WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń zna: pojęcie cyfry (K) nazwy elementów działań (K) kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy (K) algorytmy czterech działań pisemnych (K) pojęcie dzielnika liczby naturalnej (K0 pojęcie wielokrotności liczby naturalnej (K) budowę ułamka zwykłego (K) pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych (K) zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych (K) algorytm porównywania ułamków o równych mianownikach (K) algorytm dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach (K) algorytm mnoŝenia ułamków przez liczby naturalne (K) algorytm mnoŝenia ułamków zwykłych (K) pojęcie odwrotności liczby (K) algorytm dzielenia ułamków zwykłych (K) podstawowe figury geometryczne (K) pojęcie kąta (K) pojęcia kątów: przyległych (K) wierzchołkowych (K0 pojęcie wielokąta (K) pojęcie wierzchołka, kąta, boku wielokąta (K) pojęcie przekątnej wielokąta (K) pojęcie obwodu wielokąta (K) sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (K) pojęcia: prostokąt, kwadrat (K) własności boków prostokąta i kwadratu (K0 pojęcia: równoległobok, romb (K) własności boków równoległoboku i rombu (K0 nazwy czworokątów (K) pojęcie figur przystających (K) dwie postaci ułamka dziesiętnego (K) pojęcia jednostek: monetarnych, masy, długości (K) algorytm dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych (K) algorytm mnoŝenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100, 1000,... (K0 algorytm mnoŝenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (K0 algorytm mnoŝenia ułamków dziesiętnych (K) algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (K) jednostki miary pola (K) wzór na obliczanie pola prostokąta i kwadratu (K) jednostki miary pola (K) pojęcie liczby ujemnej (K) pojęcie liczb przeciwnych (K) zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach (K) pojęcie prostopadłościanu (K) elementy budowy prostopadłościanu (K) pojęcie objętości figury (K) jednostki objętości (K) wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu (K) Uczeń rozumie: dziesiątkowy system pozycyjny (K) róŝnicę między cyfrą a liczbą (K) pojęcie osi liczbowej (K) zaleŝność wartości liczby od połoŝenia jej cyfr (K) rolę liczb 0 i 1 w mnoŝeniu i dzieleniu (K) rolę liczb 0 i 1 w dodawaniu i odejmowaniu (K) potrzebę stosowania działań pisemnych (K) pojęcie ułamka jako wynik podziału całości na równe części (K) pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych (K) zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych (K) pojęcie prostopadłości i równoległości (K) pojęcie figur przystających (K) nazwy poszczególnych rodzajów trójkątów (K) pojęcie prostopadłości i równoległości (K) 1

2 pojęcie trapezu (K) pojęcie figur przystających (K) algorytm dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych (K) algorytm mnoŝenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,... (K) algorytm mnoŝenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (K0 algorytm mnoŝenia ułamków dziesiętnych (K) algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (K) rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne (K) zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach (K) zapisywać liczby za pomocą cyfr (K) odczytywać liczby zapisane cyframi (K) przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej (K) pamięciowo dodawać i odejmować liczby w zakresie 100 (K) pamięciowo mnoŝyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 100 (K) pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe w zakresie 100 (K) posługiwać się liczbą 0 w dodawaniu i odejmowaniu (K) posługiwać się liczbą 0 w mnoŝeniu i dzieleniu (K) mnoŝyć przez 0 (K) dodawać i odejmować pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego (K) mnoŝyć i dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe (K) wskazywać lub podawać wielokrotności liczb naturalnych (K) wskazywać wielokrotności liczb naturalnych na osi liczbowej (K) stosować odpowiedniości: dzielna licznik, dzielnik mianownik, znak dzielenia kreska ułamkowa (K) przedstawiać ułamek zwykły w postaci ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie (K) skracać (rozszerzać) ułamki zwykłe, gdy dana jest liczba, przez którą naleŝy podzielić (pomnoŝyć) licznik i mianownik (K0 porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach (K) dodawać i odejmować: ułamki zwykłe o tych samych mianownikach (K) powiększać ułamki zwykłe o ułamki zwykłe o tych samych mianownikach (K) powiększać liczby mieszane o liczby mieszane o tych samych mianownikach (K) powiększać ułamki zwykłe o ułamki zwykłe o róŝnych mianownikach (K) powiększać liczby mieszane o liczby mieszane o róŝnych mianownikach (K) mnoŝyć ułamki zwykłe przez liczby naturalne (K) mnoŝyć ułamki zwykłe przez ułamki zwykłe (K) podawać odwrotności liczb naturalnych (K) dzielić ułamki zwykłe przez ułamki zwykłe (K) podawać odwrotności ułamków (K) rozpoznawać proste i odcinki prostopadłe i równoległe (K) kreślić proste i odcinki prostopadłe i równoległe (K) wyróŝniać wielokąty spośród innych figur (K) rysować wielokąty o danej liczbie boków (K) wskazywać boki, kąty i wierzchołki wielokątów (K) wskazywać punkty płaszczyzny naleŝące i nienaleŝące do wielokąta (K) rysować przekątne wielokąta (K) obliczać obwody trójkątów: o danych długościach boków (K) wyróŝniać spośród czworokątów prostokąty i kwadraty (K) rysować prostokąt, kwadrat o danych wymiarach lub przystający do danego (K) kreślić przekątne prostokątów i kwadratów (K) wskazywać równoległe i prostopadłe boki prostokąta i kwadratu (K) wyróŝniać spośród czworokątów równoległoboki i romby (K) wskazywać równoległe i prostopadłe boki równoległoboków i rombów (K) kreślić przekątne równoległoboków i rombów (K) wskazywać równoległe boki trapezu (K) kreślić przekątne trapezu (K) mierzyć pola figur kwadratami jednostkowymi, trójkątami jednostkowymi itp. (K) podawać przykłady liczb ujemnych (K) podawać przykłady występowania liczb ujemnych w Ŝyciu codziennym (k) obliczać sumy liczb o jednakowych znakach (K)0 odejmować liczby całkowite, korzystając z osi liczbowej (K) wyróŝniać prostopadłościany spośród figur przestrzennych (K) wyróŝniać sześciany spośród figur przestrzennych (K) wskazywać elementy budowy prostopadłościanów (K) wskazywać w prostopadłościanach ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe (K) 2

3 wskazywać w prostopadłościanach krawędzie o jednakowej długości (K) wyróŝniać graniastosłupy proste spośród figur przestrzennych (K) wskazywać elementy budowy prostopadłościanów (K0 obliczać pola powierzchni sześcianów (K) OCENA DOSTATECZNA Uczeń zna: kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy (P) pojęcie kwadratu i sześcianu liczby (P) pojęcie liczby pierwszej i liczby złoŝonej (P) cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 (P) sposób rozkładu liczb na czynniki pierwsze (P) pojęcie ułamka właściwego i niewłaściwego (P) algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy (P) pojęcie ułamka nieskracalnego (P) algorytm mnoŝenia liczb mieszanych (P) algorytm porównywania ułamków o równych licznikach (P) algorytm mnoŝenia liczb mieszanych przez liczby naturalne (P) algorytm dzielenia liczb mieszanych przez liczby naturalne (P) algorytm dzielenia liczb mieszanych (P) zapis symboliczny podstawowych figur geometrycznych (P) zapis symboliczny prostych prostopadłych i równoległych (P) pojęcie odległości punktu od prostej (P) pojęcie odległości między prostymi (P) elementy budowy kąta (P) zapis symboliczny kąta (P0 nazwy boków w trójkącie równoramiennym (P) nazwy boków w trójkącie prostokątnym (P) miary kątów w trójkącie równobocznym (P) własności przekątnych prostokąta i kwadratu (P0 własności przekątnych równoległoboku i rombu (P) sumę miar kątów wewnętrznych równoległoboku (P) rodzaje trapezów (P0 sumę miar kątów trapezu (P0 algorytm porównywania ułamków dziesiętnych (P) pojęcie wyraŝenia jednomianowanego i dwumianowanego (P) interpretację dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych na osi liczbowej (P) algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych (P0 gruntowe jednostki miary pola (P) pojęcie wysokości i podstawy równoległoboku (P) wzór na obliczanie pola równoległoboku (P) wzór na obliczanie obwodu równoległoboku i rombu (P) pojęcie wysokości i podstawy trójkąta (P) wzór na obliczanie pola trójkąta (P) pojęcie wysokości i podstawy trapezu (P) wzór na obliczanie pola trapezu (P) pojęcie liczb całkowitych (P) zasadę dodawania liczb o róŝnych znakach (P) zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej (P) pojęcie graniastosłupa prostego (P) nazwy graniastosłupów prostych w zaleŝności od podstawy (P) pojęcie siatki (P) sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego (P) pojęcie wysokości graniastosłupa prostego (P) wzór na obliczanie objętości graniastosłupa prostego (P0 Uczeń rozumie porównywanie ilorazowe (P) porównywanie róŝnicowe (P) Ŝe liczby 0 i 1 nie zaliczają się ani do liczb pierwszych, ani do złoŝonych (P) sposób rozkładu liczb na czynniki pierwsze (P) pojęcie NWD liczb naturalnych (P) pojęcie NWW liczb naturalnych (P) porównywanie róŝnicowe (P) porównywanie ilorazowe (P) pojęcie odległości punktu od prostej (P) pojęcie odległości między prostymi (P) pozycyjny układ dziesiątkowy z rozszerzeniem na części ułamkowe (P) pojęcie zer nieistotnych po przecinku (P) 3

4 porównywanie ilorazowe (P) algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych (P) zasadę zamiany ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne: metodą rozszerzania ułamka (P) zasadę zamiany metrycznych jednostek pola (P) jak powstał wzór na pole równoległoboku (P) powstanie zbioru liczb całkowitych (P) zasadę dodawania liczb o róŝnych znakach (P) sposób obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego jako pola jego siatki (P) dopełniać składniki do określonej sumy (P) obliczać odjemną (odjemnik), gdy dane są róŝnica i odjemnik (odjemna) (P) obliczać dzielną (dzielnik), gdy dane są iloraz i dzielnik (dzielna) (P) obliczać kwadraty i sześciany liczb (P) rozwiązywać zadania tekstowe: jednodziałaniowe (P) dodawać i odejmować pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych (P) mnoŝyć pisemnie liczby wielocyfrowe (P) dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez wielocyfrowe (P) mnoŝyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby zakończone zerami (P) dzielić liczby zakończone zerami (P) określać, czy dane liczby są pierwsze, czy złoŝone (P) odróŝniać ułamki właściwe od niewłaściwych (P) zamieniać całości na ułamki niewłaściwe (P) wskazywać liczby pierwsze i złoŝone (P) określać, przez jaką liczbę naleŝy podzielić lub pomnoŝyć licznik i mianownik jednego ułamka, aby otrzymać drugi (P) porównywać ułamki zwykłe o równych licznikach (P) dopełniać ułamki do całości i odejmować od całości (P) dodawać i odejmować: ułamki zwykłe o róŝnych mianownikach (P) dopełniać ułamki do całości i odejmować od całości (P) mnoŝyć liczby mieszane przez liczby naturalne (P) powiększać ułamki zwykłe n razy (P) mnoŝyć ułamki zwykłe przez liczby mieszane lub liczby mieszane przez liczby mieszane (P) dzielić liczby mieszane przez liczby naturalne (P) pomniejszać ułamki zwykłe n razy (P) dzielić ułamki zwykłe przez liczby mieszane i odwrotnie lub liczby mieszane przez liczby mieszane (P) kreślić prostą prostopadłą (równoległą) przechodzącą przez punkt nie leŝący na prostej (P) mierzyć odległość między prostymi (P) obliczać długości boków kwadratów przy danych obwodach (P) gdy znana jest długość jednego boku i zaleŝność długości pozostałych boków od długości boku danego (P) obliczać długości boków trójkątów równobocznych, znając ich obwody (P) obliczać długość boku kwadratu przy danym obwodzie (P) rysować równoległoboki i romby, korzystając z punktów kratowych (P) wstawiać przecinki w liczbach naturalnych tak, by nierówność była prawdziwa (P) rysować równoległoboki i romby, mając dane: długości boków (P) zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem zer nieistotnych (P) wstawiać przecinki w liczbach naturalnych tak, by nierówność była prawdziwa (P) obliczać bok kwadratu, znając jego pole (P) obliczać pola równoległoboków (P) obliczać pole trójkąta, znając długość podstawy i wysokości trójkąta (P) podawać liczby całkowite większe lub mniejsze od danej (P) obliczać sumy liczb o róŝnych znakach (P) obliczać sumy liczb przeciwnych (P) powiększać liczby całkowite (P) obliczać sumy krawędzi prostopadłościanów i sześcianów (P) kreślić siatki graniastosłupów (P) obliczać pola powierzchni prostopadłościanów (P) OCENA DOBRA: Uczeń zna: kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi (R) pojęcie liczb względnie pierwszych (R) algorytm wyłączania całości z ułamka (R) sposób obliczania ułamka z liczby (R) zaleŝność między bokami i między kątami w trójkącie równoramiennym (R) własności miar kątów równoległoboku (R) własności miar kątów trapezu (R) własności miar kątów trapezu równoramiennego (R) 4

5 wzór na obliczanie pola rombu z wykorzystaniem długości przekątnych (R) wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego (R) Uczeń rozumie klasyfikację czworokątów (R) jak powstał wzór na pole rombu z wykorzystaniem długości przekątnych (R) dobór wzoru na obliczanie pola rombu w zaleŝności od danych (R0 jak powstał wzór na obliczanie pola trójkąta (R0 jak powstał wzór na obliczanie pola trapezu (R) zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej (R) zasadę zamiany metrycznych jednostek objętości (R) stosować prawo przemienności i łączności dodawania (R) rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań pamięciowych i pisemnych (R) odczytywać zaznaczone ułamki na osi liczbowej (R) rozwiązywać zadania tekstowe związane z ułamkami zwykłymi (R) rozwiązywać zadania tekstowe związane z pojęciem ułamka jako ilorazu liczb naturalnych (R) rozwiązywać zadania tekstowe związane z rozszerzaniem i skracaniem ułamków zwykłych (R) rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków zwykłych (R) powiększać liczby mieszane n razy (R) obliczać ułamki danych liczb (R) stosować prawa działań w mnoŝeniu ułamków zwykłych (R) rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnoŝenia ułamków zwykłych i liczb mieszanych (R) pomniejszać liczby mieszane n razy (R) obliczać długości boków prostokątów przy danych obwodach i długościach drugiego boku (R) obliczać długość boku trójkąta, znając obwód i długości pozostałych boków (R) obliczać długość podstawy (ramienia) znając obwód i długość ramienia (podstawy) trójkąta równoramiennego (R) obliczać długość boku prostokąta przy danym obwodzie i długości rysować prostokąty, kwadraty mając dane: proste, na których leŝą przekątne i jeden wierzchołek lub dwa wierzchołki (R) proste, na których leŝą przekątne i długości przekątnych (R) obliczać brakujące miary kątów w równoległobokach (R) obliczać brakujące miary kątów w trapezach (R) rozwiązywać zadania tekstowe związane z porównywaniem ułamków (R) porównywać wielkości, doprowadzając je do jednego miana (R) obliczać ułamki z liczb wyraŝonych ułamkami dziesiętnymi (R) rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnoŝenia ułamków dziesiętnych (R) rozwiązywać zadania tekstowe związane z róŝnym sposobem zapisywania długości i masy rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnoŝenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (R) rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (R) obliczać pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie (R) obliczać długość podstawy równoległoboku, znając jego pole i długość wysokości opuszczonej na tę podstawę (R) obliczać wysokość równoległoboku, znając jego pole i długość podstawy (R) obliczać sumy wieloskładnikowe (R) pomniejszać liczby całkowite (R) kończyć rzuty równoległe graniastosłupów (R) rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych (R) rozwiązywać zadania tekstowe związane z objętościami graniastosłupów prostych (R) OCENA BARDZO DOBRA: rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań pisemnych (D0 rysować prostokąty, kwadraty, mając dane: długości przekątnych (D) rysować równoległoboki i romby, mając dane: długości przekątnych (D) obliczać brakujące miary kątów w równoległobokach (D) zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne z duŝą liczbą miejsc po przecinku (D) przedstawiać ułamki dziesiętne na osi liczbowej (D) rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie róŝnicowe (D0 rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami prostokątów w skali (D) obliczać wysokości równoległoboku, znając długości dwóch boków i drugiej wysokości (D) kończyć rysunki równoległoboków o danych polach (D) obliczać pole rombu, znając długość jednej przekątnej i związek między przekątnymi (D) obliczać długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej (D) obliczać wysokość trójkąta znając długość podstawy i pole trójkąta (D) obliczać długość podstawy trójkąta, znając wysokość i pole trójkąta (D) 5

6 OCENA CELUJĄCA: tworzyć wyraŝenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartości (W) znajdować NWD trzech liczb naturalnych (W) rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem NWD trzech liczb naturalnych (W) znajdować NWW trzech liczb naturalnych (W) rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem NWW (W) rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem NWW trzech liczb naturalnych (W) rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamków z liczb (W) połoŝenie na płaszczyźnie punktów będących wierzchołkami trójkąta (W) obliczać sumy miar kątów wielokątów (W) rozwiązywać zadania tekstowe związane z prostokątami, kwadratami i wielokątami (W) rozwiązywać zadania tekstowe związane z równoległobokami i rombami (W) rysować równoległoboki i romby, mając dany jeden bok i jedną przekątną (W rozwiązywać zadania tekstowe związane z obwodami trapezów i trójkątów (W) rozwiązywać zadania związane z rozwinięciami nieskończonymi i okresowymi ułamków (W0 rozwiązywać zadania tekstowe związane z porównywaniem pól wielokątów (W) dzielić linią prostą figury złoŝone z prostokątów na dwie części o równych polach (W) rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami rombów (W0 rozpoznawać siatki graniastosłupów (W) rysować siatki graniastosłupów ściętych (W) 6

Kryteria ocen z matematyki zgodne z programem. nauczania: Matematyka z plusem nr DKOW /08. dla uczniów kl. V

Kryteria ocen z matematyki zgodne z programem. nauczania: Matematyka z plusem nr DKOW /08. dla uczniów kl. V Kryteria ocen z matematyki zgodne z programem nauczania: Matematyka z plusem nr DKOW-5002-37/08 dla uczniów kl. V Ocena dopuszczająca: Uczeń zna: - pojecie cyfry, nazwy elementów działań, kolejność wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: dopuszczającą: pojęcie cyfry nazwy elementów działań kolejność wykonywania działań, gdy nie występują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE LICZBY I DZAŁANIA porównywać liczby porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie przedstawiać liczby

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie V

Kryteria ocen z matematyki w klasie V Uczeń musi umieć: Kryteria ocen z matematyki w klasie V na ocenę dopuszczającą: -odczytywać liczby zapisane cyframi -porównywać liczby naturalne, - przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej, - pamięciowo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: matematyka Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe. Proponuje własne metody szybkiego liczenia. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KL. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KL. V WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KL. V Na ocenę dopuszczającą uczeń umie: I. LICZBY NATURALNE - zapisywać liczby za pomocą cyfr - odczytywać liczby zapisane cyframi - zapisywać liczby słowami - porównywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 5 ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 5 ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 5 ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE I OKRES II OKRES I. LICZBY NATURALNE rozumieć dziesiątkowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. V WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. V Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ Zapisuje liczby za pomocą cyfr Odczytuje liczby zapisane cyframi Przedstawia liczby naturalne na osi liczbowej Pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI rok szkolny 2017/2018 KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WÓJTA KAZIMIERZA TOMASZEWSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIELICACH Liczby i działania Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 5 Szkoły Podstawowej str. 1 Matematyka klasa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBY NATURALNE - pojęcie cyfry - nazwy elementów - kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy - algorytmy czterech

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA Zna pojęcie cyfry, nazwy działań i ich elementów. Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę pomiędzy cyfrą a liczbą Rozumie pojęcie osi

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH KONIECZNE ocena dopuszczająca rozumie dziesiątkowy system pozycyjny umie zapisywać i odczytywać liczby cyframi i słownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania konieczne ocena dopuszczająca: podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać zależność wartości liczby od położenia jej cyfr zapisywać liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V *na ocenę śródroczną 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę między cyfrą a liczbą, pojęcie osi liczbowej, zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. Ocena niedostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny Rozumie różnicę miedzy cyfrą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKA KLASA 5 LICZBY I DZIAŁANIA : zna pojęcie cyfry zna dziesiątkowy system pozycyjny zna różnicę między cyfrą a liczbą pojęcie osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Klasa V Uwaga : - wymagania na ocenę dostateczną obejmują także wymagania na ocenę dopuszczającą, - wymagania na ocenę dobrą obejmują także wymagania na

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie V

Kryteria oceniania z matematyki w klasie V Kryteria oceniania z matematyki w klasie V Wymagania edukacyjne opracowane są na podstawie rozkładu materiału dostosowanego do programu nauczania matematyki Matematyka z plusem (Nr dopuszczenia DKOW-5002-37/08).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V DZIAŁ I : LICZBY I DZIAŁANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny rozumie różnicę między cyfrą a liczbą rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V I. Liczby naturalne 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcie cyfry zna pojęcie liczby pierwszej i liczby złożonej rozumie dziesiątkowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

KRYTERIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V KRYTERIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA V Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 Liczby i działania 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna pojęcie cyfry i rozumie różnicę między cyfrą a liczbą Rozumie zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V. rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V. rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V rok szkolny 2018/2019 Program nauczania Matematyka z plusem realizowany przy pomocy podręcznika Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa V Matematyka z kluczem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa V Matematyka z kluczem SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI Wymagania na poszczególne oceny klasa V Matematyka z kluczem I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE PIĄTEJ LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie cyfry, nazwy działań i ich elementów, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V. Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 5 1. LICZBY I DZIAŁANIA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie cyfry zna nazwy działań i ich elementów zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy zna algorytmy dodawania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe matematyka kl. V

Wymagania programowe matematyka kl. V Wymagania programowe matematyka kl. V Na dopuszczający: Uczeń zna: pojęcie cyfry; nazwy elementów działań; kolejność wykonywania działań gdy nie występują nawiasy; algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V. Wymagania na ocenę dopuszczającą UCZEŃ ZNA: UCZEŃ ROZUMIE: I. Liczby

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V

Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V Załącznik 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. V DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA B KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Ocena dopuszczająca UCZEŃ: zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu umie pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V Temat Umiejętności podstawowe; uczeń umie: Umiejętności ponadpodstawowe; uczeń umie: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie składnika, sumy,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4 8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech (program zbieżny z podstawą programową z roku 2017) ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Wymagania

Bardziej szczegółowo

LICZBY I DZIAŁANIA zapisywać liczby, których cyfry spełniają podane warunki

LICZBY I DZIAŁANIA zapisywać liczby, których cyfry spełniają podane warunki Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V Temat 1. Zapisywanie i porównywanie liczb 2. Rachunki pamięciowe Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. V 1. LICZBY I DZIAŁANIA zapisywać liczby za pomocą cyfr i słowami porównywać liczby porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki - kl. 5

Wymagania edukacyjne z matematyki - kl. 5 Wymagania edukacyjne z matematyki - kl. 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ocena dopuszczająca (2) (K - konieczny) Ocena dostateczna (3) (P - podstawowy) Ocena dobra (4) (R - rozszerzający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.(Dariusz Poleszczuk)

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.(Dariusz Poleszczuk) Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.(Dariusz Poleszczuk) Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) Dział programowy KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy V Umiejętności podstawowe; uczeń umie: Umiejętności ponadpodstawowe; uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) (obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie cyfry, rozumie różnice

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy piątej:

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy piątej: Szczegółowe kryteria ocen dla klasy piątej: LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie cyfry nazwy działań i ich elementów kolejność wykonywania działań algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego algorytmy mnożenia i

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA V

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA V Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA V WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) - klasa V Uczeń zna: pojęcie cyfry, nazwy elementów działań, kolejność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny - klasa V

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny - klasa V Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny - klasa V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną ocenę dobrą ocenę bardzo dobrą pojęcie cyfry nazwy działań i ich

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA klasa V - wymagania na poszczególne oceny

MATEMATYKA klasa V - wymagania na poszczególne oceny MATEMATYKA klasa V - wymagania na poszczególne oceny Wymagania na ocenę dopuszczającą Dział programowy KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V LICZBY I DZIAŁANIA : pojęcie liczby całkowitej pojęcie cyfry nazwy działań i ich elementów kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV Kryteria ocen z matematyki w klasie IV odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy, odczytuje współrzędne punktu na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Poziomy wymagań Dział LICZBY I DZAŁANIA KONIECZNY PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY Stopień: DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V na rok szkolny 2018/2019

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V na rok szkolny 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V LICZBY I DZIAŁANIA : pojęcie cyfry nazwy działań i ich elementów kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego algorytmy mnożenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V OCENA ŚRÓDROCZNA: Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Poziomy wymagań K wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą ( Semestralną i końcową ) P wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne dla klasy piątej szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca wymagania obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 5 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa V

Wymagania edukacyjne Klasa V Wymagania edukacyjne Klasa V Dział programowy Wymagania na poszczególną ocenę: Liczby i działania, 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wykonuje cztery działania na liczbach naturalnych i oblicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA MATEMATYK Z PLUSEM DLA KLASY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Barbara Pierzchała mgr Aneta Sajdak Szkoła Podstawowa Nr 164 Im. Bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY: Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 5 OCENE NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE

KRYTERIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE KRYTERIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 5 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ (WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI) Podpis nauczyciela:..

STANDARDY WYMAGAŃ (WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI) Podpis nauczyciela:.. STANARY GAŃ (IAOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI) RZEMIOT: MATEMATYA ROGRAM: O-5002-37/ 08 LASA: V NAUCZYCIEL: Aneta isula RO SZOLNY: 2010/ 2011 odpis nauczyciela:.. oziom wymagań edukacyjnych: konieczne ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI IV KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI IV KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI IV KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAL 1 LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń zna pojęcie składnika i sumy. Uczeń zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy. Uczeń rozumie rolę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V Na podstawie programu GWO I LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle MATEMATYKA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle MATEMATYKA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle MATEMATYKA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocena śródroczna Dział Ocena dopuszczająca I. Liczby i działania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATEMATYKA 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości K konieczny ocena dopuszczająca (2) B rozumienie wiadomości P

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne)

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne) KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY V ocena dopuszczająca (treści konieczne) DZIAŁ PROGRAMU JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY V

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY V KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA

DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA DOPUSZCZAJĄCY pojęcie cyfry dziesiątkowy system pozycyjny różnica między cyfrą a liczbą pojęcie osi zależność wartości liczby od położenia jej cyfry zapisywanie liczby za pomocą cyfr odczytywanie liczb

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 5a i 5b rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 5a i 5b rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE 5a i 5b rok szkolny 2015/2016 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. nauczyciel prowadzący- Jolanta Gałęzia liczba godzin w tygodniu- 4 Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Wymagania na ocenę półroczną

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Wymagania na ocenę półroczną Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Wymagania na ocenę półroczną Dział Liczby i działania Jednostka tematyczna Zapisywanie i porównywanie liczb. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 780/2/2018

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń otrzymuje: ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, ocenę dopuszczającą, jeżeli spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAŁ I: LICZBY I DZAŁANIA (21 h) 1. O czym będziemy uczyli się na lekcjach matematyki w klasie piątej? 2-3. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny w klasie V. w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny w klasie V. w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny w klasie V w roku szkolnym 2017/2018 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: Dział 1. Liczby i działania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5 Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu DKOW 5002 37/08 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Program nauczania: Matematyka z plusem WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ Klasa V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V Matematyka w klasie piątej jest realizowana według programu Matematyka z plusem wydawnictwo GWO. Jest on w pełni dostosowany do nowej podstawy programowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W wykraczający ocena celująca

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych:

MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: MATEMATYKA KL.V Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo