Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn"

Transkrypt

1 Wrocław, r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn edycja opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej nr 14/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Załączniki: Program kształcenia: 1. Opis studiów podyplomowych, 2. Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia, 3. Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS, 4. Wykaz egzaminów obowiązkowych, 5. Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową, 6. Zakres egzaminu końcowego. Plan studiów podyplomowych: 7. Zestaw kursów w układzie semestralnym, 8. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym. Ostateczna ocena za studia: 9. Współczynnik wagi do obliczeń oceny końcowej.

2 Załącznik 1 Opis studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Organizator studiów podyplomowych: Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Kierownik studiów: dr inż. Dymitry Capanidis Czas trwania studiów: 2 semestry godzin, Liczba punktów ECTS: 76 Opłata za studia: 5600 zł Zasady naboru: Dyplom ukończenia studiów wyższych 1 lub 2 stopnia. Preferowane są osoby z wykształceniem mechanicznym, technicznym i ekonomicznym. Warunki ukończenia studiów: Praca końcowa zakończona obroną Termin zgłoszeń: ciągły Data rozpoczęcia studiów: październik 2013 (w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów) Telefon kontaktowy 1: dr inż. Dymitry Capanidis, tel Telefon kontaktowy 2: Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel Krótka charakterystyka studiów podyplomowych: Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie stosowania materiałów polimerowych w budowie maszyn i urządzeń, a także projektowania i technologii wytwarzania produktów i elementów maszyn z tworzyw sztucznych oraz ich utylizacji po okresie eksploatacji (recykling materiałów polimerowych). Studia przeznaczone są dla kadry inżynieryjno-technicznej (projektantów, konstruktorów, technologów i innych pracowników zaplecza technicznego) zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw produkcyjnych i firm zajmujących się wykorzystywaniem tworzyw sztucznych w swoich produktach, a także w eksploatowanych maszynach i urządzeniach. Uczestnicy studiów pozyskają wiedzę wzbogacającą zasób narzędzi służących do twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie stosowania tworzyw sztucznych. Program obejmuje podstawy dotyczące doboru tworzyw sztucznych w zastosowaniach technicznych, doświadczalne i numeryczne metody konstruowania oraz wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych. Praca końcowa obejmuje praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu zadania projektowo-konstrukcyjnego bądź procesu technologicznego w zakresie zastosowania tworzyw sztucznych na określone produkty lub elementy maszyn i urządzeń. Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych: Absolwent studiów podyplomowych Tworzywa sztuczne w budowie maszyn otrzymuje wiedzę z zakresu budowy, własności, wytrzymałości, przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, a także z zakresu zaawansowanych metod obliczeń i badań elementów z tworzyw sztucznych niezbędną do racjonalnego doboru materiałów polimerowych w zastosowaniach technicznych oraz do konstruowania i wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych. Realizacja pracy końcowej umożliwi praktyczne zastosowanie przekazanej podczas studiów wiedzy przydatnej w twórczym rozwiązywaniu zadań i problemów inżynierskich w zakresie technicznych zastosowań tworzyw sztucznych w budowie maszyn i urządzeń.

3 Załącznik 2 Sposób weryfikowania i dokumentacji zakładanych efektów kształcenia Wiedza: Nazwa przedmiotu Efekt kształcenia Sposób weryfikowania i dokumentacji Materiały polimerowe. Ma wiedzę w zakresie wpływu budowy chemicznej i nadmolekularnej polimerów na ich ogólne własności fizykochemiczne. Zna i rozumie rolę napełniaczy oraz ich wpływ na zmiany wybranych własności i właściwości materiałów polimerowych. Ma wiedzę o specyfice zachowania się materiałów polimerowych w zmiennych warunkach otoczenia, zwłaszcza działania podwyższonej temperatury, wilgotności oraz czasu i rodzaju działania obciążenia. podstawie egzaminu z egzaminu. Wytrzymałość tworzyw sztucznych. Przetwórstwo polimerów - metody, narzędzia. Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ma wiedzę w zakresie własności mechanicznych i wytrzymałości tworzyw sztucznych oraz metod obliczeń wytrzymałościowych elementów z tworzyw sztucznych. Zna i rozumie metody badawcze własności wytrzymałościowych tworzyw sztucznych. Potrafi zaproponować i opracować podstawowy program badań wytrzymałościowych tworzyw sztucznych. Zna zachowanie się tworzyw podczas przetwarzania, maszyny i narzędzia. Rozumie zasady przetwórstwa tworzyw polimerowych. Zna zależność miedzy parametrami przetwórstwa a jakością wyrobów. Posiada wiedzę w zakresie symulacji procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w szczególności symulacji procesu wtryskiwania. Rozumie zasadność prowadzenia symulacji w celu wczesnego rozpoznania zagrożeń i niewłaściwego prowadzenia procesu wtryskiwania oraz wpływu konstrukcji formy na ten proces.

4 Technologiczność konstrukcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych. Tribologia polimerów. Tworzywa sztuczne w technice uszczelniania. Ma wiedzę z zakresu podstawowych zasad konstruowania wyrobów z materiałów polimerowych, uwzględniających specyfikę kształtowania elementów z tworzyw sztucznych oraz warunki ich eksploatacji. Posiada wiedzę na temat technologiczności konstrukcji elementów w zależności od rodzaju materiału polimerowego, techniki wytwarzania i sposobu połączenia poszczególnych elementów ze sobą. Ma wiedzę w zakresie projektowania elementów maszyn z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem ich specyficznych własności zwłaszcza charakterystyki temperaturowej i czasu działania obciążenia. Zna doświadczalne i numeryczne metody konstruowania elementów maszyn z tworzyw sztucznych uwzględniając techniki wytwarzania, rodzaje obciążenia i metody połączeń elementów z tworzyw sztucznych. Ma wiedzę w zakresie tribologicznych właściwości polimerów i ich kompozytów ślizgowych. Zna rodzaje tarcia i mechanizmy zużywania materiałów polimerowych podczas współpracy ze stalą w różnych warunkach tarcia. Zna wpływ budowy chemicznej i struktury nadmolekularnej polimerów oraz podstawowych czynników eksploatacyjnych na właściwości tribologiczne skojarzeń ślizgowych z elementami polimerowymi. Ma wiedzę z zakresu rodzajów uszczelnień, doboru rodzaju tworzyw sztucznych na dane elementy uszczelnień, zna zasady doboru materiałów do rodzaju czynnika uszczelnianego oraz zasad działania systemów uszczelnień technicznych w różnych aplikacjach, szczególnie w hydraulice siłowej. Zna klasy szczelności i zasady ochrony środowiska. podstawie egzaminu z egzaminu..

5 Przemysł tworzyw sztucznych - prelekcje przedstawicieli firm. Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania firm na rynku przemysłu tworzyw sztucznych. Zna specyfikę produkcji materiałów polimerowych i problemy modyfikacji ich właściwości. Zna profile produkcji i zakresy działania ważniejszych firm branży tworzyw sztucznych na rynkach krajowych i zagranicznych. Umiejętności (projekt i/lub laboratorium): Nazwa przedmiotu Efekt kształcenia Sposób weryfikowania i dokumentacji Materiały polimerowe. Wytrzymałość tworzyw sztucznych. Przetwórstwo polimerów - metody, narzędzia. Potrafi na podstawie znajomości warunków eksploatacyjnych i możliwości wytwórczych dobrać odpowiednie gatunki tworzyw sztucznych na elementy maszyn uwzględniając ich zalety wynikające z budowy fizykochemicznej polimerów. Potrafi zaproponować odpowiedni sposób modyfikacji polimerów w celu polepszenia ich wybranych własności i właściwości użytkowych. Zna i potrafi zaproponować metody badawcze własności mechanicznych i Wie jaką metodę eksperymentalną należy wykonać i jakie wytrzymałościowe dane, można z niej uzyskać. Zna sposób przygotowania próbek do badań, respektujący obowiązujące normy. Potrafi odczytać i KWSGB przeanalizować wyniki prób wytrzymałościowych, przeanalizować wykresy wytrzymałościowe i wyznaczyć stałe materiałowe dla wybranych tworzyw sztucznych. Potrafi opracować technologię przetwórstwa dla wybranych tworzyw sztucznych niewzmocnionych i wzmocnionych. Posiada praktyczne umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi (form wtryskowych). Potrafi sterować i regulować procesem produkcji wykonywania detali na wtryskarce. Posiada wiedzę na temat organizacji wtryskowni. podstawie sprawozdań z laboratorium udokumentowane wpisem do indeksu i do protokołu zaliczenia przedmiotu. podstawie sprawozdań z laboratorium udokumentowane wpisem do indeksu i do protokołu zaliczenia przedmiotu. podstawie sprawozdań z laboratorium udokumentowane wpisem do indeksu i do protokołu zaliczenia przedmiotu.

6 Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Projekt formy wtryskowej. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych. Tribologia polimerów. Potrafi przeprowadzić symulację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych w szczególności symulację procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Potrafi przygotować model do obliczeń i prowadzić symulację w celu uzyskania pożądanych wyników. Potrafi zinterpretować wyniki i opracować wnioski użyteczne w dalszym procesie projektowania wyrobu i formy wtryskowej. Potrafi zaprojektować formę wtryskową dla elementów z tworzyw sztucznych uwzględniając wymagania technologii wtryskiwania. Potrafi uwzględnić wymagania związane z konstrukcją wtryskarki i innymi założeniami projektowymi. Potrafi zaprojektować elementy maszyn z tworzyw sztucznych wykorzystując metody analityczne oraz numeryczne, uwzględniając specyfikę własności zastosowanych materiałów polimerowych, metody wytwarzania, a także rodzaj ich obciążenia i warunki eksploatacyjne. Zna i potrafi zastosować odpowiednie metody łączenia elementów z różnych gatunków tworzyw inżynieryjnych z innymi elementami maszyn w zależności od rodzaju ich obciążenia. Potrafi dobrać polimerowy materiał ślizgowy w zależności od warunków eksploatacyjnych węzła ślizgowego. Zna i potrafi zidentyfikować dominujące rodzaje tarcia i zużywania tribologicznego polimerowych elementów ślizgowych na podstawie stanu warstwy wierzchniej współpracujących elementów, znajomości rodzaju skojarzonych materiałów i warunków procesu tarcia. Potrafi przeciwdziałać i zapobiegać negatywnym skutkom tarcia polimerowych węzłów ślizgowych. podstawie sprawozdań z laboratorium udokumentowane wpisem do indeksu i do protokołu zaliczenia przedmiotu. podstawie wykonanego zadania projektowego podstawie wykonanego zadania projektowego podstawie sprawozdań z laboratorium oraz zadania projektowego udokumentowane wpisem do indeksu i do protokołu zaliczenia przedmiotu.

7 Załącznik 3 Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS Lp Kurs Forma zajęć Prowadzący Liczba punktów ETCS Liczba godz. 1. Materiały polimerowe Wykład Dr hab.inż. W. Wieleba, 4 20 prof.nadzw. P.Wr. 2. Materiały polimerowe laboratorium Dr inż. P. Kowalewski, dr inż M. Paszkowski 3. Wytrzymałość tworzyw Wykład Dr inż. Agnieszka Szust 4 16 sztucznych 4. Wytrzymałość tworzyw aboratorium Dr inż. Agnieszka Szust 3 8 sztucznych 5. Projektowanie elementów Wykład Dr hab.inż.w. Wieleba prof maszyn z tworzyw nadzw. P.Wr., dr hab.inż. T. sztucznych Smolnicki, prof. nadzw. P.Wr. 6. Projektowanie elementów Projekt Dr hab.inż.w. Wieleba prof maszyn z tworzyw nadzw. P.Wr., sztucznych Dr hab.inż. J. Czmochowski, prof. nadzw. P.Wr. 7. Przetwórstwo polimerów - Wykład Dr inż. L. Nakonieczny 4 30 metody, narzędzia 8. Przetwórstwo polimerów - laboratorium Mgr inż. A. Bielański 4 16 metody, narzędzia 9. Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych Wykład Dr inż. R. Wróblewski Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych laboratorium Dr inż. R. Wróblewski Tribologia polimerów Wykład Dr inż. D. Capanidis Tribologia polimerów laboratorium Dr inż. D. Capanidis, 3 8 dr inż. P. Kowalewski 13. Technologiczność konstrukcji wyrobów z tworzyw sztucznych Wykład Dr hab.inż. W. Wieleba, prof.nadzw. P.Wr Tworzywa sztuczne w technice Wykład Dr hab. inż. M. Gawliński, prof uszczelniania nadzw. P.Wr. 15. Projekt formy wtryskowej projekt Dr inż. R. Wróblewski Przemysł tworzyw sztucznych - seminarium Dr inż. D.Capanidis 4 20 prelekcje przedstawicieli firm 17. Praca końcowa Promotor Mgr inż. A.Bielański, dr inż. D.Capanidis, dr hab.inż. J.Czmochowski prof. nadzw. P.Wr., dr hab.inż. M.Gawliński, dr inż. P.Kowalewski, dr inż. L. Nakonieczny, dr inż. M.Paszkowski, dr hab.inż. T.Smolnicki, prof. nadzw. P.Wr., dr inż. A. Szust, dr hab.inż. W.Wieleba prof. nadzw. P.Wr., dr inż. R.Wróblewski Razem

8 Załącznik 4 Wykaz egzaminów obowiązkowych Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: 1. Materiały polimerowe wykład, semestr 1, 2. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych wykład, semestr 2, 3. Praca końcowa egzamin końcowy.

9 Załącznik 5 Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową Na pracę końcową każdemu uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje 40 godzin, z których 2 godziny są poświęcone ogólnym zasadom pisania pracy końcowej. W drugim semestrze zajęć każdy uczestnik studiów podyplomowych ma możliwość indywidualnych konsultacji ze swoim promotorem.

10 Załącznik 6 Egzamin końcowy składa się z dwóch części: Zakres egzaminu końcowego prezentacji pracy końcowej z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W trakcie prezentacji uczestnik studiów podyplomowych przedstawia cel i zakres pracy, sposób rozwiązania problemu oraz wynikające z pracy wnioski. Czas trwania prezentacji ok. 15 min. sprawdzenia wiedzy Uczestnika studiów podyplomowych w zakresie podanym w programie kształcenia (egzamin ustny). Student udziela odpowiedzi na pytania, zadawane przez członków komisji, związane z zakresem pracy. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów podyplomowych do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich kursów objętych programem kształcenia. Student ma 4 tygodnie od zakończenia semestru II na uzyskanie wszystkich wymaganych wpisów i zaliczeń kursów.

11 Załącznik 7 Plan studiów w układzie semestralnym SEMESTR I (150 h, 34 pkt. ECTS). Lp Kurs Liczba punktów ETCS Liczba godz. 1. Materiały polimerowe wyk Materiały polimerowe lab Wytrzymałość tworzyw sztucznych wyk Wytrzymałość tworzyw sztucznych lab Przetwórstwo polimerów - metody, narzędzia wyk Przetwórstwo polimerów - metody, narzędzia lab Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych wyk. 8. Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych lab Projekt formy wtryskowej proj Razem SEMESTR II (170 h, 42 pkt. ECTS). Lp Kurs Liczba punktów ETCS 1. Technologiczność konstrukcji wyrobów z tworzyw sztucznych wyk. 2. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych wykł. 3. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych proj. Liczba godz Tworzywa sztuczne w technice uszczelniania wyk Tribologia polimerów wyk Tribologia polimerów lab Przemysł tworzyw sztucznych - prelekcje przedstawicieli firm semin Praca końcowa Razem

12 Załącznik 8 Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: SEMESTR I: 1. Materiały polimerowe wykład. SEMESTR II: 1. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych wykład. 2. Praca końcowa egzamin końcowy.

13 Załącznik 9 Współczynnik wagi do obliczeń oceny końcowej Ostateczny wynik studiów podyplomowych, zgodnie regulaminem studiów podyplomowych ZW 34/2012 (paragraf 7. punkt 3.), stanowi średnia ważona: z wagą, średniej ważonej (punktami ECTS) ocen przebiegu studiów podyplomowych (zaliczeń i egzaminów), gdzie: średnia ważona ocen przebiegu studiów podyplomowych = oraz ( ocena * punkty ECTS), punkty ECTS z wagą 1 -, średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i egzaminu końcowego. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej ustala wartość wagi = ⅔.

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 23.09.2015 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja III, 2015-2016 opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 19.09.2018 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja VI, 2018-2019 opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 19.10.2016 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja IV, 2016 - opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej nr

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.09.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle organizowanych przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej Załącznik 1 Opis studiów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 16.03.2016 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych Wrocław, 8 listopada 2016 r. Ramowy program kształcenia i plan TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 27 organizowany przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (opracowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych. TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 28

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych. TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 28 Wrocław, 21 listopada 2018 r. Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 28 organizowany przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Hałasy i wibracje w przemyśle

Hałasy i wibracje w przemyśle Wrocław, 24.04.2014 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Hałasy i wibracje w przemyśle edycja 1 organizowanych przez Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Załączniki: Program kształcenia:

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 07.09.2018 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 15 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Program studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Program studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH opracowany zgodnie z: Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych SYSTEMY STEROWANIA W ENERGETYCE (PLC, DCS)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych SYSTEMY STEROWANIA W ENERGETYCE (PLC, DCS) Wrocław, 03.07.2018 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych SYSTEMY STEROWANIA W ENERGETYCE (PLC, DCS) edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 112/2017, 113/2017 i 124/2017

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 3.07.2018 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr

Bardziej szczegółowo

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Wrocław, 04.06.2018 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 7.06.2012 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 9 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia I stopnia MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych:

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie biznesie edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC Wrocław, 15.06.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC edycja 17 organizowanych przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki

Bardziej szczegółowo

edycja 20 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr ZW 124/2017 i 112/2017 i 113/2017

edycja 20 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr ZW 124/2017 i 112/2017 i 113/2017 Wrocław, 27.05.2019 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 20 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr ZW 124/2017 i 112/2017 i 113/2017 organizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów mechanicznych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU TRIBOLOGIA

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 28.04.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 5 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW PRZETWÓRSTWA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA WYTWARZ. II PRZETWÓRSTWO POLIMERÓW I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami C2. Nabycie przez studentów praktycznych

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja programu kształcenia i planu studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Modyfikacja programu kształcenia i planu studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne Wrocław, 04.01. 2017r. Modyfikacja programu kształcenia i planu studiów podyplomowych Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STUDIA PODYPLOMOWE Mechatronika Przemysłowa Edycja 3 kwiecień 2014 kwiecień 2015

SPRAWOZDANIE. STUDIA PODYPLOMOWE Mechatronika Przemysłowa Edycja 3 kwiecień 2014 kwiecień 2015 SPRAWOZDANIE STUDIA PODYPLOMOWE Mechatronika Przemysłowa Edycja 3 kwiecień 2014 kwiecień 2015 Opracowanie: dr inż. Adam Jaroszewicz Kierownik studiów podyplomowych Wrocław, styczeń 2016 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne Wrocław, 24.08.2018r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012, organizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Materiały Polimerowe. 2

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne Wrocław, 02.06.2014 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne edycja 12 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012, organizowany

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych Kod przedmiotu

Projektowanie procesów technologicznych Kod przedmiotu Projektowanie procesów technologicznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie procesów technologicznych Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-56.1_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia II stopnia TWORZYWA SZTUCZNE forma studiów: studia stacjonarne /tydzień:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis studiów podyplomowych. Nazwa studiów podyplomowych: Mechatronika Przemysłowa

Załącznik 1. Opis studiów podyplomowych. Nazwa studiów podyplomowych: Mechatronika Przemysłowa Załącznik 1. Opis studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych: Mechatronika Przemysłowa Cel studiów: Studiów Podyplomowych Mechatroniki Przemysłowej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA MACHINERY AND EQUIPMENT FOR POLYMER PROCESSING Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia owanie wyrobów z tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PRACA PRZEJŚCIOWA CONTROL WORK Kierunek: Forma studiów: Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy na specjalności: I stopnia Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu WSTĘP DO WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Introduction to Modern Materials Engineering Kierunek: Kod przedmiotu: ZIP.F.O.17 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu MATERIAŁY SZKLISTE I SZKLANOKRYSTALICZNE Glass and glass-ceramic materials Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji NOWOCZESNE TECHNIKI WYTWARZANIA Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Stacjonarne I stopnia Rok Semestr Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia Maszyn. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I, inżynierskie

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia Maszyn. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I, inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia Maszyn 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I, inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWA ANALIZA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Architektura multimedialna. BIM+Wizualizacja+Mobilność

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Architektura multimedialna. BIM+Wizualizacja+Mobilność Wrocław, 19.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Architektura multimedialna. BIM+Wizualizacja+Mobilność edycja 2 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012

Bardziej szczegółowo

Oprzyrządowanie technologiczne Kod przedmiotu

Oprzyrządowanie technologiczne Kod przedmiotu Oprzyrządowanie technologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Oprzyrządowanie technologiczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-51_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY TRIBOLOGII Elements of Tribology. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ELEMENTY TRIBOLOGII Elements of Tribology. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia I stopnia ELEMENTY TRIBOLOGII Elements of Tribology forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Utylizacja Odpadów Technologicznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych. Efekty dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku, gdzie: * Odniesienie- oznacza odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE WYTWARZANIA II MANUFACTURING

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZETWÓRSTWA ORGANIZATION OF POLYMER PROCESSING Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2S

ORGANIZACJA PRZETWÓRSTWA ORGANIZATION OF POLYMER PROCESSING Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne Wrocław, 08.06.2015 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012 i 67/2012

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 20.09.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 3 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC - opis przedmiotu

Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC - opis przedmiotu Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-01_15 Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Podstkonstrmasz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Gospodarka elektroenergetyczna Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E42_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: czwarty Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Układy napędowe maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-59_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Prawo zamówień publicznych w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym edycja 1 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu CERAMIKA SPECJALNA I BUDOWLANA Special- and making ceramic Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia II stopnia forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Projektowanie materiałów inżynierskich Nazwa w języku angielskim: Design of Engineering Materials Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Technologia Chemiczna - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: Podstawowa jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI Opis programu Studiów Podyplomowych MATERIAŁY I TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Studia niestacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Informatyzacja Technologii

Bardziej szczegółowo