Telefon redakcji nocnej poczt" oraz w Administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telefon redakcji nocnej poczt" oraz w Administracji"

Transkrypt

1 '. o ' Katowice, oledzle)a 11 marca Ńr.71.-łdyfolW poałowa al.zczoąa ryc:zaltem. c:e_ dz_lel_zeco Dumera 20...zy. t" ::s Ol... o l""o Dziś 20 SłrOD Dzł' dodatek rctldłezy i dodatek "Gu.tUk" Dziennik "'poświęcony sprawom narodowym i społecznym na Kresach Zachodnich... Telefon redakcji nocnej poczt" oraz w Administracji Telefon RedakcJa Admlnlstrada: Katowice, ul. Jaclellońska Ci Abonament miesi"czny: przez Konto P. K. O Redaktor naczelny: E d war d R u m u n. : Z:o 5 0::'pr:ezd,;:,c:t ie Ul "O N >n -< ZWYCĘSK ŚLĄSK " o C o V' 't ;;j )t -< Rvsowal Stal/islaw UgOlE. ::t " ;/ Gnębiony przez cale wieki, Od swych rodzimycll oderwan pli, Bliski tej Polszce, a tak daleki... Ciężkiej niewoli przeżywał dni... Nie Z1flog{y męki ni deprawacje Ludu, co karmią by/a mil klęska, Ni kllltllrkamply, li slanll racje --- Nie dal najeźdźcom swojego Szlęskal Na swym rodztilllym stanq/ zagonie, Jako ten rycl'rz bez skaz i trwogi, W żylaste, krzepkie lcapi/ d/anit' Broli, v się wrażrj lstrzrdz pożogi... Chociaż /llll zdradę sieją do duszy, Choć jeszcze czeka ziemia opolska, Łatlcllch /t'woli jllż swojej skruszy/, wota światu, że tli jest Polska!

2 Str. 2 POLSKA ZACHODNA r. 71 Nr. 71 W ODl\RZE ZEM ŚLĄSKE) Te art",tyc, a:t"ch i dr.unat..\\ iadcz pr.ocy re Dy () trj lue :,a" 2 dl. ieg( Ma iir '.:lnu ck.ach Dr. \\' Michał oj,'woall Grażyr'iski Ślą,kt. Ks. Dr. Biskup Arkadjusz Slą,k, Lisiecki Wzajemne poszanowanie i uznanie władzy świeckiej duchownej jest najlepsza rękojmią zczęścia i dobrobytu obywateli. n; l/>', ' \-""'---, " : i..." r ' f r' t i -" ' -,... Budujący się gmach Województwa Śląskiego w Katowicach przy ulicy JagielloiJskiej. Kościół i Klasztor 00. Franciszkanów w Panewniku...,.. ; '!;,, j Kościół w Wielkich Piekarach. w którym sic; mieści sławny cudami obraz Matki Boskiej. Pomnik Powstalca w Królewskiej Hucie. Dzisiaj właśnie mija 248 lat od dnia, w którym cesan: austrjacki Leopold l wraz z całym dworem modlił sil; pl'l,ed cudownym obrazem Matki Boskiej z Pie\..'u.' przewiezionym na j!,\.[o prośbę, a.a prl.yl.woleniem Biskupa Krakowskiego do Pragi C,('skicj, gdzie wówczas panowała si ri\ l.na.aral.a, zabijajqca tysi'lcc lud/,

3 i,1 71 Nr.?!-. POLSKA ZACHODNA Str. 3 Teatr Polski w Katowicach Teatr Polski w Katowicach - ta bodaj najbardziej kresowa placówka artystyczna polska sumiennie prowadzi swą pracę i chlubnie zapisuje się na kartach sceny polskiej. Frekwencja jaką się cieszą przedstawienia komedji i dramatu. a zwłaszcza opery stale wypełniającej salę teatru po brzegi, swiadczą najlepiej o fachowem i sprężyste m kierownictwie i o sumiennej pracy reżyserów oraz całego zespołu. Dyrekcja nie zapomina również i o rodzimej twórczości. że wymienimy tylko trjumfalny szereg przedstawień "Casanowy" Różyckiego. "Tomcia Palucha" Zbierzchow3kiego. a obecnie będący w próbach dramat historyczny slą,kiego autora Jaronia p. t. "Konrad Kędzierzawy". Mamy nadzieję, że na tern nie jkoniec i że jeszcze po za "znanemi firn:ami" szereg nowych talentów będzie święcić swój debjut autorski na dc,kach katowickiej sceny. Wacław Nowakowski dyr, art. Marjan Sobąński.. Dyrektor -- Teatru - Polskie -- o c. Milan Zuna kierownik Opery \' ".-"' :-' :;r...,....:tl.,tomcio Paluch" bajka sceniczna Zbierzchowskieg-o. Dekoracja do opery..aida" Verdieg-o -"1- " '- _. i };-: ł..... Wiosna idzie ckar, udzi, Jeszcze dwa, trzy tygodnie, 11 budzlll'a się wiosna ściągnie la piękny Plac Wolności rzl'szl' 111s7,Yl'h milu iliskich wraz z mamusiami nianiami.

4 ....f. ', :, "., Str. 4 pro L S K A Z A C H o D N A Nr, 71 Czy znasz swój kraj'? (nasz konkurs obrazkowy) N Zgodnie z zapowiedzią w dzisipj 7ym" numerze naszego pisma rozpoczynamy dziś tym typowo ślą kim krajobrazem szereg fotografji z całej Polski. Termin"nadsyłania odpowiedzi dla tego obrazka upływa z dniem 18 b. m. Rozlosowaną będzie jedna nagroda - "Krzyżacy", powieść Henryka Sipnkiewicza, w oprawip,!.rh!,' i.'_-.'...!. ;'..."...!J 'i; H (! - ; :ị Kościół Najświętszej Maryi Panny w Katowicach Z architektury kościelnej Śląska Odhito w Drukarni "Grnlill" w Krnkowic, ul. Batorego lo, pod Xll'ządcl J, Riplll'l'l ; Drugie zadanie lhszpgo konkursu obrazkowego (puhl wal'unki wl'wnąh1. lhllhcłu) F! pm J CZ mi o (piec ra\\'1 delll bju Ural, o "te [l' al. CZC ł:aka rwy rras, r:'ics,_,et' \. ier 7\, \\'1!,() r 1'0 i< 7nan " r pa o mice 1:0,.O!J( h:zc z::mi L\ to łi:,at q' 1 : \ 'J, J;!lk,,' i. e;, ; C li T ca e 1 /0 "r.' \'1 [;<:"'!-ł"'c ':;' " : ii i \,h:l]{ :11 \..,' \'1" ',!l!',i,) \\',h' \P':l 1'",-h\ n1 ('ll " \\' i J::\.. l 1\1', \:11 ":1\ k " ) \\',."1,; \\ 1\..'C l,.','11, h,11\:11 \\ ht)\ ni \Yi :';111111, :, \\'\ 1"1,1:1, 1." Pi \i ',' rl'spnl 1 /1';1:1".,1'1'11, ;\!l' o l'l.'i l ttl r'qdl'tl \\'nr (.1\, \ \' c ::i:(:,:,nl'l,1l1 "'1\1(, :d i 'lllel \"'. ;"c r d 1;\111 C',lcj :

5 i... i - Nr. 71. POLSKA ZACHODNA' Str, " Kandydat na "meaennika", niemieckiego tragian,ofiar opilstwa. Katowice. t t. marca. Prasa domorosłych {ermanlzatorów posiłkujn ca ch niemiecka prasa zal{ran:czna wznowiła w związku z wvborami obrzydliwą na onkę antypolską, NielPiecka prasa za raniczna. a wśród niej rawct organy. uchodzące za poważne demokratyczne. pełne są cvnk1,nvch bzdur o polskim..terrorze wvborczym", Jrakło jeszcze tylko tym wiadomotciom o "terrorze" pikantnego ukoronowania. a 1(' autentycznego trupa niemieckiego męczcnnika. Lecz od czegoż pomysłowość hakaty. Oto skorzystano z tego. te gor!'wy agitator S-stki - jak to określa prasa niemiecka. niejaki Józef Cehulla. r,icszkający w okolicy Katowic. a pracuj,.cy w kopalni za granicą. gdzie się za \"ieruszył i ni dzie go nie można było ni iywcgo ni umarłego znaleźć. Ale oto na pog-raniczu polsko - niemieckim znalczio 1'0 jakieś przedmioty. w których rozpoznano rzeczy. należące do owego Cebul " Punkt zaczepienia do antypolskiej 'ag-onki był gotowy. W mh prasa nlel1ieclca zrobiła z Cebul1l ofiary [rwawego terroru polsldego. a germanizatorski "Oberschleslscher Kurer" posunilr swą ł.,ezczelność do tero. że na swych ł:lmach zamieścił komunikat prusldej policji w livtomiu. a w komentarzu do tego tomu!likatu nsynuował. że zaginiony Ccbulla siał się ofiarą terroru poskicgo! W wv \', odach "Oberschl. Kuriera" p. t. "Einc dunkle Vermisstengeschichte" nie czuło s:ę żalu po..mcczenniku". ale ra.:zej cichą radość. żc oto znalazł się kapitalny żcr dla antypolskiej prop::g-andy. Tymczasem cała ta "wielce tajemnl Cl,a historia" znalazła rozwlazanlc bar. dzo prozaiczne. a dla germanlzator klch hrzykaczy worost kompromltujace! mieniny Marsz. Piłsudskiego w s:,licy. Waszawa, (A W). Te!;oroczny ohchód imienin Mars?;a!1<a Pitsudskie'!;o!H'Zv"otowany przez snecjalny komitet wykonawczy zapowiada si bardzo im [JO1l1jiCO. W największycn salach Warszawy tj. filharmonii, Ccllosseum i sali rady miejslde,i odbędą się uroczyste akademie. po których odbęd?;ie się uroczysty pochód pod Relweder. W teatrach i kinoteatrach odbcdą się bezplhtne przedstawienia dla żolnierz'\> g-arnizonu warszawskicgo. Na ulicach odbywać si<; będij koncerty ork:cst wojskowycr j cywilnvch. W teatrze \Vielkim odbcdzie ię ( alowe przedstawienie w obecno ci p, Marszalka PiłsudskieP.'o, korpusu dyrlomatycznei!:o i przedstawicieli miast" Warszawy. Ja{..Ortrh" krn"'ow!,( e t!c?:czą imieniny J\\arsz łka Piłsu(,s"le/{o. Kra!iów PAT. W dnill dzisicjszym wyrllsza drużyna Związlnt Strze c('l;ie' o oddzialu..orli\t" w Krakowie do Waszawy. aby w dzień imienin Marzalka Pit \1(Hdeg'o,dożyć Mil hold i \\'rcczyć adres od Strzelców krakowk'ch. \Vspomniana druzyna wyrt1sza 7. Krakowa po 'orzedniem nabożel1stwic w w(;cielc P. Marji. J)ru!c zwyci stwo M ::1"s1,l1 bt. Wlecieli, (A W). Pisma t ltejsze zajl11ują się bardzo intensywnie wynikami wyborów \V Polsce...N. fr. Presse" Dosadne zdemask wanle alarm6w hakatrstranel prasy. Mianowicie w..ostdeutsche Morl{en 1J0st" z dnia 10. J>m.. a więc organie na wskroś hakatystycznym. znajdujemy notatkę p. t. "Die Lelche des Oberhiiuers Cebulla g-efunden". A więc trud. Tak niestety trup. ale zgoła ne męczeński. Oto dolosi..ostdeutsche Morgenpost". że w stawie. znajdującym się w okolic v kopaln szarlejskiej po niemiecki"j stronie znaleziono zwłoki Cebulli..Wedle wszelkiego prawdopodobielistwa - po \\ tarzamy zdania hakatystycznego organu - zachodzi tu nieszczęśliwy wypadek. {dyż przy zwłokach znaleziono wszystkie wartościowe przedmbty peniądze. Cebulla - cytujemy dalej w krytycznym dnu odwedzał w Bytomiu liczne loltale przypuszczalne w pi Janym stanie wracając do domu. wpadł do stawu. Na ciele ne znaleziono żadnych zcwnętrznych obrażeń". Taki oto smutny zresztą dla Cebulli. kuniec..tajcmnlczej" historji. tras:icznej przygody pijanego człowieka. którego 18 55? COCl) Kr6trde włosy, smukła figura j odpowiednia surmia cdmł<tdzaj'l kc'vietę. Często nie wiemy, czy kobieta ma Jat 18, czy 35 1 Kobiety nowoc:csne wiedzą, że nic tak nie odmfarlza, jalt starannie pich: gnowana fryzura j cl'atego używają zaws:e Sh<tmpoo Eliua, któt y nadaje wksom jeclw<tbistą miękkość i puszystośc:. U ga: Sprzeda/rmy obecne t:1l<że Shampoo a la c<lmomile dla 1>lonuyn.:k <.złote opakowanie> SHAMPOO ELDA..--- Na liste nr. 1 głosuje cała prawie Małopolska Wschodnia. Wszystke głosy w Tarnopolskiem padną na nuluer t. Tarnopol. t l. 3. PAT. W Jut,zeJszych rupowanlalul polsk'eml w Trembowll. wyborach do Senatu spodzlcwać się mo- przyw dcy stronnictwa ch!opskle o Ż1(ł. wniofku1ac z nrftrojów. paml,l:1cych przemaw'ali 1t wiecu za ;Joparclem listy zarówno w mieście Jali carcm wołew6- numer l. W Przemyślanach w rłonlon ' dztwie. t1uże!to dl'alu łosttjących. Po- :d hoc wmltct, składający sę z przedzatem odczuw:lć się dale tendencja od- stawicieli wsz 'stl(ich lolh'lnych ugrnpodania wszyst'rłch Jt o!j6w no'sl[lch n 11- wali wydał odezwę do społeczeli5twa stę numer l. Mmo nie dojścia do skntlw l polslde:lo. nf1woh,lącą do oddana gro. porozumiena mędzy poszczeg61neml u- sów na listę BBWR. j)ilblikuje z tcj okazji sylwetkę Marszał- W l(otomy,1 n;,rodowl demokraci głosują na Jedynl(ę. ;a Pilsudskie o. zakreśloną z wielldet11 u\\'ielhienicm przcz warszawsldcp:o ko- KołomyJa. JO. 3. PAT...Gazeta Koto- kleh przy w 'boraeh do Senatu w zwlęrespondenta te!!:o pisma...n. W. Tage- myj,ka" w numerze z lo marca rb. za- tiszonym o!{fc U wo,tewmzklm przy blatl" ogłasza' artykuł pod tytułem: mle!>zcz komun!lmt lcomltchl bloku Ka- zmniejszonej liczbe mandatów (4). wy,,()'ur ie zwyci stwo marsza11m Pilsud- tollclw-narodowe'{o PSL. Pasta w 1<0- Mr nawet Jedncjlo sen?tora uarodowo Skic,o", w kt6rym stwierdza, że lość 'omyli o nastęoującem brzmieniu:. W 0- :icl polsldct Jest z3rrotony - wzywl'my alldntów stronnictwa współpracy z ec...telto. te lista lir. 24 przy wyboracl' w5zy!'tf<ich p(lla![ w. zwolcnn'k'w listy t7.ql\cm jest thk znaczna, że umożliwi u- do e'mu w dniu 4 marca w o![ręltll 53 senacklel nr. 2,1. aby w dnu 11 marca h'ol'zcnie wil;kszoścl w nowym sejmie nie zdobyła mandatu wobec tej o'wllcz- rb. oddali swe grosy na listę nr. t...n. W. Journal" wskawje na" znaczenie "ośc, że w raze rozbicia się głosów pol 1;';';(!.lic7.e wynil.<tt wybot<!w oświad- Z g ubn y U p 6r soc J nlist6w. c Q. Z utworzlnle stronlctwa ponad S 'Ol1l1ictwami jcst zunelnlc,lqwcm zja. Stanlsław6w, PAT. Przedsta- koł11ych szans listy swej ne wycofało, \':;lclel11 w historii wsp6!czcsnc,:ro par- wlcielc listy nr. ::: l wobcc znil<omych Wallm wyborcza na ter:jnie wojcwódz. ;,11111Cl1turyzJnu. Jcst to droga. 1((6ra bez szans tcj listy przy wyborach do Scnatu twa stanisławowsldcg'o przybiera na 0 1;lilJ:cn1a dopl"owad:d do uzdrowienia postanowili tstę wycofać wczwać stro:ki, gdyż partjc ukrah'lslde postal1o :1t'hlll1cntu, cp zasłuj,:'uje na uwagę w członków stronnictwa svmnatvk6w do wiły powctować swa porażkę, ponleslo,dcj Europie.!'losowanla na tstcnr. 1. PPS. mimo znl. lą przy wyborach do Sejmu. P asa niemecka chcała pasować na l'y'" cerza sprawy nemeckej Jej męczennika. Acz.żal nam ofiary własnej namiętności. to jednak wldocżnic los zrządził. że w tak Jaskrawy sposób skompromlto '" all się zawodow oszczercy Polski miena polskiego. Może na przyszłość krzyżackie hyjer'y będą ostrożniejsze w rozsiewaniu potwornych bujd. obliczonych na szkodzenie Poisce jej dobrej slawic. Na koniec jcszcze jedna uwaga pod adresem władz naszych. Zagrar.iczne or gany niemieckie a wtem..berli:jt:r Ta.. geblatt". rozsiewające stale złuśliwe plotki o Polsce, należy przywołać do po Clądku przez odebranie im debitu w Polsce. Pozatern jedno jeszcze: zrozumiałem jest. że walka z antypolską na onką prasy zagranicznej jest utrudniona. nie l1ożemv jednak nie wvrazić zdziwienia, ie odnośne władze tolerowały pojawier.te sle omówionego powyżej ala.rmu V..Oberschl. Kurierze". Uważamy za rzecz nesłychaną. żeby pismo w Polsce wychodzące. posłu. gując się m ter)ałem policji pn/sklej lei wskazówkami mogło uprawiać.tak wstrętną cyniczną nagonkę antypolską. Temu ba!mtvstycznemu rozwydrzeniu prasy domorosłych germanzatorów trzeba oołożvć stanowczy kres! Zwołnlone wędz'(ho należy krlitko ująć. by wraże gęby nie mogły bezkarnie brvzać zatrutą plwociną na stosunki w Pol.. sce. "Afera" Cebulli doskonale ponownie wyświetla. jaką rolę soe'nla u n:1s prasa niemiecka lak nlel!'odzlw rm celom slllży. GnOt do energtczne\!o wkroczenia wł!llł7. le t «1o ł!łtpc7"le nrn'('otowanv. Zwyciężył czar postac Marszałka Piłsudskie o. Praga.. 3. PAT...Udowe Nowiny" twierdzi w artykule wstępnym w sprawie wyborów w Polsce. że zwycicżył czar postaci Marszałka Pifsudskie!!'o. e lektryzująceg-o masy. Rczultat jest przesunięciem na lewo. Pog-rom prawicy jcst nrzy7niatający. Poraz nieryszy wchodzą do Sciruu konserwatyści w liczbie 20. LTjemną strona wybo ów jest zwiększenie i1o ci niem. mandatów na Pomorzu oraz drobnych partyjek jcdno czy dwu '11andatowych. W BrazylU o Marszałku Piłsuds!clm. Ro de.janero. 11.3, (Pat,) Pi mo..o'jon... rai" za m eścilo entuzjastyczny artvktll o Mar. szalku Piłsudskim. Dziennikarze u posła polskiego w P!':'\7.yljl. Rio de Janero,. 3, (PaU Dn!a 5. bm odhvlo sie w rmsebtwie f>o1skie-m przyid:ie prlcd<!a \\,cieli J}rasy hrazylijskiej i a cnq'i uj!;"anicrn,'ch. Poseł Grahow i w prlcm(\\\;cn;11 PO",,'! t. lnem. wy! loszonem w lez\'ku rmrtl1l: '1 111, p('dkre lił role: i znaczenie J}rasV w dl;ele zhliten'a narod6w. Odrmwiedzial prn;lowi wic J}rezes zwiazku dzienn:karz\' Jabas de Car\'alh" ",1<1 n Sll\C zalet ' t 'wiohl J}Olskie>ro w Brazylh. Nas'ero;tie przemawial redaktor Mattoso Mais. prlvf>om'nall\c entuzjazm Braz 'lii z po\v '(\n \V krzcszcnia państwa polskief:o oraz red, HQ.jet,ra11<lo Ba rres. kitlo' mówil o gosllodarczcm :rhliteniv Polski Brazvlii. Rury wodociąp"owe pękają w Berlinie. Ber"n. t t. 3. (Pat.) WczoraJ rano na ulicv l1crlina w J<1lud,niowel cze ci m'asta prrv bud<>wie tunen dla kolejki pod zic'mne pck v wielkie rury wooocla!:qwe. wskutek czc!:o woda 1Odmul'la powierzchnie ulicv. przez co ulica' lezdnia z wa1ila sic: na przl trzeni 10 metrhw. K'm1Unibc'a tramwaiowa i kol owa na kilka ltod7 n zo _tala przerwana. Wtoozitu: pmuiel w pob\ił.. n.jasta />:kly równie! rury garowe. Spisek antybolszewicki w Zagłębiu Doneckem? Berlin.. 3, (Pat.) Cała prasa niemiecka po.. daje obszerne depesze z Mo*wy o wykryc!. r7ekomc spisku antybolszewick!ego w radobiu Donieckiem...Ber. Tag.hlat!" o wł.ld za, to posiada w tej sprawie blitsze szczegóły., oglos eniem kmrych Jednak mils sic: wstr,yma "TAł:lche Rund5Chau" zaznacza. te cał.. historia brzmi dooć fan'tastycznie stawia pyt3.'lie, c"y nie grala w n1el roll pewna prowokacl, laka tg lut m'ala miejsce przy orltanizo\vanlu zwil\zklj monarchistycznelo przy pomocy agenl(,w boi.. szowickich.

6 tr. "OLSKA' ZłCRODNl.( Nr. 71. na. nne DErZe_iaBV. Przewrót majowy. będący twórem która m miała ułatwić w,,'burczą roz- jących Opozycjonistów zaczęli uciekać czce endecji. to rzecz bardzo wątpliwa. genjalnc/<o ducha Józefa' Pilslldskie!to. praw; 7. Rządem' Pi/sudsldcg'o.! ()ZPo- llc1z:e, ktćjr7. ' nic chcieli nal1:11 brać u- W każdym razie scharakteryzowane Pobędący wstrząsającym aktem troski częło się ordynarne nadll7.ywanie trc ci Jzia/u w brudnym hazardzie i r 'z:::;""c- \'.'y ej objawy świaól;:t : (lo:.hull;e o tcm, wielkle!to obywatela meża stanu o inte- i intencji Księży ł:3isl\upów ze strony dej gorze. b;\dź to przekonali s!. e dzia-, e duchowy wpływ majowego przewro_ resy i przyszłość państwa _ ró!ne wy- warcholąceg'o partyjnictwa. "KO': :o je- t:l1ic na przekćjr rz;idom Marsza/ka Pi/- tu dotarł już nawet dn oszajicowanyeh wołał w s!1o/eczelistwie wra enia. nn- dnak Bóg chce ukarać temu rozum po- sndskiego jest trudem daremnym i bez- twierdz endecko-"obwiepolskieg'o" obo. stroje i skutki. Dla jednych by' przewrót miesza" - m6wi pflyslowie. Tak też i plodnym. zu. majowy błyskawicą. rozświetlającą do- partyjnlcv, wojuj,\cy listem pastersldm, Na takim to tle pr1.e yla Warszawa Podobne objawy otrzeźwienia można tychczasowc mroki i zakamarki zła jak jakimś tłustym kw.kiern pożarli sil; kr6tko przed wyborami pierwszorz - obserwować we wszystkich dzielnicach wskazującym jasl1i\ drogę naprawy. między sobą, zrodził ' si coś cztery dną sel1 ncję polityczną. Oto z..gazety Polski, że zaś to otrzeźwienie nie dotar Dł., nnych. upartych partyjników i "oberkatolickic" hloki. 1.tÓrych szcregl Warszawskiej" wystąpił jeden z glów- ło jeszcze do gmachu..polonii" na Śląrozmaitych zrośliwców. nienawldzą- wzbo!tacił na Sl sklt hlok..arcykatoli1,a" nych jej redaktorów współwlaścicieli p, sm. to sprawila to tylko ta okoliczność, c 'ch prawdziwej wielkości. byr prze- l(orfante o. Sadzewlcz, który wznowił wydawanie że jej wlaściclelcm i inspiratorem jest wrót batem. pod które o uderzeniami 24, wszy tko to!l1a ;7cro- popularnej dawniej "Gazety Porannej". czrowiek zaciekły i ciężko myślący. skomląc. nie myśleli wyrzeczenia sl wało do wyhoj(')\\, (1...!10SZąC z jarmarcz- 1''' t.,rnach kt6rej 7.:c7.ąl w SP0S<'h jaskra- Trzeba było doniero p. Korfantemu tak przywar. lecz pieścili w duszach plan nym wrzask:.'rn ',\\'i.. otl'i 1,:1tolicldc. - \n' i rewelacyjny demaskować prog-ra- mocneg'o udcnc lia jak świeża klęska, zemsty i odwetu. Plan tel, op..nowal Bylo to takie gdr:-- :ące t,b' lic 1t1aC' - rro\\':] l.icość szkodnictwo swoich nie- wyborcza. by zobaczyć na lamach "Pozwraszcza sfl'rv dawnej narodowej de- nc, że nawet \\ 1:,:,lc, \::;\\ j;;t:()'1łi();! ','h U.\\ 1\''h sojuszniktjw. lonii" skromue zapowiedzi w:\'cofywan okracji. w\'stąpj'!cej na tcrenie Sejmu masach ludowych zrodziło si nh,;rzenic PoJ ':'ną..sensacjc" przetyr w dniach nia się ze straconego frontu. P. Korfanpod nazwą Zw, Lud. Narod. \V sferach na to nadużywanie relig-ji dla r,dów wy- os' :11 J",'h Lwów. '!dzie od lat istniaf or- ty prześlcpił jut raz sposobność dl, wczcnarpdo\\'c,i demokracji uod1.i! się tcż po- borczych. Ównocześnic ;: tym.:drowym (ran e"jccki pod nazw'!..słowo Polskic", snc o odwrotu. Jeśli posiada jeszcze w mysł org-anizo\\':lnia s[)oleczeilstwa prze- pri\dem w masach budziło się tei otrze- Pismo to stale zwalczało w sposób za- sobie jaki taki nstynkt politycznv, to ciw Piłsutls!.il'T!U w tak zwanym..oho- źwienie w nicl,tórych kiergwniczych ciekly Marszalka Piłsndo;kie'To. a po winien wiedzieć. że jedynym możliwie zie Wielkiej Polski". he;dący sll1utn;j pa- sferach..anty1l:jjoweg-o" spiskt!. Oto 1'0- przewrocie majow 'm wypowiedziało..honorowym" sposohcm ratunku jest rodj:\ pol1lyslów faszystowskich. \Vy- sla tam liczba tych. którzy zaczęli sobie mu polem'cwą wojne. oto od paru dni zrezyg-nowanie z mandatu i wycofanie \\'fotowe zakusy "obwiepolitów" pr(jl1()- zdawać sprawc 1. całej moralnej n\,'dzy to sal1lo..slowo Polskie" wyrzekro się się z życia puhliczneg'o, Jeśli jednak n. u'aly szcz\,'(cia również na Górnym i<1- tych.,tórzy reprezentowali i podszep- swoich bledów, potcoilo S7.kndnictwo Korfanty nie poslucha instynktu i spróskll, dzje dotychczas mamy parę zakon- tywali brudną i bezplodną OpOZycję \\'0- partyjne starych endcków z Z. L. N. i (mje metody dalszeg'o buszowania i rozspir()wanych. sltchotniczy iywot pedz;j- bcc z:)dn. kt6rzy za cen własnych o-l/apowiedziało odświe:ienie zatęchlcj at- bijania głową muru. to za g'uzy. jakie,,11[)[)/'flym,_. JCM p. Gr. J <':1111""', - chcieli poświ<;cić sprawy p:!!'!stwa. Tc () ch!!.!_o'?,'llri ho wiem orzeromowvch Wyd3rT<'li kar'dydjt na pos!a z listy Korfalltc'.!o. - prog-ramu zemsty i zfo liwo ci zac7.elo Czy to, tak późne. przvznanic się do nikt odwr6c1ć nie potrafi. To, co sl do czy spiracy!ny1l p. Korfanty charaktcrlc hył 7.orjcntowany S\\'C O w obwiekon- "teoswem.. _ ku. jest majowego lo icznem Cz}'nu i nłeuchronnem 1\łarszalka na. polslde CZ;1 mówią. hyłohv o chciał wiedzieć. sj)rzyrnicr7.eitca..nabić kto J\O w o. jak kdrafkę". to i ciekawą O rzad arszał czy rze- p, a Pi..fr..odvnki" suds C M iego k UCZyn ł k. wyni!(, Pilsl'dsklcgo. Obecne są wybory tylko ch h1nym tr}'umfalny z eta. dla Temnka Ostatec KorfaltteRo. 7 llic, C7.y ta odnowiedź też naod\\"rót. nawet dotąd dla csl rozwo Cli j.u genl:oln('i rolnictwa. pów myśli tw6rczyct. ł szlachetne! przemian. i:'kie duszv w s/mi. c Cicl\a\\':] r h,gro rzec7<\ adek, (: b\'lobv wicn:)lsl'!t dowiedzieć :1.. sig. ', rych być sobistych już za dużo, ltb partyjnych oto z szereg6w interes(j\v spisku- _ wfasnvch mosfery!::"r7.echów \V t. zw. "wszechpolskim" pomo e co niehos7.- rtt- stąd!wnywa wynikną, w Polsce sam od bedzie oó/tora ponosi! z 1Z6ra willc. 1'0 Zby!cC7:na. ho i p. Tcmnl,a i P. Korfa'nty Warszawa..1.3, (Pat.) W dniu wczorajszym roil:ei. Dla zorganizowania rolnictwa M!nlster- \brs7.alk:1 Pil5l'dskłe o przechodzi pali. d iś nb<\i prze? \\"\'l1ik wd)ortjw nahici u :odllnie S wieczorem p. minister Nlezabytow- stwo przyl:otowalo projckt o 17bach Rolnicz)'ch. <;two ftwjc,:zclh'łwo. zosali w..bllle]ke". C7.V dla tvch pan6w ski wyp;losl przez radjo pr7emówlenie o rzwo;u W dalszym clagu swe::o przemówienia p, mini- Pod rz[1dami Mars a/ka Pi/sudsl<;eco " 'nik \\,\'horó\\, h"d7; ak+rm n \\'ie('e- rolnictwa w roku 11)27, P. min!ster s!wfl'rdlil tcr i"ile7ab)'lowsk' podkre l. te dohro!!yt kra- P01ska osiąg-neła wst pnc etapy odronia. czv też zacl!!'la do dals7e'.!0 \\":11'- na wsteple. że prowadzono dawniej po1!tykę. wzró 1 dzlęll! r01wo!ow! rolnictwa 7n cznic. r1; en!a t PO11V JlO<ÓCi. Po drnd 7 e tri dakl chohl,ip,.o szamotania sie. nic CtCl'1V krzywd7aca rolnictwo. Obja" iło się w tej lor. 1,'twienlzahc tern samem. że dobrobyt :OSPO- f zcczr)osnolita hc:d7ie kroc7vć, dzicl11v nam to nai7.u!'ełn:ej (']JOktnc. nami produktów przemysłowych 1 rolniczych. nik Ów, O lic chodzi o re7lluaty w 7nkrcsie roz- Prccz tcdy z dro\ i ci. którzy stoją na Chccmv natomiast wskazać. :ie już ['ozatem z 1Oik krcdvtu uluo:o i kró!lwterminowe, O;! produkcji rolniczej. to przcd tawlajoi i onc,1rodze ku t\v( rczo ci. któr7v wnka 73 pr7.cs;\d:rnć. w o,resie orzedw\'norcz\'tn ho \\' 5.:rlllłcic rt'eczy l1iawniln jest sig wje, c dla te dopuszczouo rolnict...a. 7anlcdbanle do dvsproporc,i ochrony ml l!zy produkcji ct'- d:orc7y " sf\'pujnco: )!ralu musi Powierzc być oparty lja 0!Jslcw6w na dobro!jvcie "'7ro ro- la w kil obą \Viat/l. cienie pr7ek1dvch ku potc:d7e, c7as6w ku nomv upad!,'. lno(ci. s7.ałka Pllsud<kle' o s!lnc wr7enic. oraz,. roku. \\,on.cl!,,_nc/l zul,o'-enie (.no cl taró. cz,11 o,,3 proc., co,t81,0,,1 Wllno_c o 10tl1, precz z droo:ri C1. k t or7v 7hrlll'<l1 \\" ujawniłv obozic, ig zaciek!\,ch f kty, \\"skazuj;!ce. p.r!.cciwn'ik6w żc "an- Mar- rdni:"c! r cl. spowouowalo doproll;ldził mnie!ha do:'3,nu kon gr j,ner.o u".'pci w prt,zin l - ie 1,,,10 rr>ku 11:0,'92i mil!. "'. stosur.lw :1. Tak samo d,o roku. korr.:...sl11le 1 :5 2M, Prleu<ta- ('o..';ek: nrecz r"ce i z zmarnowali drozj ci, kt6n:111 dorobek z:;hraklo wlasnej sil zatymajo\\'c" sprz\'sic;źcn:e trzeszczv w U'.t '\' przemysłowych i co zatem dzlc. 7wkk- wlaja się :"'}'ljlkl w innych dztcdzlnach prodl k- <;tl1p'i. d P osadach i rozi' ml1 sromo nc lc c nie szenle sl be7roho la. Ten t!lll r7ec1.y astal c ' rolnej. pk p;ospoda.r twlt' mlec7nem. wlm, 07e-...,,. h b '...t SG. narodowych P!er\\'sZ\': l oh: 1\\'e: chorohy w rćjd,klelto pod1adktjw tycia l: st1od rc7eo:o opa łv by mnsl na C) hvto ch. któo' w roku t927 nieporo- wyno jj 500 mili. zl. Ludzi '. mocn}'ch.,.' czystych. l: l1d71lrłd! R,...,, nad 'f i ' poma!owy 1 ' k. rozkwice ktory zrozumlal pol,)dej.:o że r07kwlt rolnictwa. pol- roili ProJ:ralll sic; cllsportl! rza du najwłn, 7:!,1nlll,!e pro,:uht6w Pierwsze ZWler7e- mlcjsce 1 nowe w Czas}. r(,d r.o);;kl' now} c potrze h pozy- l:ł 1.''7.11 L.. Z1ł'111en g ) \\' spra\\"l e \\" na. ' or(\\'. e znane( ;acjek1e o stt.artvj- pasters nr. w>i. t - poma,lo\i'elto Zlównano celi mial v progllkt,jw na celu roln1cn-.:h podnlesicl:c i c)!nc! dij!jrob:'łu rczdtat)' sq niemnie,' wyw01.owych, W'01'7ne. W Oals7Y d7led7ln!e jel allcłl rrel!ora- - " n,ct\\'o: broltl;\cc interes,)w rea],c,l spo- p 7cmyslow)'ch j o>i l:nkto stahlliucję ()'"h cen re 7"'<">,1 lalctll ' cst od pomoc}' &nso\\'cj. kir.. \Val,ującc posady w administracji P ali. łccznej i patrz;jc z l;ena\\'i cią na sy- " clą p; całcgo rt'ku ló. H07hul owal10 kre. rei Pmistwo uu,iel1ć bcd7ie m07,lo la "0" \ ihc ste!l1 silnych rz<id(hv Mar 7.ałka Piłslld. <1\ (rółkotermlnowy, który w rokl! tq25 w'no. ccle. Szc1.e,lllnle cenle rezultatv OS;ą ll to w stwowel na :!s tł. skie'2;o rzltci/o sic na l'st Ksic v Bisktt- s:j 1)7 lilii). zl.. w rokll 1"2(, _ f 111' , '11 W znl(resie welerrnar.ll. W roku '1<:'27 u" lo sic Katowke. 11. J, Wydział karhowv Wo!c. pów,jak na J;d(q nalj- \\"\'czainq l'ratkr, rr,las J9 7 _ 16t miljonów zlo(yc!t. \rcdy! po. <wanować ara z'" plllc",\ bvdla rol:atcl:l'. ReLor-! ","ud\\'a S,"!,i,'\,(o k01ll1l1ł 1,11l': \\' zw'azku Ł. zwolil na pozh}'cie sie przez rolnictwo drugl'w <lowo 5zYbkm;ć opanowania tei choroby wzhu- 'zf<'''-,l'1'c1!, kf'nkllr u,na,,:akll,iacc p..,"::,d\' w Bezrohocie \V St nac1t Zjednoczonych. 10 miljonów bezrobotnych. Na skutek odoszenia pewltej firmy w Nowym Jorku, która odosiła wo]ne l11:cjsee chłopca do posvlek za G dolar6w tvł('odlliowo. zgromadził sic na schodach Hum. z!o"o:! ' z picc:u5ct hezrobotnyclr męiczyzn!robiet. Wzburzole wiadomo ci. :ie m:eisce jest.i1t zajęte be:.. robotni wtarg-nqli do )oblll firmy zdemolowali JW do zczctnic. Ohrazck ten ilustruje dosadnie clęt de poożenie bezrobotnych w Ameryce. Senator Wa( ncr oświadczyl na zebraniu senatu \V Waszyng-ton:e. że liczba bezrobotnych w tanach Zjednoczonych dochodzi do 10 miljonów. Zlrl1!<:>Jszcnlc sc; bczrohocla na Ś sku, V towlce.. 3, 'rzrd Wolew{{lzki k 1\ ': \ W cza,ic od 29, 2. do 7..1, br, : lha betn J la tcrcl,c \\'ojewudztwa, :' kie;!o z::, ć.\'ł.t s: o au os(jh i wyl10siła 4'j.7, o "'h, Z te n ily przypada la \((,rn;ctwo: 15,0.10, hut :d,0 N.W, hut'tidwo szliła ts. przcmn'v: mct lowy 2,;?R2. ',li,k:clt1;czy 23t, hudowlany 3,319. p"p:cwwy lor. chcm'cz!1y 17, drzcwny 437, ccr:tlt1'czu\, 1,'39, wykwalo'(flw nvch bc1.,r.hr4nl'ch łyło 1.275, l'cw,kw:ll"lwwanych JS.'i.'i:i. rolrych 340, umyslrm ych 2, 44, l!\>ra wn'o',.\'ch do )oblcmllia zasiłku było ,bCZfobootnłcb. Turcja leszcze nte7.de<:ydowana. An!tora (Pat.) Whrew wladomn cl 111 r'jtran'cwy11..'()sz c"l11. it. Tnrc'a 7' d7.'la 'c: "O wzircie ud7.ialu w k011l1 1 mzhrr-'cniqwel. A. 1(11cJa Analol:1ska o wiadcza. it. rzl'd ląeckl do. cl1ctas uie odpowiedział w, t sprawie; ", / / 7aciWlnlctrch na r:cł:wi::r,ldch procentach. Te dilla pod1.iw a<ranlc)'. Nosłcpnle P.' minster n:; ';,,; :.),, \', ; ;r; '\ i' ' ( T"\ ; ;, mu samemu relowi slużyła rolblh:owa kredytu przedstawił slan nasiej gospodarki lesn l. dla "'(1 lo do \\'v<.j7.ialu karhoweg:o Woic\)',"d7. l!'u otermlno\\c o, ktm}, do nl.119:s prawe. te klme] Ministerstwo Rolllictwa opraco\\alo S7e- twa S,1:1Sk c o w Katowicach pr,, h\' o prnic. ule istnl l. Bank Rolny przyznal rolnictwu poza rt'!t ustaw chroniacych la y po' lde od dewo,ta. cia, wicin ka, d\'''alth\', k,t ",,:7.V l'!'" 1k n'c pos'o, 110 mlt:onów krótllotermlnowe o kreuytu około cjl. JŻ v roku 1927 lasy uały okolo 107 mil!. ;l, \ n\ ' h ; t '\ ;d'zlal)zsl ;; :: W r, milion"w (:lul:otermlnowe!:o krcdrtll. l'rucl:o. 7/,. polk1.as,!tdy w rukl! 1925 tylko 36 m;1j. 11. i:'śn,, ie wakni:)cc \)Osad\' hella lauane \l'vl.1' miouo też kred) tv na S1.el'e? cd"w srccl "\'ch 1;7)"te;:o dochol!1 P. mnster 7akOl\c7vl swoje c, lje t:lk m kand\'d:łt()m, kt,)r7v \)Osiada'a \\ \",!O rolnictwa, Jak hodowle tp. W lzlcdl.inic przemówenie o wladc1.cniem że w iadnej d7ic. h71:łłcc'nic do,7: ni c;;ia.stanowl k d.n, ' '.lc' ł.. l tawouawczc,i wrdano caly S1.ere!t r01.porzą., lile hela lto5podarcm:o ie można os'altll" ;\ 1 \\ ', 1rt o : (:, e' ll1;\i 1:7eri o zwr.lczalliu cloni\) zara},liwrch oraz wllj. '(>wltat"w równie szybkich, Jak w d,ll"d7inle l dllia (), slvc1.nia 9?5 roku (nz u, R. p, Nr,,. ' zhlc skal'howel jest nkol\czcn:c nol\\'crwtc'ck ch 'kowano hlch dzielnicach r.-łżlle przellisy. P(l kj. Prócz slnieł:tce C2:o wc przn:utowl- w zj'st. 1 p('prawy \\ ój rolnictwa. nn 'clj :al które! l.ll[()spodarczych. r07.w(,j powoduję d1ll:n; roz- poz, tracyinc\,(o 7S). w;;l'ullk'l'1 l. k:ltc Ofji d,' osi" w nicda pal-łstwowd st:h(\\,,,hl slt, no szereg pro,cktow dla popler nla melloracu -_._ - -..,lnuiów pr:l\\'niczvdl. Podallia zatl'l\ k:\dl d:1' Sesja Rady Ligi zakończyła sic: wczoraj wieczorem. Gcnewa PAT. Rnda hl Nrrodów zalwlkzyfa wczoraj wkczorcm swą 49 sesję. Rada L przyjt;!a fprawozdane van Elocldanda w sprawie nc}'. denhl w St. Gotthardt. Bolszewcy stroją s!ę w pols!de plórrm. J\1osl(wa. 11., PAT..17.w;co;t!a" wska 7.lji\, li decyzja ady Lii2;i Nar()(16w co do zanros2cnia Ttłrcji do ud7.ia/1 w pracach 1<0l11isji przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej jest wynikiem inl. cjatywy rzqdll sowicclde o, kt6ry pierwszy wystfjp!r z tym projektem. List Ministra Zalcs'dc\!o jest w danym wypadku tylko n111newl"em, R'dyż, jak do, tychczas. nikt nl dy nie slvszal o zamlaruch Polski pot1n:cslcnia!nvestj! 7apro",;:enia Turcji. Wiadol11o jest tylko, iż '1 urc.ia nic wstała tlot Thc7.as zanroszona na smtek opozycji dyplol11at(jw ano i ie sl<ich. POWy szc przedstawienie spraw:.' przez "zwicstje" jest tendem y.inc i n;c odpowiada prawdzie. gdy7. Polska poczyn' fa krol<1 w celu dowied7enla sic. czy propozycja Jej zaproszenia Turcji do ::działu w oracach komisil przy,y,,,towawczcj l(onfcreucji ł ozhrojenio\vej ma szanse życzliwego prr.,,'jc;cia. Potyczh p{)rłu!!dska. Gcnowo,. 3, (Pal,) [(ol11itct f:11an \\'Y 1.10:: Narod6w postanowit odroczyć spraw: PO 'CZk' ljortul:alsk,je) do sesji czerwcowej. t<'.\\" nlcl\os'adajacvch studjów pra\'\:zy,h ni l Cd'l rolpatrn\'anc. Należność za pracę w ulewo" anvlclskiej. Katowice.. 3, lask Urznd Wo!cw(\M :; lk :1,,;:t O le : W R :,::'; c r:\ ) ' skiel \\' Bl'ton"u 7. zapl'tan'am' w spraw'e 7\\ fi'" tli n:'ldno ci za \)race w niewoli anl!;'elsk'ci. il' t 7.brtccznc t sprawy nic prz\,sp'e zv, Nicłllll'Lk le i\'linistrrstw'o \lf3w Zao:rall'c7.\'ch w krl Hit \'. ),\llae lo Jut. post'lstwu pnlskicmu w Berl.w e pc"'n k\\'ote tytlltcm zwrotn lalclllnścl/a or:1 ce \' il'c\\'01 allo:iebkieł. \V\'olała tci kwoty 7.(,,1:1' up :łe:r :i. d n \ n; a d j 1 t:i ' n ( : ' : s'y. Dla pcknll;w. kłf>r7.y zdas1.ali s c 13 p ; t'dn'ctwem polsklel!;o kon ulntll gencrnlnc,o htorn'u nie przeko 7ano cszcze t.ndnei kwot n n"'ety cdnak sp,><łziewnć sic. te w naihpt. 11':a czasie lostana prr.eslane d:1lsze kwotl', to, \ )'t.cl wymienionych Pt'tcnt6w. Po otrl"lna't'u k< nkrl't.,)"ch " adoo1ośc: co do terminu <N' s o:1 ')""łatv'nalct.noścl konsulat eneralnv R k P "r1 Bytol11iu poinfnrm'\e Urznd \\,()lcw6dzk',,t(] swej strony oglosl w prllsic oopowlcdr;tc crmacje.

7 v C e ;t a J, f li ) \ a la l ',. v li. :0 J ej V :i. la ł:3 '. io a i... ń e J t W ;1(",ril. d. :ie,ia. V NY' rfn..vv. :vl. ho "ftljł. kl sll < ch,onnio Mld "0 pol. NrO' iest ckic.nie linie r ce ) Ht..,kiC' C, po '0 \tj :.oty,,ty!1l ) ola,a ni1j o\ju r. ',t(,r c 11\' Nr. 71. POLSKA ZACHODNA Przed ostateanem 'Rzłld obecny potrwa tak długo. dop6kl i,czyf zwyciestwem. sobie tego bedzie Marszałek Piłsud kl. Przewidywane zwyciestwo myśli państwowej staro sle faktem dokonanym. Społeczeństwo polskie zdajo egzamin ze swej dojrzajoścl pąlitycznej trzetwoścl sądzenia - fakt ten-pozwoll rządowi na zakreślenie daleko szerszych ram odrodzeniowych. a przedewszystklem da moiność realizowania planów w atmosferze OCZyszczonej należycie ze starych grzechów warcholstwa partyjnego. Wyniki wyborów do nowego Sejmu wykazują niezbicie, że społeczeństwo jest już dalekie od tego zastraszającego stanu rozprężenia z przed dwu lat. że jest otowe przygotowane do poparcia takiego rządu. który potrafi wyzbyć się wjasnych interesów, uniezależnić od wpjywów poszczególnych ugrupowań pol!tyczoych postawić sobe za cel Jedyny dobro RzeczypospoliteJ. Gotowość tę musi aj jednak poprzedzić taki właśnie rz'ld zjednać sobie zaufanie najszerszych mas. Sukces te;: osiągnął w całej pejni Rząd Marszałka Piłsudskiego. wylfazując się pracą niezmordowaną, twór CZą. a nadewszystko owocną. To też obserwowany dziś pogorom partyjników jest potwierdzeniem wypowiedzenia się narodu za polityką Q1arszałka. Lecz to jeszcze le wszystko - nicd7ielne zwycięstwo nie uprawnia do spoczęcia na laurach, musi raczej przypominać, że stoimy jeszcze w of{niu walki, której pierwsza faza zakończy się w cniu t t marca przy wyborach do Senatu. fjecydlljące zwycięstwo 3ezpartyjnegoo eloku Wspófpracy z Rządem przy wyborach do Sejmu otrzeźwia niewątpliwie te resztki społeczeństwa, które się Jeszcze wahają i pchnie na prostą i uczciwą dros;ę myśli na(lstwowej. Dzień 11 marca milsi pogłębić triumf bty nr. J. a wówczas dopiero będzie mojr.a powiedzieć. że wiede dzieło wnsolidac)i pmistwa i sjołeczcństwa. czeka o"tatecznego już zmontowania. Nie wolno wice ani na chwile zapomnieć. ' '1\1 ma Polska do zawclzieczcnl:t wszechtrol1ną pop-:awę stosunkpw, nie wolno 1aoomn i cć. że droga. po której dzie Mar 7"!ek Piłsudsłd. jest ł"rłyna. że cz<'ka jc zcze ogromny wysijel( nad odrodzen:cm ostatccznem. W dzisiejszą zatem nicdzielę głosujenlv wszyscy na Nr. 1. W odpowiedzi na sprostowaniem p. Józefa Kellera. \V związku ze sprostowaniem p. Jó 7cfa Kcllera, zamieszczonym w my 1 dekrelu prasowe!-';o we wczorajszym Perze..Polski l1chodnicj" jeste:,nv u poważnieni do oświadczenia. -::\1 f) JÓ7ef <eller został przez p. Grzesika usunięty z kierownictwa przedsiębiorstwa l.a siałszowanie kwitów. Oczekujemy, że p,.j()' cf Kellcr zam:ast bronić się nic nie trlj\\'i 1ceml sprostowaniami zaskarży nas do Sądu,!.';dzic b<;dziemy mieli mozl1n 'ć udowodnicnia postawionych mu la l'7.lt tów. o (\Y'y",,,..., 9.,, ",,r, p'...,..,,,., _, Jnm"arter ZeltaC". omawiallc w dwóch obszerllych mytulac wyniki wyborów w Polsce. stwerdz.. te prawica nacjonalistyczna stala..o obocnle bezann.. skutkem CZ&'O motna oczekwać polepszenia slo StOllunkU Polski do Nemec do mnlelllzokl niemieckiej w Polsce. Dziennik wyrata pozatem przekonanie. te wynik wyborów w Polsce nowy uklad w SeJme polskim wywrze pomyślny wpl)'1l' na rokowania handlowe. Dziennik wyrua nadzieje. te po takim wynlkn wyborów Marszalek Piłsudski bedj.łe mógl zmienić odpowloclnle rozporządzenie o strene uanlcznoj rjagodzlć ostrze, zwrócooe P zeclwko mniejszościom niemieckim w Polsce. " artykule wstępnym wydania popołudnowego.,ł'ranklurter Zeltung" oświadcza, te ndle!y sle hr.zyć z tem. ł rz:!ld Marszalka Plsndsklego Jest obecnie ugruntowany na cały szereg lat, a przynajmniej na tak dluco. dopóki bedzle sobe tego Słuchajcie. słuchajcie "Polonia" zaleca głosować na "Jedynkę"! Wczorajsza "Polonia" zamieściła artykuł p. t. "Przed wyborami do Senatu", Pomijając pokutujące nadal w wywodach tl'!to artylmłu krętactwa, stworzenie "radykalizmu" i t. p.. musimy vrzyznać, że artykuł ten tonem i treścią bardzo korzystnie odbija od dotychczasowych napastliwych bzdur i wymysłów "Polonii". Co najclck?wsze, to i w ocenie szans wyborczych przy wyborach do Senatu zbliża się..polonia" do stanowiska "Polsk Zachodnief'. Wprawdzic pokutujący upór partyjny nic pozwala "Polonii" zrezyr'nować z 37, zdobyła się jednak..polonia" choć mt tyle przyzwoitości. że z? e:ca zwolcnnlkom pobitym przy wyborach list głosowan!a na.....iedynkę"! Odno ny ustęp..polonii" hrzmi na 5tr 7 Mowoica 'publiczna. Dlaczego Niemcy maja by cpszu1l? tyc:zyl Marsz. PRsndskL NlC'F 1110&11 PD&odzlć (Pod adresem Dy.r. Kolei Państw) sle z laktym bez specjalneco wzrllszenll Wla- Do uszu naszych dochod czesto skarci tal. domo bowem - oświadcza dzennk. te Plsud. skierowane do DyrekcJ KoleJ. w Katowicach sk nie Jest wl'olelom N!emlec. Wiadomo edllak podleclych Jol ocdzlalów 118tury bardzo charak.. równet, te ne Jest 011 naszym spocjaldym przy- terystycznej dlatego znlewalajlł nas do zabrania Jacielem. Myśli on tylko w spollób realny w głosu w tej sprawie. Skarg te, majlłce zapewne kwestlacb politycznych dlatego motna sądzić. swe podote. wypływajlłce z nleśwlad\adości t.e będzie dzlalal w l!łomnku zawarcia modus pewnycb czynników ClnJod.wcZyCh a mote ł vivend z Nemcam, cboćby ze względn na to. decydujących. postaramy się opiewać na dostar.. te na obecnem terytorjum Polski od wschodu c:ronycb nam laktów. by tem samem nlll byly' mloszka około 8 m/ljonów mleszkańe6w. którzy ODe gołosłowne. Cbodzl tu o przychydle z. mallł zbyt moc:oe sympatie do RosJL Naleźy sle traktowanie olert przedsleblorców niemieckicl więc spodziewać. te Pilsudskl bedzle cbclał przy- powierzenie m robót. to takim rmom nie. najmniej z Niemcami uregulować stosunki na pe- Qj,ecklm, co do których niejednokrotnie stwle... w;en dlutszy okres czasu. O laklchkolwlek dzono. łt stosunek Ch do Państwa lest mn'ej nit!;stepstwach terytorialnych myśli on równie nleloialny. Oto w obrębie oddzlalu droguwego malo. Jak kamy nny Polak. z któregokolwiek Rybnik zajeta Jest lirma malarska Dylla 2' Wo. obozu. erlslawl.. której wla clclel. Jako radny miejski z frakcj niemieckiej wystepuie staie w rago \\'0.!lec raduych polskich. Równleł w tubom/! wiek.. szą robote otrzymał Niemec, budowniczy Po. walia. mmo, te o robote te czynili starania Po. lacy. Znatly Jcst ogólnie nielojalny stosnek ob. tych Niemców do Pdstwa PolskiCl'o a pozatem. o czem zamilczę(! nie motn.. PaDowle c, kannllłstępująco: "Ponieważ PPS. nie ma żad- 'Y sle za grosz państwowy. posywają swe dzieci nych widoków otrzymania mandatu' do cl' szkoly mniejszościowej. Na!!wagę nslu Senatu. powinna zatem wezwać swoich guje tet okollc:rność. ł obaj przedsieblorcy cie. wyborców. aby swoje R'łosy oddali na je- s się szczególneml względami dyr kop. dną z polskich list, a więc na listę $ąsk..,pmmy". Jlilemca Cobera budownczego lo. B\. Kat. lub na listę sanacji". patty. którzy tylko mnielsze roboty. dla "zam \\lezwanie to jest naprawdę bardzo knlęcła ust" powierzają polsklem firmom. Dzieje intcresujące. a byłoby ze stanowiska 1'101- fole to Jcdnak bardzo rzaclko. skie o w pelni pożyteczne i budujące. Byloby więc rzeczl bardzo wskazaną, by taj(, gdyby "Polonia" wezwania swe o nie 0- Dyrekcja (olel, Jak podległe lej oddzialy. przy' raniczała tylko do PPS.. ale również do powierzeniu dostaw robót zwróciły b..c7.ujcjswych zwolenników. Rozsądek jcdnak S7ą uwage na to, komn sę le powierza. Daiecy nie wziął jeszcze całkowicie g-óry w re- rsteśmy od wybujaleko szowlnizmn. lednok w dakch "Polonii". 1\1uszą tedy wyborcy Polsce przedewszystklem Polacy wnni b)'ć trakdopomćc do pełnego opamętania się p. łr,wanl przychylnie. Jako synowie tel zleml "orfante o. ł uczyni:! to najlepiej głosu- \\ ówczas ustaną tale wzrośne polski stlln po. j<lc gromadnie tłumnie do Senatu na i- s.adanla. ((L) ste Nr. 1. Ostrożnie. pp...czujni'!. Czytelnik "Polski Zachodniej" i niewątpliwy Polak. p. Józef Kwiecińsl{i z Wielkich Hajduk. nadesłal nam w liście anonimową ulotkę podpisaną:..czujni". mieja miał odwa ę "otępić niecne me- Z treści tej ulotki wynikałoby. t.e,.czujtody obozu korfanciarskieg-o i zdemasko- ni" wątpią o polskości p. Kwiccińskic o, \vać obfl1c1g śląskiegoo Mojżesza - wy- a nawet posądzają goo o rozmaite ant y warto na nim 7.cmstc. a wykonanie polc- polskie praktyki. Zasadniczo mamy dl!że cono urzcdnikom g"m:nnvm. wątpliwości co do praktycznych skutków Nie \\''tp;l11v. że naczelnik gminy Sie- takiej anonimowej, teatralncj propa anmianowice. \Vzgol<;dnie władzc nadzor- dy. jeśli ją istotnie stosuje jaka R'rupa cze, z postppjm tych urzędnil{ów wycią- polska, to niechże przynajmniej nie szko Q;n'l odno\\'icdnie konsekwencjc. aby dzi sprawie przez skierowywanie swycb wiedzicli. że l1:e woll1o bezkarnie plamić anonimowych apelów pod zgooła falszydobrego imien:a urz<;dników komunal- wym adresem. Uważamy mianowicie. że l1ych przez urz<1d anie,.ocnych napa- do Polaka, zaniedhująceg-o swe obowiązdów na spokojnych obywateli. ki narodowe, można i należy zwrócić się A tcraz mała uwaq;a pod adresem z apel cm otwartym, a nie anonimowym, red. "Po10nii", członkowie której nie uszczęśliwianic zaś prawe o Polaka do P ze stają dalej bredzić o tcrorze sana- kucz\iwemi ostrzeżcniami jast i niemądre r.vjl1vtn. Zamiast bredzić o terorze. na- i słuszne rozr'oryczenie wywołującc. To C7ałoby podać konkretne wypadki te- tcż ostrożnie, pp. "czu;ni". bo sic źle ba ":oż. A tych wam panowie brak. podczas wicie. stotna "czujność" winna być kicdy obóz sanacyjny wynadków teroru śmiała i otwarta. Nie potrzebuje chylkicm korfanciarskic"o może podać dzicsiątki chodzić. Znamy swoich znamy wroa co icden to drastyczniefszy. r:-ów. Swoim pomoc i podporę ofiarować. Zamiast po "rze ranej bić się w pier- Bałamuconych oświecić otwarcic nasi i kajać się w skrusze za R'rzcchy po- pomnieć. Upartych wrogów tc;pić ostro "elnione wzdcdctn ludu śląskie o - jawnie. karrnicic swych nielicznych czytelników Jeszcze jeden wypadek teroru Korfanciarz,. "Bohaterami" urzędnicy gminy. Donoszą nam z Siemianowic: \\1 nocy z środy na czwartek bieżącego tygodnia. został napadnięty i pobity P. mie. ja Ludwik. pracownik Komitetu Wyborczegoo N. Ch. Z. P. w Siemianowicach...Bohaterami" napadu są urzrdnicy f!miny, osławieni Korfanciarze, Hanke, Miś, 3artodziej i Dominiok. Napadu dolwnano w pobliżu kawiarni p. Węgorzyka przy ul. Bytolllsk'ei, z okrzykami "Niech żyje Korianty". Napastnicy znęcali się nad p. $mieją w r;ieludzki spos6b. nito R' '. kopano i rzucano nieszcz<: i\vym o ziemię. Kto wie,jakiemu losowi uledby p. mieja, gdvby krzyki i wolania o pomoc nie sprowadzi/o na miejsce wvtjadlm przy\';odnych f)rzechodniów. którzy na poły przytomną ofiare brutalności urzędnil{6w g"l11iny odnieśli do domu i sprowadzili pomoc lekars)(ą. Sprawa napadu spoczywa w rc;l{ach prokuratora. 3ezpo rednią przyczyn(1 napadu na Gsobę p. $mich jest zemsta Korfanciarzy, la opuszczenic przez P. micję jeszcze nrzed rokiem - szerel"ów organizacji Moj' esza śląskier:-o. A więc za to, że p. bujdami na temat sanacyjner'o teroru. A te nie tuczy. O nadużywaniu ambon, dla agitacji. W "Owlazdco COzyńskloJ" z dnia 9 bm. CZy. lmy w korespondencj z Wielkich 06rek: W niedzielę, dnia" bm.. w dz1erl w1'borów. wzywal proboszcz miejscowy ks. Stanl ław Ku.la obecnl'cll paralan z ambony. aby ulo glosowali ni listę Nr.. ponlewał ks. londzln ma za. targ z biskupom, lecz powinni głosować na ste Nr. 38 (orlantego. Wywolalo to w.ród ludnodcl ",lelkic oburzenie zameszanie, z cze&:o skorzysali sowicie soclallścl Czytcinlcy lut wlcdzll. laki to lest zatarr. wprawdzlo nie z ks. biskupem. bo ten od kilku h Rodni bawi poza diecezją. lecz zatarg _ po re!lnlklem. który wydajo tajemnice władz)' dnehownol agitatorowi korłanto\\'sklemn flrll, P. Korla nt emu. ks. Kukll rółnym nnym osobl.tośclom. Rozcbodzl słę o list. Wystosowany dnia br. oc ks. Londzlna omówiony w Nr. 19 "Owlar.dkl Cieszyńskie)" z dnia 6 marca br. w artykule. Dalsze nrtyl1 "Polon", który przez pośrednika kolporlowany był po calym Śląsku Cleszydsklm lpowoduwal l1yllał,.polod" dnia a bm. lezw1'kle charakterystyczne o.wladcr.enie ks. Tromball, nic wiemy przez kogo spowodowane zarządzr;ne ogłoszellle w "Polon". O le wiemy. takie wystąplcnle księdza przeciw księdzu z DllcJsca dwh:tego Jest rzeczq dotąd nlesłychan. bardzo trudnq do zrozumienia. WYbory l1li przez ustawe cbronlone nie wolno w tod znpeł 111 niedozwolony sposób wpływać na pru kona. lia wyborców. Sl\d7.lmy. te władze duchowne zajmq sc tą sprawą. tom wlecel. te ks. Kukla wyratnie dzlalal wbrew ntenclom bl,kup.. a "'lec on wywolal zatarr z biskupem. Takte "ladze państwowe pownny sle zainteresować tym niebywałym dotąd wypadkiem. Dzlll filos Nr. 111 Jenae l wie[ w wyboray[b koleaflj. Che bzie. W trodc:, dnia 29 lutego odb)" sic: wiec: kolo.. Jarzy. na którym wyglosił referat poljtyczny dr. Bro)dy. Referent omów" sukcesy nl5lelo Rut Ol' z cjzled71ny polityki wewn-:trznell Z8jtrallCz. nel, jak równłet zbawtenm\ politykę Pana Wo. Jpwudy Orah'ńskiego na Oórnym ll\sku Na.. strój Paliowa! na sam wspaniały. Wzn'esiono Gkrz)'łtl na cześć Marszałka Piłsudskiego Pana '" olewooy OratyńskielQ. Szare). W pll\tek odbył!ole wlec w Szarle!u, ca kt60. rym przewodn:czy' p. naczelnik Oóra. Przema.. wlali p. Pawiak, sekretarzzwil\zku zaw'oduw p tptekarllowa Krauzowa p. Szuśc:iłt. w 'kazu. l\c m. tu. dąt..". do poprawy bytu, warstw r0 botniczych ze strony alszego RQda. Referat polit Z1Y wygłosił p. dr. BroJdy. którego zdl Dla o Rr.ądzle Marszałka Piłsudskiego. W slo. sunku urztdnika do świata pracy flz z'1el n0 wy duch pracujqcy na ll\sku od chwili objęcia r qdów przez P. WoJowodę Oratytlskieg(!, był,. nosacle oklaskiwane. Wzniesiono gromki. okrzyki na czełć P. Marallka Nsudsk1ept ł WQleW'Odl dr. Orałyt\ski...

8 ...'8' liadolki 'bidą[l. - Y'-' 11 Jutro: On:e&orza WC.. 8.,. Włelklei o "arca Zaca.. ł TfA TR POLSK. f(lecfdelne looudalowe l1'zedslawleale 110.rae. W nledz;lele:. dnia ł l'm. o,odz PO pol. Cldegrana bedzie slale zape/niaj1lca widownie po brzegi cll'sząca sle: rekordowcm powodlenicm senzacs-na sztuk w 3 aktach Ki9tenmackersa.,Szpit' " z doskonarymi odtw6raml ról K6wnvch to. dyr. Nowakowskim. MarJą Strońska i W. Kunce\\iCJem na czele. Bilch' od 50 Kr. do 4 zł. clo nabycia w kasie Teatnl Polskiego...Wleuczka lalek." W niedziele wieczór po raz drultl balet w t altc;ie (2 obrazach) "Wicsz<:1.ka Lalek" z m\!,:yka na 'cra. ktma na premierze Tdohyla o ólne 8z:nanie p!lbl zrro cf. W przoostawien'l hjerze ul!zial caly zespól baletowy z nrimah.llerina g, M,l uszew,ka i halctm',strzem W. Wicrrbick:.m. czele. [JyrYKuJe kaprlnistrz L. liodvk>wia...olcer Gwardii" w Król. fiucie. W ponicdzijlek. dnia Z bm. ode ra Teatr Polski w Haklu Hr.?cden w Król. ł1u ie kome<l' w " aktach t'r. M('!nara..Of'ecr Gwardii" ri'lety nafety wczdniej zamawiać w Ks'eKarnl p. 51<owronkowel tr. Wolności. "Madam:v Butterll:v. H We,,'torek. d n ia n "m, przep'ekna opera O. Pllcc;ni'er;o "Madame lhtterllv" z op, Laura Kochań ka. K, \\"(łlska- "b,1\ska. H, \\:l1crem. f.. Naroinym, M. Mart'n m w putiach dównych. Dyrn."1Jic k'erownik O'1erv P. M'lan Zuna...Oficer Gwardjj" tv "'owym 8ytomlu. We wtorek. d:1:a l;ł hm, r>de):ra Teatr Pobki Kata",'c w sal: "Pod f3'cl\'!n Orlem" koml"'jie '" 3 akt. ch Fr, Mr>lnara..Oi'<:er Gwardi'" Haetv c!(' nahyc:a w Ma!':istracic. 13:uro Meldullkow'e. P. Szczerby. Występ}' chóru dońsklcb KOlaków. \\' śr()(1e, dnia 14 hm o!':0dz, \\';ecf, wyst pi w Teatrze Pol k;m światowej slaw\' ehór dońsk'ch "('zaków micn'a Atamana Platowa Chr'Jr (kń,k'ch Kozaków.!d da!acv sic z 3" osc',h pod dnekcja M, Ko trillko",...a. wv tcdowal do. vchczas we wsz,,_tk'ch stolicach EllroP\ do. znalac \\"szedz'e cntll; ;astl'czne"o prz\';ec a, ni. let" nale?v ''\:ze<n'el zamal\iać w kasie Teatru PolskieKo. Tel Repertuar teatn. katowlckje o. Niedz'ela, dnia bm, "Szp'e!':''' po pol o 1:0' dzinic ;ł)(, N'ed7.lela, dnia bm...wieszczka lalek" okodz. 7,30 w,cez. Wtorek. (!-lia l "m,..madame nnttcrf1v". "oda. dnia H bm.,.a;da" dla mlodziet'o' S7kl'lnei - po n0ludnlu, r('>o'ja, dnia 14 bm. Wystep chóru doiiskich Kozaków. Teatr Po1skl na prowincj. Pon'C<!7.:alek. dnia 12 bm...ol'cer GwarJf" Król. Hut:!, Wtorek. 13 bm. "Oficer Gwardii" - Nowy Bytom.. _ (-) NaKla zmhlnll aury. Po kilku pkkn\'ch. prawie \\":osenrn'ch dn'ach po od!\vch i slllecz 1'1 ch na t pila nnda 7.mlnn. (Jne lbl w polucll:le..lunn'" deszcz. w noc'o' zaś..svpnal" śnie, tltrzymujnc s'ę przez Cary dzień. e m"rc{)wa pokyja. Wsz 'scv z uteskn'cn;em oczckula królewnv wil'sn.\'. choć ona t\'le klop<:<tc'>w sprowa <n na nasze rotowv. let to pienlrdzv w "C!r7.e ona nam na 7.n ane ardcrohv? C'esz:\ s' za to Ci, ktr'hnn "Ona" przyn'rsie prqlit - p:'nowie kupcy krawcy. Dla nich \\aśeiwie l1a t!e ist ':' raj gotówkowy, (Klx). (-) Kos7ty utrzvmanla rodtln\'. KQ' ja Pa: }'t"tyewa l. Urz u Wojew. do us.ta!c"j w l{atn;ka drożyźrriane)(o ustal'la na XJsiedtelliu w "'lu 7. ma'1'ca br, nastcpujace zmlą,ny w kosztach utrz.l'm3jl1ja rodz:l'" praco'wnicze! /, \ czas 'd :11. stycznia do 29. ltc;:o 1928 Tl'itu. "'Ur.1.. kc' s7.łów wyżywienia. oświetlenia. ()JJnltl rn'e T kllol1ia w dni11 29, lute)(o br, wvnosila 16, 7 zl. :zaś w dll' styclonia hr 166,02 zł. Rótni;J ( 55 zl.. czyli wzrost o 0,.33 pro.c. l1l11a k;)sztr.w c,c!zieh. hiclizny obuwia hez lom'any. Łaczu koszta ulrzymania w dn'\ 29. l11teo:o hr, 1',:10 0:1,. w dniu 31. stycznia 1928 roku li. 1 6tp ca 0,55 zl" CZY" wzrost o 0.28 proc. (-) Wsparce dla nwalidów drn. hutn.. wdów serot. Za1'zad OrJlanlzacll Oórn!c7.ych łlutlllczych lwal:dow. Wdów i Sierot Wojew. Ś.. z siedzibą w Sjem'anowlcach zwrac!l sle powtijlnle za naszcm po rednlctwcm dq \'szystkich przewodn'czacych f;łi)n,'o'ch. w 'm1cnlonej organizacji. o Wystosowanie nowych list. celem otrzymania lednoraloweko wtlparcia. Chodzi o t)'ch, którym urzędy!!:m:,nne nie za.twlerdl!lv u 1J6stwa. Listy te naldy lakna!rychlcj nadesiać "o Zarz'du Związku w Slem:a'nowlcach. (-) Do wladomogcl P. Dlllekora Urzedu Po. 'rednlctwa Pracy przy Malll tracle katowickm. Ostatnio doch()dzą nas tale nr pos1'cze ólnvch u. rzo!jników Urze<ltt Pośrednictwa Pracy prty Maalltrll<1le katowickim na nletaktow.ne zachow ' wanle sle wzkledem bezr.obotnych. Podl)hloO nt. rraoko zd.trza S!, te iutcr &:U1tJ\V OOsvla sic (lo POL ka Z'ACftODNA S.skow' grozi strajk pracownlk6w tramwajowych.. Zatarg medzy Dyrekcją Sląsko-Dąbrowsklego kolejowego Towarzystwa, a pracownikam tejte dyrekcji - :lyblera z dnia na dzień ostrzejsze formy grozi wybuchem strajku pracowników tramwajowych. Przyczyną rozgoryczena wśrój tramwajarzy jest fakt. ie układy o za. robk odwlekane są przez WysJw811ie coraz to nowych terminów układow zarobkowych. jak równlei przez fakt. że Dyrekcja ociąga sle z rozpatrzcniem projektu nowej taryfy jaką przedłożyły organzacje wych. pracownków a, łramwajo Na ostatno odbytych zebraniach zalogowych z trudem udało sle kerownikom organizacji wstrzymać obradujących od ogłoszenia strajku. Postanowiono w rezultace wyczekać jeszcze co przyniesie poniedziałek U bm.. tj. dzieli rozprawy przed Komisją arbitrażową. Wynikami tej rozprawy zajmą sle rady zalo owe dnia 13 bm., przyczem na zebraniu zapadną decydujące uchwaly. Rozw6J Miejskiej Kasy Oszczt:dnoścl w Katowic8th. (lt.) Cyfry budte1'\l M1eJsklB! Ka!;y Oszczędno ci za rok Sil cyframi problcmatyczncml. gdyż znaczna ilość pozycji wyszc1.ególn!onych w bumecle. a mnj cyeh ullialit pewl1ę n T y rozwoju Kasy Os7.czędooścl, zm,taly lut w c,b.x-nym czasie, je zcze przoo wejkic'1l w tycie oowc'go budżetu. 1)uaczn!e przekrcczone, Dotyczy to mianowicie wrr tn wklndów of:ocych, ).."łó'!'ych przyrost przcwidz.iany na rok Ludlctowy 1927 na z!.. a na rok lmdżetowy 1928'29 ua 4 J{1() 000 zł., osiagnąl już d1!sial cyfrę w h'ch wamnkach rekordową 402,31 i3 zl, Ponie'wat przyrost \\kradó'w stale sic: wzmaa tak za miesiąc sty'czeń rb. wynosil plus ,OS z!.. a za polowe: tli.esiqca lut',!:\) rb, przekracza Juf pius z!.. w:t:c oznaczona budżc'!ową cyfr prz -rostu wklad,,,'o' z soo (JOO z. za rok na z!. za rek 1928/29. Stan kas' co do wkradów w latach ubicgłych, t J. w r i 1926 prznstawia sic: nst f,u:aco: \V roku 1925 \1 'los'ly '\\'klady 321 Q):.47 z!. w roku 1926 wynos ły wkla<jy ,49 " A zatcm w przeciągu roku 1927 wzrosly wklad}' o b!' sko 7(1) proc. Szerok:e rzesze średnic- o s1a u ślaskleg{) zrozumialy. że aby móc istn:eć i rozwiiać sic: odpowicodn:o, oprzeć si mu,zą o nstyll1cje: \linan. s,'wa o s:,lnych i zdrowych podstawach, iaka Jest Miejska Kasa Oszc7.<:dnoki \V Kat \\"lcach, k1'ira. jpko główne 7.a<lal1ic, posta wiła 'sohie ojh1\(i wl: lcd':liego stanu na sku, materjalnie zr luli 0 \\'ane;:o w dobie nflacji. Konsckwcntne i celowe wysirki MlejskicJ Kas': Oszcz :lości powzu;te w omawianym powyżej k!crunku. zn lazry zerokie uznanie pełne zrozumienie wśród szcmk(ch sler sporeczdlstwa ":łoszcko, widząc o stusz1tle ".. ocbu e Slt3mt ś!cdnieko r l\{)jlruę cc;jodarczego roz.kwltu na S7ego kraju. Stale powodzenie powytszei akcj zaleotnc111 kdnakże Jest w W}"!;ok'e1 mierle od za,kresu zauf nia. które należa/o zjedllać u szerok'ch sfor c.. obnyeh depon 'ntów. t\tanowil\cych wlakiwą ost()j d1a trwal-ośd celowości zamic1'zcń ka y, majacy'c'h dla dzicłnicy ślą!lkiej znaczenie pow atne!,:o post ru w kierunku Jel os"cdarczego odrcodze!lia. To też Kuratorium Kasy Oszcz<:dnoŚci 'V pc!ąem zw7.nmicniu d0niffllośoi zadań \\'oioch zdec)"c!owlllo się przedwojenn}'m d6ponc1trom u talić motliwie dla nich korzystną waloryzacje. okre lajac sta\kc: waloryzac. na Z5 proc Um'eszczona w Jo!ldżecle głównym za rok 1!'28'29 suma z!. Jako dodatek gm:l1y m. Ka,łowic dla KaliY Oszczc:dności na zwaloryzowanie \\ kradów przoowoicnnych posiada lna,, enie równ;ef tylko pmhlematyczne ; przcds awia pozycj; Jedynie gwarancyjną. gdj,t wo Lec ta,k dodatniego sta,nu liuan owe o k,'sy, ta o.tatuia jesl w możności waloryzacje:, na które-j przeprowadzenie potrzeba kwoty ca zl., przeprowadzić we wlasn)'t11 zakresie Wohec w7.!t1użcnia się \\'szcl'dch a).';end Kasy OszczQdności, a t kże agend o t)'pie b llkcywy'l11 J',k redj'skont mkaso weksli oraz raclrmkl b'ei ee. przedstawiają s'ę koszly handl<,we i admin'stracyj.ne w porówna'illu do obrotu to l1nkowo skroml>ie, gdy;t wyno'\zą zaledwie 115 proc. 0<1 obrotu. Jak z POW '1,sze.."() wyuika. J\\ie!5ka Kasa C zclc:duo ci opal tą jest na zdrowych zasadach. k óre fllkuja jej dalszy roz\1 ój, POraCZUny z kor..y ciami dla ca!oksztaltu gospodarczego Górre o ąska.. _..:...=-j--_.. _-... 1:=-=--= =... Pielęgnowanie skóry głowy. CieokaV ' 1'Y$ daje sie: n nas czcsto zau'.l'a}vć: z iednc) strony pral!;n:euie taicmu,,; wjedz'. z (!!u iej - brak \\ytrl'.'aro ci w pr"kt\'ezfllm zaslosowall\'11 zd()l'l't\'ch wiad,mości, tik np, wie ;:11. ch'o'ha l(ahly. la,k n'slcz.'co cl7;nła nn wlosy tlsz<:z ro/.kh.jn 'a e\' sic na k{,r7.e dow'. :. m'mo to 1 l1'mo krótkich wros,)w, ddscpniaj, eych racjonalnc p'elp!':lowan'e sld,r'o' «ow'. l'la'dnia s'e jeszcze c(ho tl(i, ktme my);] do we co 2 q!b :1 t\,gcdnie, (!) JŻ zl1l\'sl estt t 'C 1'n v pow;nien każdel!;o sklol\ić do zoboi"tnicnia PTlen'kliwe) woni kwas{,w tluszczow\'ch Odl>ow1ednim rr<lk'cm. 7\\'111\"\"'SZ\'. iż drll a o oha W' ezllwa jc na,,"el z c{lcdo ci. a cóż dopiero pc,! c us lalka, Nah::orct,ze nuwrt uczncia 7.mr,17:ć zdola przykra woń choćby i p:rkncj 1:,)\\kl. Na dont'ar llel:o Pf"Slu-:uJa sle liekt,\rzy do nwcia U,L'ciern lub mvdl m. Oha tc środki sa 11l'z zna. c7enia dla hir.leny bl:my głowy i włosów. a prz\' kra \ 0(1 prt u!ą. Nacieranie s (ĆJr'o' nalta all1on;a,k:em spirytusem warunkule cz.;to zapaleni sk6ry, wypadallie wlos6w przedwczesna siwizne. Z hi!:ien cznych śrcd,ków P<1lcc'ć mo-:e j d\'nie Shal11'>oon Dra Lustra. poniewnż dostosowanv Jest do wa,runków skbry Klo\\'y. zoboletn;a kwasy 1 z01\tawla na w/mach mi/y zropach wollnvch k\\-ia6w. Piane te!:o.\,kwlntne o Shampooall wcierać podczas łl1\'cia w sk6re:!:owy, Dr. Z. B...stu ploronów". sl:oro ci njeco ostrzel lopouln11a się o szyhsze zalatwien'e na)(lych r p;ln\'ch ch spraw. Postepowaniu lak'enm podl <ać ma li przedowszystk'cm stora wiekiem he7robol. n którym trudno lak od JedueKo zamachu Wypowiedzieć swo potrzebl'. Niet,iktowne to pos tpowan:e wywołuje wice l1iepomy lnel!:'1 ryczy 11 ludzi tak dotklet\'ch losem, bo pozhawlonych pracy. Matl'Y nadziele. te P. 'nspektor, znany z żrczl!w{jścl dla nteresu'nttiw swe, o resortu - przy1>omni podw'adn1'111 mu urznnl wm o formaeh załatwiania tuteresanl(,w Urze: du Pośrednictwa Pracy. (-) Otwarclo wystawy prac ma'8r klch tn f.ntowane!:o brtysty. malarza Józefa Kidonla (ldhedzle sie: w niedziele:. dnia t l. marca o odz, l! przed pol'\jdnlem w sali Kola Towar1.vskic o w Katowicach, ul. 3. Maja, (-) W szc7.ęśllwol. gląsk1el kolekturze,nowu Rlównl WYRrano. W trzcclm d11!1 cl nl lia pndła w kt'll<*-t1lr?'c ("":lct:..:, :'er'o Bnęlku Oćrnlczo-Hutn:.:z j.(o S. A. w Kato ach.. św. Jana 16 Odd/.ial V Kr61. luc:e. ul. Wolu,lŚci 26!:!uwna wygrana w b1tnl;e zlolych t na nunlcr 12b 1. 1'1'111 razell s/,czl'śliwel11i \yhrańe.,mi "sll sa urzdn'cy PN:ztowl. Oprócz te o ['lldb' dwie wkksze wy).';rane po 1000 zl. (-) Wl'step chóru Donsklck K07akÓ\V, tarar.,cm Towarzystwa Przyjaciół T a(ru Pol,kie!(o w \rt',1. l!ucic odh<;tlr.;e sic w czwartc-k, 15. hm. o!','ojz'nic 8 wit'czorem Jedcn ):ok;n v \\ ystcl'. dmu dcr'"ki<:h Kozt,kc'.1V im, Atnmana P..to\"a. ChM dolh1cich «oz:,l\ó\\', sklad::jacy 'e l ;ł os6h pod dj'r, M, Ko,.triukowa W\'stcpował dol\".:hclas 1\ e wsz\'s( \;ch stoli.:ach Enropy. dozn.li e WHCdzie cn,tllziastyc7.t:c O przyjcc:a. Prasa bed;\ ka!'('ś'..:':i;ca rnll cale leliclony, B'kt.v w cenie 1 do h 7.1. nn1,na n h '6 w f!rm'l' K, C!e'l:ńsk! przy ul. \\,,!:tości. 5. Teldon W zclkie znit.ki uieważnc. (-) AMnabet 'ctna..polona". W Jcd, j'm z o 0ldn'ch n\lmer6w "P,'Jonii" CZytR!11Y belkry'tyczna wiad'jol1oś(: o majace) RstlłPlĆ zln' r,le tyudu rnarsz lkow S.dllm i genatu dros:1\.ie&reru p, eudo:!tn la lazwc:..prezcsów" h'l:h zb. a to dla nniknlecla "eporozurnlenia '\\"oh c ;!1t ie,ma 1><Jodoonęj tvł>ulacll wojskowo Nie przc1ladza.jl\c czy zrniiwa taka bylaby slu 7.a odp",\'iadała t'a,u 'cji pobkiei. stwierdzić nalcty, te tytuł mars/alka. Jal(o przcwodn1anee!':'0 izhv posc'l kicl. l' talmly iest w art kllrach 23, 29. 3D, 37 i '1nv<:h Konstytucji m 'lrc'owej tylko w drodze przew; d,zancj dla rc\\; J Konstytncll l11o?e bv zm:cr.1(}n ', Wmddmość "Polonii" lako śmiesz"ą i pozl'awlona w&zclklch podstaw. pozostawimy bcz <omelltarza. l(af()wl ltleg(). (K) ClY tnk sle!łodz, 1>. ftdiutaftcfe od str t.n Mw? f)mloszą nam z Roździoola-5zoP'c.lc: W 11łcle "Bc nhardi" stniejc strat, które) ezlonkowie pełnia Jednocżc nie slużbe waortowlllczq \V (lhreble huty. Jest strat. wle-c musi być!laadnik ł adiut.11t. OtM len osta,tni - adiut:mt Niernlcc. rozżalony, że nie a wrnsuje, te a wanse f przcd nosa mu nclokaja (trudno. trzeba wać le 7.yk urzędowy. tl. p(ll kj). aby swe nerwy <;POkoiĆ. stil ra sle drobneml szykanami >hrlydzif nżbe Polal(om-stratakom. w7.głcdnlf! "wy. Rl'ytć" ch z pracy. przez nieścise mcldunkl. Nje pierw zy raz zdarza sic. te p. ndlutan1. wol: u srokqjenla swych zemst" d 'sz cych ncrwów. nocami "po1jc" na stratakńw. hyle ooa.p1{1' \ 8t" - co l)ot,woll mil na meldunki, m!lllltce za. slkodt,i stratukllm w opin nacieln"ka traty ł dyr 'kcjl huty. A nie prze\r!era w rodkach, Wy. sarczy. teby stratak przyszedł do pcw'tielol 00 " Nr. rio 40 lat uuwa,cały świat' przy kaszlu, katarze, kokluszu Do nabycia w wszystkich aptekach i drogerjach. Rrzać sic nieco - lak!lo miaro miełsce w cza e ostntn:ch mrozów - aby /lit zrobil doniesienie. że po to. hy Riać w karty. albo pić wódke, Mo.. tuaby wiole innych podobnych przvkladów prlvtr;cz)'ć. które w azula. te zemsta P. adiulantem 1'O\\..ooule. Otó! zapył>u lemy sic. CZy sic tak!:().. dzi obchodz'(! ze stratakami. którz\' sa p. adiutantowi pomocni. bo mu nicraz 1>0 po!sktt piszą potrzebne melmll1kl. a co powinien uczyn'f s.m p adiutant. Zdaie sil' te nic. Bo lo nie )(; ludzku. A skoro sic PMlU - panie adiutancie - stra. i"cy f)o!socv nie podoha!a, tn sa przcclet..fajerma.ny" w Vaterlandzie. to możesz im adiut:mlo. wać a nie polskim strahkom. (a). (K) (r3dzlet blelh:nv. W nocy E 8. na 9. bln. niernani złoczyńcy włamali sic na strvrł. pew,'ego domn przy ul Klemana w Myslow;cach - :rądli bielizny na 150 zl. Sprawców )')uukuio policja., Śwfęf() bl()wi hieq(). ( ) Wieczornica kn czci Marszałka Pltsuds. kle o. \V nic<!zicle.!, bm, urzadza Tmv Wy\:...JaskMka" w Lipinach o gooz'nie 7 wr Cl, na sali P. gci'herta wiec7.'ornice. p"laczoną z "TOCZY, s ościa mien:n p. Marszalka p,rsudskte!':'o z nas' pniacem pro!!,:r,mem: l) powitanie. Z) przemó \\!enie (rc!crat>. 3) wv\';tt"py orklestn' mandolinowoj mne. O laskawe przybycie czlonków ;f'cdzi'!1amł jak i przy)acióll z\\'olennlków tow. U. piasu Zarzacl. ( ) Jak Nemcy propakowal S-ke tv 1.10\ r.ach? Smutną jest rzeczą. te \\' LiPil1:.ch n'e \\ id7.iano ani jedne! odezwy. ani jednei ulotki.olskicj \V "kres'e wvborczym w re'on'e przem\, srawym. Poml'S!OWO sic 7. hrali do pracy al:'" tacy;"ei..hmr.lpatrlr<:i z 18-ki". której,xkr.\\'v ulotki lataly 110 Lipinach niczem śnie!!:, Ale Jak? C" k:em prd,to - z komina. 1\)'SOkieo;o na Q() metrów rozpuszczdno je w olbrzym'ch!')śc;?eh. Za pewne ci. co to cz\'nill. mnsil"ł; dz'alać E C7.' ifroś polccema. bo pr7l'clet nikt. na zl,mw'1'e k: rkll nie bcll7.ie sic p<:hal na wysoki komin b. ł'ryczl1y. A pozatem Jcdno jeszcze. Kw ml),'a \\ laz:ć na kom:n? Chl'ba t,'lko nale? c\' do oh. slugl piec6w \\'z;::1. komiu'arze. Za czyje pienia <lze i l czyjc!':o polecenia? Może P. dy'r. Zacho ze\\'ski. który wiellrieć po\\inien. co sic w k"o 71,khdz'e dz:eie - spraw!;je zainteresu1; i nas o tern powiadc'mi. ' ohotn'k(1m walcowni zwr,l. cam'o' na wro!':'a propa!(ande st.czc!,:,,\lna u\\'a 1: ( ) Z)Cublone koło umocbodowe jco;t do ooebrania w UrzędZ'ie Okr, w Nowych Hnj, nkach. Psz zyńshiegc. (P) Wandal zim polilvcr.ny w Piotrowkndt. ['owiadujemy sie z powat,ne<;:u trc'klla. że \\' P ().. tro\"ieach sa osobnic\', ktt'>rzv nic haczac na N. i",ka może ich spotkać kara. P<1zwalali s(\hie T,a hezczd e zdzien!lie afj l<iw wvhorcz\'ch.'t' Nr.. Jest to t\'lko wypadek ucliw\.tny. c.dl'} " v'ie1u m;ei cow-ośc;ach zajadli..hurrapatrioci" 11aka1yst 'cznl i Korfani:iarze udra\d:'1i ten PTi"Cder st le 7. cal, św!adonk1ścią. Tym..patrio!"" plotrnwickim okazał S'le niejaki Franc'1;7.1k 1\<11. dunek. twierd7.ac, że czy'l1 to l te o powodu, ł afisze N. Ch. Z. P. nie bvly (! temjllowt'ne w u. rzf.'dzle j\"1111nn\,m, Ody nil Ewrócon mu Uli a e.rze7. kt>lejarza Jcdrzeja nie rea\(f\\"!. test d:jd t", CZ\.u:! - sprawe oddano wladwm belp' czct\. s. wa, kt"'re ZapC\vąle Kadol1ka pocia!':'ną do od ';)o i \\;C{Jz!::lnoŚC.. ",, C c' l; l \. r l, l' oj, ( 1,1 " )', 1" f,' :; l',' l', llj li. c,:

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

h P. Wst 290 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

h P. Wst 290 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) doi: 10.15503/onis2017.289.299 Dzi ko z ni nos ra no i sto niu zna zny ro si duka i M Je U s W s P.U s 1, 50-137 W m.je @wp.pl A strakt Te. I j j j ó m s m s - s j s m s s b m s ó s s j. K j j j s h s

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0931-3-08 Sucha Beskidzka, 20.08.2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Spis treści LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych... 3 Potęgowanie liczb.. 8 Przykłady pierwiastków 12 Działania na ułamkach zwykłych... 13 Ułamki zwykłe i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Piotr Ku igowski U m. A m M P p. l.1990@ m l. m P l P m M m R l j ZSRR m, j m m l h P Z m. W j m m j, 6 7.11.1917. j j l ó. C j, l - p j

Bardziej szczegółowo

or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa

or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa Co to jest pumptrack?!? film: www.bit.ly/pumptrackwarszawa Pumptrack to zap tlo y tor o kszta cie falistym o az y... ...prze e wszystkim a rowerze ale tak e a rolkac

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo