PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

2 W edukacji wczesnoszkolnej zdobyte wiadomości, umiejętności, wkład pracy uczniów i zastosowanie tych wiadomości w praktyce są oceniane w ciągu semestru szkolnego zgodnie z ustaloną symboliką. Nauczyciele prowadzą zapisy oceny cząstkowej w dzienniku lekcyjnym (elektronicznym). Rodzice są informowani o postępach w nauce na zebraniach. Oceny semestralne i końcowe uczniowie otrzymują w formie oceny opisowej. Redagując ocenę opisową nauczyciel uwzględnia postępy w edukacji, w rozwoju emocjonalno społecznym i osobiste osiągnięcia ucznia. Ocena opisowa spełnia funkcję: a) Diagnostyczną dającą odpowiedź jak dziecko daleko w rozwoju jest względem wymagań stawianych przez nauczyciela b) Informacyjną co dziecko opanowało, zrozumiało, co potrafi, jaki jest jego wkład pracy. c) Korekcyjną co opanowało, co robi dobrze, nad czym musi popracować, co poprawić, zrozumieć i udoskonalić. d) Motywacyjną- odpowiadamy na pytanie czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian. A. CELE OCENIANIA CELE I ZDANIA OCENIANIA 1. Ocenianie ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest: poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju, informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 2. Ocena szkolna w nauczaniu zintegrowanym pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy: funkcję informacyjną - uwzględniającą wkład pracy ucznia; funkcję korekcyjną - uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń; funkcję motywacyjną - uwzględniającą możliwości ucznia.

3 B. ZAKRES I PRZEDMIOT OCENY OPISOWEJ UCZNIA 1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia. 2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i pisemne/, gramatykę i ortografię; edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii i umiejętności praktycznych z tego zakresu; edukacji społeczno-przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji; edukacji plastyczno technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno-techniczna; edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki; edukacji zdrowotnej: sprawność fizyczno-ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe, naukę pływania; edukacji językowej /j. angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się; zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji. 3. Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w załączniku W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju. 5. Śródroczna i roczna ocen zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia; postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; dbałość o honor i tradycje szkoły; dbałość o piękno mowy ojczystej; dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; okazywanie szacunku innym osobom. 6. Nauczyciele mogą przyjąć punktowe ocenianie zachowania. Muszą o tym poinformować rodziców i uczniów.

4 Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej. Obowiązkowymi formami oceny zachowania są: a) opisowa ocena śródroczna, b) opisowa ocena roczna (na świadectwie, arkuszu ocen, w dzienniku elektronicznym). C. OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 1. Czytanie bez przygotowania i z przygotowaniem (tempo, technika, poprawność, rozumienie) sprawdzane na bieżąco na tekstach czytanek i wierszy. Wpis do dziennika na bieżąco. 2. Pisanie (tempo, technika, poprawność, staranność) wyrazów i zdań sprawdzane jest w codziennych sytuacja szkolnych analizując karty pracy i zeszyty uczniów (staranność i systematyczność w prowadzeniu, dbałość o poprawność ortograficzną, schludność), a także pisanie z pamięci oraz pisanie ze słuchu. Wpisy do dziennika na bieżąco. 3. Mówienie, słuchanie, wiedza o języku sprawdzane na bieżąco na podstawie wypowiedzi ucznia dotyczących treści przeczytanych tekstów i przedstawionych ilustracji oraz własnych przeżyć. Wpisy do dziennika na bieżąco. 4. Wiadomości i umiejętności z edukacji matematycznej sprawdzane na bieżąco jak również za pomocą kartkówek dotyczących: dodawania i odejmowania, mnożenia, dzielenia. Wpisy do dziennika na bieżąco. Wiadomości i umiejętności praktyczne oraz umiejętność rozwiązywania i układania zadań tekstowych sprawdzana jest na bieżąco na podstawie pracy ucznia podczas lekcji. 5. Znajomość przyrody sprawdzana na bieżąco na podstawie wypowiedzi uczniów w trakcie omawiania treści przyrodniczych podczas uzupełniania ćwiczeń, w kartach pracy jak również na podstawie sprawdzianów. Wpisy do dziennika na bieżąco. 6. Wiadomości i umiejętności plastyczno-techniczne, muzyczne oraz ruchowe sprawdzane są i zapisywane w dzienniku na bieżąco. 7. Wiadomości i umiejętności informatyczne sprawdzane na bieżąco na podstawie wykonywanych przez uczniów zadań. 8. Aktywność ucznia oceniana na bieżąco (częste i chętne zgłaszanie się na lekcji, przynoszenie dodatkowych pomocy na lekcje, podejmowanie przez uczniów dodatkowych zadań). Wpisy do dziennika na bieżąco. 9. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi takich jak: diagnozę na wstępie, sprawdziany, testy osiągnięć szkolnych karty pracy ucznia zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń

5 bieżącą obserwację ucznia. Kierunki obserwacji wyznaczane są przez wymagania programowe określone w poszczególnych poziomach klas. 10. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę: prace domowe - wytwory pracy ucznia; indywidualne i grupowe prace na lekcji; parafka pod zadaniem domowym oznacza stwierdzenie faktu jego posiadania, a nie poprawność wykonania. D. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel dokumentuje dokonując zapisów: w dzienniku lekcyjnym, na wytworach pracy ucznia, w zeszycie ucznia. 2. Przy ocenianiu bieżącym stosuje się symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 3. W dzienniku lekcyjnym (elektronicznym) stosuje się wyłącznie jako zapis symbole cyfrowe 1-6 Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych: Ocena celująca (cel) 6 Ocena bardzo dobra (bdb) 5 Ocena dobra (db) 4 Ocena dostateczna (dst) 3 Ocena dopuszczająca (dop) 2 Ocena niedostateczna (ndst) 1 E. OCENY BIEŻĄCE, ŚRÓDROCZNE I ROCZNE 1. System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, śródroczną i końcoworoczną. a. Ocena bieżąca wyrażona jest słownie lub pisemnie za pomocą skali ocen: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nauczyciel dokonuje oceny pracy ucznia na bieżąco podczas działań edukacyjnych, udzielając ustnych lub pisemnych informacji, wskazuje dobre i słabe strony ucznia i sposoby poprawy. Dopuszcza się komentarz (lub im podobny) słowny lub pisemny typu: Bezbłędnie. Nieliczne błędy. Wymaga utrwalenia. Nieznaczne błędy. Brak rozwiązania. Brak wykonania zadania. Pracuj systematycznie. Komentarz słowny może być także wskazaniem jak pracować zmierzając do poprawy wyników. Ocenianie bieżące przekazuje informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jak też jego zaangażowaniu w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności oraz pokonywaniu trudności. b. Ocena śródroczna jest oceną opisową w formie pisemnej opracowanej przez zespół samokształceniowy. Zawiera opis postępów ucznia, jego poziom wiadomości i umiejętności, zalecenia i wskazówki dotyczące postępów w nauce oraz opis zachowania.

6 c. Ocena roczna opisowa oceny klasyfikacyjne roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w formie oceny opisowej. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. d. Ocena z języka angielskiego jest formułowana wg zasad opisanych w przedmiotowym systemie oceniania języka angielskiego dla edukacji wczesnoszkolnej. 2. Skala ocen cząstkowych i kryteria wymagań na poszczególne stopnie: Ocena celująca (6) Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi. Biegle wykorzystuje je w nowych sytuacjach. Radzi sobie doskonale. Korzysta z różnych źródeł informacji. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo skutkowe. Ocena bardzo dobra (5) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi wykorzystuje je w różnych sytuacjach, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, samodzielnie rozwiązuje problemy. Ocena dobra (4) Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania w stopniu średnim potrafi sprawnie wykorzystać je w sytuacjach typowych, pracuje samodzielnie, potrafi poprawić swoje błędy, rozwiązać w praktyce typowe zadania i problemy. Ocena dostateczna (3) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi w stopniu zadowalającym potrafi wykorzystać je rozwiązując proste zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności. Ocena dopuszczająca (2) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi w stopniu niskim, niezbędnym do dalszej nauki uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań. Nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań. Ocena niedostateczna (1) Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać/wykonać/ zadania nawet o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. Nie radzi sobie nawet z pomocą nauczyciela. Odmawia wykonania zadania. F. SPOSOBY POWIADAMIANIA UCZNIÓW I RODZICÓW PRZEZ NAUCZYCIELI, O POSTĘPACH UCZNIÓW W NAUCE I ZACHOWANIU 1. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz jego zachowaniu poprzez:

7 a. zeszyt kontaktowy, b. indywidualne spotkania i rozmowy z wychowawcą klasy, c. zabrania klasowe z wychowawcą, d. dziennik elektroniczny. 2. Zebrania z rodzicami uczniów wg kalendarza szkolnego (lub częściej, w miarę potrzeb). 3. W styczniu na zebraniu podsumowującym pierwszy semestr każdy rodzic otrzymuje na piśmie ocenę opisową z zachowania i osiągnięć edukacyjnych swojego dziecka; jest to ocena śródroczna. 4. Na koniec roku szkolnego, każdy uczeń otrzymuje świadectwo opisowe. ZASADY OCENIANIA Prace samodzielne w edukacji wczesnoszkolnej z edukacji polonistycznej, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej, edukacji społecznej oceniana będzie według podanej skali: 100% 97% % 85% % 70% % 50% % 30% % 0% - 1

8 ZAŁĄCZNIK 1 KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Przy ocenianiu bieżącym oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. SYMBOLE CYFROWE EDUKACJA POLONISTYCZNA Celujący - 6 Bardzo dobry - 5 Dobry - 4 Dostateczny - 3 Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego. Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. Samodzielnie układa i zapisuje zdania. Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie. Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst wcześniej przygotowany. Zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń. Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych. Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania. Pisanie: pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki) Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować w tworzoną formę teatralną. Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań. Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając błędy. Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa.

9 Dopuszczający - 2 Niedostateczny - 1 Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania. Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe. Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania. Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe. SYMBOLE CYFROWE EDUKACJA MATEMATYCZNA Celujący - 6 Bardzo dobry - 5 Dobry - 4 Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie przekraczającym 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie wykonuje dodawanie i odejmowanie zakresie 20, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji. Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię. Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie przekraczającym 10 popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)

10 Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór. Dostateczny - 3 Dopuszczający - 2 Niedostateczny 1 Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania w zakresie 10, popełniając błędy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka. Zadania tekstowe: popełnia błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych oraz rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne. Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru. Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego z niewiadomą w postaci okienka. Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania. Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru. SYMBOLE CYFROWE EDUKACJA PRZYRODNICZA Celujący - 6 Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym; z własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące środowiska: wnosi do pracy własne pomysły, wykonuje samodzielnie zadania i doświadczenia oraz potrafi wyciągnąć z nich wnioski; rozumie i stosuje w praktyce

11 zasady ochrony środowiska Bardzo dobry - 5 Dobry - 4 Dostateczny - 3 Dopuszczający - 2 Niedostateczny - 1 Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym; zna warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt i korzyści, jakie przynoszą środowisku rośliny i zwierzęta; potrafi wskazać zachowania ludzi i zwierząt w zależności od pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwa wynikające z pogody. Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt; potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie; wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych; zna kolejne pory roku, obserwuje pogodę i rozumie jej prognozę. Orientuje się w świecie roślin i zwierząt w takich środowiskach jak: park, sad, ogród; potrafi pielęgnować rośliny i prowadzi proste hodowle pod kierunkiem nauczyciela; nie zawsze stosuje się do zasad ochrony przyrody i nie zawsze wie, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Potrafi wymienić kilka nazw roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia; pod kierunkiem nauczyciela opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, o zagrożeniach związanych ze zjawiskami przyrodniczymi; nie pamięta o podstawowych zasadach ochrony przyrody. Słabo orientuje się w najbliższym środowisku przyrodniczym; nie wykazuje zainteresowania prowadzeniem obserwacji przyrody w różnych porach roku; nie dba o ochronę przyrody. SYMBOLE CYFROWE EDUKACJA SPOŁECZNA Celujący - 6 Bardzo dobry - 5 Dobry - 4 Doskonale rozumie pojęcia prawdy i kłamstwa; zna zasady bycia dobrym kolegą, jest uczynny i uprzejmy wobec innych; niesie pomoc potrzebującym; identyfikuje się z rodziną; ma bardzo dobre relacje z najbliższymi i wywiązuje się z powinności wobec nich; prezentuje dużą wiedzę na temat przynależności narodowej; zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Potrafi odróżnić, co jest dobre i wartościowe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; jest prawdomówny; troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych; zna relacje rodzinne i wywiązuje się z obowiązków wobec najbliższych, ma wiedzę na temat swojej miejscowości, zna symbole narodowe. Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; stara się być prawdomówny; współpracuje z innymi w zabawie; wie, do

12 kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc w razie zagrożenia ze strony innych; wie, jakiej jest narodowości i gdzie mieszka; rozróżnia symbole narodowe. Dostateczny - 3 Dopuszczający - 2 Niedostateczny - 1 Nie zawsze odróżnia dobro i zło w kontaktach z rówieśnikami; czasami nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych; zdarza się, że niegrzecznie zwraca się do innych; nie potrafi samodzielnie wybrać bezpiecznego miejsca do zabawy; ma podstawowe wiadomości na temat rodziny, miejsca zamieszkania, kraju. Często wywołuje lub wchodzi w konflikty w kontaktach z rówieśnikami; rzadko okazuje szacunek innym osobom; ma problemy z przestrzeganiem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach; słabo orientuje się w otaczającym środowisku społecznym dotyczącym przynależności narodowej i symboli narodowych. Sprawia problemy wychowawcze w zakresie współdziałania z innymi; nie przestrzega podstawowych wartości etycznych; nie dba o własne bezpieczeństwo i często wywołuje zagrożenia zdrowia własnego i innych; bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społecznym dotyczącym przynależności narodowej i symboli narodowych. SYMBOLE CYFROWE EDUKACJA PLASTYCZNA Celujący - 6 Bardzo dobry - 5 Dobry - 4 Dostateczny - 3 Dopuszczający - 2 Uczeń wykazuje duże uzdolnienia plastyczne. Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Jego prace plastyczne cechuje staranność i estetyka. Potrafi samodzielnie pracować różnymi technikami. Uczeń wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia prac. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Jego prace plastyczne cechuje staranność i estetyka. Potrafi zastosować różne techniki plastyczne. Bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Uczeń podejmuje zadania plastyczne. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi Uczeń podejmuje zadania techniczne i plastyczne ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach - kreśli je po śladzie. Uzupełnia tłem kontury przedmiotów. Używa małej ilości kolorów. Potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Uczeń niechętnie podejmuje zadania plastyczne. Prace wykonuje schematycznie. Używa małej ilości kolorów. Nie doprowadza pracy do końca. Jego praca jest niestaranna. Nie potrafi sobie zorganizować

13 warsztatu pracy. Niedostateczny - 1 Uczeń niechętnie podejmuje zadania plastyczne. Nie doprowadza pracy do końca. Praca jest niestaranna. Nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania. SYMBOLE CYFROWE EDUKACJA TECHNICZNA Celujący - 6 Bardzo dobry - 5 Dobry - 4 Dostateczny - 3 Dopuszczający - 2 Niedostateczny - 1 Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje się pomysłowością, prace techniczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta z medialnych środków przekazu. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne i potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach technicznych. Prace cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Podejmuje zadania techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach technicznych. Potrafi pracować różnymi technikami technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. Podejmuje zadania techniczne, ale często ich nie kończy. Potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je, rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki. Niechętnie podejmuje zadania techniczne, prace wykonuje schematycznie, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki. Niechętnie podejmuje zadania techniczne, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika stwarza dla ucznia problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje dziedzin sztuki: architektury,

14 rzeźby, grafiki. SYMBOLE CYFROWE EDUKACJA MUZYCZNA Celujący - 6 Bardzo dobry - 5 Dobry - 4 Dostateczny - 3 Dopuszczający - 2 Niedostateczny - 1 Posiada dużą wiedzę muzyczną i umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi zatańczyć kilka tańców ludowych Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego. Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki. Rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu

15 SYMBOLE CYFROWE EDUKACJA ZDROWOTNA (WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA) Celujący - 6 Bardzo dobry - 5 Dobry - 4 Dostateczny - 3 Dopuszczający - 2 Niedostateczny - 1 Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne. Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach wewnątrzszkolnych, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych. Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń, nie chce podejmować aktywności fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu współćwiczących. Nie dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny osobistej. SYMBOLE CYFROWE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Celujący - 6 Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie

16 korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera Bardzo dobry - 5 Dobry - 4 Dostateczny - 3 Dopuszczający - 2 Niedostateczny - 1 Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, przy pomocy nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia. Ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się komputerem. Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem.

17 ZAŁĄCZNIK 2 ZACHOWANIE Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; Dbałość o honor i tradycje szkoły; Dbałość o piękno mowy ojczystej; Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; Okazywanie szacunku innym osobom. Szczegółowe kryteria punktowego oceniania zachowania patrz Statut SP3. Ocena śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową uwzględniającą spełnienie w/w wymagań. ZACHOWANIE kryteria szczegółowe 1. Wywiązuje się z obowiązków ucznia. a. Uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne. b. Starannie przygotowuje się do zajęć. c. Sumiennie odrabia zadania domowe. d. Uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole. e. Wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć. f. Rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli. g. Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. h. Dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów itp.) 2. Postępuje z dobrem społeczności szkolnej. a) Aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska. b) Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą. c) Pomaga w wykonaniu dekoracji. d) Uczestniczy w pracach samorządu klasowego oraz innych sekcjach ustalonych przez nauczyciela. e) Wywiązuje się z obowiązku dyżurnego. f) Pomaga kolegom w nauce, jak i w innych sprawach życiowych. g) Pracuje samodzielnie, nie ściąga i nie kłamie. 3. Dba o honor i tradycje szkoły. a) Przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty.

18 b) Zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego (wprowadzanie sztandaru, śpiewanie hymnu). c) Uważnie i w spokoju ogląda przedstawienia, inscenizacje, występy innych uczniów. 4. Dba o piękno mowy ojczystej. a) Nie używa wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym. b) Kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników. c) Swoimi wypowiedziami nie sprawia przykrości innym osobom. d) Wita się w sposób akceptowany przez drugą osobę. 5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. a) W każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa. b) Reaguje na dostrzeżone objawy zła. c) Nie bije się i nie dokucza innym. d) Wyraża sprzeciw wobec przejawów chuligaństwa, arogancji i chamstwa. e) Nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej. f) Jest zawsze czysty i stosownie ubrany. g) Nosi zmienne obuwie, odpowiedni strój gimnastyczny i na basen. 6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. a) Przestrzega regulaminu wycieczek. b) Stosownie zachowuje się w teatrze, kinie, muzeum, podczas koncertów muzycznych. c) Zgodnie bawi się z rówieśnikami, nie przeszkadza innym w zabawie. d) Kulturalnie nawiązuje kontakt z nauczycielami. e) Używa zwrotów grzecznościowych. f) Dokonuje samooceny swojego zachowania. g) Panuje nad negatywnymi emocjami. 7. Okazuje szacunek innym osobom. a) Szanuje przekonania innych osób. b) Nie przerywa wypowiedzi i nie narzuca swojego zdania. c) Nie wyśmiewa się z kolegów i koleżanek oraz osób niepełnosprawnych. d) Nie obraża się na rówieśników i nauczycieli. e) Toleruje odmienność wyglądu i ubioru.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE W edukacji wczesnoszkolnej zdobyte wiadomości, umiejętności, wkład pracy uczniów i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna

Symbole cyfrowe. Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasie I oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. (cel) 6 Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe Załącznik 1 Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Przez pierwszy okres klasy pierwszej stosowane są również znaczki. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA PIERWSZA KOWARY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA PIERWSZA KOWARY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA PIERWSZA KOWARY 2018/2019 EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami krótkie teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasach I III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasach I III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasach I III. Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasie I oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o nową podstawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 2018/2019

Klasa I. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 2018/2019 Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 2018/2019 Klasa I Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: A. Cele oceniania w kształceniu zintegrowanym.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: A. Cele oceniania w kształceniu zintegrowanym. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ) 1. Ocenianie w kształceniu zintegrowanym traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I 6 Edukacja polonistyczna Mówienie. Buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, ma bogaty zasób słownictwa, angażuje się w klasowe występy. Pisanie. Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Cele i zdania oceniania w klasach edukacji wczesnoszkolnej A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

Cele i zdania oceniania w klasach edukacji wczesnoszkolnej A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej PZO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I III w edukacji wczesnoszkolnej zdobyte wiadomości, umiejętności, wkład pracy uczniów i zastosowanie tych wiadomości w praktyce są oceniane w ciągu semestru szkolnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GODZIANOWIE Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I (bdb) 5 * * Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6. Edukacja polonistyczna

Załącznik nr 1. Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6. Edukacja polonistyczna Załącznik nr 1 Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie, zdaniami, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją głosu tekst bez przygotowania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAJENCE

WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAJENCE WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAJENCE 1. W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocena opisowa - to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1. Przedmiot i zakres oceny ucznia. I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. W klasach I-III ocenie podlegają następujące

Bardziej szczegółowo

Oddziały I III przedmiotowe ocenianie

Oddziały I III przedmiotowe ocenianie Oddziały I III przedmiotowe ocenianie Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. A. Cele oceniania w kształceniu zintegrowanym. 1. Ocenianie w oddziałach I-III ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Klasa I Edukacja polonistyczna Czytanie: biegle i ze zrozumieniem odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Edukacja polonistyczna Czytanie: biegle i ze zrozumieniem odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie A. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach. Klasy I III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach. Klasy I III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach Klasy I III 1. Ocenianie w kształceniu zintegrowanym traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I-III ocenie podlegają następujące obszary: - edukacja polonistyczna - edukacja matematyczna - edukacja przyrodnicza - edukacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej klas I w Szkole Podstawowej w Brodłach

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej klas I w Szkole Podstawowej w Brodłach Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej klas I w Szkole Podstawowej w Brodłach Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy I wg nowej podstawy programowej

Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy I wg nowej podstawy programowej Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy I wg nowej podstawy programowej Klasa pierwsza Kryteria poszczególnych wymagań na odpowiednich poziomach wyrażane w punktach. 5p. poziom osiągnięć wysoki 4p.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 1 Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gminie Ornontowice

Kryteria oceniania w klasie 1 Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gminie Ornontowice Kryteria oceniania w klasie 1 Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Gminie Ornontowice Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa I Bardzo Śłabo (F) nie opanował

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III:

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 1. W klasach I-III ocenie podlegają następujące obszary:

I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 1. W klasach I-III ocenie podlegają następujące obszary: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ opracowany został na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013r (Dz. U. Z 2013r, poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Ogólne zasady oceniania w klasach I-III są zgodne z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązującym w Publicznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA I ETAPIE NAUCZANIA. ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA I ETAPIE NAUCZANIA. ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA I ETAPIE NAUCZANIA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta poprawnie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach -KL.I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach -KL.I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach -KL.I 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania uczniów klasach I III Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni

Przedmiotowy System Oceniania uczniów klasach I III Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni Przedmiotowy System Oceniania uczniów klasach I III Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni W edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z rozporządzeniem MEN, obowiązuje ocena opisowa. Biorąc pod uwagę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach -KL.I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach -KL.I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach -KL.I 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP W y m a g a n i a KLASA I SP Edukacja Zakres umiejętności Ocena U cz e ń: czytania Czyta biegle zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo; czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2012/13

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2012/13 KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2012/13 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I III

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I III SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I III 1. W klasach I III wystawiane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi i ustala je wychowawca. 2. Ocena opisowa

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Nauczycielski system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Nauczycielski system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Nauczycielski system oceniania Uczniów w klasie I opracowano w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1 OCENIANIE W KLASACH I III Ocena opisowa 1. Ocena opisowa jest ustnym lub pisemnym sposobem informowania o postępach ucznia. Ma ona: uczniowi dostarczać informacji o efektach jego szkolnej aktywności, rodzicom

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa I Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Rybniku

OCENIANIE W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa I Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Rybniku OCENIANIE W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa I Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Rybniku 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące odbywa się podczas zajęć. Nauczyciel bierze pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Edukacja polonistyczna Mówienie: Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem językowym. Posługuje się bogatym słownictwem. Pisanie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach CELE EDUKACYJNE 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: a) umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Bardzo dobrze Wymagania edukacyjne uczeń wykazuje szerokie zainteresowanie językiem polskim.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ rok szkolny 2015/16 wych. Dorota Szostak KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i jawności. 2.Uczeń

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący (cel): czyta płynnie z ekspresja każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy I

Wymagania edukacyjne dla klasy I dla klasy I Edukacja polonistycza czyta płynnie krótkie teksty bez przygotowania w odpowiednim tempie; wykazuje zainteresowania czytelnicze, samodzielnie czyta książki i czasopisma dziecięce; potrafi określić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE II Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH 1-3 W SP 10 W GŁOGOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH 1-3 W SP 10 W GŁOGOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH 1-3 W SP 10 W GŁOGOWIE W klasach I III w edukacji wczesnoszkolnej zdobyte wiadomości, umiejętności, wkład pracy uczniów i zastosowanie tych wiadomości w praktyce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE UCZNIÓW KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE UCZNIÓW KLAS I-III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE UCZNIÓW KLAS I-III Zasady i sposoby oceniania w klasach I-III Ocenianie w klasach I-III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną. Oprócz tego ocena opisowa jest oceną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. 1. Ocenianie w klasach I-III ma na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1a

Wymagania edukacyjne klasa 1a Wymagania edukacyjne klasa 1a Spis treści Edukacja polonistyczna... 1 Józefa Żuradzka... 1 Edukacja matematyczna... 3 Józefa Żuradzka... 3 Edukacja społeczno-przyrodnicza... 5 Józefa Żuradzka... 5 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. - Szczegółowe wyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Załącznik 1. - Szczegółowe wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Załącznik 1. - Szczegółowe wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Symbole cyfrowe - 6 punktów - 5 punktów Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami krótkie teksty bez przygotowania, zachowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III w Szkole Podstawowej nr 2. im. Jana Pawła II w Twardogórze ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciele w pierwszym tygodniu każdego roku informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KLASY I-III) Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KLASY I-III) Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KLASY I-III) Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach Obszary aktywności podlegające ocenianiu w klasach I III obejmują: rozumienie słowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1. W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 2. Oceny bieżące mają formę stopnia w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Wymagania na ocenę śródroczną czcionka pochyła Wymagania na ocenę roczną wymagania na ocenę śródroczną i pozostałe (czcionka prosta) Uczeń: Edukacja polonistyczna: Czyta wolno

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2011/12

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2011/12 KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2011/12 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBEDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 M. KOPERNIKA W ŁAPACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 M. KOPERNIKA W ŁAPACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. M. KOPERNIKA W ŁAPACH Ocenianie - to proces gromadzenia informacji o uczniach, będący integralną częścią procesu nauczania,

Bardziej szczegółowo

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: KLASY I-III &3 1. W klasach I III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i ust. 1

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE TRZECIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PRZEDMIOT: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: M.H. KLASA: II L.p. 1 Oceniane formy aktywności Odpowiedzi ustne, w tym wypowiedzi ucznia,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania osiągnięć uczniów z edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie

Przedmiotowy system oceniania osiągnięć uczniów z edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie Przedmiotowy system oceniania osiągnięć uczniów z edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie ROZDZIAŁ I Podstawy prawne i merytoryczne 1. Rozporządzenie MEN z 30.04.2007

Bardziej szczegółowo