Sprawa C-236/20. Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa C-236/20. Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:"

Transkrypt

1 Streszczenie C-236/20 1 Sprawa C-236/20 Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Data wpływu: 4 czerwca 2020 r. Oznaczenie sądu odsyłającego: Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Włochy) Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Strona skarżąca: 27 maja 2020 r. PG Strona pozwana: Ministero della Giustizia CSM Consiglio Superiore della Magistratura Presidenza del Consiglio dei Ministri Przedmiot postępowania głównego Skarga wniesiona do Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia Romagna (regionalnego sądu administracyjnego dla regionu Emilia-Romania) przez sędziego pokoju, stronę skarżącą, o stwierdzenie przysługującego mu prawa do nawiązania stosunku służbowego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin z Ministero della Giustizia (ministerstwem sprawiedliwości) oraz o nakazanie temu ostatniemu zapłaty różnic w wynagrodzeniach i innych opłat. PL

2 STRESZCZENIE WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA W TRYBIE PREJUDYCJALNYM SPRAWA C-236/20 Przedmiot i podstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Zgodność włoskiego prawa dotyczącego sędziów honorowych, w szczególności sędziów pokoju, z art. 20, 21, 31, 33 i 34 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, z klauzulami 2, 4 i 5 porozumienia ramowego zawartego w dyrektywie 1999/70/WE, z klauzulą 4 dyrektywy 1997/81/WE, z art. 7 dyrektywy 2003/88/WE, z art. 1 i 2 ust. 2 lit. A) dyrektywy 2000/78/WE, z zasadami prawa Unii dotyczącymi autonomii i niezawisłości sędziowskiej oraz z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej Trybunałem ) w dziedzinie zatrudnienia. Pytania prejudycjalne 1) Czy art. 20, 21, 31, 33 i 34 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, dyrektywa 1999/70/WE dotycząca pracy na czas określony (klauzula 2 i 4), dyrektywa 1997/81/WE dotycząca pracy w niepełnym wymiarze godzin (klauzula 4), dyrektywa 2003/88/WE dotycząca czasu pracy (art. 7), dyrektywa 2000/78/WE [art. 1, 2 ust. 2 lit. a)] dotycząca równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy stoją na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowań krajowych, takich jak włoskie uregulowania zawarte w ustawie 374/91 z [późniejszymi zmianami] i dekrecie ustawodawczym 92/2016, zgodnie z utrwaloną wykładnią przyjętą w orzecznictwie, na podstawie których sędziowie pokoju jako sędziowie honorowi nie tylko nie są zrównani pod względem uposażenia, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej z sędziami zawodowymi, ale są całkowicie wyłączeni z jakiejkolwiek formy zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej gwarantowanej pracownikowi sektora publicznego? 2) Czy wspólnotowe zasady dotyczące autonomii i niezależności sędziów, a w szczególności art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stoją na przeszkodzie stosowaniu uregulowań krajowych takich jak włoskie uregulowania, zgodnie z którymi sędziowie pokoju jako sędziowie honorowi nie tylko nie są zrównani pod względem uposażenia, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej z sędziami zawodowymi, ale są całkowicie wyłączeni z jakiejkolwiek formy zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej gwarantowanej pracownikowi sektora publicznego? 3) Czy klauzula 5 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) podpisanego w dniu 18 marca 1999 r., zawartego w załączniku do dyrektywy 1999/70/WE, stoi na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowań krajowych, takich jak włoskie uregulowania, zgodnie z którymi, powołanie na czas określony sędziów pokoju jako sędziów honorowych ustanowione początkowo na 8 lat (cztery plus cztery) może zostać systematycznie przedłużone na kolejne 4 lata, nie przewidując przy 2

3 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA I IN. tym zamiast przekształcenie w stosunek pracy na czas nieokreślony żadnej skutecznej i odstraszającej sankcji? Powołane przepisy prawa Unii Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej: kartą ): art. 20, 21, 31, 33, 34 i 47. Artykuł 45 TFUE. Dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC (Dz.U. 1999, L 175, s. 43). W szczególności klauzule 2, 4 i 5 porozumienia ramowego zawartego w tej dyrektywie (zwanego dalej porozumieniem ramowym ). Dyrektywa 1999/81/WE Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony (Dz.U. 1999, L 14, s. 9): klauzula 4. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. 2003, L 299, s. 9): art. 7. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. 2000, L 303, s. 16): art. 1 i 2 ust. 2 lit. a). Przywołane przepisy prawa krajowego Konstytucja włoska: art. 107 akapit 3, zgodnie z którym [s]ędziowie różnią się między sobą tylko ze względu na zróżnicowanie pełnionych przez nich funkcji i art. 36 dotyczący niezbywalnego prawa pracownika do urlopu. Ustawa z dnia 21 listopada 1991 r. nr 374 o ustanowieniu urzędu sędziego pokoju, która ustanowiła urząd sędziego pokoju i określiła maksymalny czas jego pełnienia jako osiem lat (dwie kadencje, po cztery lata każda). Zgodnie z art. 1 ust. 1 sędzia pokoju sprawuje wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych oraz pełni funkcję mediatora w sprawach cywilnych. Sędzia pokoju jest zobowiązany, przed mianowaniem, do odbycia sześciomiesięcznego stażu (art. 4-bis), a następnie do obowiązkowego szkolenia ustawicznego. Mianowanie i wykonywanie funkcji sędziego pokoju jest bezwzględnie nie do pogodzenia z wykonywaniem jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej, publicznej lub prywatnej [art. 5 ust. 1 lit. g)], jak również z jakimkolwiek urzędem politycznym (art. 8), co powoduje, że poza przyznanym sędziom pokoju uprawnieniem do wykonywania zawodu prawnika poza okręgiem sądu, do którego należą, oraz w granicach przewidzianych w art. 8 ust. 1-bis i 1-ter, istnieje obowiązek wyłączności w pełni 3

4 STRESZCZENIE WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA W TRYBIE PREJUDYCJALNYM SPRAWA C-236/20 analogiczny do innych pracowników publicznych. Zgodnie z art. 10 sędzia pokoju jest zobowiązany przestrzegać obowiązków przewidzianych dla sędziów zwyczajnych. Ponadto podlega on władzy dyscyplinarnej Consiglio Superiore della Magistratura (najwyższej rady sądownictwa). Zgodnie z art. 11 uposażenie przewidziane za pełnienie funkcji sędziego pokoju obejmuje z jednej strony dodatek stały, a z drugiej strony dodatek zmienny oparty na liczbie przeprowadzonych rozpraw, przypisanych mu spraw i wykonanych czynności, który nie może przekroczyć maksymalnego pułapu. Czas pełnienia urzędu sędziego pokoju, początkowo przewidziany przez ustawę nr 168/2005, był przedmiotem licznych aktów normatywnych: od dekreto-legge (dekretu z mocą ustawy) nr 115/2005, przekształconego ustawą nr 168/2005, który przedłużył ośmioletni termin, przewidując kolejną czteroletnią kadencję, po decreti legislativi (dekrety ustawodawcze) nr 92/2016 i nr 116/2017. Ten ostatni, w szczególności, przewiduje w art. 29, że kadencje sędziów honorowych pełniących służbę w dniu jego wejścia w życie może zostać przedłużona, po upływie czteroletniego okresu, o trzy kolejne czteroletnie okresy. Zwięzłe przedstawianie okoliczności faktycznych i postępowania 1 Skarżąca, która pełniła nieprzerwanie funkcję sędziego pokoju od dnia 3 lipca 2002 r. do dnia 31 maja 2016 r., wniosła do Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia Romagna (regionalnego sądu administracyjnego dla regionu Emilia- Romania) skargę o stwierdzenie przysługującego jej prawa do nawiązania stosunku służbowego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin z Ministero della Giustizia (ministerstwem sprawiedliwości). Zasadnicze argumenty stron postępowania głównego 2 Skarżąca twierdzi, że sędziowie pokoju są porównywalni, z punktu widzenie pełnionych funkcji, z sędziami zawodowymi, w związku z czym powinno zostać uznane ich prawo do stosunku służbowego. 3 Na poparcie tego twierdzenia skarżąca podnosi, że sędziowie pokoju sprawują wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych tak samo jak sędziowie zawodowi, w granicach przyznanych przez prawo uprawnień w zakresie przedmiotu i wartości; są włączeni w organizację Ministero della Giustizia (ministerstwa sprawiedliwości), które jest ich pracodawcą; są zobowiązani przestrzegać określonego z góry czasu pracy i kalendarza rozpraw; mają obowiązek wyłączności, tak jak każdy urzędnik państwowy, z zastrzeżeniem możliwości wykonywania czynności prawnych poza okręgiem sądu, do którego należą; są zobowiązani przestrzegać obowiązków przewidzianych dla sędziów zwyczajnych i podlegają, tak jak oni, władzy dyscyplinarnej Consiglio Superiore della Magistratura (najwyższej rady sądownictwa); otrzymują wynagrodzenie miesięczne składające się z części stałej i części zmiennej; przeciętne wynagrodzenie brutto sędziego pokoju wynosi ,00 EUR; podatkowo 4

5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA I IN. przychody sędziego pokoju są zrównane z przychodami z zatrudnienia, przy zastosowaniu takich samych odliczeń jak w przypadku urzędników służby cywilnej (z wyłączeniem, oczywiście, ubezpieczeń społecznych, w braku ochrony). 4 W świetle przedstawionych wyżej argumentów skarżąca twierdzi, że włoskie prawo dotyczące sędziów honorowych jest niezgodne z uregulowaniami Unii w dziedzinie zatrudnienia, a także z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2012 r., O Brien, C-393/10, w którym została stwierdzona, w odniesieniu do angielskich sędziów honorowych, zasadnicza tożsamość ich funkcji w stosunku do funkcji sędziów zawodowych, a zatem nierówne traktowanie tych dwóch kategorii sędziów uznano za niezgodne z prawem. Zwięzłe uzasadnienie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Przytoczone orzecznictwo Trybunału 5 Sąd odsyłający, odnosząc się do orzecznictwa Trybunału, zauważa, że pojęcie pracownika w prawie Unii nie wydaje się jednoznaczne, zmieniając się w zależności od dziedziny, do której ma zastosowanie, i nie może być definiowane poprzez odesłanie do prawa państw członkowskich (wyroki: z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie C-85/96 Martínez Sala; z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie C-256/01 Allonby). W odniesieniu do definicji tego pojęcia, przewidzianej w art. 45 TFUE, Trybunał konsekwentnie opiera się na trzech obiektywnych kryteriach: rzeczywisty i efektywny charakter świadczenia, podleganie kierownictwu odbiorcy świadczenia oraz odpłatny charakter świadczenia (wyroki: z dnia 31 maja 1989 r., Bettray, C-344/87; z dnia 14 grudnia 1989 r., The Queen, C-3/87; z dnia 8 czerwca 1999 r., Meeusen, C-337/97; z dnia 23 marca 2004 r., Collins, C-138/02). 6 Ponadto zdaniem Trybunału samo pojęcie»pracownika«w rozumieniu prawa Unii należy definiować w oparciu o obiektywne kryteria, które charakteryzują stosunek pracy z uwzględnieniem praw i obowiązków danej osoby, w związku z czym zasadniczą cechą [stosunku pracy] jest okoliczność, że dana osoba wykonuje przez pewien okres na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem świadczenia, za które w zamian otrzymuje wynagrodzenie (wyroki: z dnia 4 grudnia 2014 r., FNV Kunsten Informatie Media, C-413/13; z dnia 21 lutego 2013 r., L.N., C-46/12; z dnia 10 września 2014 r., Haralambidis, C-270/13). 7 Trybunał włączył ponadto do zakresu stosowania art. 45 TFUE również inne rodzaje pracowników, takich jak pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownicy sezonowi i inni (wyroki: z dnia 23 marca 1982 r., Levin, C-53/81; z dnia 3 czerwca 1986 r., Kempf, C-139/85; z dnia 26 lutego 1992 r., Raulin, C-357/89; z dnia 21 czerwca 1988 r., Brown, C-197/86). 5

6 STRESZCZENIE WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA W TRYBIE PREJUDYCJALNYM SPRAWA C-236/20 8 Trybunał wyjaśnił również, że w przypadku gdy wykonywana działalność jest zasadniczo identyczna, porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy stoi [ ] na przeszkodzie temu, by dla potrzeb dostępu do systemu emerytalnego prawo krajowe wprowadzało rozróżnienie między sędziami pracującymi w pełnym wymiarze czasu pracy a sędziami pracującymi w niepełnym wymiarze czasu pracy i wynagradzanymi na podstawie dniówek, chyba że obiektywne powody uzasadniają takie zróżnicowanie, co podlega ocenie sądu odsyłającego. Ponadto sama tylko okoliczność, iż sędziowie są zakwalifikowani jako osoby zajmujące stanowisko sędziowskie, nie wystarcza, by pozbawić ich dobrodziejstwa uprawnień wynikających z porozumienia ramowego (wyrok z dnia 1 marca 2012 r., O'Brien, C-393/10). 9 W odniesieniu do klauzuli 4 i 5 porozumienia ramowego przywołane zostało orzecznictwo Trybunału dotyczące, odpowiednio, pojęcia obiektywnych powodów jako jedynego uzasadnienia odmiennego traktowania pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony (wyrok z dnia 13 września 2007 r., Del Cerro Alonso, C-307/05), oraz nadużywania umów na czas określony (wyrok z dnia 7 marca 2018 r., Santoro, C-494/16). Uzasadnienie wystąpienia z pytaniami prejudycjalnymi 10 Sąd odsyłający ma wątpliwości co do zgodności włoskich uregulowań dotyczących sędziów honorowych z prawem Unii w dziedzinie zatrudnienia, ponieważ sędzia pokoju, mimo że jego stosunek służbowy jest klasyfikowany jako honorowy, pełni funkcje sądownicze całkowicie porównywalne do funkcji sędziów zawodowych, a w każdym razie do funkcji pracownika zatrudnionego przez organ władzy publicznej. 11 Sąd ten wyjaśnia jednak, że utrwalone orzecznictwo włoskie, a w szczególności orzecznictwo Corte di Cassazione (sądu kasacyjnego), wyklucza możliwość zaszeregowania sędziego pokoju jako urzędnika służby cywilnej, ponieważ nie posiada on typowych cech ego ostatniego. 12 Urzędnicy państwowi są bowiem wybierani w drodze konkursu, podczas gdy wybór sędziów honorowych ma charakter polityczno-dyskrecjonalny. Urzędnik państwowy jest również włączony do aparatu organizacyjnego administracji publicznej w sposób strukturalny i zawodowy, podczas gdy osoba pełniąca urząd honorowy jest włączona w sposób czysto funkcjonalny. Wykonywanie funkcji honorowych nie podlega szczególnym uregulowaniom, podczas gdy stosunek służby publicznej jest regulowany przez szczególny statut. Ponadto, podczas gdy urzędnik państwowy otrzymuje rzeczywiste wynagrodzenie, wynagrodzenie za urząd honorowy stanowi dodatek. Wreszcie, czas trwania stosunku zatrudnienia w służbie publicznej jest zazwyczaj nieokreślony, podczas gdy urząd honorowy ma charakter terminowy. 6

7 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA I IN. 13 Sędziowie pokoju są zatem wykluczeni z wszelkiego systemu zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej, także w odniesieniu do ochrony zdrowia, macierzyństwa i rodziny, a także z niezbywalnego prawa każdego pracownika do urlopu, o którym mowa w art. 36 konstytucji. 14 Natomiast sędziowie zawodowi są związani stosunkiem pracy w systemie prawa publicznego w rozumieniu art. 3 decreto legislativo (dekretu ustawodawczego) nr 165 z dnia 30 marca 2001 r., a zatem są pracownikami. 15 Sąd odsyłający twierdzi, że sama kwalifikacja prawna stosunku służby publicznej jako stosunku honorowego nie wydaje się wystarczająca, aby wykluczyć istnienie faktycznego i prawnego stosunku pracy. Ponadto dyskryminacja ze szkodą dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudnionych na czas określony nie jest uzasadniona obiektywnymi i przejrzystymi kryteriami, ponieważ uregulowania dotyczące sędziów pokoju nie zawierają precyzyjnych i konkretnych elementów, które odróżniałyby stosunek pracy od ich sytuacji. Przeciwnie, uregulowania te sprowadzają się do korzystania w sposób intensywny, ciągły i w pełnym wymiarze czasu z pracy sędziów pokoju, po niskich kosztach, bez zapewnienia jakiejkolwiek gwarancji lub ochrony dla celów zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej, i bez gwarancji ciągłość służby, lecz uciekając się do nieuzasadnionych powtórzeń stosunków pracy zawieranych na czas określony. 16 Ponadto nie można szukać obiektywnych powodów odmiennego traktowania w abstrakcyjnej możliwości wykonywania przez sędziego pokoju zawodu adwokata poza swoim okręgiem. Jak bowiem orzekł Trybunał w wyroku O Brien, C-393/10, w odniesieniu do brytyjskich sędziów honorowych, [n]ie sposób [ ] twierdzić, że sędziowie pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy oraz recorders nie znajdują się w porównywalnej sytuacji ze względu na różnice w przebiegu ich drogi zawodowej, ponieważ bardziej istotne jest to, czy wykonują oni taką samą działalność. 17 Obiektywnych powodów nie mogą stanowić również różnice dotyczących trybu wyboru sędziów ani formalne uznanie wypłacanego wynagrodzenia jako dodatku, przy uwzględnieniu wyraźnie wzajemny charakteru stosunku pracy. Wreszcie, obiektywnego powodu nie może stanowić również określony czas trwania stosunku pracy, ponieważ pracownik zatrudniony na czas określony powinien co do zasady korzystać z takich samych praw jak pracownik zatrudniony na czas nieokreślony; ponadto systematyczne przedłużanie misji przez długi czas spowodowało w rzeczywistości pewien rodzaj stabilizacji stosunku o charakterze honorowym. Sędzia pokoju, wbrew temu, co twierdzi Corte di cassazione (sąd kasacyjny), jest zatem włączony do aparatu organizacyjnego administracji wymiaru sprawiedliwości. 18 Nawet gdyby uznać, że wyżej wymienione cechy funkcji sędziów pokoju stanowią obiektywne powody uzasadniające odmienne traktowanie sędziów pokoju w porównaniu z sędziami zawodowymi, rozróżnienie to może jedynie 7

8 STRESZCZENIE WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA W TRYBIE PREJUDYCJALNYM SPRAWA C-236/20 pozwolić na wykluczenie prawa do pełnego zrównania, a tym samym zastosowania do sędziów pokoju takiego samego traktowania pod względem ekonomicznym i zabezpieczenia społecznego jak sędziów zawodowych, lecz nie może prowadzić do zanegowania wszelkich praw, takich jak prawo do godziwego wynagrodzenia, do emerytury, do ochrony zdrowia i macierzyństwa oraz do ciągłości stosunku pracy w przypadku nadużycia w postaci powtarzania stosunku na czas określony. 19 Co więcej, rozpatrywane ustawodawstwo włoskie wydaje się nieodpowiednie również dla ochrony autonomii i niezawisłości funkcji sądowniczej pełnionej przez sędziów pokoju, zagwarantowanej w szczególności w art. 47 karty i w art. 6 EKPC. 20 Sąd odsyłający ma również wątpliwości co do zgodności rozpatrywanych przepisów włoskich z klauzulą 5 porozumienia ramowego w odniesieniu do systematycznego przedłużania misji sędziego pokoju, również ze względu na okoliczność, że nie zostały przewidziane skuteczne i odstraszające sankcje, które stanowiłyby alternatywę dla nieprzekształcenia stosunku pracy w stosunek pracy na czas nieokreślony. 21 Wreszcie, zdaniem sądu odsyłającego, aktualna zawisłość przed Trybunałem innych spraw mających za przedmiot zgodność z prawem Unii włoskich przepisów dotyczących sędziów honorowych (sprawy C-658/18 i C-834/19) nie wyklucza istotnego znaczenia niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, ponieważ pytania prejudycjalne zadane w tych dwóch sprawach nie obejmują w pełni niezgodności zauważalnych w uregulowaniach krajowych. 22 W świetle powyższych rozważań sąd odsyłający postanowił skierować do Trybunału wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. 8

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 17.04.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0930/2002, którą złożyła Maria Hortatou (Grecja), w imieniu Stowarzyszenia Pracowników Kontraktowych OPAP

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat działań następczych w związku ze skargą zarejestrowaną pod numerem referencyjnym CHAP(2013) 2870

Informacje na temat działań następczych w związku ze skargą zarejestrowaną pod numerem referencyjnym CHAP(2013) 2870 Informacje na temat działań następczych w związku ze skargą zarejestrowaną pod numerem referencyjnym CHAP(2013) 2870 Komisja Europejska odnosi się do szeregu skarg, które otrzymała w związku z potencjalnym

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości dokonuje wykładni porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony wzmacniając ochronę pracowników

Trybunał Sprawiedliwości dokonuje wykładni porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony wzmacniając ochronę pracowników CJE/06/54 4 lipca 2006 Kontakty z Mediami i Informacja KOMUNIKAT PRASOWY nr 54/06 4 lipca 2006 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-212/04 Konstantinos Adeneler i in. / Ellinikos Organismos Galaktos

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy

z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy U S T AWA z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy Projekt Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 151 4, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III KRS 16/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 maja 2016 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat działań następczych w związku ze skargami zarejestrowanymi pod numerem referencyjnym CHAP(2013)01917

Informacje na temat działań następczych w związku ze skargami zarejestrowanymi pod numerem referencyjnym CHAP(2013)01917 Informacje na temat działań następczych w związku ze skargami zarejestrowanymi pod numerem referencyjnym CHAP(2013)01917 Komisja Europejska otrzymała wiele skarg dotyczących potencjalnego nadużywania kolejnych

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 26.09.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0391/2005, którą złożyła Penelope Mountzourea-Panagiotou (Grecja), z 8 podpisami, w sprawie domniemanej dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II UK 322/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 kwietnia 2018 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z wniosku M. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. o zasiłek

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania. Imię i nazwisko prelegenta Firma VI EDYCJA. Konwent Prawa Pracy

Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania. Imię i nazwisko prelegenta Firma VI EDYCJA. Konwent Prawa Pracy Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania Imię i nazwisko prelegenta Firma VI EDYCJA Konwent Prawa Pracy 1 Umowy terminowe w kodeksie pracy Rodzaje umów terminowych: 1. Umowa o pracę na okres

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.) nie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II UK 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 czerwca 2013 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z wniosku K. R. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 stycznia 2000 r. I PKN 490/99

Wyrok z dnia 26 stycznia 2000 r. I PKN 490/99 Wyrok z dnia 26 stycznia 2000 r. I PKN 490/99 Uprawnienia z tytułu przeniesienia w stan spoczynku przysługują jedynie tym arbitrom Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, którzy powołani zostali na stanowisko

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 210/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 marca 2006 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski Sygn. akt II BU 2/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 czerwca 2011 r. SSN Bogusław Cudowski w sprawie z wniosku J. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wysokość emerytury, po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I PK 83/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 marca 2019 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa A. K. przeciwko [ ] Urzędowi Wojewódzkiemu w Ł. o wynagrodzenie za pracę, po

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 20 marca 2014 r.(*) Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku W sprawie C 72/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 54/14 Luksemburg, 8 kwietnia 2014 r. Kontakty z Mediami i Informacja Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. I UK 370/05

Wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. I UK 370/05 Wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. I UK 370/05 Prawo uczelni niepaństwowej do odmiennego uregulowania praw i obowiązków pracowników w statucie tej uczelni (art. 138 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II PK 213/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 grudnia 2013 r. SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa X.Y. przeciwko Ministerstwu Finansów o uchylenie oceny okresowej, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UK 102/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2018 r. SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania,,z. Spółki Akcyjnej w K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 318/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lutego 2016 r. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt II PK 253/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 października 2018 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z powództwa B. J. przeciwko "P." Sp. z o.o. we W. o ekwiwalent pieniężny za urlop

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 958)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 958) Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 958) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 maja 2000 r. I PKN 623/99

Wyrok z dnia 9 maja 2000 r. I PKN 623/99 Wyrok z dnia 9 maja 2000 r. I PKN 623/99 1. Wyłączenie prawa do jednorazowej odprawy z art. 75 KP pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru dotyczy tylko takiej sytuacji, w której przysługuje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU. z dnia 19 października 2018 r.(*)

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU. z dnia 19 października 2018 r.(*) POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 19 października 2018 r.(*) Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych Artykuł 279 TFUE Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych Regulamin postępowania

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL. Poprawka. Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE

PL Zjednoczona w różnorodności PL. Poprawka. Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE 25.5.2018 A8-0319/51 Poprawka 51 Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE Sprawozdanie Elisabeth Morin-Chartier Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016)0128 - C8-0114/2016-2016/0070(COD))

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Teresa Flemming-Kulesza Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Teresa Flemming-Kulesza Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Palestra 41/5-6(473-474), 242-246 1997 I Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy

Bardziej szczegółowo

Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) MAGNA CARTA Sędziów (Zasady podstawowe)

Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) MAGNA CARTA Sędziów (Zasady podstawowe) Strasburg, 17 listopada 2010 r. CCJE (2010)3 Final Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) MAGNA CARTA Sędziów (Zasady podstawowe) Wprowadzenie: Z okazji 10 rocznicy powstania CCJE przyjęło na swoim

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt I PK 63/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2019 r. SSN Piotr Prusinowski w sprawie z powództwa D. T. przeciwko Z. O. - E. w C. o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, o odszkodowanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 367/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania C. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę,

Bardziej szczegółowo

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie,

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego Dyrektywa 2006/112/WE Podatek VAT Stawka obniżona Artykuły przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt III UK 413/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2019 r. SSN Krzysztof Rączka w sprawie z odwołania H. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. o emeryturę,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 marca 2005 r. I PK 199/04

Wyrok z dnia 16 marca 2005 r. I PK 199/04 Wyrok z dnia 16 marca 2005 r. I PK 199/04 Do pracowników podlegającym przepisom ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Sędziowie ad interim Sądu do spraw SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej ***I

Sędziowie ad interim Sądu do spraw SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej ***I P7_TA-PROV(2012)0295 Sędziowie ad interim Sądu do spraw SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KRS 5/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 maja 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Andrzej Wróbel

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 1 kwietnia 2004 r., II CK 130/03

Wyrok z dnia 1 kwietnia 2004 r., II CK 130/03 Wyrok z dnia 1 kwietnia 2004 r., II CK 130/03 Sprawy między członkami samorządu zawodowego przedsiębiorców, utworzonego ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SO 9/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 544/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 marca 2013 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 3 MARCA 2004 R. SNO 1/04

POSTANOWIENIE Z DNIA 3 MARCA 2004 R. SNO 1/04 POSTANOWIENIE Z DNIA 3 MARCA 2004 R. SNO 1/04 Przewodniczący: sędzia SN Halina Gordon-Krakowska. Sędziowie SN: Mirosław Bączyk, Herbert Szurgacz (sprawozdawca). Sąd Najwyższy Sąd Dyscyplinarny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. III PZP 6/06

Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. III PZP 6/06 Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. III PZP 6/06 Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt III PK 14/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 grudnia 2018 r. SSN Krzysztof Rączka w sprawie z powództwa T. Ł. przeciwko Izbie [ ] w S. o odszkodowanie za naruszenie zasady równego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I UK 2/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 września 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania B. P. Spółki Akcyjnej w B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zestawienie informacji o działalności Sądu do spraw Służby Publicznej Nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku ( )

1. Ogólne zestawienie informacji o działalności Sądu do spraw Służby Publicznej Nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku ( ) 1. Ogólne zestawienie informacji o działalności Sądu do spraw Służby Publicznej Nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku (2005 2009) 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 Nowe sprawy Sprawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 4 października 1996 r. III ZP 3/96

Uchwała z dnia 4 października 1996 r. III ZP 3/96 Uchwała z dnia 4 października 1996 r. III ZP 3/96 Przewodniczący SSN: Jerzy Kwaśniewski, Sędziowie SN: Adam Józefowicz, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, przy udziale Prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 marca 2001 r. II UKN 260/00

Wyrok z dnia 22 marca 2001 r. II UKN 260/00 Wyrok z dnia 22 marca 2001 r. II UKN 260/00 Przy ustalaniu dochodu rodziny uprawniającego do zasiłku wychowawczego, wówczas gdy od daty zawarcia małżeństwa do daty rozpoczęcia okresu zasiłkowego nie upłynął

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/0070(COD) Komisji Prawnej

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/0070(COD) Komisji Prawnej Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 2016/0070(COD) 17.1.2017 PROJEKT OPINII Komisji Prawnej dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 34/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2018 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania Z. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 października 2006 r. I UK 96/06

Wyrok z dnia 10 października 2006 r. I UK 96/06 Wyrok z dnia 10 października 2006 r. I UK 96/06 Pobieranie świadczenia przyznanego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w drodze wyjątku (art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach

Bardziej szczegółowo

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów?

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku ETS orzekł, że obowiązujące w Polsce ograniczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 11 kwietnia 2001 r. I PKN 351/00

Wyrok z dnia 11 kwietnia 2001 r. I PKN 351/00 Wyrok z dnia 11 kwietnia 2001 r. I PKN 351/00 Przewidziana w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 87, poz. 396) szczególna regulacja dla nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt III UK 202/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2019 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania K. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. o prawo do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 28.2.2015 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 1716/2012, którą złożyła Maria Iancu (Rumunia), w sprawie jej umowy o pracę we Włoszech oraz rzekomej

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Konstytucja wk 10 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Został ustanowiony nowelą konstytucyjną 26 marca 1982r Ustawa o TK została uchwalona 29 kwietnia 1985r TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY jest organem władzy sądowniczej, choć

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski Sygn. akt II PK 247/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 czerwca 2016 r. SSN Bogusław Cudowski w sprawie z powództwa M. J. przeciwko V. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 593/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie,

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie, POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 3 grudnia 2014 r.(*) Dyrektywa 92/83/EWG Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych Artykuł 27 ust. 1 lit. f) Zwolnienie od

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r. w przedmiocie projektów rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 28.2.2015 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0921/2012, którą złożył Sorin Stelian Torop (Rumunia) w imieniu związku urzędników służby cywilnej DGASPC

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZ 2/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lutego 2018 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Karol Weitz (sprawozdawca) w sprawie ze skargi D. S.o wznowienie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 550/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 stycznia 2017 r. SSN Piotr Prusinowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski Sygn. akt I BP 5/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2014 r. SSN Bogusław Cudowski w sprawie z powództwa A. Z. przeciwko S. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu Spółce

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski Sygn. akt II UK 237/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 marca 2018 r. SSN Bogusław Cudowski w sprawie z wniosku M. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o prawo

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1 i art.

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1 i art. L 173/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.7.2018 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSP 1/15. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSP 1/15. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSP 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

przekraczającego równowartość przeciętnej emerytury cywilnej pochodzącej z powszechnego systemu emerytalnego (art. 15c ust. 3 ustawy represyjnej).

przekraczającego równowartość przeciętnej emerytury cywilnej pochodzącej z powszechnego systemu emerytalnego (art. 15c ust. 3 ustawy represyjnej). 2 do 0%, co de facto oznacza wymazanie z życiorysu kilkudziesięciu tysięcy osób okresu kilkunastu lat ich aktywności zawodowej przed rokiem 1990, gdy - nie popełniając żadnego przestępstwa - działały w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia r.(*)

POSTANOWIENIE SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia r.(*) POSTANOWIENIE SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia 11.12.2014 r.(*) Odwołanie Służba publiczna Urzędnicy Odwołanie wniesione w innym języku niż język, w którym sporządzono orzeczenie Sądu do spraw Służby Publicznej,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-500/13

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-500/13 POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-500/13 Artykuły 167, 187 i 189 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III UK 122/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 maja 2019 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dawid Miąsik SSN Piotr

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 10 listopada 2014 r. Opinia Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji w przedmiocie ustalenia czy: 1. obowiązek realizacji praktyk doktoranckich, w formie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości UE mgr Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Trybunał Sprawiedliwości UE ZAGADNIENIA OGÓLNE TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Po co

Bardziej szczegółowo

Ne tle skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem

Ne tle skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-702889-III-12/LN 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości Ne tle skarg

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 296/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 kwietnia 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 5 lutego 2015 r.(*)

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 5 lutego 2015 r.(*) POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 5 lutego 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne Opodatkowanie produktów energetycznych Dyrektywa 2003/96/WE Artykuł 2 ust. 3 Bezpośrednia skuteczność Dodatki do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek Sygn. akt I CSK 721/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2018 r. SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa,,m.. Leasing spółki z o.o. w W. przeciwko K.W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedną z siedmiu instytucji UE. W jego skład wchodzą trzy organy sądownicze: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i Sąd

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 345/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska Sygn. akt II UK 4/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 lutego 2019 r. SSN Beata Gudowska w sprawie z wniosku "F." [ ] Spółka z o.o. w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych [ ] Oddział

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UK 107/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2019 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z odwołania E. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 2 listopada 2008 r. Druk nr 346 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt III PK 73/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 czerwca 2013 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Beata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 347/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 kwietnia 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 marca 2010 r. Druk nr 811 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 17 marca 2005 r. *

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 17 marca 2005 r. * KRANEMANN WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 17 marca 2005 r. * W sprawie C-109/04 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjałnym, złożony przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (53/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia włoskiej Izby Deputowanych, dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy ZAPISY DOTYCZĄCE RÓWNOUPRAWNIENIA I NIEDYSKRYMINOWANIA ZAPISANE W POLSKIM KODEKSIE PRACY Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy Art. 10. 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 103/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 kwietnia 2016 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo