Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Zakład Analiz Środowiskowych i Kartografii ROZPRAWA DOKTORSKA ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD GEOFIZYCZNYCH DO ROZPOZNANIA FACJALNEGO UTWORÓW GÓRNOJURAJSKICH NA WYŻYNIE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ JOANNA JĘDRYS Promotor rozprawy: dr hab. inż. JACEK MATYSZKIEWICZ, prof. AGH Kraków 27

2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp Cel pracy Charakterystyka Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Położenie geograficzne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Geomorfologia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Budowa geologiczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Litologia, stratygrafia i geneza osadów górnej jury na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej Metodyka badań Metoda magnetometryczna Charakterystyka metody magnetometrycznej oraz celowość jej zastosowania Dotychczasowy stan wiedzy Metoda georadarowa Charakterystyka metody georadarowej oraz celowość jej zastosowania Dotychczasowy stan wiedzy Badania magnetometryczne Metodyka badań magnetometrycznych Magnetyczny obraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Anomalia Bębła Budowa podmezozoicznego podłoża Płaskowyżu Ojcowskiego w rejonie Bębła Charakterystyka osadów górnojurajskich na Płaskowyżu Ojcowskim w rejonie Bębła Interpretacja anomalii Bębła Badania mikromagnetyczne Anomalia Krzywopłotów Budowa podmezozoicznego podłoża południowej części Wyżyny Częstochowskiej Charakterystyka osadów górnojurajskich południowej części Wyżyny Częstochowskiej Interpretacja anomalii Krzywopłotów Wnioski Badania georadarowe Metodyka badań georadarowych Olsztyńskie Skały w Olsztynie k. Częstochowy Opis obszaru badań Wyniki i interpretacja pomiarów georadarowych Skały Twardowskiego na zrębie Zakrzówka w Krakowie Opis obszaru badań Wyniki i interpretacja pomiarów georadarowych Interpretacja 3D wyników pomiarów georadarowych z regionu Skał Twardowskiego Podsumowanie Spis rycin i tabeli Wyjaśnienie skrótów oraz symboli i jednostek fizycznych użytych w pracy Literatura Kraków 27 2

3 1. WSTĘP Rozprawa doktorska Zastosowanie wybranych metod geofizycznych do rozpoznania facjalnego utworów górnojurajskich na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej została wykonana w latach na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, w Zakładzie Analiz Środowiskowych i Kartografii, pod kierunkiem dr hab. inż. Jacka Matyszkiewicza. Rozprawa doktorska jest częściowo kontynuacją badań przedstawionych w pracy magisterskiej pt. Zastosowanie metody georadarowej do rozpoznania płytkiej budowy geologicznej na przykładzie zrębu Zakrzówka i Piekar (23) napisanej pod kierunkiem dr inż. Marcina Krajewskiego. Prezentowane w rozprawie doktorskiej rezultaty badań zostały częściowo zreferowane podczas ogólnopolskiej konferencji Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w Ojcowie (24), Polskiej Konferencji Sedymentologicznej w Zakopanem (24), Międzynarodowego Forum Młodych Naukowców w Rosji, w Sankt Petersburgu (26), na posiedzeniach Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie (26, 27), sesji terenowej 7. Międzynarodowego Kongresu Jurajskiego w Krakowie (26), oraz zostaną zreferowane podczas międzynarodowej konferencji The 24-th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics we Włoszech, w Perugii (27), 25th International Association of Sedimentologists Meeting of Sedimentology w Grecji, w Patras (27) i podczas Ogólnopolskiego Kongresu Jurassica w Krakowie (27). Ponadto, wybrane wyniki badań zostały przedstawione w formie publikacji (JĘDRYS i in. 24, KRAJEWSKI i in. 25, JĘDRYS 27, JĘDRYS i KRAJEWSKI w druku, MATYSZKIEWICZ i in. w druku). Autorka pragnie bardzo serdecznie podziękować panom dr hab. inż. Jackowi Matyszkiewiczowi i dr inż. Marcinowi Krajewskiemu z Zakładu Analiz Środowiskowych i Kartografii WGGiOŚ AGH za wprowadzenie w tematykę i wszechstronną pomoc; pani prof. dr hab. inż. Jadwidze Jarzynie kierownik Zakładu Geofizyki WGGiOŚ AGH za udostępnienie aparatury do pomiarów georadarowych i magnetometrycznych; panu dr inż. Jerzemu Ziętkowi z Zakładu Geofizyki WGGiOŚ AGH za pomoc w przeprowadzeniu pomiarów georadarowych i przetworzeniu danych oraz pomoc w interpretacji wyników; zespołowi geofizyków Pracowni Magnetycznej Zakładu Geofizyki WGGiOŚ AGH, w szczególności panom dr hab. inż. Markowi Lembergerowi Kraków 27 3

4 za wprowadzenie w tematykę pomiarów magnetometrycznych oraz dr hab. inż. Grzegorzowi Bojdysowi za udostępnienie autorskich programów do interpretacji anomalii magnetycznych, pomoc w interpretacji anomalii magnetycznych oraz liczne dyskusje. Wyrazy wdzięczności autorka kieruje do Centalnego Archiwum Geologicznego Polskiego Instytutu Geologicznego za udostępnienie gridu mapy magnetycznej T anomalii całkowitego pola magnetycznego Ziemi oraz profili otworowych dla obszaru Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz do pana dr Jerzego Buły z Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu za udzieloną pomoc i liczne dyskusje. Autorka dziękuje również koleżankom i kolegom z Zakładu Analiz Środowiskowych i Kartografii oraz z Akademickiego Klubu Grotołazów za pomoc w przeprowadzeniu pomiarów georadarowych i mikromagnetycznych, a także panom: Andrzejowi Górnemu z Muzeum Geologicznego WGGiOŚ AGH, dr inż. Jerzemu Mościckiemu z Zakładu Geofizyki WGGiOŚ AGH i prof. dr hab. inż. Jackowi Motyce WGiG AGH za liczne dyskusje. Kraków 27 4

5 2. CEL PRACY Głównym celem pracy było sprawdzenie możliwości zastosowania wybranych metod geofizycznych do rozpoznania zróżnicowania facjalnego osadów górnej jury (WKC). W skali regionalnej całego obszaru WKC zastosowano metodę magnetometryczną, a w skali lokalnej pojedynczych odsłonięć metodę georadarową. Jednym z kluczowych zagadnień budowy WKC jest geneza rozmieszczenia górnojurajskich grup skalnych reprezentujących zachowane fragmenty kompleksów budowli węglanowych. Ich rozmieszczenie jest nierównomierne, a wykształcenie zróżnicowane w poszczególnych częściach WKC (zob. m. in.: RÓŻYCKI 1953, KUTEK i in. 1977, TRAMMER 1985, HELIASZ 199, MATYSZKIEWICZ 1997, MATYSZKIEWICZ i in. 21, JĘDRYS i in. 24, MATYSZKIEWICZ i in. 26 a, b). Przyjmuje się, że rozkład facji osadów górnojurajskich uzależniony był od wielu czynników, wśród których jako najważniejsze wymienia się: konfigurację północnej części szelfu oceanu Tetydy w późnej jurze (MATYJA i WIERZBOWSKI 1996, 24, MATYSZKIEWICZ 1997, 1999), wpływ budowy podmezozoicznego podłoża (KUTEK 1994, JĘDRYS i in. 24, KRAJEWSKI i MATYSZKIEWICZ 24, MATYSZKIEWICZ i in. 26 b) oraz tektonikę synsedymentacyjną (KUTEK 1994, KRAJEWSKI i MATYSZKIEWICZ 24, MATYSZKIEWICZ i in. 26 a). Krytyczną analizę czynników warunkujących rozkład facji osadów górnej jury na WKC w stosunku do wcześniejszych interpretacji zawiera praca MATYSZKIEWICZA (1997). Obecność paleozoicznych intruzji granitoidowych w podmezozoicznym podłożu WKC, jako ciał o niższej gęstości w stosunku do otaczających je skał, była przyczyną zróżnicowanej subsydencji w późnej jurze. W wyniku oddziaływania zróżnicowanej subsydencji, połączonej niekiedy z tektoniką synsedymentacyjną, w rejonach późnojurajskiego basenu podścielonych intruzjami granitoidowymi doszło do powstania niewielkich wyniesień (KUTEK 1994, MATYSZKIEWICZ 1997). Wyniesienia te zostały następnie zasiedlone głównie przez gąbki krzemionkowe oraz organizmy mikrobialne, których intensywny rozwój doprowadził w konsekwencji do utworzenia rozległych kompleksów budowli węglanowych (TRAMMER 1985, KUTEK 1994, MATYSZKIEWICZ 1997, MATYSZKIEWICZ i in. 26 a, b). Fragmenty tych kompleksów zachowane są na WKC w postaci grup skałek zbudowanych głównie z wapienia skalistego. Kraków 27 5

6 Uzyskane wyniki badań geofizycznych pozwoliły na częściową weryfikację hipotezy o wpływie budowy podmezozoicznego podłoża na rozkład facji osadów górnojurajskich na WKC (por. m. in.: KUTEK 1994, MATYSZKIEWICZ 1997, KRAJEWSKI 22, JĘDRYS i in. 24, MATYSZKIEWICZ i in. 26 b). Do sprawdzenia powyższej hipotezy wykorzystano wyniki badań magnetometrycznych. Porównano rozmieszczenie anomalii magnetycznych, których źródła stanowią m. in. intruzje skał magmowych (SKORUPA 1953, DĄBROWSKI i KARACZUN 1958, KURBIEL 1978, CIEŚLA i in. 1984, GRABOWSKA 25) z rozmieszczeniem osadów facji skalistej górnej jury. W celu rozpoznania wielkości i kształtu intruzji przeprowadzono interpretację anomalii magnetycznych w wybranych częściach WKC. Osady górnojurajskie powszechnie odsłaniają się na obszarze WKC lub występują płytko pod pokrywą osadów kenozoicznych. Niekiedy jednak, istnieje potrzeba zbadania ciągłości przebiegu struktur geologicznych, takich jak: kanały krasowe, uskoki i cios, a także zmian facjalnych pomiędzy odsłonięciami. Do tego celu wykorzystano metodę georadarową testując jej skuteczność w kartowaniu geologicznym osadów górnojurajskich zalegających płytko pod utworami czwartorzędu. Nieinwazyjny sposób wykonywania pomiarów, ich szybkość, niskie koszty i łatwość interpretacji oraz możliwość uzyskania przestrzennego obrazu budowy geologicznej czynią metodę georadarową bardzo pomocną w badaniach geologicznych osadów przypowierzchniowych. Skuteczność metody warunkuje kilka czynników, wśród których najważniejsze są: odpowiednie wykształcenie osadów przypowierzchniowych, niska wilgotność badanych osadów oraz sprzyjające warunki terenowe do przeprowadzenia pomiarów (KARCZEWSKI 1997). Miejsca pomiarów georadarowych na WKC przedstawione w niniejszej pracy spełniają wszystkie wymienione warunki, co zagwarantowało wysoką rozdzielczość obrazów georadarowych oraz ułatwiło czytelność struktur geologicznych. Kraków 27 6

7 3. CHARAKTERYSTYKA WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ WKC rozciąga się od okolic Krakowa w kierunku północno-zachodnim, do rejonu Częstochowy i dzieli się na dwa mezoregiony różniące się morfologią: Wyżynę Częstochowską oraz Wyżynę Krakowską (CZEPPE 1972; Ryc. 1). Wyżyna Krakowska ograniczona jest od południa Bramą Krakowską, a od północnego-zachodu obniżeniem Bramy Wolbromskiej. Od północnego-wschodu sąsiaduje z Wyżyną Miechowską, a od zachodu z Wyżyną Śląską. Najważniejsze jednostki fizyczno-geograficzne Wyżyny Krakowskiej stanowią: Płaskowyż Ojcowski, Rów Krzeszowicki, Grzbiet Tenczyński oraz zrębowe pagóry w południowej części wyżyny należące do Bramy Krakowskiej (KONDRACKI 2). Wyżyna Częstochowska rozciąga się między Bramą Wolbromską i doliną Białej Przemszy na południu a doliną Warty na północy. Od strony zachodniej ograniczona jest kilkudziesięciometrowym progiem, tzw. kuestą jurajską (HELIASZ i in. 1987, FELISIAK i MATYSZKIEWICZ 24), a od wschodniej przylega do Niecki Nidziańskiej. W rzeźbie Wyżyny Częstochowskiej zaznaczają się liczne wzgórza tworzące rozległe pasma: Smoleńsko-Niegowonickie, Zborowsko-Ogrodzienieckie i Olsztyńsko-Mirowskie, które rozdzielone są rozległymi, płaskimi obniżeniami (CZEPPE 1972, KONDRACKI 2). Wyżyny: Krakowska i Częstochowska tworzą dział wodny między Wisłą a Odrą. Kraków 27 7

8 Ryc. 1. Położenie i podział geograficzny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (na podst.: CZEPPE 1972, KONDRACKI 2). Gwiazdkami zaznaczono lokalizację szczegółowych pomiarów geofizycznych: kolor czarny pomiary georadarowe, kolor czerwony pomiary mikromagnetyczne. Kraków 27 8

9 3.2. GEOMORFOLOGIA WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ Największy wpływ na obecną morfologię WKC miały: zróżnicowanie facjalne wapieni górnojurajskich, wielofazowe ruchy tektoniczne oraz procesy krasowe (DŻUŁYŃSKI 1952, 1953, GRADZIŃSKI 1962, ALEXANDROWICZ 1969, FELISIAK 1992, RUTKOWSKI 1996, MATYSZKIEWICZ 21, ALEXANDROWICZ i ALEXANDROWICZ 24, JĘDRYS i in. 24, MATYSZKIEWICZ i in. 26 b). Zróżnicowanie facjalne wapieni górnojurajskich oraz procesy krasowe zostały omówione poniżej, natomiast tektonika w rozdziale 3.3. Wyżyna Krakowska stanowi zwarty blok o cechach płaskowyżu. Jej centralną część zajmuje Płaskowyż Ojcowski o wysokości 4-48 m n.p.m., który pocięty jest licznymi głębokimi dolinkami. Wysokości najwyższych, odpreparowanych ostańców górnojurajskich przekraczają 5 m n.p.m. Ku południowi płaskowyż przechodzi w zrębowe pagóry oddzielone rowami tektonicznymi. W rzeźbie Wyżyny Częstochowskiej dominują natomiast pasma wzgórz o wysokości m n.p.m., których wierzchołki zwieńczone są ostańcami górnojurajskimi o wysokości do 5 m n.p.m. Pasma wzgórz budowane przez wychodnie wapieni górnojurajskich są rozdzielone szerokimi obniżeniami o zróżnicowanej genezie. Wapienie górnojurajskie na WKC występują w trzech głównych facjach: skalistej, uławiconej i płytowej (DŻUŁYŃSKI 1952; patrz rozdział 3.4.). Obszary, w których dominują odporne na erozję facje skaliste, tworzą w krajobrazie wierzchowiny, które układają się w pasma. Pasma te rozdzielone są rozległymi obniżeniami, wypełnionymi facjami uławiconymi (zob. m. in.: DŻUŁYŃSKI 1952, ALEXANDROWICZ i ALEXANDROWICZ 24, TYC 25). Reliktami wapieni skalistych są ostańce skalne charakterystyczne elementy morfologii WKC. Występują one na wierzchowinach jako pojedyncze skały lub grupy skalne albo w zboczach dolin, jako skalne ściany, czy też izolowane turnie osiągając niekiedy wysokości ponad 3 metrów. Powstanie charakterystycznych dla wyżyny form krasowych, m. in. jaskiń, lejów, wywierzysk oraz form skałkowych rozwiniętych w osadach górnojurajskich, związane jest z wieloetapowymi procesami krasowienia trwającymi od paleogenu do czasów współczesnych (GRADZIŃSKI 21). Pierwszy etap krasowienia mógł rozpocząć się nawet wcześniej, w późnej kredzie (GŁAZEK i in. 1992). Jednym z najważniejszych czynników warunkujących rozwój procesów krasowych w osadach górnojurajskich było Kraków 27 9

10 zróżnicowanie facjalne tych osadów, z którym związana jest zróżnicowana zawartość minerałów ilastych w skale (DŻUŁYŃSKI 1953, GRADZIŃSKI 1962, GŁAZEK i in. 1992, TYC 25). Zawartość ta wpływa na intensywność rozwoju zjawisk krasowych. Minerały ilaste zatykając kanaliki hydrauliczne wewnątrz skały hamują przepływ wody, a przez to rozwój procesów krasowych. Spośród wszystkich typów facjalnych wapieni górnojurajskich, wapienie skaliste cechują się najniższą zawartością substancji ilastej (DŻUŁYŃSKI 1953, GRADZIŃSKI 1962, GŁAZEK i in. 1992). Stąd najwięcej form krasowych występuje w wapieniach skalistych. Najbardziej spektakularnymi formami krasowymi na WKC są jaskinie. Rozwinięte są one przede wszystkim w wapieniach skalistych, a jedynie podrzędnie w wapieniach uławiconych; przypadek ten dotyczy głównie jaskiń w zrębie Zakrzówka w Krakowie (GRADZIŃSKI 1962). W wapieniach płytowych typowe jaskinie krasowe nie występują. Jaskinie mają przeważnie rozwinięcie poziome, a jedynie ok. 1,6% ich ogółu posiada deniwelację równą lub większą od 2 metrów (GRADZIŃSKI i SZELEREWICZ 24). Ich rozmiary są zazwyczaj niewielkie; przeciętna długość korytarzy to kilkanaście do kilkudziesięciu metrów. Wśród elementów rzeźby krajobrazu WKC wymienia się również denudacyjną powierzchnię zrównania (m. in.: DŻUŁYŃSKI 1953, GRADZIŃSKI 1962, FELISIAK 1992, RUTKOWSKI 1996, ALEXANDROWICZ i ALEXANDROWICZ 24). Jest ona słabo falista, często pocięta głębokimi dolinami o skalistych zboczach oraz wąwozami. Powstanie powierzchni zrównania związane jest z oddziaływaniem ciepłego i wilgotnego klimatu panującym na WKC w paleogenie (głównie eocenie) sprzyjającemu rozwojowi procesów krasowych (DŻUŁYŃSKI 1953, GRADZIŃSKI 1962). Na powierzchni zrównania występują również inne formy krasowe, jak ponory oraz leje i kanały, które w większości wypełnione są rumoszem, iłami i piaskami. Cechą charakterystyczną morfologii zachodniej granicy północnej części Wyżyny Krakowskiej oraz Wyżyny Częstochowskiej jest obecność progu strukturalnego kuesty jurajskiej (zob. m. in.: HELIASZ i in. 1987, FELISIAK i MATYSZKIEWICZ 24). Próg ten zanika w kierunku północnym wzdłuż południowo-zachodniej granicy Wyżyny Wieluńskiej. Powstanie kuesty związane jest przede wszystkim ze znaczną różnicą odporności na erozję pomiędzy górnojurajskimi wapieniami a osadami nadległymi i podścielającymi je, a także z monoklinalnym nachyleniem osadów górnej jury. Kraków 27 1

11 3.3. BUDOWA GEOLOGICZNA WYŻYNY KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKIEJ W rozważaniach nad genezą rozprzestrzenienia górnojurajskich budowli węglanowych na obszarze WKC, a także w celu interpretacji anomalii magnetycznych konieczne jest przedstawienie budowy geologicznej tego rejonu. Ryc. 2. Mapa geologiczna podmezozoicznego podłoża Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej bez permu (granice WKC zaznaczono białą linią; na podst. BUŁA i in. 22, uproszczona). Kraków 27 11

12 Podmezozoiczne podłoże WKC zbudowane jest z dwóch bloków tektonicznych o charakterze terranów: Bloku Małopolskiego (BM) i Górnośląskiego (BG; DADLEZ i in. 1994, UNRUG i in. 1999, ŻABA 1999). Granicę między nimi stanowi strefa uskokowa Kraków-Lubliniec (SUKL), której szerokość wynosi ok. 5 m (Ryc. 2; BUŁA i in. 1997, ŻABA 1999, BUŁA 2). Strefa ta na odcinku: Zawiercie Kraków rozciąga się w kierunku NW-SE, a w rejonie Zawiercia skręca na zachód w kierunku Lublińca, wychodząc poza obręb WKC (Ryc. 2). Założenia tej strefy sięgają proterozoiku, a jej aktywność tektoniczna zaznacza się nieprzerwanie, od najwcześniejszego paleozoiku do czasów współczesnych, przy czym największa aktywność przypada na okres od kambru po perm (BUŁA 2, MORAWSKA 1997, ŻABA 1997, 1999, UNRUG i in. 1999). W wyniku aktywności SUKL, serie skalne budujące sąsiadujące ze sobą bloki tektoniczne różnią się między sobą wiekiem, litologią, stopniem deformacji i przeobrażeń oraz stylem tektonicznym (Ryc. 3; ŻABA 1999, BUŁA 22). Z aktywnością tektoniczną SUKL związane są również intruzje skał magmowych występujące w krawędziowych częściach obu bloków (Ryc. 2). Kraków 27 12

13 Ryc. 3. Profil litologiczno-stratygraficzny osadów w brzeżnych częściach Bloków Górnośląskiego i Małopolskiego (bez przejawów magmatyzmu; wg ŻABA 1999, uproszczony). Wschodnia część BG zbudowana jest z prekambryjskich skał metamorficznych i magmowych skał głębinowych, na których zalega fałdowe piętro strukturalne kambryjsko-ordowickie (Ryc. 3; ŻABA 1999, BUŁA 2). Skały tego piętra wykształcone są przede wszystkim jako piaskowce, mułowce i iłowce. Najstarszym piętrem strukturalnym w brzeżnej części BM jest fałdowe piętro wendyjsko-dolnokambryjskie. Skały tego kompleksu to słabo zmetamorfizowane, silnie tektonicznie zdeformowane klastyki, wykształcone jako fyllity. W strefach występowania intruzji granitoidowych skały te uległy przeobrażeniom na skutek metamorfizmu kontaktowego. Kolejnym piętrem strukturalnym BM jest fałdowe piętro ordowicko-sylurskie, reprezentowane przez skały węglanowe i klastyczne. Skały węglanowe wykształcone są jako wapienie i wapienie dolomityczne, które lokalnie zostały przeobrażone w wapienie krystaliczne, marmury lub Kraków 27 13

14 skarny. Skały klastyczne reprezentowane są przez serię ilasto-mułowcowo-piaszczystą, która lokalnie jest również przeobrażona metamorficznie (ŻABA 1999, BUŁA 2). Wspólne dla obu bloków kompleksy skalne pojawiają się dopiero od dolnego dewonu tworząc fałdowe piętro dewońsko-karbońskie, zbudowane ze skał klastycznych i węglanowych (Ryc. 3; UNRUG i in. 1999, BUŁA 22). Skały prekambryjsko-paleozoiczne przykrawędziowych stref BM i BG zostały zdeformowane podczas czterech głównych faz tektonicznych, którym towarzyszyły zjawiska magmatyzmu (ŻABA 1999). Fazy te miały charakter wieloetapowy i zachodziły kolejno: po wczesnym kambrze, od późnego syluru do początku wczesnego karbonu, od schyłku namuru do westfalu B i od późnego westfalu do wczesnego stefanu. Pierwsza faza objęła tylko skały BM, które zostały wtedy sfałdowane oraz zmetamorfizowane. Podczas trzech kolejnych faz, serie skalne brzeżnej strefy obu bloków tektonicznych ulegały fałdowaniom, uskokowaniom oraz przesunięciom. Intruzje skał magmowych związane są głównie z dwoma fazami deformacji: z fazą drugą, w późnym sylurze, kiedy w skały brzeżnej części obu bloków tektonicznych intrudowały diabazy i niektóre porfiry oraz z fazą trzecią, w późnym karbonie, kiedy w skałach brzeżnej części BM zostały ulokowane intruzje granitoidowe i porfirowe (zob.: HARAŃCZYK 1988, BUKOWY 1994, HARAŃCZYK i in. 1995, ŻABA 1999, BUŁA 2). Powierzchnia utworów prekambryjsko-paleozoicznych w okresie od permu do wczesnego triasu była erodowana (ŻABA 1999, BUŁA i in. 22). Obecnie, najpłycej strop tych utworów znajduje się w szerokim pasie: od Będkowic, przez Olkusz, Ogrodzieniec, Zawiercie aż do Myszkowa. Od rejonu Żarek strop utworów prekambryjsko-paleozoicznych zapada na północ (HABRYN i in. 22). Utwory te są prawie na całym obszarze WKC przykryte osadami młodszymi; lokalnie mogą one występować bardzo płytko pod powierzchnią. Przykładem takiej budowy są dolinki podkrakowskie: Szklarki i Będkówki, gdzie utwory paleozoiku występują na głębokości od kilku do kilkunastu metrów pod dnem dolin (HARAŃCZYK i in. 1995). Kolejnym piętrem strukturalnym jest monoklinalne piętro permsko-mezozoiczne, które zbudowane jest przede wszystkim z klastycznych i węglanowych osadów triasu, jury i kredy (Ryc. 4). Do piętra tego należą również lokalnie występujące magmowe skały permu wykształcone w postaci porfirów kwarcowych, lamprofirów, melafirów i diabazów oraz zlepieńców i tufów. Osady triasowe występują jedynie w zachodniej i południowozachodniej części WKC, gdzie miąższość ich wynosi średnio 1-3 metrów Kraków 27 14

15 (SENKOWICZOWA 1998). Na obszarze WKC dominują osady jury (Ryc. 4); ich średnia miąższość wynosi 15-2 metrów, a maksymalnie dochodzi do 8 metrów (KUTEK 1994). Osady kredy występują w postaci nieregularnych płatów o miąższości do 5 metrów w okolicach Krakowa (RUTKOWSKI 1993) oraz do ponad 1 metrów we wschodnim i północno-wschodnim obrzeżeniu WKC (BEDNAREK i in b). Wychodnie mezozoiku na obszarze WKC stanowią przede wszystkim bardziej odporne na wietrzenie wapienie górnej jury oksfordu i kimerydu (patrz rozdział 3.4.). Ukształtowanie monokliny śląsko-krakowskiej zachodziło wieloetapowo: podczas deformacji laramijskich oraz ruchów zachodzących w oligocenie i wczesnym miocenie (DŻUŁYŃSKI 1953, MAŁECKI 1958, BUKOWY 1968, FELISIAK 1992, RUTKOWSKI 1993). W wyniku tych deformacji permsko-mezozoiczne serie skalne zostały nachylone ku północnemu-wschodowi, a następnie podzielone uskokami na bloki tektoniczne, zręby i rowy. Większość uskoków w osadach mezozoicznych to strome uskoki normalne i progowe; w południowej części Wyżyny Krakowskiej występują również uskoki nożycowe (DŻUŁYŃSKI 1953). Niekiedy w obrębie zaburzonych warstw obserwuje się ugięcia fleksuralne (DŻUŁYŃSKI 1953, KROKOWSKI 1984, MATYSZKIEWICZ i KRAJEWSKI 1996, KRAJEWSKI i MATYSZKIEWICZ 24). Wielkości zrzutów uskoków są różne: od kilku milimetrów do ponad 1 metrów. Często uskoki tworzą systemy schodowe, których łączny zrzut może dochodzić do kilkuset metrów. Ponadto, dla osadów jurajskich charakterystyczna jest obecność ciosu (DŻUŁYŃSKI 1953, KROKOWSKI 1984). Główne kierunki spękań to NE-SW oraz NW-SE. Spękania ciosowe są niekiedy rozmyte krasowo. Kraków 27 15

16 Ryc. 4. Mapa geologiczna odkryta Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jej otoczenia (granice WKC zaznaczono białą linią; wg POŻARYSKI i in. 1966, DADLEZ i in. 2, uproszczona). Zrębowo-uskokowy styl piętra permsko-mezozoicznego częściowo nawiązuje do budowy paleozoicznego podłoża WKC (ŻABA 1999, BUŁA 22). Zespoły uskoków i spękań ciosowych, które występują w utworach mezozoicznych, uznawane są niekiedy za struktury naduskokowe związane z przemieszczeniami zachodzącymi wzdłuż SUKL (ŻABA 1999). Podczas kolejnych ruchów tektonicznych paleozoiczne kierunki nieciągłości były częściowo przenoszone do osadów młodszego piętra strukturalnego. Zrębowouskokowy styl południowej części Wyżyny Krakowskiej spowodowany jest włączeniem tej części wyżyny w obręb zapadliska przedkarpackiego (DŻUŁYŃSKI 1953, FELISIAK 1992, RUTKOWSKI 1993). Osady najmłodszego piętra kenozoiku zachowane są fragmentarycznie na obszarze WKC (WALCZAK 1953, ALEXANDROWICZ 196, FELISIAK 1992). Najstarsze osady z tego okresu to paleogeńskie rumosze skalne wypełniające leje krasowe oraz tzw. piaski formierskie występujące w północnej części Wyżyny Częstochowskiej (GRADZIŃSKI Kraków 27 16

17 1977). W południowej części Wyżyny Krakowskiej osady paleogeńskie i neogeńskie wypełniają zapadliska i obniżenia tektoniczne. Są to osady ilaste, a także wapienie ostrygowe i caliche (ALEXANDROWICZ 196, GRADZIŃSKI 1963, FELISIAK 1992, RUTKOWSKI 1993). Na nich znajduje się gruby kompleks badeńskich osadów ilastych z serią ewaporatową (FELISIAK 1992, RUTKOWSKI 1993). Osady plejstoceńskie to głównie piaski, gliny lodowcowe, żwiry oraz lessy pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego oraz rzecznego (WALCZAK 1953, RUTKOWSKI 1993). Najmłodsze osady, wieku holoceńskiego, występują głównie w dolinach rzek i zagłębieniach terenu. Są to piaski, żwiry i martwice osadzane przez współczesne rzeki oraz zwietrzelina starszych skał (RUTKOWSKI 1993) LITOLOGIA, STRATYGRAFIA I GENEZA OSADÓW GÓRNEJ JURY NA WYŻYNIE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ Osady górnej jury wykształcone są przede wszystkim jako wapienie, margle i wapienie margliste reprezentujące głównie oksford i lokalnie kimeryd (Ryc. 6; m. in.: DŻUŁYŃSKI 1952, RÓŻYCKI 1953, GŁAZEK i WIERZBOWSKI 1972, KUTEK i in. 1977, GĄSIEWICZ 1981, TRAMMER 1985, HELIASZ 199, MATYSZKIEWICZ 1996, 1997, 21, KRAJEWSKI 2, 21, KRAJEWSKI i MATYSZKIEWICZ 24). Osady te powstawały w trzech facjach (sensu DŻUŁYŃSKI 1952): płytowej, uławiconej i skalistej. Facje uławicone i skaliste reprezentują zachowane fragmenty kompleksów budowli węglanowych, a facje płytowe osady pozabiohermalne (por. Ryc. 5, 7). Budowle węglanowe wykształcone są najczęściej w postaci struktur mikrobialno-gąbkowych z dobrze rozwiniętym sztywnym szkieletem, który obserwuje się także w wapieniach uławiconych wykształconych jako biostromy (por.: TRAMMER 1985, MATYSZKIEWICZ 1994, 1997, KRAJEWSKI 2, 21). Wykształcenie litologiczne facji uławiconej i skalistej zmienia się zarówno w profilu, jak również lateralnie, co związane jest z ewolucją kompleksów budowli węglanowych (por.: DŻUŁYŃSKI 1952, TRAMMER 1985, 1989, MATYSZKIEWICZ 1997, MATYSZKIEWICZ i in. 26 a). Kraków 27 17

18 Ryc. 5. Architektura facjalna górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej (wg MATYSZKIEWICZ 1997, uproszczone). Przestrzenne zróżnicowanie facjalne osadów górnej jury na WKC jest złożone. Miąższości poszczególnych typów osadów są zmienne, podobnie jak całkowita miąższość osadów górnojurajskich w różnych częściach WKC. Miąższość ta na Wyżynie Krakowskiej sięga 25 metrów (por. m. in.: DŻUŁYŃSKI 1952, RUTKOWSKI 1993, MATYSZKIEWICZ 1997). Dla Wyżyny Częstochowskiej podawane są różne wartości miąższości: około 18 metrów w rejonie Częstochowy (BARDZIŃSKI i in. 1986), 26 metrów w rejonie Żarek (HELIASZ i in. 1994), 3 m w rejonie Janowa (HELIASZ i in. 1987), 35 metrów w rejonie Wolbromia (BUKOWY 1968), a także dla całego regionu częstochowskiego (HELIASZ 199). Kraków 27 18

19 Osady oksfordu zalegają na utworach keloweju, a lokalnie bezpośrednio na paleozoicznym podłożu (Ryc. 6; por. m.in.: DŻUŁYŃSKI 195, 1952, RÓŻYCKI 1953, RUTKOWSKI 1993, MATYSZKIEWICZ 1997, KRAJEWSKI i MATYSZKIEWICZ 24, LEWANDOWSKI 24). W najniższej części profilu występuje seria prawdopodobnie skondensowanych stratygraficznie, cienkoławicowych osadów marglistych i wapiennomarglistych, reprezentująca dolny i niższą część środkowego oksfordu, często określana w literaturze jako tzw. warstwy jasnogórskie (Ryc. 6; RÓŻYCKI 1953, TRAMMER 1982, 1985, 1989). W obrębie tych osadów występują tzw. inicjalne budowle węglanowe, o rozciągłości od kilku do kilkunastu metrów, zbudowane głównie ze skalcyfikowanych gąbek krzemionkowych (Ryc. 7; TRAMMER 1985, MATYSZKIEWICZ 1997). Osady środkowego oksfordu reprezentowane są niekiedy przez fację wapieni płytowych o płytkowej oddzielności z liczną fauną amonitową, lokalnie przeławiconych cienkimi wkładkami margli (Ryc. 6, 7; DŻUŁYŃSKI 1952, MATYSZKIEWICZ 1997). W wapieniach płytowych występują niekiedy biohermy gąbkowe, o rozmiarach do kilku metrów (MATYSZKIEWICZ 1997, KRAJEWSKI 22). Od środkowego do późnego oksfordu dominują wapienie skaliste (Ryc. 6), co związane jest z fazą najbardziej intensywnego rozwoju kompleksów budowli węglanowych na WKC przypadającą na ten okres (por. MATYSZKIEWICZ 1997, KRAJEWSKI i MATYSZKIEWICZ 24). Zachowane fragmenty budowli węglanowych z tego okresu tworzą rozległe kompleksy skalne osiągające kilkadziesiąt metrów wysokości i kilkaset metrów rozciągłości. Wapienie skaliste występują w odmianach masywnych i zrostkowych (Ryc. 7, TRAMMER 1982, MATYSZKIEWICZ 1989 a, 1994, 1997). Wykształcenie wapieni skalistych zależy od stopnia rozwoju sztywnego szkieletu (MATYSZKIEWICZ 1994). Wapienie zrostkowe reprezentują niższe oraz marginalne partie budowli, w których rozwinął się jedynie szkielet laminarny, natomiast wapienie masywne reprezentują wewnętrzne części budowli, w których w pełni rozwinął się sztywny szkielet siatkowy, dokumentowany obecnością drążeń oraz licznych kawern wzrostowych (por. PRATT 1982). W tej części profilu występują także silnie zróżnicowane osady facji uławiconej, która najczęściej reprezentowana jest przez biostromy. Są to m. in. gruboławicowe wapienie z krzemieniami, a lokalnie: wapienie pelityczne i wapienie kredowate (Ryc. 7; por. KUTEK i in. 1977, MATYSZKIEWICZ 1989 a, HELIASZ 199, KRAJEWSKI 21, MATYSZKIEWICZ i in. 21). Kraków 27 19

20 Osady najwyższej części profilu, przełomu oksfordu i kimerydu oraz kimerydu, zachowane są głównie na Wyżynie Częstochowskiej, gdzie występują w postaci facji uławiconej jako wapienie płytowe oraz wapienie kredowate (KUTEK i in. 1977, HELIASZ 199). Termin wapienie kredowate nie jest jednoznaczny i przez badaczy jest różnie interpretowany (patrz m. in.: KUTEK i in. 1977, HELIASZ 199, KRAJEWSKI 21, MATYSZKIEWICZ i in. 21). Są nim określane nieuławicone lub gruboławicowe osady, charakteryzujące się słabą zwięzłością, obfitością szczątków organicznych i dużą porowatością. Wapienie kredowate są także traktowane jako odmiana wapieni skalistych ze słabo wykształconym sztywnym szkieletem (MATYSZKIEWICZ i in. 21). Ponadto, na Wyżynie Częstochowskiej, wśród osadów przełomu górnego oksfordu i dolnego kimerydu występują niekiedy rafy koralowe w formie niewielkich raf kępkowych (HELIASZ 199). W najwyższej części profilu osadów Wyżyny Krakowskiej dominują wapienie margliste i margle. Powszechnie w górnojurajskich osadach WKC obserwowane są osady spływów grawitacyjnych wykształcone jako wapienie ziarniste oraz debryty (Ryc. 5; m. in.: BUKOWY 196, MARCINOWSKI 197, MATYSZKIEWICZ 1989 b, HELIASZ 199, IRMIŃSKI 1995, MATYSZKIEWICZ 1993, 1994, 1996, MATYSZKIEWICZ i KRAJEWSKI 1996, KRAJEWSKI 2). Powstały one w wyniku niszczenia wyższych części budowli oraz oddziaływania tektoniki synsedymentacyjnej związanej z działalnością SUKL (FELISIAK 1983, MATYSZKIEWICZ 1989 b, MATYSZKIEWICZ i in. 26 a, b). Kraków 27 2

21 Ryc. 6. Profil litostratygraficzny osadów górnej jury na Wyżynie Krakowskiej (wg KRAJEWSKI i MATYSZKIEWICZ 24, zmieniony). Kraków 27 21

22 margle i wapienie margliste, J 3 o ryodacyt, P wapnienie piaszczyste, krynoidowe, J 2 cl A B C D S 5 [m] wapienie skaliste N strefa przejściowa wapienie uławicone z krzemieniami E Ryc. 7. Przykłady osadów górnej jury w odsłonięciach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej: A margle i wapienie margliste (facja uławicona); Zalas; dolny i środkowy oksford. B wapienie płytowe (facja płytowa); Ratowa; środkowy oksford. C inicjalna budowla węglanowa (facja skalista); Zalas; środkowy oksford. D wapienie zrostkowe (facja skalista); Olsztyńskie Skały; górny oksford. E wapienie masywne (facja skalista) i uławicone z krzemieniami (facja uławicona); Piekary; górny oksford. Kraków 27 22

23 Depozycja górnojurajskich osadów węglanowych WKC miała miejsce w zbiorniku epikontynentalnym, na północnym szelfie Oceanu Tetydy (Ryc. 8). Szelf ten rozciągał się od dzisiejszej Portugalii po Kaukaz i zdominowany był przez facje mikrobialno-gąbkowe (TRAMMER 1982, MATYSZKIEWICZ 1997). Ryc. 8. Położenie paleogeograficzne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w późnej jurze (wg MATYSZKIEWICZ 1997, za ZIEGLER 199, uproszczone). Rozwój górnojurajskich budowli węglanowych w poszczególnych częściach WKC odbywał się w różnym czasie i z różną intensywnością. Na Wyżynie Krakowskiej pierwsze budowle węglanowe pojawiły się na przełomie wczesnego i środkowego oksfordu (TRAMMER 1982, 1985, 1989). Były one wykształcone w postaci niewielkich bioherm gąbkowych i gąbkowo-mikrobialnych, które w środkowym i wczesnym okresie późnego oksfordu przekształciły się w budowle mikrobialno-gąbkowe, a następnie w rafopodobne budowle mikrobialne (MATYSZKIEWICZ 1997, 21). Szczytowe stadium rozwoju budowli węglanowych na Wyżynie Krakowskiej przypada na początek późnego oksfordu, kiedy tworzyły one rozległe kompleksy. Następnie, w późnym oksfordzie i wczesnym kimerydzie budowle zaczęły zanikać i miało miejsce częściowe wyrównanie deniwelacji dna (KRAJEWSKI 21). Wzrost budowli węglanowych na Wyżynie Częstochowskiej rozpoczął się również na przełomie wczesnego i środkowego oksfordu (TRAMMER 1982, 1985, 1989). W środkowym oksfordzie rozwijały się tutaj budowle gąbkowo-mikrobialne reprezentowane przez słabo zwięzłe wapienie kredowate (KUTEK i in. 1977), które Kraków 27 23

24 następnie zastępowane były przez budowle mikrobialno-gąbkowe reprezentowane przez wapienie masywne (HELIASZ 199, MATYSZKIEWICZ i in. 21). Facje uławicone reprezentowane były przez wapienie mikrytowe (KUTEK i in. 1977, HELIASZ 199). W późnym oksfordzie część budowli na obszarze częstochowskim została zatopiona, czego zapisem są alternacje wapienno-margliste (HELIASZ 199, MATYSZKIEWICZ i in. 21). Jednak lokalnie budowle węglanowe rozwijały się nadal. Wapienie kredowate zostały zastąpione bardziej zwięzłymi wapieniami masywnymi, a w nieckach między nimi deponowane były osady podmorskich spływów grawitacyjnych (MARCINOWSKI 197, MATYSZKIEWICZ i in. 26 a). Budowle te łączyły się ze sobą tworząc rozległe kompleksy (MATYSZKIEWICZ i in. 21, 24). Na przełomie oksfordu i kimerydu nastąpiło kolejne zatopienie budowli, a lokalnie rozwinęły się facje płytkowodne z koralami (HELIASZ 199). W latach dziewięćdziesiątych XX w., do wyjaśnienia zróżnicowania facjalnego osadów górnojurajskich na WKC posługiwano się modelem rampy węglanowej nachylonej na południe (MATYJA i WIERZBOWSKI 1996), która na skutek zróżnicowanej subsydencji podmezozoicznego podłoża miała zostać przekształcona w szelf obrzeżony (MATYSZKIEWICZ 1997). W świetle tej hipotezy, obszar Wyżyny Krakowskiej pełnił rolę bariery oddzielającej Ocean Tetydy na południu od basenu intraszelfowego na północy obejmującego Wyżynę Częstochowską i położoną dalej na północy Wyżynę Wieluńską (MATYSZKIEWICZ 21). Zróżnicowanie litologiczne budowli węglanowych na obszarze WKC mogło być związane z obecnością tej bariery. W jej obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie tworzyły się silnie zwięzłe wapienie skaliste, a w basenie intraszelfowym miękkie wapienie kredowane (MATYSZKIEWICZ 21). Ostatnio, coraz większą rolę jako czynnikowi warunkującemu zróżnicowanie facjalne osadów górnojurajskich przypisuje się budowie podmezozoicznego podłoża oraz tektonice synsedymentacyjnej (KUTEK 1994, MATYSZKIEWICZ 1997, JĘDRYS i in. 24, MATYSZKIEWICZ i in. 24, 26 a, b). Obecność intruzji w podmezozoicznym podłożu mogło mieć istotny wpływ na zmniejszenie subsydencji na obszarach podścielonych intruzjami w stosunku do obszarów otaczających. To z kolei mogło doprowadzić do powstania wyraźnych wzniesień dna, na których następował intensywny wzrost budowli węglanowych (KUTEK 1994, MATYSZKIEWICZ 1997, MATYSZKIEWICZ i in. 21, 26 b). Przykładem takiej interpretacji jest analiza rozmieszczenia górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowskiej i w Skałach Zegarowych w Paśmie Kraków 27 24

25 Smoleńsko-Niegowonickim na Wyżynie Częstochowskiej (KUTEK 1994, MATYSZKIEWICZ 1997, MATYSZKIEWICZ i in. 24, 26 b). Kraków 27 25

26 4. METODYKA BADAŃ Do rozpoznania zróżnicowania facjalnego płytko zalegających osadów górnojurajskich wykorzystano metodę georadarową, a do zbadania podmezozoicznego podłoża WKC metodę magnetometryczną. Obszary do szczegółowych badań geofizycznych wytypowano na postawie wyników badań facjalnych, danych otworowych oraz badań terenowych METODA MAGNETOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA METODY MAGNETOMETRYCZNEJ ORAZ CELOWOŚĆ JEJ ZASTOSOWANIA Metoda magnetometryczna służy do rozpoznania budowy geologicznej podłoża na podstawie anomalii ziemskiego pola magnetycznego, które związane są ze zróżnicowanymi własnościami magnetycznymi skał. Chociaż większość minerałów skałotwórczych jest niemagnetyczna, to jednak pewne typy skał zawierają wystarczającą ilość minerałów magnetycznych, aby stanowić źródło anomalii magnetycznych. Zastosowanie metody magnetometrycznej jest bardzo szerokie: od szczegółowych prac inżynierskich i archeologicznych, do badań przeprowadzanych w skali półszczegółowej i regionalnej mających na celu zbadanie budowy geologicznej. Podatność magnetyczna skał zależy od zawartości w skale minerałów ferrimagnetycznych, głównie magnetytu. Stąd, zasadowe skały magmowe cechują się najwyższymi wartościami podatności magnetycznej. Wysokie wartości podatności magnetycznej mają również kwaśne skały magmowe i skały metamorficzne (KEAREY i in. 22). Anomalię magnetyczną w danym punkcie stanowi różnica pomiędzy pomierzoną wartością indukcji pola magnetycznego a wartością pola magnetycznego przyjętą za normalną. Wartość normalna pola magnetycznego jest sumą geometryczną pola magnetycznego jednorodnie namagnesowanej kuli, pola kontynentalnego oraz zewnętrznego pola magnetycznego Ziemi. Zasadniczo, skały osadowe są niemagnetyczne lub słabomagnetyczne. Anomalie magnetyczne występujące na obszarach pokrytych serią skał osadowych są zazwyczaj spowodowane obecnością w ich podłożu skał magmowych lub metamorficznych lub intruzjami tkwiącymi w serii skał osadowych. Głównym źródłem Kraków 27 26

27 anomalii magnetycznych na obszarze WKC są intruzje skał magmowych w paleozoicznym podłożu, które związane są ze SUKL (KURBIEL 1978, CIEŚLA i in. 1984, JĘDRYS i in. 24, GRABOWSKA 25). Obecnie, w pomiarach magnetometrycznych stosuje się magnetometr protonowy. Idea pomiaru polega na wykorzystaniu swobodnej precesji protonów w wodzie w ziemskim polu magnetycznym. Najważniejszą częścią przyrządu jest sonda składająca się z cewki, w której umieszczony jest zbiornik wypełniony wodą destylowaną lub inną cieczą zawierającą swobodne protony. Gdy przepływający przez cewkę prąd wygeneruje pole magnetyczne, rzędu 5-1 razy większe niż pole geomagnetyczne, które skierowane jest w przybliżeniu prostopadle do kierunku pola geomagnetycznego, to protony zostaną spolaryzowane w kierunku przyłożonego pola. Poprzez wyłączenie prądu płynącego przez cewkę pole polaryzujące zostaje usunięte. Następuje wtedy swobodna precesja protonów w wodzie wokół kierunku ziemskiego pola magnetycznego. Protony precesują z częstotliwością proporcjonalną do wielkości ziemskiego pola magnetycznego. Częstotliwość ta jest wyznaczana poprzez pomiar zmiennego napięcia indukowanego w cewce. Stąd, pomiar indukcji pola magnetycznego Ziemi sprowadza się do pomiaru częstotliwości precesji. Dokładność magnetometru wynosi ok.,1 nt, przy czym normalne pole magnetyczne dla Polski południowej jest rzędu 49 nt. W zależności od problemu badawczego przyjmuje się określoną metodykę pomiarów. Mogą to być pomiary naziemnie lub pomiary aeromagnetyczne; z kolei pomiary naziemne wykonywane są wzdłuż profili, bądź w siatce pomiarowej. W interpretacji wyników stosowane są metody interpretacji jakościowej i ilościowej. Interpretacja jakościowa polega na rozpoznaniu stref anomalnych, rozdzieleniu anomalii na część regionalną i lokalną, a następnie na powiązaniu ich związku z budową geologiczną. Interpretację ilościową wykonuje się w celu określenia parametrów ciała będącego źródłem anomalii, takich jak: kształt, głębokość występowania, nachylenie, własności magnetyczne, namagnesowanie. Interpretacja ilościowa może być przeprowadzana w sposób pośredni, poprzez modelowanie struktur geologicznych i obliczanie związanego z nimi efektu magnetycznego, lub w sposób bezpośredni, poprzez wykorzystanie charakterystycznych punktów krzywej anomalii magnetycznej, które następnie służą do obliczenia parametrów ciała stanowiącego źródło anomalii. Kraków 27 27

28 DOTYCHCZASOWY STAN WIEDZY Podmezozoiczne podłoże WKC jest przedmiotem badań magnetometrycznych od lat 3-tych ubiegłego wieku. Pierwsze, regionalne badania magnetometryczne przeprowadzane były dla celów rozpoznania obrazu anomalii magnetycznych WKC. Następnie, na obszarach stwierdzonych anomalii, wykonywane były badania szczegółowe i półszczegółowe (KALINOWSKI 1933, PAWŁOWSKI 1947, DĄBROWSKI i KARACZUN 1958). Realizowane w kolejnych latach powierzchniowe badania geofizyczne, wraz z którymi wykonywane były wiercenia geologiczne, koncentrowały się na wyjaśnieniu budowy geologicznej podłoża oraz interpretacji anomalii magnetycznych dla celów poszukiwań złóż metali (DĄBROWSKI 196, ZNOSKO 1964, KURBIEL 1978, CIEŚLA i in. 1984). Prowadzone w Polsce w ostatnich latach badania magnetometryczne z zastosowaniem nowoczesnych magnetometrów protonowych oraz najnowszych metod interpretacji anomalii całkowitego pola magnetycznego Ziemi mają na celu uaktualnienie i uszczegółowienie mapy magnetycznej Polski, stworzenie komputerowej bazy danych magnetycznych (KOSOBUDZKA i PAPROCKI 1998) oraz rozpoznanie budowy geologicznej (GRABOWSKA 25). Cechą charakterystyczną obrazu anomalii WKC jest jego dwudzielność (Ryc. 9; ZNOSKO 1964, KURBIEL 1978, CIEŚLA i in. 1984, GRABOWSKA 25). W części południowej, na obszarze Płaskowyżu Ojcowskiego i Grzbietu Tenczyńskiego, dominują pojedyncze anomalie dodatnie o charakterze trójwymiarowym i wielkości do 4 nt. Są to anomalie: Bębła, Dębnika, Rybnej-Zalasu, Niedźwiedziej Góry, Miękini i Mnikowa. W części północnej Wyżyny Krakowskiej i na Wyżynie Częstochowskiej dominują dodatnie anomalie dwuwymiarowe o rozciągłości NW-SE, które tworzą większą, wydłużoną strefę anomalną. Najsilniejsze anomalie znajdują się na obszarze: Chrząstowic- Krzywopłotów-Ogrodzieńca i Myszkowa-Mrzygłodu, a słabsze na obszarze: Pilicy- Kotowic-Żarek, Wolbromia-Skały oraz Olsztyna (Ryc. 9). Kraków 27 28

29 Ryc. 9. Mapa anomalii magnetycznych T Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (grid 5 m; mapa została skonstruowana w programie SURFER 8. na podstawie danych udostępnionych przez Centralne Archiwum Geologiczne Polskiego Instytutu Geologicznego). Obecność anomalii magnetycznych na obszarze WKC wiąże się ze SUKL oraz stowarzyszonymi z nią licznymi intruzjami skał magmowych (GRABOWSKA 25). Część anomalii była już przedmiotem szczegółowych badań, np. anomalie w okolicach Krakowa: Nieporaz-Brodła, Miękinia, Zalas i Bębło (SKORUPA 1953, HANCZKE i in. 1978). Na podstawie badań petrofizycznych przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych w latach: , 1965 i 1974 wynika, że najwyższymi wartościami podatności magnetycznej cechują się: zmetamorfizowane łupki:,25 5,7 1-2, diabazy: 3,8 4,8 1-2 i porfiry:,5 1,6 1-2 [SI] (KURBIEL 1978). Jednak wymienione powyżej wartości podatności magnetycznej nie są wystarczające, aby stanowić źródło tak silnych anomalii i wielu badaczy upatruje źródeł anomalii w większych ciałach magmowych, które muszą występować w znacznie głębszym podłożu (SKORUPA 1953, DĄBROWSKI i KARACZUN 1958, KURBIEL 1978). Kraków 27 29

30 Na omawianym obszarze, równolegle z badaniami magnetometrycznymi prowadzone były badania grawimetryczne, jako wzajemnie uzupełniające. Porównanie lokalizacji grawimetrycznych anomalii ujemnych, odpowiadających niewielkim granitoidowym batolitom w podmezozoicznym podłożu WKC, z lokalizacją dodatnich anomalii magnetycznych, sugeruje, że anomalie magnetyczne mogą mieć związek również z metamorficzną aureolą wokół ciał granitoidowych oraz związaną z nią mineralizacją skał osadowych (ZNOSKO 1964, BUKOWY i ŚLÓSARZ 1968, GÓRECKA 197, 1972, CIEŚLA i in. 1984, BEDNAREK i in a). Mineralizacja ta powstała w wyniku działania procesów hydrotermalnych, które towarzyszyły ruchom tektonicznym (BEDNAREK i in a). Interpretacja anomalii magnetycznych na obszarze WKC dla celów rozważań nad zróżnicowaniem facjalnym osadów górnej jury nie została, jak dotąd w pełni przeprowadzona. Wykonano jedynie wstępną interpretację jakościową, z której wynika, że istnieje związek pomiędzy lokalizacją intruzji a rozmieszczeniem facji wapieni na WKC (JĘDRYS i in. 24). Rozmieszczenie głównych grup skałek górnojurajskich na WKC, reprezentujących fragmenty kompleksów budowli węglanowych, odpowiada lokalizacji głównych stref anomalnych. Poszczególne pasma skałek podścielone są intruzjami: Pasmo Olsztyńsko-Mirowskie kompleksem granitoidowym Myszków- Mrzygłód, Pasmo Zborowsko-Ogrodzienieckie magmowym kompleksem Zawiercia, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie magmowym kompleksem Pilicy, a Płaskowyż Ojcowski kompleksem granitoidowym Doliny Będkowskiej. Relacje te pozwalają przypuszczać, że powstanie i rozwój kompleksów budowli węglanowych były uwarunkowane m. in. obecnością intruzji w podmezozoicznym podłożu WKC. Szczegółowa interpretacja wybranych anomalii całkowitego pola magnetycznego Ziemi T na obszarze WKC przedstawiona w niniejszej pracy pozwoliła na sprawdzenie tej hipotezy. Do przeprowadzenia szczegółowej interpretacji wybrano anomalię Bębła, znajdującą się na obszarze Płaskowyżu Ojcowskiego oraz strefę anomalną południowej części Wyżyny Częstochowskiej, znaną również jako anomalia Krzywopłotów, która znajduje się na obszarze Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego i Zborowsko- Ogrodzienieckiego (Ryc. 1, 8). Kraków 27 3

31 Anomalie te spełniają następujące warunki: - na obszarze ich występowania znajdują się otwory wiertnicze, dla których istnieje pełna dokumentacja (m. in.: BEDNAREK i in a, HARAŃCZYK i PREIDL 199, PREIDL i MADEJ 1992, HARAŃCZYK i in. 1995, UNRUG i in. 1999, ŻABA 1999, BUŁA 2), - na obszarach występowania anomalii znajdują się pasma wzgórz zbudowanych z wapieni skalistych, które odpowiadają zachowanym fragmentom kompleksów budowli węglanowych, - w skałach osadowych paleozoiku, stwierdzono obecność skał magmowych (m. in.: BUKOWY 1964, BUKOWY i CEBULAK 1971, EKIERT 1971, KURBIEL 1978, HARAŃCZYK i in. 1995, ŻABA 1999, BUŁA 2). Ponadto, przeprowadzono lokalne pomiary magnetometryczne, które następnie zinterpretowano pod względem jakościowym. Pomiary zostały wykonane w miejscowości Bębło, na Płaskowyżu Ojcowskim, gdzie znajduje się odsłonięcie wapieni skalistych w postaci niewielkiej grupy skalnej Skały Żytniej. Obszar ten spełnia wszystkie omówione powyżej warunki. Celem badań było zbadanie płytkiego podłoża starszego paleozoiku pod kątem występowania w nim intruzji skał magmowych i sprawdzenie ewentualnej korelacji pomiędzy wykształceniem podmezozoicznego podłoża a występowaniem ostańców górnojurajskich. Kraków 27 31

32 4.2. METODA GEORADAROWA CHARAKTERYSTYKA METODY GEORADAROWEJ ORAZ CELOWOŚĆ JEJ ZASTOSOWANIA Metoda georadarowa jest metodą nieinwazyjną, dzięki czemu możliwe było jej zastosowanie na obszarach chronionych, gdzie przeprowadzono badania. Park Skały Twardowskiego znajduje się na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, a Olsztyńskie Skały na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Metoda georadarowa należy do grupy metod radiofalowych. W metodzie tej wykorzystywane jest zjawisko rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w ośrodkach różniących się własnościami elektrycznymi. Do najważniejszych własności elektrycznych skały mających wpływ na zjawisko propagacji fali elektromagnetycznej należą: przenikalność dielektryczna i oporność elektryczna. Wartości tych parametrów warunkują prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej i jej tłumienie (DAVIS i ANNAN 1989). Aparatura pomiarowa składa się z dwóch anten: nadawczej i odbiorczej, jednostki centralnej i komputera zewnętrznego (notebooka). Zasada działania georadaru jest następująca: antena nadawcza emituje w głąb ośrodka geologicznego falę elektromagnetyczną w postaci impulsów. Fala rozchodząc się ulega tłumieniu i absorpcji, może też ulec odbiciu i załamaniu. Fala odbita od granicy rozdzielającej ośrodki o różnych własnościach elektrycznych zostaje zarejestrowana przez antenę odbiorczą. Im większy kontrast stałej dielektrycznej obu ośrodków, tym silniej odbijana jest fala elektromagnetyczna (DAVIS i ANNAN 1989). Silny kontrast parametrów elektrycznych istnieje m. in. między powietrzem a dowolnym ośrodkiem geologicznym, stąd bardzo dobre wyniki uzyskuje się w badaniu pustek skalnych. W pomiarach georadarowych najczęściej stosuje się technikę jednokanałowego profilowania refleksyjnego, w której para anten: nadawczej i odbiorczej, przesuwana jest wzdłuż profilu. Standardowo, jako dodatkowe, wykonywane jest profilowanie prędkości WARR (Wide Angle Reflection and Refraction szerokokątne odbicie i refrakcja), na którego podstawie wyznaczana jest prędkość propagacji fali elektromagnetycznej w badanym ośrodku, niezbędna do obliczenia skali głębokościowej dla rejestrowanych echogramów. Kraków 27 32

33 Metodę tę cechuje wysoka rozdzielczość, płytki zasięg głębokościowy oraz nieinwazyjny sposób wykonywania pomiarów. Jakość zarejestrowanego obrazu oraz zasięg głębokościowy zależą głównie od budowy geologicznej ośrodka, parametrów fizyko-chemicznych jego trzech faz, a także od doboru częstotliwości anten i ustawień parametrów pomiarowych. Im niższa częstotliwość anten, tym większa głębokość penetracji. Głównymi przeszkodami w zbadaniu podłoża jest zawilgocenie badanego ośrodka oraz obecność na powierzchni osadów o małej oporności elektrycznej: ilastych, mułowcowych. Czynniki te powodują silne tłumienie fali elektromagnetycznej. Metoda georadarowa doskonale nadaje się do celów rozpoznania zróżnicowania facjalnego płytko zalegających wapieni górnojurajskich, a także rozpoznania przebiegu pustek krasowych i nieciągłych struktur tektonicznych (DAVIS i ANNAN 1989, SIGURDSSON i OVERGAARD 1998, JĘDRYS i in. 22, JĘDRYS i KRAJEWSKI 22, NEAL 24). W stanowiskach wytypowanych do badań, utwory górnej jury znajdują się bardzo płytko pod powierzchnią, na głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Wapień górnojurajski cechuje się niską przewodnością elektryczną (rzędu,5-2 ms/m) i bardzo małym zawilgoceniem, co wpływa na słabe tłumienie fali elektromagnetycznej, a przez to większy zasięg penetracji i dobrą czytelność struktur geologicznych na uzyskanych echogramach. Zasięg głębokościowy metody, który przy antenach 2 MHz wynosi do 14 metrów, a przy 5 MHz 25 metrów, oraz jej rozdzielczość, ok. 6 centymetrów z antenami 2 MHz, umożliwiają kartowanie pustek krasowych, uławicenia, uskoków i niektórych systemów ciosu DOTYCHCZASOWY STAN WIEDZY W ostatnich latach wykorzystanie metody georadarowej w badaniach sedymentologicznych staje się coraz bardziej popularne. Jej zastosowanie do rozpoznania architektury facjalnej osadów węglanowych jest równie efektywne, co zastosowanie stratygrafii sekwencyjnej w interpretacji wyników badań sejsmicznych (por. m. in.: SMITH i JOL 1997, NEAL 24). Metoda georadarowa została z powodzeniem zastosowana w badaniach osadów węglanowych dla celów szczegółowego rozpoznania zróżnicowania facji wapieni górnojurajskich w Jurze Szwabskiej (ASPRION i AIGNER 2) i wapieni danu w Danii (SIGURDSSON i OVERGAARD 1998). Stosowano ją również do interpretacji wyników sejsmiki morskiej: w obrazowaniu górnokredowo-dolnopaleoceńskich kopców Kraków 27 33

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi 1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 Nachylenie, wysokość i ekspozycja zboczy/stoków. Ukształtowanie powierzchni zboczy/stoków. Działalność naturalnych procesów geologicznych (erozja rzeczna).

Bardziej szczegółowo

Podstawy nauk o Ziemi

Podstawy nauk o Ziemi Podstawy nauk o Ziemi Zależność rzeźby od budowy geologicznej mgr inż. Renata Różycka-Czas Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ

ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ SPIS TREŚCI Wprowadzenie...9 ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ...11 1.1. Wiadomości wstępne...11 1.2. Systematyka minerałów...13 1.3. Kryształy i układy krystalograficzne...17 1.4. Morfologia

Bardziej szczegółowo

Kartografia - wykład

Kartografia - wykład Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz KATEDRA ANALIZ ŚRODOWISKA, KARTOGRAFII I GEOLOGII GOSPODARCZEJ Kartografia - wykład Neotektonika i jej analiza na mapach geologicznych FAZA TEKTONICZNA okres wzmożonej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych

Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych Stanisław Rybicki, Piotr Krokoszyński, Janusz Herzig Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża

Bardziej szczegółowo

3. Składowe wektora indukcji (lub wektora natężenia) pola magnetycznego Ziemi

3. Składowe wektora indukcji (lub wektora natężenia) pola magnetycznego Ziemi WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GEOFIZYKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Geofizyka ogólna II. Metody

Bardziej szczegółowo

Teoria tektoniki płyt litosfery

Teoria tektoniki płyt litosfery Teoria tektoniki płyt litosfery Pytania i odpowiedzi 1. Podaj przyczynę przemieszczania się płyt litosferycznych Przyczyną przemieszczania się płyt litosfery jest najprawdopodobniej ruch materii (prądy

Bardziej szczegółowo

Wizytacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 22-24 kwietnia 2015 r.

Wizytacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 22-24 kwietnia 2015 r. Program Infrastruktura Monitoringu Wód Podziemnych ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa tel. 22 45 92 441, fax. 22 45 92 441 Sieć obserwacyjno-badawcza wód podziemnych na obszarze działania Oddziału Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Geologia historyczna / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. Wyd. 3. zm. Warszawa, Spis treści

Geologia historyczna / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. Wyd. 3. zm. Warszawa, Spis treści Geologia historyczna / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. Wyd. 3. zm. Warszawa, 2017 Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA TRZECIEGO 11 GEOLOGIA HISTORYCZNA JAKO NAUKA 13 WZGLĘDNY WIEK SKAŁ I PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi 1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 Teren znajduje się na zalesionym stoku o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej wzgórza Raszówka. Grzbiet wzgórza ma w tym rejonie wysokość względną

Bardziej szczegółowo

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe Polskie zlodowacenia Rozpoczęcie zlodowaceń - około 2,5 mln lat temu. Po falach ochłodzeń (glacjałach) następowały fale ociepleń (interglacjały), Lądolód skandynawski

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA EM.GEO Usługi Geologiczne Elżbieta Małajowicz Pawlikowice 190, 32-020 Wieliczka kom: 669 898 566, e-mail: em.geo@op.pl NIP:681-190-20-47, REGON: 360358197 OPINIA GEOTECHNICZNA Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Bardziej szczegółowo

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ Mariusz CZOP Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WODA W MIASTACH WODY PODZIEMNE występują poniżej

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw PROFILE GEOLOGICZNE OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw METODA STRATYGRAFICZNA METODA PETROGRAFICZNA METODA PALENTOLOGICZNA ANALIZA PYŁKOWA (PALINOLOGIA) METODA STRATYGRAFICZNA zasada superpozycji

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw

OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw PROFILE GEOLOGICZNE OKREŚLANIE WIEKU WZGLĘDNEGO względem innych warstw METODA STRATYGRAFICZNA METODA PETROGRAFICZNA METODA PALENTOLOGICZNA ANALIZA PYŁKOWA (PALINOLOGIA) METODA STRATYGRAFICZNA zasada superpozycji

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

Badania geofizyczne dróg i autostrad

Badania geofizyczne dróg i autostrad Badania geofizyczne dróg i autostrad Z ostatniego raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o stanie dróg krajowych wynika, iż ponad połowa dróg krajowych wymaga przeprowadzenia różnego

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi 1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 8 2 0 0 0 0 0 1 Wyznaczony teren to długa na około 200 metrów skarpa przykorytowa bezimiennego cieku uchodzącego do rzeki Olszówki. Skarpa miejscami 6 metrowej wysokości

Bardziej szczegółowo

Mapy geologiczne zasady interpretacji.

Mapy geologiczne zasady interpretacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Mapy geologiczne zasady interpretacji. Mapa geologiczna jest rzutem prostokątnym na płaszczyznę poziomą zgeneralizowanych faktów geologicznych w ustalonej

Bardziej szczegółowo

Śnieżka najwyższy szczyt Karkonoszy (1602 m n.p.m.)

Śnieżka najwyższy szczyt Karkonoszy (1602 m n.p.m.) 7b. Metamorfizm Metamorfizm jest procesem endogenicznym, zmieniającym powierzchnię Ziemi. W wyniku jego działania skały skorupy ziemskiej ulegają przemianie pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ul. Al. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak ul. Kmicica 69 64-100 Leszno OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Bełchatów w rejonie linii NS wzdłuż przekroju geologicznego 58 NS Wyznaczenie efektu. grawitacyjnego złoża

Bełchatów w rejonie linii NS wzdłuż przekroju geologicznego 58 NS Wyznaczenie efektu. grawitacyjnego złoża KATEDRA GEOFIZYKI Proponowane tematy projektów inżynierskich dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek: Geofizyka na rok akademicki 2015/2016 Kierunek studiów 1. Geofizyka 2. Geofizyka

Bardziej szczegółowo

2. Dzieje geologiczne obszaru Polski

2. Dzieje geologiczne obszaru Polski 2. Dzieje geologiczne obszaru Polski Obecny krajobraz Polski wynika, m.in. z: przeszłości geologicznej świata, a w szczególności Europy Środkowej, oddziaływania zarówno czynników endogenicznych, jak i

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów. Opiekun projektu. dr hab. inż. Janusz Madej, prof. AGH. 1. Geofizyka. 2. Geofizyka. prof. AGH. 3. Geofizyka. prof. AGH. 4.

Kierunek studiów. Opiekun projektu. dr hab. inż. Janusz Madej, prof. AGH. 1. Geofizyka. 2. Geofizyka. prof. AGH. 3. Geofizyka. prof. AGH. 4. KATEDRA GEOFIZYKI Proponowane tematy projektów inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek: Geofizyka na rok akademicki 2014/2015 Kierunek studiów 1. Geofizyka 2. Geofizyka 3.

Bardziej szczegółowo

WGGIOŚ Egzamin inżynierski 2014/2015 WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA

WGGIOŚ Egzamin inżynierski 2014/2015 WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Geologia ogólna

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie)

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) dr inż. A.Kotyrba, dr inż. A.Frolik dr inż. Ł.Kortas, mgr S.Siwek Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METOD GEOELEKTRYCZNYCH W ROZPOZNAWANIU BUDOWY PODŁOŻA CZWARTORZĘDOWEGO.

ZASTOSOWANIE METOD GEOELEKTRYCZNYCH W ROZPOZNAWANIU BUDOWY PODŁOŻA CZWARTORZĘDOWEGO. ZASTOSOWANIE METOD GEOELEKTRYCZNYCH W ROZPOZNAWANIU BUDOWY PODŁOŻA CZWARTORZĘDOWEGO. Arkadiusz Piechota Streszczenie. Niniejszy artykuł opisuje podstawy fizyczne metod elektrooporowych, opartych na prawie

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Filip Duszyński. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska

OPIS GEOSTANOWISKA. Filip Duszyński. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 148 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Punkt widokowy koło Pomianowa Górnego Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe facje sejsmiczne w jeziorze wigry

Podstawowe facje sejsmiczne w jeziorze wigry VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Podstawowe facje sejsmiczne w jeziorze wigry Wyniki badań późnoglacjalnych i holoceńskich osadów jeziora Wigry metodami sejsmiki wysokiej rozdzielczości (sejsmoakustyki)

Bardziej szczegółowo

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik Weryfikacja granic regionów fizycznogeograficznych Przedmiot zamówienia: Weryfikacja przebiegu granic regionów fizycznogeograficznych w formacie SHP (shapefile)

Bardziej szczegółowo

Potencjał geoturystyczny otoczenia pewnej doliny kopalnej z okolic Olesna(woj.opolskie)

Potencjał geoturystyczny otoczenia pewnej doliny kopalnej z okolic Olesna(woj.opolskie) Potencjał geoturystyczny otoczenia pewnej doliny kopalnej z okolic Olesna(woj.opolskie) Michał Michalak Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi 24.09.2017 Plan referatu 1 Ogólneinformacje 2 3 Podstawyprojektu

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY 3D MODEL GEOLOGICZNY DLA PODZIEMNEJ SEKWESTRACJI CO 2 REJONU BEŁCHATOWA NA PRZYKŁADZIE STRUKTURY BUDZISZEWIC - ZAOSIA

BAZA DANYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY 3D MODEL GEOLOGICZNY DLA PODZIEMNEJ SEKWESTRACJI CO 2 REJONU BEŁCHATOWA NA PRZYKŁADZIE STRUKTURY BUDZISZEWIC - ZAOSIA BAZA DANYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY 3D MODEL GEOLOGICZNY DLA PODZIEMNEJ SEKWESTRACJI CO 2 REJONU BEŁCHATOWA NA PRZYKŁADZIE STRUKTURY BUDZISZEWIC - ZAOSIA Łukasz Nowacki* Maciej Tomaszczyk* Jacek Chełmiński* Bartosz

Bardziej szczegółowo

Zadanie A. 1. Interpretacja strukturalna utworów miocenu i jego podłoża

Zadanie A. 1. Interpretacja strukturalna utworów miocenu i jego podłoża Zadanie A 1. Interpretacja strukturalna utworów miocenu i jego podłoża W celu interpretacji strukturalnej zapoznano się z literaturą, na podstawie której wydzielono prawdopodobny profil stratygraficzny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych...

Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych... monoklina śląsko-krakowska w północnej i środkowej części województwa jako przedłużenie monokliny przedsudeckiej południowej. Jej zasięg wyznacza obszar występowania utworów jury i triasu. zapadlisko górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Piaskownia w Żeleźniku

Piaskownia w Żeleźniku OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 97 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Piaskownia w Żeleźniku Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.1753 E Szerokość:

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi 1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 0 6 2 0 0 0 0 0 1 Teren to długa, wysoka na kilkanaście metrów skarpa ponad współczesną doliną Lubrzanki stanowiąca dolny odcinek stoku na którym leżą Podmąchocice. Skarpa

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO LOKALIZACJI STRUKTUR KRASOWYCH

ZASTOSOWANIE METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO LOKALIZACJI STRUKTUR KRASOWYCH ZASTOSOWANIE METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO LOKALIZACJI STRUKTUR KRASOWYCH Michał Rudzki Geofizyka Toruń Sp. z o.o. WSTĘP Szybki rozwój specjalistycznych technik elektronicznych i informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Osuwiska podwodne w jeziorze wigry w świetle

Osuwiska podwodne w jeziorze wigry w świetle VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Osuwiska podwodne w jeziorze wigry w świetle badań sejsmicznych wysokiej rozdzielczości Podczas profilowania sejsmicznego jeziora Wigry stwierdzono występowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA Informacje ogólne Numer KDG: 2316 1. Nazwa obiektu: Wąwóz lessowy Jedliczny Dół w Turzyńcu 2. Typ obiektu geostanowiska: elementy rzeźby - formy denudacyjne 3. Współrzędne (WGS84): Długość: 50 38' 09,180

Bardziej szczegółowo

Budowa geologiczna środkowej części przedgórza polskich Karpat

Budowa geologiczna środkowej części przedgórza polskich Karpat dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. nadzw. ING PAN Warszawa, 2019/01/16 Instytut Nauk Geologicznych PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa email: piotr.krzywiec@twarda.pan.pl Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. (2 pkt) Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów geologicznych, w wyniku których powstały.

Zadanie 3. (2 pkt) Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów geologicznych, w wyniku których powstały. Lekcja powtórkowa z 1 części litosfery. Zadania maturalne: Zadanie 1. (1 pkt) Flisz to kompleks skał osadowych morskiego pochodzenia. Zaznacz literę, którą oznaczono skały wchodzące w skład fliszu. A.

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA EKONOMICZNIE UZASADNIONE ROZWIĄZANIA NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH 21.06.2017 Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego dr Jan Damicz,

Bardziej szczegółowo

Kartografia - wykład

Kartografia - wykład prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz KATEDRA ANALIZ ŚRODOWISKA, KARTOGRAFII I GEOLOGII GOSPODARCZEJ Kartografia - wykład Wprowadzenie Kartografia geologiczna jest nauką zajmującą się wykonywaniem map

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Danych Geologicznych. Dostęp do danych geologicznych za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji

Centralna Baza Danych Geologicznych. Dostęp do danych geologicznych za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji Centralna Baza Danych Geologicznych Dostęp do danych geologicznych za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji Wojciech Paciura PIB Abecadło: baza danych, system informatyczny, aplikacja CBDG = coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Mapy litologiczno-stratygraficzne.

Mapy litologiczno-stratygraficzne. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Mapy litologiczno-stratygraficzne. Wśród map litologiczno-stratygraficznych zakrytych - aktualnie znajdujących się w użytkowaniu - są mapy w skali 1 : 300

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKIE W POSADOWIENIU FARM WIATROWYCH NA OBSZARACH MORSKICH RP

PROBLEMY GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKIE W POSADOWIENIU FARM WIATROWYCH NA OBSZARACH MORSKICH RP PROBLEMY GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKIE W POSADOWIENIU FARM WIATROWYCH NA OBSZARACH MORSKICH RP 28 lutego 2017 r., Warszawa dr Zbigniew Frankowski dr Regina Kramarska Zakres prezentacji 1. Materiały archiwalne

Bardziej szczegółowo

nr 2/2009 Budowa geologiczna

nr 2/2009 Budowa geologiczna Program SEDPAK umożliwia, stosując klasyczny model stratygrafii sekwencji, analizę warunków sedymentacji w basenie na podstawie opracowanych wcześniej profili depozycyjnych. Program posiada algorytmy zmienności

Bardziej szczegółowo

Wąwóz drogowy w Samborowiczkach

Wąwóz drogowy w Samborowiczkach OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 62 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Wąwóz drogowy w Samborowiczkach Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.1314

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pepel Prace naukowo-badawcze w PBG...3

Andrzej Pepel Prace naukowo-badawcze w PBG...3 ABSTRAKTY Tadeusz Krynicki Wybrane przykłady wyników badań sejsmicznych i główne kierunki ich zastosowań...2 Andrzej Pepel Prace naukowo-badawcze w PBG......3 Michał Stefaniuk, Tomasz Czerwiński, Marek

Bardziej szczegółowo

Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. wyd. 3. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowy do wydania trzeciego i drugiego 11 1. Ziemia a nauki geologiczne 13 Geologia a nauki przyrodnicze 13 Materia Ziemi

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kamiński Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Mirosław Kamiński Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zastosowanie technologii ArcGIS do budowy przestrzennych modeli geologicznych i modelowania zagrożenia geodynamicznego wybrane przykłady z Polski Mirosław Kamiński Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY GEOFIZYKI

WYBRANE ELEMENTY GEOFIZYKI YBRANE ELEMENTY GEOFIZYKI Ćwiczenie 4: Grawimetria poszukiwawcza. Badanie zaburzenia grawitacyjnego oraz zmian drugich pochodnych gradientowych. prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz Zakład Geodezji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Plutonizmem (nazwa od Plutona - boga podziemi z mitologii greckiej) nazywamy zjawiska związane:

Plutonizmem (nazwa od Plutona - boga podziemi z mitologii greckiej) nazywamy zjawiska związane: 7a. Plutonizm Plutonizmem (nazwa od Plutona - boga podziemi z mitologii greckiej) nazywamy zjawiska związane: z lokalnym upłynnieniem skał w głębi litosfery (powstawaniem ognisk magmowych), wnikaniem,

Bardziej szczegółowo

Górnictwo i Geologia. i Geologia materiałów budowlanych w miejscu zamieszkania absolwenta. dr inż. Ireneusz Felisiak 5. Górnictwo

Górnictwo i Geologia. i Geologia materiałów budowlanych w miejscu zamieszkania absolwenta. dr inż. Ireneusz Felisiak 5. Górnictwo Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Tematy projektów inżynierskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 Górnictwo Lp. Kierunek I stopień Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

JAK ANALIZOWAĆ PRZEKROJE GEOLOGICZNE W ZADANIACH MATURALNYCH?

JAK ANALIZOWAĆ PRZEKROJE GEOLOGICZNE W ZADANIACH MATURALNYCH? Poradnik Maturzysty JAK ANALIZOWAĆ PRZEKROJE GEOLOGICZNE W ZADANIACH MATURALNYCH? Zapamiętaj: W trakcie analizy przekrojów geologicznych identyfikujemy cztery grupy procesów: sedymentacja, tektonika, erozja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Wąwóz drogowy koło Kazanowa

Wąwóz drogowy koło Kazanowa OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 106 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Wąwóz drogowy koło Kazanowa Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.0235

Bardziej szczegółowo

Wąwóz drogowy w Dankowicach

Wąwóz drogowy w Dankowicach OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 107 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Wąwóz drogowy w Dankowicach Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.0104

Bardziej szczegółowo

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji.

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. WPROWADZENIE Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. Według art. 6. ust. 1, pkt 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight gas

Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight gas Konferencja ECOFORUM Po pierwsze środowisko Lublin, 26 27 września 2012 Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight

Bardziej szczegółowo

Przykłady wykorzystania mikroskopii elektronowej w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego. mgr inż. Katarzyna Kasprzyk

Przykłady wykorzystania mikroskopii elektronowej w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego. mgr inż. Katarzyna Kasprzyk Przykłady wykorzystania mikroskopii elektronowej w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego mgr inż. Katarzyna Kasprzyk Mikroskop skaningowy Pierwszy mikroskop elektronowy transmisyjny powstał w 1931r

Bardziej szczegółowo

Opina geotechniczna. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska. dla koncepcji budowy mostu na rzece Soła w miejscowości Łęki

Opina geotechniczna. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska. dla koncepcji budowy mostu na rzece Soła w miejscowości Łęki BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zleceniodawca: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl Sp.

Bardziej szczegółowo

Skorupa kontynentalna - analiza geologiczna skał i obszarów

Skorupa kontynentalna - analiza geologiczna skał i obszarów Geolog zatrudniony w firmie poszukiwawczej może wykonywać zarówno prace w terenie jak i w biurze. Prace terenowe mogą polegać na nadzorze nad prowadzonymi wierceniami oraz opisie petrograficznym uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEOFIZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEOFIZYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEOFIZYK SYMBOL CYFROWY 311[11] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) planować, organizować i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka parametrów termicznych skał mezopaleozoicznych z rejonu Kraków-Dębica

Charakterystyka parametrów termicznych skał mezopaleozoicznych z rejonu Kraków-Dębica NAFTA-GAZ sierpień 2010 ROK LXVI Irena Gąsior, Anna Przelaskowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Charakterystyka parametrów termicznych skał mezopaleozoicznych z rejonu Kraków-Dębica Wstęp Współczynnik

Bardziej szczegółowo

Karpaty zewnętrzne fliszowe

Karpaty zewnętrzne fliszowe Karpaty zewnętrzne fliszowe Opracowanie: Kaźnica Gabriela Kęska Danuta Geologia regionalna Wstęp : Karpaty polskie stanowią cześć wielkiego pasma górskiego, ciągnącego się łukiem od Wiednia do przełomu

Bardziej szczegółowo

BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH BADANIA GEOFIZYCZNE

BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH BADANIA GEOFIZYCZNE BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH BADANIA GEOFIZYCZNE Więcej informacji: tel. kom. 600 354 052; 601 322 033; marketing@pbg.com.pl Przyczyny uszkodzeń wałów: osłabienie struktury korpusu

Bardziej szczegółowo

Gleboznawstwo i geomorfologia

Gleboznawstwo i geomorfologia Gleboznawstwo i geomorfologia Wykład dla studentów ochrony środowiska I rok...nie ma życia bez gleby, ani gleby bez życia Stanisław Miklaszewski (1907) Gleboznawstwo i geomorfologia WYKŁAD 4: OBSZARY GÓRSKIE

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Filip Duszyński. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska. 33b

OPIS GEOSTANOWISKA. Filip Duszyński. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska. 33b OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji i dostępności: Długość

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA grzbiet łupkowy pod Gromnikiem

OPIS GEOSTANOWISKA grzbiet łupkowy pod Gromnikiem OPIS GEOSTANOWISKA grzbiet łupkowy pod Gromnikiem (1-2 stron maszynopisu) Informacje ogólne (weryfikacja) Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, Grzbiet łupkowy na północny wschód od Gromnika (brak nazwy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

6. Dzieje Ziemi. mezozoik (2), mezozoik (4), mezozoik (5), kenozoik (3), paleozoik (6), paleozoik (1).

6. Dzieje Ziemi. mezozoik (2), mezozoik (4), mezozoik (5), kenozoik (3), paleozoik (6), paleozoik (1). 6. Dzieje Ziemi 1 2 3 4 5 6 Rysunek 6.1. Wybrane organizmy żyjące w przeszłości geologicznej Zadanie 6.1 P I 1 Napisz: 1) z których er geologicznych pochodzą organizmy żywe przedstawione na rysunku 6.1.,

Bardziej szczegółowo

Łom kwarcytów na Krowińcu

Łom kwarcytów na Krowińcu OPIS GEOSTANOWISKA Jacek Szczepański Informacje ogólne Nr obiektu 22 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom kwarcytów na Krowińcu Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17,12937398

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

zakres pt dla metamorfizmu: od t ~ 200 C i p ~ 2 kbar do t ~ 700 C

zakres pt dla metamorfizmu: od t ~ 200 C i p ~ 2 kbar do t ~ 700 C METAMORFIZM Metamorfizm procesy powodujące mineralne, strukturalne i teksturalne przeobrażenie skał w stanie stałym, bez większego ilościowego udziału fazy ciekłej, w głębszych warstwach skorupy ziemskiej,

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku

OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku (1-2 stron maszynopisu) Informacje ogólne (weryfikacja) Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, Garnczarek obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne Długość: 17

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ATRYBUTÓW SEJSMICZNYCH DO BADANIA PŁYTKICH ZŁÓŻ

WYKORZYSTANIE ATRYBUTÓW SEJSMICZNYCH DO BADANIA PŁYTKICH ZŁÓŻ Mgr inż. Joanna Lędzka kademia Górniczo Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Geofizyki, l. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków. WYKORZYSTNIE TRYUTÓW SEJSMICZNYCH DO DNI PŁYTKICH ZŁÓŻ

Bardziej szczegółowo

Tektonika Płyt. Prowadzący: dr hab. Leszek Czechowski

Tektonika Płyt. Prowadzący: dr hab. Leszek Czechowski 1 Tektonika Płyt Wykład z ćwiczeniami dla 2 roku Geofizyki w Geologii w semestrze letnim: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Wykłady będą prowadzone przez Internet, ćwiczenia tradycyjnie w sali. ECTS

Bardziej szczegółowo

KATEDRA GEOFIZYKI. Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia rok akademicki 2016/2017

KATEDRA GEOFIZYKI. Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia rok akademicki 2016/2017 KATEDRA GEOFIZYKI Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia rok akademicki 2016/2017 L.p. Kierunek studiów stacjonarny ch II stopnia 1. 2. 3. 4. 5. Specjalność

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint B.Papiernik i M. Hajto na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO Wieliczka, 19-22 maja 2015 r. Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Edyta Majer Grzegorz Ryżyński

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań metodą georadarową budynku dawnego kościoła Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie

Wyniki badań metodą georadarową budynku dawnego kościoła Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie Wyniki badań metodą georadarową budynku dawnego kościoła Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie Wrocław 201 RADAR Wilczyce, ul. Borowa 28A 51-61 Wrocław tel. 509 99 11 fax 71 67 24 55 info@gpr.pl

Bardziej szczegółowo

Potencjał dla poszukiwań złóŝ gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku (shale gas) w Polsce

Potencjał dla poszukiwań złóŝ gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku (shale gas) w Polsce Potencjał dla poszukiwań złóŝ gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku (shale gas) w Polsce Paweł Poprawa pawel.poprawa@pgi.gov.pl Niekonwencjonalne złoŝa gazu ziemnego w Polsce gaz w łupkach (shale

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Badanie rozkładu pola elektrycznego Ćwiczenie E1 Badanie rozkładu pola elektrycznego E1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu pola elektrycznego dla różnych układów elektrod i ciał nieprzewodzących i przewodzących umieszczonych

Bardziej szczegółowo

Recenzja. czł. koresp. PAN Główny Instytut Górnictwa Pl. Gwarków 1, Katowice

Recenzja. czł. koresp. PAN Główny Instytut Górnictwa Pl. Gwarków 1, Katowice Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński czł. koresp. PAN Główny Instytut Górnictwa Pl. Gwarków 1, Katowice Katowice, 15.05.2016r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza ŁĄTKI pt. Metoda oceny stopnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Pochodzenie wód podziemnych

Pochodzenie wód podziemnych Wody podziemne Woda podziemna - to woda zmagazynowana w wolnych przestrzeniach skał zalegających poniżej powierzchni Ziemi. Stanowią jeden z bardzo istotnych elementów obiegu wody w przyrodzie. Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

Geologia poziom rozszerzony, ćwiczenia Zadanie 1. (2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery.

Geologia poziom rozszerzony, ćwiczenia Zadanie 1. (2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery. Geologia poziom rozszerzony, ćwiczenia Zadanie 1. (2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery. Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska lub procesy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA NIEINWAZYJNE BADANIA GEOFIZYCZNE. Kałdus Lipiec-wrzesień 2011 ZESPOŁU OSADNICZEGO KAŁDUS. Łukasz Porzuczek Tel.

DOKUMENTACJA NIEINWAZYJNE BADANIA GEOFIZYCZNE. Kałdus Lipiec-wrzesień 2011 ZESPOŁU OSADNICZEGO KAŁDUS. Łukasz Porzuczek Tel. DOKUMENTACJA NIEINWAZYJNE BADANIA GEOFIZYCZNE ZESPOŁU OSADNICZEGO KAŁDUS Kałdus Lipiec-wrzesień 2011 Łukasz Porzuczek Tel. (+48) 783-497-542 ul. Szarych Szeregów 7/43 lukaszporzuczek@protonarcheo.pl 32-065

Bardziej szczegółowo

Śladami mezostruktur tektonicznych w skałach metamorficznych Gór Opawskich. Czyli Tektonika-Fanatica

Śladami mezostruktur tektonicznych w skałach metamorficznych Gór Opawskich. Czyli Tektonika-Fanatica Śladami mezostruktur tektonicznych w skałach metamorficznych Gór Opawskich Czyli Tektonika-Fanatica październik 2004 Lokalizacja Gór Opawskich niewielkie pasmo Sudetów Wschodnich rozciągające się po polskiej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEORADAROWE (GPR) NA OSADNIKU GAJ W WAŁBRZYCHU

BADANIA GEORADAROWE (GPR) NA OSADNIKU GAJ W WAŁBRZYCHU Zamawiający: EKO MARLES Spółka z O.O. ul. Jagielończyka 10a 50-240 WROCŁAW Temat: BADANIA GEORADAROWE (GPR) NA OSADNIKU GAJ W WAŁBRZYCHU Wykonawca: Dr Adam Szynkiewicz KART-GEO Wrocław, październik - listopad

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo