[ i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY"

Transkrypt

1 I Wyd Zi a ł,', 'J '.. J '., '''~ ' iil OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WPL \'.\ ~, t{j [ i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY "lnsr ~ ~ l R\/). JEWODZ K I ---Os r) vvi Je eń maiątkowych 0(82 WS. rac z.' a arru ndmmlslraq. rządowej.,,vii I l ł-, > oniroh L.d~.:.:.::.:.:.:..~~.u '._.. h--.mr!..,/'j-"-./'--'; Skwierzyna (m iej sco wo ść) l' 11 '-ot..1...". U.lt ni (dnia) I, 2, :("1"" Podpis.. UWAGA: l. Osoba sk ładając a ośw ia d c zen ie obowiąza n a jest do zgodnego z p rawd ą, starannego i zupelnego wype łn ie nia każdej z rubryk. 2. J eże l i poszczególne rubryki nie znaj dują w konkretnym przypadku zastosowania, n a l eży wp i sać "nie dotyczy". 3. Osoba sk ład aj ąc a ośw iad c zeni e obowiązana je st okre ślić przynależno ś ć poszczególnych składnik ów m aj ątkowych, dochodów i zobow i ązań do maj ątku odrębnego i maj ątku objętego ma łżeńską wspólnością maj ątkową, 4. O św iad czenie m aj ątkow e dotyczy maj ątku w kraju i za gra n icą. 5. Ośw iadcze nie maj ątkowe obejmuje również wi erzyte lno ści p ieni ężne. 6. W czę śc i A oświad czen i a zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladaj ąc ego ośw iadczen i e oraz miej sca po łożen i a n i eru chomo ś ci. CZĘŚĆ A Ja, ni żej podpisany, TOMASZ WATROS Urodzony w SKWIERZYNIE (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNIE UL. RYNEK SKWIERZYNA BURMISTRZ SKWIERZYN Y (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisam i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzen ia dz iala l no ści gospodarc zej przez osoby p e ln i ące funkcj e publicz ne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 7 I5 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 48 3, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 2 14, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie gminnym (Dz. U. z r. Nr 142, poz ora z z 2002 r. N r 23, poz. 220, N r 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 2 I4, poz. 1806), zgo dnie z art. 24h tej ustawy o świadczam, że posiada m wc h odzące wsklad m a l żeń s k i ej ws pó l nośc i m aj ątkowej lub stanow iące mój maj ąte k od rębny : I. Zasoby pieni ężn e: środk i p ien iężne zgromadzone w walucie polskiej NIE DOTYCZY środki p ieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY papiery wa rtości owe: NIE DOTYC ZY, na kwo tę : NIE DOTYCZY I RPW/102570/2014 Oata :

2 II. I. Dom o powierzchni: 132,99 m2, o warto śc i : ,00 tytu ł prawny: WŁASNO ŚĆ, MAŁŻEŃSKA WSPÓLNO Ś Ć MAJĄTKOWA 2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o warto ści : NIE DOTYCZY, tytuł prawny: NIE DOTYCZY 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY powierzchnia: NIE DOTYCZY o warto ści : NIE DOTY CZY rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY tyt uł prawny: NIE DOTY CZY Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZ Y 4. Inne n i eru chomo ści: DZIAŁKA NR 345/KW powierzchnia: 416m 2 o wartośc i: zł tytuł prawny: WŁASN O Ś Ć, MAŁŻEŃ SKA WSPÓLNO Ś Ć III. MAJĄTKOWA. DZIAŁKA ROLNA NR 150 obręb 2 powierzchnia 1,65 ha, wartość ,00 zł tytuł: WŁA SNO Ś Ć, MAŁŻEŃSKA WSPÓLNO ŚĆ MAJĄTKOWA. Posiadam udziały w spó łkach handlowych - NIE DOTYCZY n al eży pod a ć lic zbę i emitenta ud zi ałów: NIE DOTYCZY. udziały te s tano wią pakiet wi ększy niż 10% udziałów w spó łce : NIE DOTYCZT Z tego tytułu os i ągnąłem w roku ub iegłym dochód w wysoko śc i : NIE DOTYCZY IV. Posiadam akcje w spó łkach handlowych - n ależy pod ać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY akcje te s tano w i ą pakiet więk szy ni ż 10% akcji w spółce: NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości : NIE DOTYCZY V. Nabył em ( nabył mój m ałżonek, z wyłączen iem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Pań stwa, innej pań stwowej osoby prawnej, jednostek sam orządu terytorialnego, ich zw i ązków lub od komunalnej osoby prawnej na stępuj ące mienie, które podl egało zbyciu w drodze przetargu - nal eży podać opis mienia i d atę nabycia, od kogo: N IE DOTY CZY Magdalena Walentynowicz

3 VI. l. Prowadzę działalność gospodarczą'f ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) : NIE DOTYCZ Y - os obiście NIE DOTYCZY - wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY Z tego tytułu os iągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko śc i: NIE DOTYCZY 2. Zarządzam działalnością gospodarc zą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej d ziałalności (na l eży pod ać form ę prawną i przedmiot dz iała l nośc i ) : - oso biście NIE DOTYCZY - wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY Z tego tytu łu os iąg nąłem w roku ubie głym doc hód w wysokości: NIE DOTYCZY VII. l. W s pó łkac h hand lowych (nazwa, siedziba s pó łk i) : NIE DOTYCZY - jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY - jestem członk iem kom isji rewizyjnej (od kiedy) NIE DOTYCZY Z tego tytułu o si ągn ąłem w roku ub ie głym dochód w wys o ko ś c i : NIE DOTY CZY 2. W spó łdzie ln iach : NIE DOTYCZY - jestem członk iem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY - j estem czł onk iem rady nad zorczej!3] (od kiedy): NIE DOTYCZY - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągn ąłem w roku u bi egłym dochód w wysokośc i: NIE DOTYCZY 3. W fundacjach prowadzących d zi ałalno ść gospodarczą: NIE DOTYCZY - jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY - jestem c zło n k i em komisji rewi zyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubie głym dochód w wysokośc i : NIE DOTYCZY VIII. Inne dochody o si ągane z tytułu zatrudnienia lub innej d ziałalno ści zarobkowej lub zaj ęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każd ego ty tułu: U RZĄD MIEJ SKI WSKWIERZYNIE - dochód na dzi eń r ,00 zł. MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

4 IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcj i): l. SAMOCHÓD OSOBOWY - TOYOTA AVENSIS 2002 ROK, WARTOŚĆ ,- ZŁ, WŁASNOŚĆ, MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA. 2. SAMOCHÓD OSOBOWY MERCEDES ML 2002 ROK, WARTO Ś Ć ,00 ZŁ, WŁASNOŚĆ MAGDALENY WATROS, OBJĘTY MAŁZEŃSKĄ WSPÓLNOŚCIĄ MAJĄTKOWĄ 5. X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej złotych, w tym zaciągn ięte kredyty i pożyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w zw i ązku zjakim zdarzeniem, w KREDYT HIPOTECZNY W PKO NA REMONT DOMU STAN NA jakiej wysokości) : DZIEŃ ,34 ZŁ MAŁŻEŃSKA W S PÓLNO Ś Ć MAJĄTKOWA. ZOBOWIĄZANIE ZA ZAKUP IONĄ W 2014 ROKU DZI AŁKĘ ROLNĄ W KWOC IE ,00 WOBEC BYŁEJ WŁAŚCICIELKI. MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA.

5 Powyższe o świadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawie nia wolno ści SKWIERZYNA ( miej scowość, data) [11 N i ewla ściwe s kre ś li ć. [21Nie dotyczy dz iała l ności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zakresie gospodarstwa rodzinnego. [31 Nie dotyczy rad nadzor czych spóldzielni mieszkaniowych. (po ~ ~ is) zw i e rzęcej, w form ie i

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

O WIADCZENIE MAJ TKOWE radnego gminy

O WIADCZENIE MAJ TKOWE radnego gminy O WIADCZENIE MAJ TKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowo ) Uwaga: 1 Osoba sk adaj ca o wiadczenie obowi zana jest do zgodnego z prawd, starannego i zupe nego wype nienia ka dej z rubryk. 2 Je eli

Bardziej szczegółowo

; zeca.,, iw.-te /fes o ^ Aa*~'t

; zeca.,, iw.-te /fes o ^ Aa*~'t OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Lubań., dnia 27.04.2006 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość)

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, okarbnika gminy, kierownika jednostki liny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r.

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 007 r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. urodzony(a) w... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

CZĘŚĆ A. urodzony(a) w... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE,- członka zarządu powiatu...::~.~.~ :::::::=:::..::._..~..'N i

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE,- członka zarządu powiatu...::~.~.~ :::::::=:::..::._..~..'N i t;;;,:: ~ :~ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE,- członka zarządu powiatu...::~.~.~ :::::::=:::..::._..~..'N i Uwaga: ~;:;;. ~ Z O -u- V~OG :t;. ;1>~ f i Jastrowie dnia 02 grudnia 2014 ro u _..._...~....~ i (~) 3ił'\i~OJ..G~~'

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Tyszowce, dnia 16-04-2012 r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia kaŝdej z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OŚWADCZENE O STANE MAJĄTKOWYM OSÓB PEŁNĄCYCH FUNKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ja, niżej podpisanyla) ^.. ^ f e ^ g j f e S g M ^ (imiona i nazwisko) (w przypadłe kobiet Dodać nazwisko Danipncjrurodzony(a)..,

Bardziej szczegółowo

.\)ax..j)~.~~.ą? dnia..:3a:~...i-;;-::<p(/!i...r. (miejscowość)

.\)ax..j)~.~~.ą? dnia..:3a:~...i-;;-::<p(/!i...r. (miejscowość) U/"..Dl. jp'{}",vjatu "N Nowym [;",'01';'';" \"lalowieckim ~vpłj-':nęko. g Q G~ 1,\ dnia "'.~.I lj.~ zna k 1:::..1.... załącznik Il'I- (\'\.. J.J.l... ~... \... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.\)ax..j)~.~~.ą?

Bardziej szczegółowo

Łdo^Uk..., dnia llq.h rm

Łdo^Uk..., dnia llq.h rm PRZEWODNIirzAry OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ' ' * ^^^^ Łdo^Uk..., dnia llq.h rm (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE , EOD Uli ELbl*g Rajeair piam i sprau PISMO PRZYCHODZĄCE Numer pisma: 32726/2013/P 2011.04-24 :2 35 50 SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA w ELBLĄGU fiw 2013 -Oł- 24 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta,

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym, dyrektor. urodzony(a) 26.03.1967 r. w Sosnowcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym, dyrektor. urodzony(a) 26.03.1967 r. w Sosnowcu ------------~ ------~~ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE @ii!lonliłl il!&nądu tjowiatu, Hl11retal'il!8 tj8wiatu 9 sliarbniliłl tjowiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, OSO by ii!8nędii!8ją@ej i @il!l8bli8

Bardziej szczegółowo

~~-Q~'~..~'Qm.UJr[..rvQCJ:Jl.I]~CJ Pvt³.N~P.o.J?,;~~.

~~-Q~'~..~'Qm.UJr[..rvQCJ:Jl.I]~CJ Pvt³.N~P.o.J?,;~~. OŒWIADCZENIE MAJ TKOWE cz³onka zarz¹du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarz¹dzaj¹cej i cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego powiatow¹ osob¹ prawn¹

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

Katowice (miejscowo ść )

Katowice (miejscowo ść ) MUFO RADY tv',',asta KATOWICE ] KOREKTA I O ŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wo. 2016-01- 13 [BRNĄ wójta, zast ępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. Tomasz Grzegorz Szpyrka (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. Tomasz Grzegorz Szpyrka (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) PlU7,0 RADY fjhasta ki 2215-02- ł 3 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice,dnia 04-02-2015 r. (miejscowo ść) Uwaga: 1. Osoba sk ładaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego

Bardziej szczegółowo

OŒWIADCZENIE MAJ TKOWE

OŒWIADCZENIE MAJ TKOWE OŒWIADCZENIE MAJ TKOWE cz³onka zarz¹du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarz¹dzaj¹cej i cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego powiatow¹ osob¹ prawn¹

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia r. (miejscowość) emeryt/rencista ; Radny Rady Miasta Katowice (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Katowice, dnia r. (miejscowość) emeryt/rencista ; Radny Rady Miasta Katowice (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) Uwaga: BIURO RADY MIAS'i A - 2015-03- 1 0 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 09-03- 2015 r. (miejscowość) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)

POUCZENIE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) POUCZENIE 1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia r.

Katowice, dnia r. BIURO RADY MIASTA KATOWICE OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BRM U waff!'"" 2015-04- 0 2 Katowice, dnia 02-04-2015 r. (miejscowość) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Katowice,dnia 12-04-2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupe łnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

ŚWiADCZENiE MAJĄTKOWE radnego gminy

ŚWiADCZENiE MAJĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE ŚWiADCZENiE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: BRM 2016-04- 1 1 Katowice, dnia (miejscowo ść) 07-04-2016 r. 1. Osoba sk ładaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. Bożena, Adela Rojewska z d. Londzin (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. Bożena, Adela Rojewska z d. Londzin (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) BIURO RADY MIASTA KATOW!CE wo. 14-09- 2 2 eretn OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 22.09.2014r. r. (miejscowo ść ) Uwaga: 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie maj ątkowym

OŚWIADCZENIE o stanie maj ątkowym OŚWIADCZENIE o stanie maj ątkowym ZAtĄCZNIK Nr 3 Ja, niżej podpisany(a), Paweł Sałek. (imiona i nazwisko, w przypadku kobiet poda ć nazwisko panie ńskie) urodzony(a) 29/06/1975r. w Skierniewicach zatrudniony(a)

Bardziej szczegółowo

...9.P.9..~.~.~?..., dnia..?..?. :.. 9. ~.. ::.?..9.~.?... r. (m iejscowość )

...9.P.9..~.~.~?..., dnia..?..?. :.. 9. ~.. ::.?..9.~.?... r. (m iejscowość ) l l ę, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A. Opoczno,

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A. Opoczno, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Elżbieta, Maria Jardanowska Bednarska imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) r. w Inowroc ławiu

Elżbieta, Maria Jardanowska Bednarska imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) r. w Inowroc ławiu flxnęto Lri*d MiS,tS InorOCla Biuro Ridy Mkj$k0i j3tcm. Z. ą ) Inowrocław. dnia 12 marca 2015 r. (ni"ejscowosc) O ŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba sk ładaj ą ca o świadczenie obowi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Załącznik nr 2 3 ) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

CZĘŚĆ A. Załącznik nr 2 3 ) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Dziennik Ustaw -8- Poz. 2019 Załącznik nr 2 3 ) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE GzłaRka il3f2ęow pswiatljj sekretarza pe'ł'iatw, 5karBRil(;;I p9'''iatw, Idere\\'Rika jeor9stki ergarii!3ei',.jrej f)9'1o'iatw, 9599',

Bardziej szczegółowo

idzki -Jm "lir: 7013-07' O 66-400. " OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

idzki -Jm lir: 7013-07' O 66-400.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy i ( idzki -Jm "lir: 7013-07' O 66-400. " OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy p u d p Murzynowo, dnia 04.07.2013r. (miej scowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Krośnie - Wicestarosta ... Krosno, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Starostwo Powiatowe w Krośnie - Wicestarosta ... Krosno, dnia 28 kwietnia 2015 r. " OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarząd u powiatu, sekreterze powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki orgenizeeyjnej powiatu, osob)' zerządzejąeej i ezlonke organu zerządzejąeego po ll'ietową

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Ja, niżej podpisany(a), Iwona Urszula Lukaszczyk, Wiśniewska. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

CZĘŚĆ A. Ja, niżej podpisany(a), Iwona Urszula Lukaszczyk, Wiśniewska. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) .. VII ~ c, Y N Ę Ł O --- URZĄD GMINY KORZENNA KANCELARIA OGOLNA 28. 04. 2014 orgabiilsaeyjbej ghłiby, osoby i1safilsądi5ająeeji ei510blta ofgabh i'jafi'jądi'jająeego gmibbą osobą f)rawbą oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Jarosław CZĘŚĆ A. Wacław Korecki. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Jarosław CZĘŚĆ A. Wacław Korecki. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) " f. '1 ", f';;wf c1/ OŚWIADCZENIE ::~"::~_~l!~ MAJĄTKOWE w9jta, ~astęfley wajta, selifetaf~a gmiry, SliłłF~Riliłł gmiry, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, es9~y ~af~ęd~ajęee:i i e~ł9rii8 9ł'gaRH

Bardziej szczegółowo

C (imiona i nazwisk raz nazwisko rbdowe)

C (imiona i nazwisk raz nazwisko rbdowe) Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2019 Załączniki do rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. Za łącznik nr 12)...?G. olf,v...... 13 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu.rtrdljn... dnia

Bardziej szczegółowo

... - papiery wartościowe:... nie dotyczy

... - papiery wartościowe:... nie dotyczy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcywójta, - sekretarza gminy, skarbnika gmin ;, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, -es01:>y-z-arz-ąfił-z.ająeej-i-c;z.łerka-er~uz.ądzająceg-0-gmi.r.u:ią-0sobą-pr.awną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. (mi ejsce zatrudni eni a, stanowi sko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. (mi ejsce zatrudni eni a, stanowi sko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ~p )~ I: 'i! -~~o ~f)[~ sa-:.ioo kr"o s N ul. Bieszczadzka J STAHos1Wh Rv~:11; : L~ " '1~"nłl1e zef>'!fłlłtt f16" i atu, sckr ctef>'!e f16 n'iettt, sltul:!rilie pewiehł 1 ltiere

Bardziej szczegółowo

SKARBNIKA GMINY SKWIERZYNA

SKARBNIKA GMINY SKWIERZYNA OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK SKARBNIKA GMINY SKWIERZYNA Skwierzyna (miejscowość) 20.04.2015 (dnia) UWAGA: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarząi obą prawną oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

~~i~~~~":~~,,f~~,~ u~..

~~i~~~~:~~,,f~~,~ u~.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójt;i, :i:;istępcy wójt;;i,!iqkrntar:i:a gmin'/, skarbnika gmin'/, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, '9-60by zarządzającej i ezłofllca organu zarząelzająeego gffliflflą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. . \ OrganizaCyjny Wydz\a. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z CZĘŚĆ A. I.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. . \ OrganizaCyjny Wydz\a. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z CZĘŚĆ A. I. ZAŁĄCZNIK Nr 2 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. \ OrganizaCyjny Wydz\a wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowni a Jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

I. Zasoby pieniężne: - ś rodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 15 OOO zł - współwłasność - małżeńska OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

I. Zasoby pieniężne: - ś rodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 15 OOO zł - współwłasność - małżeńska OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wó:ita, zastępey wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kiero:weika jednostki orgaaizaeyjeej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonka organu zarządzająeego gminną osobą prawaą oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE UKZĄp MIASTA ZGIERZA" Wpl. dnia OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

O ŚW IA D C ZEN IE MAJĄTKOW E

O ŚW IA D C ZEN IE MAJĄTKOW E O ŚW IA D C ZEN IE MAJĄTKOW E w ójta, zastępcy w ójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Brudnica. r OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kiero^njjła jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zardldzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE rh,i,u,2 ]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE rh,i,u,2 ] OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE rh,i,u,2 ] wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednos organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Bardziej szczegółowo

radnego gminy Ja niżej podpisany(a), Jacek Waldemar Jeremicz, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a). 4. Maja 1973 r.

radnego gminy Ja niżej podpisany(a), Jacek Waldemar Jeremicz, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a). 4. Maja 1973 r. Skwierzyna, dnia 16.12.2014 r. (miejscowość) koświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

-OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

-OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Zarządzania BespteiggftBtwera Wpł. dnia 18-04- 2014 Podpis osoby przyjmującej. -OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

~~12.<1..., dnia.?./:./!..~ ~~. r. (miejscowość)

~~12.<1..., dnia.?./:./!..~ ~~. r. (miejscowość) - 'ł. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE :w.4ijia, ~cy wejfa, iekretah.:a.gmffty, sk-ftrhełka g.m.iwy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, ~y zarjątłi!ająeej i ~ka ~u zarządzająeegtt gm.inną~ f*'tłw&ą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA A ELBLĄGU M. 2013-09- 3 O Num OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Ldz......żal wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 282) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

&VrJro. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWESlARO~l~rOo śni ~ Wf&a I\ 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

&VrJro. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWESlARO~l~rOo śni ~ Wf&a I\ 6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne &VrJro OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWESlARO~l~rOo śni ~ Wf&a I\ 38-400 KRO SN O 9ilhn1ka HRi'łdw fłqwiatw, Sikritana fł8wiatu, skarbnika powiatuµki~ lłtri;jcłł '*6stlti grgao~a'1yje@:i fj8'lll'iath, esahy zeriędzejęeej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE -, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego gminy RADA GMINY ( Trzeblechów dnl~w.} ~d~.~. zał... podpis.. ~ Trzebiechów, 20 kwiecień 2017r. Trzebiechćw 20-04-2017. (miejscowość) (dnia) UWAGA: l. Osoba składająca

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ek^t-ai^-gmkiyt^kafbnik^-gmi organizacyjnej gminy- osoby zarządzającej i członka organu za rządząj ącegogmin-ftą-osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

Bardziej szczegółowo

-`1- Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice. Szanowna Pani Krystyna Siejna. wo I ł 2 6. Katowice, r. ł.

-`1- Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice. Szanowna Pani Krystyna Siejna. wo I ł 2 6. Katowice, r. ł. Tomasz Szpyrka BIURO RADY MIASTA KATOWICE Katowice, 24.11.2015r. ł ń wo. 2 015 -I ł 2 6 B M Szanowna Pani Krystyna Siejna Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice W związku z otrzymaniem pisma z dnia 13.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

Lubartów, r.

Lubartów, r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, (miejscowość)

Warszawa, (miejscowość) URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie 96 320 Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1, tel.:centrala(o.~ 28 20, sekietaria~~~s-s 2840 OSWIADCZENIE MAJĄTKOWENIP83iR.51_545~~!o;;~~ I,16/ e-mail: urzad:rnl!!jskl~stefene.i3łimiii:..1:lzez"ew.pl

Bardziej szczegółowo

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,0... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,0... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy (miejscowość)... Opoczno., dnia 27.04.2017 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Za /ączni/( nr 2 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE e~lonl,a ~nl!du powiatu, sel,fetafllla powiatu, slmfbnil,a powiatu, IlieFoWRilm jednostlli ofgari~ae,'jrej powiatu, osoby ~anl!dll>ajl!eej i edori,a ofgaru ll>afll>ądll>ająeego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydz«t Zarządzania Bezpieczeństwem OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 0 2-05- 2017 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy orgnnizacyjncj gminy, osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbniko gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekfetan:1i 91liiny, skllrbnikll 9n,iny, Itier9"'Rika jeqa8slki Organizacyjnej gfaiay, 488by zafząezająeej i ezłollka 0lg311U zalządziiląc ego glllill1l4 oseb't

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 4 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJĄTKOW.I\lz...,... Toruń. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OSWIADCZENIE MAJĄTKOW.I\lz...,... Toruń. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) URZfo.,D MTA TA TORUNIA Wydział O ganizacji i Kontroli ''Ił łd' cji/-ot,.(v!ll-,.~p ynę o nta..... a~ OSWIADCZENIE MAJĄTKOW.I\lz...,..... wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MA JĄTKOWE. eraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

OŚWIADCZENIE MA JĄTKOWE. eraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty OŚWIADCZENIE MA JĄTKOWE t eraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty Uwaga: Zabrze, dnia 21. 04. 2 0 1 7 r. (mie) scowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

~ WIATOWE 3"3J?4AZI K~/6-J. Rymanów, dnia 28.04.2015 r. (mi ej scowość) Ja, niżej podpisany(a) Paweł Karol Panaś Panaś

~ WIATOWE 33J?4AZI K~/6-J. Rymanów, dnia 28.04.2015 r. (mi ej scowość) Ja, niżej podpisany(a) Paweł Karol Panaś Panaś OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ~ WIATOWE w Kro ś nie - 3"3J?4AZI K~/6-J -Q 1 1~Elstczadzka,, USO ł> y za; i! lł" ~a jącaj i c:.dork.a oq~ an 11 zarządzającego pt~w iatow ą eselłą rawhą 8Pllil osoby wydające decyzje

Bardziej szczegółowo

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza'

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza' wt?-x(f"'0 0 \ ~Ol(, twjl{,v OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza'... Maków Mazowiecki 30.04.2014r..... (miejscowość) (dnia) UWAGA: l. Osoba skła dająca oświadczenie

Bardziej szczegółowo

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

oświadczenie majątkowe radnego województwa

oświadczenie majątkowe radnego województwa oświadczenie majątkowe radnego województwa., dnia r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

LUBARTÓW, dnia r.

LUBARTÓW, dnia r. organizacyjnej gminy, osob.y zarządzająeej i ezłonlm organu zarząd'ł;ająeego gminną osobą b d. d. d.. t....,. ł- prawną oraz oso y wy ająecjeeyzje a mihls raeyjne w ImienIU wojta LUBARTÓW, dnia 29.04.2015

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

PREZES PGK SP. Z O.O. W OPOCZNIE

PREZES PGK SP. Z O.O. W OPOCZNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE oci\rctr. I A R i A T Biuro Oci Wpłyń L. dz OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RPU/151945/2017 N D a t a : 2017-05-05 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownica jcuuwnu organizacyjnej gminy,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE *v ł, U R Z Ą D M l A M A I G M IN Y 2 0-2 0 0 V I A S Z O W W I I V N I, I O 2017-04- 12 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Nr rej...,.ji zal... podpis & wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,

Bardziej szczegółowo

(miejscowość) Ja, niżej podpisany(a),, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

(miejscowość) Ja, niżej podpisany(a),, (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

22,000 zł (dwadzieściadwa tysiące zlołych)

22,000 zł (dwadzieściadwa tysiące zlołych) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wbjlo. ""slę~~' wbjlo. s.i...lo""o gminy. skarbnika gminy, I,i.rawnil,o je"nasll,i argoni~o.yjnej gminy. asa"y """""""";ją.ej i.~ianl,o argonu """""""";ją ga gminną asa"ą ~rowną

Bardziej szczegółowo

(miejscowość) {miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

(miejscowość) {miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) S E K R E TA R ; PREZYDENTA MIASTA w- " ' j ro 2013-08- 2 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE l±_2ź-^_ wójta, zastępcy wójta, sokretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej

Bardziej szczegółowo

...1.2!..q.~..., dnia... &.l... ~.~!l:... :f.q_f.f... r.

...1.2!..q.~..., dnia... &.l... ~.~!l:... :f.q_f.f... r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Lubartów, dnia r. (miejscowość)

Lubartów, dnia r. (miejscowość) Lubartów, dnia 30.04.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki

Bardziej szczegółowo