SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TECHNIKÓW POLSKICH IDEA I REALIZACJA A UDZIAŁ W NIEJ BIBLIOTEKARZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TECHNIKÓW POLSKICH IDEA I REALIZACJA A UDZIAŁ W NIEJ BIBLIOTEKARZY"

Transkrypt

1 Jerzy Krawczyk * Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TECHNIKÓW POLSKICH IDEA I REALIZACJA A UDZIAŁ W NIEJ BIBLIOTEKARZY [ BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF POLISH TECHNICIANS THE CONCEPT AND ITS PRACTICAL IMPLEMENTATION VERSUS LIBRARIANS INVOLVEMENT] Abstrakt: Omówiono inicjatywę wydawania Słownika biograficznego techników polskich. Na tej kanwie poruszono kwestię niedostatecznego udziału bibliotekarzy, zwłaszcza z wyższych szkół technicznych, w tym interdyscyplinarnym przedsięwzięciu, będącym jedną z form dokumentowania dokonań zmarłych, wybitnych pracowników własnej uczelni. BIOGRAFISTYKA BIBLIOTEKARZE AUTORZY BIOGRAMÓW SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TECHNIKÓW Abstract: The paper presents the initiative of publishing the Biographical Dictionary of Polish Technicians. The undertaking provides an opportunity to discuss the problem of insufficient participation of librarians - especially of those employed in higher education technical institutions - in this interdisciplinary event which is one of the forms of documenting achievements of deceased outstanding scholars working for a particular university. BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF TECHNICIANS BIOGRAPHICAL WRITINGS LIBRARIANS AUTHORS OF BIOGRAPHICAL ENTRIES * * * WSTĘP Źródłem rosnącego zainteresowania biografistyką jest ogólny rozwój świadomości historycznej społeczeństw i pogłębianie się ich poczucia narodowego, niezależnie od postępującego procesu unifikacji i globalizacji, a może nawet w opozycji do niego. Jednym z obszarów współpracy interdyscyplinarnej, w ramach którego aktywność bibliotekarzy i bibliotekoznawców powinna być znacząca, jest biografistyka. Mam tu na myśli nie * Bibl. dypl. dr JERZY KRAWCZYK, zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dwie najważniejsze publikacje: (2009) Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 220 s. [współaut.: B. Janczak, M. Dudziak-Kowalska]; (1995) Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach Kraków: Universitas, 295 s. [JERZY KRAWCZYK, PhD; Deputy Director of the Main Library of the AGH University of Science and Technology, Cracow. Two the most important publications: (2009) Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej [Librarians in the Ninety Years of History of the AGH University of Science and Technology]. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 220 s. [co-authors: B. Janczak, M. Dudziak-Kowalska]; (1995) Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach [Galician Vocational Education ]. Kraków: Universitas, 295 s

2 samodzielne monografie poświęcone znanym osobom, lecz opracowywanie biogramów do różnego rodzaju słowników biograficznych, takich jak monumentalny Polski słownik biograficzny czy skromniejszy w rozmiarach i początkowych zamierzeniach Słownik biograficzny techników polskich. NIECO O SŁOWNIKU BIOGRAFICZNYM TECHNIKÓW POLSKICH Inicjatywa redagowania takiego wydawnictwa wypłynęła ze środowiska techników polskich pragnących upamiętnić twórczość i osiągnięcia tych, którzy odegrali w rozwoju techniki i gospodarki znaczącą rolę. Nie od dziś bowiem znane jest zjawisko, że w zdecydowanej większości encyklopedii, słowników i opracowań, technika i jej twórcy zajmują miejsce marginalne; daleko im do pozycji poetów, pisarzy, malarzy. By przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku i wypełnić przynajmniej częściowo lukę braku opracowań na temat historii techniki, powstał właśnie Słownik. Ma on dawać informacje o działalności nie tylko najwybitniejszych twórców techniki, którzy i tak znajdą swoje miejsce w ogólnych słownikach i encyklopediach, ale także tych mniej znanych, mających jednak znaczący wkład w rozwój danej dziedziny techniki, bez których mrówczej pracy, także organizacyjnej, postęp techniczny byłby niemożliwy. Odegrali oni również kluczową rolę w procesie uprzemysławiania kraju, zwłaszcza w małych ośrodkach przemysłowych. Słownik zmierza do wydobycia, ocalenia od zapomnienia i zinwentaryzowania osiągnięć i zasług Polaków w rozwoju nauk technicznych oraz praktyki technicznej, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Nie bez znaczenia jest też zapoznanie innych grup społecznych z wkładem techników do historii narodu polskiego i techniki światowej. Naczelna Organizacja Techniczna i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne zdecydowały urzeczywistnić postulaty swoich członków przez wydawanie Słownika biograficznego techników polskich, zawierającego biogramy nieżyjących już zasłużonych techników, działających w różnych epokach, od czasów najdawniejszych aż do współczesnego pokolenia. Stosowna uchwała Zarządu Głównego NOT została podjęta w 1984 r. Pojęciem nauk technicznych na potrzeby Słownika objęto umownie (...) cały zakres zainteresowań stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, w tym przemysł, rolnictwo i inne dziedziny gospodarki, jeśli ich promotorami byli technicy [Zasady 1992, s. III]. Z jednej strony są to górnicy, hutnicy, elektrycy czy mechanicy, z drugiej inżynierowie i technicy rolnictwa, ogrodnictwa, pożarnictwa czy leśnictwa. A tak na marginesie przedmiotem zainteresowania redakcji Słownika są również architekci, których stowarzyszenie zawodowe SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich) nie jest członkiem Federacji NOT. Słownik, spełniając zarazem funkcję popularyzatorską i naukową, pod względem merytorycznym wzorowany jest na Polskim słowniku biograficznym, wydawanym od połowy lat 30. ubiegłego wieku. Wstępnie założono, że opracowanie biogramów oparte będzie na krytycznym wyborze dotychczasowych publikacji książek i artykułów, a także dla nowszych czasów na aktach osobowych, dokumentach, informacjach i przekazach rodzinnych, wspomnieniach pośmiertnych, relacjach współpracowników. Początkowo wnioski o umieszczenie życiorysów w Słowniku mogły składać zarządy główne i rady wojewódzkie stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji, a zatwierdzanie tych wniosków należało do Rady Programowej Słownika. Obecnie, oprócz stowarzyszeń naukowych, biogramy nadsyłać mogą instytucje naukowe, historycy, a nawet osoby prywatne. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zaangażowanie stowarzyszeń w pozyskiwanie biogramów do Słownika stopniowo słabnie. Redaktor naczelny w informacji o ukazaniu się tomu 18 Słownika tak pisał: Rozpoczęto prace przygotowawcze do tomu 19. Niestety, stowarzyszenia techniczne w większości nie przekazują biogramów do druku. Do 380

3 wyjątków należą: Stowarzyszenie Techników Cukrowników, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa [Rocznik 2007, s. 100]. Już na początku założono, że Słownik będzie wydawany w dwu edycjach. Pierwsza edycja, tzw. Wstępna, to wydawnictwo ciągłe ukazujące się w formie zeszytów publikowanych o ile to możliwe regularnie po zebraniu odpowiedniej ilości materiałów biograficznych. Poszczególne tomiki tego wydawnictwa zawierają tylko biogramy osób nieżyjących od co najmniej 3 lat przed ukazaniem się danego zeszytu, a wydawane są w systemie holenderskim, czyli każdy zeszyt zawiera życiorysy na litery od A do Z. Poszczególne zeszyty zaopatrzone są ponadto w alfabetyczne indeksy nazwisk postaci, których biogramy zostały opublikowane we wszystkich wcześniej wydanych tomikach. Przewidziana jest też druga edycja, tzw. główna, która powstanie (...) po opublikowaniu w zeszytach wszystkich biogramów postaci działających w poszczególnych okresach historycznych, np. t. I od zarania do 1918 r., t. II lata , t. III lata , itd. [Zasady 1992, s. IV]. Życiorysy tam publikowane będą, w myśl założeń, już po przeprowadzeniu ewentualnych sprostowań i uzupełnień o informacje uzyskane z dodatkowych źródeł nie uwzględnionych w edycji wstępnej, zeszytowej. Słownik w postaci zeszytów edycji wstępnej jest wydawany od 1989 r. Dotychczas ukazało się 20 tomów, w których opublikowano biogramów. Każdy zeszyt mieści przeciętnie 90 biogramów, a redakcja stara się, by poszczególne zeszyty miały podobną objętość (około 200 stron) [Białkiewicz 2001, s. 75]. W zdecydowanej większości są to biogramy inżynierów i techników działających w XIX i XX wieku, a wśród nich dominują elektrycy i mechanicy, choć znaczącą reprezentację mają geolodzy, architekci, leśnicy i chemicy. Początkowo redakcja Słownika była samodzielną jednostką organizacyjną w strukturze NOT, w latach działała w strukturze Biblioteki Technicznej NOT, a następnie do chwili obecnej w strukturze Muzeum Techniki NOT. Nad prawidłową realizacją wydawnictwa czuwają Rada Programowa, Komitet Redakcyjny i Redakcja. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT. Redaktorami naczelnymi byli kolejno: Tadeusz Skarzyński ( ), Zbigniew Skoczyński ( ), a od 2002 r. funkcję tę pełni profesor Józef Piłatowicz, historyk nauki. Mimo że z braku funduszy Słownik nie honoruje autorów finansowo, posiada stałe grono współpracowników, przekazujących redakcji corocznie po kilka biogramów. Spośród nich najwięcej biogramów napisali: Zbigniew Białkiewicz, Bolesław Chwaściński, Andrzej Glass, Jerzy Kubiatowski, Witold Lenkiewicz, Danuta Merska, profesor Bolesław Orłowski z Instytutu Historii Nauki PAN, profesor Józef Piłatowicz, Tadeusz Skarzyński oraz profesor Zbigniew Wójcik. Wśród autorów biogramów znajdują się zarówno inżynierowie-hobbyści, jak i zawodowi historycy: Piłatowicz, Orłowski czy Wójcik. Dodać należy, że niezależnie od wydawania Słownika biograficznego techników polskich, środowiska lokalne tworzą własne tego typu wydawnictwa. I tak, wrocławski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w roku 1997 rozpoczął wydawanie Słownika biograficznego zasłużonych elektryków wrocławskich. Kolejne tomy ukazały się w latach 2001 i Podobną inicjatywę podjął krakowski oddział SEP, wydając w 2009 r. pierwszy zeszyt Słownika biograficznego zasłużonych elektryków krakowskich (Kraków 2009). SŁOWNIK TECHNIKÓW A BIBLIOTEKARZE Bibliotekarze powinni się włączać w tego typu przedsięwzięcia, a redakcje, zwłaszcza słownika techników, powinny otrzymywać od kolegów z politechnik, ale też i uniwersytetów rolniczych (inżynierowie rolnicy, leśnicy, ogrodnicy), wiele biogramów, choćby o profesorach własnej uczelni. W słowniku tym powinni swoje miej- 381

4 sce znaleźć bowiem nie tylko inżynierowie-praktycy różnych specjalności, ale też naukowcy mający na swoim koncie patenty i wdrożenia myśli technicznej czy realizacje projektów architektonicznych. Życiorys opublikowany w słowniku biograficznym to przecież nic innego jak dokumentowanie działalności, w tym wypadku nie przez bibliografię publikacji danej osoby, ale przez przedstawienie biegu życia zawodowego i osiągnięć w tym zakresie. Z okazji jubileuszy, rocznic i innych wydarzeń uczelnie czy ich wydziały wydają historie swoich jednostek z częścią biograficzną, czy różnie nazywane samodzielne opracowania biograficzne typu Who is who. W tego typu wydawnictwach swój udział powinni mieć bibliotekarze. Niestety, rzadko się to zdarza. A szkoda. Jest to nie tylko dobry sposób na mocniejsze zaznaczenie przez bibliotekarzy swojej obecności w uczelni, ale i wykazanie profesjonalizmu w pozyskiwaniu i wykorzystaniu różnorodnych źródeł, w tym archiwalnych. To jest też dobry sposób obrony przed zaszufladkowaniem bibliotekarzy jako osób jedynie wypożyczających książki, udostępniających czasopisma czy kartografię. Współpraca bibliotekarzy z pracownikami uczelni na różnych polach, w tym biografistyki, nabiera jeszcze większego znaczenia w obecnej sytuacji, gdy biblioteki stają się w coraz większym stopniu organizatorami zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych różnych typów, a w coraz mniejszym miejscem spotkania twarzą w twarz z czytelnikiem. Opracowywanie biogramu to okazja do poznania historii własnej uczelni, uprawianych w niej dyscyplin badawczych, a przez to do większego związania pracowników bibliotek z własną uczelnią. Być może to bibliotekarze i biblioteki powinny same inicjować powstanie takiego czy innego opracowania poświęconego historii katedry czy wydziału, być strażnikami uczelnianej pamięci o wybitnych profesorach czy wychowankach. Taki pomysł realizowany jest w Bibliotece Głównej AGH. Pozostałe po wystawie poświęconej wychowankom AGH materiały biograficzne wykorzystano do opracowania książki, która będzie wydana w 2010 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Wychowanków AGH. Książka, zawierająca biogramy ponad 40 absolwentów AGH, którzy spełniali się potem na innych polach, jak Wiesław Ochman, będzie nosić tytuł Oni też studiowali w AGH. Bibliotekarze, przy okazji organizowania warsztatu informacyjnego, na własne potrzeby tworzą różnego rodzaju bazy, w tym bazy biograficzne. Przykładem może tu być z najbliższego mi otoczenia baza Biogramy Biblioteki Jagiellońskiej czy Biogram Biblioteki Głównej AGH. Mając do dyspozycji takie narzędzia, należy pójść dalej. Nie tylko dokumentować źródła, w których znajdują się życiorysy znaczniejszych osób, ale na tej podstawie opracowywać ich biogramy i publikować, publikować, a przez to przybliżać światu i próbować ocalić od zapomnienia. Tu możemy się przyłączyć do, prezentowanej już wcześniej, przyświecającej wydawcom Słownika idei dokumentowania działalności tych mniej znanych uczonych, których wkład w rozwój nauki był jednak znaczący. Na podstawie bazy biograficznej opracowywanej w BG AGH w dużym stopniu oparte było wydanie Wielkiej Księgi 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej (Gliwice 2004), w której zawarto informacje o blisko naukowców związanych z uczelnią na przestrzeni 85 lat jej działalności. Zresztą autorzy projektu podziękowali Bibliotece Głównej za udostępnienie materiałów, stwierdzając: Noty osób zmarłych zostały opracowane na podstawie informacji pochodzących od osób prywatnych oraz informacji udostępnionych przez AGH, w tym Bibliotekę Główną. Sami bibliotekarze nie uczestniczyli jednak aktywnie w powstaniu publikacji, choć niewątpliwie mogli zgłaszać propozycje opracowania haseł osobowych. Znaczący natomiast udział bibliotekarzy i bibliotekoznawców można było zauważyć w realizacji tak dużego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, jakim było opracowanie Encyklopedii Krakowa (Kraków 2000). W publikacji swój wkład mieli m.in. bibliotekarze z WBP, AGH, Biblioteki PAU/PAN, bibliotekoznawcy z UJ i ówczesnej Akademii Pedagogicznej. Udział bi- 382

5 bliotekarzy i bibliotekoznawców w powstaniu tego akurat wydawnictwa wydawał się niezbędny, by miał kto opracować hasła poświęcone księgarstwu czy bibliotekom. Biblioteki szkół wyższych są często organizatorami lub współorganizatorami wystaw okolicznościowych poświęconych zmarłym profesorom własnej uczelni. To jest w wielu wypadkach gotowy materiał do opracowania biogramu. Utrzymywany jest kontakt z rodziną, co daje możliwość uzyskania lub potwierdzenia informacji o krewnych (rodzice, żona, dzieci), zdobycia fotografii dobrej jakości osoby, której życiorys jest opracowywany. Wszelkie tego typu działania są zbieżne z mottem przyświecającym twórcom Słownika biograficznego techników polskich brzmiącym: Narody tracąc pamięć, tracą życie (Tukitydes, p.n.e., grecki historyk, dowódca ateński w wojnie peloponeskiej). Z niepełnych danych uzyskanych od obecnego redaktora naczelnego Słownika biograficznego techników polskich, Profesora Józefa Piłatowicza, wynika jednak, że wśród autorów biogramów nie ma bibliotekarzy (poza autorem tego komunikatu). Prof. Piłatowicz wielokrotnie proponował dyrektorom bibliotek, kierownikom archiwów i muzeów uczelnianych zainteresowanie pracowników opracowaniem biogramów, niestety bez rezultatu. Swego czasu cztery biogramy opracowała pani Krystyna Sielecka z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, i to wszystko. Podobna sytuacja braku zainteresowania współuczestniczeniem w tworzeniu Słownika dotyczy środowiska muzealników. Jedyny znany prof. Piłatowiczowi wyjątek to, w ostatnich latach, pracownik Muzeum w Bóbrce mgr Barbara Olejarz, oraz pracownicy Ośrodka Historii Techniki z Muzeum AGH m.in. inż. Dorota Bijok, która jest autorką ośmiu biogramów i pełniący tam funkcje bibliotekarza mgr inż. Wojciech Woźniak, autor czterech biogramów. Na marginesie należy dodać, że umieszczenie biogramu w Słowniku biograficznym techników polskich może być dobrym doświadczeniem poprzedzającym nawiązanie stałej współpracy z redakcją Polskiego słownika biograficznego i zagospodarowaniem przez bibliotekarzy kolejnego obszaru współpracy interdyscyplinarnej. Oczywiście opracowywanie biogramu nie ma cech pracy zespołowej osób z różnych dyscyplin pracujących nad jednym tematem. Jest to praca pojedynczych badaczy, którzy w ten sposób współtworzą wieloletni projekt wydawania słownika biograficznego. W pismach profesora Tadeusza Kotarbińskiego, filozofa, logika i humanisty, znalazłem taką myśl: Kraj, który by się technicznie zaniedbał lub co gorsza programowo od techniki odwrócił, dobrowolnie skaże się na role służebną wobec innych narodów, a w ostatecznym wyniku na zagładę. To samo dotyczy nieznajomości historii techniki i zaniedbywania dokumentowania dokonań i losów jej twórców. WYKORZYSTANE OPRACOWANIA Białkiewicz, Z. (2001). Słownik biograficzny techników polskich, zeszyt 11. Śląskie Wiadomości Elektryczne nr 1, s. 75. Krawczyk, J. Słownik biograficzny techników polskich (11 biogramów). Przegląd publikacji (2007). Rocznik. Polskie Towarzystwo Historii Techniki (wyd. 2009), R. VII, s Zasady wydawnictwa (1992). Wykaz skrótów SBTP 92 (wkładka do 2 zeszytu SBTP), s. III IV. 383

Przemysław Zieliński

Przemysław Zieliński Przemysław Zieliński gr. bíos życie, gráphō piszę opis życia postaci, zwykle wybitnej, mający charakter naukowy, literacki lub popularyzatorski (Encyklopedia PWN online) utwór lub rozprawa zawierająca

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Początki Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej (WPP) sięgają roku 1957, kiedy to powstała Redakcja Skryptów, kontynuująca powojenną działalność Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Studentów i Studentek oraz

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polish Academy of Sciences Institute of the History of Science Team for

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Jasińska Kielce 2008 Wstęp Karol Estreicher

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Wydawniczej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Regulamin Działalności Wydawniczej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Regulamin Działalności Wydawniczej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 1. Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową utworzono w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Od początku jej celem była wszechstronna promocja informacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Co to takiego i do czego służy?

Co to takiego i do czego służy? Co to takiego i do czego służy? Gabriela Bonk, Rybnik, sierpień 2017 Trzy semestry - godzina wykładów tygodniowo Dwa semestry dwie godziny tygodniowo ćwiczeń Z greckiego: opisuję książka, Bibliografia

Bardziej szczegółowo

profesor nadzwyczajny

profesor nadzwyczajny profesor nadzwyczajny Praca doktorska: Dzieje bibliotek łódzkich w latach 1890-1918 Praca habilitacyjna: Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej: 1820-1918 Dziedziny zainteresowań: - współczesne

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Grażyna Kostkiewicz-Górska Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU DOSTĘPNOŚĆ POLSKA 21 WRZEŚNIA 2016, POLITECHNIKA WARSZAWSKA

KONFERENCJA Z CYKLU DOSTĘPNOŚĆ POLSKA 21 WRZEŚNIA 2016, POLITECHNIKA WARSZAWSKA KONFERENCJA Z CYKLU DOSTĘPNOŚĆ POLSKA 21 WRZEŚNIA 2016, POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zapraszamy na konferencję, której celem jest promocja działań na rzecz poprawy dostępności miast przestrzeni publicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOORDYNATORA DS. OTWARTEGO DOSTĘPU ZA 2017 R.

RAPORT KOORDYNATORA DS. OTWARTEGO DOSTĘPU ZA 2017 R. RAPORT KOORDYNATORA DS. OTWARTEGO DOSTĘPU ZA 2017 R. powołanego na podstawie Zarządzenia nr 3/0 Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Tradycje stowarzyszeniowe warszawskich elektryków przed 1920 r.

Tradycje stowarzyszeniowe warszawskich elektryków przed 1920 r. Tradycje stowarzyszeniowe warszawskich elektryków przed 1920 r. Zbigniew FILINGER, Komisja Historyczna OW SEP Seminarium SAiP OW pt. XXI WEP (Wybitni Elektrycy Polscy) Warszawa 20 marca 2019 Tradycje stowarzyszeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2015 roku

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2015 roku 75.0200.102.2015 Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2015 roku w sprawie: szczegółowego zakresu podstawowych danych bibliograficznych, jakie autorzy publikacji mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Dr Wojciech Majkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wmaj@ujk.edu.pl 22.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony.

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Naukowiec Web 2.0. Marek Szepski Krakowska Akademia

Naukowiec Web 2.0. Marek Szepski Krakowska Akademia Naukowiec Web 2.0 Marek Szepski Krakowska Akademia mszepski@afm.edu.pl komentarz Wbrew temu co może ktoś sądzić nie będzie to jakimś brzydkim zwierzaku, który chce nam zrobić coś nieładnego Tytuł (ma być

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej Wydawnictwo w bibliotece biblioteka cyfrowa w wydawnictwie? Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej E. Bendyk (2008) część

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI Przepisy ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, zwane dalej stypendium, może być

Bardziej szczegółowo

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Instytut Archeologii i Etnologii PAN w dniu 14 listopada 2013 roku obchodził 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji otrzymaliśmy liczne listy gratulacyjne i medale okolicznościowe. Przeżyjmy to jeszcze

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Festiwal Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki Barbara Cader-Sroka Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN ds. Współpracy Międzynarodowej Wrocław Stolica Dolnego Śląska mająca prawie 600 000 mieszkańców; Naukowe, przemysłowe i kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Mykola Kyzym

prof. dr hab. Mykola Kyzym prof. dr hab. Mykola Kyzym J u ę k r z a y i k ń : i s Profil k i Edukacjа: 1976 1981, studia na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym na kierunku Ekonomia, Organizacja Przemysłowości Budowy Maszyn (Charkowski

Bardziej szczegółowo

IX Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

IX Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej IX Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Budowa zasobu prasy regionalnej w ŚBC przez Bractwo Gwarków Katowice, 10 grudnia 2015 r. Bractwo Gwarków BG jest Uczestnikiem ŚBC od 5 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI Przepisy ogólne 1 1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

KREATOR ARTYKUŁ. 008 przy konwersji generowany automatycznie

KREATOR ARTYKUŁ. 008 przy konwersji generowany automatycznie KREATOR ARTYKUŁ 008 przy konwersji generowany automatycznie Pozycja 6 (typ daty) wartość S (w 99% przypadków) Pozycja 7-10 DATA1 np 2014 Pozycja 11-14 ### Pozycja 15-17 (kod kraju) pl# Pozycja 29 (publikacja

Bardziej szczegółowo

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH . Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI Przepisy ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej stypendium, może być przyznane na wniosek uczestnika

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DLA TEJ GRUPY OSIĄGNIĘĆ

Przepisy ogólne MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DLA TEJ GRUPY OSIĄGNIĘĆ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH w roku akademickim 2018/19 Przepisy ogólne 1 1. Stypendium

Bardziej szczegółowo

MONARCHIA KAZIMIERZA WIELKIEGO ( )

MONARCHIA KAZIMIERZA WIELKIEGO ( ) Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Agata Jamróz MONARCHIA

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia 2013 Dyplom uznania za zdobycie Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2011/2012. 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Seminarium o znaczeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego dla regionu. Seminarium o znaczeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego dla regionu 1

Seminarium o znaczeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego dla regionu. Seminarium o znaczeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego dla regionu 1 regionu 1 14 listopada 2018 Seminarium o znaczeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego dla regionu Centralny Okręg Przemysłowy znaczenie dla regionu świętokrzyskiego i gospodarki II Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek

Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek 1 Bibliografia publikacji pracowników AGH - historia rejestracja publikacji

Bardziej szczegółowo

ZYGMUNT GLOGER PISMA ROZPROSZONE TOM II

ZYGMUNT GLOGER PISMA ROZPROSZONE TOM II ZYGMUNT GLOGER PISMA ROZPROSZONE TOM II 1877 1889 Białystok 2015 ZYGMUNT GLOGER PISMA ROZPROSZONE TOM II 1877 1889 Praca naukowa finansowana z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki koordynatorów określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Obowiązki koordynatorów określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

Ewidencja dorobku naukowego lata wcześniejsze

Ewidencja dorobku naukowego lata wcześniejsze Dokumentowanie i upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i studentów uczelni wyższych prace nad tworzeniem repozytorium Politechniki Warszawskiej. Weronika KUBRAK Zakopane 2013 Ewidencja dorobku

Bardziej szczegółowo

Opinia o dorobku naukowym dr inż. Ireneusz Dominik w związku z wystąpieniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Opinia o dorobku naukowym dr inż. Ireneusz Dominik w związku z wystąpieniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Kraków 01.07.2018 Opinia o dorobku naukowym dr inż. Ireneusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

12.02.2014 Gmina (Miasto) Słupca Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

12.02.2014 Gmina (Miasto) Słupca Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkół powiatu słupeckiego przeprowadzone przez nauczycieli z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej stypendium, może być przyznane na wniosek uczestnika

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Miejsce pracy Okres pracy Stanowisko

Miejsce pracy Okres pracy Stanowisko ŻYCIORYS NAUKOWY z wykazem prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informacją o działalności popularyzującej naukę Dane osobowe Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania Telefon,

Bardziej szczegółowo

Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej.

Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej. Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku. Kraków 16-17 maja 2011 r. Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej. Anna Chadaj, Danuta Turecka Biblioteka Główna AGH

Bardziej szczegółowo

Co nowego wprowadza Ustawa?

Co nowego wprowadza Ustawa? Co nowego wprowadza Ustawa? 1.1 Parametryzacja w dyscyplinach, a nie w jednostkach; nowa lista dyscyplin (krótsza od aktualnie obowiązującej) Źródło: Ewaluacja jakości w działalności naukowej, prezentacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik Bibliograficzno- Metodyczny

Poradnik Bibliograficzno- Metodyczny Poradnik Bibliograficzno- Metodyczny 1968-2009 doświadczenia i perspektywy. Analiza w oparciu o badania ankietowe 2009 Andrzej Dudziak Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 1968 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów Bibliografie ogólne Bibliografia polska Estreicherów Co to takiego? Bibliografia polska, dzieło Karola Estreichera, kontynuowane przez jego syna Stanisława, a następnie wnuka Karola, składa się z 4 części,

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, zwane dalej stypendium, może

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM. Przepisy ogólne

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM. Przepisy ogólne SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, zwane dalej stypendium, może

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Akademia Górniczo-Hutnicza Biblioteka Główna Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków tel.: 012 6173217 fax: 012 6341404 e-mail: ozs@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna AGH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 23/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. Uchwała nr 23/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę wprowadzającą zasady okresowej oceny doktorów i doktorów habilitowanych

Bardziej szczegółowo

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z Wodzisław Śl. 14.02.2013r. Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica powstania w getcie warszawskim 1943-2013. Polska pomoc śydom

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Wychowanków. Alma Mater Ostroviensis za okres IV kadencji (lata ) Władze Stowarzyszenia

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Wychowanków. Alma Mater Ostroviensis za okres IV kadencji (lata ) Władze Stowarzyszenia Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater Ostroviensis za okres IV kadencji (lata 2011-2016) Władze Stowarzyszenia Rada, Zarząd, Komisja Rewizyjna Ostatnie zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Bardziej szczegółowo

Polskie czasopisma leśne stan obecny i strategia rozwoju na przykładzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa

Polskie czasopisma leśne stan obecny i strategia rozwoju na przykładzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa Polskie czasopisma leśne stan obecny i strategia rozwoju na przykładzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa dr inż. Joanna Szewczykiewicz Polskie czasopisma leśne stan obecny i strategia

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Nowe technologie w edytorstwie w ocenie uczestników

Studia podyplomowe Nowe technologie w edytorstwie w ocenie uczestników Ewa Zagórska, Magdalena Zagrobelna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski Studia podyplomowe Nowe technologie w edytorstwie Studia podyplomowe Nowe technologie w edytorstwie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram posiedzeń Zarządu SNPL

Harmonogram posiedzeń Zarządu SNPL Harmonogram posiedzeń Zarządu SNPL (maj 2019 kwiecień 2020) Posiedzenie nr 57 (15 maja 2019 r.) 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 56 (KMŁ). 3. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania

Bardziej szczegółowo

Anna Wałek. Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Anna Wałek. Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej Anna Wałek Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium (na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej) Biblioteki cyfrowe - typologia instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

KOLEJARZE POLSCY DLA NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY POLISH RAILWAYMEN FOR INDEPENDENT HOMELAND

KOLEJARZE POLSCY DLA NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY POLISH RAILWAYMEN FOR INDEPENDENT HOMELAND ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MATERIAŁY KONFERENCYJNE Zeszyt 3(117) Rok 2018 RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo

Biogramy członków Komitetu Sterującego

Biogramy członków Komitetu Sterującego Biogramy członków Komitetu Sterującego Prof. István Kovács, Węgry Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk Dyplomata, historyk, pisarz i poeta, pracownik Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 60 rocznicę masowej rzezi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 Przepisy ogólne 1 1. Za ostateczny wynik

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do zawodu leśnika - stan, potrzeby, perspektywy

Przygotowanie do zawodu leśnika - stan, potrzeby, perspektywy Przygotowanie do zawodu leśnika - stan, potrzeby, perspektywy Andrzej Grzywacz Narodowy Program Leśny, Panel Nauka Sękocin Stary, 8 grudnia 2015 rok Tabela 1. Studenci studiów leśnych (łącznie wszystkich

Bardziej szczegółowo

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/2 z 11 grudnia 2015 r. w sprawie uwag do wzorów Wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przyszłych i obecnych pracowników bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych Oferta studiów:

Kształcenie przyszłych i obecnych pracowników bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych Oferta studiów: Małgorzata Kowalska Mariusz Jarocki Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK IV Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowoczesność Gdańsk

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 83 Rektora z dnia 12003 r Regulamin Organizacyjny dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - zwane dalej Wydawnictwem

Bardziej szczegółowo

1. edycja Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, od wielu lat podejmujący działania zmierzające do ratowania zabytkowych nagrobków. Za fundusze zebrane głównie

Bardziej szczegółowo

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej PL_0001 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej 1863-1987 Numer zespołu PL_0001_OK_1852 1 Wstęp do inwentarza zespołu: Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Skróty i oznaczenia Przedmowa...19

Spis treści. Skróty i oznaczenia Przedmowa...19 Skróty i oznaczenia...13 Przedmowa...19 I. Polska w średniowieczu (wieki XI XV)...25 1. Wprowadzenie...25 2. Prehistoria...26 3. Średniowiecze...27 4. Uniwersytety...29 5. Matematyka w Europie przed 1400

Bardziej szczegółowo

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ 12 maja 2015 roku minęła 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej FOLIA BIBLIOLOGICA Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS (2015, vol. LVII) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE Oferta edukacyjna Biblioteka pedagogiczna w Cieszynie (PBW Cieszyn) obok podstawowej działalności bibliotecznej tj. gromadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo