edu.pl www.mos7.edu.pl L. dz.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA NR 7/ZP/2019 Zawarta w dniu..., w Kołobrzegu pomiędzy: Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-75 fax : (089) 537-32-72 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY

Bardziej szczegółowo

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz DPS.IV.3710.5.8.2015 Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia. o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zespól Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonywanie usługi "przeglądy okresowe i naprawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zespól Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonywanie usługi przeglądy okresowe i naprawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zespól Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonywanie usługi "przeglądy okresowe i naprawy pojazdów służbowych użytkowanych przez ZOZ Nidzica Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - S I W Z - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE ul. Rymera 15 44-310 RADLIN PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Cel

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL215997199

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL215997199 Nowy Sącz, dnia 20.04.2015 r. 1 Załącznik nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PIECZYWA I CIASTA dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PIECZYWA I CIASTA dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PIECZYWA I CIASTA dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZC/2017 Brzesko, dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZC/2017 Brzesko, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZC/2017 Brzesko, dn. 05.05.2017 r. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. św. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 33 Zaprasza do składania ofert cenowych na: SUKCESYWNĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Podatek VAT. podane według stawek obowiązujących w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

OFERTA. Podatek VAT. podane według stawek obowiązujących w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Załącznik nr 1 do SIWZ... /pieczęć firmowa Wykonawcy/ NIP.. REGON.. Tel./fax OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Stawiski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO I OSOBOWO- TOWAROWEGO DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ROZDZIAŁ I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa do autobusów szkolnych. numer sprawy

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: zarejestrowaną w... pod numerem

wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: zarejestrowaną w... pod numerem UMOWA Nr./PB/2019 PROJEKT zawarta w dniu r. w Dęblinie pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę opału postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO I. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 77-100 Bytów Tel./fax 59 822-22-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2015r.

Bardziej szczegółowo