Pierwsze cywilizacje. Sprawdzian. Zaznacz na mapie podane miejsca odpowiednià literà. A. Nil B. Mezopotamia C. Tygrys D. Palestyna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze cywilizacje. Sprawdzian. Zaznacz na mapie podane miejsca odpowiednià literà. A. Nil B. Mezopotamia C. Tygrys D. Palestyna"

Transkrypt

1 Sprawdzian a Pierwsze cywilizacje... imi i nazwisko... klasa Zaznacz na mapie podane miejsca odpowiednià literà.. Nil. Mezopotamia. Tygrys. Palestyna 3 Po àcz poj cia z ich wyjaênieniami. Jedno z nich jest tutaj niepotrzebne. Sarkofag to wiara w wielu bogów. Kodeks to wiara w jednego boga. Monoteizm to ozdobna trumna. Piramida to zbiór praw. to grobowiec faraona. Przedstaw najwa niejsze cechy religii staro ytnych Egipcjan Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. Egipt le y nad: Tygrysem. Nilem. Eufratem. ó tà Rzekà.

2 5 Podpisz rysunki przedstawiajàce staro ytne budowle. Nast pnie po àcz je z nazwami ludów, które je zbudowa y. Egipcjanie Sumerowie Izraelici Przeczytaj zdania dotyczàce najstarszych cywilizacji. Nast pnie zamaluj kratk przy zdaniach prawdziwych. E Kana y nawadniajàce doprowadza y wod z morza do pól oddalonych od niego. Jednym z najwi kszych osiàgni ç pierwszych cywilizacji by o stworzenie pisma. Ludy, które stworzy y najstarsze cywilizacje, pos ugiwa y si pismem alfabetycznym. Pierwsze cywilizacje staro ytne rozwin y si nad wielkimi rzekami. Najstarszà cywilizacj stworzyli Sumerowie. 7 Rozwià krzy ówk. Jej has em jest nazwa zabalsamowanego cia a zmar ego. Odpowiedz, w jakim staro ytnym kraju najcz Êciej post powano w taki sposób z cia ami po Êmierci. Najwa niejszy wynalazek Sumerów. Wie a z ceg y budowana przez ludy Mezopotamii. Wiara w jednego boga. Religia Izraelitów. Wed ug mitologii egipskiej by a onà Ozyrysa. Odpowiedê:...

3 Sprawdzian b Pierwsze cywilizacje... imi i nazwisko... klasa Zaznacz na mapie podane miejsca odpowiednià literà.. Palestyna. Morze Âródziemne. Eufrat. Egipt 3 Po àcz poj cia z ich wyjaênieniami. Jedno z nich jest tutaj niepotrzebne. Politeizm to znaki pisma staro ytnych Egipcjan. Mumia to pi ç pierwszych ksiàg Starego Testamentu. Tora to zabalsamowane zw oki. Hieroglify to wiara w wielu bogów. to wiara w jednego boga. Przedstaw najwa niejsze cechy religii ydowskiej Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. Najwybitniejszy w adca ydowski, który zbudowa w Jerozolimie Êwiàtyni, to: awid. Salomon. braham. Moj esz.

4 5 Podpisz rysunki przedstawiajàce kap anów staro ytnych religii. Nast pnie po àcz je z nazwami ludów, do których nale eli. Egipcjanie Sumerowie Izraelici Przeczytaj zdania dotyczàce osiàgni ç ludów staro ytnej Mezopotamii. Nast pnie zamaluj kratk przy zdaniach prawdziwych. E zi ki umiej tnoêci wyrabiania cegie mogli wznosiç wysokie piramidy. Naczynia gliniane, dzi ki u ywaniu ko a garncarskiego, mia y regularne kszta ty. Wprowadzili szeêçdziesi tny system liczenia, u ywany obecnie w obliczaniu kàtów i mierzeniu czasu. Na podstawie obserwacji astronomicznych opracowali kalendarz. Pos ugiwali si pismem alfabetycznym i klinowym. 7 Rozwià krzy ówk. Jej has em jest nazwa jednej z dwóch rzek, nad którymi le y Mezopotamia. Odpowiedz, jak brzmi nazwa drugiej rzeki. Mieszkali w Mezopotamii. Ich najwi kszym wynalazkiem by o pismo. Zabalsamowane zw oki. W adca staro ytnego Egiptu. Pi ç pierwszych ksiàg Starego Testamentu. yli ludem kupców i eglarzy. Stworzyli pismo alfabetyczne. 6. Znaki pisma obrazkowego. 6. Has o:... ruga rzeka, nad którà le y Mezopotamia, to....

5 Sprawdzian a Âwiat staro ytnych Greków... imi i nazwisko... klasa OkreÊl, na jaki wiek przypada y podane daty. Nast pnie nanieê odpowiadajàce im cyfry na oê czasu. 896 rok rok p.n.e rok p.n.e Po àcz poj cia z ich wyjaênieniami. emokracja to Êmiertelny pó bóg, bohater mitów; by nim na przyk ad Herakles. Tyran to dos ownie w adza ludu, system rzàdów, obowiàzujàcy w staro ytnych tenach i obecnie. Pytia to cz owiek pochodzàcy z arystokracji, który si à przejmowa w adz i rzàdzi sam. Heros by a kap ankà wyroczni w elfach. Wpisz do tabeli przyczyny i skutki kolonizacji greckiej. Kolonizacja grecka Przyczyny Skutki 4 Po àcz liniami imiona bogów greckich z: a) ich atrybutami, Zeus go àb Hermes winogrona frodyta piorun res skrzydlate sanda y, kaduceusz ionizos zbroja

6 b) dziedzinami, którymi si opiekowali. Posejdon Êwiat zmar ych Hades ma eƒstwo tena rodzina i dom Hestia morze Hera dzia alnoêç uczonych, mówców i polityków, sprawiedliwa wojna 5 Uzupe nij tekst poj ciami z ramki. kobiety, tena, polis, handlowe, akropolem, agorà Grecja jest górzystym krajem. Jej mieszkaƒcy, oddzieleni od siebie trudnymi do przebycia aƒcuchami górskimi, nie stworzyli jednego paƒstwa. W Helladzie powsta y natomiast miasta-paƒstwa. Nazwano je.... Ka de z nich czci o boga, który mia si szczególnie nim opiekowaç, na przyk ad opiekunkà ten by a.... Miasta te by y budowane w podobny sposób: na wzgórzu zwanym... budowano Êwiàtynie i stawiano posàgi bóstw. W centrum znajdowa si plac, nazywany.... Tam odbywa y si spotkania towarzyskie, polityczne i.... W wi kszoêci paƒstw w staro ytnej Grecji... nie mia y adnych praw obywatelskich. 6 Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. z owiek, który si à przejmowa w adz i chcia rzàdziç sam, to: trybun ludowy. tyran. heros. Perykles. 7 Uzupe nij tabel dotyczàcà teatru staro ytnej Grecji i teatru wspó czesnego. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli poj cia znajdujàce si w ramce. a) przedstawienia odbywajà si na Êwie ym powietrzu, b) gra wielu aktorów, tak e kobiety i dzieci, c) tam narodzi y si : tragedia i komedia, d) aktorzy noszà maski, e) grajà tylko m czyêni, f) sztuki sà grane przewa nie w budynkach, g) przedstawienia odbywa y si ku czci boga ionizosa, h) wyst puje chór, który komentuje wydarzenia, i) przedstawienia odbywajà si codziennie, j) przedstawienia odbywajà si przez 4 dni Teatr staro ytnej Grecji Teatr wspó czesny

7 Sprawdzian b Âwiat staro ytnych Greków... imi i nazwisko... klasa OkreÊl, na jaki wiek przypada y podane daty. Nast pnie nanieê odpowiadajàce im cyfry na oê czasu. 499 rok p.n.e rok p.n.e rok... 3 Po àcz poj cia z ich wyjaênieniami. Politeizm by y to paƒstewka greckie, sk adajàce si z miasta i okolicznych wsi. gora to wiara w wielu bogów. Hellenowie tak Grecy nazywali siebie w staro ytnoêci. Polis to plac w centrum miasta greckiego. Opisz zaj cia mieszkaƒców staro ytnej Grecji. 4 Po àcz liniami imiona bogów greckich z: a) ich atrybutami, Posejdon erber tena lira pollon sowa Hefajstos trójzàb Hades narz dzia kowalskie

8 b) dziedzinami, którymi si opiekowali. Zeus mi oêç i zakochani Hermes wino, odradzajàca si przyroda i teatr frodyta w adza nad ludêmi i bogami res dzia alnoêç kupców i z odziei, pos aniec bogów ionizos wojna niesprawiedliwa 5 Uzupe nij tekst poj ciami z ramki. demokracja, arystokracjà, urz dnicy, tyranem, Perykles, zgromadzenie ludowe W miastach-paƒstwach greckich w adz cz sto sprawowa a grupa ludzi bogatych i pochodzàcych z najstarszych rodów, nazywana.... Kiedy w adz si à przejmowa jeden cz owiek, nazywano go.... Wykszta ci si tak e inny sposób rzàdzenia rzàdy ludu, czyli.... W tenach najwa niejszym organem by o......, w którym mogli uczestniczyç wszyscy obywatele ten majàcy powy ej 0 lat. ecyzje zapada y wi kszoêcià g osów. Wprowadzali je w ycie wybierani lub losowani.... Najwybitniejszym przywódcà demokratycznych ten by Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. G ówny plac w centrum staro ytnego greckiego miasta to: akropol. polis. agora. Olimp. 7 Uzupe nij tabel dotyczàcà staro ytnych i nowo ytnych igrzysk olimpijskich. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli poj cia znajdujàce si w ramce. a) odbywajà si co 4 lata, b) nagrodami sà medale, c) ma miejsce bardzo wiele konkurencji sportowych, d) biorà udzia tylko m czyêni z Grecji, e) nagrodà jest wieniec laurowy dla jednego zwyci zcy, f) na czas igrzysk zawiera si pokój, g) biorà udzia kobiety i m czyêni z ca ego Êwiata, h) odbywajà si za ka dym razem w innym mieêcie, i) odbywajà si zawsze w Olimpii Igrzyska staro ytnej Grecji Nowo ytne igrzyska olimpijskie

9 Sprawdzian a W staro ytnym Rzymie... imi i nazwisko... klasa opisz do podanych dat wiek i wydarzenie. Nast pnie nanieê odpowiadajàce im cyfry na oê czasu. 753 rok p.n.e rok rok p.n.e.... PodkreÊl poj cia, które zwiàzane sà ze staro ytnym Rzymem. 3 republika, agora, cesarstwo, tyran, Juliusz ezar, polis, Koloseum, imperium, kropol, sàd skorupkowy, Panteon, Perykles Podpisz na mapie kontynenty, na których le a o Imperium Rzymskie w po owie II wieku n.e. 4 Po àcz linià postaç z wydarzeniem lub osiàgni ciem. Juliusz ezar by twórcà kodeksu prawnego, który zosta spisany w VI wieku n.e. Justynian I Wielki by przybranym synem Juliusza ezara. Przyjà tytu princepsa i przydomek ugust. Oktawian by wielkim wodzem rzymskim. Wprowadzi nowy kalendarz.

10 5 Po àcz poj cia z ich wyjaênieniami. esarstwo to staro ytne aênie. Tam Rzymianie sp dzali czas wolny. Patrycjusze to forma rzàdów, gdzie w adza spoczywa w r kach jednego cz owieka. Wojna domowa byli grupà najbogatszych Rzymian. Mieli du y wp yw na rzàdzenie paƒstwem. Termy to walki wewnàtrz kraju pomi dzy jego mieszkaƒcami. 6 Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. W obradach zgromadzenia ludowego brali udzia : senatorowie. konsulowie. plebejusze. patrycjusze. 7 Odpowiedz na podane pytania. Jak nazywa a si rada, która zatwierdza a nowe prawa i sk ada a si z by ych urz dników?... Jaki tytu nosili najwa niejsi urz dnicy, wybierani spoêród patrycjuszy?... 8 Podpisz ilustracje, na których przedstawiono budowle rzymskie. Nast pnie wyjaênij, do czego s u y y pokazane konstrukcje

11 Sprawdzian b W staro ytnym Rzymie... imi i nazwisko... klasa opisz do podanych dat wiek i wydarzenie. Nast pnie nanieê odpowiadajàce im cyfry na oê czasu. 395 rok rok p.n.e rok p.n.e.... U ó wydarzenia zwiàzane z upadkiem cesarstwa rzymskiego w kolejnoêci od najwczeêniejszego do najpóêniejszego. a) podzia cesarstwa na dwie cz Êci wschodnià i zachodnià, b) barbarzyƒski w adca Odoaker mianuje si królem Italii, c) problemy z utrzymaniem du ego paƒstwa i cz ste walki o w adz, d) przeniesienie stolicy cesarstwa do Konstantynopola, e) wielka w drówka ludów oraz najazdy Hunów pod wodzà ttyli Zaznacz na mapie odpowiednià literà podane miejscowoêci.. Rzym,. Kartagina,. teny,. izancjum.

12 4 Po àcz linià postaç z wydarzeniem lub osiàgni ciem. Odoaker by uczniem Jezusa. Zginà w Rzymie. posto Piotr to cesarz rzymski. Zabroni w 39 roku praktykowania w cesarstwie rzymskim obrz dów innych religii ni chrzeêcijaƒska. Teodozjusz Wielki by w adcà Gotów. W 476 r. og osi si królem Italii. 5 Po àcz poj cia z ich wyjaênieniami. Imperium byli biednymi mieszkaƒcami Rzymu. Triumf to forma rzàdów, polegajàca na wybieraniu w adz na okreêlony czas. Republika to pot ne paƒstwo podporzàdkowujàce sobie inne kraje. Plebejusze by uroczystoêcià, którà urzàdzano ku czci zwyci skiego wodza. 6 Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. esarz, który og osi, e w jego paƒstwie chrzeêcijanie nie b dà przeêladowani za swojà wiar, to: Teodozjusz Wielki. Juliusz ezar. Konstantyn Wielki. Justynian I Wielki. 7 Odpowiedz na podane pytania. Kto sprawowa przez pó roku ca kowità w adz w razie wojny?... Jakie zgromadzenie wybiera o urz dników i zatwierdza o nowe prawa?... 8 Podpisz ilustracje, na których przedstawiono budowle rzymskie. Nast pnie wyjaênij, do czego s u y y pokazane konstrukcje

13 Sprawdzian a Poczàtek Êredniowiecza... imi i nazwisko... klasa PodkreÊl poj cia, które sà zwiàzane z islamem. iblia, llach, patriarcha, Koran, pop, muzu manie, papie, Mahomet, cerkiew, kalif Po àcz poj cia z wyjaênieniami. Jedno z poj ç jest tutaj niepotrzebne. majordom jeden z nast pców proroka Mahometa pop najwy szy urz dnik na dworze Merowingów beduin duchowny w koêciele prawos awnym wiking wojownik skandynawski kalif 3 Przeczytaj zdania dotyczàce cesarstwa bizantyƒskiego. Nast pnie zamaluj kratki przy zdaniach prawdziwych. E izancjum stanowi o zachodnià cz Êç dawnego Imperium Rzymskiego. Stolicà izancjum zosta Konstantynopol ze wzgl du na korzystne po o enie nad Morzem a tyckim. W czasach cesarza Justyniana terytorium izancjum obejmowa o najmniejszy obszar w historii. Ostateczny upadek izancjum nastàpi w roku 453, po zdobyciu Konstantynopola przez Turków. esarze bizantyƒscy sprawowali w adz despotycznà. 4 Podaj co najmniej trzy przyk ady Êwiadczàce o tym, e Karol Wielki by wybitnym w adcà.

14 5 opisz do podanych zdaƒ odpowiednie imi postaci historycznej.... by prorokiem z Mekki, który stworzy religi nazwanà póêniej islamem.... zjednoczy wszystkie paƒstwa Franków. 6 Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. Nazwa dynastii Karolingów pochodzi od: Karola Wielkiego. Karola M ota. hlodwiga. Pepina Krótkiego, syna Karola M ota. 7 opisz do podanych dat wiek i wydarzenie. Nast pnie nanieê odpowiadajàce im cyfry na oê czasu. 395 rok... 6 rok rok... 8 Rozwià krzy ówk. Jej has em jest nazwa religijnego obrazu. WyjaÊnij, na czym by on malowany. Nast pnie odpowiedz, w jakich Êwiàtyniach mo na spotkaç tego typu dzie a sztuki. Sprawowali w adz po Êmierci Mahometa. Âredniowieczny skandynawski poeta i Êpiewak. Zjednoczy wszystkie paƒstwa Franków. Miasto nazwane na czeêç Konstantyna Wielkiego. Âredniowieczna skandynawska opowieêç o czynach mitycznych i historycznych bohaterów. Odpowiedê:......

15 Sprawdzian b Poczàtek Êredniowiecza... imi i nazwisko... klasa PodkreÊl poj cia, które sà zwiàzane z prawos awiem. ksiàdz, izancjum, Koran, ikona, acina, papie, patriarcha, pop, Mahomet, cerkiew Po àcz poj cia z ich wyjaênieniami. Jedno z nich jest tutaj niepotrzebne. patriarcha ornament roêlinny lub geometryczny charakterystyczny dla sztuki islamskiej arabeska staroskandynawska opowieêç o bohaterach saga zwierzchnik koêcio a prawos awnego majordom najwy szy urz dnik na dworze Merowingów nast pca Mahometa, sprawowa w adz nad wspólnotà muzu manów 3 Przeczytaj zdania dotyczàce historii rabów. Nast pnie zamaluj kratki przy zdaniach prawdziwych. ata ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny stanowi poczàtek ery muzu maƒskiej. Muzu manie wierzà w jednego boga llacha, którego prorokiem by Mahomet. rabowie pochodzà z Pó wyspu peniƒskiego. Koran to nazwa Êwiàtyni muzu maƒskiej. E Jednym z filarów islamu jest pielgrzymka do Medyny. 4 Wymieƒ trzy przyczyny, dla których wikingowie wyruszali w dalekie wyprawy.

16 5 opisz do podanych zdaƒ odpowiednie imi postaci historycznej.... by królem, który dzi ki swoim podbojom stworzy w Êredniowiecznej Europie wielkie paƒstwo. y tak e wybitnym w adcà, wprowadzi wiele reform.... rzàdzi izancjum. Za jego panowania paƒstwo odzyska o utracone terytoria, rozwin o si tak e wiele miast. Zbudowa koêció MàdroÊci o ej (Hagia Sophia). 6 Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. Wikingowie wyruszali na swoje wyprawy w: V VII wieku n.e. VIII XI wieku n.e. IX VIII wieku p.n.e. X IX wieku p.n.e. 7 opisz do podanych dat wiek i wydarzenie. Nast pnie nanieê odpowiadajàce im cyfry na oê czasu. 054 rok rok rok... 8 Rozwià krzy ówk. Jej has em jest nazwa Êwi tej ksi gi jednej z religii monoteistycznych. Odpowiedz, czyje nauki w niej spisano. Kraina le àca na pó noc od Polski, z której wyruszali na swoje wyprawy wikingowie. Najwybitniejszy w adca z rodu Karolingów. Nosi przydomek Wielki. Plemi germaƒskie zamieszkujàce pó nocnà Gali. Inaczej wyprawa krzy owa. Wojownik skandynawski. Odpowiedê:...

17 Sprawdzian a Polska za pierwszych Piastów... imi i nazwisko... klasa Zaznacz na mapie odpowiednià literà plemiona zamieszkujàce ziemie polskie w czasach Mieszka I.. Opolanie,. WiÊlanie,. Pomorzanie,. Mazowszanie, E. Polanie Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. Podzia u Polski na dzielnice dokona : oles aw Krzywousty. W adys aw Herman. Zbigniew. oles aw hrobry. 3 U ó wydarzenia z czasów panowania oles awa hrobrego w kolejnoêci od najwczeêniejszego do najpóêniejszego. opisz daty do dwóch z nich koronacji oles awa hrobrego i wyprawy misyjnej biskupa Wojciecha. koronacja oles awa hrobrego, kanonizacja Wojciecha, zjazd w Gnieênie, wyprawa misyjna biskupa Wojciecha do Prusów, walki z cesarzem Niemiec

18 4 Podaj pi ç skutków rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich w XII XIII wieku Opisz przedstawicieli Êredniowiecznego spo eczeƒstwa. h opi Rycerze Przeczytaj zdania dotyczàce testamentu oles awa Krzywoustego. Nast pnie zamaluj kratk przy zdaniach prawdziwych. oles aw Krzywousty podzieli paƒstwo mi dzy synów, aby nie walczyli oni o w adz. Na czele paƒstwa mia staç najm odszy z synów, nazywany seniorem. zielnica senioralna mia a przechodziç zawsze we w adanie najstarszego syna. Testament wszed w ycie w 09 roku. 7 8 Po àcz linià poj cie z odpowiednim wyjaênieniem. Senior to porzàdek spo eczny w Êredniowieczu, polegajàcy na zale noêciach mi dzy w aêcicielami ziemi i ich poddanymi. esarz to najstarsza osoba w rodzie. Poganie by najwa niejszym w adcà w Êredniowiecznej Europie. Feudalizm to ludzie wierzàcy w duchy, si y przyrody, nie uznajàcy wiary chrzeêcijaƒskiej, oddajàcy czeêç posàgom. Uzupe nij zdania poj ciami z ramki. 6, Pomorza Gdaƒskiego, Konrad, Prusów, Malborku Zakon krzy acki sprowadzi na ziemie polskie ksià mazowiecki.... Sta o si to w... roku. Krzy acy podbili plemiona pogaƒskich... i utworzyli bardzo silne paƒstwo. Jego stolica mieêci a si w..., gdzie zbudowano pot ny zamek warowny. W roku 308 Krzy acy podst pem zagarn li nale àce do Polski ziemie

19 Sprawdzian b Polska za pierwszych Piastów... imi i nazwisko... klasa Zaznacz na mapie odpowiednià literà podane miejscowoêci.. Gniezno,. Kraków,. Gdaƒsk,. Szczecin, E. Wroc aw Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. Pierwszym królem Polski by : Mieszko I. Otton III. oles aw hrobry. Wojciech. 3 U ó wydarzenia z czasów panowania oles awa Krzywoustego w kolejnoêci od najwczeêniejszego do najpóêniejszego. opisz daty do dwóch z nich ustanowienia podzia u ziem polskich na dzielnice i podboju Pomorza Zachodniego. ustanowienie podzia u ziem polskich na dzielnice, wyp dzenie brata Zbigniewa z kraju, podbój Pomorza Zachodniego, walki z cesarzem Niemiec, podporzàdkowanie Pomorza Gdaƒskiego

20 4 Przedstaw skutki przyj cia chrztu przez Mieszka I dla paƒstwa polskiego. 5 Opisz przedstawicieli Êredniowiecznego spo eczeƒstwa. Mieszczanie... uchowni... 6 Przeczytaj zdania dotyczàce zjazdu gnieênieƒskiego. Nast pnie zamaluj kratk przy zdaniach prawdziwych. esarz podporzàdkowa KoÊció w Polsce KoÊcio owi niemieckiemu. esarz niemiecki Otton III chcia pozyskaç oles awa hrobrego do realizacji swoich planów zjednoczenia Europy. Otton III poprosi oles awa, aby ten nie dà y do zostania królem Polski. Zjazd w Gnieênie odby si w 000 roku. 7 8 Po àcz linià poj cie z odpowiednim wyjaênieniem. Kanonizacja to grupa spo eczna posiadajàca odr bne prawa i obowiàzki. Papie to uznanie kogoê za Êwi tego przez KoÊció katolicki. Stan by siedzibà ksi cia i jego dworu. Gród jest zwierzchnikiem KoÊcio a katolickiego. Uzupe nij zdania poj ciami z ramki. zyngis-chan, zji, Lajkoniku, jazdy na koniach, 4 Mongo owie przybyli do Europy z.... Znani byli z wyjàtkowej umiej tnoêci..., dzi ki której szybko si przemieszczali. Ich najwybitniejszym wodzem by.... Mongo owie dotarli równie do ziem polskich i w roku... dosz o do bitwy pod Legnicà. Z tego okresu pochodzi legenda o..., którego postaç do dziê jest jednym z symboli Krakowa.

21 Sprawdzian a Zjednoczona Polska... imi i nazwisko... klasa PodkreÊl poj cia, które dotyczà stylu gotyckiego. sklepienia kolebkowe, niskie budowle, liczne zewn trzne przypory, rozety, ma e okna, budowle g ównie z kamienia, sklepienia krzy owo- ebrowe, grube mury, wysokie budowle, przestronne, jasne wn trza Wpisz do tabeli przyczyny i skutki wydarzeƒ zwiàzanych z historià Polski w XIV wieku. Skorzystaj z wyra eƒ z ramki. unia polsko-litewska, dà enie do zjednoczenia Polski, wspólne zagro enie ze strony Krzy aków, os abienie paƒstwa i brak bezpieczeƒstwa Polska w XIV wieku Przyczyny Skutki 3 opisz daty do podanych wydarzeƒ. Nast pnie nanieê odpowiadajàce im cyfry na oê czasu.... koronacja Wac awa II... poczàtek wojny trzynastoletniej... za o enie kademii Krakowskiej... bitwa pod Grunwaldem 4 Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. W 30 roku na króla Polski koronowa si : Wac aw II. W adys aw okietek. Kazimierz Wielki. Przemys II.

22 5 o podanych dat dopisz wiek i wydarzenie. Nast pnie oblicz, ile czasu up yn o mi dzy tymi latami. 95 rok rok... Min o... lat. 6 Przeczytaj zdania dotyczàce unii Polski z Litwà. Nast pnie zamaluj kratk przy zdaniach prawdziwych. Jednym ze skutków unii by o panowanie na tronie polskim nowej dynastii Jagiellonów. Unia polsko-litewska zosta a zawarta w Krewie w 386 roku. Szlachta litewska otrzyma a takie same prawa jak szlachta polska na mocy unii w Horodle w 43 roku. Jednym z jej postanowieƒ by chrzest Polski. 7 Uzupe nij tekst poj ciami z ramki. dochody, grosz, Krzy akami, RuÊ Halickà, zamków, murami Kazimierz Wielki stara si zapewniç Polsce bezpieczeƒstwo, aby mog a ona staç si silnym paƒstwem. Zawar pokój z.... Zwi kszy... paƒstwa poprzez uporzàdkowanie prawa dotyczàcego 8 wydobycia soli. by wzmocniç obronnoêç kraju, budowa wiele.... Miasta otacza.... Przy àczy na po udniowym wschodzie Wprowadzi jednolità monet.... Opisz histori utraty Pomorza Gdaƒskiego przez Polsk i prób odzyskania tych terenów.

23 Sprawdzian b Zjednoczona Polska... imi i nazwisko... klasa PodkreÊl poj cia, które dotyczà stylu romaƒskiego. sklepienia kolebkowe, liczne zewn trzne przypory, rozety, ma e okna, budowle g ównie z kamienia, sklepienia krzy owo- ebrowe, grube mury, niskie budowle, wysokie budowle Wpisz do tabeli przyczyny i skutki wydarzeƒ zwiàzanych z wojnà Polski z zakonem krzy ackim. Skorzystaj z wyra eƒ z ramki. pokonanie Krzy aków pod Grunwaldem, wojna trzynastoletnia, unia polsko-litewska, odzyskanie Pomorza Gdaƒskiego Wojny Polski z zakonem krzy ackim Przyczyny Skutki 3 opisz daty do podanych wydarzeƒ. Nast pnie nanieê odpowiadajàce im cyfry na oê czasu.... koronacja W adys awa okietka... utrata Pomorza Gdaƒskiego... koniec wojny trzynastoletniej... unia w Krewie 4 Zamaluj kratk przy poprawnym zakoƒczeniu zdania. Kazimierz Wielki za o y kademi Krakowskà w: 364 roku. 30 roku. 385 roku. 40 roku.

24 5 o podanych dat dopisz wiek i wydarzenie. Nast pnie oblicz, ile czasu up yn o mi dzy tymi latami. 300 rok rok... Min y... lata. 6 Przeczytaj zdania dotyczàce unii Polski z Litwà. Nast pnie zamaluj kratk przy zdaniach prawdziwych. Po Êmierci Kazimierza Wielkiego nast pczynià na tronie polskim zosta a jego córka Jadwiga. Litwini chcieli przyjàç chrzest od Polski, aby uchroniç si przed najazdami ze strony Krzy aków. G ównà przyczynà unii Polski z Litwà by o wspólne zagro enie ze strony mudzi. Na m a Jadwigi wybrano wielkiego ksi cia litewskiego Jagie. 7 Uzupe nij tekst poj ciami z ramki. W adys aw okietek, Przemys II, Kazimierz Wielki, PrzemyÊlidów, Pomorze Gdaƒskie, Ma opolskà Zjednoczenie paƒstwa zapoczàtkowa..., który koronowa si w 95 roku na króla Polski. Po nim Polskà rzàdzili w adcy z dynastii czeskich... Zjednoczenia Polski dokona ksià kujawski......, który koronowa si na króla. Rzàdzi on dwiema dzielnicami: Wielkopolskà i... Utraci jednak Zjednoczonà Polsk umocni jego syn Napisz w kilku zdaniach, dlaczego króla Kazimierza nazwano Wielkim.

25 Kartoteka a b Pierwsze cywilizacje Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja uzupe niona mapa Za ka de prawid owo zaznaczone miejsce na mapie p. Sarkofag to ozdobna trumna. Kodeks to zbiór praw. Monoteizm to wiara w jednego boga. Piramida to grobowiec faraona. Za ka de poprawne po àczenie p. Egipcjanie wierzyli w wielu bogów. Najwa niejszymi spoêród nich byli: Re, Ozyrys i Izyda. Mieszkaƒcy Egiptu wznosili dla nich wspania e Êwiàtynie. Wierzyli tak e w ycie pozagrobowe. by zmar y móg dalej yç w zaêwiatach, balsamowali jego zw oki. hroni o to cia o zmar ego przed zepsuciem. ia a faraonów sk adano we wspania ych grobowcach piramidach. Za wyczerpujàcà odpowiedê 5 p. 5 p. Za poprawnà odpowiedê rys. zikkurat Sumerowie, rys. Êwiàtynia Salomona Izraelici, rys. 3 piramida Egipcjanie. Za ka dy prawid owo podpisany rysunek p., za ka dy prawid owo po àczony rysunek z nazwà ludu p. 6 p. 6.,, E Za ka de prawid owo zaznaczone zdanie prawdziwe p. 6 p. 7. Rozwiàzanie krzy ówki: pismo, zikkurat, monoteizm, judaizm, Izyda; has o: mumia. Mumifikacji poddawano cia a zmar ych w adców i ich on w staro ytnym Egipcie. Za ka de poprawnie wpisane poj cie p., za wyjaênienie has a p. 7 p. Suma punktów 36 Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja uzupe niona mapa Za ka de prawid owe zaznaczone miejsce na mapie p. Politeizm to wiara w wielu bogów. Mumia to zabalsamowane zw oki. Tora to pi ç pierwszych ksiàg Starego Testamentu. Hieroglify to znaki pisma staro ytnych Egipcjan. Za ka de poprawne po àczenie p. echy religii ydowskiej: wiara w jednego boga Jahwe, przymierze mi dzy ogiem a narodem ydowskim, zasady religii spisane w formie dziesi ciorga przykazaƒ. ydzi otrzymali ziemi obiecanà, czyli Palestyn, w zamian za przestrzeganie praw. Za ka dy prawid owy argument p. Za poprawnà odpowiedê rys. kap an sumeryjski Sumerowie, rys. kap an ydowski Izraelici, rys. 3 kap an egipski Egipcjanie. Za ka dy prawid owo podpisany rysunek p., za ka dy prawid owo po àczony rysunek z nazwà ludu p. 6 p. 6.,, Za ka de prawid owo zaznaczone zdanie prawdziwe p. 6 p. 7. Rozwiàzanie krzy ówki: Sumerowie, mumia, faraon, Tora, Fenicjanie, 6. piktogramy; has o: Eufrat. ruga rzeka, nad którà le y Mezopotamia, to Tygrys. Za ka de poprawnie wpisane poj cie p., za wyjaênienie has a p. 8 p. Suma punktów 36

26 Kartoteka a b Âwiat staro ytnych Greków Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja 896 rok XIX wiek, 79 rok p.n.e. I wiek p.n.e., 506 rok p.n.e. VI wiek p.n.e. Za ka de poprawne okreêlenie wieku p., za ka de prawid owe naniesienie na oê czasu p. 6 p. emokracja to dos ownie w àdza ludu, system rzàdów w staro ytnych tenach i obecnie. Tyran to cz owiek pochodzàcy z arystokracji, który si à przejmowa w adz i rzàdzi sam. Pytia by à kap ankà wyroczni w elfach. Heros to Êmiertelny pó bóg, bohater mitów; by nim na przyk ad Herakles. Za ka de poprawne po àczenie p. Przyczynami kolonizacji by y: niedostatek ziemi i brak zbo a, zwi kszenie liczby ludnoêci, d ugotrwa a susza i g ód. Skutkami kolonizacji by y: zdobycie nowych terenów, zwi kszony handel z innymi ludami, regularne dostawy zbo a do Grecji. Za wyczerpujàcà odpowiedê 6 p. 6 p. a) Zeus piorun; Hermes skrzydlate sanda y, kaduceusz; frodyta go àb; res zbroja; ionizos winogrona; b) Posejdon morze; Hades Êwiat zmar ych; tena dzia alnoêç uczonych, mówców i polityków, sprawiedliwa wojna; Hestia rodzina i dom; Hera ma eƒstwo Za ka de poprawne po àczenie p. 0 p. polis, tena, akropolem, agorà, handlowe, kobiety Za ka de prawid owo wpisane poj cie p. 6 p. 6. Za poprawnà odpowiedê 7. Teatr staro ytnej Grecji: a, c, d, e, g, h, j; Teatr wspó czesny: b, f, i Za ka dà poprawnà odpowiedê p. 0 p. Suma punktów 46 Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja 499 rok p.n.e. V wiek p.n.e., 338 rok p.n.e. IV wiek p.n.e., 896 rok XIX wiek. Za ka de prawid owe okreêlenie wieku p., za ka de poprawne naniesienie na oê czasu p. 6 p. Politeizm to wiara w wielu bogów. gora to plac w centrum miasta greckiego. Hellenowie tak Grecy nazywali siebie w staro ytnoêci. Polis by y to paƒstewka greckie, sk adajàce si z miasta i okolicznych wsi. Za ka de poprawne po àczenie p. Grecja le y na Pó wyspie a kaƒskim. u à cz Êç powierzchni tego kraju zajmujà góry, dlatego ma o jest tam ziem uprawnych. Ma dobrze rozwini tà lini brzegowà. G ównymi zaj ciami mieszkaƒców staro ytnej Grecji by y: hodowla owiec i kóz, uprawa oliwek i winnej latoroêli, eglarstwo i rybo ówstwo. Za wyczerpujàcà odpowiedê 6 p. 6 p. a) Posejdon trójzàb; tena sowa; pollon lira; Hefajstos narz dzia kowalskie; Hades erber; b) Zeus w adza nad ludêmi i bogami; Hermes dzia alnoêç kupców i z odziei, pos aniec bogów; frodyta mi oêç i zakochani; res wojna niesprawiedliwa; ionizos wino, odradzajàca si przyroda i teatr Za ka de poprawne po àczenie p. 0 p. arystokracjà, tyranem, demokracja, zgromadzenie ludowe, urz dnicy, Perykles Za ka de prawid owo wpisane poj cie p. 6p. 6. Za poprawnà odpowiedê 7. Igrzyska staro ytnej Grecji: a, d, e, f, i; Nowo ytne igrzyska olimpijskie: a, b, c, g, h Za ka dà prawid owà odpowiedê p. 0 p. Suma punktów 46

27 Kartoteka a b W staro ytnym Rzymie Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja 753 rok p.n.e., VIII wiek p.n.e. legendarny poczàtek Rzymu; 33 rok, IV wiek Konstantyn Wielki og osi wolnoêç wyznania dla chrzeêcijan; 44 rok p.n.e., I wiek p.n.e. Êmierç Juliusza ezara Za ka de prawid owe okreêlenie wieku i wydarzenia p., za ka de prawid owe naniesienie na oê czasu p. 6 p. republika, cesarstwo, Juliusz ezar, Koloseum, imperium, Panteon Za ka de poprawne podkreêlone poj cie p. 6p. uzupe niona mapa Za ka dà prawid owà odpowiedê i zaznaczenie p. 3 p. Juliusz ezar by wielkim wodzem rzymskim. Wprowadzi nowy kalendarz. Justynian I Wielki by twórcà kodeksu prawnego, który zosta spisany w VI wieku n.e. Oktawian by przybranym synem Juliusza ezara. Przyjà tytu princepsa i przydomek ugust. Za ka de poprawne po àczenie p. 3 p. esarstwo to forma rzàdów, gdzie w adza spoczywa w r kach jednego cz owieka. Patrycjusze byli grupà najbogatszych Rzymian. Mieli du y wp yw na rzàdzenie paƒstwem. Wojna domowa to walki wewnàtrz kraju pomi dzy jego mieszkaƒcami. Termy to staro ytne aênie. Tam Rzymianie sp dzali czas wolny. Za ka dà poprawnà odpowiedê p. 6. Za poprawnà odpowiedê 7. senat, tytu konsula Za ka dà poprawnà odpowiedê p. 4p. 8. kwedukt dzi ki niemu dostarczano wod do miast. Panteon by Êwiàtynià wszystkich bogów w Rzymie. Przykrywa go wspania a kopu a. Termy by y to aênie miejskie, gdzie Rzymianie dbali o higien. Koloseum w tym amfiteatrze odbywa y si walki gladiatorów i inscenizacje bitew morskich. Za ka dy prawid owy podpis i wyjaênienie p. 8 p. Suma punktów 38 Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja 395 rok, IV wiek podzia cesarstwa rzymskiego na dwie cz Êci: wschodnià i zachodnià; 753 rok p.n.e., VIII wiek p.n.e. legendarny poczàtek Rzymu; 46 rok p.n.e., II wiek p.n.e. podbój Grecji, zburzenie Kartaginy (obie odpowiedzi poprawne, wymagana jedna odpowiedê); 45 rok p.n.e., I wiek p.n.e. wprowadzenie kalendarza juliaƒskiego Za ka de prawid owe okreêlenie wieku i wydarzenia p., za ka de prawid owe naniesienie na oê czasu p. 6 p. c, d, a, e, b Za ka dà poprawnà odpowiedê p. 5 p. uzupe niona mapa Za ka de prawid owe zaznaczenie na mapie p. 4p. posto Piotr by uczniem Jezusa. Zginà w Rzymie. Teodozjusz Wielki to cesarz rzymski. Zabroni w 39 roku praktykowania w cesarstwie rzymskim obrz dów innych religii ni chrzeêcijaƒska. Odoaker by w adcà Gotów. W 476 roku og osi si królem Italii. Za ka de poprawne po àczenie p. 3 p. Imperium to pot ne paƒstwo podporzàdkowujàce sobie inne kraje. Triumf by uroczystoêcià, którà urzàdzano ku czci zwyci skiego wodza. Republika to forma rzàdów, polegajàca na wybieraniu w adz na okreêlony czas. Plebejusze byli biednymi mieszkaƒcami Rzymu. Za ka de prawid owe po àczenie p. 6. Za ka dà poprawnà odpowiedê 7. dyktator, zgromadzenie ludowe Za ka dà poprawnà odpowiedê p. 8. Forum Romanum plac, który by miejscem spotkaƒ obywateli rzymskich. azylika by to budynek posiedzeƒ sàdu i stowarzyszeƒ kupieckich. uk triumfalny stawiano go na czeêç zwyci skiego wodza. kwedukt dostarczano nimi wod do miast. Za ka dy prawid owy podpis i wyjaênienie p. 8 p. Suma punktów 38

28 Kartoteka a b Poczàtek Êredniowiecza Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja llach, Koran, muzu manie, Mahomet, kalif Za ka de prawid owo podkreêlone poj cie p. 5 p. majordom najwy szy urz dnik na dworze Merowingów, pop duchowny w koêciele prawos awnym, wiking wojownik skandynawski, kalif jeden z nast pców proroka Mahometa Za ka de poprawne po àczenie p. 4p., E Za ka de prawid owo zaznaczone zdanie prawdziwe p. Karol Wielki by wybitnym w adcà, poniewa powi kszy obszar swojego paƒstwa. zi ki niemu rozwija o si szkolnictwo, powstawa y nowe klasztory i koêcio y. Za wyczerpujàcà odpowiedê 3 p. 3 p. Mahomet, hlodwig Za ka de poprawnie wpisane imi p. 6. Za poprawnà odpowiedê rok, IV wiek podzia cesarstwa rzymskiego na dwie cz Êci: wschodnià i zachodnià; 6 rok, VII wiek ucieczka Mahometa do Medyny, poczàtek ery muzu maƒskiej; 843 rok, IX wiek traktat w Verdun, podzia paƒstwa Karola Wielkiego na trzy cz Êci mi dzy jego wnuków. Za ka de prawid owo podanie wydarzenie p., za prawid owo okreêlony wiek p., za naniesienie daty na oê czasu p. 9 p. 8. Rozwiàzanie krzy ówki: kalifowie, skald, hlodwig, Konstantynopol, saga; has o: ikona. Ikony to obrazy o treêci religijnej malowane na drewnie. Sà wieszane w cerkwiach prawos awnych. Za ka de poprawnie wpisane poj cie p., za wyjaênienie has a p. 7 p. Suma punktów 40 Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja izancjum, ikona, patriarcha, pop, cerkiew Za ka de prawid owo podkreêlone poj cie p. 5 p. patriarcha zwierzchnik KoÊcio a prawos awnego, arabeska oranment roêlinny lub geometryczny charakterystyczny dla sztuki islamskiej, saga staroskandynawska opowieêç o bohaterach, majordom najwy szy urz dnik na dworze Merowingów. Za ka de poprawne po àczenie p. 4p., Za ka de prawid owo zaznaczone zdanie prawdziwe p. cele wypraw wikingów: grabie, osadnictwo, wymiana handlowa Za wyczerpujàcà odpowiedê 3 p. 3 p. Karol Wielki, Justynian I Wielki Za ka de prawid owo wpisane imi p. 6. Za poprawnà odpowiedê rok, XI wiek roz am chrzeêcijaƒstwa na katolicyzm i prawos awie; 800 rok, VIII wiek koronacja Karola Wielkiego na cesarza; 496 rok, V wiek chrzest króla Franków hlodwiga. Za ka de prawid owo podanie wydarzenie p., za prawid owo okreêlony wiek p., za naniesienie daty na oê czasu p. 9 p. 8. Rozwiàzanie krzy ówki: Skandynawia, Karol, Frankowie, krucjata, wiking; has o: Koran. W Koranie spisano nauki Mahometa. Za ka de poprawnie wpisane poj cie p., za wyjaênienie has a p. 7 p. Suma punktów 40

29 Kartoteka a b Polska za pierwszych Piastów Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja uzupe niona mapa Za ka de prawid owo zaznaczone miejsce na mapie p. 5 p. Za poprawnà odpowiedê wyprawa misyjna biskupa Wojciecha do Prusów 997 rok, kanonizacja Wojciecha, zjazd w Gnieênie, walki z cesarzem Niemiec, koronacja oles awa hrobrego 05 rok Za uporzàdkowanie wydarzeƒ p., za ka de poprawne podanie daty p. 7 p. Podzia Polski na dzielnice spowodowa walki o w adz. oprowadzi o to do os abienia znaczenia Polski w Europie. osz o do najazdów mongolskich na ziemie polskie i do utraty Pomorza Zachodniego. Na pó nocy powsta o silne paƒstwo krzy ackie. Za wyczerpujàcà odpowiedê 5 p. 5 p. h opi uprawiali rol, musieli sk adaç danin za u ytkowanie ziemi. Rycerze bronili króla i paƒstwa, otrzymywali za to ziemi, podlegali ksi ciu. Za ka de poprawnie wyjaênione poj cie p. 6., Za ka de prawid owe zaznaczenie odpowiedzi p. 7. Senior to najstarsza osoba w rodzie. esarz by najwa niejszym w adcà w Êredniowiecznej Europie. Poganie to ludzie wierzàcy w si y przyrody, nie uznajàcy wiary chrzeêcijaƒskiej, oddajàcy czeêç posàgom. Feudalizm to porzàdek spo eczny w Êredniowieczu, polegajàcy na zale noêciach mi dzy w aêcicielami ziemi i ich poddanymi. Za ka dà poprawnà odpowiedê p. 8. Konrad, 6, Prusów, Malborku, Pomorza Gdaƒskiego Za ka de prawid owo wpisane poj cie p. 5 p. Suma punktów 38 Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja uzupe niona mapa Za ka de prawid owo zaznaczone miejsce na mapie p. 5 p. Za poprawnà odpowiedê wyp dzenie brata Zbigniewa z kraju, walki z cesarzem Niemiec, podporzàdkowanie Pomorza Gdaƒskiego, podbój Pomorza Zachodniego lata 4, ustanowienie podzia u ziem polskich na dzielnice 38 rok. Za uporzàdkowanie wydarzeƒ p., za ka de poprawne podanie daty p. 7 p. Polska zosta a w àczona do kr gu krajów chrzeêcijaƒskich. Jej pozycja wzmocni a si. hrzest Polski uniemo liwi najazdy innych paƒstw pod pretekstem nawracania na wiar chrzeêcijaƒskà. Mieszko I dzi ki ma eƒstwu z obrawà sprzymierzy si z zechami. o Polski zostali sprowadzeni ksi a i zakonnicy, co przyczyni o si do rozwoju kultury. Za wyczerpujàcà odpowiedê 5 p. 5 p. Mieszczanie zajmowali si handlem i rzemios em, mieszkali w miastach. uchowni byli najlepiej wykszta ceni, zajmowali si lecznictwem, szko ami, doradzali w adcom. Za ka de poprawnie wyjaênione poj cie p. 6., Za ka de prawid owe zaznaczenie zdania prawdziwego p. 7. Kanonizacja to uznanie kogoê za Êwi tego przez KoÊció katolicki. Papie jest zwierzchnikiem KoÊcio a katolickiego. Stan to grupa spo eczna posiadajàca odr bne prawa i obowiàzki. Gród by siedzibà ksi cia i jego dworu. Za ka dà poprawnà odpowiedê p. 8. zji, jazdy na koniach, zyngis-chan, 4, Lajkoniku Za ka de prawid owo wpisane poj cie p. 5 p. Suma punktów 38

30 Kartoteka a b Zjednoczona Polska Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja liczne zewn trzne przypory, rozety, sklepienia krzy owo- - ebrowe, wysokie budowle, przestronne, jasne wn trza Za ka de prawid owo podkreêlone poj cie p. 5 p. przyczyna: os abienie paƒstwa i brak bezpieczeƒstwa skutek: dà enie do zjednoczenia Polski; przyczyna: wspólne zagro enie ze strony Krzy aków skutek: unia polsko-litewska Za ka dà poprawnà odpowiedê p. 300 rok, 454 rok, 364 rok, 40 rok; kolejnoêç na osi czasu, 3, 4, Za ka dà prawid owà odpowiedê p., za ka de prawid owe naniesienie daty na oê czasu p. 8 p. Za poprawnà odpowiedê 95 rok XIII wiek, koronacja Przemys a II, 466 rok XV wiek, koniec wojny trzynastoletniej Min o 7 lat. Za poprawne podanie wieku p., za prawid owo dopisane wydarzenie p., za obliczenie czasu p. 5 p. 6., Za ka de poprawnie zaznaczone zdanie prawdziwe p. 7. Krzy akami, dochody, zamków, murami, RuÊ Halickà, grosz Za ka de poprawne uzupe nienie p. 6 p. 8. Polska utraci a Pomorze Gdaƒskie w 308 roku. Polacy walczyli o nie w wielkiej wojnie z Krzy akami w latach Pomimo wygranej bitwy pod Grunwaldem Polska nie odzyska a Pomorza. Sta o si to dopiero po wojnie trzynastoletniej, w 466 roku. Za wyczerpujàcà odpowiedê Suma punktów 40 Lp. Poprawna odpowiedê Zasady punktacji Punktacja sklepienia kolebkowe, ma e okna, budowle g ównie z kamienia, grube mury, niskie budowle Za ka de prawid owo podkreêlone poj cie p. 5 p. przyczyna: unia polsko-litewska skutek: pokonanie Krzy aków pod Grunwaldem, przyczyna: wojna trzynastoletnia skutek: odzyskanie Pomorza Gdaƒskiego Za ka dà poprawnà odpowiedê p. 30 rok, 308 rok, 466 rok, 385 rok; kolejnoêç na osi czasu:,, 4, 3 Za ka dà prawid owà odpowiedê p., za ka de prawid owe naniesienie daty na oê czasu p. 8 p. 300 rok XIII wiek, koronacja Wac awa II na króla, 454 rok XV wiek, poczàtek wojny trzynastoletniej Min y 54 lata. Za prawid owe podanie wieku p., za prawid owo dopisane wydarzenie p., za obliczenie czasu p. 5 p. 6., Za ka de poprawnie zaznaczone zdanie prawdziwe p. 7. Przemys II, PrzemyÊlidów, W adys aw okietek, Ma opolskà, Pomorze Gdaƒskie, Kazimierz Wielki Za ka de poprawne uzupe nienie p. 6 p. 8. Króla Kazimierza nazwano Wielkim, poniewa ujednolici prawo, za o y kademi Krakowskà, wprowadzi jednà monet grosz. Stara si zawieraç uk ady dyplomatyczne, zamiast prowadziç wojny. Zwi kszy tak e bezpieczeƒstwo kraju poprzez budow systemu zamków obronnych. Za wyczerpujàcà odpowiedê Suma punktów 40

Spis treêci. Wprowadzenie

Spis treêci. Wprowadzenie Od autora... 8 Wprowadzenie 1. Co to jest Êredniowiecze... 10 2. Chronologia epoki... 12 3. Âredniowiecze europejskie a inne cywilizacje... 14 4. Jak poznajemy Êredniowiecze?... 14 5. Wczesne Êredniowiecze...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze cywilizacje + + + dek=m. czka. Podsumowanie rozdzia u: Po àcz nazwy rzek z cywilizacjami, które si nad nimi rozwin y.

Pierwsze cywilizacje + + + dek=m. czka. Podsumowanie rozdzia u: Po àcz nazwy rzek z cywilizacjami, które si nad nimi rozwin y. Pierwsze cywilizacje. Po àcz nazwy rzek z cywilizacjami, które si nad nimi rozwin y. Eufrat i Tygrys cywilizacja doliny Indusu Nil hiny Indus Mezopotamia ó ta Rzeka Egipt Rozwià krzy ówk. Nast pnie wyjaênij

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy V szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 Poziomy wymagań K P R W STROŻYTNOŚĆ I. WPROWZENIE W ŚWIT YWILIZJI STROŻYTNYH wie, jakie czynnoœci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: prehistoria, praludzie, epoka kamienia, Mezopotamia,

Bardziej szczegółowo

Mandarynka. Staro ytnoœæ. Gra dydaktyczna dla szko³y podstawowej i gimnazjum. ród³o:

Mandarynka. Staro ytnoœæ. Gra dydaktyczna dla szko³y podstawowej i gimnazjum. ród³o: Mandarynka Staro ytnoœæ Gra dydaktyczna dla szko³y podstawowej i gimnazjum ród³o: 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 5 6 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 1 Umieszczone symbolizuj¹ znaczenia, które nale y dopasowaæ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kó³ko i krzy yk. Staro ytnoœæ. Gra dydaktyczna dla szko³y podstawowej i gimnazjum. ród³o:

Kó³ko i krzy yk. Staro ytnoœæ. Gra dydaktyczna dla szko³y podstawowej i gimnazjum. ród³o: Kó³ko i krzy yk Staro ytnoœæ Gra dydaktyczna dla szko³y podstawowej i gimnazjum ród³o: Kó³ko i krzy yk Salamina Wyspa, ko³o której greckie okrêty zada³y klêskê flocie perskiej w 480 roku p.n.e. najemnicy

Bardziej szczegółowo

VII Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny ETAP SZKOLNY 2013/2014

VII Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny ETAP SZKOLNY 2013/2014 KOD UCZNIA Informacja dla ucznia : VII Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny W starożytnym Egipcie,Grecji i Rzymie. ETAP SZKOLNY 2013/2014 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

V Megaolimpiada wiedzy Konkurs historyczny dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej 12 stycznia 2010

V Megaolimpiada wiedzy Konkurs historyczny dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej 12 stycznia 2010 KOD UCZNIA: V Megaolimpiada wiedzy Konkurs historyczny dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej 12 stycznia 2010 Instrukcja dla zdającego: 1. W zestawie znajdują się 24 pytania. 2. Czas przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE V SZKOŁY POSTWOWEJ Lp. I ZIŁ TEMT LEKJI. Podział dziejów ludzkości. ywilizacja i państwa ILOŚĆ GOZIN PRZEWIYWNE OSIĄGNIĘI UZNI - zna różne sposoby mierzenia czasu - zna

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 1 z 6 2012-04-11 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.integracja.stargard.pl; www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE V W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE (opracowane na podst. podręcznika Wczoraj i dziś )

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE V W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE (opracowane na podst. podręcznika Wczoraj i dziś ) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE V W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE (opracowane na podst. podręcznika Wczoraj i dziś ) Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej.

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo (program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Wczoraj i dziś i dr Tomasz Maćkowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający UCZEŃ: Określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka. Charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI Zadanie 1. (0-2 pkt) A. TAK; ten sam kodeks; dotyczą tego samego kodeksu Uwaga: jeśli uczeń napisał NIE zero punktów za

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Joanna Wieczorek

Opracowała: Joanna Wieczorek I. Starożytny Egipt odczytuje informacje ze źródła kartograficznego (zaznacza na mapie Egipt Góry, Egipt Dolny, Morze Śródziemne, Morze Czerwone, Pustynię Libijską i deltę Nilu) analizuje źródło kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Kraków: Roboty elektryczne w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. ducha 1-2 (CPV 45310000-3) Numer ogłoszenia: 195760-2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a p r o g r a m o w e : k l. V

W y m a g a n i a p r o g r a m o w e : k l. V W y m a g a n i a p r o g r a m o w e : k l. V Temat lekcji Zanim zaczęta się historia Życie w starożytnej Mezopotamii Starożytny Egipt Konieczny wystawić ocenę dopuszczającą pojęcia: prehistoria, praludzie,

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV a

Wymagania programowe dla klasy IV a Wymagania programowe dla klasy IV a Rozdział I: Ja i moje otoczenie określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych.

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia d) Palestyna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 5 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4 im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Historia i społeczeństwo klasa IV Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe çwiczenia zintegrowane z podr cznikiem DziÊ i jutro. Cz Êç 1

Dodatkowe çwiczenia zintegrowane z podr cznikiem DziÊ i jutro. Cz Êç 1 Dodatkowe çwiczenia zintegrowane z podr cznikiem DziÊ i jutro. Cz Êç 1 Temat: Ja, czyli kto? Zapoznaj si z danymi przedstawionymi na wykresie. Nast pnie wykonaj polecenia. 1. Wska zdania prawdziwe. 1 2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE V Temat lekcji Zanim zaczęła się historia 1. Życie w starożytnej Mezopotamii 2. Starożytny Egipt - pojęcia: prehistoria, praludzie, epoka kamieni - opowiedzieć na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Historia Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 8. Ocena dobra

Historia Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 8. Ocena dobra Wymagania- Klasa 5 bardzo 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 1. Człowiek rozumny. 2. Życie człowieka w okresie paleolitu. 3. Rewolucja neolityczna i zmiany w życiu człowieka. 4. Pierwsi rzemieślnicy i kupcy.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII Kl. IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII Kl. IV KRYTERIA OCEN Z HISTORII Kl. IV Blok tematyczny ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA - określa, na czym polega wyjątkowość każdego - wymienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o:

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o: Mandarynka Sport i rozrywka Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej ród³o: 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 5 6 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 1 Tak wygl¹da mandarynka. Umieszczone symbolizuj¹ znaczenia,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości Poznań: Usługa szkoleniowa specjalistyczna dotycząca przeprowadzenia czterech szkoleń zamkniętych nt.: 1) Opracowanie protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego, 2) Ustawa prawo budowlane z elementami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA 5

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA 5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA 5 Dział I. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje 1. Najdawniejsze dzieje wskazuje kontynent, rozumie pojęcia: neolit, rozumie, dlaczego analizuje wpływ analizuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Scenariusz: Pisane znakami chińskie pismo dla każdego Monika Prus

Załącznik nr 2. Scenariusz: Pisane znakami chińskie pismo dla każdego Monika Prus Załącznik nr 2 Chiny są położone w Azji wschodniej, pomiędzy Koreą Północną a Wietnamem. Powierzchnia całkowita kraju to 9 596 960 km2, czyli 30 razy więcej od Polski. Chiny są czwartym, po Rosji, Kanadzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia. Klasa 5 Rok szkolny 2018 / 2019

Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia. Klasa 5 Rok szkolny 2018 / 2019 Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia. Klasa 5 Rok szkolny 2018 / 2019 Temat lekcji Dział I. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 1. Człowiek rozumny. 2. Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 5

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 5 Przedmiotowy system oceniania. Klasa 5 bardzo DZIAŁ I. PRADZIEJE I NAJDAWNIEJSZE CYWILIZACJE 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 1. Człowiek rozumny. 2. Życie człowieka w okresie paleolitu. 3. Rewolucja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 5

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 5 Przedmiotowy system oceniania. Klasa 5 Dział I. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 1. Człowiek rozumny. 2. Życie człowieka w okresie paleolitu. 3. Rewolucja neolityczna

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe. Dział I. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje

Temat lekcji Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe. Dział I. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje Klasa 5 Dział I. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 1. Człowiek rozumny. 2. Życie człowieka w okresie paleolitu. 3. Rewolucja neolityczna i zmiany w życiu człowieka.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 5

Plan wynikowy. Klasa 5 Plan wynikowy. Klasa 5 Dział I. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje 1.Najdawniejsze dzieje człowieka 1.Człowiek rozumny. 2.Życie człowieka w okresie paleolitu. 3.Rewolucja neolityczna i zmiany w życiu

Bardziej szczegółowo

analizuje wpływ warunków geograficznych na życie ludzi rozumie, dlaczego pierwsi ludzie prowadzili najpierw

analizuje wpływ warunków geograficznych na życie ludzi rozumie, dlaczego pierwsi ludzie prowadzili najpierw Plan wynikowy. Klasa 5 DZIAŁ I. PRADZIEJE I NAJDAWNIEJSZE CYWILIZACJE 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 1. Człowiek rozumny. 2. Życie człowieka w okresie paleolitu. 3. Rewolucja neolityczna i zmiany w

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 5

Plan wynikowy. Klasa 5 1 Plan wynikowy. Klasa 5 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 1. Człowiek rozumny. 2. Życie człowieka w okresie paleolitu. 3. Rewolucja neolityczna i zmiany w życiu człowieka. 4. Pierwsi rzemieślnicy i kupcy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 5

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 5 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 5 Dział I. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje 1.Najdawniejsze dzieje człowieka 1. Człowiek rozumny. 2. Życie człowieka w okresie paleolitu. 3. Rewolucja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 5

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 5 Przedmiotowy system oceniania. Klasa 5 Dział I. Pradzieje i najdawniejsze cywilizacje 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 1. Człowiek rozumny. 2. Życie człowieka w okresie paleolitu. 3. Rewolucja neolityczna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Drogi Uczniu, test składa się z 29 zadań, na rozwiązanie których

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_jedrzejow/zamowienia_publiczne Jędrzejów: Budowa ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Polska i świat w XII XIV wieku

Polska i świat w XII XIV wieku Test a Polska i świat w XII XIV wieku Test podsumowujący rozdział I 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 3., 5., 6. oraz od 10. do 1 3. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły. 2. Adres szkoły.. Tel. kontaktowy:..., e-mail:

1. Nazwa szkoły. 2. Adres szkoły.. Tel. kontaktowy:..., e-mail: Pieczątka szkoły Załącznik nr 2 uczniów klas IV VI Ekologia dla Deklaracja udziału szkoły w projekcie grupowym w II edycji uczniów klas IV VI Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o treść ustawy

Bardziej szczegółowo