Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, Gdańsk tel. (58) , fax (58) Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, Warszawa Tel. (22) , fax. (22)

3 Zeszyt ogólny Egzamin maturalny w maju 2014 roku 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 r. pisemne oraz ustne egzaminy maturalne odbywały się od 5 do 30 maja. Osoby, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do ustnych lub pisemnych egzaminów maturalnych w maju, zdawały egzamin w terminie dodatkowym od 2 do 18 czerwca, natomiast te, które nie zdały jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej, a podeszły do wszystkich egzaminów obowiązkowych, mogły przystąpić w sesji poprawkowej: do egzaminów pisemnych 26 sierpnia, a egzaminów ustnych od 25 do 29 sierpnia. Struktura tegorocznego egzaminu była taka sama, jak w roku ubiegłym. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzyści musieli zdać (otrzymać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów) egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i z matematyki oraz egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Uczniowie szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli zdawać egzamin ze swojego języka narodowego jako czwartego przedmiotu obowiązkowego. Pozostałe przedmioty wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, mogły być zdawane tylko jako przedmioty dodatkowe albo na poziomie podstawowym, albo rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów zdawanych również jako obowiązkowe, do których zdający mogli przystąpić na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznych w przypadku języków obcych. Prace egzaminacyjne sprawdzali przeszkoleni egzaminatorzy, zapisani w ewidencji egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, stosując kryteria oceniania odpowiedzi ustalone w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym roku do sprawdzania arkuszy powołano w województwie pomorskim ponad 1500 egzaminatorów, którzy pracowali w 80 zespołach. Rozdanie świadectw dojrzałości odbyło się w szkołach 27 czerwca. Egzaminy maturalne w sesji majowej przebiegały zgodnie z harmonogramem i procedurami. 2. Informacja o populacji zdających Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej w maju 2014 roku przystąpiło tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Do egzaminu przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik egzaminu lub zdać egzaminy z nowych przedmiotów dodatkowych. Do wszystkich egzaminów obowiązkowych przystąpiło tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, absolwentów techników, 116 absolwentów liceów profilowanych, 103 absolwentów liceów uzupełniających oraz zdających, którzy ukończyli technika uzupełniające. 3

4 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2014 roku w województwie pomorskim Na Wykresie 1. przedstawiono procentowy udział tegorocznych absolwentów różnych typów szkół, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 roku. Wykres 1. Odsetek zdających egzamin maturalny w poszczególnych typach szkół 3. Informacja o wyborach przedmiotów egzaminacyjnych 3.1. Wybór przedmiotów obowiązkowych Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: języka polskiego (pisemny i ustny), matematyki (tylko pisemny) i wybranego języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski egzamin ustny i pisemny). Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski (por. Wykres 2.). Wykres 2. Wybór języków obcych nowożytnych jako przedmiotów obowiązkowych Język angielski jako przedmiot obowiązkowy zdawało osób, język niemiecki 1 979, język rosyjski 166, język francuski 57, język hiszpański 26, język włoski 7 osób. 4

5 Zeszyt ogólny Wybór przedmiotów dodatkowych i poziomu zdawania egzaminu Egzaminy z przedmiotów dodatkowych były zdawane na wybranym poziomie albo podstawowym, albo rozszerzonym. Do poziomu rozszerzonego można było także przystąpić z przedmiotów obowiązkowych. Do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło osób (około 10% tegorocznych zdających). Na zdawanie egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się maturzystów (około 17% przystępujących do egzaminu). Spośród przedmiotów przedstawionych na Wykresie 3. największą popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z geografii (2 995 osób), biologii (2 671 osób), oraz wiedzy o społeczeństwie (2 035 osób). Wykres 3. Wybór przedmiotów dodatkowych i poziomu egzaminu Również języki obce nowożytne mogły być zdawane jako przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Na Wykresie 4. przedstawiono wybory języków obcych w 2014 r. jako przedmiotów dodatkowych z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego. Wykres 4. Wybór języków obcych nowożytnych jako przedmiotów dodatkowych Przedmioty zdawane jako dodatkowo wybrane nie miały progu zaliczenia. Od roku szkolnego 5

6 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2014 roku w województwie pomorskim 2009/2010 można przystąpić do egzaminu z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Informacje o wyborze poziomu egzaminów z pozostałych przedmiotów zostały podane w poniższej tabeli. Tabela 1. Wybór poziomów egzaminów z pozostałych przedmiotów Przedmiot Liczba zdających Ogółem Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Filozofia Historia muzyki Wiedza o tańcu Język łaciński i kultura antyczna Język kaszubski Wybory przedmiotów dodatkowych były podyktowane najczęściej wymaganiami rekrutacyjnymi wyższych uczelni. Najwięcej osób zdecydowało się przystąpić tylko do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (6 159 zdających ; 36,3% zdających). Jeden przedmiot dodatkowy wybrały osoby (23,3% zdających), a 10 osób przystąpiło do egzaminów z sześciu przedmiotów dodatkowych. 4. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014roku 4.1. Zdawalność egzaminu maturalnego Spośród absolwentów z 2014 r., którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, świadectwo dojrzałości uzyskało 71% zdających (por. Tabele 2.). Tabela 2. Zdawalność egzaminu w województwie pomorskim (maj 2014 r.) Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych % w tym: osób, które zdały egzamin % osób, które miały prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2014 roku % osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu % Zdawalność egzaminu była różna w różnych typach szkół. Odsetek zdających, którzy otrzymali świadectwo w różnych typach szkół, przedstawia Wykres 5. 6

7 Zeszyt ogólny Wykres 5. Zdawalność egzaminu maturalnego w różnych typach szkół Różnica między zdawalnością w szkołach publicznych i niepublicznych jest spowodowana dużym odsetkiem wśród szkół niepublicznych uzupełniających szkół dla dorosłych, które statystycznie uzyskują niższe wyniki (por. Wykres 6.). Wykres 6. Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach publicznych i niepublicznych Na Wykresach 7. i 8. przedstawiono zdawalność egzaminów z przedmiotów obowiązkowych odpowiednio w części pisemnej oraz w części ustnej. 7

8 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2014 roku w województwie pomorskim Wykres 7. Zdawalność egzaminów z przedmiotów obowiązkowych egzamin pisemny Obowiązkowy egzamin w części ustnej jest przeprowadzany z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz z języków mniejszości narodowych. Dla tych egzaminów nie określa się poziomu. Ta część egzaminu maturalnego jest oceniana w szkole przez dwuosobowe zespoły egzaminatorów. W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku prowadził zajęcia z danego przedmiotu, a jeden z członków zespołu musi być zatrudniony w innej szkole. Wykres 8. Zdawalność egzaminów z przedmiotów obowiązkowych egzamin ustny. 8

9 Zeszyt ogólny 4.2. Średnie wyniki egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów Średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów były zróżnicowane. Z egzaminów pisemnych zdawanych na poziomie podstawowym zdający uzyskali wyniki w granicach 34%-80% maksymalnej liczby punktów. Dla większości przedmiotów wynik na poziomie rozszerzonym jest wyższy niż na poziomie podstawowym, co świadczy o dobrej ocenie swoich możliwości i świadomym wyborze poziomu egzaminu. Wykres 9. Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów egzamin pisemny 9

10 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2014 roku w województwie pomorskim Wykres 10. Średnie wyniki egzamin ustny Informacje szczegółowe o wynikach egzaminów z poszczególnych przedmiotów znajdują się w zeszytach przedmiotowych. Egzamin maturalny w sierpniu 2014 roku Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2014 roku mogli przystąpić maturzyści, którzy podeszli do wszystkich egzaminów obowiązkowych, tj. dwóch ustnych i trzech pisemnych z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, a jednego z nich nie zdali. Tabela 3. Wyniki egzaminu maturalnego w sierpniu 2014 r. w różnych typach szkół tegoroczni absolwenci Typ szkoły licea ogólnokształcące Liczba zdających Liczba osób, które zdały egzamin Odsetek sukcesów % licea profilowane % technika % licea uzupełniające % technika uzupełniające % 10

11 Zeszyt ogólny Tabela 4. Wyniki pisemnego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych w sierpniu 2014 r. tegoroczni absolwenci Przedmiot Liczba przystępujących Liczba zdających, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości Odsetek sukcesów matematyka % język polski % język angielski % Język francuski 1 0 0% język niemiecki % język rosyjski 1 0 0% W roku szkolnym 2013/2014 po sesji egzaminacyjnej w maju i czerwcu uprawnionych do zdawania poprawkowego egzaminu maturalnego w sierpniu było tegorocznych absolwentów, czyli 20% zdających. Do egzaminu poprawkowego przystąpiło maturzystów, świadectwo dojrzałości otrzymały osoby, czyli 61%. Egzamin maturalny w maju, czerwcu i sierpniu 2014 roku Tabela 5. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2014 r. Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych % w tym: osób, które zdały egzamin maturalny % osób, które nie zdały egzaminu maturalnego % Tabela 6. Zdawalność egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2014 r. w różnych typach szkół (tegoroczni absolwenci) Typ szkoły licea ogólnokształcące Liczba zdających Liczba osób, które zdały egzamin Odsetek sukcesów % licea profilowane % technika % licea uzupełniające % technika uzupełniające % 11

12 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2014 roku w województwie pomorskim Tabela 7. Parametry statystyczne * wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów Przedmiot Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Język hiszpański Język włoski Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Historia Fizyka i astronomia Poziom egzaminu Liczba zdających** Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie standardowe Odsetek sukcesów*** podstawowy % rozszerzony podstawowy % rozszerzony podstawowy % rozszerzony podstawowy % rozszerzony podstawowy % rozszerzony podstawowy % rozszerzony podstawowy % rozszerzony podstawowy % rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony

13 Zeszyt ogólny Przedmiot Poziom egzaminu Liczba zdających** Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie standardowe Odsetek sukcesów*** Historia muzyki Historia sztuki Filozofia Wiedza o tańcu Język łaciński i kultura antyczna Informatyka Język kaszubski podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony * Parametry statystyczne podano dla wyników wyrażonych w procentach. ** Parametry liczone dla absolwentów 2014, którzy przystąpili do egzaminu. *** Parametry liczone dla absolwentów 2014 r., którzy zadeklarowali dany przedmiot jako obowiązkowy i byli obecni na wszystkich egzaminach z przedmiotów obowiązkowych (w maju i/lub czerwcu), z uwzględnieniem tych, którzy zdali egzamin maturalny z danego przedmiotu w sierpniu. 13

14 Aneks do sprawozdania z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku w województwie pomorskim Aneks do sprawozdania z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku w województwie pomorskim 14

15 Zeszyt ogólny Wyniki egzaminu w powiatach z przedmiotów obowiązkowych Tabela 1. Liczba szkół, których absolwenci zdawali egzamin maturalny w poszczególnych typach szkół w powiatach województwa pomorskiego Powiat/masto Liczba szkół LO LP T LU TU Razem bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski M. Gdańsk M. Gdynia M. Słupsk M. Sopot malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski tczewski wejherowski Razem Tabela 2. Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzaminu w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w powiatach województwa pomorskiego bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski Powiat/miasto Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w %

16 Aneks do sprawozdania z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku w województwie pomorskim kościerski kwidzyński lęborski m. Gdańsk m. Gdynia m. Słupsk m. Sopot malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski Powiat/miasto Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w %

17 Zeszyt ogólny tczewski wejherowski Powiat/miasto Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w %

18 Aneks do sprawozdania z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku w województwie pomorskim Wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (tegoroczni absolwenci) Tabela 1. Liczba i odsetek maturzystów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie poprawkowym w poszczególnych typach szkół w województwie pomorskim Zdający egzamin maturalny LO LP T LU TU Razem Przystąpiło Zdało Zdało w % Tabela 2. Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych w województwie pomorskim w terminie poprawkowym Przedmiot Język polski Język angielski Język niemiecki Język francuski Zdający Przystąpiło 33 Zdało 33 Zdało w % 100 Wynik w % 51 Przystąpiło 88 Zdało 79 Zdało w % 90 Wynik w % 38 Przystąpiło 12 Zdało 11 Zdało w % 92 Wynik w % 37 Przystąpiło 1 Zdało 1 Zdało w % 100 Wynik w % 17 Tabela 3. Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych w województwie pomorskim w terminie poprawkowym Przedmiot Język polski Język angielski Język niemiecki Język francuski Zdający Przystąpiło 33 Zdało 33 Zdało w % 100 Wynik w % 51 Przystąpiło 88 Zdało 79 Zdało w % 90 Wynik w % 38 Przystąpiło 12 Zdało 11 Zdało w % 92 Wynik w % 37 Przystąpiło 1 Zdało 1 Zdało w % 100 Wynik w % 17 18

19 Zeszyt ogólny Tabela 4. Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w województwie pomorskim w terminie poprawkowym Przedmiot Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Zdający Przystąpiło 253 Zdało 216 Zdało w % 85 Wynik w % 39 Przystąpiło Zdało Zdało w % 55 Wynik w % 31 Przystąpiło 256 Zdało 222 Zdało w % 87 Wynik w % 41 Przystąpiło 18 Zdało 17 Zdało w % 94 Wynik w % 37 Przystąpiło 1 Zdało 0 Zdało w % 0 Wynik w % 29 Przystąpiło 1 Zdało 0 Zdało w % 0 Wynik w % 17 Tabela 5. Liczba zdających i zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach województwa pomorskiego w terminie poprawkowym Powiat/miasto bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński Zdający Przystąpiło 87 Zdało 58 Zdało w % 67 Przystąpiło 196 Zdało 116 Zdało w % 59 Przystąpiło 82 Zdało 52 Zdało w % 63 Przystąpiło 56 Zdało 27 Zdało w % 48 Przystąpiło 164 Zdało 104 Zdało w % 63 Przystąpiło 106 Zdało 62 Zdało w % 58 Przystąpiło 69 Zdało 42 Zdało w % 61 19

20 Aneks do sprawozdania z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku w województwie pomorskim Powiat/miasto lęborski malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski tczewski wejherowski Gdańsk Gdynia Słupsk Sopot Zdający Przystąpiło 125 Zdało 71 Zdało w % 57 Przystąpiło 171 Zdało 76 Zdało w % 44 Przystąpiło 28 Zdało 21 Zdało w % 75 Przystąpiło 82 Zdało 43 Zdało w % 52 Przystąpiło 16 Zdało 11 Zdało w % 69 Przystąpiło 140 Zdało 102 Zdało w % 73 Przystąpiło 44 Zdało 21 Zdało w % 48 Przystąpiło 179 Zdało 122 Zdało w % 68 Przystąpiło 200 Zdało 110 Zdało w % 55 Przystąpiło 529 Zdało 333 Zdało w % 63 Przystąpiło 295 Zdało 194 Zdało w % 66 Przystąpiło 308 Zdało 178 Zdało w % 58 Przystąpiło 81 Zdało 51 Zdało w % 63 20

21 Zeszyt ogólny Wyniki egzaminu maturalnego absolwentów z lat ubiegłych w terminie głównym Tabela 1. Liczba i odsetek maturzystów z lat ubiegłych z poszczególnych typów szkół w województwie pomorskim,którzy zdali egzamin maturalny Zdający egzamin maturalny po raz kolejny, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach LO LP T LU TU Razem Przystąpiło Zdało Zdało w % Absolwenci z lat ubiegłych podwyższający wyniki Tabela 2. Przystępujący do egzaminu po raz kolejny w województwie pomorskim na poziomie podstawowym albo rozszerzonym w celu podwyższenia wyniku (niezależnie od tego, czy egzamin był obowiązkowy czy dodatkowo wybrany) Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia sztuki Informatyka Język angielski Język francuski Przedmiot Zdający po raz kolejny, którzy podwyższali wynik PP PR Razem Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w %

22 Aneks do sprawozdania z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku w województwie pomorskim Język hiszpański Język kaszubski Język łaciński i kultura antyczna Język niemiecki Język polski Język rosyjski Język włoski Matematyka Wiedza o społeczeństwie Przedmiot Zdający po raz kolejny, którzy podwyższali wynik PP PR Razem Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w % Przystąpiło Podwyższyło wynik Podwyższyło wynik w %

23 Zeszyt ogólny Normalizacja wyników egzaminu maturalnego w 2014 roku Do porównania wyników zdających w różnych latach wykorzystuje się dziewięciostopniową skalę staninową. Na kolejnych stopniach tej skali, zwanych staninami, znajdują się coraz wyższe wyniki. Staninom od 1. do 9. odpowiadają przedziały wyników surowych wyrażonych w procentach, zawierające około 4%, 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% wyników (Tabela 1). Tabela 1. Nazwy i procent wyników odpowiadające kolejnym stopniom znormalizowanej skali dziewięciostopniowej (staninowej) Nazwa stanina Procent wyników Numer stanina najniższy bardzo niżej wyżej bardzo niski średni wysoki niski średni średni wysoki najwyższy Każdy maturzysta może poznać pozycję swojego wyniku na tle wyników innych zdających. Uzyskuje również informację, jaki procent populacji zdających uzyskał wyniki znajdujące się na wyższych bądź niższych stopniach skali staninowej. Przedziały wyników w skali staninowej do wszystkich przedmiotów egzaminu maturalnego zamieszczone są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 1.. Rozkłady liczebności wyników zdających egzamin maturalny w 2014 roku w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w powiatach województwa pomorskiego na skali staninowej Interpretując poniższe rozkłady wyników zdających, należy zwrócić uwagę na liczbę zdających, dotyczy ona zdających po raz pierwszy, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Język polski Powiat/Miasto Liczba zdających Numer stanina Przedział wyników w procentach bytowski 535 5,0 5,4 11,2 21,7 22,1 14,8 13,3 4,1 2,4 chojnicki 992 2,2 7,4 11,0 18,8 20,8 15,0 13,1 7,6 4,2 człuchowski 337 2,4 5,6 13,6 20,8 20,8 12,2 13,9 5,9 4,7 gdański 268 3,4 6,0 10,8 17,2 14,9 14,9 17,5 9,3 6,0 kartuski 814 4,8 10,4 16,3 19,2 20,5 14,9 8,1 4,1 1,7 kościerski 545 4,0 8,4 12,1 23,5 22,8 14,9 10,5 2,8 1,1 kwidzyński 494 2,4 3,2 8,7 19,6 23,3 18,8 14,4 6,9 2,6 lęborski 616 2,1 3,6 6,3 17,9 24,7 21,3 15,3 6,2 2,8 M. Gdańsk ,9 4,9 10,5 16,3 22,8 16,6 14,5 7,7 3,7 M. Gdynia ,3 4,2 11,0 14,4 21,1 17,0 15,1 9,1 4,7 M. Słupsk ,6 6,2 12,5 20,2 23,4 14,6 10,2 5,7 2,6 M. Sopot 554 3,1 4,5 10,3 18,4 23,8 19,9 12,5 6,1 1,4 malborski 626 1,4 3,5 8,5 14,9 21,4 17,9 16,1 10,2 6,1 nowodworski 123 3,3 5,7 15,4 14,6 19,5 19,5 13,8 4,1 4,1 pucki 356 3,4 5,9 11,5 16,0 21,6 19,7 11,5 6,7 3,7 słupski 104 1,0 2,9 14,4 20,2 25,0 14,4 18,3 1,9 1,9 starogardzki 890 7,2 7,2 13,5 17,2 21,5 15,8 9,8 5,2 2,7 sztumski 167 3,0 11,4 15,0 21,0 25,1 14,4 8,4 1,2 0,6 tczewski 892 7,7 8,7 11,9 19,1 19,3 14,0 10,9 5,2 3,3 wejherowski ,6 7,4 9,2 17,4 24,0 14,7 13,7 6,1 2,7 1 źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna ( 23

24 Aneks do sprawozdania z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku w województwie pomorskim Matematyka Powiat/Miasto Liczba zdających Numer stanina Przedział wyników w procentach bytowski 532 2,6 7,5 12,4 16,9 27,4 14,5 11,5 4,7 2,4 chojnicki 991 4,0 7,7 12,0 19,5 22,9 15,5 10,3 4,5 3,5 człuchowski 337 3,6 6,2 17,2 26,1 19,6 13,9 9,8 1,8 1,8 gdański 267 3,0 10,9 14,6 17,6 18,7 13,1 15,0 4,1 3,0 kartuski 813 2,3 5,3 9,5 21,0 28,0 12,5 12,1 7,1 2,1 kościerski 545 3,7 9,9 9,4 18,2 21,8 17,2 11,2 5,1 3,5 kwidzyński 494 2,2 4,7 9,3 18,0 23,7 17,4 12,6 7,9 4,3 lęborski 615 2,3 6,7 13,0 19,3 22,8 17,9 10,6 4,6 2,9 M. Gdańsk ,6 6,6 10,1 14,6 19,6 14,1 15,7 8,9 6,8 M. Gdynia ,1 5,9 7,4 12,6 19,6 18,3 16,0 9,1 8,1 M. Słupsk ,3 8,4 13,9 19,4 22,5 12,5 10,5 4,7 2,9 M. Sopot 552 2,4 3,8 9,1 16,8 20,7 22,3 16,3 6,2 2,5 malborski 623 7,1 10,3 16,9 18,1 18,6 12,2 9,6 4,2 3,0 nowodworski 123 4,1 7,3 23,6 19,5 17,9 12,2 12,2 2,4 0,8 pucki 358 5,3 8,1 14,2 19,8 25,1 14,5 8,7 2,8 1,4 słupski 104 3,8 5,8 7,7 13,5 32,7 24,0 6,7 3,8 1,9 starogardzki 892 4,1 7,0 8,6 13,6 22,9 15,4 12,6 8,2 7,7 sztumski 168 6,5 11,9 14,3 25,0 22,0 11,9 4,8 2,4 1,2 tczewski 893 6,4 7,3 13,3 18,8 22,6 14,2 10,2 4,0 3,1 wejherowski ,9 8,2 11,2 15,3 22,7 16,6 12,6 4,8 2,7 Język angielski Powiat/Miasto Liczba zdających Numer stanina Przedział wyników w procentach bytowski 388 3,9 5,2 11,1 22,7 20,1 20,4 8,5 4,9 3,4 chojnicki 622 4,0 8,7 13,7 20,9 18,5 15,0 9,3 6,3 3,7 człuchowski 214 4,2 6,5 19,6 21,0 24,3 9,8 9,3 2,3 2,8 gdański 245 2,9 9,4 11,8 15,1 19,2 18,0 13,5 6,1 4,1 kartuski 697 4,9 10,9 15,4 22,0 19,7 13,8 9,2 3,4 0,9 kościerski 434 5,1 10,4 14,7 19,1 21,9 11,8 9,0 4,8 3,2 kwidzyński 482 2,9 5,0 11,8 17,4 22,4 20,3 10,0 6,0 4,1 lęborski 442 4,1 5,9 12,0 20,6 19,0 17,4 9,7 6,6 4,8 M. Gdańsk ,9 4,8 8,6 12,5 17,2 19,2 16,3 10,1 8,4 M. Gdynia ,6 5,2 8,7 11,5 16,6 17,3 17,4 9,9 10,7 M. Słupsk ,5 8,8 12,5 18,7 18,3 17,3 10,9 5,6 4,3 M. Sopot 546 2,4 4,2 9,9 12,1 17,9 20,0 19,0 8,1 6,4 malborski 587 4,6 6,1 15,0 18,6 23,5 13,8 10,6 4,9 2,9 nowodworski 104 7,7 9,6 20,2 19,2 13,5 12,5 10,6 3,8 2,9 pucki 336 1,5 7,1 17,0 22,3 21,4 17,3 9,2 3,3 0,9 słupski 86 2,3 7,0 7,0 26,7 22,1 12,8 10,5 9,3 2,3 starogardzki 712 4,6 5,5 13,6 19,2 22,5 14,5 10,3 6,2 3,7 sztumski 152 4,6 9,2 18,4 28,9 23,0 9,9 3,9 2,0 0,0 tczewski 668 4,8 6,7 13,0 18,4 22,5 15,7 9,9 5,5 3,4 wejherowski ,0 8,4 13,5 17,5 19,4 17,1 10,7 5,2 3,2 24

25 Zeszyt ogólny Język niemiecki Powiat/Miasto Liczba zdających Numer stanina Przedział wyników w procentach bytowski 158 3,8 9,5 19,0 22,2 19,0 15,2 5,7 5,1 0,6 chojnicki 402 2,0 7,0 8,2 21,6 25,4 18,4 11,4 4,0 2,0 człuchowski 123 3,3 8,1 17,1 25,2 24,4 12,2 8,9 0,8 0,0 gdański 29 3,4 10,3 3,4 20,7 24,1 24,1 10,3 3,4 0,0 kartuski 106 1,9 10,4 20,8 21,7 19,8 14,2 6,6 2,8 1,9 kościerski 124 6,5 11,3 13,7 21,8 21,0 17,7 3,2 3,2 1,6 kwidzyński 10 0,0 10,0 10,0 30,0 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 lęborski 202 0,5 5,0 12,9 23,3 21,3 15,8 14,4 5,0 2,0 M. Gdańsk 148 2,0 3,4 6,1 10,1 16,9 15,5 21,6 15,5 8,8 M. Gdynia 78 2,6 6,4 10,3 14,1 9,0 17,9 20,5 12,8 6,4 M. Słupsk 243 6,6 10,3 18,5 14,4 16,9 17,7 7,4 6,6 1,6 malborski 43 4,7 11,6 7,0 25,6 25,6 14,0 7,0 4,7 0,0 nowodworski 15 13,3 13,3 13,3 20,0 26,7 13,3 0,0 0,0 0,0 pucki 25 4,0 8,0 4,0 28,0 24,0 16,0 8,0 0,0 8,0 słupski 14 7,1 7,1 14,3 35,7 21,4 7,1 0,0 0,0 7,1 starogardzki 198 3,0 5,6 10,1 19,7 23,2 17,7 13,6 5,1 2,0 sztumski 16 6,3 0,0 18,8 25,0 25,0 12,5 12,5 0,0 0,0 tczewski 216 4,2 9,7 13,9 17,6 18,5 17,6 12,0 5,1 1,4 wejherowski 87 6,9 11,5 3,4 17,2 13,8 12,6 11,5 16,1 6,9 Uwaga! Pominięto powiaty z liczbą zdających poniżej 10 osób. Język rosyjski Powiat/Miasto Liczba zdających Numer stanina Przedział wyników w procentach kartuski 16 0,0 0,0 6,3 18,8 37,5 25,0 6,3 6,3 0,0 M. Gdańsk 59 8,5 13,6 13,6 25,4 13,6 8,5 6,8 1,7 8,5 M. Gdynia 25 4,0 0,0 12,0 12,0 12,0 24,0 8,0 20,0 8,0 M. Słupsk 21 4,8 9,5 4,8 9,5 47,6 4,8 14,3 4,8 0,0 tczewski 27 0,0 7,4 29,6 25,9 25,9 7,4 0,0 0,0 3,7 wejherowski 10 20,0 20,0 0,0 0,0 10,0 40,0 10,0 0,0 0,0 Uwaga! Pominięto powiaty z liczbą zdających poniżej 10 osób. 25

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04 e-mail: ckesekr@cke.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 roku w województwie pomorskim Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku. Wyniki w powiatach województwa pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku. Wyniki w powiatach województwa pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku Wyniki w powiatach województwa pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Nowa formuła egzaminu województwo pomorskie (zestawy standardowe) ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdania ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 Opracowanie Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Raport ogólny 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne. 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 Opracowanie Aleksandra Grabowska (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Mariusz

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo wielkopolskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo wielkopolskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja na temat egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do dyrektorów szkół oraz egzaminatorów,

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne,

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Informacja

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Informacja O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o liczbie szkół i liczbie absolwentów do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2014/2015 na terenie objętym działalnością

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pa stwo! pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny

Szanowni Pa stwo! pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny Szanowni Państwo! Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie)

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie) O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo