U M OW A - projekt. Gminą Węgorzewo, z siedzibą w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, NIP , Regon reprezentowaną przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M OW A - projekt. Gminą Węgorzewo, z siedzibą w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, NIP , Regon reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do siwz U M OW A - projekt zawarta w dniu r. w Węgorzewie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Gminą Węgorzewo, z siedzibą w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, NIP , Regon reprezentowaną przez: 1. Krzysztofa Piwowarczyka Burmistrza Węgorzewa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Węgorzewo - Pani Danuty Michałowskiej zwaną dalej Zamawiającym a Firmą :.... działającą na podstawie wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców numer KRS :... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pn.: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo. 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest odławianie i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Zamawiającego, umieszczenie w schronisku, zapewnienie, opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Zamawiającego na czas trwania umowy. 3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego i ofertą Wykonawcy. 4. Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik do umowy obejmuje pełen zakres przedmiotowy usługi wynikający z zapisów dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem zapisów Przyjęcie psa do schroniska może nastąpić tylko na podstawie zlecenia Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest potwierdzić datę i fakt przyjęcia zwierzęcia do schroniska. 2. Przewóz zwierząt do schroniska odbywać się będzie środkiem transportu dopuszczonym do użycia zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. 3. Upoważnia się Wykonawcę do wydania zwierzęcia osobie trzeciej. 2

2 3 Wykonawca zabezpiecza w ramach przedmiotu zamówienia: 1. Wyłapywanie i / lub odbiór bezdomnych zwierząt (psów) z terenu miasta i gminy Węgorzewo w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia ( również w soboty, niedziele i święta ) oraz ich transport do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę, dbywać się będzie na zgłoszenie Zamawiającego. 2. Wykonawca wyłapane i / lub odebrane zwierzęta przewozi swoim środkiem transportu do schroniska. Transport zwierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach zgodnych z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz z póź.zm.). 3. Dokonanie odłowu i / lub odbioru psów podejrzanych o wściekliznę w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od chwili zgłoszenia (również w soboty, niedziele i święta) i przewiezienie ich do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę oraz poddanie obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii. 4. Wykonawca po zwarciu umowy zobowiązany jest do przejęcia ( w tym również przewiezienia na swój koszt) i utrzymania wszystkich psów dotychczas przebywających pod opieką Zamawiającego. 5. Zapewnienie wyłapanym i / lub odebranym i przetrzymywanym w schronisku zwierzętom kompleksowej opieki weterynaryjnej, w tym: a) badania, b) leczenie, c) szczepienia, d) poddanie 14-dniowej kwarantannie, e) kastracja po okresie kwarantanny, f) sterylizacja po okresie kwarantanny, g) usypianie ślepych miotów odebranych z terenu miasta i gminy lub urodzonych w schronisku. 6. Prowadzenie ewidencji wyłapanych i / lub odebranych i umieszczonych w schronisku psów z terenu Gminy Węgorzewo, przekazywanie jej co miesiąc Zamawiającemu, w tym dokumentacji zdjęciowej odłowionych w danym miesiącu psów. Ewidencja winna zawierać: a) wykaz zwierząt przebywających w danym miesiącu w schronisku pochodzących z terenu miasta i gminy Węgorzewo, b) wykaz zwierząt wyłapanych i / lub odebranych w danym miesiącu z terenu miasta i gminy Węgorzewo, c) wykaz zwierząt poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych oraz padłych pochodzących z terenu miasta i gminy Węgorzewo, d) wykaz zwierząt leczonych pochodzących z terenu miasta i gminy Węgorzewo. 7. Oddawanie zwierząt do adopcji, spisywanie umów z osobami adoptującymi, informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierząt do adopcji. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie psa do adopcji. 8. Wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska umożliwi osobom przegląd psów i adopcję. 9. Wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska umożliwi Zamawiającemu kontrole psów pochodzących w terenu miasta i gminy Węgorzewo.

3 10. Zapewnienie rotacji 100 % w skali roku. 11. Zapewnienie całodobowego kontaktu pod numerem telefonu. 12. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stanowiskami dla bezdomnych zwierząt wyłapanych i / lub odebranych z terenu miasta i gminy Węgorzewo, w ilości zapewniającej należytą realizację usługi objętej umową Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w 1 niniejszej Umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe, które nie przekroczy kwoty:. PLN brutto (słownie złotych:.). 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia za poniższe ceny jednostkowe brutto podane w ofercie przetargowej: 1.) Jednorazowy przyjazd, wyłapanie i/lub odebranie zwierzęcia oraz transport do schroniska.. PLN brutto. 2). Opieka/utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku (stawka za dobę)... PLN brutto. 3). Opieka /utrzymanie 1 szczenięcia za dobę PLN brutto. 4). Kastracja za 1 szt. PLN brutto. 5). Sterylizacja za 1 szt. PLN brutto. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, określony w SIWZ, zgodnie z zapisami 1 niniejszej Umowy oraz koszty i opłaty towarzyszące wykonywaniu zamówienia. 4. Pominięcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji przetargowej przy wycenie i nie ujęcie w cenie ryczałtu nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 5. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych usług. 6. Ceny jednostkowe określone w ust. 2 nie mogą ulec podwyższeniu przez cały okres realizacji umowy. 7. Z upływem okresu na jaki umowa została zawarta Zamawiający obowiązany jest zabrać zwierzęta ze schroniska. Jeśli do daty wygaśnięcia umowy zwierzęta nie zostaną zabrane, Zamawiający będzie finansował pobyt na dotychczasowych warunkach Wykonawca w czasie odławiania i transportu zwierząt, zobowiązany jest do korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia, oraz cierpienia zwierząt. 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i jej przedkładania zgodnie z 3 ust Odłowione przez Wykonawcę zwierze zostanie wydane zgłaszającej się do schroniska osobie w celu odebrania zwierzęcia, jeżeli udowodni, że jest jego właścicielem. 1. Strony zobowiązane są do natychmiastowego informowania się o przypadkach wystąpienia objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu na terenie zamawiającego. 6

4 2. Zamawiający będzie dokonywał kontroli realizacji niniejszej umowy w trakcie jej obowiązywania. 3.W przypadku nie przystąpienia do wykonania zlecenia lub przystąpienia do jego wykonania po upływie terminu o którym mowa 3 ust. 1 i 3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierze (zwierzęta), którego dotyczyło zlecenie, chyba że odłowienie zwierzęcia jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy. 5. W przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych, nieprzewidzianych, Wykonawca przed rozpoczęciem tych prac zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, co do rodzaju, zakresu i wartości oraz sposobu wykonania i rozliczenia usług dodatkowych. 7 Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z przedstawicielami Wykonawcy oraz do przekazywania wszelkich materiałów źródłowych oraz informacji jest Pani Karolina Kładko, kontakt: tel Osoba wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego jest., kontakt: tel.., Faktury za usługę wykonaną przez Wykonawcę, określoną w umowie, będą wystawiane na koniec każdego miesiąca na adres Zamawiającego: Gmina Węgorzewo ; Węgorzewo ul. Zamkowa 3 2. Do faktury należy załączyć ewidencję psów zgodnie z 3 ust Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury na konto niżej podane. 4. Za dzień dokonania płatności przez Zamawiającego przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku. 4. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT oraz po przedłożeniu kopii faktur VAT wraz z dowodami potwierdzającymi rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami. 6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach należy wpisać jako: nabywcę/płatnika: Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, Węgorzewo, NIP , REGON Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP. ; REGON.. oraz rachunek bankowy

5 Nr W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony jest od daty złożenia faktury korygującej. 9. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie z wystawionej faktury należnych kar umownych Termin wykonania umowy ustala się na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2013 roku. 2. Terminy wykonania usług objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku: a) wstrzymania realizacji usług przez Zamawiającego albo przerw w wykonaniu usług powstałych na wniosek Zamawiającego a spowodowanych okolicznościami, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezbędnych do prowadzenia i realizacji usługi W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych w niniejszej umowie a w szczególności w 1 3, 5 i 6 ust.3 5, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 20 % należnego wynagrodzenia brutto za poprzedni miesiąc. 2. Strony mogą dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych, jeżeli przewyższa ono wysokość zastrzeżonej kary. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z faktury Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dalsze nie wykonanie postanowień pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 2. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Za rozwiązanie umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości - 10 % brutto wynagrodzenia umownego za cały okres obowiązywania umowy określonego w 4 ust W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10 % brutto wynagrodzenia umownego. 5. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z innych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie i zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1a) ustawy pzp.

6 12 Wykonawca nie może powierzyć bez pisemnej zgody Zamawiającego realizacji całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku : a). dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy. b). wprowadzenie zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia kosztów zadania lub podwyższenia standardu wykonywanego zadania. 2. Zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie strony. 14 Odstąpienie od umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 15 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie. 2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych., ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ochronie zwierząt Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po : - 2 egz. dla Zamawiającego - 1 egz. dla Wykonawcy Zamawiający: Wykonawca:

U M OW A - projekt. Gminą Węgorzewo, z siedzibą w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, NIP 8451862819, Regon 790671308 reprezentowaną przez:

U M OW A - projekt. Gminą Węgorzewo, z siedzibą w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, NIP 8451862819, Regon 790671308 reprezentowaną przez: Zał. Nr 3 U M OW A - projekt zawarta w dniu. w Węgorzewie po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik Nr 2

Wzór umowy. Załącznik Nr 2 Wzór umowy Załącznik Nr 2 zawarta w dniu... roku w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Gminą Sulejów z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 4. Psy odłowione i przyjęte do schroniska po wygaśnięciu umowy przechodzą na własność schroniska.

UMOWA. 4. Psy odłowione i przyjęte do schroniska po wygaśnięciu umowy przechodzą na własność schroniska. UMOWA zawarta w dniu...2013 roku w Puszczy Mariańskiej pomiędzy: Gminą Puszcza Mariańska z siedzibą w Puszczy Mariańskiej, ul. St. Papczyńskiego 1 w imieniu której działa Wójt Gminy Puszcza Mariańska p.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Gminą Kruklanki z siedzibą w Kruklankach, ul. 22-lipca 10, Kruklanki, NIP: , reprezentowaną przez:

UMOWA. Gminą Kruklanki z siedzibą w Kruklankach, ul. 22-lipca 10, Kruklanki, NIP: , reprezentowaną przez: zawarta w dniu 4 marca 2013 roku, pomiędzy: UMOWA Gminą Kruklanki z siedzibą w Kruklankach, ul. 22-lipca 10, 11 612 Kruklanki, NIP: 845-10- 93-628, reprezentowaną przez: Władysława Gładkowskiego - Wójta

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019. zawarta w dniu. r. w Żurawicy, pomiędzy:

Umowa Nr./2019. zawarta w dniu. r. w Żurawicy, pomiędzy: ŚG-VII-6140.1.6.2019 (PROJEKT II PRZETARG) Umowa Nr./2019 zawarta w dniu. r. w Żurawicy, pomiędzy: Gminą Żurawica, 37-710 Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Żurawica-

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. r. w Żurawicy, pomiędzy:

zawarta w dniu. r. w Żurawicy, pomiędzy: ŚG-VII-6140.1.6.2019 Umowa Nr./2019 zawarta w dniu. r. w Żurawicy, pomiędzy: Gminą Żurawica, 37-710 Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Żurawica- Pana Tomasza Szeleszczuka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... W dniu... w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice w imieniu, której działa Pan Piotr Sęczkowski Burmistrz Poddębic zwaną dalej Zamawiającym

UMOWA NR... W dniu... w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice w imieniu, której działa Pan Piotr Sęczkowski Burmistrz Poddębic zwaną dalej Zamawiającym Załącznik Nr 7 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... W dniu... w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice w imieniu, której działa Pan Piotr Sęczkowski Burmistrz Poddębic zwaną dalej Zamawiającym a.........zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zał. nr... UMOWA NR... dotycząca zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Tuszyn w 2012 r.

Projekt umowy zał. nr... UMOWA NR... dotycząca zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Tuszyn w 2012 r. Projekt umowy zał. nr... UMOWA NR... dotycząca zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Tuszyn w 2012 r. zawarta w dniu... roku pomiędzy : Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR BKR. 6140.17.2014

UMOWA NR BKR. 6140.17.2014 1 Załącznik nr 3 UMOWA NR BKR. 6140.17.2014 zawarta w dniu..r w Pieckach, pomiędzy Gminą Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183 z siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki zwaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2016 zawarta w dniu...roku

UMOWA NR... / 2016 zawarta w dniu...roku WZÓR Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / 2016 zawarta w dniu...roku pomiędzy Gminą Zgierz z siedzibą w Zgierzu ul. Łęczycka 4, w imieniu której działa: Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty OFERTA

Formularz oferty OFERTA Załącznik nr 1 Formularz oferty OFERTA... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) NIP:... Nr telefonu: (0- )... Nr fax: (0- )... Gmina Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

- projekt - zad 2 UMOWA Nr...

- projekt - zad 2 UMOWA Nr... - projekt - zad 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Krapkowicach pomiędzy: Gminą Krapkowice reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, NIP: 199-00-12-987,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących usług określonych w 1:

U M O W A Nr Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących usług określonych w 1: U M O W A Nr..2016 zawarta w Wieruszowie w dniu. 2016 r. pomiędzy Gminą Wieruszów reprezentowaną przez Rafała Przybyła - Burmistrza Wieruszowa zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiającym a.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR. Pana Dariusza Szymczaka (Dariusz Szymczak) I - go Z-cę Prezydenta Miasta, ...

Wzór UMOWA NR. Pana Dariusza Szymczaka (Dariusz Szymczak) I - go Z-cę Prezydenta Miasta, ... Załącznik nr 2 Wzór UMOWA NR. zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Wodzisław Śląski z siedzibą przy ul. Bogumińskiej 4 w Wodzisławiu Śląskim, NIP: 6471277603, REGON 276258612, zwanym w treści umowy "Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wzór Umowy część II "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Baboszewo w 2017 r.." UMOWA NR...

Załącznik nr 3 wzór Umowy część II Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Baboszewo w 2017 r.. UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 3 wzór Umowy część II "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Baboszewo w 2017 r.." Zawarta w dniu... w Baboszewie pomiędzy Gminą Baboszewo, ul. Warszawska 9A 09-130

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP.272.26.2012

Umowa Nr ZP.272.26.2012 WZÓR Umowa Nr ZP.272.26.2012 W dniu...2012 r. w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, nr NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zadania upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie, tj.: 1. Rozpoczęcie r. 2. Zakończenie r.

Termin wykonania zadania upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie, tj.: 1. Rozpoczęcie r. 2. Zakończenie r. Umowa Nr 35/2014 Zawarta w dniu 29.12.2014 roku w Mrągowie pomiędzy Gminą Mrągowo, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym Reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mrągowo Jerzego Krasińskiego a Tomaszem Wieleba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 wzór Umowy część I "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Baboszewo w 2017 r." UMOWA NR...

Załącznik nr 2 wzór Umowy część I Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Baboszewo w 2017 r. UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 2 wzór Umowy część I "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Baboszewo w 2017 r." zawarta w dniu...w Baboszewie pomiędzy Gminą Baboszewo NIP 567-179-04-40 REGON 13037854

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr INO

UMOWA Nr INO UMOWA Nr INO.272.2.2017 zawarta w dniu 01 luty 2017 r. w Nowinach pomiędzy: Gminą Sitkówka-Nowiny reprezentowaną przez: Pana Sebastian Nowaczkiewicz - Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Nowiny, ul. Białe Zagłębie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA

Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Puszczy Mariańskiej pomiędzy: Gminą Puszcza Mariańska z siedzibą w Puszczy Mariańskiej, ul. St. Papczyńskiego 1 w imieniu której działa Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

..., dnia... Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. Ks. P. Skargi Nakło nad Notecią

..., dnia... Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. Ks. P. Skargi Nakło nad Notecią Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia w przetargu nieograniczonym na Odbiór wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, umieszczenie ich w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania. Gminą Węgorzewo, ul. Zamkowa 3; Węgorzewo NIP: ; REGON: ,

Załącznik nr 1 do Zapytania. Gminą Węgorzewo, ul. Zamkowa 3; Węgorzewo NIP: ; REGON: , Załącznik nr 1 do Zapytania U M O W A - dostawy O zamówienie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto zawarta w Węgorzewie dnia 2018 roku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A - dostawy. IPP /.2017/2018r. NIP:., REGON:. 1...

U M O W A - dostawy. IPP /.2017/2018r. NIP:., REGON:. 1... U M O W A - dostawy IPP.042.6.25/.2017/2018r. Załącznik nr 2 Zapytania O zamówienie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty 20 000 euro netto zawarta w Węgorzewie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. 2. Usługa dotyczy bezdomnych zwierząt wyłącznie z terenu miasta Tarnobrzega.

Projekt Umowy. 2. Usługa dotyczy bezdomnych zwierząt wyłącznie z terenu miasta Tarnobrzega. Projekt Umowy zawarta w dniu r. w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 (NIP 867-207-91-99, REGON 830409092 reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZBI-ZP zawarta w dniu 10 grudnia 2012r. w Biskupcu pomiędzy:

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZBI-ZP zawarta w dniu 10 grudnia 2012r. w Biskupcu pomiędzy: A Podejmowanie działań na rzecz ochrony bezdomnych psów w Gminie Biskupiec w latach 2Q13r.-2015r." ZBI-ZP. 271.26,2012 UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZBI-ZP. 272.26.2012 zawarta w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Borki w 2014 r.

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Borki w 2014 r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Borki w 2014 r. RIGRiOŚ.271.3.2014 Borki, 21.01.2014 r. Wójt Gminy Borki zwraca się

Bardziej szczegółowo

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON...

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON... Znak sprawy: 1/ZP/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR... /część III zamówienia w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: UMOWA (projekt) NR.. zawarta w dniu 2012 r pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta -.. a:.. zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa ZP zawarta dnia 9 września 2013 r. w Ostrołęce pomiędzy:

Umowa ZP zawarta dnia 9 września 2013 r. w Ostrołęce pomiędzy: zawarta dnia 9 września 2013 r. w Ostrołęce pomiędzy:.,««.., Wpisano do ewidencji umów Umowa ZP.272.43.2013 pod numer 0 R M Miastem Ostrołęka z siedzibą: Plac gen. J. Bema l, 07-410 Ostrołęka reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wykoaawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego względem Wykonawcy.

Wykoaawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego względem Wykonawcy. W dniu,.4śl03.20ł3 r. w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1 pomiędzy Gminą Halinów (NIP 822-216-02-92 i REGON 013269172) reprezentowaną przez: Pana Adama Ciszkowskiego - Burmistrza Halinowa, zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR GKR WPS zawarta w Orzyszu w dniu r.

UMOWA NR GKR WPS zawarta w Orzyszu w dniu r. pomiędzy: UMOWA NR GKR.6140.30.2013.WPS zawarta w Orzyszu w dniu 12.12.2013 r. Gminą Orzysz z siedzibą w Orzyszu przy ulicy Giżyckiej 15 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Tomasza Jakuba Sulimę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty OFERTA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Oleśnica, obejmujące:

Formularz oferty OFERTA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Oleśnica, obejmujące: Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty OFERTA... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) województwo:... powiat:... REGON:... NIP:... Nr telefonu: (0- )... Nr fax: (0- )... e-mail:... Gmina Oleśnica ul. 11

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 49/2013. W dniu:.r. w Kozienicach pomiędzy:. z siedzibą:., NIP., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA Nr 49/2013. W dniu:.r. w Kozienicach pomiędzy:. z siedzibą:., NIP., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWA Nr 49/2013 Załącznik Nr 4 do SIWZ W dniu:.r. w Kozienicach pomiędzy:. z siedzibą:., NIP., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:. a: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez : Joannę Niedziałkowską - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. Załącznik nr 5

UMOWA - projekt. Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA - projekt zawarta w dniu... w Zapolicach pomiędzy Gminą Zapolice z siedzibą w Zapolicach, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, reprezentowaną przez: 1.... Wójta Gminy Zapolice zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (Projekt) na zapewnienie dostępu do internetu dla grupy docelowej

Umowa (Projekt) na zapewnienie dostępu do internetu dla grupy docelowej Umowa (Projekt) na zapewnienie dostępu do internetu dla grupy docelowej zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ET/ 7 /2015. na świadczenie usług odławiania i umieszczania bezpańskich psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Umowa Nr ET/ 7 /2015. na świadczenie usług odławiania i umieszczania bezpańskich psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt Umowa Nr ET/ 7 /2015 na świadczenie usług odławiania i umieszczania bezpańskich psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt Zwarta w dniu 19 stycznia 2015 r. w Puławach, pomiędzy: Zakładem Usług Komunalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Łokietka 1, reprezentowaną przez:

Umowa Nr. zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Łokietka 1, reprezentowaną przez: Umowa Nr Zał. Nr 1 do SIWZ zawarta w dniu... 2007 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Łokietka 1, reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY USŁUGI dla części II nr...

WZÓR UMOWY USŁUGI dla części II nr... Znak sprawy OR. 341-1/10 Załącznik nr... do oferty UWAGA Po podpisaniu należy dołączyć do oferty! WZÓR UMOWY USŁUGI dla części II nr... W dniu... pomiędzy Gminą Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. Spisana w dniu.2016 r. w Czarnkowie pomiędzy Gminą Miasta Czarnków z siedzibą w Czarnkowie Pl. Wolności 6, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UZP.271.69P.2012 Wola Krzysztoporska dnia 08.10.2012 r. Nazwa postępowania: pobyt psów w schronisku.

UZP.271.69P.2012 Wola Krzysztoporska dnia 08.10.2012 r. Nazwa postępowania: pobyt psów w schronisku. UZP.271.69P.2012 Wola Krzysztoporska dnia 08.10.2012 r. Nazwa postępowania: pobyt psów w schronisku. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi polegającej na wyłapywaniu

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA NR 7/ZP/2019 Zawarta w dniu..., w Kołobrzegu pomiędzy: Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Wykonywanie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Bukowno w 2014 roku oraz transportu i zapewnienia opieki zwierzętom w schronisku bezdomnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta dnia... r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta dnia... r. pomiędzy: UMOWA Nr... zawarta dnia... r. pomiędzy: Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, zwaną w treści umowy Zamawiający reprezentowaną przez: Wójta Gminy Skarbnika Gminy a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Nr ZP Koniecpol dnia r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a Koniecpol

Nr ZP Koniecpol dnia r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a Koniecpol Nr ZP.271. 6. 2015 Koniecpol dnia 10. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Usługę dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu

Bardziej szczegółowo

Repki. dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE. utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych.

Repki. dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE. utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych. WÓJT l1ml ry REPKI wiat i ol w Kl ui rnnzowie 112017 Repki. dn. 03.01.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/

Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/ Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/ zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin zastąpioną przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Wł. Szafera 7 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR 1 PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWA NR 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 2 (do formularza oferty) WZÓR UMOWA NR zawarta w dniu... roku pomiędzy Ośrodkiem Reprezentacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Grodziskiej 1, 05-800 Pruszków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A - WZÓR

U M O W A - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ U M O W A - WZÓR Zawarta w dniu.. w Piaskach pomiędzy Gminą Piaski, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Piaski - Zenona Normana, mającego siedzibę: ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...- projekt

UMOWA nr...- projekt CZĘŚĆ II: WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA nr...- projekt Zawarta w dniu...w Kuślinie pomiędzy Gminą Kuślin z siedzibą w Kuślinie ul. E. Szczanieckiej 4 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

3 Termin realizacji umowy

3 Termin realizacji umowy projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy :

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : - p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : 1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE zawarta w Małkini Górnej w dniu r. pomiędzy:

UMOWA ZLECENIE zawarta w Małkini Górnej w dniu r. pomiędzy: UMOWA ZLECENIE zawarta w Małkini Górnej w dniu 21.12.2016r. pomiędzy: Gminą Małkinia Górna z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 1, 07-320 Małkinia Górna reprezentowaną przez: mgr Bożenę Kordek Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 34/2018 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY

Numer sprawy: 34/2018 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Numer sprawy: 34/2018 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY W dniu...2018 roku w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, NIP 725 10 23 290,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Wykonawca raz na kwartał przedstawi Zamawiającemu zestawienie przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Wasilków.

Wykonawca raz na kwartał przedstawi Zamawiającemu zestawienie przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Wasilków. UMOWA zawarta w dniu 01.02.2013r pomiędzy: Gminą Wasilków - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie reprezentowany przez: Andrzeja Augustynowicz - Kierownika Zakładu zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY USŁUGI. nr...

WZÓR UMOWY USŁUGI. nr... Załącznik nr...do oferty UWAGA: Po podpisaniu należy dołączyć do oferty! WZÓR UMOWY USŁUGI nr... W dniu... pomiędzy Gminą Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, NIP 732-20-37-248 zwaną

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / WZÓR

UMOWA Nr / WZÓR UMOWA Nr /2016 - WZÓR zawarta w dniu... 2016 r. w Baboszewie, pomiędzy Gminą Baboszewo NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, reprezentowaną przez: Tomasza

Bardziej szczegółowo

O F E R T A C E N O W A Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Siedziba. Nr telefonu / faksu / Nr NIP.... Nr REGON. PESEL. Dane dotyczące Zamawiającego: Gmin

O F E R T A C E N O W A Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Siedziba. Nr telefonu / faksu / Nr NIP.... Nr REGON. PESEL. Dane dotyczące Zamawiającego: Gmin O F E R T A C E N O W A Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Siedziba. Nr telefonu / faksu / Nr NIP.... Nr REGON. PESEL. Dane dotyczące Zamawiającego: Gmina Daleszyce 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację prac i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z własnej winy.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację prac i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z własnej winy. U M O W A zawarta w dniu 2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Suwałki, NIP 844-215-51-52, ul. Mickiewicza 1, 16 400 Suwałki, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działa Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... NR CRU... Zawarta w Szczecinie dnia... 2015 r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU... Zawarta w Szczecinie dnia... 2015 r. pomiędzy: Załącznik nr 5b do siwz UMOWA nr... NR CRU... Zawarta w Szczecinie dnia... 2015 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr.. NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENACH GMIN SEKTORA NR.. UCZESTNIKÓW KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2012 (wzór)

UMOWA NR.../2012 (wzór) GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZAŁĄCZNIK NR 5b ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie tel. 0-71 310-35-19 wew. 434 fax. 0-71 310-22-95 e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl www.oborniki-slaskie.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR ZA.271.8.2018 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu.2018 roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego

UMOWA NR. na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego W dniu. 2017 r. w Warszawie, pomiędzy: 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... projekt ... a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ...

UMOWA Nr... projekt ... a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ... projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zawarta w dniu. w Gliwicach pomiędzy: Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA nr...

- PROJEKT- UMOWA nr... Sprawa nr: 3/2019/PN Załącznik nr 2 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA nr... zawarta w dniu.. 2019r. w Bielsku-Białej pomiędzy Galerią Bielską BWA z siedzibą ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą NIP:..

UMOWA. z siedzibą NIP:.. UMOWA NR zawarta w dniu.. 2017 r. w Kowiesach pomiędzy: Gminą Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, NIP: 836-18-32-418, REGON:750148294, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Jarosława

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy) załącznik nr 2 do siwz... (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr: DPS/UM/ /18

UMOWA Nr: DPS/UM/ /18 zawarta w dniu...11.2018 r. pomiędzy: 1 UMOWA Nr: DPS/UM/ /18 Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3 4, zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo