PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA"

Transkrypt

1 PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 1. Dokonaj ogólnej charakterystyki rozdziału XVI k.k. 2. Jak jest definiowane ludobójstwo w prawie międzynarodowym i w jakim zakresie odpowiedzialność za ludobójstwo przewiduje k.k. 3. Na czym polega zdrada główna, a na czym zamach na konstytucyjny organ państwa? 4. W jakim zakresie k.k. chroni Prezydenta RP, a w jakim przedstawicieli państw obcych? 5. Na czym polega zdrada dyplomatyczna i kto może być sprawcą tego przestępstwa? 6. Jak kształtuje się odpowiedzialność karna za przestępstwo szpiegostwa? 7. Jak na gruncie przepisów przewidujących odpowiedzialność karną za szpiegostwo należy rozumieć pojęcie obcy wywiad oraz wiadomości? 8. Jakie formy współpracy z obcym wywiadem traktowane są jako szpiegostwo? 9. Kiedy sprawcy przestępstw przeciwko RP mogą skorzystać z instytucji czynnego żalu? 10.Scharakteryzuj przestępstwo tzw. zamachu stanu (art. 127, art. 128 k.k.). Jaki środek karny może zostać orzeczony za to przestępstwo i jakie przesłanki muszą zostać spełnione. 11. Scharakteryzuj przestępstwo tzw. zamachu terrorystycznego (art. 140 k.k.) Jaki środek karny może zostać orzeczony za to przestępstwo. 12.Omów znamiona przestępstwa znieważenia Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej. 13.Omów znamiona przestępstwa zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 134, art. 135 k.k.) 14.Omów znamiona przestępstwa uchylania się od służby wojskowej i poboru (art. 143 i art. 144 k.k.) 15. Scharakteryzuj pojęcia życia i zdrowia człowieka jako przedmiotów prawnokarnej ochrony. 16.Omów znamiona zabójstwa w typie podstawowym (art k.k.)

2 17.Scharakteryzuj znamiona typów kwalifikowanych zabójstwa (art k.k.). 18.Omów znamiona zabójstwa z afektu (art k.k.). 19.Scharakteryzuj znamiona dzieciobójstwa (art. 149 k.k.). 20.Jaki jest stosunek prawa karnego do eutanazji? 21. Jaki jest zakres karalnych zachowań prowadzących do samobójstwa? 22. Jaki jest zakres prawokarnej ochrony życia dziecka poczętego w RP? 23. Czym różni się nieumyślne spowodowanie śmierci od zabójstwa? 24. Dokonaj rozgraniczenia pojęć ciężkiego, średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. 25. Czym się różni bójka od pobicia? 26. Czy uczestnik bójki lub pobicia może się powoływać na obronę konieczną, a jeżeli tak, to dlaczego? 27. Omów znamiona typów kwalifikacyjnych przestępstwa branie udziału w bójce lub pobiciu? 28. Jaki jest zakres kryminalizacji nieudzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie? 29. Omów istotę przestępstwa sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego (art. 163 k.k.). 30.Omów znamiona przestępstwa polegającego na sfinansowaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 165 a k.k.) 31.Opisz ustawowe znamiona katastrofy komunikacyjnej (art.173 k.k.). 32. Na czym polega przestępstwo wypadku komunikacyjnego (art. 177 k.k.)? 33. Scharakteryzuj przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z normy prawnej art. 178a k.k. 34.Czym różni się stan nietrzeźwości od stanu po użyciu alkoholu, podaj definicje tych

3 pojęć i wskaż na konsekwencje prawne prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym pod wpływem alkoholu. 35.Omów znamiona przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień (art. 180 a k.k.) 36.Scharakteryzuj przestępstwa przeciwko środowisku. 37. Omów znamiona przestępstwa pozbawienia wolności. Czym charakteryzuje się typ podstawowy i kwalifikowany tego przestępstwa. 38. Omów pojęcie groźby bezprawnej i porównaj ją z przestępstwem groźby karalnej. 39. Omów stronę podmiotową i przedmiotową przestępstwa stalkingu. 40. Na czym polega przestępstwo zmuszania? 41. Omów znamiona ustawowe (czasownikowe) przestępstwa opisanego w przepisie art. 191 a 1 k.k. 42. Co rozumiesz pod pojęciem naruszenia miru domowego? 43. Przedstaw zakres ochrony wolności religijnej w k.k. 44.Omów znamiona przestępstwa obrazy uczuć religijnych (art. 196 k.k.) 45. Jakie różnice występują między pojęciami obcowanie płciowe, a inna czynność seksualna? 46. Scharakteryzuj przestępstwo zgwałcenia w typie kwalifikowanym. 47. Na czym polega nadużycie stosunku zależności lub krytycznego położenia? 48. W jaki sposób kształtuje się ochrona dziecka przed tzw. czynem lubieżnym? 49. Na czym polega kazirodztwo? Jak kształtuje się jego karalność? 50. Co rozumiesz pod pojęciem treści pornograficznych? 51. Jak kształtuje się karalność rozpowszechniania pornografii w typie podstawowym tego przestępstwa? 52. Przedstaw szczególną ochronę dzieci przed zjawiskiem rozpowszechniania

4 i produkcji pornografii. 53.Omów znamiona przestępstwa z art. 200 b k.k. 54. Co to jest prostytucja? Jak kształtuje się karalność zmuszania do niej. 55.Omów pojęcia: stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo. 56. W jaki sposób k.k. chroni monogamiczny charakter związku małżeńskiego? 57. Wyjaśnij pojęcie znęcania się? 58. Określ przesłanki odpowiedzialności karnej za przestępstwo znęcania się. 59. Na czym polega przestępstwo niealimentacji? 60. Jak kształtuje się odpowiedzialność za porzucenie dziecka lub osoby nieporadnej. 61. Omów przesłanki odpowiedzialności za przestępstwo uprowadzenia dziecka lub osoby nieporadnej. 62. Opisz znamiona przestępstwa zniesławienia (art. 212 k.k.). 63. Omów przesłanki wyłączenia bezprawności zniesławienia (art. 213 k.k.). 64. Na czym polega przestępstwo zniewagi? 65. Scharakteryzuj naruszenie nietykalności cielesnej. 66.Jaki jest tryb ścigania przestępstw: zniewagi, zniesławienia, naruszenia nietykalności cielesnej, lekkiego uszkodzenia ciała i czym się on charakteryzuje. 67.Omów znamiona przestępstwa z art. 217 a k.k. 68.Scharakteryzuj przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 69. Porównaj przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej (art. 222 k.k.) i czynnej napaści (art. 223 k.k.) na funkcjonariusza publicznego. 70. Scharakteryzuj znamiona przestępstwa łapownictwa biernego (art. 228 k.k.). 71. Kiedy sprawca łapownictwa czynnego (art. 229 k.k.) nie podlega karze za dokonanie przestępstwa?

5 72. Czym różni się płatna protekcja (art.230 k.k.) od handlu wpływami? 73. Czym różni się przestępstwo nadużycia władzy (art. 231 k.k.) od łapownictwa biernego (art. 228 k.k.)? 74. Jakie są przesłanki odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań? 75. Omów przestępstwo fałszywego oskarżenia (art. 234 k.k.). 76. Omów przestępstwo zatajania dowodów niewinności (art. 236 k.k.) 77. Na czym polega przestępstwo poplecznictwo (art. 239 k.k.)? 78. Na czym polega przestępstwo samouwolnienia się (art. 242 k.k.) 79. Jaka są różnice między poplecznictwem a pomocnictwem i paserstwem? 80. Czy zaniechanie powiadomienia o popełnionym przestępstwie zawsze jest podstawą odpowiedzialności karnej? 81. Kiedy rozpowszechnianie wiadomości z postępowania karnego prowadzi do odpowiedzialności karnej? 82. Omów znamiona przestępstwa naruszenia zakazu sądowego? 83. Omów znamiona przestępstwa niezastosowania się do zakazu wstępu na imprezę masową (art. 244 a k.k.) 84. Omów znamiona przestępstwa niewypełnienia obowiązków związanych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym art. 44 b k.k.) 85. Scharakteryzuj przestępstwa przeciwko wyborom i referendum. 86. Omów znamiona przestępstwa wzięcia zakładnika (art. 252 k.k ). Omów kiedy sprawca tego przestępstwa nie podlega karze? 87. Czym różni się podżeganie od nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.)? 88. Scharakteryzuj znamiona propagowania faszyzmu, totalitaryzmu oraz nawoływania do nienawiści (art. 256 k.k.). 89. Wyjaśnij pojęcia zorganizowana grupa oraz związek mający na celu popełnienie przestępstwa (art. 258 k.k.). Kiedy sprawca tego przestępstwa nie podlega karze (art.259 k.k.)? 90. Scharakteryzuj znamiona typów przestępstw związanych z wytwarzaniem, posiadaniem i obrotem bronią palną oraz amunicji (art.263 k.k.). 91. Omów przestępstwo zakłócenia pracy systemu komputerowego? ( art. 269a k.k.) 92. Omów prawnokarną ochronę informacji niejawnych ( art. 265 k.k. i art. 266 k.k.). 93. Na czym polega przestępstwo naruszenia tajemnicy korespondencji?

6 94. Scharakteryzuj przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Czym różni się fałsz intelektualny od materialnego. 95. Przedstaw problem przepołowienia" przestępstw przeciwko mieniu. 96. Na czym polega przestępstwo kradzieży zwykłej (art k.k.). 97. Określ przedmiot wykonawczy przestępstwa kradzieży oraz przedmiot ochrony. 98. Czy możliwa jest kradzież dóbr majątkowych niebędących rzeczami? 99. Porównaj przestępstwo kradzieży zwykłej (art k.k) i przywłaszczenia (art. 284 k.k.) Czym różni się kradzież zwykła (art k.k.) od kradzieży z włamaniem (art k.k.)? 101. Jaki jest zakres kryminalizacji bezprawnego używania cudzej rzeczy? 102. Czym charakteryzują się przestępstwa rozbójnicze? 103. Porównaj rozbój (art k.k.) i kradzież rozbójniczą (art. 281 k.k.) Porównaj rozbój ( art. 280 k.k.) i wymuszenie rozbójnicze ( art. 282 k.k.) Jakie okoliczności konstytuują kwalifikowany rozbój i jakie problemy interpretacyjne sprawia kwalifikowany typ rozboju? 106. Na czym polega przestępstwo oszustwa? 107. Scharakteryzuj stronę przedmiotową przestępstwa paserstwa (art k.k.) Czym wyróżnia się strona podmiotowa paserstwa na tle przestępstw przeciwko mieniu? 109. Jaki jest zakres kryminalizacji zamachów na nienaruszalność cudzej rzeczy (art.288 k.k.)? 110. Scharakteryzuj komputerowe przestępstwa przeciwko mieniu ( art k.k., art. 287 k.k., art. 293 k.k.) Omów przestępstwo wyrębu drzewa i wskaż jaki środek karny musi zostać orzeczony za to przestępstwo (art. 290 k.k.) Omów problematykę czynnego żalu przy przestępstwach przeciwko mieniu Na czym polega przestępstwo nadużycia zaufania (art.296 k.k.)? 114. Na czym polega tzw. łapownictwo menadżerskie (art. 296 a k.k.) 115. Porównaj przestępstwa oszustwa gospodarczego i oszustwa Omów znamiona oszustwa ubezpieczeniowego ( art. 298 k.k.) 117. Jakie są znamiona fałszu materialnego dokumentu (art k.k.)? 118. Czym różni się fałsz materialny od fałszu intelektualnego dokumentu? 119. Porównaj fałsz intelektualny dokumentu i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy Kiedy grozi odpowiedzialność karna za użycie sfałszowanych dokumentów?

7 121. Scharakteryzuj przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi Omów znamiona przestępstwa fałszerstwa pieniędzy i papierów wartościowych?

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Przedmowa XI Wykaz skrótów Część ogólna Tabl. 1. Cechy i funkcje prawa karnego 3 Tabl. 2. Podziały prawa karnego 4 Tabl. 3. Dziedziny prawa karnego materialnego 5 Tabl. 4. Systematyka Kodeksu karnego 5

Bardziej szczegółowo

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa...

2. Formy popełnienia przestępstwa... 19 2.1. Stadialne formy popełnienia przestępstwa... 19 2.2. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa... Spis treści Wstęp... 7 1. Definicja i struktura przestępstwa... 9 1.1. Definicja przestępstwa... 9 1.2. Elementy przestępstwa... 9 1.3. Ustawowe znamiona czynu zabronionego... 10 1.4. Podział przestępstw...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Systematyka części szczególnej Kodeksu karnego... 39

Spis treści. Rozdział 1. Systematyka części szczególnej Kodeksu karnego... 39 Spis treści Wykaz skrótów............................................. 33 Przedmowa................................................ 37 Rozdział 1. Systematyka części szczególnej Kodeksu karnego... 39 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.) ( wyciąg Część ogólna

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.) ( wyciąg Część ogólna Wstęp... Wykaz skrótów... Ustawa z 6.6.1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) (wyciąg)... 1 Część ogólna... 1 Artykuł 1. [Warunki odpowiedzialności]... 1 Artykuł 2. [Przestępstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Spis treści Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Część ogólna 1 Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 4 Pytania 3 11 Rozdział III. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Część ogólna

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Część ogólna Wstęp... Wykaz skrótów... Ustawa z 6.6.1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) (wyciąg)... 1 Część ogólna... 1 Artykuł 1. [Warunki odpowiedzialności]... 1 Artykuł 2. [Przestępstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego

SPIS TREŚCI. Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego SPIS TREŚCI Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 3 1. Pojęcie prawa karnego... 4 I. Definicja prawa

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego

Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego Rozdział I. Zagadnienia ogólne ő 1. Pojęcie prawa karnego I. Definicja prawa karnego II. Cechy prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne........

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

Wybrane artykuły z aktów prawnych dotyczące najczęściej spotykanych problemów młodzieży

Wybrane artykuły z aktów prawnych dotyczące najczęściej spotykanych problemów młodzieży Wybrane artykuły z aktów prawnych dotyczące najczęściej spotykanych problemów młodzieży ROZBÓJ Art. 280 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Literatura ogólna... Wykaz skrótów... XXV CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Przedmowa... V Literatura ogólna... Wykaz skrótów... XXV CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmowa... V Literatura ogólna... XXI Wykaz skrótów... XXV CZĘŚĆ OGÓLNA Dział I. Wiadomości wstępne. Ustawa karna... 3 Rozdział I. Prawo karne, jego podział i dotychczasowe reformy... 5 1. Pojęcie i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Literatura... XXI Wykaz skrótów... XXV CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Przedmowa... V Literatura... XXI Wykaz skrótów... XXV CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmowa... V Literatura... XXI Wykaz skrótów... XXV CZĘŚĆ OGÓLNA Dział I. Wiadomości wstępne. Ustawa karna... 3 Rozdział I. Prawo karne, jego podział i dotychczasowe reformy... 5 1. Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część ogólna. Rozdział I. Prawo karne, jego podział i dotychczasowe reformy 5

Spis treści. Część ogólna. Rozdział I. Prawo karne, jego podział i dotychczasowe reformy 5 Spis treści Przedmowa Literatura ogólna Wykaz skrótów V XXIII XXVII Część ogólna Dział I. Wiadomości wstępne. Ustawa karna 3 Rozdział I. Prawo karne, jego podział i dotychczasowe reformy 5 1. Pojęcie i

Bardziej szczegółowo

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie T: Lecznictwo sądowo - lekarskie 02.04.2007 KODEKS KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I - Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE. Autor: LECH GARDOCKI. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz podstawowej literatury

PRAWO KARNE. Autor: LECH GARDOCKI. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz podstawowej literatury PRAWO KARNE Autor: LECH GARDOCKI Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych I. Pojęcie prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Prawomocne skazania osób dorosłych

Prawomocne skazania osób dorosłych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Organizacyjny Wydział Statystyki Prawomocne skazania osób dorosłych za wybrane przestępstwa z kodeksu karnego w latach 2002-2008 Opracowano w Wydziale Statystyki

Bardziej szczegółowo

Wiek a odpowiedzialność karna

Wiek a odpowiedzialność karna Wiek a odpowiedzialność karna Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami ) Ustawa z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA KARNEGO. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Tom 8

SYSTEM PRAWA KARNEGO. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Tom 8 SYSTEM PRAWA KARNEGO Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 SYSTEM PRAWA KARNEGO Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA KARNEGO ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Karno-prawna ochrona funkcjonariusza publicznego

Karno-prawna ochrona funkcjonariusza publicznego ROMAN TOMASZEWSKI Karno-prawna ochrona funkcjonariusza publicznego Zasadniczym pojęciem, do którego odwołuje się obowiązujący obecnie kodeks karny przy opisywaniu istoty przestępstw przeciwko prawidłowemu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

2 1. Pojęcie kary 2. Cele i funkcje kary 3. Racjonalizacje kary IX. Katalog kar 4 X. Środki karne

2 1. Pojęcie kary 2. Cele i funkcje kary 3. Racjonalizacje kary IX. Katalog kar 4 X. Środki karne WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 008/009 Przedmiot: Prawo karne Punkty ECTS: 10 Wykładowca: Prof. zw. dr hab. E. W. Pływaczewski Dr hab. G. B. Szczygieł Prowadzący ćwiczenia: Mgr E.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 205/206 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego:

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego: Małoletni: - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) - art.10 1 i 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 ROZDZIAŁ I. Wyłączenie od dziedziczenia jako negatywna

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 3. Jeżeli czynu zabronionego określonego w 2 opuszcza, w celu trwałego uchylenia się od tej służby, wyznaczone miejsce wykonywania obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego... 3 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Zbiory Orzecznictwa Becka. Prawo karne. część szczególna. Orzecznictwo. Wprowadzenie Michał Królikowski. Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski (red.

Zbiory Orzecznictwa Becka. Prawo karne. część szczególna. Orzecznictwo. Wprowadzenie Michał Królikowski. Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski (red. Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo karne część szczególna Orzecznictwo Wprowadzenie Michał Królikowski Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski (red.) 2. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego... 3 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk

Autorzy: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk PRAWO KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA SZCZEGÓLNA I WOJSKOWA Red.: Teresa Dukiet-Nagórska Autorzy: Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA PRZESTĘPSTW

KLASYFIKACJA PRZESTĘPSTW KLASYFIKACJA PRZESTĘPSTW - ze względu na wagę czynu - ze względu na formy winy - ze względu na formę czynu - ze względu na znamię skutku - ze względu na tryb ścigania - ze względu na typizację przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 367 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 367 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 367 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

c) sprawca musi obejmować swoją działalnością zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą innej osoby

c) sprawca musi obejmować swoją działalnością zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą innej osoby 15 11 Czy "pranie brudnych pieniędzy" zaliczane jest jako: a) paserstwo b) poplecznictwo, c) odrębne, szczególne przestępstwo według własnej kwalifikacji prawnej. 9 Czy korupcja w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne. Andrzej Marek Violetta Konarska-Wrzosek. 11. wydanie

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne. Andrzej Marek Violetta Konarska-Wrzosek. 11. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo karne Andrzej Marek Violetta Konarska-Wrzosek 11. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne Prawo karne Andrzej Marek prof. zw. dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. L. Gardocki Prawo karne

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. L. Gardocki Prawo karne PODRĘCZNIKI PRAWNICZE L. Gardocki Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE, wyd. 2 Studia Prawnicze M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 1, KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty przeciwdziałania. przemocy w rodzinie

Prawne aspekty przeciwdziałania. przemocy w rodzinie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przemoc jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te

Bardziej szczegółowo

32 ZARZĄDZENIE NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

32 ZARZĄDZENIE NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 32 ZARZĄDZENIE NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 10 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 12 Pytania 11 24 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE KORUPCJA BIERNA (SPRZEDAJNOŚĆ, ŁAPOWNICTWO) ART. 228 KK KORUPCJA CZYNNA (PRZEKUPSTWO) ART. 229 KK PŁATNA PROTEKCJA ART. 230-230a KK KORUPCJA WYBORCZA ART. 250a KK KORUPCJA MENADŻERSKA

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA

PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego ul. Kościelna 6 41-303 Dąbrowa Górnicza tel./fax 32 264 74 75; kancelaria@wsps.pl Studia podyplomowe PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA Przedmiot BIOETYKA Temat EUTANAZJA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW Obowiązujące przepisy: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.) Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Karna Cywilna Dyscyplinarna

Karna Cywilna Dyscyplinarna Karna Cywilna Dyscyplinarna ukończone 17 lat czyn zabroniony, bezprawny, zawiniony, o stopniu szkodliwości społecznej większym niż znikomy wina umyślna wina nieumyślna (lekkomyślność świadomie narusza

Bardziej szczegółowo

Zarys problematyki. Jerzy Lachowski, Andrzej Marek. Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 3. WYDANIE WARSZAWA 2016

Zarys problematyki. Jerzy Lachowski, Andrzej Marek. Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Prawo karne Zarys problematyki Jerzy Lachowski, Andrzej Marek Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 15 marca 2016 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Str. Nb. Przedmowa... V Literatura ogólna... XXV Wykaz skrótów... XXIX

Spis treœci. Str. Nb. Przedmowa... V Literatura ogólna... XXV Wykaz skrótów... XXIX IX Przedmowa... V Literatura ogólna... XXV Wykaz skrótów... XXIX Czêœæ ogólna Dzia³ I. Wiadomoœci wstêpne. Ustawa karna... 3 Rozdzia³ I. Prawo karne, jego podzia³ i dotychczasowe reformy... 5 1. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej... 8 Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa... 12 Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej... 15 Rozdział IV Kary... 18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w

2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w CO TO JEST ROZBÓJ? ART. 280 Kodeksu karnego mówi: 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo dopuszczając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora

Spis treści. Od autora Spis treści Od autora I. PODSTAWOWE WIADOMOŚ CI Z ZAKRES U PRAWA 1. Pojęcie prawa 1. Prawo a inne systemy normatywne w społeczeństwie 2. Cechy prawa jako systemu normatywnego 3. Poglądy na istotę prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część szczególna Kodeksu karnego

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część szczególna Kodeksu karnego Wykaz skrótów................................................. XXV Wprowadzenie.................................................. XXIX Część szczególna Kodeksu karnego.................................

Bardziej szczegółowo

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Aspekty prawne dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie adw. Katarzyna Mrozicka-Bąbel Podstawa prawna Ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1 KK Kodeks karny Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 Kodeks karny ZMIANY: od 27 stycznia 2014 r. ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego)

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Informacja: - środek do służący do gromadzenia dóbr materialnych i zarządzania

Bardziej szczegółowo

- podżeganie - pomocnictwo

- podżeganie - pomocnictwo FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO (ZJAWISKOWE FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA) sprawcze - sprawstwo pojedyncze - współsprawstwo - sprawstwo kierownicze - sprawstwo polecające niesprawcze - podżeganie -

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 163 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DECYZJA NR 163 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 43 DECYZJA NR 163 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie dokonywania w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego nadzorowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15 Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 Rozdział 1. Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną 19 1. Podstawowe pojęcia 19 1.1. Zdrowie 19 1.2. Pacjent/klient

Bardziej szczegółowo

Lista słów kluczowych służących do opisania tekstu składanego do publikacji w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Lista słów kluczowych służących do opisania tekstu składanego do publikacji w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych Lista słów kluczowych służących do opisania tekstu składanego do publikacji w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych Abolicja Aborcja Adwokacki przymus Adwokat Akcyza Akt oskarżenia Alkohol Amnestia

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Wykaz skrótów XXIII Wprowadzenie XXVII Część szczególna Kodeksu karnego 1 Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne 1 1 Pojęcie groźby bezprawnej na tle przepisu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med., mgr prawa Marta Rorat Zakład Prawa Medycznego Katedra Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA kodeks karny pozakodeksowe prawo karne Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Moduł 5. Ochrona prawna funkcjonariuszy Służby Więziennej

Moduł 5. Ochrona prawna funkcjonariuszy Służby Więziennej Autorka: Magdalena Markowiak Moduł 5 Ochrona prawna funkcjonariuszy Służby Więziennej Ochrona prawna Funkcjonariusz podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony prawnej przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Przemoc w szkole regulacje prawne

Przemoc w szkole regulacje prawne Przemoc w szkole regulacje prawne Przemoc w szkole może przejawiać się groźbami, znieważaniem, zmuszaniem do wykonania określonych czynności, ale także niszczeniem rzeczy dziecka. Przemoc taka najczęściej

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 1. Zabójstwo (typ podstawowy, typy kwalifikowane, zabójstwo z afektu)

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 1. Zabójstwo (typ podstawowy, typy kwalifikowane, zabójstwo z afektu) Str. Przedmowa... V Od Wydawnictwa... VIII Wykaz skrótów... XVII Rozdział I. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu... 1 1. Zabójstwo (typ podstawowy, typy kwalifikowane, zabójstwo z afektu)... 7 I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarys problematyki. Jerzy Lachowski, Andrzej Marek SERIA AKADEMICKA 4. WYDANIE

Zarys problematyki. Jerzy Lachowski, Andrzej Marek SERIA AKADEMICKA 4. WYDANIE Prawo karne Zarys problematyki Jerzy Lachowski, Andrzej Marek SERIA AKADEMICKA 4. WYDANIE Prawo karne Zarys problematyki Jerzy Lachowski, Andrzej Marek Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego.

o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 12 kwietnia 2010 r. Druk nr 850 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Szczególne rodzaje przestępczości

Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Szczególne rodzaje przestępczości Szczególne rodzaje przestępczości Przestępczość z użyciem przemocyz użyciem przemocy Przestępczość z użyciem przemocy. W definicjach przemocy, które znaleźć możemy w literaturze przedmiotu zwracano uwagę

Bardziej szczegółowo

R A K O N I E W I C A C H

R A K O N I E W I C A C H Sprawozdanie za rok 2018 r. K O M I S A R I A T P O L I C J I W R A K O N I E W I C A C H Wielichowo dn. 27.03.2019r Stan zatrudnienia w KP Rakoniewice Stan zatrudnienia: 15 policjantów, 2 pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne Spis treści: Wprowadzenie I. Wiadomości ogólne 1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa dotyczące wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa 1.1. Podstawowe pojęcia 1.1.1. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawach karnych Mediacja w sprawach karnych Etapy mediacji selekcja spraw i skierowanie sprawy do mediacji spotkanie mediatora osobno ze stronami wspólne spotkanie sprawcy i pokrzywdzonego w obecności mediatora kontrola

Bardziej szczegółowo

Co to jest rozbój? Art. 280 Kodeksu Karnego stwierdza:

Co to jest rozbój? Art. 280 Kodeksu Karnego stwierdza: Co to jest rozbój? Art. 280 Kodeksu Karnego stwierdza: 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ( wyciąg Część ogólna

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ( wyciąg Część ogólna Wstęp XXIII Wykaz skrótów XXV Ustawa z 6.6.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) (wyciąg) 1 Część ogólna 1 Artykuł 1. [Warunki odpowiedzialności] 1 Artykuł 2. [Przestępstwo skutkowe przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy,,prawo karne materialne

Regulamin Konkursu wiedzy,,prawo karne materialne Regulamin Konkursu wiedzy,,prawo karne materialne I. Organizatorzy. Cel konkursu 1. Organizatorami Konkursu wiedzy Prawo karne materialne są pracownicy Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego WPiA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks karny. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks karny. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Orzecznictwo Kodeks karny Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Kodeks karny W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: S. Jaworski, J. Ablewicz, T. Sadurski, A. Szoplińska

Bardziej szczegółowo

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność]

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność] Część ogólna Art. 7. [Zbrodnia i występek] 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka Zbiór karny Stan prawny na 25 sierpnia 2015 roku plus Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby

C Y B E R P R Z E M O C. Rodzaje zagrożeń, sposoby C Y B E R P R Z E M O C Rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania. D E F I N I CJA CYBERPRZEMOCY Wirtualne tyranizowanie, nękanie jest wykorzystywaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, np. e-mail,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz podstawowej literatury... XXIII

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz podstawowej literatury... XXIII Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz podstawowej literatury... XXIII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych... 1 I. Pojęcie prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Literatura Wykaz skrótów... 12

Spis tre ci. Literatura Wykaz skrótów... 12 Spis tre ci Wst p... 10 Literatura... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdzia I Przest pstwa przeciwko pokojowi, ludzko ci oraz przest pstwa wojenne (Rozdzia XVI k.k.) Tablica nr 1. Wszcz cie i prowadzenie wojny

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przestępstwa, w tym przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich, przedawniają się. Instytucja przedawnienia karalności

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Prawo karne. 4. wydanie

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Prawo karne. 4. wydanie Skrypty Becka Alicja Grześkowiak (red.) Prawo karne 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 17 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz. 123 ZARZĄDZENIE NR 64 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2018 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz. 123 ZARZĄDZENIE NR 64 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz. 123 ZARZĄDZENIE NR 64 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie dostępu Policji do danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 24 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 24 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie System norm prawnych, czyli zakazów lub nakazów postępowania. Świadome zachowanie zgodne z obowiązującymi normami prawnymi (zakazami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Testy Pytania testowe Odpowiedzi do testów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Testy Pytania testowe Odpowiedzi do testów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 Testy... 13 Pytania testowe... 15 Odpowiedzi do testów... 51 Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne... 57 1.1. Pojęcie i funkcje prawa karnego... 57 1.2. Zasady prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2013 roku. Wydanie 14

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2013 roku. Wydanie 14 Kodeks karny Stan prawny: luty 2013 roku Wydanie 14 Warszawa 2013 Tytuły do artykułów opracowały: Katarzyna Liżyńska i Katarzyna Łucarz Opracowanie redakcyjne: Joanna Pastuszka Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA BECKA. Prawo karne. pytania kazusy tablice testy

REPETYTORIA BECKA. Prawo karne. pytania kazusy tablice testy REPETYTORIA BECKA Prawo karne pytania kazusy tablice testy REPETYTORIA BECKA Prawo karne Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE CYWILNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PRZESTĘPCZO PCZOŚĆ KOMPUTEROWA POZNAŃ, LISTOPAD 2007 AGENDA CO TO JEST PRZESTĘPSTWO RODZAJE PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE PRZY UśYCIU KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie karą. kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zagrożenie karą. kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tabela 1. Okres przedawnienia poszczególnych przestępstw przeciwko wolności seksualnej Art. Art. 197. Znamiona czynu zabronionego Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem obcowania płciowego. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO KARNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO KARNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO KARNE Część I. Uwagi ogólne Rozdział 1. Słowniczek pojęć POJĘCIE CZYN ZABRONIONY SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU PRZESTĘPSTWA PODOBNE KORZYŚĆ MAJĄTKOWA LUB OSOBISTA MIENIE ZNACZNEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Zagrożenie przestępczością, związaną z przemocą w rodzinie wśród funkcjonariuszy Policji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Przemoc w rodzinie stanowi niewątpliwie problem wstydliwy i

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRACY RATOWNIKA WOPR

ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRACY RATOWNIKA WOPR ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRACY RATOWNIKA WOPR Ogólne założenia kodeksu karnego Art. 1.. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Wpływ zaplecza osobowościowego na brutalizację czynów przestępczych dziewcząt

Wpływ zaplecza osobowościowego na brutalizację czynów przestępczych dziewcząt Wpływ zaplecza osobowościowego na brutalizację czynów przestępczych dziewcząt OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH DLA DZIEWCZĄT W POLSCE Dziewczęta stanowią około 10% ogółu wychowanków przebywających

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia kodeksu karnego Istota przestępstwa co to jest przestępstwo? Wiek a odpowiedzialność karna Podżeganie i pomocnictwo Wyłączenie odpowiedzialności karnej Rodzaje kar Istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo karne. Lech Gardocki. 18. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo karne. Lech Gardocki. 18. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo karne Lech Gardocki 18. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Lech Gardocki Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 1, KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo