BRANŻA ENERGETYCZNA OŚWIETLENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻA ENERGETYCZNA OŚWIETLENIE"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Budowa drogi ginnej od ulicy Słupskiej do stadionu na Górze Chełskiej wraz z zatokai parkingowyi w raach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie Góry Chełskiej - trasy pieszo - rowerowe" Inwestor: Gina Miasto Koszalin, Rynek Staroiejski 6-7, Koszalin. BRANŻA ENERGETYCZNA OŚWIETLENIE Branża elektryczna: Projektant: gr inż. Grzegorz Pawłowski upr. ZAP/0164/POWE/06 Koszalin

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OGÓLNA -opisowa 1. Zaświadczenie o przynależności do izby. 2. Uprawnienia.. Warunki przyłączenia. 4. Opis techniczny.. Inforacje dotyczące BIOZ. 6. Karty katalogowe. 7. Obliczenia techniczne. 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA -graficzna Rys. 1, 2 Projekt zagospodarowania terenu. Rys. Scheat ideowy zasilania.

3 Część ogólna 1. Przediot opracowania Przediote opracowania jest budowa drogi ginnej od ulicy Słupskiej do stadionu na Górze Chełskiej wraz z zatokai parkingowyi w raach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie Góry Chełskiej - trasy pieszo - rowerowe" - budowa oświetlenia i drogi do stadionu oraz terenu parkingów. 2. Podstawa opracowania Uowa z Giną Miasto Koszalin warunki techniczne ZDM Koszalin nr TIT EG z dnia , warunki przyłączenia P/1/0266 z dnia , apa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:00, inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie, poiary uzupełniające w terenie wykonane dla celów projektowych, obowiązujące nory i przepisy.. Cel inwestycji Cele inwestycji jest zagospodarowanie Góry Chełskiej: budowa linii kablowej oświetleniowej w rurze osłonowej dla oświetlenia i pod wprowadzenie światłowodu do onitoringu drogi do stadionu oraz terenu parkingów. 4. Stan istniejący Gina Miasto Koszalin realizuje progra zagospodarowania Góry Chełskiej trasy pieszo-rowerowej, co znacząco rozwinie sieć połączeń rowerowych na terenie iasta. W celu podniesienia atrakcyjności całej inwestycji zdecydowano o budowie iejsc postojowo - rekreacyjnych przy projektowanych ścieżkach, budowie oświetlenia drogi do stadionu oraz parkingu. Cele niniejszego opracowania jest budowa oświetlenia drogi do stadionu i parkingu. W związku z przystąpienie do projektu budowy ścieżki rowerowej Zarządca terenu zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz spełnienia paraetrów oświetlenia. Podczas przebudowy zachodzi konieczność oświetlenia projektowanej drogi oraz terenu parkingów.. Budowa oświetlenia Zakres ontażu obejuje: a) słup oświetleniowy aluiniowy h=,0 bez wysięgnika ontowany na fundaencie z ze źródłe światła wbudowany w słup oświetleniowy LED oc 24 W (zgodnie ze scheate ideowy) 12 kpl. b) słup oświetleniowy aluiniowy (wysokość z wysięgnikie) h=6,0 z wysięgnikie 0,x0, z króćce fi 60 ontowany na fundaencie z pojedynczą oprawą LED oc 6 W K i optykai T2 i T (zgodnie ze scheate ideowy) 22 kpl. c) zasilająca linia kablowa zalicznikowa 0,4 kv typu YKXS x16 2 l=22.

4 d) linia kablowa 0,4 kv typu YKXS x16 2 oraz 2 x rura HDPE fi 40/,7 pod wprowadzenie światłowodu do onitoringu wraz z bednarką uzieiającą 2x4 l=111. e) szafka oświetleniowa 1 kpl. f) słup oświetleniowy aluiniowy (wysokość z wysięgnikie) h=,0 z wysięgnikie 0,x0, z króćce fi 60 ontowany na fundaencie z pojedynczą oprawą LED 6W drogową i pulsatore 2x W LED (zgodnie ze scheate ideowy) 2 kpl. Przyłączenie nowej sieci oświetleniowej do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkai przyłączenia nr P/1/0266 z dnia do sieci ENERGA - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku oddział w Koszalinie odbywać się będzie z projektowanej szafki oświetleniowej, którą posadowić należy na dz. nr 7 obręb przy stacji transforatorowej. Projektowana szafka oświetleniowa na dz. nr 7 zasilona zostanie z projektowanego złącza kablowo - poiarowego zlokalizowanego na dz. 6/ realizowanego wg opracowania (ENERGA - Operator S.A). W celu zasilenia szafki oświetleniowej należy wybudować zalicznikową linię kablową 0,4 kv typu YKXS x16 2 l=22 od złącza kablowego (ENERGA Operator S.A) do projektowanej szafki oświetleniowej. Montaż szafki oświetleniowej W celu zasilenia projektowanego oświetlenia projektuje się ontaż szafki oświetleniowej SO na działce nr 7 obręb zasilanej ze stacji transforatorowej. Lokalizację szafki oświetleniowej przedstawiono na planie zagospodarowania. Projektuje się szafkę dwukoorową z wyodrębnioną częścią na licznik i zabezpieczenia przed licznikowe, druga część ZDM z zabezpieczeniai instalacji oświetleniowej oraz zaontowany zegare astronoiczny typu stosowanego na terenie. Koszalin. Szafkę wyposażyć w czujkę zierzchową i przełącznik czteropozycyjny dla wyboru sterowania W szafce należy przewidzieć jedno pole rezerwowe pod rozbudowę oświetlenia. Szafkę należy oznakować napise z szablonu koloru czarnego wysokość 6 c z przodu szafki SO ZDM. Zasilanie oświetlenia Projektowane oświetlenie należy zasilić z projektowanej szafki oświetleniowej na dz. nr 7 obręb 0. Koszalin. Linie kablowe oświetleniowe należy wykonać kable YKXS x16 2. Kabel oświetleniowy na całej długości prowadzić w rurze osłonowej z zewnątrz karbowanej wewnątrz gładkościennej fi 0. Wraz z kable w wykopie pod podsypką piaskową układać bednarkę Fe/Cu 2x4 i łączyć ją z drute fi 8 przy wyjściu na słupy oświetleniowe. Kabel prowadzony w rurze zsypać 10c podsypką i zasypką piasku, warstwy w wykopie zagęścić pospółką wraz z grunte rodziy. Na wysokości 2c nad powierzchnią ułożyć folię kalandrowaną koloru niebieskiego grubości 0, i szerokości 20c. Na kablu na wyjściu i wejściu z słupa oraz co 10,0 uieścić oznacznik zawierający: typ, przekrój, kierunek, właściciel. Wykop należy zagęścić w terenie zieleni do W = 0,9, a pod chodnikai W=1,0. Zasilanie nowo projektowanego oświetlenia przedstawiono na scheacie nr rys E. W ty say wykopie prowadzić dodatkowo 2 rury osłonowe fi 40 gładkościenną wewnątrz karbowaną

5 z zewnątrz pod dodatkowy kabel -rozbudowa o onitoring, ułożenie sieci inforatycznej -światłowód. Prace ontażowe należy prowadzić w sposób uożliwiający codzienne załączenie sieci pod napięcie. Nowo projektowane oświetlenie będzie stanowiło ajątek Giny Miasto Koszalin - ZDM w Koszalinie. Należy wyodrębnić jedną fazę jako fazę stałą pod zasilenie pulsatorów przejścia dla pieszych przy ul. Słupskiej. Oprawy oświetleniowe Zaprojektowane oświetlenie za poocą opraw LED 6W ontowanych na wysięgniku 0,x0, zawieszonych na słupach aluiniowych h=6, barwy zielonej RAL 6020 kolor oprawy jak anodowanie słupa aluiniowego. Oprawy oświetleniowe spełniające żywotność diod LED iniu godzin, gwarancja producenta na oprawę iniu lat. Oprawa przystosowana do pracy w teperaturach od - 40 o C do +40 o C. W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zaontowane w oprawie przed przegrzanie, IP66 odułu optycznego i zasilacza. Zaprojektowane oprawy drogowe LED powinny ieć ożliwość ziany struienia świetlnego w czasie (profil czasowy), realizowany za poocą dedykowanego do zasilacza oprograowania, uożliwiającego ustawienie pozioów natężenia oświetlenia w trakcie cyklu świecenia oprawy tj. rozsył światła dla opraw na ciąg pieszo- jezdny z optyką typu T2 i T. od oentu włączenia opraw do 21:0-100%, od 21:0 do 2:00 80%, od 2:00 do 0:00 70%, od 0:00 do 0:00 80%, od 0:00 do wyłączenia oprawy nad rane 100%. Oprawy uszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. Oprawy powinny być dostarczone wraz z nierdzewiejącyi eleentai ocującyi i być gotowe do działania i ontażu. Kolorystyka oprawy dobrana wg wyagań Inwestora w standardowej palecie barw koloru zielonego RAL Oprawa powinna posiadać wbudowaną redukcję czasową wg wyagań nastawy w/w. oświetleniowa powinna spełniać wyagania natężenia oświetlenia wg nory PN-EN :2007. Obliczenia przykładowe ze względu na dobór wyaganego natężenia oświetlenia zostały wykonane dla oprawy przedstawionej i opisanej powyżej, spełniająca wyagane kryteria dla inwestora. Oprawy oświetleniowe przejście dla pieszych z pulsatore Zaprojektowana oprawa oświetleniowa przejścia dla pieszych powinna spełniać wyagania IP 66, II klasa ochronności, pozio ochrony przeciwprzepięciowej 10kV, zakres teperatury pracy od -40 o C do

6 +40 o C, pozio ochrony przeciwprzepięciowej 10kV, soczewka PMMA czas pracy diod L90F h, gwarancja in lat. Barwa źródła światła - ciepła. Na słupie oświetleniowy przy przejściu dla pieszych należy zaontować pulsator zasilany ze stałej fazy w kolorze poarańczowy stosowany na terenie. Koszalina. Sygnalizator pulsujący: Węzeł ostrzegawczy dedykowany dla obszarów przejść dla pieszych. 2 x W błyskających bursztynowo odułów LED (po jedny z każdej strony), widocznych znakoicie zarówno w dzień jak i w nocy. Klasa bezpieczeństwa II, IP66, IK10. Przeznaczone do ontażu wraz z oprawai oświetlenia przejść dla pieszych. Zasilany z wydzielonej fazy działający 24 godz/dobę. Materiał wykonania: plastik ABS, jasny szary Klosz: szkło Śruby ocujące: stal nierdzewna Słup oświetleniowy Posadowienie słupów przewidziano na prefabrykowanych fundaentach betonowych przystosowanych do ich ontażu w gruncie piaszczysty zaawiać w koplecie ze słupai. W słupach ontować izolowane złącze kablowe IZK z bezpiecznikai topikowyi 4A. Do słupów oświetleniowych zaówić kluczyk do wnęki słupa aluiniowego ibusowy, jako koplet ze słupai. Słupy oświetleniowe przystosowane do III strefy wiatrowej, grubość ścianki in 4. Wszystkie zastosowane słupy oświetleniowe powinny posiadać certyfikat zgodności CE, certyfikat bezpieczeństwa biernego klasa 0. W celu przyłączenia oprawy oświetleniowej, wewnątrz słupa prowadzić przewód YDY x2, 2 (70V). Oprawy w słupach zasilać naprzeiennie z rożnych faz opisanych na scheatach. Końcówki kabli we wnękach słupowych oznaczyć koszulkai terokurczliwyi w kolorach faz zgodnie ze scheate. Na wnękach słupowych uieścić tabliczkę inforacyjną energetyczną z napise: "NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE" powyżej nuerację wg scheatu z szablonu koloru żółtego i inforację o zakazie plakatowania. Wysokość cyfr 6c. Słupy w kolorze RAL 6020 (zielony w kolorze anodowania oprawy). Łączenie słupa oświetleniowego wykonać nakrętkai z łbai kulistyi plastikowyi - nakręcanyi. Fundaent należy zabezpieczyć jutą asfaltową lub lepikie hydroizolacyjny. Słupy oświetleniowe

7 ontować na równo z chodnikie lub obrzeże betonowy, terene zieleni. Słupy oświetleniowe ontować tak, aby drzwiczki wnęki były odwrócone od jezdni (zabezpieczenie przed ochlapywanie wodą przez poruszające się pojazdy). Zagęszczenie gruntu przy podstawach słupa wynosić powinno W=0,98. Zagęszczenie przy słupach należy potwierdzić badanie laboratoryjny. Przykładowy wygląd, sylwetkę i wysokość słupów załączono do przedłożonego projektu. Słupy i wysięgniki aluiniowe, słupy cylindrycznie stożkowe, bez szwu, anodowane, inialna grubość anody 2 ikronów. Kształt oprawy według załączonej karty katalogowej powłoka anodowana. Słup oświetleniowy na wysokość c zabezpieczyć powłoką elastoere przeciw korodowaniu zabezpieczenie fabryczne. Linia kablowa zasilająca oświetlenie Projektowane linie kablowe na całej trasie, należy układać w wykopie w rurze ochronnej fi 0 z zewnątrz karbowanej wewnątrz gładkościennej stanowiącej kanał technologiczny w wykopie o szerokości 0,4 i głębokości 0,8 w terenie zieleni, pod chodnikai na głębokości 0,6, a pod drogai na głębokości 1,1 od górnej powierzchni nawierzchni w rurze ochronnej sztywnej koloru czarnego do układania pod drogai. Linie kablową należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 c. Taką saą warstwą piasku kabel zasypać, następnie nasypać 1 c pospółki z warstwą gruntu rodziego, następnie ułożyć folię ostrzegawczą polietylenową o grubości 0, i szer. 0,2 (niebieska) i zasypać wykop zieią ubijając ją warstwai. Współczynnik zagęszczenia gruntu w terenach zieleni W=0,9, pod chodnikai i drogai W=1,0. Na dnie wykopu układać bednarkę Fe/Zn 2x4. Przy fundaencie pozostawić 1,0 zapasu kabla. W iejscach zbliżenia i na skrzyżowaniach z uzbrojenie podzieny ułożyć w osłonie z rur używanych do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych o przekroju fi 0-7 w wykopie otwarty lub z rur o średnicy fi 110, fi 160. Pod istniejącą ścieżką rowerową wykonać przecisk. Końce rur uszczelnić pianką poliuretanową. Kable oznakować co 10 oznacznikie odporny na wilgoć z danyi: przekrój kabla, rok ułożenia, właściciel, kierunek słupa. Oznaczniki ontować na wyjściach z podstaw fundaentowych. Miejsca wykopu należy odtworzyć z godnie z przeznaczenie terenu. Uwaga! W przypadku natrafienia na kable niezidentyfikowane lub ułożone w inny sposób niż przedstawiono to na podkładzie geodezyjny w sytuacji skrzyżowań z projektowanyi obiektai uzbrojenia podzienego, nawierzchniai jezdni, wjazdów, należy w porozuienie z inwestore i ENERGA-OPERATOR S.A. dokonać ich osłonięcia rurai dwudzielnyi lub przełożenia zgodnie z N SEP-E-004. Budowane odcinki kabli, należy zgłosić do odbioru przed ich zakrycie Inwestorowi, aby sporządzić protokół odbioru przed zasypanie kabla. Ułożenie linii kablowych oraz usytuowanie, ontaż słupów i

8 opraw oświetleniowych, należy wykonać zgodnie z trasą przedstawioną na podkładzie geodezyjny w skali 1: Ochrona od porażeń. W istniejący układzie zasilania sieci oświetlenia 0,4kV jako syste ochrony od porażeń zastosowano saoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C. Dostępne eleenty (części etalowe) słupów oświetleniowych podlegają ochronie dodatkowej, poprzez dostatecznie szybkie saoczynne wyłączenie zasilania, w ty celu należy je połączyć do przewodu ochronno-neutralnego PEN sieci. Dodatkowo należy wykonać uzieienia w iejscu wskazany na scheacie ideowy. Rezystancja pojedynczego uziou nie powinna być większa niż 10 Ω. Na końcu każdego obwodu rezystancja uziou nie powinna być większa niż 10 Ω. Dla osiągnięcia wyaganej rezystancji uzieienia przewidziano ułożenie w wykopie kablowy, uziou powierzchniowego z bednarki Fe/Zn 2x4 oraz wykonanie uziou głębinowego, który należy wykonać z pręta stalowego iedziowanego 17,2 l=6 na końcu każdego obwodu. Zacisk uzieiający opraw łączyć z przewode ochronny i uzieienie słupów. Przed oddanie eksploatacji oświetlenia należy wykonać poiary skuteczności szybkiego wyłączenia dla czasu poniżej sek. 8. Poiary. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poiarów poontażowych zgodnie z arkuszai nory PN- HD 6064: wykonać poiary natężenia oświetlenia, wykonać poiar rezystancji izolacji, wykonać poiar ciągłości żyły, wykonać poiar rezystancji uzioów, wykonać poiar zagęszczenia gruntu przy fundaentach, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 9. Aspekty środowiskowe. Przediotowe zaierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich w obszarze oddziaływania obiektu; zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i ienia, pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich art. ust. 1 pkt 9, art. 0 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego. 10. Obszar oddziaływania. Zgodnie z w art. pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 201 r poz. 1409) obszar oddziaływania obiektu i prace związane z realizacją inwestycji, zakną się na obszarze działek wyienionych w projekcie budowlany. Nie dopuszcza wejścia z pracai budowlanyi na działki

9 inne niż wyienione w projekcie budowlany. Wszelki odkład as zienych powstający w trakcie realizacji wykopów oże być składowany jedynie na terenie działek wyienionych w projekcie budowlany, dla których pozyskano tytuły prawne do nieruchoości. Ograniczenia, jakie wynikają z ożliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchoości znajdujących się na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchoości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: PN-76/E-012 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, PN-E Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa, PN-92/E- 0009/41 Ochrona przeciwporażeniowa. Z przepisów tych wynika, że projektowana linia niskiego napięcia nie powoduje ograniczenia w ożliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchoości. Nieruchoości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. W wyniku przediotowej inwestycji nie zostaną naruszone interesy prawne osób trzecich, ani nie zostaną pogorszone warunki użytkowania sąsiednich nieruchoości. Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz dostępu do ediów. 11. Uwagi końcowe Wszystkie prowadzone prace elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującyi aktualnie norai, przepisai i sztuką budowlaną. Ze względu na uzbrojenie techniczne ciągu pieszego należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszystkich prac. Prace należy prowadzić pod nadzore osoby uprawnionej oraz zgodnie ze "Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót". Urządzenia wbudowywane oznaczyć tabliczkai inforacyjnyi i ostrzegawczyi. - Prace ziene przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącyi liniai elektroenergetycznyi wykonać należy pod nadzore przedstawiciela Energa - Operator S.A. Rejon Dystrybucji Koszalin. - Prace ziene przy zbliżeniach z siecią gazową wykonać należy pod nadzore przedstawiciela Zakładu Gazowniczego. - Prace ziene przy skrzyżowaniach z istniejącyi wodociągai, kanalizacją sanitarną i deszczową wykonywać należy pod nadzore przedstawiciela MPWiK Koszalin. - W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych należy powiadoić właściciela sieci, Inwestora w celu usunięcia kolizji przez właściciela sieci. Po zakończeniu prac należy wszystkie protokoły z przeprowadzonych poiarów przekazać Inwestorowi. Zaprojektowane ateriały i urządzenia ożna zastąpić produktai innych producentów o równoważnych paraetrach technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych spełniających identyczne paraetry techniczne. Na podstawowe ateriały i urządzenia dostarczyć Inwestorowi adekwatne deklaracje CE. W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych wykonawca a obowiązek przed wykonanie oświetlenia dostarczenia Inwestorowi potwierdzających obliczeń i po wykonaniu oświetlenia dokonanie poiarów fotoetrycznych, potwierdzających zgodność oświetlenia z norai

10 CEN/TR :2004, EN :200 i EN :200. Przy budowie sieci zachować w iejscach zbliżeń i skrzyżowań z innyi uzbrojeniai odległości zgodne z obowiązującyi norai i zarządzeniai, a także zgodne z warunkai uzgodnień. Podczas prowadzenia prace związanych z budową oświetlenia należy: zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP przy pracach deontażowych i ontażowych, prace budowlane oraz instalacyjne oże wykonać jedynie fira (osoba) posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz dysponująca odpowiedni sprzęte i narzędziai, prace budowlane prowadzić z zapewnienie bezpieczeństwa osób i ienia oraz prawidłowego funkcjonowania budowanej sieci energetycznej, wszystkie części etalowe słupów winny posiadać ochronę antykorozyjna, ponadto odcinek słupa na styku z zieią oraz fundaent zabezpieczyć dodatkowo farbą na bazie lepiku sołowanego. Opracował

11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Branża : ELEKTRYCZNA 1. OBIEKT BUDOWLANY Budowa drogi ginnej od ulicy Słupskiej do stadionu na Górze Chełskiej wraz z zatokai parkingowyi w raach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie Góry Chełskiej - trasy pieszo - rowerowe" BRANŻA ENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE 2. INWESTOR Nazwa GMINA MIASTO KOSZALIN URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE Ul. RYNEK STAROMEJSKI KOSZALIN. PROJEKTANT BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ NR IZBY ZAWODOWEJ PODPIS Elektryczna Projektował: gr inż. Grzegorz Pawłowski ZAP/0164/PWOE/06 ZAP/IE/02/06 Koszalin, grudzień 2016 r.

12 1. Zakres robót dla całego zaierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Roboty budowlane obejują wykonanie: ułożenie rur pod onitoring i linii kablowej oświetleniowej, ontaż słupów i opraw oświetleniowych, kanał technologiczny, 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych (podlegających adaptacji lub rozbiórce - deontażowi). a) linia kablowa oświetleniowa, rurociągi teletechniczne, b) oprawy oraz słupy energetyczne,. Eleenty zagospodarowania działki lub terenu, które ogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. istniejące sieci kablowe 0,4 i 1 kv, istniejące sieci gazowe, istniejące sieci cieplna, istniejące sieci kanalizacyjne, istniejące oświetlenie, pas drogowy, ukształtowanie terenu np. głębokie rowy,

13 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. L.p Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1, oraz wykopów o bezpieczny nachyleniu ścian o głębokości większej niż Roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ( dźwigów, podnośników PMH, koparek saojezdnych itp.) Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej pozioo od skrajnych przewodów, niejszej niż: -,0 dla linii o napięciu znaionowy nieprzekraczający 1kV Roboty wykonywane w pobliżu dróg kołowych Roboty budowlane prowadzone przy ontażu i deontażu ciężkich eleentów prefabrykowanych - roboty, których asa przekracza 1,0t Rodzaje zagrożeń przysypanie zieią, przygniecenie sprzęte, wpadnięcie do wykopu upadek z wysokości, uderzenie spadający czynnikie aterialny przygniecenie, uderzenie czynnikie aterialny porażenie prąde, poparzenie łukie spowodowanie wypadku drogowego przygniecenie, uderzenie czynnikie aterialny Skal a zagr ożen ia D D D D D D Miejsce wystąpienia zagrożenia w strefie wykonywania robót w strefie wykonywania robót w strefie wykonywania robót w zasięgu pracy dźwigu w strefie wykonywania robót w strefie wykonywania robót w strefie wykonywania robót Czas wystąpienia zagrożenia w trakcie wykonywania robót - do oentu zasypani w trakcie wykonywania robó w trakcie wykonywania robót przy użyciu dźwigu w trakcie wykonywania robót w trakcie wykonywania robót w trakcie wykonywania robót 1. Mała - gdy wskutek działania zagrożenia oże nastąpić niezdolność do pracy do 6 -cy, 2. Średnia - gdy wskutek działania zagrożenia oże nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 -cy,. Duża - gdy wskutek działania zagrożenia oże nastąpić śierć lub kalectwo.

14 . Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpienie do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespoło pracowników własnych oraz podwykonawco robót budowlanych szczegółowego instruktażu w forie ustnej, obejującego : zapoznanie pracowników z haronograe i zakrese robót, zagadnienia BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlano - ontażowych, zapoznanie z planowanyi do użycia aszynai, urządzeniai i sprzęte, rodzaje ożliwych do wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa, zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej. Wskazania sposobu instruktażu pracowników Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano - ontażowych szczególnie prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięcie oraz na wysokościach winni podlegać szczegółoweu nadzorowi techniczneu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkai podanyi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-ontażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie inforacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisai podanyi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. Dz. U. Nr 67 poz. 28 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwo wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w ty zapewniających bezpieczną i sprawną kounikację, uożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Przed przystąpienie do realizacji zadania Kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu w forie ustnej, obejującego zaznajoienie z: 1. zakrese robót budowlanych, 2. technologiai robót budowlanych,. haronograe robót z podanie kolejności ich realizacji oraz czasu wyaganego do ich wykonania, 4. przewidywanyi zagrożeniai przy wykonywaniu robót budowlanych, z podanie ich rodzaju i skali czasu oraz iejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia a także oznakowania iejsca prowadzenia robót,

15 . "Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót" Zapewnienie łączności telefonicznej z wykorzystanie telefonu koórkowego - policja pogotowie energetyczne pogotowie ratunkowe pogotowie gazowe straż pożarna pogotowie wodno - kanalizacyjne Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwo wynikający z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w ty zapewniających bezpieczną i sprawną kounikację, uożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z obowiązującyi zasadai i przepisai bhp i plane BIOZ, łączność telefoniczna lub radiowa i stosowanie się do poleceń osób koordynujących, rozieszczenie pojazdów tak, aby nie blokowały dojazdu do stanowisk pracy, zastosowanie taś, barier, znaków w celu właściwego zabezpieczenia iejsc prowadzenia robót, stosowanie sprzętu ochronnego, i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkie z wysokości, stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni, prace związane z czynnyi urządzeniai elektroenergetycznyi ogą być rozpoczęte i kontynuowane po uzyskaniu zgody na ich wykonanie od właściciela urządzeń a ich realizacja powinna się odbywać z zachowanie postawień Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych obowiązującej w Zarządzie Dróg Miejskich w Koszalinie, ENERGA- OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie i ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o.

16

17

18

19

20

21

22

23

24 16 ZL 9 KDD 0/6

25 /29 22 / 4 DD K / /2 / /1 2 / /2 / O as w nio zalin e l t ie Kos w ś a o M -UM k f Sza ZD 2 8 2/2 /42 / /42 /42 / 9 2 /9 2 /4 1 L Z 7 /42 /8 2 /42 6 0/ /42 /6 0 S U 1 ² x16 XS /22 YK =210 7 l VK wd 9 Z 1 P U K D D K /4

26 Istniejący kabel YAKY 4x120 ² stacja transforatorowa KS 19-28z "Koszalin Góra Chełska" nr T088 l=12 Obwód nr 4 WTN-1/gG 100A ZWORA WTZ-400 R 10Ω F1-NH-2 F2-NH R1-NH-00 /9 xwt-00/gg 6A ETIMAT T P 40 A W * W * ~ kwh ~ kwh 29/ 22/28 Proj. szafka oświetleniowa SO dz. nr 7 WT-00/gG 2A LZ 22/28 CZĘŚĆ UKŁADU POMIAROWEGO -opjonalnie układ poiarowy ETIMAT T P C2 F -faz. kwh F0 PEN LC TEC BCD R 10 [W] DEHNbloc DB 2 CZUJKA F1 6A Dławik YDY 2 x 1, ² Układ sterowania L1, L2, L CZĘŚĆ UKŁADU STEROWANIA OŚWIETLENIEM S191 B16A STV DO2- DO1/E14 =16 A opcjonalnie x S 01 C 16 A 1 2 gg 16A F F F Proj. kabel YKXS x16 ² l =210/22 kierunek projektowana szafka oświetleniowa 2/1 2/1 2/1 16/22 12A 12A 12A LZ LZ LZ 14/20 S19 B2A 16A f. REZERWA 22/28 Rozłącznik izolacyjny STV D02 6A 1p DO1/E14=10 A lub S01 C-10 A Rozłącznik izolacyjny STV D02 6A 1p DO1/E14=10 A lub S01 C-10 A PEN 22/28 4/ UWAGI: 1. Wraz z kable oświetleniowy w wykopie układać bednarkę 2x4 do bednarki spawać drut uzieiający FeZn d= 8 i łączyć z etalowyi częściai słupów cele uzieienia słupów i szafki oświetleniowej. Ru<=10Ω 2. Kable oświetleniowe układać na głębokości 0,7 22/29 UWAGA!!! Skrzyżowania z istniejącyi urządzeniai podzienyi oraz pod wjazdai placai i drogai wykonać w rurze osłonowej ochronnej 0-7 dla kabli oświetleniowych wykope otwarty, ręcznie. W przypadku nie zachowania noratywnych odległości na istniejące kable założyć osłony kablowe dwudzielne. Opisy i oznaczenia słupów i kabli: - górna liczba oznacza nuer słupa, - dolna liczba oznacza nuer obwodu dodatkowo oznaczyć końcówki kablowe w słupach koszulkai terokurczliwy, kolory opisu żył kabla: - czarny - faza L1, - brązowy - faza L2, - szary - faza L, - fioletowy - faza pod stały załączenie napięciowy L, -niebieski - przewód neutralny N Parking przy stadionie L 107 L2 106 L1 10 L 104 L2 10 L1 102 L 101 Parking przy trybunach R 10[W] Proj. uzio podłączyć pod szynę PEN L2 201 L1 202 L 20 L2 204 L1 20 Wydzielona faza L jako węzeł ostrzegawczy przejścia dla pieszych z piątej żyły kabla obwodu 1 szafki ośw. SO 24/0 10 L L2 L L /6 L /6 L 110 2/8 L1 111 Legenda: L2 112 L 11 L1 114 L projektowany słupek oświetleniowy aluiniowy h=,0 bez wysięgnika ontowany na fundaencie z pojedynczą oprawą o LED ocy 24 W -barwa światła naturalna biała - 12 kpl. - projektowany słup oświetleniowy aluiniowy h=6,0 z wysięgnikie 0,x0, ontowany na fundaencie z pojedynczą oprawą LED 6 W -barwa światła naturalna biała - 22 kpl. optyka T, dla opraw nr 114 i 11 zastosować optykę T2 - projektowany słup oświetleniowy aluiniowy h=,0 z wysięgnikie 0,x0, ontowany na fundaencie z pojedynczą oprawą LED P 6 W - barwa światła ciepła K oraz syste IVS koloru poarańczowego 2xW - 2 kpl. 117 L projektowany kabel oświetleniowy YKXS x16 ² + 2 x rura HDPE fi 40/,7 pod wprowadzenie światłowodu do onitoringu + bednarka uzieiająca 2x4 + drut Fe-Zn f 8 L L1 L 119 L1 120 L2 121 L=111 L 122 L1 12 L2 124 L 12 L1 126 L2 127 L 128 0/6 L /18 ul. Słupska OCHRONA OD PORAŻEŃ: STRONA nn - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TN-C Obiekt: Treść: Adres: Projektował: Zagospodarowanie Góry Chełskiej - trasy pieszo-rowerowe Scheat ideowy zasilania oświetlenia drogi do stadionu i parkingu. gr inż. Grzegorz Pawłowski ZAP/0164/POWE/06 L Data: r. 11 nr rys: E

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Warunki przyłączenia oświetlenia wydane przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała dnia 07.03.2011 numer WP/R1/133391/11. 2. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27.05.2011 znak UA.6730.387.2011.KNM-MG.

Bardziej szczegółowo

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 2 III. ZAŁĄCZNIKI PRAWNE... 3 IV. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE... 6 V. OPIS OGÓLNY... 8 VI. OPIS TECHNICZNY... 9 VII. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW... 12

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zawartość opracowania 2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów wraz z kopiami decyzji o posiadanych uprawnieniach budowlanych 3. Opis techniczny 4. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Gerard Morawiec ELPRO Projektowanie, nadzory w specjalności elektrycznej 43-100 Tychy ul. Damrota 78 tel. 501 074 895 REGON 272535782 NIP 6461049763 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Obiekt: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Kod wg CPV

Lp. Nazwa działu Kod wg CPV DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do Projekt wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 99 O (ul. Kościelnej) oraz drogi ginnej w. Bodzanowice - Pustkowie, g. Olesno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Jana Kunza w Bronowie. (pgr nr 318/6, 318/7, 317/7, 317/6) Inwestor: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Przebudowa ul. Orła Białego w Mysłowicach

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Przebudowa ul. Orła Białego w Mysłowicach W MYSŁOWICAC Data: Lipiec 2016r Opracowanie: VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCRONY ZDROWIA (BIOZ) Branża: Elektryczna Temat: Instalacja oświetlenia ulicznego Obiekt: Przebudowa ul. Orła Białego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Zestawienie podstawowych materiałów. 4. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Zestawienie podstawowych materiałów. 4. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Ochrona od porażeń 1.7. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sieć kanalizacji sanitarnej w Żelaźnie działki Nr 577/3, 577/1, 320/1, 217, 247, 577/2, 642/3, 576, 575, 225/1, 225/2, AM 1, 572/3 Tk,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa ul. Parowej w Płocku Projekt Wykonawczy. Spis treści

Rozbudowa ul. Parowej w Płocku Projekt Wykonawczy. Spis treści Spis treści I. OPIS TECHNICZNY...3 1.1. Techniczna podstawa opracowania...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Stan istniejący sieci...3 1.4. Budowa oświetlenia ulicznego...3 1.5. Układanie kabli...4 1.6. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY budowy oświetlenia nieruchomości przy ul. Limanowskiego 34 w Radomiu na działce nr 149/24 Działki inwestycyjne: Obręb: 0050 Arkusz 60 dz. Nr 149/24 INWESTOR: Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH "KAMIENICA" i OFICYNA

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH KAMIENICA i OFICYNA a r c h P R A C O W N I A i f o r m P R O J E K T O W A mgr inż. arch. SŁAWOMIR FORNAL, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. Malinowa10, tel. 509 183 464 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa : BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE TERENU SKWERU PRZY PLACU WOJSKA POLSKIEGO

OŚWIETLENIE TERENU SKWERU PRZY PLACU WOJSKA POLSKIEGO OŚWIETLENIE TERENU SKWERU PRZY PLACU WOJSKA POLSKIEGO NAZWA INWESTYCJI: NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: PRZEBUDOWA SKWERU PRZY PLACU WOJSKA POLSKIEGO SIEĆ KABLOWA NN OŚWIETLENIA TERENU SKWERU PRZY PLACU

Bardziej szczegółowo

9. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

9. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 1 9. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 9.1 Nazwa inwestycji Budowa oświetlenia drogowego w m., gm. Gniezno. 9.2 Adres inwestycji Jankowo Dolne, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, woj. Wielkopolskie 9.3 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania...3 1.1 Zakres opracowania...3 1.2 Zakres projektu...3 2 Opis techniczny...4 2.1 Oświetlenie drogowe...4 2.1.1 Założenia ogólne dla sytuacji oświetleniowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WYKONAWCZEGO STRONA

PROJEKTU WYKONAWCZEGO STRONA NUMER ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO STRONA 1. Część opisowa 3 1.1. Oświadczenie projektanta 4 1.2. Uprawnienia projektowe: Zdzisław Stachowiak, Roman Stachowiak 6 1.3. Zaświadczenie z PIIB: Zdzisław

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNA ZABEZPIECZENIA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH

ELEKTRYCZNA ZABEZPIECZENIA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH STERBUD S.C. 07-401 OSTROŁĘKA UL. I. ARMII W.P. 21 tel. (29)760-43-38 tel./fax (29)769-10-75 I. TRONA TYTUŁOWA egz. PDF OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: FAZA: BRANŻA: ZAKRES: ZESPÓŁ PROJEKTOWY PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Dokumenty formalno- prawne. 3. Zestawienie rysunków. 4. Karty katalogowe

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Dokumenty formalno- prawne. 3. Zestawienie rysunków. 4. Karty katalogowe 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Ochrona od porażeń 1.7. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. ul. Bydgoska 8, Gostycyn. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. ul. Bydgoska 8, Gostycyn. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: Budowa zespołu boisk sportowych typu ORLIK 2012 wraz z oświetleniem. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. Inwestor: Gmina Gostycyn ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn. FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Wilczej w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

10.1 Stan istniejący Odcinek drogi, którego dotyczy niniejszy projekt techniczny obecnie nie posiada oświetlenia drogowego.

10.1 Stan istniejący Odcinek drogi, którego dotyczy niniejszy projekt techniczny obecnie nie posiada oświetlenia drogowego. 1 10. OPIS TECHNICZNY 10.1 Stan istniejący Odcinek drogi, którego dotyczy niniejszy projekt techniczny obecnie nie posiada oświetlenia drogowego. 10.2 Projektowana linia oświetlenia drogowego Linię oświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: Spis str. 2 Wstęp str. 3 Opis techniczny str. 4 Wytyczne do planu BiOZ str. 5-7 Uprawnienia str. 8-9 Przynależność str.10 Rysunki: E1 schemat ideowy zasilania str.11

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIĘDZY BLOKAMI PRZY UL

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIĘDZY BLOKAMI PRZY UL 1 OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. KOPERNIKA W ZŁOTOWIE W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA ICH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO WYPOCZYNKU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI I PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOMISARIAT POLICJI GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: KOMISARIAT POLICJI GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk TYTUŁ PROJEKTU: LOKALIZACJA FAZA: BUDOWA POMOSTÓW PŁYWAJĄCYCH PRZY NABRZEŻU

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. egz.

PROJEKT WYKONAWCZY. egz. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DROGOWIEC" mgr inż. Piotr Sawiak 65-119 Zielona Góra, ul. Spawaczy 5d/7 tel/fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532 NIP 973-046-76-66 REGON 971319847 biuro.drogowiec@interia.pl egz.

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45000-45160-6 4521400-9 Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY RODZAJ INWESTYCJI: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJDLA m. ŻELISŁAWKI INWESTOR: GMINA PSZCZÓŁKI ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczólłki ADRES INWESTYCJI : Żelisławki dz. nr 9/2 BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO,,ZA PARKIEM MOSiR LUBARTÓW. BOISKO I PARKING. BRANŻA ELEKTRYCZNA PRZEDMIAR

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO,,ZA PARKIEM MOSiR LUBARTÓW. BOISKO I PARKING. BRANŻA ELEKTRYCZNA PRZEDMIAR ul. Brazylijska 10a lok. 37 03-946 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO,,ZA PARKIEM MOSiR LUBARTÓW. BOISKO I PARKING. BRANŻA ELEKTRYCZNA PRZEDMIAR OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, nuery

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny wykonawczy

Projekt techniczny wykonawczy Projekt techniczny wykonawczy Obiekt: Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w ramach projektu: Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej poprzez budowę ścieżki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 30000-3 3600-6 300-9 Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Roboty budowlane w zakresie budowy linii

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA TECHNICZNE...

OBLICZENIA TECHNICZNE... - - 1 SPIS TERŚCI 1 SPIS TERŚCI... OPIS TECHNICZNY... 4.1 Inwestor i Zleceniodawca.... 4. Jednostka projektowa.... 4.3 Podstawa opracowania.... 4.4 Teat i zakres opracowania.... 4.5 Oświetlenie terenu....

Bardziej szczegółowo

str. 9 1. O P I S T E C Z N I C Z N Y 1.1. WSTĘP 1.1.1. Przedmiot i zakres projektu Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji oświetlenia ulicy Przybyszewskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY I. Wstęp 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków w Więcborku, ul. Pomorska dz. 295/3. Wskaźniki elektroenergetyczne:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 45300-4523400-9 Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Katowice, ul Wybickiego 55 tel.32/ PROJEKT BUDOWLANY

Katowice, ul Wybickiego 55 tel.32/ PROJEKT BUDOWLANY 40-756 Katowice, ul Wybickiego 55 tel.32/74-88-522 e-mail: k.kulik@wp.pl http://architekt-kulik.ngb.pl PROJEKT BUDOWLANY PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ ZE ZJAZDEM W KATOWICACH PRZY UL. CHROBREGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz.

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz. 1 LEMTEC Michał Kiec ul. Mickiewicza 34 55-200 Oława NIP 912-106-25-36 tel. 71 30 33 892, 605-97 97 22 e-mail: mkiec@o2.pl www.lemtec.pl PROJEKT BUDOWLANY 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA 1. Inwestor BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO Inwestorem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 3.Warunki techniczne nr z dnia r. wydane przez ENERGA w Słupsku

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 3.Warunki techniczne nr z dnia r. wydane przez ENERGA w Słupsku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.Oświadczenie 2.Uprawnienia i zaświadczenia 3.Warunki techniczne nr z dnia 06.03.2008r. wydane przez ENERGA w Słupsku 4.Informacja BiOZ 5.Opis techniczny 6. Rys. nr 1..Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Spis Zawartości Opracowania

Spis Zawartości Opracowania Spis Zawartości Opracowania 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania 3.2. Zakres opracowania 3.3. Opis stanu istniejącego 3.4. Opis stanu projektowanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Egz. nr Jednostka projektowa: inż. Franciszek Hrehorowicz, 56-400 Oleśnica, ul. mjr Henryka Sucharskiego 6K/3 tel. 502723429 Inwestor Nazwa zadania Adres inwestycji Nazwa opracowania Gmina Dobroszyce 56-410

Bardziej szczegółowo

Spis treści /dział II/

Spis treści /dział II/ Spis treści /dział II/ 1.Opis techniczny 1.1.Przedmiot opracowania 1.2.Podstawa opracowania 1.3.Zakres opracowania 1.4. Lampy oświetleniowe 1.4.1.Ulica:Wisniowa,Lesna,Wiosenna,Rzemiesnicza,Krasickiego,Rolna,Pocztowa,Marzanny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PT Elektryczna STADIUM BRANŻA NR ZLECENIA Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika ul. Pawła Cymsa 14 62-200 Gniezno Nazwa inwestycji: Przebudowa dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Oddział Szczecin ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Szczecin 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34 tel. +48 / 91 813 50 00 faks +48 / 91 813 50 49 eneos.szczecin@eneos.pl Nr projektu: 529/ENEA Oświetlenie/OS/P/2015

Bardziej szczegółowo

1.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano na podstawie umowy nr IM /05 zawartej z Gminą Miasto Brzeg w dniu r.

1.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano na podstawie umowy nr IM /05 zawartej z Gminą Miasto Brzeg w dniu r. 1 2 3 1. DANE OGÓLNE 1.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano na podstawie umowy nr IM-2222-49/05 zawartej z Gminą Miasto Brzeg w dniu 04.11.2005 r. 1.2 Zakres opracowania. Projekt obejmuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA N/N KOLIZJA PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA N/N KOLIZJA PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA N/N KOLIZJA PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA w miejscowości PRZECHLEWO działka Nr 1226/11, 1226/13, 1226/15, 1229/7, 723/3 i 487/2 przy ul. Człuchowskiej BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści /dział II/

Spis treści /dział II/ Spis treści /dział II/ 1.Opis techniczny 1.1.Przedmiot opracowania 1.2.Podstawa opracowania 1.3.Zakres opracowania 1.4. Lampy oświetleniowe 1.4.1.Ulica:Wisniowa,Lesna,Wiosenna,Rzemiesnicza,Krasickiego,Rolna,Pocztowa,Marzanny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu LAMBERT Projekt Sp. z o.o.. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 74 tel. +48 606701407 PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. DREWLAŃSKIEJ W POZNANIU

PRZEBUDOWA UL. DREWLAŃSKIEJ W POZNANIU ul. Warzywna 1 62-025 Kostrzyn ko: 48 602 593 207 e-ail: rbswidurski@poczta.onet.pl os. Stare Żegrze 180/4 61-249 Poznań ko: 48 604 838 634 e-ail: rawalwysocki@o2.pl INWESTOR: LOKALIZACJA INWESTYCJI: MIASTO

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŚRODKOWEJ W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŚRODKOWEJ W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŚRODKOWEJ W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Pełnomocnik : BURMISTRZ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNA I. STRONA TYTUŁOWA

ELEKTRYCZNA I. STRONA TYTUŁOWA STERBUD S.C. 07-401 OSTROŁĘKA ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21 tel. (29)760-43-38 tel./fax (29)769-10-75 I. STRONA TYTUŁOWA egz. PDF NAZWA: INWESTOR: ADRES BUDOWY: FAZA: ZAKRES: BRANŻA: ZESPÓŁ PROJEKTOWY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OŚWIETLENIA ULICZNEGO PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO OBIEKT OŚWIETLENIE ULICY ADRES MIERZYN UL MIERZYŃSKA - WĘDROWNA DZ NR 337, 339, 746 OBRĘB MIERZYN BRANśA ELEKTROENERGETYCZNA INWESTOR GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA DOBRA

Bardziej szczegółowo

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. - brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. - brak 1. Zakres robót. Przedmiotem opracowania dokumentacji jest montaż instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków P-3 w miejscowości Potryty gm. Jeziorany dz. nr 58/1. - montaż zalicznikowej wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008 NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI LESZCZ - KALBORNIA - DĄBRÓWNO ADRES INWESTYCJI : LESZCZ, KALBORNIA, DĄBRÓWNO GM. DĄBRÓWNO INWESTOR : URZĄD GMINY DĄBRÓWNO BRANŻA : ELEKTRYCZNA CPV-45310000-3

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI I PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Gmina Miejska w Sławnie ul. M. C. Skłodowskiej 9, Sławno. mgr inż. Andrzej Żemojdzin

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Gmina Miejska w Sławnie ul. M. C. Skłodowskiej 9, Sławno. mgr inż. Andrzej Żemojdzin Pracownia Projektowa ELBI Adres: Tel/fax.: (094) 342-34-90 Stare Bielice 70 i E-mail:elbiprojekt@interia.pl 76-039 Biesiekierz Biuro: Woj. Zachodniopomorskie ul. Szczecińska 25A (p.320) NIP: 669-232-66-94

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA Egz. nr Jednostka projektowa: inż. Franciszek Hrehorowicz, 56-400 Oleśnica, ul. mjr Henryka Sucharskiego 6K/3 tel. 502723429 Inwestor Nazwa zadania Adres inwestycji Nazwa opracowania Gmina Dobroszyce 56-410

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi gminnej dz. nr 203. LOKALIZACJA: Rożnów dz. nr 203 gm. Gródek nad Dunajcem CPV :

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi gminnej dz. nr 203. LOKALIZACJA: Rożnów dz. nr 203 gm. Gródek nad Dunajcem CPV : ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul.śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl K R S 0000 193545 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia TOM I P R O J E K T B U D O W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Kąpielisko otwarte "START" - Zasilanie placu budowy ADRES

Bardziej szczegółowo

3. Spis rysunków 4. Informacja BiOZ

3. Spis rysunków 4. Informacja BiOZ Zawartość opracowania: 1. Część ogólna 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Odpisy dokumentów 2. Opis techniczny 2.1 Informacje ogólne 2.2 Przyłącza kablowe 2.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OŚWIETLENIA DEDYKOWANEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH w ul. KOPERNIKA w PRUSZCZU GD. w DRODZE WOJEWÓDZKIE nr 226 w km ,72

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OŚWIETLENIA DEDYKOWANEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH w ul. KOPERNIKA w PRUSZCZU GD. w DRODZE WOJEWÓDZKIE nr 226 w km ,72 1 TADEUSZ ZAWISZA 80-347 Gdańsk, ul. Orłowska 5 D/24 NIP 584-158-43-21 tel./fax. (0-58) 556-22-48 kom. 695 437 480 Nr umowy: TI.032.119.2015 Tytuł inwestycji: Adres: Zamawiający: Stadium opracowania: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWA KLAUDYN ul. Brahmsa 17 tel ;

E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWA KLAUDYN ul. Brahmsa 17 tel ; E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-080 KLAUDYN ul. Brahmsa 17 tel.+48 604-633-346 ; e-mail:elkras@wp.pl Inwestor : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicy Prag Północ 03-708 Warszawa ul. Kłopotowskiego 15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.1 Spis zawartości. 2.1. Opis techniczny 2.2. Obliczenia techniczne 2.3. Uwagi końcowe 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OŚWIETLENIE, MONITORING

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OŚWIETLENIE, MONITORING 201 NAZWA INWESTYCJI: NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: KATEGORIA OBIEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OŚWIETLENIE, MONITORING OCHRONA I ZACHOWANIE ZABYTKOWEGO PARKU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo