Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury..."

Transkrypt

1 Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i podziały prawa karnego... 1 Zagadnienie 2. Funkcje i zasady prawa karnego... 2 Rozdział 2. Ustawa karna i jej obowiązywanie... 6 Zagadnienie 1. Źródła prawa karnego... 6 Zagadnienie 2. Normy i przepisy prawa karnego... 8 Zagadnienie 3. Zakres obowiązywania polskiej ustawy karnej KAZUSY Rozdział 3. Pojęcie przestępstwa Zagadnienie 1. Definicja przestępstwa i jego elementy Zagadnienie 2. Struktura przestępstwa Zagadnienie 2.1. Przedmiot przestępstwa Zagadnienie 2.2. Podmiot przestępstwa Zagadnienie 2.3. Strona przedmiotowa przestępstwa Zagadnienie 2.4. Strona podmiotowa przestępstwa Zagadnienie 3. Klasyfikacja przestępstw KAZUSY Rozdział 4. Okoliczności powodujące wyłączenie odpowiedzialności karnej Zagadnienie 1. Wiadomości ogólne Zagadnienie 2. Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu KAZUSY Rozdział 5. Kontratypy Zagadnienie 1. Obrona konieczna Zagadnienie 2. Stan wyższej konieczności Zagadnienie 3. Ryzyko nowatorstwa Zagadnienie 4. Dozwolona krytyka Zagadnienie 5. Ostateczna potrzeba Zagadnienie 6. Działanie w ramach uprawnień i obowiązków Zagadnienie 7. Zgoda dysponenta dobrem (zgoda pokrzywdzonego) Zagadnienie 8. Zabiegi lecznicze i kosmetyczne Zagadnienie 9. Karcenie małoletniego Zagadnienie 10. Ryzyko sportowe... 55

2 Zagadnienie.11 Kontratypy zwyczajowe KAZUSY Rozdział 6. Wina. Okoliczności wyłączające winę Zagadnienie 1. Wina Zagadnienie 2. Nieletniość Zagadnienie 3. Niepoczytalność Zagadnienie 4. Błąd Zagadnienie 4.1 Błąd co do faktu (art. 28 KK) Zagadnienie 4.2. Błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę (art. 29 KK) Zagadnienie 4.3. Błąd co do prawa (art. 30 KK) Zagadnienie 5. Stan wyższej konieczności wyłączający winę (art KK) Zagadnienie 6. Działanie na rozkaz (art. 318 KK) KAZUSY Rozdział 7. Formy stadialne przestępstwa Zagadnienie 1. Uwagi ogólne Zagadnienie 2. Przygotowanie Zagadnienie 3. Usiłowanie Zagadnienie 4. Czynny żal Zagadnienie 5. Dokonanie KAZUSY Rozdział 8. Formy współdziałania przestępnego Zagadnienie 1. Formy zjawiskowe przestępstwa Zagadnienie 2. Formy sprawcze (art KK) Zagadnienie 3. Podżeganie (art KK) Zagadnienie 4. Pomocnictwo (art KK) Zagadnienie 5. Indywidualizacja i subiektywizacja odpowiedzialności karnej KAZUSY Rozdział 9. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy Zagadnienie 1. Zbieg przestępstw Zagadnienie 2. Zbieg przepisów ustawy KAZUSY Rozdział 10. Ogólne wiadomości na temat kary Zagadnienie 1. Definicja i cele kary Zagadnienie 2. Teorie kary Zagadnienie 3. Rodzaje sankcji karnych Rozdział 11. Kary Zagadnienie 1. Kara grzywny Zagadnienie 2. Kara ograniczenia wolności Zagadnienie 3. Kara pozbawienia wolności KAZUSY Rozdział 12. Środki karne VI

3 Zagadnienie 1. Pozbawienie praw publicznych Zagadnienie 2. Środki karne w postaci zakazów, obowiązków i nakazu określonego zachowania Zagadnienie 3. Przepadek Zagadnienie 4. Środki karne o charakterze kompensacyjnym Zagadnienie 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości KAZUSY Rozdział 13. Środki probacyjne Zagadnienie 1. Warunkowe umorzenie postępowania Zagadnienie 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary Zagadnienie 3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie KAZUSY Rozdział 14. Zasady wymiaru kary Zagadnienie 1. Ustawowy wymiar kary Zagadnienie 2. Nadzwyczajny wymiar kary Zagadnienie 3. Sądowy wymiar kary Zagadnienie 4. Kara łączna KAZUSY Rozdział 15. Środki zabezpieczające Zagadnienie 1. Środki izolacyjno-lecznicze Zagadnienie 2. Środki o charakterze administracyjnym KAZUSY Rozdział 16. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania Zagadnienie 1. Przedawnienie Zagadnienie 2. Zatarcie skazania KAZUSY CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KODEKSU KARNEGO WYBRANE PRZESTĘPSTWA Rozdział 17. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne Zagadnienie 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi Zagadnienie 2. Przestępstwa przeciwko ludzkości Zagadnienie 3. Przestępstwa wojenne Rozdział 18. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Zagadnienie 1. Zamach stanu Zagadnienie 2. Przestępstwo szpiegostwa Zagadnienie 3. Prawnokarna ochrona Narodu, Rzeczypospolitej i Prezydenta RP Rozdział 19. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Zagadnienie 1. Zabójstwo, spowodowanie śmierci Zagadnienie 2. Przestępstwa karalnego przerwania ciąży Zagadnienie 3. Uszczerbek na zdrowiu Zagadnienie 4. Inne przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu VII

4 Rozdział 20. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji Zagadnienie 1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu Zagadnienie 2. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Rozdział 21. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności Zagadnienie 1. Przestępstwa przeciwko wolności Zagadnienie 2. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania Zagadnienie 3. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności Rozdział 22. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece Rozdział 23. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej Rozdział 24. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego Zagadnienie 1. Przestępstwa przeciwko instytucjom lub ich funkcjonariuszom Zagadnienie 2. Przestępstwa godzące w autorytet instytucji państwowej lub samorządowej Rozdział 25. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości Zagadnienie 1. Oddziaływanie na organy sądowe i uczestników procesu Zagadnienie 2. Utrudnianie działalności organów wymiaru sprawiedliwości Zagadnienie 3. Nierespektowanie orzeczeń sądowych Rozdział 26. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu Zagadnienie 1. Branie i przetrzymywanie zakładnika Zagadnienie 2. Przestępne nadużywanie wolności wypowiedzi Zagadnienie 3. Zorganizowana grupa przestępcza, nielegalne posiadanie broni Rozdział 27. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów Zagadnienie 1. Przestępstwa naruszenia informacji niejawnych Zagadnienie 2. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów Rozdział 28. Przestępstwa przeciwko mieniu Zagadnienie 1. Przestępstwa kradzieży Zagadnienie 2. Przestępstwa rozbójnicze Zagadnienie 3. Inne przestępstwa przeciwko mieniu Rozdział 29. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi VIII

5 Dział II. KODEKS KARNY SKARBOWY Rozdział 1. Zagadnienia wstępne Zagadnienie 1. Pojęcie i przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego Zagadnienie 2. Specyfika prawa karnego skarbowego KAZUSY Rozdział 2. Kodeks karny skarbowy i jego obowiązywanie Zagadnienie 1. Źródła prawa karnego skarbowego Zagadnienie 2. Normy i przepisy prawa karnego skarbowego Zagadnienie 3. Zakres obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego KAZUSY Rozdział 3. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia skarbowego oraz elementy struktury przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego Zagadnienie 1. Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 2. Definicja przestępstwa skarbowego Zagadnienie 3. Definicja wykroczenia skarbowego Zagadnienie 4. Społeczna szkodliwość jako element przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego Zagadnienie 5. Podmiot i strona podmiotowa przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego KAZUSY Zagadnienie 6. Strona przedmiotowa przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego Rozdział 4. Okoliczności powodujące wyłączenie odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 1. Kontratypy w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 2. Błąd i jego konsekwencje w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 3. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona i ich konsekwencje w prawie karnym skarbowym KAZUSY Rozdział 5. Formy stadialne i zjawiskowe w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 1. Specyfika odpowiedzialności za formy stadialne i zjawiskowe w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 2. Odpowiedzialność za przygotowanie Zagadnienie 3. Odpowiedzialność za usiłowanie Zagadnienie 4. Zasada indywidualizacji i nieakcesoryjności odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 5. Formy sprawstwa w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 6. Pozasprawcze formy współdziałania w prawie karnym skarbowym IX

6 KAZUSY Rozdział 6. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów w KKS Zagadnienie 1. Zbieg przestępstw w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 2. Pojęcie czynu ciągłego w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 3. Zbieg przestępstw skarbowych jako okoliczność obostrzająca wymiar kary Zagadnienie 4. Zbieg przepisów na gruncie Kodeksu karnego skarbowego Zagadnienie 5. Idealny zbieg czynów zabronionych KAZUSY Rozdział 7. Zaniechanie ukarania sprawcy Zagadnienie 1. Uwagi ogólne Zagadnienie 2. Czynny żal w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Zagadnienie 4. Odstąpienie od wymierzenia kary KAZUSY Rozdział 8. System kar, środków karnych i środków zabezpieczających w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 1. Uwagi wstępne Zagadnienie 2. System kar i środków karnych w KKS Zagadnienie 3. Kara grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Zagadnienie 4. Odpowiedzialność posiłkowa (zastępcza) Zagadnienie 5. Kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności w KKS Zagadnienie 6. Specyfika środków karnych w prawie karnym skarbowym Zagadnienie 7. Środki karne przepadku przedmiotów i przepadku korzyści w KKS Zagadnienie 8. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów i przepadku korzyści majątkowej Zagadnienie 9. Pozbawienie praw publicznych i zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska Zagadnienie 10. Środki probacyjne jako środki karne za przestępstwa skarbowe Zagadnienie 11. Środki zabezpieczające w prawie karnym skarbowym KAZUSY Rozdział 9. Zasady orzekania kar i innych środków w prawie karnym skarbowym X

7 Zagadnienie 1. Cele kary i środków karnych w prawie karnym skarbowym na tle ujęcia w KK Zagadnienie 2. Zasady stosowania kar i środków karnych, przewidzianych w KKS Zagadnienie 3. Dyrektywy wymiaru kary i stosowania środków w KKS Zagadnienie 4. Okoliczności wpływające na wymiar kary lub środka karnego Zagadnienie 5. Nadzwyczajne złagodzenie kary w KKS Zagadnienie 6. Nadzwyczajne obostrzenie kary w KKS Zagadnienie 7. Kara łączna w KKS Zagadnienie 8. Orzekanie środków zabezpieczających KAZUSY Rozdział 10. Wyłączenie karalności Zagadnienie 1. Przedawnienie Zagadnienie 2. Zatarcie skazania KAZUSY Rozdział 11. Podstawowa charakterystyka Części szczególnej KKS Zagadnienie 1. Rodzajowe dobra chronione Zagadnienie 2. Katalog przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych Zagadnienie 3. Pojęcie księgi w KKS KAZUSY DZIAŁ III. PRAWO KARNE WYKONAWCZE Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa karnego wykonawczego Zagadnienie 1. Definicja prawa karnego wykonawczego Zagadnienie 2. Źródła prawa karnego wykonawczego Zagadnienie 3. Kodeks karny wykonawczy jako źródło prawa karnego wykonawczego Zagadnienie 4. Podstawowe zasady prawa karnego wykonawczego KAZUSY Rozdział 2. Organy postępowania wykonawczego Zagadnienie 1. Organy postępowania wykonawczego Zagadnienie 2. Sąd pierwszej instancji Zagadnienie 3. Sąd penitencjarny Zagadnienie 4. Prezes sądu lub upoważniony sędzia Zagadnienie 5. Sędzia penitencjarny Zagadnienie 6. Dyrektor Generalny Służby Więziennej Zagadnienie 7. Dyrektor okręgowy Służby Więziennej Zagadnienie 8. Dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego Zagadnienie 9. Komisja penitencjarna XI

8 Zagadnienie 10. Sądowy kurator zawodowy KAZUSY Rozdział 3. Strony i pozostali uczestnicy postępowania wykonawczego Zagadnienie 1. Pojęcie i status skazanego w prawie karnym wykonawczym Zagadnienie 2. Prawa skazanego związane z obowiązkiem poddania się wykonaniu orzeczenia Zagadnienie 3. Skazany jako strona postępowania wykonawczego Zagadnienie 4. Prokurator Zagadnienie 5. Obrońca skazanego Zagadnienie 6. Przedstawiciel skazanego Zagadnienie 7. Status pokrzywdzonego w postępowaniu wykonawczym KAZUSY Rozdział 4. Przebieg postępowania wykonawczego Zagadnienie 1. Postępowanie wykonawcze a stadium wykonania orzeczenia Zagadnienie 2. Wszczęcie postępowania wykonawczego Zagadnienie 3. Inicjowanie postępowań incydentalnych Zagadnienie 4. Decyzje procesowe w postępowaniu wykonawczym Zagadnienie 5. Posiedzenie sądu Zagadnienie 6. Zawieszenie postępowania Zagadnienie 7. Umorzenie postępowania Zagadnienie 8. Środki zaskarżenia Zagadnienie 9. Wzruszenie postanowienia na podstawie art. 24 KKW Zagadnienie 10. Rozstrzyganie wątpliwości lub zarzutów związanych z wykonywaniem orzeczenia KAZUSY Rozdział 5. Wykonywanie kary grzywny Zagadnienie 1. Przepisy stosowane do wykonywania kary grzywny Zagadnienie 2. Właściwość sądu Zagadnienie 3. Zapłata albo egzekucja grzywny Zagadnienie 4. Odroczenie wykonania grzywny, rozłożenie grzywny na raty Zagadnienie 5. Umorzenie grzywny Zagadnienie 6. Praca społecznie użyteczna Zagadnienie 7. Zastępcza kara pozbawienia wolności KAZUSY Rozdział 6. Wykonywanie kary ograniczenia wolności XII

9 Zagadnienie 1. Przepisy stosowane do wykonywania kary ograniczenia wolności Zagadnienie 2. Cel wykonywania kary ograniczenia wolności Zagadnienie 3. Organy wykonujące karę ograniczenia wolności i podmioty uczestniczące w jej wykonywaniu Zagadnienie 4. Zmiany w zakresie obowiązków wynikających z kary ograniczenia wolności Zagadnienie 5. Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności i przerwa w jej odbywaniu Zagadnienie 6. Zamiana kary ograniczenia wolności na karę zastępczą Zagadnienie 7. Uznanie kary ograniczenia wolności za wykonaną Zagadnienie 8. Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności KAZUSY Rozdział 7. Wykonywanie kary pozbawienia wolności Zagadnienie 1. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności Zagadnienie 2. Rodzaje zakładów karnych Zagadnienie 3. Typy zakładów karnych Zagadnienie 4. Systemy wykonania kary pozbawienia wolności Zagadnienie 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego Zagadnienie 6. Monitoring Zagadnienie 7. Klasyfikacja skazanych i badania osobopoznawcze Zagadnienie 8. Praca skazanych Zagadnienie 9. Nauczanie Zagadnienie 10. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe Zagadnienie 11. Nagradzanie skazanych Zagadnienie 12. Ulgi Zagadnienie 13. Odpowiedzialność dyscyplinarna skazanych Zagadnienie 14. Prawa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności Zagadnienie 15. Obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności Zagadnienie 16. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności Zagadnienie 17. Pomoc skazanym po zwolnieniu z zakładów karnych Zagadnienie 18. Warunkowe przedterminowe zwolnienie KAZUSY Rozdział 8. Wykonywanie środków karnych Zagadnienie 1. Pozbawienie praw publicznych i środki karne polegające na zakazach XIII

10 Zagadnienie 2. Uznanie środka karnego za wykonany Zagadnienie 3. Przepadek przedmiotów lub korzyści majątkowych Zagadnienie 4. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę, nawiązka, świadczenie pieniężne Zagadnienie 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości KAZUSY Rozdział. 9. Wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary Zagadnienie 1. Właściwość sądu i kuratora Zagadnienie 2. Obowiązki probacyjne Zagadnienie 3. Wykonywanie dozoru Zagadnienie 4. Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej Zagadnienie 5. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w postępowaniu wykonawczym KAZUSY Rozdział 10. Wykonywanie środków zabezpieczających Zagadnienie 1. Przepisy stosowane do wykonywania środków zabezpieczających Zagadnienie 2. Organy wykonujące orzeczenie Zagadnienie 3. Organizacja wykonywania środków zabezpieczających izolacyjno-leczniczych Zagadnienie 4. Cele wykonywania środków zabezpieczających izolacyjno-leczniczych Zagadnienie 5. Sądowa kontrola wykonywania środków zabezpieczających izolacyjno-leczniczych Zagadnienie 6. Zwolnienie z zakładu zamkniętego Zagadnienie 7. Orzekanie w przedmiocie uchylenia nieleczniczych środków zabezpieczających KAZUSY Rozdział 11. Zatarcie skazania Zagadnienie 1. Zatarcie skazania z mocy prawa Zagadnienie 2. Zatarcie skazania na wniosek KAZUSY Rozdział 12. Wykonywanie tymczasowego aresztowania Zagadnienie 1. Sposób wykonywania tymczasowego aresztowania Zagadnienie 2. Prawa i obowiązki tymczasowo aresztowanego Zagadnienie 3. Przeniesienie do zakładu karnego Zagadnienie 4. Nadzór nad wykonywaniem tymczasowego aresztowania KAZUSY Rozdział 13. Wykonywanie należności sądowych Zagadnienie 1. Zakres należności sądowych w rozumieniu KKW XIV

11 Zagadnienie 2. Zapłata albo egzekucja należności sądowych Zagadnienie 3. Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie należności sądowych Zagadnienie 4. Zamiana kary porządkowej grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności KAZUSY Rozwiązania do kazusów INDEKS XV

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć. Prawo karne. materialne, wykonawcze i skarbowe. Wydawnictwo C.H. Beck

M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć. Prawo karne. materialne, wykonawcze i skarbowe. Wydawnictwo C.H. Beck A PLIKACJE P RAWNICZE M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14 Spis treści Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str. 13 1.1. Pojęcie prawa wykroczeń str. 13 1.2. Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 10 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 12 Pytania 11 24 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część ogólna 1. Wykaz skrótów XIII. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Spis treści Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Część ogólna 1 Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 2 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 4 Pytania 3 11 Rozdział III. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Przedmowa XI Wykaz skrótów Część ogólna Tabl. 1. Cechy i funkcje prawa karnego 3 Tabl. 2. Podziały prawa karnego 4 Tabl. 3. Dziedziny prawa karnego materialnego 5 Tabl. 4. Systematyka Kodeksu karnego 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów XIII XV Rozdział I Podstawowe problemy i pojęcia prawa karnego 1 1 Sens karania za zło 1 2 Podstawowe pojęcia związane z prawem karnym 4 I Odpowiedzialność karna

Bardziej szczegółowo

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot

art kks odpowiedzialnośd posiłkowa art kks odpowiedzialnośd za zwrot Częśd ogólna: 1. Czyn zabroniony a) pojęcie czynu zabronionego (art. 53 art. 1 b) czyn c) znamiona czynu zabronionego a. podmiot art. 9 3 kks art. 24 1 kks odpowiedzialnośd posiłkowa art. 25 5 kks odpowiedzialnośd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna... 1 Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 1 1. Pojęcie prawa karnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I ZNAMIONA USTAWOWE PRZESTĘPSTWA... 9 Tablica nr 1. Źródła prawa karnego... 11 Tablica nr 2. Funkcje prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA ORAZ HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU PRAWO KARNE DLA STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWA

ZASADY ZALICZENIA ORAZ HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU PRAWO KARNE DLA STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWA ZASADY ZALICZENIA ORAZ HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU PRAWO KARNE DLA STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWA ZASADY ZALICZENIA: mgr Paweł Zagiczek Katedra Prawa Karnego Materialnego 1. Ocena końcowa będzie równa

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie Skrypty Becka Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Testy Pytania testowe Odpowiedzi do testów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Testy Pytania testowe Odpowiedzi do testów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 Testy... 13 Pytania testowe... 15 Odpowiedzi do testów... 51 Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne... 57 1.1. Pojęcie i funkcje prawa karnego... 57 1.2. Zasady prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44 Spis treści Wykaz skrótów...19 Przedmowa do wydania czwartego...21 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe...23 Dział I. Część ogólna...25 Rozdział pierwszy Materialne prawo karne...25 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 4 / 5 / 2690 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 205 r. WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Przedmowa... SPIS TREŒCI Spis Wykaz treœci skrótów... Przedmowa... XI XIII Czêœæ I. Materialne prawo karne skarbowe czêœæ ogólna Wykaz literatury wspólnej dla czêœci dotycz¹cej materialnego prawa karnego skarbowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Rozdział I. Kary................................................ 1

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO karne w pigułce 3. wydanie UWAGA! Największa nowelizacja od czasu uchwalenia KK! Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 * ) niepotrzebne skreślić Dział 1. Dział 1.1. Apelacja łódzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 4 / 6 / 253 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 206 r. WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne Spis treści: Wprowadzenie I. Wiadomości ogólne 1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa dotyczące wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa 1.1. Podstawowe pojęcia 1.1.1. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 8 / 4 / 4859 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Starosta: Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa. Zajęcia dla aplikantów I roku odbywają się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo karne materialne polski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 5

SPIS TREŚCI. Wstęp... 5 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Rozdział I Istota kary ograniczenia wolności... 11 1. Uwagi wstępne... 11 2. Rys historyczny... 12 2.1. Sankcje zbliżone do ograniczenia wolności w historii polskiego prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010 Godzina 3 września 2010 GRUPA 1- sala 216 14.00-15.30 KPK1 (adw. Maciej Loga) - Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - apelacja i zażalenie. Formułowanie zarzutów i wniosków środków odwoławczych.

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka Zbiór karny Stan prawny na 25 sierpnia 2015 roku plus Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2019

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2019 Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2019 Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa ( 18 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej) Zajęcia dla Aplikantów I roku odbywają się zawsze

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział 2. Cechy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XVII Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna... 1 Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1 KK Kodeks karny Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 Kodeks karny ZMIANY: od 27 stycznia 2014 r. ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO 1. CO TO JEST PRAWO KARNE? CZĘŚĆ OGÓLNA 2. CZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO KARNE MATERIALNE, PROCESOWE I WYKONAWCZE? 3. WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745

Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745 Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

2 1. Pojęcie kary 2. Cele i funkcje kary 3. Racjonalizacje kary IX. Katalog kar 4 X. Środki karne

2 1. Pojęcie kary 2. Cele i funkcje kary 3. Racjonalizacje kary IX. Katalog kar 4 X. Środki karne WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 008/009 Przedmiot: Prawo karne Punkty ECTS: 10 Wykładowca: Prof. zw. dr hab. E. W. Pływaczewski Dr hab. G. B. Szczygieł Prowadzący ćwiczenia: Mgr E.

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2018

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2018 Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2018 Starosta: apl. adw. apl. adw. Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa ( 18 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej) Zajęcia dla Aplikantów

Bardziej szczegółowo

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia 1. 2. 3. 4. 5. Zgodnie z Kodeksem karnym, orzekając karę pozbawienia wolności, sąd: A. ma obowiązek określić rodzaj zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, a także orzec system programowego

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora

Spis treści. Od autora Spis treści Od autora I. PODSTAWOWE WIADOMOŚ CI Z ZAKRES U PRAWA 1. Pojęcie prawa 1. Prawo a inne systemy normatywne w społeczeństwie 2. Cechy prawa jako systemu normatywnego 3. Poglądy na istotę prawa

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego

Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego Rozdział I. Zagadnienia ogólne ő 1. Pojęcie prawa karnego I. Definicja prawa karnego II. Cechy prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15 Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 Rozdział 1. Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną 19 1. Podstawowe pojęcia 19 1.1. Zdrowie 19 1.2. Pacjent/klient

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 889. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks karny wykonawczy 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XIII. Wykaz skrótów...

Wstęp... XIII. Wykaz skrótów... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Część pierwsza. Wiadomości ogólne Rozdział 1. Pojęcie i źródła prawa medycznego... 3 1. Pojęcie prawa medycznego... 3 Rozdział 2. Wykonywanie zawodu medycznego... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia KAZUSY Becka Maciej Mitera Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo i postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego

SPIS TREŚCI. Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego SPIS TREŚCI Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 3 1. Pojęcie prawa karnego... 4 I. Definicja prawa

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) (zm.: Dz.U. 1997, Nr 160, poz. 1083; 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 98, poz. 1071, Nr

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE

PRAWO KARNE SKARBOWE z{ kphêwyh~upj l w s ê~ q ê j o iljr w A êw w ê m êw Plansze Prawo karne skarbowe obejmują następującą problematykę: zasady prawa karnego skarbowego, obowiązywanie ustawy karnej, katalog kar, środki karne,

Bardziej szczegółowo

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Część ogólna 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. Przedmowa... Wykaz skrótów... SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII CZĘŚĆ I. WIADOMOŚCI OGÓLNE Rozdział I. Pojęcie i źródła prawa medycznego... 3 1. Pojęcie prawa medycznego... 3 Rozdział II. Wykonywanie zawodu medycznego...

Bardziej szczegółowo

Karna Cywilna Dyscyplinarna

Karna Cywilna Dyscyplinarna Karna Cywilna Dyscyplinarna ukończone 17 lat czyn zabroniony, bezprawny, zawiniony, o stopniu szkodliwości społecznej większym niż znikomy wina umyślna wina nieumyślna (lekkomyślność świadomie narusza

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE D R E W A P L E B A N E K

PRAWO KARNE MATERIALNE ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE D R E W A P L E B A N E K PRAWO KARNE MATERIALNE UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE D R E W A P L E B A N E K LITERATURA L. Gardocki, Prawo karne, wyd.20, Warszawa 2017 Pomocniczo: W. Wróbel, A. Zoll, Polskie

Bardziej szczegółowo

Podmioty rynku finansowego w postępowaniu karnym co się zmieniło w 2015 r.?

Podmioty rynku finansowego w postępowaniu karnym co się zmieniło w 2015 r.? Podmioty rynku finansowego w postępowaniu karnym co się zmieniło w 2015 r.? Jacek Jurzyk Koordynator ds. Prawnych w Przeciwdziałaniu Przestępczości Warszawa, dn. 18.11.2015 PZU SA/PZU Życie SA, Biuro Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE. Magdalena Błaszczyk Anna Zientara. Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE

PRAWO KARNE. Magdalena Błaszczyk Anna Zientara. Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE PRAWO KARNE Magdalena Błaszczyk Anna Zientara 2. WYDANIE Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Agata Jędrasik Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) (zm.: Dz.U. 1997, Nr 160, poz. 1083; 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 98, poz. 1071, Nr

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 580. o Krajowym Rejestrze Karnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 09.11.2015 SR w Suwałkach Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

3. Kodeks wykroczeń. z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) Tekst jednolity z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz.

3. Kodeks wykroczeń. z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) Tekst jednolity z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. KW 3 3. Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) Tekst jednolity z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 618) 1 (zm.: Dz.U. 2017, poz. 2361; 2018, poz. 79, poz. 911, poz. 2077)

Bardziej szczegółowo

- podżeganie - pomocnictwo

- podżeganie - pomocnictwo FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO (ZJAWISKOWE FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA) sprawcze - sprawstwo pojedyncze - współsprawstwo - sprawstwo kierownicze - sprawstwo polecające niesprawcze - podżeganie -

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) (zm.: Dz.U. 1997, Nr 160, poz. 1083; 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 98, poz. 1071, Nr

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON * ) niepotrzebne skreślić

Bardziej szczegółowo

PRAWO WYKROCZEŃ MINIREPETYTORIUM ANNA ZIENTARA. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO WYKROCZEŃ MINIREPETYTORIUM ANNA ZIENTARA. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO WYKROCZEŃ MINIREPETYTORIUM ANNA ZIENTARA Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Stan prawny na 1 października 2014 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Ewa Wysocka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9, Zapowiedź Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.) ( wyciąg Część ogólna

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.) ( wyciąg Część ogólna Wstęp... Wykaz skrótów... Ustawa z 6.6.1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) (wyciąg)... 1 Część ogólna... 1 Artykuł 1. [Warunki odpowiedzialności]... 1 Artykuł 2. [Przestępstwo

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 29.06.2016 SR w Dębicy Okręg Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XV

Spis treści. Wykaz literatury... XV Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Część pierwsza. Materialne prawo karne skarbowe Rozdział I. Prawo karne skarbowe pojęcie, funkcje i specyfika prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) ( wyciąg Część ogólna

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) ( wyciąg Część ogólna Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 6.6.1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) (wyciąg) 1 Część ogólna 1 Artykuł 1. [Warunki odpowiedzialności] 1 Artykuł 2. [Przestępstwo skutkowe przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej Rejestrem. 2. W Rejestrze gromadzi

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 11.03.2016 SR w Sulęcinie Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 27.07.2016 SR w Świeciu n/wisłą Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON * ) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Prawo i polityka penitencjarna warsztaty ze stosowania prawa

Prawo i polityka penitencjarna warsztaty ze stosowania prawa Prawo i polityka penitencjarna warsztaty ze stosowania prawa Zajęcia nr 1 wprowadzenie do tematyki zajęć, definicje podstawowe Mgr Agata Hulak 18 października 2017 r. Prawo penitencjarne informacje podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2013 roku. Wydanie 14

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2013 roku. Wydanie 14 Kodeks karny Stan prawny: luty 2013 roku Wydanie 14 Warszawa 2013 Tytuły do artykułów opracowały: Katarzyna Liżyńska i Katarzyna Łucarz Opracowanie redakcyjne: Joanna Pastuszka Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ Wykład pt. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Zawartość pokazu: 1. Podstawowe informacje dot. nieletnich i przestępczości nieletnich 2. Zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 2

Kodeks karny. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 2 KK Kodeks karny Stan prawny: wrzesień 2014 roku Wydanie 2 SPIS TREŚCI KODEKS KARNY ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz ze zm.) ( wyciąg ) Część ogólna

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz ze zm.) ( wyciąg ) Część ogólna Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z 661997 r Kodeks karny (tj DzU z 2018 r poz 1600 ze zm) (wyciąg) 1 Część ogólna 1 Artykuł 1 [Warunki odpowiedzialności] 1 Artykuł 2 [Przestępstwo skutkowe przez zaniechanie]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Tarnowie Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

godz Zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba godz zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba

godz Zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba godz zasady etyki adwokackiej adw. J. Zięba PLAN ZAJĘĆ dla grupy I (najmłodszej z naboru 2010) aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w roku szkoleniowym 2011 11.01.2011r. godz. 16,15 17,45 - Zajęcia organizacyjne adw. K. Degener

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO 1. CO TO JEST PRAWO KARNE? CZĘŚĆ OGÓLNA 2.CZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO KARNE MATERIALNE, PROCESOWE I WYKONAWCZE? 3.WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE POWINNO

Bardziej szczegółowo